Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) 2. Villkorsändring av borgensbeslut för Kungsbacka BMX-klubb KS/2015:26 Förslag till KS: Kommunstyrelsen beslutar om en förändring av borgensvillkor, KS , 185, för Kungsbacka BMX-klubb vilka ska årligen amortera med 4 procent, kronor, på resterande lånebelopp, årligen från Kommunens borgensåtagande ska sjunka i takt med motsvarande belopp som amorteras. För övriga borgensvillkor gäller kommunstyrelsens beslut från , 185. Kristin Löfgren Kommunstyrelsens förvaltning Direkt:/RedigerareTelefon/ Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Ärende Beteckning Förslag 3. Vallda Tennisklubb begäran om kommunal borgen för att bygga utomhusbanor KS/2014:86 Förslag till KS: Kommunal borgen till Vallda Tennisklubbs byggnation av fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Country Club beviljas med ett belopp på maximalt kronor. Klubben förbinder sig att amortera minst kronor per år. Kommunens borgensåtagande minskar med motsvarande belopp årligen. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller deras respektive ställföreträdare, utses att för kommunens räkning underteckna borgenshandlingarna. 4. Avstämning Ny skola i Vallda klockan 9 Hasse Andersson 5. Avstämning Kungsmässan klockan 9.15 Hasse Andersson och Inger Gennerud Björsander 6. Avstämning Planläggning Onsala-lunden 1:35 klockan 9.30 Hasse Andersson och Bertil Samuelsson 7. Avstämning Tölö ängar 2 klockan 9.45 Bertil Samuelsson

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Ärende Beteckning Förslag 8. SWOT-analys, Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) klockan Anna Ebeling 9. Information från möten Hans Forsberg (M) Ordförande Maria Svenningsson Sekreterare

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:26 Villkorsändring av borgensbeslut för Kungsbacka BMX-klubb Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om en förändring av borgensvillkor, KS , 185, för Kungsbacka BMX-klubb vilka ska årligen amortera med 4 procent, kronor, på resterande lånebelopp, årligen från Kommunens borgensåtagande ska sjunka i takt med den amortering som görs. För övriga borgensvillkor gäller kommunstyrelsens beslut från , 185. Sammanfattning 2008 beviljade Kommunstyrelsen (KS 185/08) borgen till Kungsbacka BMX-klubb med kronor för finansiering av Kvalitets och servicehöjning av BMX-stadion i Kungsbacka. Villkoret var bland annat att amortering skulle ske med fyra procent årligen av ursprungsbeloppet, det vill säga kronor. Klubben har tidigare fått amorteringsfrihet beviljat av Kommunstyrelsen, KS 160/10 och KS 132/12 det vill säga under sammanlagt fyra år. Nämnden för Fritid & Folkhälsa har i beslut FR 68/14beslutat att ge Kungsbacka BMX-klubb ett bidrag på kronor att användas för att delamortera borgenslånet. Anledningen till nedskrivning är klubbens bekymmer med ekonomin. Med anledning av att lånet har skrivits ner, föreslås att amorteringen som klubben ska betala grundar sig på det nya beloppet. Beloppet var vid årsskiftet kronor. Ny amortering blir då ca kronor per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, KS 185/08 FR 68/14 Beslutet skickas till Gunilla Josefsson Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

5 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) FH, IB, BMX-klubben Gunilla Josefsson Ekonomichef

6 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen 14 (43)'. Sammanträdesdatum r;::o;=-an,.. en-r KS0?-00108/80 Hemställan om kommunal borgen, Kungsbacka BMX Beslut Kommunstyrelsen beviljar Kungsbacka BMX-klubb kommunal borgen om maximalt 2,5 Mkr för "Kvalitets- och serviceböjning" av BMX-stadion i Kungsbacka. Borgen villkoras av.. - att amortering sker med 4 % årligen av ursprungsbeloppet och att kommunens borgensåtagande sjunker i takt med nedamorteringen, - att klubben till kommunen erlägger en avgift om 0,2 % årligen av aktuellt lånebelopp, - att kontroll sker av projektet i samråd med klubben, kreditgivande bank och kommunen, (genom Fritid), så att utanordning av medel sker i takt med byggets fortskridande, - att ett optionsavtal tecknas innebärande lösenrätt för kommunen att vid ett eventuellt infriande av borgen förvärva anläggningen till en kostnad som uppgår till anläggningens värde minskat med kommunens kostnad för infriandet av borgen. Sammanfattning Kungsbacka BMX-klubb har till Fritid inkommit med en ansökan om finansieringshjälp. Nämnden för Fritid har beslutat ställa sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar Kungsbacka BMX-klubb en borgen på maximalt 2,5 Mkr. Besluts underlag Kommunstyrelsens förvaltning, skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 308 Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. Juste rare -~~/ ~;t// Expedleral/bestyr!ct )l o~ \-z..6~

7 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Fritid & Folkhälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20) Sammanträdesdatum ('. 68 FR /84. :; Stöd till Kungsbacka BMX-klubb Nämnden för Fritid & Folkhälsa beviljar ett särskilt stöd om kronor till Kungsbacka BMX-klubb under förutsättning att stödet i sin helhet används för att betala av det lån som kommunen beviljat borgen för. Nämnden för Fritid & Folkhälsa använder, om nödvändigt, nämndens resultatfond för att täcka ett underskott. Sammanfattning Nämnden för Fritid beslöt , 48, att ställa sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar Kungsbacka BMX-klubb en kommunal borgen på maximalt honor för att bygga en BMX-bana. Banan färdigställdes under Under de första åren amorterade föreningen av delar av lånet, men har sedan 2010 beviljats amorteringsfrihet via beslut i kommunen och banken. I dagsläget uppgår lånet till lcronor Över tid har det blivit allt svårare för föreningen att klara sina ekonomiska åtaganden samtidigt som behovet av banunderhåll ökar. I mitten av 2013 gav föreningen beskedet att de inte längre mäktade med situationen långsiktigt. Under 2014 har förvaltningen fört en diskussion med föreningen om möjliga lösningar på föreningens problem. Förslaget till beslut ska ses i ljuset av två aspekter. Det ger möjlighet för föreningen att fortsätta verksamhet och klara sina framtida åtaganden vad gäller drift och ekonomi. Samtidigt är det den i dagsläget minst ofördelaktiga lösningen för kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv och samtliga övriga alternativ orsakar komnmnen stölte förluster. I tjänsteskrivelse beskriver förvaltningen ärendet med presentation av föreningen, banan, möjliga scenarion, ekonomiska konsekvenser samt övriga konsekvenser. Beslutsunderlag Tj änsteslcri velse Beslutsexpediering Kungsbacka BMX-klubb F öreningsservice Kommunstyrelsen I llv Justera'n ~ I ExpedieraUbestyrkt

8 0 T JÄNSTESKRIVELSE Kungsbacka Nämnden för Fritid & Folkhälsa Stöd till Kungsbacka BMX-klubb Förslag till beslut Nämnden för Fritid & Folkhälsa beviljar ett särskilt stöd om kronor till Kungsbacka BMX-klubb under förutsättning att stödet i sin helhet nyttjas för att betala av det lån som kommunen beviljat borgen för. Nämnden för Fritid & Folkhälsa nyttjar, om nödvändigt, nämndens resultatfond för att täcka ett underskott. 1 (3) Datum FRl /84 I I ' I Sammanfattning Nämnden för Fritid beslöt , 48, (dnr FN /80) att ställa sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar Kungsbacka BMX-klubb en kommunal borgen på maximalt kronor för att bygga en BMX-bana. Banan färdigställdes under Under de första åren amorterade föreningen av delar av lånet, men har sedan 2010 beviljats amorteringsfrihet via beslut i kommunen och banken. I dagsläget uppgår lånet till kronor Över tid har det blivit allt svårare för föreningen att klara sina ekonomiska åtaganden samtidigt som behovet av banunderhåll ökar. I mitten av 2013 gav föreningen beskedet att de inte längre mäktade med situationen långsiktigt. Under 2014 har förvaltningen fört en diskussion med föreningen om möjliga lösningar på föreningens problem. Förslaget till beslut ska ses i ljuset av två aspekter. Det ger möjlighet för föreningen att fortsätta verksamhet och klara sina framtida åtaganden vad gäller drift och ekonomi. Samtidigt är det den i dagsläget minst ofördelaktiga lösningen för kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv och samtliga övriga alternativ orsakar kommunen stöne förluster S2 Fritid & Folkhälsa Linus Kron Direkt Kungsbacka kommun Fritid & Folkhälsa Kungsbacka Besöks adress Borgmästaregatan SB Telefon Fax d;,,

9 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Beskrivning av ärendet Föreningen Kungsbacka BMX-klubb bildades 1984 och är en av Sveriges största BMXföreningar. De har i dagsläget 140 medlemmar, varav 110 ungdomar mell~n 7 och 20 år. De flesta av medlemmarna är killar, men andelen tjejer ökar. Föreningens medlemmar har haft stora idrottsliga framgångar med medalj er på både nationell och internationell nivå. Föreningen har arrangerat flera stora tävlingår, bland annat svenska och nordiska mästerskap. De senaste årens ekonomiska problem har gjort att föreningens fokus legat på ekonomi snarare än verksamhetsutveckling. Om inte föreningens situation förändras har föreningen aviserat att den är tvungen att lägga ner sin verksamhet senast under våren Förvaltningens bild är inte att föreningen misskött sin ekonomi utan snarare att det ursprungliga åtagandet redan från böijan var för omfattande. Banan Kommunen beviljade 2007 en borgen för de lån som föreningen to"g för att bygga banan. Då frågan var aktuell fördes en diskussion om föreningen eller kommunen skulle bygga banan, men slutligen var det lösningen med en kommunal borgen som blev verklighet. Banan färdigställdes 2008 och har sedan kompletterats löpande med bland annat toalettbyggnad och kiosk. Vissa av förbättringarna har delfinansierats av nämnden genom bidrag. Över tid har behovet av underhåll ökat. Möjliga scenarion 1. Föreningen avvecklar sin verksamhet. Lånet med kommunal borgen kvarstår vilket innebär att föreningens avveckling leder till konkurs. Verksamheten kommer inte att fortsätta. Kommunens borgensåtagande utlöses och kostnaden, kronor, dvs lånet, blir resultatgrundande. 2. Kommunen köper banan av föreningen. Kostnaden blir ca kronor året då köpet genomförs köpesumman sätts till nuvarande lånesumma. En driftkostnad om ca 400 tkr/år (inkluderar avskrivningar) tillkommer. Om föreningen fortsätter att bedriva verksamhet kompenseras driftkostnaden till viss del av en hyresintäkt från Kungsbacka BMX-klubb, men denna bör subventioneras med 60 % enligt rådande praxis för kommunens uthyrning till föreningar. 3. Kommunen beviljar föreningen ett stöd. Om föreningen beviljas ett stöd under förutsättning att det enbart används för att betala av föreningens lån blir föreningens räntekostnader lägre. Det skapar utrymme för att föreningen ska kunna amortera ner resterande del av sina lån och samtidigt klara av att sköta banan på ett tillfredsställande sätt. Föreningen kan också fortsätta att bedriva sin verksamhet. Kommunens kostnad blir då bidragsbeloppet. Om föreningen, stödet till trots, inte skulle kunna klara sina ekonomiska åtaganden har stödet sänkt kommunens åtagande vid en konkurs.

10 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Ekonomiska konsekvenser Förvaltningen föreslår ett särskilt stöd om kronor. Om nödvändigt föreslår förvaltningen vidare att beloppet täcks genom uttag ur nämndens resultatfond. Nivån på stödet är avstämd med föreningens styrelse som gör bedömningen att föreningen, om stödet beviljas, ska klara samtliga ekonomiska åtaganden. Förvaltningen delar föreningens bedömning. övriga konsekvenser Kommunen har borgensåtaganden för tolv föreningar om ca laonor. Att i det här läget bevilja en av dessa stöd kan leda till frågan om stöd även kan vara aktuellt för någon av de övriga föreningarna. Förvaltningen menar att förutsättningarna för de olika föreningarna är väsensskilda och att vaije fall måste bedömas och prövas separat. I bedömningen är både föreningens möjligheter till att fortsätta bedriva verksamhet och framförallt ekonomiska konsekvenser för kommunen avgörande. Linus Kron F örvaltningschef

11 .. KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (45) Sammanträdesdatum KS /84 Begäran från Kungsbacka BMX-klubb om förlängd amorteringsfrihet på lån med kommunal borgen Beslut BMX-klubben beviljas amorteringsfrihet på sitt kommunala borgenslån under en sammanlagd tid om 24 månader. Det lån som BMX-klubben har till kommunen skall amorteras på fem år från och med halvårsskiftet 2012 tom 30 juni Amortering skall betalas månadsvis med kronor i månaden. Ingen ränta skall betalas. Sammanfattning Kungsbacka BMX-klubb har begärt att få en förlängning på den amorteringsfrihet som Kommunstyrelsen beviljat för 2010 och 2011 ( , Dnr KSl /84). Kommunstyrelsen beviljade 2008 Kungsbacka BMX-klubb borgen på maximalt 2,5 miljon kronor för en "Kvalitets- och servicehöjning av BMX-stadion i Kungsbacka. Klubben har nu kommit in med en förfrågan om förlängd amorteringsfrihet och anledningen är att de har en del tunga investeringar som måste göras inför deras arrangemang av Nordiska Mästerskapet i BMX som de håller på sin bana i augusti Om de kan få möjligheten att ha amorteringsfritt så har de en god ekonomisk grund att använda till investeringar enligt deras ansökan. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens förvaltning, skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 150 -Ärendet återremitteras för komplettering Kommunstyrelsens förvaltning, reviderad skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 208 Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. Beslutsexpediering KSF;GJ, FR, SEEK Juster,are ' a../ ~dtl ExpedieraVbestyrkt

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2014:86 Vallda Tennisklubbs begäran om kommunal borgen för att bygga utomhusbanor Förslag till beslut Kommunal borgen till Vallda Tennisklubbs byggnation av fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Country Club beviljas med ett belopp på maximalt kronor. Klubben förbinder sig att amortera minst kronor per år. Kommunens borgensåtagande minskar med motsvarande belopp årligen. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller deras respektive ställföreträdare, utses att för kommunens räkning underteckna borgenshandlingarna. Sammanfattning Vallda Tennisklubb önskar kommunal borgen för att bygga fyra tennisbanor för kronor. Riksidrottsförbundet har beviljat kronor i bidrag. Enligt en rapport från EY (revisionsfirma) kan en byggnation av banorna ge ett positivt kassaflöde på drygt kronor per år (då är en amortering på kronor per år inräknat - i beslutsförslaget är denna höjd till kronor). Kalkylen förutsätter vissa volymökningar i form av uthyrda tennistimmar och fler elever i tennisskola. Om borgen skulle behöva infrias helt eller i någon del kommer detta att ekonomiskt belasta Nämnden för Fritids redovisning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Fritid & Folkhälsas beslut FH/2014:17 Rapport över översiktlig granskning avseende investering i fyra nya tennisbanor EY Nyttjanderättsavtal med Deer Mountain Golf AB Vallda Tk - ansökan Riskanalys daterad Gunilla Josefsson Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

13 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till FN, Vallda TK, Beskrivning av ärendet Vallda Tennisklubb ansöker om en utökad kommunal borgen för att kunna nyanlägga fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Country Club. För att kunna ha ett erbjudande året runt till sina medlemmar önskar föreningen att anlägga fyra utomhustennisbanor med ett modernt grusunderlag anpassat för nordiskt klimat. Hela anläggningen kommer att vara tillgänglighetsanpassad och klubben initierar just nu, i samråd med förvaltningen för Fritid & Folkhälsa, verksamhet för funktionshindrade. Sedan tidigare har klubben fått en utökad kommunal borgen om kronor beviljad av kommunfullmäktige för energieffektivisering och takomläggning av Valldahallen. Klubben har nu kommit in med en ny modifierad ansökan för att kunna finansiera tennisbanorna. Eftersom den kommunala risken ökar med ett större borgensåtagande har förvaltningen för Fritid & Folkhälsa anlitat en oberoende revisionsfirma (EY) som bedömt risken i föreningens projekt. Förvaltningens för Fritid & Folkhälsas syn på frågan, efter att ha tagit del av revisionsfirmans utredning, är att investeringen, med största sannolikhet, innebär en bättre ekonomi för klubben jämfört med om den inte genomförs. Detta gäller även om klubbens prognostiserade intäkter reduceras kraftigt. Utredningen bifogas i sin helhet. Investeringen är kalkylerad till kr inklusive moms. Vallda Tennisklubb har runt 600 medlemmar varav ca 200 i åldern 7-20 år. Klubben bedriver tennisskola och uthyrning av tennisbanor i sin anläggning i Vallda och har tre heltidsanställda och ytterligare ett antal ungdomar anställda på timbasis. Nyttjanderättsavtalet angående tennisbanemarken mellan klubben och Deer Mountain Golf AB, som har ett arrendeavtal med markägaren, löper på 25 år. Om Deer Mountain Golf AB skulle gå i konkurs förbinder sig markägaren att fullgöra avtalet i Deer Mountain Golf ABs ställe. Gunilla Josefsson Ekonomichef

14 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Fritid & Folkhälsa Vallda Tennisklubb förnyad begäran om kommunal borgen Förslag till beslut Nämnden ställer sig positiv till Vallda Tennisklubbs förfrågan om kommunal borgen på kr enligt tjänsteskrivelsen och sänder över ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. Sammanfattning Vallda Tennisklubb ansöker om en utökad kommunal borgen för att kunna nyanlägga fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Country Club. Ansökan är endast aktuell om den ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden helt eller delvis inte beviljas. För att kunna ha ett erbjudande året runt till sina medlemmar önskar föreningen fortsatt att anlägga fyra utomhustennisbanor med ett modernt grusunderlag anpassat för nordiskt klimat. Hela anläggningen kommer att vara tillgänglighetsanpassad och klubben initierar just nu, i samråd med förvaltningen, verksamhet för funktionshindrade. Sedan tidigare har klubben fått en utökad kommunal borgen om kr beviljad av kommunfullmäktige för energieffektivisering och takomläggning av Valldahallen. Däremot avslogs förfrågan om kommunal borgen för att anlägga fyra nya utomhusbanor. Klubben har nu inkommit med en ny modifierad ansökan för att kunna finansiera tennisbanorna om Allmänna Arvsfonden inte beviljar bidrag enligt ansökan. Eftersom den kommunala risken ökar med ett större borgensåtagande har förvaltningen anlitat en oberoende revisionsfirma som bedömt risken i föreningens projekt. Förvaltningens syn på frågan, efter att ha tagit del av revisionsfirmans utredning, är att investeringen, med största sannolikhet, innebär en bättre ekonomi för klubben jämfört med om den inte genomförs. Detta gäller även om klubbens prognostiserade intäkter reduceras kraftigt. Utredningen bifogas i sin helhet. 1 (2) Datum KUB1001, v2.0, Fritid & Folkhälsa Linus Kron Direkt Kungsbacka kommun Fritid & Folkhälsa Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5B Telefon Fax

15 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Investeringen är kalkylerad till kr inklusive moms. Det innebär att klubben, om bidraget från Allmänna Arvsfonden uteblir, minskar ambitionsnivån och inte bygger den klubblokal som var tänkt att byggas i det ursprungliga förslaget. Vallda Tennisklubb har runt 600 medlemmar varav ca 200 i åldern 7-20 år. Klubben bedriver tennisskola och uthyrning av tennisbanor i sin anläggning i Vallda och har tre heltidsanställda och ytterligare ett antal ungdomar anställda på timbasis. Nyttjanderättsavtalet angående tennisbanemarken mellan klubben och Deer Mountain Golf AB, som har ett arrendeavtal med markägaren, löper på 25 år. Om Deer Mountain Golf AB skulle gå i konkurs förbinder sig markägaren att fullgöra avtalet i Deer Mountain Golf ABs ställe. Investeringen är tänkt att finansieras med bidrag från Riksidrottsförbundet samt lån med kommunal borgen. Finansiering utomhusbanor Beviljat bidrag från RF 700 Ännu inte beviljat bidrag från Allmänna Arvsfonden Belopp i tkr Lån med kommunal borgen Totalt (kan bli kronor) Nämnden beslutar inte om kommunal borgen, men kan ställa sig positiv till ansökan och skicka den till kommunstyrelsen för beslut. Linus Kron Förvaltningschef Bilagor Nämnden Fritid & Folkhälsa beslut 15/14 Ansökan från Vallda TK Kommunfullmäktiges beslut 95/14 Avtal mellan Vallda TK och Deer Mountain Golf AB

16 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Fritid & Folkhälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) Sammanträdesdatum M18 15 Valida Tennisklubb - förnyad begäran om kommunal borgen Beslut Ställa sig positiv till förfrågan om utökad kommunal borgen från 4500 tkr till 6000 tkr under förutsättning att klubben beviljas anläggningsbidrag från Allmänna Arvsfonden på minst 3650 tkr. c;>verlämna ärendet till kommunstyrelsen ror fortsatt handläggning. Sammanfattning Vallda Tennisklubb ansöker om en utökad kommunal borgen för att dels renovera ventilationssystem och omklädningsrum i Valldahallen, dels för att nyanlägga fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Countiy Club. Våren 2013 inkom Valida tennisklubb med en ansökan om att få en borgen om 8000 tkr beviljad för att uppföra fyra utomhusbanor. Nänmden ställde sig positiv till lösningen, men kommunstyrelsen avslog ansökan tidigt under hösten med hänvisning till nyttjanderättsavtalets konstruktion. Föreningen har sedan arbetat vidare med att hitta alternativa finansieringslösningar och inkommer nu med en ny ansökan. Nu inkommen ansökan är tvådelad. 1. Energieffektivisering och takomläggning - ansökan om kommunal borgen om 1000 tkr för att säkra byggnadens värde och driftsekonomi. 2. Fyra utomhusbanor - ansökan om kommunal borgen om 500 tkr under förutsättning att Allmänna Arvsfonden beviljar bidrag. Investeringen är tänkt att finansieras med bidrag från Riksidrottsförbundet, som redan är beviljat, samt ett bidrag från Allmänna Arvsfonden, sökt men inte beviljat. De överskjutande 600 tkr önskar föreningen att finansiera genom ett lån med en kommunal borgen och egen insats. Nämnden beslutar inte om kommunal borgen, men kan ställa sig positiv till ansökan och skicka den till kommunstyrelsen för beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Kommunstyrelsen I Expedleral/beslyrkl

17 Borgen förfrågan Härmed ansöker Valida Tennisklubb om en kommunal borgen för att kunna låna upp hos banken. Summa: 2 miljoner kronor Styrelsen Valida TK Valida tennishall ek förening KUNGSBACKA KOMMUN Fritid & Folkhälsa Dnr.....

18 Bakgrund Valida tennisklubb har idag en mycket betydande verksamhet i Kungsbacka kommun. Klubben har 550 medlemmar varav 300 är barn. Vi bedriver tennisskola och hyr ut banor till intresserade i Valldahallen är vi 3 heltidsanställda och ytterligare 10 ungdomar är anställda på timbasis. Under de senaste åren har klubben gjort gemensamma satsningar med Toråsskolan och furulidskolan då klubben hämtar och lämnar barn på skolorna för att barn i dagens samhälle skall kunna utöva en idrott när inte föräldrar kan köra i samma utsträckning som förr. Klubben mår bra och medlemmarna är nöjda. Tyvärr har inte Valida Tennisklubb någon egen utomhusanläggning. Klubben "lever" därför endast 9 månader om året. Behovet av en utomhusanläggning är av högsta prioritet och nu har vi fått tilldelad mark på Valida golf & country club (se bifogat avtal) för att kunna uppfylla klubbens vision. Vi planerar att bygga 4 tennisbanor med ett modernt grusunderlag som är anpassat för nordiskt klimat och även handikapsanpassat då banorna kan användas av rullstolstennis. För att bygga denna anläggning krävs en investering på 2,7 miljoner kr vilket klubben inte har i kassan. Vi har fått ett bidrag på 700 tusen kronor från RF men behöver även låna en del själva. Anläggningen är helt handikappsanpassad och Kungsbacka kommun ser positivt på Valida TKs initiativ att främja handikappsidrott. I dags dato har vi en kommunal borgen på endast 5,5 miljoner kronor. Tidigare ansökan avslogs pga att den nya anläggningen ej ligger på kommunal mark. Då kommunen ej kunnat erbjuda oss någon mark i närområdet under senaste 10 åren, har vi lyckats träffa ett avtal med Valida Golf & Country club. Detta avtal är ett nyttjanderättsavtal på 25 år. Vi anser att detta är ett så långt kontrakt som gör att detta är säkert. Avtalet har kompletterats med tilläggsavtal från markägaren för att säkerställa de 25 år som finns i avtalet. Vi ansöker härmed att höja upp vår kommunala borgen med 2 miljoner då banken gett sitt godkännande på ett ökat lånebelopp med kommunal borgen säkerhet. Det är också avgörande ekonomiskt då klubben har svårt att klara 12 månaders kostnader med endast 9 månader av intäkter. Styrelsen Valida TK Valida tennishall ek. förening

19 Ekonomi Valida Tennis ekonomi är idag relativt god. Vi har en fungerande verksamhet som drar in mer pengar än någonsin och tennisintresset bara ökar. Tyvärr är det svårt för klubben att gå runt på ett bra sätt när vi inte har tillgång till någon utomhusanläggning i större utsträckning. Vi har därför löpande kostnader i 12 månader per år men endast riktiga intäkter under 9 av dessa månader. Genom en byggnation av en ny utomhusanläggning hade klubbens ekonomi bara blivit bättre då vi hade kunnat generera mycket mer intäkter under året men endast ökat våra kostnader marginellt. Vi har i den årliga budgeten räknat med ett banklån på 2 miljoner för att visa att denna kostnad inte hade varit några problem att klara av. RF bidrar med 700 tusen för byggnationen vilket har gjort att vi endast behövt låna 2 miljoner. De fasta kostnaderna som klubben redan har är inte inräknade i budgeten då dessa varken blir mindre eller ökar om vi bygger en ny anläggning. Däremot som tidigare nämnt hade våra intäkter ökat mycket vilket i slutändan gör att vi slipper öka avgifterna för våra medlemmar. Detta gör ju självklart att fler barn och vuxna kan och har råd att prova på tennis. Beläggningen på denna typ av anläggning skulle bli mycket bra. Banorna är av typen ett nytt koncept utvecklade för vårt nordiska klimat. Klubbarna i Göteborg saknar i princip helt någon vettig utomhusanläggning och huvudmännen på Tennis Göteborg har redan uttryckt sin vilja att boka upp mycket banor hos oss om anläggningen blir verklighet. Vi tror även att anläggningen skulle bli ett lyft för hela området då Valida golf & CC med tennis, golf, paddle, och restaurang hade blivit en naturlig samlingspunkt för idrotterna. Se bifogad kalkyl.

20 0 Arhg budget Intäkter Tennisskola Banhyra Sponsring Tävlingar elevar a 2000kr 150 dagar öppet uthyrt 22h/dag a 150kr 5 st sponsorer a tävlingar 25000/tävling ltotala intäkter ! Kostnader Grus El Vatten Sopor 6000 Städ Ränta årligen läggs lite nytt grus ut varmvatten belysning mm Vatten till omklädning och banor sophämtning städartiklar 4% ränta på 2 milj!totala kostnader !!vinst

21 Kostnad för investering Markentreprenad Etablering Avskrapning markduk drännering Bevattning Avlopp grus Brunn Lstöd plus sättning Hyra av vält Krossmateriel Staket ACO drän Asfalt Totalt ink arbete Tennisbanorna Tennisunderlag Materiel till banor Totalt ink arbete Klubbhus plus byggnad Arkitekt, KA, Bygglov 40000!Totalt Denna buget är inkluderat allt som behövs för att fädrdigställa anläggningen Offerten är klar för markentreprenaden Offerten är klar för tennisbanorna

22 NYTTJANDERÄTTSAVTAL mellan Deer Mountain Golf AB och Valida Tennisklubb

23 DETTA NYTT JANDERÄTTSAVTAL (delta "Avtal") är träffat mellan: (1) Deer Mountain Golf AB, organisationsnummer , Valida Golfväg 55, Valida ("DMGAB"); och (2) Valida Tennisklubb, organisationsnummer , Sporthallsvägen 30, Valida ("VTK"). 1. BAKGRUND 1.1 DMGAB driver en golfanläggning innefattande bland annat en 18-håls golfbana, klubbhus, drivingrange och en parkeringsplats inom bland andra fastigheten Kungsbacka Gustavsberg 1 :1 ("Fastigheten"). DMGAB nyttjar Fastigheten med stöd av ett arrendeavtal med fastighetsägaren. På golfanläggningen bedriver Valida Golf AB, , golfklubbsverksamhet och därmed sammanhängande idrottslig verksamhet under namnet Valida Golf & Country Club. 1.2 Parterna har kommit överens om att VTK på del av Fastigheten ska uppföra och driva en tennisanläggning. 1.3 Med hänsyn till det ovan nämnda har parterna enats om att DMGAB till VTK ska upplåta nyttjanderätt i andra hand till del av Fastigheten enligt villkoren i detta Avtal. 2. UPPLÅTELSE AV NYTTJANDERÄTT OCH DESS ÄNDAMÅL 2.1 DMGAB upplåter till VTK rätt att på de villkor som anges i detta Avtal på egen bekostnad uppföra, driva och bibehålla en tennisanläggning omfattande fyra utomhustennisbanor, parkeringsplats samt en klubbstuga med omklädningsrum och dusch/wc ("Tennisanläggningen"), på den del av Fastigheten (ca kvadratmeter) som markerats med röd begränsningslinje på kartskissen i bilaga 1 ("Området"). 2.2 Utöver vad som anges i punkt 2.1 ovan har VTK inte rätt att utan DMGAB:s skriftliga samtycke uppföra byggnad eller annan anläggning på Området. 3. NYTT JANDERÄTTSTID Upplåtelsen gäller under tjugofem (25) år från och med den 11 mars UPPSÄGNING OCH FÖRLÄNGNING Avtalet ska sägas upp skriftligen senast tolv (12) månader före nyttjanderättstidens utgång. Om ingen av parterna sagt upp Avtalet inom angiven tid förlängs det på oförändrade villkor med fem (5) år i taget. Om Avtalet sägs upp upphör det alt gälla vid den löpande nyttjanderättstidens utgång utan någon rätt till förlängning. 2

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy Bilagor 1-10 Innehållsförteckning Sidan Bilaga 1. Jämtlandskommunernas policy 1-8 Bilaga 2. Bygdemedel från vindkraft 9-10 Bilaga 3. Bygdepeng exempel från Sollerön, Härjedalen och Strömsund 10 Bilaga

Läs mer

KF 40 31 MARS 2014. Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet KSN- 2013-1126

KF 40 31 MARS 2014. Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet KSN- 2013-1126 KF 40 31 MARS 2014 Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN- 2013-1126 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka kommunens

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Borgensåtaganden Botkyrka kommun Augusti 2013 Jan Nilsson

www.pwc.se Revisionsrapport Borgensåtaganden Botkyrka kommun Augusti 2013 Jan Nilsson www.pwc.se Revisionsrapport Borgensåtaganden Botkyrka kommun Jan Nilsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 2 december 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-12-02 5 (47) Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv. Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3 Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-11-20 1 (29) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2014-11-25 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer