Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS (2010-KS0119)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119)"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS (2010-KS0119) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Gå i borgen för Slöinge Tennisklubbs banklån om kr avseende byggnation av en tennishall. 2 Säkra kommunens åtagande genom att avtal om säkerhetsöverlåtelse avseende byggnaden tecknas mellan kommunen och föreningen. 3 Ompröva detta beslut när beslut om formerna för ekonomiskt stöd till föreningarna föreligger. Beslutsunderlag Ansökan från Slöinge Tennisklubb Ekonomienhetens yttrande Sammanfattning av ärendet Slöinge Tennisklubb (ST) har inkommit med en ansökan om ansökan om ett ränte- och amorteringsfritt lån om tkr alternativt ett ränte- och amorteringsfritt lån om tkr i kombination med en kommunal borgen om tkr för uppförande av en tennishall. ST har efter det att ansökan inkommit beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med tkr varför ST: s ansökan om medel uppgår till tkr. Om inte kommunen går i borgen för ST: s lån finns risk för, pga. Tidsaspekter, att extern finansiering helt eller delvis uteblir. Ekonomi Kommunens ekonomi påverkas inte direkt av att kommunen går i borgen för ST. ST betalar räntor och amorteringar på lånet. I det fallet ST inte betalar sina räntor och amorteringar kommer banken kräva betalning från Falkenbergs kommun för lånet. Genom att teckna avtal om säkerhetsöverlåtelse har kommunen rätt till byggnaden eller del därav. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 266 Övervägande Slöinge Tennisklubb (ST) inkom med en ansökan om ett ränte- och amorteringsfritt lån om tkr alternativt ett ränte- och amorteringsfritt lån om tkr i kombination med en kommunal borgen om tkr för uppförande av en tennishall beslöt KSAU att överlämna framställan till budgetberedningen. Budgetberedningen har föreslagit att medel avsätts i investeringsbudgeten med tkr 2012, tkr 2013 och tkr 2014 för utredningsuppdrag att prioritera idrottshallar. Utredningsuppdragets syfte är att kommunstyrelsen i samråd med kultur och fritidsnämnden och tillsammans med berörda föreningar, ta fram förslag till överenskommelser rörande formerna för ekonomiskt stöd till de föreningar som anges i budgetförslaget. ST har efter det att ansökan inkom till Falkenbergs kommun beviljats ytterligare stöd till investeringen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Leaderprojekt) med tkr. Behovet av medel från kommunen därför minskat från tkr till tkr. I ST: s ursprungliga kalkyl finns dessutom projektstöd från idrottslyftets anläggningsfond med 450 tkr. Besked från ST om att full finansieringen av projektet föreligger måste vara inkommit senast I annat fall återgår dessa medel. Vad gäller stödet från Leaderprojektet om tkr skall detta slutredovisas Med den tidplan som ligger i investeringsbudgeten finns således stor risk att extern finansiering helt eller delvis uteblir. Genom att kommunen går i borgen för ST lån om tkr säkras dessa externa medel. Detta innebär i sin tur att mer medel finns att fördela till andra föreningar. Vid bedömning av ärendet bör ST: s ansträngningar att hitta externa medel från andra än kommunen uppmärksammas. Förfarandet föregriper dock den utredning som föreslagits av budgetberedningen. Det finns därför skäl både kommunen och för ST att detta beslut omprövas när beslut fattats om formerna för ekonomiskt stöd till de föreningar som anges i budgetförslaget. Yrkande Gerry Norberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Vid protokollet Frida Bergman Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Beslutsförslag FALKENBERG Kommunledningskontoret Ekonomienheten William Hedman Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-KS0253 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Gå i borgen för Slöinge Tennisklubbs banklån om kr avseende byggnation av en tennishall. 2 Säkra kommunens åtagande genom att avtal om säkerhetsöverlåtelse avseende byggnaden tecknas mellan kommunen och föreningen. 3 Ompröva detta beslut när beslut om formerna för ekonomiskt stöd till föreningarna föreligger. Beslutsunderlag Ekonomienhetens yttrande. Ansökan från Slöinge Tennisklubb. Sammanfattning av ärendet Slöinge Tennisklubb (ST) har inkommit med en ansökan om ansökan om ett rönte- och amorteringsfritt lån om tkr alternativt ett rönte- och amorteringsfritt lån om tkr i kombination med en kommunal borgen om tkr för uppförande av en tennishall. ST har efter det att ansökan inkommit beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med tkr varför ST: s ansökan om medel uppgår till tkr. Om inte kommunen går i borgen för ST: s lån finns risk för, pga. Tidsaspekter, att extern finansiering helt eller delvis uteblir. Ekonomi Kommunens ekonomi påverkas inte direkt av att kommunen går i borgen för ST. ST betalar räntor och amorteringar på lånet. I det fallet ST inte betalar sina räntor och amorteringar kommer banken kräva betalning från Falkenbergs kommun för lånet. Genom att teckna avtal om säkerhetsöverlåtelse har kommunen rätt till byggnaden eller del därav. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 Övervägande Slöingc Tennisklubb (ST) inkom med en ansökan om ett ränte- och amorteringsfritt lån om tkr alternativt ett ränte- och amorteringsfritt lån om tkr i kombination med en kommunal borgen om tkr för uppförande av en tennishall beslöt KSAU att överlämna framställan till budgetberedningen. Budgetberedningen har föreslagit att medel avsätts i investeringsbudgeten med tkr 2012, tkr 2013 och tkr 2014 för utredningsuppdrag att prioritera idrottshallar. Utredningsuppdragets syfte är att kommunstyrelsen i samråd med kultur och fritidsnämnden och tillsammans med berörda föreningar, ta fram förslag till överenskommelser rörande formerna för ekonomiskt stöd till de föreningar som anges i budgetförslaget. ST har efter det att ansökan inkom till Falkenbergs kommun beviljats ytterligare stöd till investeringen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Leaderprojekt) med tkr. Behovet av medel från kommunen därför minskat från tkr till tkr. I ST: s ursprungliga kalkyl finns dessutom projektstöd från idrottslyftets anläggningsfond med 450 tkr. Besked från ST om att full finansieringen av projektet föreligger måste vara inkommit senast I annat fall återgår dessa medel. Vad gäller stödet från Leaderprojektet om tkr skall detta slutredovisas Med den tidplan som ligger i investeringsbudgeten finns således stor risk att extern finansiering helt eller delvis uteblir. Genom att kommunen går i borgen för ST lån om tkr säkras dessa externa medel. Detta innebär i sin tur att mer medel finns att fördela till andra föreningar. Vid bedömning av ärendet bör ST: s ansträngningar att hitta externa medel från andra än kommunen uppmärksammas. Förfarandet föregriper dock den utredning som föreslagits av budgetberedningen. Det finns därför skäl både kommunen och för ST att detta beslut omprövas när beslut fattats om formerna för ekonomiskt stöd till de föreningar som anges i budgetförslaget. 2

5 SLÖINGE TENNISKLUBB Falkenbergs kommun KorrInhr,lecirlinciskontoret Knnsl.onlipten Sida 1 av 4 Dnr Dp1 C2, ()/0-47,ra9 0 (Ki ---- Ansökan om ekonomisktstöd för byggnation av en tennishall i Slöinge (5 bilagor) 1. Bakgrund Slöinge tennisklubb är en ideell förening med sin verksamhet förlagd i Slöinge. Slöinge tennisklubb bildades Samma år byggdes en tennisbana utomhus och några år senare byggdes ytterligare en bana samt ett klubbhus med omklädningsrum och gemensamhets utrymmen ansökte föreningen om ett ränte- och amorterings fritt lån på kr som justerades till kr efter bidrag från idrottslyftets anläggningsfond. Föreningens ansökan beviljades ej. Föreningen ansökte 2009 om ett investeringsbidrag för etapp lav tennishalls projektet. Ansökan omfattade nybyggnation av två tennisbanor utomhus (hardcourt) förberedda för en överbyggnad. Föreningen beviljades 2009 ett investeringsbidrag från kultur och fritid på kr för uppförandet av 2 st utebanor. Föreningen har även sen tidigare erhållit ett projektstöd från idrottslyftets anläggningsfond på kr för uppförandet av en tennishall. Projektstödet beviljades 2008, om inte full finansiering av tennishallen kan redovisas under 2010 återgår pengarna med största sannolikhet till idrottslyftet anläggningsfond.

6 SLÖINGE TENNISKLUBB Sida 2 av 4 2. Nuläge Medlemsantalet i föreningen är för närvarande 341 st (2009) relativt jämnt fördelat mellan könen och huvuddelen av medlemmarna är juniorer. Föreningens verksamhet utvecklas ständigt och består idag av ca 170 st elev timmar per vecka i klubbens träningsverksamhet. På grund av plats brist så tvingas en del av träningen förläggas till Söndrumshallen i Halmstad samt ett antal elever ej kan erbjudas plats under inomhus säsongen. Klubben har undersökt möjligheten att få ekonomiskt stöd från Leader projektstöd (EU projekt för utveckling av landsbygden), dock föll inte tennishall projektet inom nuvarande regelverk. Slöinge tennisklubb har dock tänkt att fortsätta samarbetet i annan form med Leader Halland för att utveckla möjligheterna till fritidsaktiviteter på landsbygden. Klubben har även ansökt om ekonomiskt stöd från Region Halland inom ramen för landsbygdsprogrammet. Eventuellt bidrag från Region Halland minskar behovet av ekonomiskt stöd från Falkenbergs kommun med motsvarande summa. Utdrag ur ansökan: Slöinge samhälle har ett rikt företagande med Slöinge djursjukhus, SIA glass, Robur och I3erte Qvarn. Under senare år har det skett en stor inflyttning till samhället med många nya barnfamiljer. Det livaktiga föreningslivet i Slöinge med ett utbud av fotboll, ridning och tennis är en viktig faktor för att öka attraktionskraften i Slöinge. Upptagningsområdet för tennisklubben sträcker sig över hela landsbygdsområdet mellan Halmstad och Falkenberg. 3. Framtiden för verksamheten Under många har det varit en konstant ökning av intresset för tennis i Slöinge samhälle med omnejd och det är många nya spelare som vill komma med i klubbens träningsverksamhet. I dagsläget har vi ingen möjlighet att erbjuda plats till vare sig fler barn, ungdomar eller vuxna. Detta ser klubben som ett problem eftersom det till största del är barn- och ungdomsverksamhet som är grund till en förenings överlevnad. Klubben har ett nytt avtal om nyttjanderätt (bilaga 3) samt marklov för byggnation av två stycken utebanor. Klubben har ideellt påbörjat arbetet med att röja ytan för tennisbanorna. En projektgrupp har bildats för att driva projektet, en preliminär projektplan har upprättats (bilaga 2).

7 SLÖINGE TENNISKLUBB Sida 3 av 4 Det är inte möjligt att utöka klubbens verksamhet i Slöinge idrottshall eftersom hallen är fullbokad av samhällets alla olika aktiviteter. Möjligheten att träna och spela på egen hand är i princip obefintlig p.g.a. beläggningen i idrottshallen. Träningen som klubben bedriver i Söndrumshallen i Halmstad är en nödlösning för att lösa det akuta behovet av träningstider. Klubben disponerar 3 st banor på lördagar mellan kl och 15.00, vilken är den enda tid som för närvarande är ledig. Utökas den interna verksamheten i Söndrumshallen finns inte längre möjligheten för klubben att få disponera några tider i hallen. Det sker årligen nya inflyttningar till Slöinge. Tennisen blir ett lätt sätt för alla att komma in i områdets gemenskap eftersom det inte finns specifika krav på en tennisspelare. Man kan börja spela när som helst oavsett ålder och kön och det är en aktivitet som kan engagera en hel familj. Slöinge tennisklubb: vill fortsätta att vara en populär och framgångsrik idrottsförening när det gäller hälsa, motion, social sammankomst och att alla ska vara lika välkomna till oss. vill kunna erbjuda plats till alla barn och ungdomar som vill träna tennis. vill kunna ge ungdomar möjlighet att utvecklas som tennisspelare med för tennis ändamålsenligt underlag. vill kunna behålla duktiga tränare i klubben. vill kunna ge våra barn och ungdomar möjlighet att deltaga i seriespel (två banor är ett krav i de flesta seriespel) 4. Ekonomisk kalkyl Slöinge tennisklubb har gjort en ekonomisk kalkyl för en nybyggnation av en tennishall med två stycken tennisbanor. Tennishallen är enkel industribyggnad och innehåller inga omklädnings och våtutrymmen. Tanken är att använda befintliga omklädningsrum och duschar i klubbstugan i syfte att minimera kostnaderna för tennishallen. Vid val av värme och ventilationssystem har mycket stor hänsyn tagits till energiförbrukning för att minimera driftskostnaderna för tennishallen. Detaljerad ekonomisk kalkyl enligt bilaga 1 Avtal om nyttjanderätt samt enkel kartskiss enligt bilaga 3

8 SLÖINGE TENN1SKLUE313 Sida 4 av 4 5. Ansökan Härmed ansöker Slöinge tennisklubb: - om ett ränte- och amorteringsfritt lån på kr. Vid eventuellt bidrag från Landsbyggds programmet avräknas motsvarande belopp från ansökan. Alternativt: - om ett ränte- och amorteringsfritt lån på kr, samt kommunal borgen på kr. Vid eventuellt bidrag från Landsbyggds programmet avräknas motsvarande belopp från ansökan. Ansökan om bidrag har även skickats till Allmänna Arvsfonden samt till Landsbyggds programmet vid eventuella bidrag från dessa organisationer minskar behovet med motsvarande belopp. Mer information om Slöinge tennisklubbs verksamhet finns att hämta på klubbens hemsida 6. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Ekonomisk kalkyl Preliminär projektplan Avtal om nyttjanderätt Vision och mål för Slöinge tennisklubb Ekonomiska rapporter 2009 Slöinge ?-) L. Joachim Bergqvist Ordförande Pär Lerjebo Vice ordförande Å a Gunnarsson Kassör

9 SLÖINGE TENNISKLUBB Sida 1 av 1 Bilaga 1 Ekonomisk kalkyl Ny tennishall med placering vid befintliga utebanor Befintlig omklädningsbyggnad änvänds tillsvidare. Byggnad 36x36x8 meter i nock,"plåthall" med 2 banor. Byggnad kr a Montage 900 h 500 kr kr a ställning 50 h 500 kr kr b Asfalt Tennisgolv Nät, väggskydd mm VVS El tomt+markarbeten anslutningsavgifter Bygglov mm Bygganmälan Oförutsett 1295 m2 170 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Totalt ca kr MOMS 25% kr Totalt med moms kr c d b e f g b h h b Anbudshandlingar bygg, v ys, el Byggledning, kvalitetsansvarig Besiktningar Målning mm småjusteringar Parkering Driftskostnader Elförbrukning Vattenförbrukning Försäkringar mm Skötsel halvtid halva året Driftskostnad kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Anmärkningar a b c d e f g Offert från Lindab AB Uppskattad kostnad av Claes Ledel Prisuppgift från NCC Roads Pris från Greenset Pris från Jarälvs VVS, (värmepump) Kalkyl av Ledel AB (500 lux belysning) Pris från Mobjer Entreprenad

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

KF 40 31 MARS 2014. Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet KSN- 2013-1126

KF 40 31 MARS 2014. Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet KSN- 2013-1126 KF 40 31 MARS 2014 Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN- 2013-1126 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka kommunens

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-03-03 Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Datum 2013-10-29. att lånet ska ha en ränta om 3,5 procent samt att det ska återbetalas senast den 31 juli 2014.

Datum 2013-10-29. att lånet ska ha en ränta om 3,5 procent samt att det ska återbetalas senast den 31 juli 2014. KS 7 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Malmberg Jan Datum 2013-10-29 Diarienummer KSN-2013-1303 Kommunstyrelsen Leader Upplandsbygd: Begäran om lån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-03-18 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-03-18 kl. 13.00- Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Ordförande Carina Blank Förhinder

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) 2010-02-01 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 21-29 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer