Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) 2. Villkorsändring av borgensbeslut för Kungsbacka BMX-klubb KS/2015:26 Förslag till KS: Kommunstyrelsen beslutar om en förändring av borgensvillkor, KS , 185, för Kungsbacka BMX-klubb vilka ska årligen amortera med 4 procent, kronor, på resterande lånebelopp, årligen från Kommunens borgensåtagande ska sjunka i takt med motsvarande belopp som amorteras. För övriga borgensvillkor gäller kommunstyrelsens beslut från , 185. Kristin Löfgren Kommunstyrelsens förvaltning Direkt:/RedigerareTelefon/ Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Ärende Beteckning Förslag 3. Vallda Tennisklubb begäran om kommunal borgen för att bygga utomhusbanor KS/2014:86 Förslag till KS: Kommunal borgen till Vallda Tennisklubbs byggnation av fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Country Club beviljas med ett belopp på maximalt kronor. Klubben förbinder sig att amortera minst kronor per år. Kommunens borgensåtagande minskar med motsvarande belopp årligen. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller deras respektive ställföreträdare, utses att för kommunens räkning underteckna borgenshandlingarna. 4. Avstämning Ny skola i Vallda klockan 9 Hasse Andersson 5. Avstämning Kungsmässan klockan 9.15 Hasse Andersson och Inger Gennerud Björsander 6. Avstämning Planläggning Onsala-lunden 1:35 klockan 9.30 Hasse Andersson och Bertil Samuelsson 7. Avstämning Tölö ängar 2 klockan 9.45 Bertil Samuelsson

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Ärende Beteckning Förslag 8. SWOT-analys, Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) klockan Anna Ebeling 9. Information från möten Hans Forsberg (M) Ordförande Maria Svenningsson Sekreterare

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:26 Villkorsändring av borgensbeslut för Kungsbacka BMX-klubb Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om en förändring av borgensvillkor, KS , 185, för Kungsbacka BMX-klubb vilka ska årligen amortera med 4 procent, kronor, på resterande lånebelopp, årligen från Kommunens borgensåtagande ska sjunka i takt med den amortering som görs. För övriga borgensvillkor gäller kommunstyrelsens beslut från , 185. Sammanfattning 2008 beviljade Kommunstyrelsen (KS 185/08) borgen till Kungsbacka BMX-klubb med kronor för finansiering av Kvalitets och servicehöjning av BMX-stadion i Kungsbacka. Villkoret var bland annat att amortering skulle ske med fyra procent årligen av ursprungsbeloppet, det vill säga kronor. Klubben har tidigare fått amorteringsfrihet beviljat av Kommunstyrelsen, KS 160/10 och KS 132/12 det vill säga under sammanlagt fyra år. Nämnden för Fritid & Folkhälsa har i beslut FR 68/14beslutat att ge Kungsbacka BMX-klubb ett bidrag på kronor att användas för att delamortera borgenslånet. Anledningen till nedskrivning är klubbens bekymmer med ekonomin. Med anledning av att lånet har skrivits ner, föreslås att amorteringen som klubben ska betala grundar sig på det nya beloppet. Beloppet var vid årsskiftet kronor. Ny amortering blir då ca kronor per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, KS 185/08 FR 68/14 Beslutet skickas till Gunilla Josefsson Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

5 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) FH, IB, BMX-klubben Gunilla Josefsson Ekonomichef

6 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen 14 (43)'. Sammanträdesdatum r;::o;=-an,.. en-r KS0?-00108/80 Hemställan om kommunal borgen, Kungsbacka BMX Beslut Kommunstyrelsen beviljar Kungsbacka BMX-klubb kommunal borgen om maximalt 2,5 Mkr för "Kvalitets- och serviceböjning" av BMX-stadion i Kungsbacka. Borgen villkoras av.. - att amortering sker med 4 % årligen av ursprungsbeloppet och att kommunens borgensåtagande sjunker i takt med nedamorteringen, - att klubben till kommunen erlägger en avgift om 0,2 % årligen av aktuellt lånebelopp, - att kontroll sker av projektet i samråd med klubben, kreditgivande bank och kommunen, (genom Fritid), så att utanordning av medel sker i takt med byggets fortskridande, - att ett optionsavtal tecknas innebärande lösenrätt för kommunen att vid ett eventuellt infriande av borgen förvärva anläggningen till en kostnad som uppgår till anläggningens värde minskat med kommunens kostnad för infriandet av borgen. Sammanfattning Kungsbacka BMX-klubb har till Fritid inkommit med en ansökan om finansieringshjälp. Nämnden för Fritid har beslutat ställa sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar Kungsbacka BMX-klubb en borgen på maximalt 2,5 Mkr. Besluts underlag Kommunstyrelsens förvaltning, skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 308 Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. Juste rare -~~/ ~;t// Expedleral/bestyr!ct )l o~ \-z..6~

7 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Fritid & Folkhälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20) Sammanträdesdatum ('. 68 FR /84. :; Stöd till Kungsbacka BMX-klubb Nämnden för Fritid & Folkhälsa beviljar ett särskilt stöd om kronor till Kungsbacka BMX-klubb under förutsättning att stödet i sin helhet används för att betala av det lån som kommunen beviljat borgen för. Nämnden för Fritid & Folkhälsa använder, om nödvändigt, nämndens resultatfond för att täcka ett underskott. Sammanfattning Nämnden för Fritid beslöt , 48, att ställa sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar Kungsbacka BMX-klubb en kommunal borgen på maximalt honor för att bygga en BMX-bana. Banan färdigställdes under Under de första åren amorterade föreningen av delar av lånet, men har sedan 2010 beviljats amorteringsfrihet via beslut i kommunen och banken. I dagsläget uppgår lånet till lcronor Över tid har det blivit allt svårare för föreningen att klara sina ekonomiska åtaganden samtidigt som behovet av banunderhåll ökar. I mitten av 2013 gav föreningen beskedet att de inte längre mäktade med situationen långsiktigt. Under 2014 har förvaltningen fört en diskussion med föreningen om möjliga lösningar på föreningens problem. Förslaget till beslut ska ses i ljuset av två aspekter. Det ger möjlighet för föreningen att fortsätta verksamhet och klara sina framtida åtaganden vad gäller drift och ekonomi. Samtidigt är det den i dagsläget minst ofördelaktiga lösningen för kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv och samtliga övriga alternativ orsakar komnmnen stölte förluster. I tjänsteskrivelse beskriver förvaltningen ärendet med presentation av föreningen, banan, möjliga scenarion, ekonomiska konsekvenser samt övriga konsekvenser. Beslutsunderlag Tj änsteslcri velse Beslutsexpediering Kungsbacka BMX-klubb F öreningsservice Kommunstyrelsen I llv Justera'n ~ I ExpedieraUbestyrkt

8 0 T JÄNSTESKRIVELSE Kungsbacka Nämnden för Fritid & Folkhälsa Stöd till Kungsbacka BMX-klubb Förslag till beslut Nämnden för Fritid & Folkhälsa beviljar ett särskilt stöd om kronor till Kungsbacka BMX-klubb under förutsättning att stödet i sin helhet nyttjas för att betala av det lån som kommunen beviljat borgen för. Nämnden för Fritid & Folkhälsa nyttjar, om nödvändigt, nämndens resultatfond för att täcka ett underskott. 1 (3) Datum FRl /84 I I ' I Sammanfattning Nämnden för Fritid beslöt , 48, (dnr FN /80) att ställa sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar Kungsbacka BMX-klubb en kommunal borgen på maximalt kronor för att bygga en BMX-bana. Banan färdigställdes under Under de första åren amorterade föreningen av delar av lånet, men har sedan 2010 beviljats amorteringsfrihet via beslut i kommunen och banken. I dagsläget uppgår lånet till kronor Över tid har det blivit allt svårare för föreningen att klara sina ekonomiska åtaganden samtidigt som behovet av banunderhåll ökar. I mitten av 2013 gav föreningen beskedet att de inte längre mäktade med situationen långsiktigt. Under 2014 har förvaltningen fört en diskussion med föreningen om möjliga lösningar på föreningens problem. Förslaget till beslut ska ses i ljuset av två aspekter. Det ger möjlighet för föreningen att fortsätta verksamhet och klara sina framtida åtaganden vad gäller drift och ekonomi. Samtidigt är det den i dagsläget minst ofördelaktiga lösningen för kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv och samtliga övriga alternativ orsakar kommunen stöne förluster S2 Fritid & Folkhälsa Linus Kron Direkt Kungsbacka kommun Fritid & Folkhälsa Kungsbacka Besöks adress Borgmästaregatan SB Telefon Fax d;,,

9 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Beskrivning av ärendet Föreningen Kungsbacka BMX-klubb bildades 1984 och är en av Sveriges största BMXföreningar. De har i dagsläget 140 medlemmar, varav 110 ungdomar mell~n 7 och 20 år. De flesta av medlemmarna är killar, men andelen tjejer ökar. Föreningens medlemmar har haft stora idrottsliga framgångar med medalj er på både nationell och internationell nivå. Föreningen har arrangerat flera stora tävlingår, bland annat svenska och nordiska mästerskap. De senaste årens ekonomiska problem har gjort att föreningens fokus legat på ekonomi snarare än verksamhetsutveckling. Om inte föreningens situation förändras har föreningen aviserat att den är tvungen att lägga ner sin verksamhet senast under våren Förvaltningens bild är inte att föreningen misskött sin ekonomi utan snarare att det ursprungliga åtagandet redan från böijan var för omfattande. Banan Kommunen beviljade 2007 en borgen för de lån som föreningen to"g för att bygga banan. Då frågan var aktuell fördes en diskussion om föreningen eller kommunen skulle bygga banan, men slutligen var det lösningen med en kommunal borgen som blev verklighet. Banan färdigställdes 2008 och har sedan kompletterats löpande med bland annat toalettbyggnad och kiosk. Vissa av förbättringarna har delfinansierats av nämnden genom bidrag. Över tid har behovet av underhåll ökat. Möjliga scenarion 1. Föreningen avvecklar sin verksamhet. Lånet med kommunal borgen kvarstår vilket innebär att föreningens avveckling leder till konkurs. Verksamheten kommer inte att fortsätta. Kommunens borgensåtagande utlöses och kostnaden, kronor, dvs lånet, blir resultatgrundande. 2. Kommunen köper banan av föreningen. Kostnaden blir ca kronor året då köpet genomförs köpesumman sätts till nuvarande lånesumma. En driftkostnad om ca 400 tkr/år (inkluderar avskrivningar) tillkommer. Om föreningen fortsätter att bedriva verksamhet kompenseras driftkostnaden till viss del av en hyresintäkt från Kungsbacka BMX-klubb, men denna bör subventioneras med 60 % enligt rådande praxis för kommunens uthyrning till föreningar. 3. Kommunen beviljar föreningen ett stöd. Om föreningen beviljas ett stöd under förutsättning att det enbart används för att betala av föreningens lån blir föreningens räntekostnader lägre. Det skapar utrymme för att föreningen ska kunna amortera ner resterande del av sina lån och samtidigt klara av att sköta banan på ett tillfredsställande sätt. Föreningen kan också fortsätta att bedriva sin verksamhet. Kommunens kostnad blir då bidragsbeloppet. Om föreningen, stödet till trots, inte skulle kunna klara sina ekonomiska åtaganden har stödet sänkt kommunens åtagande vid en konkurs.

10 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Ekonomiska konsekvenser Förvaltningen föreslår ett särskilt stöd om kronor. Om nödvändigt föreslår förvaltningen vidare att beloppet täcks genom uttag ur nämndens resultatfond. Nivån på stödet är avstämd med föreningens styrelse som gör bedömningen att föreningen, om stödet beviljas, ska klara samtliga ekonomiska åtaganden. Förvaltningen delar föreningens bedömning. övriga konsekvenser Kommunen har borgensåtaganden för tolv föreningar om ca laonor. Att i det här läget bevilja en av dessa stöd kan leda till frågan om stöd även kan vara aktuellt för någon av de övriga föreningarna. Förvaltningen menar att förutsättningarna för de olika föreningarna är väsensskilda och att vaije fall måste bedömas och prövas separat. I bedömningen är både föreningens möjligheter till att fortsätta bedriva verksamhet och framförallt ekonomiska konsekvenser för kommunen avgörande. Linus Kron F örvaltningschef

11 .. KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (45) Sammanträdesdatum KS /84 Begäran från Kungsbacka BMX-klubb om förlängd amorteringsfrihet på lån med kommunal borgen Beslut BMX-klubben beviljas amorteringsfrihet på sitt kommunala borgenslån under en sammanlagd tid om 24 månader. Det lån som BMX-klubben har till kommunen skall amorteras på fem år från och med halvårsskiftet 2012 tom 30 juni Amortering skall betalas månadsvis med kronor i månaden. Ingen ränta skall betalas. Sammanfattning Kungsbacka BMX-klubb har begärt att få en förlängning på den amorteringsfrihet som Kommunstyrelsen beviljat för 2010 och 2011 ( , Dnr KSl /84). Kommunstyrelsen beviljade 2008 Kungsbacka BMX-klubb borgen på maximalt 2,5 miljon kronor för en "Kvalitets- och servicehöjning av BMX-stadion i Kungsbacka. Klubben har nu kommit in med en förfrågan om förlängd amorteringsfrihet och anledningen är att de har en del tunga investeringar som måste göras inför deras arrangemang av Nordiska Mästerskapet i BMX som de håller på sin bana i augusti Om de kan få möjligheten att ha amorteringsfritt så har de en god ekonomisk grund att använda till investeringar enligt deras ansökan. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens förvaltning, skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 150 -Ärendet återremitteras för komplettering Kommunstyrelsens förvaltning, reviderad skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 208 Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. Beslutsexpediering KSF;GJ, FR, SEEK Juster,are ' a../ ~dtl ExpedieraVbestyrkt

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2014:86 Vallda Tennisklubbs begäran om kommunal borgen för att bygga utomhusbanor Förslag till beslut Kommunal borgen till Vallda Tennisklubbs byggnation av fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Country Club beviljas med ett belopp på maximalt kronor. Klubben förbinder sig att amortera minst kronor per år. Kommunens borgensåtagande minskar med motsvarande belopp årligen. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller deras respektive ställföreträdare, utses att för kommunens räkning underteckna borgenshandlingarna. Sammanfattning Vallda Tennisklubb önskar kommunal borgen för att bygga fyra tennisbanor för kronor. Riksidrottsförbundet har beviljat kronor i bidrag. Enligt en rapport från EY (revisionsfirma) kan en byggnation av banorna ge ett positivt kassaflöde på drygt kronor per år (då är en amortering på kronor per år inräknat - i beslutsförslaget är denna höjd till kronor). Kalkylen förutsätter vissa volymökningar i form av uthyrda tennistimmar och fler elever i tennisskola. Om borgen skulle behöva infrias helt eller i någon del kommer detta att ekonomiskt belasta Nämnden för Fritids redovisning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Fritid & Folkhälsas beslut FH/2014:17 Rapport över översiktlig granskning avseende investering i fyra nya tennisbanor EY Nyttjanderättsavtal med Deer Mountain Golf AB Vallda Tk - ansökan Riskanalys daterad Gunilla Josefsson Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

13 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till FN, Vallda TK, Beskrivning av ärendet Vallda Tennisklubb ansöker om en utökad kommunal borgen för att kunna nyanlägga fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Country Club. För att kunna ha ett erbjudande året runt till sina medlemmar önskar föreningen att anlägga fyra utomhustennisbanor med ett modernt grusunderlag anpassat för nordiskt klimat. Hela anläggningen kommer att vara tillgänglighetsanpassad och klubben initierar just nu, i samråd med förvaltningen för Fritid & Folkhälsa, verksamhet för funktionshindrade. Sedan tidigare har klubben fått en utökad kommunal borgen om kronor beviljad av kommunfullmäktige för energieffektivisering och takomläggning av Valldahallen. Klubben har nu kommit in med en ny modifierad ansökan för att kunna finansiera tennisbanorna. Eftersom den kommunala risken ökar med ett större borgensåtagande har förvaltningen för Fritid & Folkhälsa anlitat en oberoende revisionsfirma (EY) som bedömt risken i föreningens projekt. Förvaltningens för Fritid & Folkhälsas syn på frågan, efter att ha tagit del av revisionsfirmans utredning, är att investeringen, med största sannolikhet, innebär en bättre ekonomi för klubben jämfört med om den inte genomförs. Detta gäller även om klubbens prognostiserade intäkter reduceras kraftigt. Utredningen bifogas i sin helhet. Investeringen är kalkylerad till kr inklusive moms. Vallda Tennisklubb har runt 600 medlemmar varav ca 200 i åldern 7-20 år. Klubben bedriver tennisskola och uthyrning av tennisbanor i sin anläggning i Vallda och har tre heltidsanställda och ytterligare ett antal ungdomar anställda på timbasis. Nyttjanderättsavtalet angående tennisbanemarken mellan klubben och Deer Mountain Golf AB, som har ett arrendeavtal med markägaren, löper på 25 år. Om Deer Mountain Golf AB skulle gå i konkurs förbinder sig markägaren att fullgöra avtalet i Deer Mountain Golf ABs ställe. Gunilla Josefsson Ekonomichef

14 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Fritid & Folkhälsa Vallda Tennisklubb förnyad begäran om kommunal borgen Förslag till beslut Nämnden ställer sig positiv till Vallda Tennisklubbs förfrågan om kommunal borgen på kr enligt tjänsteskrivelsen och sänder över ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. Sammanfattning Vallda Tennisklubb ansöker om en utökad kommunal borgen för att kunna nyanlägga fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Country Club. Ansökan är endast aktuell om den ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden helt eller delvis inte beviljas. För att kunna ha ett erbjudande året runt till sina medlemmar önskar föreningen fortsatt att anlägga fyra utomhustennisbanor med ett modernt grusunderlag anpassat för nordiskt klimat. Hela anläggningen kommer att vara tillgänglighetsanpassad och klubben initierar just nu, i samråd med förvaltningen, verksamhet för funktionshindrade. Sedan tidigare har klubben fått en utökad kommunal borgen om kr beviljad av kommunfullmäktige för energieffektivisering och takomläggning av Valldahallen. Däremot avslogs förfrågan om kommunal borgen för att anlägga fyra nya utomhusbanor. Klubben har nu inkommit med en ny modifierad ansökan för att kunna finansiera tennisbanorna om Allmänna Arvsfonden inte beviljar bidrag enligt ansökan. Eftersom den kommunala risken ökar med ett större borgensåtagande har förvaltningen anlitat en oberoende revisionsfirma som bedömt risken i föreningens projekt. Förvaltningens syn på frågan, efter att ha tagit del av revisionsfirmans utredning, är att investeringen, med största sannolikhet, innebär en bättre ekonomi för klubben jämfört med om den inte genomförs. Detta gäller även om klubbens prognostiserade intäkter reduceras kraftigt. Utredningen bifogas i sin helhet. 1 (2) Datum KUB1001, v2.0, Fritid & Folkhälsa Linus Kron Direkt Kungsbacka kommun Fritid & Folkhälsa Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5B Telefon Fax

15 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Investeringen är kalkylerad till kr inklusive moms. Det innebär att klubben, om bidraget från Allmänna Arvsfonden uteblir, minskar ambitionsnivån och inte bygger den klubblokal som var tänkt att byggas i det ursprungliga förslaget. Vallda Tennisklubb har runt 600 medlemmar varav ca 200 i åldern 7-20 år. Klubben bedriver tennisskola och uthyrning av tennisbanor i sin anläggning i Vallda och har tre heltidsanställda och ytterligare ett antal ungdomar anställda på timbasis. Nyttjanderättsavtalet angående tennisbanemarken mellan klubben och Deer Mountain Golf AB, som har ett arrendeavtal med markägaren, löper på 25 år. Om Deer Mountain Golf AB skulle gå i konkurs förbinder sig markägaren att fullgöra avtalet i Deer Mountain Golf ABs ställe. Investeringen är tänkt att finansieras med bidrag från Riksidrottsförbundet samt lån med kommunal borgen. Finansiering utomhusbanor Beviljat bidrag från RF 700 Ännu inte beviljat bidrag från Allmänna Arvsfonden Belopp i tkr Lån med kommunal borgen Totalt (kan bli kronor) Nämnden beslutar inte om kommunal borgen, men kan ställa sig positiv till ansökan och skicka den till kommunstyrelsen för beslut. Linus Kron Förvaltningschef Bilagor Nämnden Fritid & Folkhälsa beslut 15/14 Ansökan från Vallda TK Kommunfullmäktiges beslut 95/14 Avtal mellan Vallda TK och Deer Mountain Golf AB

16 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Fritid & Folkhälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) Sammanträdesdatum M18 15 Valida Tennisklubb - förnyad begäran om kommunal borgen Beslut Ställa sig positiv till förfrågan om utökad kommunal borgen från 4500 tkr till 6000 tkr under förutsättning att klubben beviljas anläggningsbidrag från Allmänna Arvsfonden på minst 3650 tkr. c;>verlämna ärendet till kommunstyrelsen ror fortsatt handläggning. Sammanfattning Vallda Tennisklubb ansöker om en utökad kommunal borgen för att dels renovera ventilationssystem och omklädningsrum i Valldahallen, dels för att nyanlägga fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Countiy Club. Våren 2013 inkom Valida tennisklubb med en ansökan om att få en borgen om 8000 tkr beviljad för att uppföra fyra utomhusbanor. Nänmden ställde sig positiv till lösningen, men kommunstyrelsen avslog ansökan tidigt under hösten med hänvisning till nyttjanderättsavtalets konstruktion. Föreningen har sedan arbetat vidare med att hitta alternativa finansieringslösningar och inkommer nu med en ny ansökan. Nu inkommen ansökan är tvådelad. 1. Energieffektivisering och takomläggning - ansökan om kommunal borgen om 1000 tkr för att säkra byggnadens värde och driftsekonomi. 2. Fyra utomhusbanor - ansökan om kommunal borgen om 500 tkr under förutsättning att Allmänna Arvsfonden beviljar bidrag. Investeringen är tänkt att finansieras med bidrag från Riksidrottsförbundet, som redan är beviljat, samt ett bidrag från Allmänna Arvsfonden, sökt men inte beviljat. De överskjutande 600 tkr önskar föreningen att finansiera genom ett lån med en kommunal borgen och egen insats. Nämnden beslutar inte om kommunal borgen, men kan ställa sig positiv till ansökan och skicka den till kommunstyrelsen för beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Kommunstyrelsen I Expedleral/beslyrkl

17 Borgen förfrågan Härmed ansöker Valida Tennisklubb om en kommunal borgen för att kunna låna upp hos banken. Summa: 2 miljoner kronor Styrelsen Valida TK Valida tennishall ek förening KUNGSBACKA KOMMUN Fritid & Folkhälsa Dnr.....

18 Bakgrund Valida tennisklubb har idag en mycket betydande verksamhet i Kungsbacka kommun. Klubben har 550 medlemmar varav 300 är barn. Vi bedriver tennisskola och hyr ut banor till intresserade i Valldahallen är vi 3 heltidsanställda och ytterligare 10 ungdomar är anställda på timbasis. Under de senaste åren har klubben gjort gemensamma satsningar med Toråsskolan och furulidskolan då klubben hämtar och lämnar barn på skolorna för att barn i dagens samhälle skall kunna utöva en idrott när inte föräldrar kan köra i samma utsträckning som förr. Klubben mår bra och medlemmarna är nöjda. Tyvärr har inte Valida Tennisklubb någon egen utomhusanläggning. Klubben "lever" därför endast 9 månader om året. Behovet av en utomhusanläggning är av högsta prioritet och nu har vi fått tilldelad mark på Valida golf & country club (se bifogat avtal) för att kunna uppfylla klubbens vision. Vi planerar att bygga 4 tennisbanor med ett modernt grusunderlag som är anpassat för nordiskt klimat och även handikapsanpassat då banorna kan användas av rullstolstennis. För att bygga denna anläggning krävs en investering på 2,7 miljoner kr vilket klubben inte har i kassan. Vi har fått ett bidrag på 700 tusen kronor från RF men behöver även låna en del själva. Anläggningen är helt handikappsanpassad och Kungsbacka kommun ser positivt på Valida TKs initiativ att främja handikappsidrott. I dags dato har vi en kommunal borgen på endast 5,5 miljoner kronor. Tidigare ansökan avslogs pga att den nya anläggningen ej ligger på kommunal mark. Då kommunen ej kunnat erbjuda oss någon mark i närområdet under senaste 10 åren, har vi lyckats träffa ett avtal med Valida Golf & Country club. Detta avtal är ett nyttjanderättsavtal på 25 år. Vi anser att detta är ett så långt kontrakt som gör att detta är säkert. Avtalet har kompletterats med tilläggsavtal från markägaren för att säkerställa de 25 år som finns i avtalet. Vi ansöker härmed att höja upp vår kommunala borgen med 2 miljoner då banken gett sitt godkännande på ett ökat lånebelopp med kommunal borgen säkerhet. Det är också avgörande ekonomiskt då klubben har svårt att klara 12 månaders kostnader med endast 9 månader av intäkter. Styrelsen Valida TK Valida tennishall ek. förening

19 Ekonomi Valida Tennis ekonomi är idag relativt god. Vi har en fungerande verksamhet som drar in mer pengar än någonsin och tennisintresset bara ökar. Tyvärr är det svårt för klubben att gå runt på ett bra sätt när vi inte har tillgång till någon utomhusanläggning i större utsträckning. Vi har därför löpande kostnader i 12 månader per år men endast riktiga intäkter under 9 av dessa månader. Genom en byggnation av en ny utomhusanläggning hade klubbens ekonomi bara blivit bättre då vi hade kunnat generera mycket mer intäkter under året men endast ökat våra kostnader marginellt. Vi har i den årliga budgeten räknat med ett banklån på 2 miljoner för att visa att denna kostnad inte hade varit några problem att klara av. RF bidrar med 700 tusen för byggnationen vilket har gjort att vi endast behövt låna 2 miljoner. De fasta kostnaderna som klubben redan har är inte inräknade i budgeten då dessa varken blir mindre eller ökar om vi bygger en ny anläggning. Däremot som tidigare nämnt hade våra intäkter ökat mycket vilket i slutändan gör att vi slipper öka avgifterna för våra medlemmar. Detta gör ju självklart att fler barn och vuxna kan och har råd att prova på tennis. Beläggningen på denna typ av anläggning skulle bli mycket bra. Banorna är av typen ett nytt koncept utvecklade för vårt nordiska klimat. Klubbarna i Göteborg saknar i princip helt någon vettig utomhusanläggning och huvudmännen på Tennis Göteborg har redan uttryckt sin vilja att boka upp mycket banor hos oss om anläggningen blir verklighet. Vi tror även att anläggningen skulle bli ett lyft för hela området då Valida golf & CC med tennis, golf, paddle, och restaurang hade blivit en naturlig samlingspunkt för idrotterna. Se bifogad kalkyl.

20 0 Arhg budget Intäkter Tennisskola Banhyra Sponsring Tävlingar elevar a 2000kr 150 dagar öppet uthyrt 22h/dag a 150kr 5 st sponsorer a tävlingar 25000/tävling ltotala intäkter ! Kostnader Grus El Vatten Sopor 6000 Städ Ränta årligen läggs lite nytt grus ut varmvatten belysning mm Vatten till omklädning och banor sophämtning städartiklar 4% ränta på 2 milj!totala kostnader !!vinst

21 Kostnad för investering Markentreprenad Etablering Avskrapning markduk drännering Bevattning Avlopp grus Brunn Lstöd plus sättning Hyra av vält Krossmateriel Staket ACO drän Asfalt Totalt ink arbete Tennisbanorna Tennisunderlag Materiel till banor Totalt ink arbete Klubbhus plus byggnad Arkitekt, KA, Bygglov 40000!Totalt Denna buget är inkluderat allt som behövs för att fädrdigställa anläggningen Offerten är klar för markentreprenaden Offerten är klar för tennisbanorna

22 NYTTJANDERÄTTSAVTAL mellan Deer Mountain Golf AB och Valida Tennisklubb

23 DETTA NYTT JANDERÄTTSAVTAL (delta "Avtal") är träffat mellan: (1) Deer Mountain Golf AB, organisationsnummer , Valida Golfväg 55, Valida ("DMGAB"); och (2) Valida Tennisklubb, organisationsnummer , Sporthallsvägen 30, Valida ("VTK"). 1. BAKGRUND 1.1 DMGAB driver en golfanläggning innefattande bland annat en 18-håls golfbana, klubbhus, drivingrange och en parkeringsplats inom bland andra fastigheten Kungsbacka Gustavsberg 1 :1 ("Fastigheten"). DMGAB nyttjar Fastigheten med stöd av ett arrendeavtal med fastighetsägaren. På golfanläggningen bedriver Valida Golf AB, , golfklubbsverksamhet och därmed sammanhängande idrottslig verksamhet under namnet Valida Golf & Country Club. 1.2 Parterna har kommit överens om att VTK på del av Fastigheten ska uppföra och driva en tennisanläggning. 1.3 Med hänsyn till det ovan nämnda har parterna enats om att DMGAB till VTK ska upplåta nyttjanderätt i andra hand till del av Fastigheten enligt villkoren i detta Avtal. 2. UPPLÅTELSE AV NYTTJANDERÄTT OCH DESS ÄNDAMÅL 2.1 DMGAB upplåter till VTK rätt att på de villkor som anges i detta Avtal på egen bekostnad uppföra, driva och bibehålla en tennisanläggning omfattande fyra utomhustennisbanor, parkeringsplats samt en klubbstuga med omklädningsrum och dusch/wc ("Tennisanläggningen"), på den del av Fastigheten (ca kvadratmeter) som markerats med röd begränsningslinje på kartskissen i bilaga 1 ("Området"). 2.2 Utöver vad som anges i punkt 2.1 ovan har VTK inte rätt att utan DMGAB:s skriftliga samtycke uppföra byggnad eller annan anläggning på Området. 3. NYTT JANDERÄTTSTID Upplåtelsen gäller under tjugofem (25) år från och med den 11 mars UPPSÄGNING OCH FÖRLÄNGNING Avtalet ska sägas upp skriftligen senast tolv (12) månader före nyttjanderättstidens utgång. Om ingen av parterna sagt upp Avtalet inom angiven tid förlängs det på oförändrade villkor med fem (5) år i taget. Om Avtalet sägs upp upphör det alt gälla vid den löpande nyttjanderättstidens utgång utan någon rätt till förlängning. 2

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119)

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 266 Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Anläggning av 4 Plexipavebanor i Stenbrottet och omläggning av befintlig grusbana i Societetsparken.

Anläggning av 4 Plexipavebanor i Stenbrottet och omläggning av befintlig grusbana i Societetsparken. Bilaga 1 till dagordningens punkt 8. Anläggning av 4 Plexipavebanor i Stenbrottet och omläggning av befintlig grusbana i Societetsparken. Styrelsens förslag Under förutsättning att finansiering och kommunal

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 KF 143 26 AUG 2013 Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga kommunens

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 KF 276 26 NOV 2012 Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medge

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 ("kommunen") 591 86 Motala

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 (kommunen) 591 86 Motala NYTTJ AN DERATTS AVTAL Parter: Motala Idrottspark AB, org.nr 556849-1913 ("MIPAB") Box 48, 591 21 Motala Bildningsnämnden 2013-08- 2 8 Ämnrin nr,.,..,, "-ih! nr. r

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-09-23 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND Svenska Kryssarklubben 1(4) DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN ÄGARE BRUKARE SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbacka rummet, stadshuset Klockan 8.30-11.55, paus 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C),

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-02 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-06-09 kl. 19.00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av föreningarna och Kila Fibernät Ekonomisk förening,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer