Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) 2. Villkorsändring av borgensbeslut för Kungsbacka BMX-klubb KS/2015:26 Förslag till KS: Kommunstyrelsen beslutar om en förändring av borgensvillkor, KS , 185, för Kungsbacka BMX-klubb vilka ska årligen amortera med 4 procent, kronor, på resterande lånebelopp, årligen från Kommunens borgensåtagande ska sjunka i takt med motsvarande belopp som amorteras. För övriga borgensvillkor gäller kommunstyrelsens beslut från , 185. Kristin Löfgren Kommunstyrelsens förvaltning Direkt:/RedigerareTelefon/ Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Ärende Beteckning Förslag 3. Vallda Tennisklubb begäran om kommunal borgen för att bygga utomhusbanor KS/2014:86 Förslag till KS: Kommunal borgen till Vallda Tennisklubbs byggnation av fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Country Club beviljas med ett belopp på maximalt kronor. Klubben förbinder sig att amortera minst kronor per år. Kommunens borgensåtagande minskar med motsvarande belopp årligen. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller deras respektive ställföreträdare, utses att för kommunens räkning underteckna borgenshandlingarna. 4. Avstämning Ny skola i Vallda klockan 9 Hasse Andersson 5. Avstämning Kungsmässan klockan 9.15 Hasse Andersson och Inger Gennerud Björsander 6. Avstämning Planläggning Onsala-lunden 1:35 klockan 9.30 Hasse Andersson och Bertil Samuelsson 7. Avstämning Tölö ängar 2 klockan 9.45 Bertil Samuelsson

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Ärende Beteckning Förslag 8. SWOT-analys, Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) klockan Anna Ebeling 9. Information från möten Hans Forsberg (M) Ordförande Maria Svenningsson Sekreterare

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:26 Villkorsändring av borgensbeslut för Kungsbacka BMX-klubb Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om en förändring av borgensvillkor, KS , 185, för Kungsbacka BMX-klubb vilka ska årligen amortera med 4 procent, kronor, på resterande lånebelopp, årligen från Kommunens borgensåtagande ska sjunka i takt med den amortering som görs. För övriga borgensvillkor gäller kommunstyrelsens beslut från , 185. Sammanfattning 2008 beviljade Kommunstyrelsen (KS 185/08) borgen till Kungsbacka BMX-klubb med kronor för finansiering av Kvalitets och servicehöjning av BMX-stadion i Kungsbacka. Villkoret var bland annat att amortering skulle ske med fyra procent årligen av ursprungsbeloppet, det vill säga kronor. Klubben har tidigare fått amorteringsfrihet beviljat av Kommunstyrelsen, KS 160/10 och KS 132/12 det vill säga under sammanlagt fyra år. Nämnden för Fritid & Folkhälsa har i beslut FR 68/14beslutat att ge Kungsbacka BMX-klubb ett bidrag på kronor att användas för att delamortera borgenslånet. Anledningen till nedskrivning är klubbens bekymmer med ekonomin. Med anledning av att lånet har skrivits ner, föreslås att amorteringen som klubben ska betala grundar sig på det nya beloppet. Beloppet var vid årsskiftet kronor. Ny amortering blir då ca kronor per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, KS 185/08 FR 68/14 Beslutet skickas till Gunilla Josefsson Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

5 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) FH, IB, BMX-klubben Gunilla Josefsson Ekonomichef

6 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen 14 (43)'. Sammanträdesdatum r;::o;=-an,.. en-r KS0?-00108/80 Hemställan om kommunal borgen, Kungsbacka BMX Beslut Kommunstyrelsen beviljar Kungsbacka BMX-klubb kommunal borgen om maximalt 2,5 Mkr för "Kvalitets- och serviceböjning" av BMX-stadion i Kungsbacka. Borgen villkoras av.. - att amortering sker med 4 % årligen av ursprungsbeloppet och att kommunens borgensåtagande sjunker i takt med nedamorteringen, - att klubben till kommunen erlägger en avgift om 0,2 % årligen av aktuellt lånebelopp, - att kontroll sker av projektet i samråd med klubben, kreditgivande bank och kommunen, (genom Fritid), så att utanordning av medel sker i takt med byggets fortskridande, - att ett optionsavtal tecknas innebärande lösenrätt för kommunen att vid ett eventuellt infriande av borgen förvärva anläggningen till en kostnad som uppgår till anläggningens värde minskat med kommunens kostnad för infriandet av borgen. Sammanfattning Kungsbacka BMX-klubb har till Fritid inkommit med en ansökan om finansieringshjälp. Nämnden för Fritid har beslutat ställa sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar Kungsbacka BMX-klubb en borgen på maximalt 2,5 Mkr. Besluts underlag Kommunstyrelsens förvaltning, skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 308 Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. Juste rare -~~/ ~;t// Expedleral/bestyr!ct )l o~ \-z..6~

7 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Fritid & Folkhälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20) Sammanträdesdatum ('. 68 FR /84. :; Stöd till Kungsbacka BMX-klubb Nämnden för Fritid & Folkhälsa beviljar ett särskilt stöd om kronor till Kungsbacka BMX-klubb under förutsättning att stödet i sin helhet används för att betala av det lån som kommunen beviljat borgen för. Nämnden för Fritid & Folkhälsa använder, om nödvändigt, nämndens resultatfond för att täcka ett underskott. Sammanfattning Nämnden för Fritid beslöt , 48, att ställa sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar Kungsbacka BMX-klubb en kommunal borgen på maximalt honor för att bygga en BMX-bana. Banan färdigställdes under Under de första åren amorterade föreningen av delar av lånet, men har sedan 2010 beviljats amorteringsfrihet via beslut i kommunen och banken. I dagsläget uppgår lånet till lcronor Över tid har det blivit allt svårare för föreningen att klara sina ekonomiska åtaganden samtidigt som behovet av banunderhåll ökar. I mitten av 2013 gav föreningen beskedet att de inte längre mäktade med situationen långsiktigt. Under 2014 har förvaltningen fört en diskussion med föreningen om möjliga lösningar på föreningens problem. Förslaget till beslut ska ses i ljuset av två aspekter. Det ger möjlighet för föreningen att fortsätta verksamhet och klara sina framtida åtaganden vad gäller drift och ekonomi. Samtidigt är det den i dagsläget minst ofördelaktiga lösningen för kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv och samtliga övriga alternativ orsakar komnmnen stölte förluster. I tjänsteskrivelse beskriver förvaltningen ärendet med presentation av föreningen, banan, möjliga scenarion, ekonomiska konsekvenser samt övriga konsekvenser. Beslutsunderlag Tj änsteslcri velse Beslutsexpediering Kungsbacka BMX-klubb F öreningsservice Kommunstyrelsen I llv Justera'n ~ I ExpedieraUbestyrkt

8 0 T JÄNSTESKRIVELSE Kungsbacka Nämnden för Fritid & Folkhälsa Stöd till Kungsbacka BMX-klubb Förslag till beslut Nämnden för Fritid & Folkhälsa beviljar ett särskilt stöd om kronor till Kungsbacka BMX-klubb under förutsättning att stödet i sin helhet nyttjas för att betala av det lån som kommunen beviljat borgen för. Nämnden för Fritid & Folkhälsa nyttjar, om nödvändigt, nämndens resultatfond för att täcka ett underskott. 1 (3) Datum FRl /84 I I ' I Sammanfattning Nämnden för Fritid beslöt , 48, (dnr FN /80) att ställa sig positiv till att kommunstyrelsen beviljar Kungsbacka BMX-klubb en kommunal borgen på maximalt kronor för att bygga en BMX-bana. Banan färdigställdes under Under de första åren amorterade föreningen av delar av lånet, men har sedan 2010 beviljats amorteringsfrihet via beslut i kommunen och banken. I dagsläget uppgår lånet till kronor Över tid har det blivit allt svårare för föreningen att klara sina ekonomiska åtaganden samtidigt som behovet av banunderhåll ökar. I mitten av 2013 gav föreningen beskedet att de inte längre mäktade med situationen långsiktigt. Under 2014 har förvaltningen fört en diskussion med föreningen om möjliga lösningar på föreningens problem. Förslaget till beslut ska ses i ljuset av två aspekter. Det ger möjlighet för föreningen att fortsätta verksamhet och klara sina framtida åtaganden vad gäller drift och ekonomi. Samtidigt är det den i dagsläget minst ofördelaktiga lösningen för kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv och samtliga övriga alternativ orsakar kommunen stöne förluster S2 Fritid & Folkhälsa Linus Kron Direkt Kungsbacka kommun Fritid & Folkhälsa Kungsbacka Besöks adress Borgmästaregatan SB Telefon Fax d;,,

9 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Beskrivning av ärendet Föreningen Kungsbacka BMX-klubb bildades 1984 och är en av Sveriges största BMXföreningar. De har i dagsläget 140 medlemmar, varav 110 ungdomar mell~n 7 och 20 år. De flesta av medlemmarna är killar, men andelen tjejer ökar. Föreningens medlemmar har haft stora idrottsliga framgångar med medalj er på både nationell och internationell nivå. Föreningen har arrangerat flera stora tävlingår, bland annat svenska och nordiska mästerskap. De senaste årens ekonomiska problem har gjort att föreningens fokus legat på ekonomi snarare än verksamhetsutveckling. Om inte föreningens situation förändras har föreningen aviserat att den är tvungen att lägga ner sin verksamhet senast under våren Förvaltningens bild är inte att föreningen misskött sin ekonomi utan snarare att det ursprungliga åtagandet redan från böijan var för omfattande. Banan Kommunen beviljade 2007 en borgen för de lån som föreningen to"g för att bygga banan. Då frågan var aktuell fördes en diskussion om föreningen eller kommunen skulle bygga banan, men slutligen var det lösningen med en kommunal borgen som blev verklighet. Banan färdigställdes 2008 och har sedan kompletterats löpande med bland annat toalettbyggnad och kiosk. Vissa av förbättringarna har delfinansierats av nämnden genom bidrag. Över tid har behovet av underhåll ökat. Möjliga scenarion 1. Föreningen avvecklar sin verksamhet. Lånet med kommunal borgen kvarstår vilket innebär att föreningens avveckling leder till konkurs. Verksamheten kommer inte att fortsätta. Kommunens borgensåtagande utlöses och kostnaden, kronor, dvs lånet, blir resultatgrundande. 2. Kommunen köper banan av föreningen. Kostnaden blir ca kronor året då köpet genomförs köpesumman sätts till nuvarande lånesumma. En driftkostnad om ca 400 tkr/år (inkluderar avskrivningar) tillkommer. Om föreningen fortsätter att bedriva verksamhet kompenseras driftkostnaden till viss del av en hyresintäkt från Kungsbacka BMX-klubb, men denna bör subventioneras med 60 % enligt rådande praxis för kommunens uthyrning till föreningar. 3. Kommunen beviljar föreningen ett stöd. Om föreningen beviljas ett stöd under förutsättning att det enbart används för att betala av föreningens lån blir föreningens räntekostnader lägre. Det skapar utrymme för att föreningen ska kunna amortera ner resterande del av sina lån och samtidigt klara av att sköta banan på ett tillfredsställande sätt. Föreningen kan också fortsätta att bedriva sin verksamhet. Kommunens kostnad blir då bidragsbeloppet. Om föreningen, stödet till trots, inte skulle kunna klara sina ekonomiska åtaganden har stödet sänkt kommunens åtagande vid en konkurs.

10 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Ekonomiska konsekvenser Förvaltningen föreslår ett särskilt stöd om kronor. Om nödvändigt föreslår förvaltningen vidare att beloppet täcks genom uttag ur nämndens resultatfond. Nivån på stödet är avstämd med föreningens styrelse som gör bedömningen att föreningen, om stödet beviljas, ska klara samtliga ekonomiska åtaganden. Förvaltningen delar föreningens bedömning. övriga konsekvenser Kommunen har borgensåtaganden för tolv föreningar om ca laonor. Att i det här läget bevilja en av dessa stöd kan leda till frågan om stöd även kan vara aktuellt för någon av de övriga föreningarna. Förvaltningen menar att förutsättningarna för de olika föreningarna är väsensskilda och att vaije fall måste bedömas och prövas separat. I bedömningen är både föreningens möjligheter till att fortsätta bedriva verksamhet och framförallt ekonomiska konsekvenser för kommunen avgörande. Linus Kron F örvaltningschef

11 .. KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (45) Sammanträdesdatum KS /84 Begäran från Kungsbacka BMX-klubb om förlängd amorteringsfrihet på lån med kommunal borgen Beslut BMX-klubben beviljas amorteringsfrihet på sitt kommunala borgenslån under en sammanlagd tid om 24 månader. Det lån som BMX-klubben har till kommunen skall amorteras på fem år från och med halvårsskiftet 2012 tom 30 juni Amortering skall betalas månadsvis med kronor i månaden. Ingen ränta skall betalas. Sammanfattning Kungsbacka BMX-klubb har begärt att få en förlängning på den amorteringsfrihet som Kommunstyrelsen beviljat för 2010 och 2011 ( , Dnr KSl /84). Kommunstyrelsen beviljade 2008 Kungsbacka BMX-klubb borgen på maximalt 2,5 miljon kronor för en "Kvalitets- och servicehöjning av BMX-stadion i Kungsbacka. Klubben har nu kommit in med en förfrågan om förlängd amorteringsfrihet och anledningen är att de har en del tunga investeringar som måste göras inför deras arrangemang av Nordiska Mästerskapet i BMX som de håller på sin bana i augusti Om de kan få möjligheten att ha amorteringsfritt så har de en god ekonomisk grund att använda till investeringar enligt deras ansökan. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens förvaltning, skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 150 -Ärendet återremitteras för komplettering Kommunstyrelsens förvaltning, reviderad skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott , 208 Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. Beslutsexpediering KSF;GJ, FR, SEEK Juster,are ' a../ ~dtl ExpedieraVbestyrkt

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2014:86 Vallda Tennisklubbs begäran om kommunal borgen för att bygga utomhusbanor Förslag till beslut Kommunal borgen till Vallda Tennisklubbs byggnation av fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Country Club beviljas med ett belopp på maximalt kronor. Klubben förbinder sig att amortera minst kronor per år. Kommunens borgensåtagande minskar med motsvarande belopp årligen. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller deras respektive ställföreträdare, utses att för kommunens räkning underteckna borgenshandlingarna. Sammanfattning Vallda Tennisklubb önskar kommunal borgen för att bygga fyra tennisbanor för kronor. Riksidrottsförbundet har beviljat kronor i bidrag. Enligt en rapport från EY (revisionsfirma) kan en byggnation av banorna ge ett positivt kassaflöde på drygt kronor per år (då är en amortering på kronor per år inräknat - i beslutsförslaget är denna höjd till kronor). Kalkylen förutsätter vissa volymökningar i form av uthyrda tennistimmar och fler elever i tennisskola. Om borgen skulle behöva infrias helt eller i någon del kommer detta att ekonomiskt belasta Nämnden för Fritids redovisning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Fritid & Folkhälsas beslut FH/2014:17 Rapport över översiktlig granskning avseende investering i fyra nya tennisbanor EY Nyttjanderättsavtal med Deer Mountain Golf AB Vallda Tk - ansökan Riskanalys daterad Gunilla Josefsson Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

13 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till FN, Vallda TK, Beskrivning av ärendet Vallda Tennisklubb ansöker om en utökad kommunal borgen för att kunna nyanlägga fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Country Club. För att kunna ha ett erbjudande året runt till sina medlemmar önskar föreningen att anlägga fyra utomhustennisbanor med ett modernt grusunderlag anpassat för nordiskt klimat. Hela anläggningen kommer att vara tillgänglighetsanpassad och klubben initierar just nu, i samråd med förvaltningen för Fritid & Folkhälsa, verksamhet för funktionshindrade. Sedan tidigare har klubben fått en utökad kommunal borgen om kronor beviljad av kommunfullmäktige för energieffektivisering och takomläggning av Valldahallen. Klubben har nu kommit in med en ny modifierad ansökan för att kunna finansiera tennisbanorna. Eftersom den kommunala risken ökar med ett större borgensåtagande har förvaltningen för Fritid & Folkhälsa anlitat en oberoende revisionsfirma (EY) som bedömt risken i föreningens projekt. Förvaltningens för Fritid & Folkhälsas syn på frågan, efter att ha tagit del av revisionsfirmans utredning, är att investeringen, med största sannolikhet, innebär en bättre ekonomi för klubben jämfört med om den inte genomförs. Detta gäller även om klubbens prognostiserade intäkter reduceras kraftigt. Utredningen bifogas i sin helhet. Investeringen är kalkylerad till kr inklusive moms. Vallda Tennisklubb har runt 600 medlemmar varav ca 200 i åldern 7-20 år. Klubben bedriver tennisskola och uthyrning av tennisbanor i sin anläggning i Vallda och har tre heltidsanställda och ytterligare ett antal ungdomar anställda på timbasis. Nyttjanderättsavtalet angående tennisbanemarken mellan klubben och Deer Mountain Golf AB, som har ett arrendeavtal med markägaren, löper på 25 år. Om Deer Mountain Golf AB skulle gå i konkurs förbinder sig markägaren att fullgöra avtalet i Deer Mountain Golf ABs ställe. Gunilla Josefsson Ekonomichef

14 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Fritid & Folkhälsa Vallda Tennisklubb förnyad begäran om kommunal borgen Förslag till beslut Nämnden ställer sig positiv till Vallda Tennisklubbs förfrågan om kommunal borgen på kr enligt tjänsteskrivelsen och sänder över ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. Sammanfattning Vallda Tennisklubb ansöker om en utökad kommunal borgen för att kunna nyanlägga fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Country Club. Ansökan är endast aktuell om den ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden helt eller delvis inte beviljas. För att kunna ha ett erbjudande året runt till sina medlemmar önskar föreningen fortsatt att anlägga fyra utomhustennisbanor med ett modernt grusunderlag anpassat för nordiskt klimat. Hela anläggningen kommer att vara tillgänglighetsanpassad och klubben initierar just nu, i samråd med förvaltningen, verksamhet för funktionshindrade. Sedan tidigare har klubben fått en utökad kommunal borgen om kr beviljad av kommunfullmäktige för energieffektivisering och takomläggning av Valldahallen. Däremot avslogs förfrågan om kommunal borgen för att anlägga fyra nya utomhusbanor. Klubben har nu inkommit med en ny modifierad ansökan för att kunna finansiera tennisbanorna om Allmänna Arvsfonden inte beviljar bidrag enligt ansökan. Eftersom den kommunala risken ökar med ett större borgensåtagande har förvaltningen anlitat en oberoende revisionsfirma som bedömt risken i föreningens projekt. Förvaltningens syn på frågan, efter att ha tagit del av revisionsfirmans utredning, är att investeringen, med största sannolikhet, innebär en bättre ekonomi för klubben jämfört med om den inte genomförs. Detta gäller även om klubbens prognostiserade intäkter reduceras kraftigt. Utredningen bifogas i sin helhet. 1 (2) Datum KUB1001, v2.0, Fritid & Folkhälsa Linus Kron Direkt Kungsbacka kommun Fritid & Folkhälsa Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5B Telefon Fax

15 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Investeringen är kalkylerad till kr inklusive moms. Det innebär att klubben, om bidraget från Allmänna Arvsfonden uteblir, minskar ambitionsnivån och inte bygger den klubblokal som var tänkt att byggas i det ursprungliga förslaget. Vallda Tennisklubb har runt 600 medlemmar varav ca 200 i åldern 7-20 år. Klubben bedriver tennisskola och uthyrning av tennisbanor i sin anläggning i Vallda och har tre heltidsanställda och ytterligare ett antal ungdomar anställda på timbasis. Nyttjanderättsavtalet angående tennisbanemarken mellan klubben och Deer Mountain Golf AB, som har ett arrendeavtal med markägaren, löper på 25 år. Om Deer Mountain Golf AB skulle gå i konkurs förbinder sig markägaren att fullgöra avtalet i Deer Mountain Golf ABs ställe. Investeringen är tänkt att finansieras med bidrag från Riksidrottsförbundet samt lån med kommunal borgen. Finansiering utomhusbanor Beviljat bidrag från RF 700 Ännu inte beviljat bidrag från Allmänna Arvsfonden Belopp i tkr Lån med kommunal borgen Totalt (kan bli kronor) Nämnden beslutar inte om kommunal borgen, men kan ställa sig positiv till ansökan och skicka den till kommunstyrelsen för beslut. Linus Kron Förvaltningschef Bilagor Nämnden Fritid & Folkhälsa beslut 15/14 Ansökan från Vallda TK Kommunfullmäktiges beslut 95/14 Avtal mellan Vallda TK och Deer Mountain Golf AB

16 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Fritid & Folkhälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) Sammanträdesdatum M18 15 Valida Tennisklubb - förnyad begäran om kommunal borgen Beslut Ställa sig positiv till förfrågan om utökad kommunal borgen från 4500 tkr till 6000 tkr under förutsättning att klubben beviljas anläggningsbidrag från Allmänna Arvsfonden på minst 3650 tkr. c;>verlämna ärendet till kommunstyrelsen ror fortsatt handläggning. Sammanfattning Vallda Tennisklubb ansöker om en utökad kommunal borgen för att dels renovera ventilationssystem och omklädningsrum i Valldahallen, dels för att nyanlägga fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Countiy Club. Våren 2013 inkom Valida tennisklubb med en ansökan om att få en borgen om 8000 tkr beviljad för att uppföra fyra utomhusbanor. Nänmden ställde sig positiv till lösningen, men kommunstyrelsen avslog ansökan tidigt under hösten med hänvisning till nyttjanderättsavtalets konstruktion. Föreningen har sedan arbetat vidare med att hitta alternativa finansieringslösningar och inkommer nu med en ny ansökan. Nu inkommen ansökan är tvådelad. 1. Energieffektivisering och takomläggning - ansökan om kommunal borgen om 1000 tkr för att säkra byggnadens värde och driftsekonomi. 2. Fyra utomhusbanor - ansökan om kommunal borgen om 500 tkr under förutsättning att Allmänna Arvsfonden beviljar bidrag. Investeringen är tänkt att finansieras med bidrag från Riksidrottsförbundet, som redan är beviljat, samt ett bidrag från Allmänna Arvsfonden, sökt men inte beviljat. De överskjutande 600 tkr önskar föreningen att finansiera genom ett lån med en kommunal borgen och egen insats. Nämnden beslutar inte om kommunal borgen, men kan ställa sig positiv till ansökan och skicka den till kommunstyrelsen för beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Kommunstyrelsen I Expedleral/beslyrkl

17 Borgen förfrågan Härmed ansöker Valida Tennisklubb om en kommunal borgen för att kunna låna upp hos banken. Summa: 2 miljoner kronor Styrelsen Valida TK Valida tennishall ek förening KUNGSBACKA KOMMUN Fritid & Folkhälsa Dnr.....

18 Bakgrund Valida tennisklubb har idag en mycket betydande verksamhet i Kungsbacka kommun. Klubben har 550 medlemmar varav 300 är barn. Vi bedriver tennisskola och hyr ut banor till intresserade i Valldahallen är vi 3 heltidsanställda och ytterligare 10 ungdomar är anställda på timbasis. Under de senaste åren har klubben gjort gemensamma satsningar med Toråsskolan och furulidskolan då klubben hämtar och lämnar barn på skolorna för att barn i dagens samhälle skall kunna utöva en idrott när inte föräldrar kan köra i samma utsträckning som förr. Klubben mår bra och medlemmarna är nöjda. Tyvärr har inte Valida Tennisklubb någon egen utomhusanläggning. Klubben "lever" därför endast 9 månader om året. Behovet av en utomhusanläggning är av högsta prioritet och nu har vi fått tilldelad mark på Valida golf & country club (se bifogat avtal) för att kunna uppfylla klubbens vision. Vi planerar att bygga 4 tennisbanor med ett modernt grusunderlag som är anpassat för nordiskt klimat och även handikapsanpassat då banorna kan användas av rullstolstennis. För att bygga denna anläggning krävs en investering på 2,7 miljoner kr vilket klubben inte har i kassan. Vi har fått ett bidrag på 700 tusen kronor från RF men behöver även låna en del själva. Anläggningen är helt handikappsanpassad och Kungsbacka kommun ser positivt på Valida TKs initiativ att främja handikappsidrott. I dags dato har vi en kommunal borgen på endast 5,5 miljoner kronor. Tidigare ansökan avslogs pga att den nya anläggningen ej ligger på kommunal mark. Då kommunen ej kunnat erbjuda oss någon mark i närområdet under senaste 10 åren, har vi lyckats träffa ett avtal med Valida Golf & Country club. Detta avtal är ett nyttjanderättsavtal på 25 år. Vi anser att detta är ett så långt kontrakt som gör att detta är säkert. Avtalet har kompletterats med tilläggsavtal från markägaren för att säkerställa de 25 år som finns i avtalet. Vi ansöker härmed att höja upp vår kommunala borgen med 2 miljoner då banken gett sitt godkännande på ett ökat lånebelopp med kommunal borgen säkerhet. Det är också avgörande ekonomiskt då klubben har svårt att klara 12 månaders kostnader med endast 9 månader av intäkter. Styrelsen Valida TK Valida tennishall ek. förening

19 Ekonomi Valida Tennis ekonomi är idag relativt god. Vi har en fungerande verksamhet som drar in mer pengar än någonsin och tennisintresset bara ökar. Tyvärr är det svårt för klubben att gå runt på ett bra sätt när vi inte har tillgång till någon utomhusanläggning i större utsträckning. Vi har därför löpande kostnader i 12 månader per år men endast riktiga intäkter under 9 av dessa månader. Genom en byggnation av en ny utomhusanläggning hade klubbens ekonomi bara blivit bättre då vi hade kunnat generera mycket mer intäkter under året men endast ökat våra kostnader marginellt. Vi har i den årliga budgeten räknat med ett banklån på 2 miljoner för att visa att denna kostnad inte hade varit några problem att klara av. RF bidrar med 700 tusen för byggnationen vilket har gjort att vi endast behövt låna 2 miljoner. De fasta kostnaderna som klubben redan har är inte inräknade i budgeten då dessa varken blir mindre eller ökar om vi bygger en ny anläggning. Däremot som tidigare nämnt hade våra intäkter ökat mycket vilket i slutändan gör att vi slipper öka avgifterna för våra medlemmar. Detta gör ju självklart att fler barn och vuxna kan och har råd att prova på tennis. Beläggningen på denna typ av anläggning skulle bli mycket bra. Banorna är av typen ett nytt koncept utvecklade för vårt nordiska klimat. Klubbarna i Göteborg saknar i princip helt någon vettig utomhusanläggning och huvudmännen på Tennis Göteborg har redan uttryckt sin vilja att boka upp mycket banor hos oss om anläggningen blir verklighet. Vi tror även att anläggningen skulle bli ett lyft för hela området då Valida golf & CC med tennis, golf, paddle, och restaurang hade blivit en naturlig samlingspunkt för idrotterna. Se bifogad kalkyl.

20 0 Arhg budget Intäkter Tennisskola Banhyra Sponsring Tävlingar elevar a 2000kr 150 dagar öppet uthyrt 22h/dag a 150kr 5 st sponsorer a tävlingar 25000/tävling ltotala intäkter ! Kostnader Grus El Vatten Sopor 6000 Städ Ränta årligen läggs lite nytt grus ut varmvatten belysning mm Vatten till omklädning och banor sophämtning städartiklar 4% ränta på 2 milj!totala kostnader !!vinst

21 Kostnad för investering Markentreprenad Etablering Avskrapning markduk drännering Bevattning Avlopp grus Brunn Lstöd plus sättning Hyra av vält Krossmateriel Staket ACO drän Asfalt Totalt ink arbete Tennisbanorna Tennisunderlag Materiel till banor Totalt ink arbete Klubbhus plus byggnad Arkitekt, KA, Bygglov 40000!Totalt Denna buget är inkluderat allt som behövs för att fädrdigställa anläggningen Offerten är klar för markentreprenaden Offerten är klar för tennisbanorna

22 NYTTJANDERÄTTSAVTAL mellan Deer Mountain Golf AB och Valida Tennisklubb

23 DETTA NYTT JANDERÄTTSAVTAL (delta "Avtal") är träffat mellan: (1) Deer Mountain Golf AB, organisationsnummer , Valida Golfväg 55, Valida ("DMGAB"); och (2) Valida Tennisklubb, organisationsnummer , Sporthallsvägen 30, Valida ("VTK"). 1. BAKGRUND 1.1 DMGAB driver en golfanläggning innefattande bland annat en 18-håls golfbana, klubbhus, drivingrange och en parkeringsplats inom bland andra fastigheten Kungsbacka Gustavsberg 1 :1 ("Fastigheten"). DMGAB nyttjar Fastigheten med stöd av ett arrendeavtal med fastighetsägaren. På golfanläggningen bedriver Valida Golf AB, , golfklubbsverksamhet och därmed sammanhängande idrottslig verksamhet under namnet Valida Golf & Country Club. 1.2 Parterna har kommit överens om att VTK på del av Fastigheten ska uppföra och driva en tennisanläggning. 1.3 Med hänsyn till det ovan nämnda har parterna enats om att DMGAB till VTK ska upplåta nyttjanderätt i andra hand till del av Fastigheten enligt villkoren i detta Avtal. 2. UPPLÅTELSE AV NYTTJANDERÄTT OCH DESS ÄNDAMÅL 2.1 DMGAB upplåter till VTK rätt att på de villkor som anges i detta Avtal på egen bekostnad uppföra, driva och bibehålla en tennisanläggning omfattande fyra utomhustennisbanor, parkeringsplats samt en klubbstuga med omklädningsrum och dusch/wc ("Tennisanläggningen"), på den del av Fastigheten (ca kvadratmeter) som markerats med röd begränsningslinje på kartskissen i bilaga 1 ("Området"). 2.2 Utöver vad som anges i punkt 2.1 ovan har VTK inte rätt att utan DMGAB:s skriftliga samtycke uppföra byggnad eller annan anläggning på Området. 3. NYTT JANDERÄTTSTID Upplåtelsen gäller under tjugofem (25) år från och med den 11 mars UPPSÄGNING OCH FÖRLÄNGNING Avtalet ska sägas upp skriftligen senast tolv (12) månader före nyttjanderättstidens utgång. Om ingen av parterna sagt upp Avtalet inom angiven tid förlängs det på oförändrade villkor med fem (5) år i taget. Om Avtalet sägs upp upphör det alt gälla vid den löpande nyttjanderättstidens utgång utan någon rätt till förlängning. 2

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

1. Val av justerare Ulrika Landergren (FP) Beslut - Förslag till KS:

1. Val av justerare Ulrika Landergren (FP) Beslut - Förslag till KS: KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 17 februari 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Ulrika

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M)

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset Efter sammanträdet information om och utdelning av läsplattor 1 (7) Datum 2013-08-09 Ärende Sid.

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset 1. Val av justerare och tid för justering Anders Ekström (M) och Ulla Krantz

Läs mer

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org ), nedan kallad Föreningen, har träffats följande

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org ), nedan kallad Föreningen, har träffats följande Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org 802429-0408), nedan kallad Föreningen, har träffats följande NYTTJANDERÄTTSAVTAL Markupplåtelse 1 Kommunen upplåter till Föreningen

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB 1 Detta avtal om arrende ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan 1. Borlänge kommun, 212000-2239 ( Kommunen ) 2. Lennheden Vatten AB, 556765-4750

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Klara Johansson 2015-10-21 KS 2015/0927 50265 Kommunfullmäktige Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Ansökan från Bågskytteklubben Dalpilen om kommunal borgen på kr för uppförande av bågskyttehall på Tallmon

Ansökan från Bågskytteklubben Dalpilen om kommunal borgen på kr för uppförande av bågskyttehall på Tallmon 2015-11-05 2015/37646 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gunilla Cederhorn gunilla.cederhorn@borlange.se Nämnd

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 ("kommunen") 591 86 Motala

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 (kommunen) 591 86 Motala NYTTJ AN DERATTS AVTAL Parter: Motala Idrottspark AB, org.nr 556849-1913 ("MIPAB") Box 48, 591 21 Motala Bildningsnämnden 2013-08- 2 8 Ämnrin nr,.,..,, "-ih! nr. r

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb

Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-10-02 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till

Läs mer

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 KF 143 26 AUG 2013 Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga kommunens

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Anläggning av 4 Plexipavebanor i Stenbrottet och omläggning av befintlig grusbana i Societetsparken.

Anläggning av 4 Plexipavebanor i Stenbrottet och omläggning av befintlig grusbana i Societetsparken. Bilaga 1 till dagordningens punkt 8. Anläggning av 4 Plexipavebanor i Stenbrottet och omläggning av befintlig grusbana i Societetsparken. Styrelsens förslag Under förutsättning att finansiering och kommunal

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag till beslut. 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M)

Ärende Beteckning Förslag till beslut. 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-08 Kommunstyrelsen Sammanträde 14 april 2015 klockan 13 Kungsbackarummet Ärende Beteckning 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M) 2. Information om samråd och viktigare

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena

Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-04-12 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Hyra av isträningshall vid Malmö Arena FRI-2013-325

Läs mer

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 KF 276 26 NOV 2012 Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medge

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 31 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 31 oktober 2003 kl. 07.30-10.45 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

Ekonomikontoret Datum:

Ekonomikontoret Datum: ED 1:34 Jordbrons Företagshotell i Dals-Eds kommun Bakgrund Dals-Eds kommun äger en äldre industrifastighet på c:a 6 000 m 2. Under åren 2007 till 2009 byggdes delar av ovanstående fastighet (c:a 800 m

Läs mer

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Bilaga Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Åse & Vistehallen Fastigheten där Åse & Vistehallen finns innehåller

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

Nyttjanderättsavtal med Fyrisgruppen AA

Nyttjanderättsavtal med Fyrisgruppen AA SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2017-01-30 Diarienummer SCN-2016-0397 Socialnämnden Nyttjanderättsavtal med Fyrisgruppen AA Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att avtala

Läs mer

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119)

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 266 Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND Svenska Kryssarklubben 1(4) DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN ÄGARE BRUKARE SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Ulrika Landergren (L) Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Ulrika Landergren (L) Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8-13.50, paus 9.45-10 och 12.20-13.15 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. PROTOKOLL - ojusterat Information om utdelning från Alsikebolaget KS-2015/429.

Kommunstyrelsens arbetsutskott. PROTOKOLL - ojusterat Information om utdelning från Alsikebolaget KS-2015/429. Kommunstyrelsens arbetsutskott 99 Utdrag ur PROTOKOLL - ojusterat 2015-08-10 Information om utdelning från Alsikebolaget 2015-2019 KS-2015/429 Ärende Simon Granit, ekonomichef för de kommunala bolagen,

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-02 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-06-09 kl. 19.00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten). Föreningen ansvarar för och upprättar gemensamma avtal för samtliga medlemmar.

Läs mer

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1 KF 15:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2015:122-261 Mark- och exploateringsenheten 2015-03-30 1/1 KF 15:2 Handläggare Katarina Ankarling Tel. 0152-293 73 Kommunfullmäktige Arrendeavtal för

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-09-23 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer