Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink Brith-Louise Fagerstrand Ann-Christine Quist-Karlsson Kaj Göransson Catarina Bentsrud Karl Längberg Lennart Storm Cecilia Olsson Hans Dahlström Eva Karlsson Mats Larsson Ann Hammenholt Börje Slättman Martina Andersson Christer Jonsson Martina Aronsson Anders Lundell Raif Mehmeti Peter Lilja Karin Heideman Jonas Algotsson Ann Harmander Monica Ljungdahl Torgny Frööjdh Christina Davidson Karin Helmersson Åke Göthberg Bodil Johansson Lars-Gunnar Hellström Kenneth Petersson Karina Helmersson Mariann Karlsson Gunnel Hedlund Jimmy Loord Myrthel Tobiasson Nils Duveborn Bodil Bagert Berndt Nilsson Anders Karlsson John Green Elsa Pettersson (ersättare för Mikael Svanström) Kitty Johansson (ersättare för Carina Akinder) Henry Islo (ersättare för Roger Stålbrand) Jenny Andersson (ersättare för Ksenia Harrisen), t o m 134 Anders Svensson (ersättare för Kaj Raving) Övriga deltagande Anders Johansson, ersättare Berth Lönn, ersättare Elisabeth Hultman, ersättare Nils-Erik Gustafsson, sekreterare 117 Utses att justera Justeringens plats och tid Lennart Storm och Karin Helmersson Onsdagen den 29 juni 2011, klockan i sammanträdesrummet Eken, kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Nils-Erik Gustafsson Bernt Jonsson Lennart Storm Paragrafer Karin Helmersson Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Bernt Jonsson G:\Samarbete\Protokoll\Kommunfullmäktige\2011\ Protokoll från kommunfullmäktige.doc

2 Sammanträdesdatum 214 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 118 Anmälan av ny sammanräkning. 119 Presentation och information om alternativt arbetssätt för politiken. 120 Besvarande av enkel fråga angående Trädgårdsvillan och Gästvillan i Orrefors. 121 Besvarande av enkel fråga om underhållet av de anläggningar som skapas av projekt Lyftet. 122 Motion om att flyta gymnasieskolan till centrum. 123 Motion om att förbättra badmöjligheterna i Linnéasjön. 124 Medborgarförslag om ny byggnation av väg mellan Nybro-Orrefors. 125 Medborgarförslag om hjälp till elfri zonboende. 126 Redovisning av budgetäskande från Nybro kommuns revisorer för 2012 och för åren framöver för revisionsinsatser. 127 Vision och inriktningsmål för perioden Antagande av budget 2012 och verksamhets- och ekonomiplan Fastställande av preliminär skattesats för Ingående av förtydligat regressavtal och garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. 131 Antagande av ny huvudman för kollektivtrafiken i Kalmar län. 132 Projekt Sveaplan, Awes fastigheter. 133 Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) planerade investering i avfallsbehandlingsanläggning. 134 Upphandling av reservkraft till räddningsstationen. 135 Besvarande av motion om att antalet behöriga elever till gymnasieskolan måste öka. 136 Besvarande av motion om inrättande av kommunal servicetelefon för äldre.

3 Sammanträdesdatum 215 (forts) 137 Besvarande av motion angående utbildning för kommunens politiker i härskarteknikerna. 138 Antagande av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 139 Antagande av reglemente för individ- och familjenämnden. 140 Antagande av arbetsordning för räddnings- och säkerhetsutskottet. 141 Antagande av arbetsordning för Nybro Folkhälsoråd. 142 Fyllnadsval av huvudman i Ålems Sparbank efter Els-Marie Björkholm (m). 143 Begäran om entledigande från uppdragen som ersättare i styrelserna för Fastigheter i Nybro AB, Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB och Nybro Värmecentral AB, Markus Syrjälä (v). 144 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Fastigheter i Nybro AB efter Markus Syrjälä (v). 145 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Nybro Elnät AB efter Markus Syrjälä (v). 146 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Nybro Energi AB efter Markus Syrjälä (v). 147 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Nybro Värmecentral AB efter Markus Syrjälä (v). 148 Avslutning.

4 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Anmälan av ny sammanräkning Anmälan av Länsstyrelsens i Kalmar läns protokoll från den 9 juni 2011 om ny sammanräkning. Till ny ersättare efter Dardan Drini (s) utses Michael Karlsson (s). Utdrag till: Michael Karlsson Milanka Maksimovic, assistent Akten

5 Sammanträdesdatum Presentation och information om alternativt arbetssätt för politiken Svante Rosengren och Åke Letsjö från företaget Easymeet informerar om och demonstrerar hur ett IT-baserat mötessystem fungerar i praktiken. Easymeet är ett webb-baserat mötessystem för bland annat kommuner och landsting.

6 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Besvarande av enkel fråga angående Trädgårdsvillan och Gästvillan i Orrefors Kommunfullmäktige återupptar till behandling den vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2011, 99, av ledamoten Christina Davidson (c) framställda enkla frågan angående Trädgårdsvillan och Gästvillan i Orrefors. Tekniska nämndens ordförande Lennart Storm (s) besvarar den enkla frågan. Det skriftliga svaret fogas till akthandlingarna. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet kommenterar Christina Davidson (c) den enkla frågan och tackar för svaret. Den enkla frågan anses därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

7 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Besvarande av enkel fråga om underhållet av de anläggningar som skapas av projekt Lyftet Kommunfullmäktige återupptar till behandling den vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2011, 100, av ledamoten Kenneth Petersson (c) framställda enkla frågan om underhållet av de anläggningar som skapas av projekt Lyftet. Kommunstyrelsens ordförande Inger Rydbrink (s) besvarar den enkla frågan. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet tackar Kenneth Petersson (c) för svaret. Den enkla frågan anses därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

8 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Motion om att flytta gymnasieskolan till centrum Ledamoten Anders Karlsson (fp) samt ersättaren Elisabeth Hultman (fp) har den 20 juni 2011 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Nybros gymnasieskola är av erkänt hög kvalitet. Skolan placerar sig bland topp 20 i flera mätningar och till och med bland topp 10 i något fall. Konkurrensen mellan regionens gymnasieskolor ökar. Åkrahällskolans lokaler befinner sig i utkanten av staden, långt ifrån resecentrum och är sedan länge i behov av renovering. Gymnasieskolan har som motto: Åkrahällskolan är Nybro viktigaste mötesplats. Nybro centrum behöver fler mötesplatser. Stadskärnans attraktivitet högs kraftigt med fler ungdomar i centrum. Dessutom innebär buss- och järnvägsstation i närheten bättre möjligheter för resande elever. Vuxenutbildningen har flyttats till centrum och dess verksamhet kan samordnas med gymnasieskolan. Idrotts- och sportanläggningar finns i badhusparken och Victoria-området och kan nyttjas av gymnasieskolan. Den nya gymnasieskolan ger inte samma utrymme för estetiska ämnen som tidigare. Kulturskolan blir därmed allt viktigare och har behov av förändrade lokaler. Närhet till ungdomarna, en scen och centrum är till gagn för Nybro. Det är angeläget att vid planering för ombyggnationer ha dessa aspekter i åtanke. Bibliotek, kulturskolan och Kulturhuset Kristallen finns i centrum och kan användas av gymnasieskolan. Motivering Både skolan och centrumhandeln är utsatta för konkurrens. De båda kan stärka varandra. Att sammanföra verksamheterna i gymnasieskolan med vuxenutbildningen, biblioteket, kulturskolan och Kulturhuset Kristallen, med närhet till handel och kommunikationer, liksom kommunens administrativa centrum i Balder och Joelskogen-området, kommer att ge positiva effekter för hela Nybro kommun. Folkpartiet Liberalerna Nybro föreslår att - Nybros gymnasieskola flyttas till centrum.

9 Sammanträdesdatum (forts) - Verksamheterna i gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola, Victoria-området och biblioteket samverkar för att nå synergieffekter. Folkpartiet Liberalerna Nybro Elisabeth Hultman Birgit Andersson Kjell Josefsson Anders Karlsson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den anses därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Utdrag till: Kommunstyrelsen Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Motion om att förbättra badmöjligheterna i Linnéasjön Ledamoten Anders Karlsson (fp) samt ersättaren Elisabeth Hultman (fp) har den 20 juni 2011 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Bakgrund En badsjö mitt i staden ger god livskvalitet i Nybro. Idag är vattnet inte tjänligt hela sommaren. De ansträngningar som görs för att förbättra kvaliteten är inte tillräckliga. Många Nybrobor är kvar i staden under sommaren och de bör få tillgång till bättre badmöjligheter. Folkpartiet Liberalerna Nybro föreslår att - en utredning görs för att förbättra vattenkvaliteten i Linnéasjön, - de båda badplatsernas underhåll förstärks. Folkpartiet Liberalerna Nybro Birgit Andersson Elisabeth Hultman Anders Karlsson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den anses därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Utdrag till: Kommunstyrelsen Akten

11 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Medborgarförslag om ny byggnation av väg mellan Nybro-Orrefors Per-Erik Håkansson har den 17 maj 2011 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Förslaget Ny byggnation av väg mellan Nybro-Orrefors. Man kan använda gamla banvallen, som har perfekt sträckning. Motiveringen Någon inom kommunen, som aktivt driver frågan. Per-Erik Håkansson Näsmans väg Nybro Telefonnummer: På fråga av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att medborgarförslaget får lämnas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden. Utdrag till: Tekniska nämnden Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Medborgarförslag om hjälp till elfri zonboende Marianne Hellman har den 19 maj 2011 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Förslaget Vill ha hjälp till elfri zonboende. Motivering Skulle önska markboende för elmagnetkänsliga i kommunen. Vi behöver hjälp till ett boende som vi tål. Som det är just nu är det stopp överallt. Ta upp frågan i kommunstyrelsen så är jag tacksam. Marianne Hellman Postmakaregatan Nybro Telefonnummer: Mobilnummer: På fråga av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att medborgarförslaget får lämnas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till Nybro Bostads AB och samhällsbyggnadsnämnden. Utdrag till: Nybro Bostads AB Samhällsbyggnadsnämnden Akten

13 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Redovisning av budgetäskande från Nybro kommuns revisorer för 2012 och för åren framöver för revisionsinsatser Skrivelse om utökat budgetanslag för revisionsinsatser har inkommit till kommunstyrelseförvaltningen den 26 april 2011 från kommunens revisorer med följande lydelse: Budgetäskande för 2012 och för åren framöver En tillförlitlig kommunal revision och en effektiv kommunal verksamhet En grundförutsättning för en tillförlitlig kommunal revision och ytterst en effektiv kommunal verksamhet är, enligt regeringens mening, att samtliga delar av det kommunala verksamhetsområdet årligen blir föremål för revisorernas granskning. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning sker årligen och avser all verksamhet. Prövningen grundas på revisionsberättelsen. Berörs inte den kommunala verksamheten i dess helhet på något sätt av den årliga granskningen, betyder det att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan i praktiken grundas på ett ofullständigt underlag. Det kan varken anses rimligt eller vara förenligt med god revisionssed om viss eller vissa delar av en verksamhet granskas enbart någon gång under en mandatperiod. I någon mån måste verksamheten bli föremål för en årlig granskning, om än av, i vissa avseenden, övergripande art. Förändringar i lagen har skärpt kraven på den kommunala revisionen. Revisorerna ska granska all verksamhet årligen, vilket är en kraftig ambitionshöjning jämfört med tidigare. Att granska all verksamhet årligen har definierats som att samtliga styrelser och nämnder (inklusive bolagsstyrelser) blir granskade varje år i den omfattning, som är motiverat utifrån väsentlighet och risk. Detta innebär att varje nämnd och styrelse ska granskas varje år, om än i olika omfattning. Sveriges Kommuner och Landstings dokument God revisionssed kräver idag att revisionen håller en hög ambitionsnivå och att uppdraget innebär ett stort åtagande. Revisorerna har också att granska den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen. Granskningen sker genom lekmannarevisorer, som utsetts inom kretsen av de förtroendevalda revisorerna. Detta medför behov av ökade insatser i flera led. Revisionsgruppen ska samordna hela den förvaltningsrevisionella koncerngranskningen, vilket är ett stort åtagande jämfört med tidigare. Lekmannarevisorn behöver sakkunnigt biträde för den förvaltningsrevisionella granskningen, både för att granska i bolagen och för att skriva en årlig granskningsrapport. Budget för revision av de kommunala bolagen får äskas i annan ordning/belastar vart bolag.

14 Sammanträdesdatum (forts) De kostnadsökningar, som en årlig revision medför, kan enligt regeringens bedömning, åtminstone på sikt, antas uppvägas av de effektivitetsvinster som går att göra i en organisation med god kontroll. Begäran/äskande för 2012 och framåt Vi begär att anslaget för revisionsinsatser, vad gäller granskning av den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform från 2012 och framåt, kopplas till verksamheternas kostnader. Vi begär att framöver årligen få en promille av verksamheternas kostnader i revisionsanslag. Vi förutsätter att de kommunala bolagen avsätter medel för lekmannarevision. I budget 2011 finns kronor avsatt för revisionens kostnader. Om en promille avsätts av verksamheternas nettokostnader motsvarar detta kronor. Om budget ska tilldelas enligt önskemålet behövs således ytterligare kronor för Kommunstyrelsen beslutar att redovisa äskandet till kommunfullmäktige samt att notera informationen till protokollet. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar Inger Rydbrink (s) om att revisorernas äskande finns i budgetförslaget för Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till revisionens äskande. Utdrag till: Nybro kommuns revision Akten

15 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Vision och inriktningsmål för perioden Förslag om ny vision och inriktningsmål för Nybro kommun och dess bolag kommer att redovisas till kommunfullmäktige den 20 juni Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2011 redovisade kommunchefen Jan Lagerqvist de olika delarna i Visionsdokumentet, som är enligt följande: Vision 2030 Fem övergripande mål Styrande nyckeltal Instruktion Syftet med Vision 2030 är att Vision 2030 ska utgöra en gemensam, övergripande vision för Nybro kommun som helhet. Utifrån visionsdokumentet ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att visionen och de övergripande målen nås. Definitionen på vision är enligt detta dokument, ett framtida tillstånd, som man vill uppnå och som inte behöver uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet (t ex nollvisionen gällande döda i trafiken). Kommunstyrelsens ledamöter genomförde gruppvisa övningar inför framtagandet av förslag av övergripande vision och övergripande mål för Nybro kommun och dess bolag. Övningarna avslutades med gemensam diskussion för framtagande av förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslog följande förslag: Vision 2030 med sikte på Nybro kommun har invånare och är centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Sammanfattning - övergripande mål 1. All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad. 2. Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling.

16 Sammanträdesdatum (forts) 3. Företagarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv kommun att verka i. 4. Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. 5. Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning. Följande instruktion ska gälla för det fortsatta arbetet: Instruktion Visionen ska genomsyra all kommunal verksamhet. Visionsdokumentet ska vara styrande vid framtagandet av underliggande strategier och handlingsplaner på verksamhetsnivå. Respektive förvaltning/bolag ska komplettera med egna verksamhetsmål, som inte får stå i strid med vision och/eller övergripande mål. De övergripande målen gäller fram till De utvärderas årligen samt justeras vid behov i samband med budgetarbetet. Kommunstyrelsen har, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till vision och övergripande mål 2030 för Nybro kommun och dess bolag, att fastställa instruktionen till att gälla för Nybro kommun och dess bolag, att visionen och de övergripande målen börjar gälla från och med 1 januari 2012 samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om styrande nyckeltal. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Rydbrink (s), Karina Helmersson (c), Peter Lilja (m), Christina Davidson (c), Mariann Karlsson (v) och Karl Längberg (s). Inger Rydbrink yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

17 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Samtliga bolag Akten

18 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Antagande av budget 2012 och verksamhets- och ekonomiplan Arbetet med framtagande av förslag till budget 2012 och ekonomiplan har genomförts under februari-april Budgetberedningen har haft ett antal sammanträden, där presidierna för nämnderna och förvaltningsledningarna varit inbjudna vid vissa tillfällen. Vid dessa träffar har tyngdpunkten lagts på verksamhet och framtid. Även annan relevant information har diskuterats, såsom personalkostnads- och intäktsutveckling samt demografiska förändringar. Samverkansinformation om förslaget har hållits den 12 maj Nu redovisat förslag är lika med majoritetens förslag. Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska driftramarna för perioden har beräknats utifrån aktuell ram 2011 och med hänsyn till tidigare beslut om plan Personalkostnaderna är uppräknade med kronor för 2012, kronor för 2013 och kronor för 2014 och budgeteras centralt för att fördelas ut när de faktiska löneökningarna är klara. Specifika justeringar har gjorts av nämndernas och styrelsens ramar för personal, övrig kostnad och intäkter, se bilaga och nämndsredovisning. Justering på grund av ökade kostnader för internhyror har gjorts. Avskrivningskostnad och kapitaltjänstkostnader är beräknade på förslag till investeringsplan samt tilläggsbudget för investeringar från år Internräntan för hela perioden är 4,3 procent, vilket är enligt SKL:s rekommendationer. I nämndernas och styrelsens ramar har hänsyn tagits till kommunens resursfördelningsmodell, som baserar sig på demografins utveckling. För att anpassa verksamheternas kostnader till statens kostnadsutjämningssystem, tas även hänsyn till verksamhetens nettokostnader i förhållande till standardkostnaden. Budget och ekonomiplanen omfattar också visionen och inriktningsmålen, som kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Majoritetens förslag till särskilda uppdrag redovisas i separat utskickat dokument.

19 Sammanträdesdatum (forts) Nettoramar för nämnderna I nedanstående tabell redovisas nämndernas och styrelsens ekonomiska nettoramar för de aktuella åren. Även budget för 2010 exklusive och inklusive justeringar redovisas. Investeringsplan I förslaget redovisas också förslag till investeringsplan för perioden Fördelningen på de enskilda åren är: Investeringsplan i tkr (exklusive VA) År 2012 År 2013 År Nyupplåning Förslaget innebär nyupplåning för de enskilda åren med: Nyupplåning i tkr År 2012 År 2013 År Ekonomiskt resultat Totalt innebär majoritetens förslag följande ekonomiska resultat: Ekonomiskt resultat i tkr År 2012 År 2013 År De särskilda nämndsförutsättningarna framgår enligt bilaga. Räntan föreslås vara oförändrad för VA-fonden. Inger Rydbrink (s) redovisade och kommenterade majoritetspartiernas förslag till särskilda uppdrag i samband med Budget- och ekonomiplan Bilaga kommer att justeras inför kommunfullmäktiges behandling av förslaget.

20 Sammanträdesdatum (forts) Mariann Karlsson (v) påtalade att på sidan 31 i majoritetens förslag till budget 2012, ska noteras, under Barn- och utbildningsnämnd att texten Ökad personaltäthet förskola ska kompletteras med minskade barngrupper. Peter Lilja (m) redovisade allianspartiernas förslag till budget 2012 och verksamhetsplan och yrkar bifall till allianspartiernas förslag. Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag dels arbetsutskottets förslag, lika med majoritetens förslag, dels allianspartiernas förslag. Ordföranden ställde propositionsordning på de båda förslagen och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet. Kommunstyrelsen har, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa majoritetens förslag till ramar och direktiv för budget 2012 och ekonomiplan Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Rydbrink (s) och går igenom det gemensamma budgetförslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, vilket är kommunstyrelsens förslag. Därefter yttrar sig Peter Lilja (m) och presenterar utgångspunkten för och innehållet i det av moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet i kommunstyrelsen framlagda förslaget. Därutöver yttrar sig Christina Davidson (c), Börje Slättman (s), Jimmy Loord (kd), Mariann Karlsson (v), Karin Heideman (m), Anders Karlsson (fp), Anders Svensson (v), John Green (mp), Hans Dahlström (s), Karin Helmersson (c) och Kenneth Petersson (c). Inger Rydbrink yrkar, med instämmande av Börje Slättman, Mariann Karlsson, John Green och Hans Dahlström, bifall till kommunstyrelsens förslag samt ett tilläggsuppdrag med följande lydelse: att barn- och utbildningsnämnden, till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2011, ska redovisa behov av investeringsmedel till nya förskoleavdelningen. Christina Davidson yrkar, med instämmande av Jimmy Loord, Karin Heideman och Anders Karlsson, bifall till allianspartiernas gemensamma förslag.

21 Sammanträdesdatum (forts) Överläggningen förklaras avslutad. Kommunfullmäktige ajournerar sig 20 minuter, mellan klockan Ordföranden ställer först propositionsordning, bifall eller avslag på kommunstyrelsens och allianspartiernas förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden propositionsordning, bifall eller avslag på Inger Rydbrinks m fl:s tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar sålunda att fastställa majoritetens förslag till ramar och direktiv för budget 2012 och ekonomiplan samt att barn- och utbildningsnämnden, till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2011, ska redovisa eventuella behov av investeringsmedel till nya förskoleavdelningen. Mot beslutet och till förmån för allianspartiernas förslag, reserverar sig samtliga ledamöter från moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och SPI. Utdrag till: Samtliga nämnder och styrelsen Samtliga bolag Ekonomienheten Akten

22 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Fastställande av preliminär skattesats för 2012 Kommunallagen anger i 8 kap. 6, att förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. De år då val av kommunfullmäktige har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda kommunfullmäktige. Om budgeten, på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska kommunfullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Kommunfullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det. Sedan år 2008 har skattesatsen legat på 22,24 kronor. Förslaget för 2012 innebär att skattesatsen ska vara oförändrad. Justering av skattesats kan komma att göras i november 2011 med anledning av eventuellt beslut om ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken. På förslag av kommunstyrelsen, , beslutar kommunfullmäktige att preliminärt fastställa skattesatsen för 2012 till oförändrat 22,24 kronor samt att definitiv skattesats för 2012 fastställs av kommunfullmäktige vid sammanträde den 28 november Utdrag till: Skatteverket Ekonomienheten Akten

23 Sammanträdesdatum Dnr 10/0065 Ingående av förtydligat regressavtal och garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat Bakgrund Kommuninvest Ekonomisk Förening beslutade vid stämma den 7 april 2011 att medlemmarna ska ingå ett förtydligat regressavtal samt ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag, som erbjuder kommuner och landsting finansieringslösningar genom lån och finansiell rådgivning. Bolagets verksamhet finansieras genom upplåningar av medel på den svenska och internationella kapitalmarknaden. Företagets ägare är Kommuninvest Ekonomisk Förening, vars medlemmar utgörs av kommuner och landsting. Medlemskap är frivilligt och föreningen har idag cirka 260 medlemmar. Samtliga medlemmar har tecknat en förpliktelse om ett solidariskt borgensansvar för Kommuninvests åtaganden. Kommuninvests syfte är att, genom det gemensamma borgensansvaret, möjliggöra lån till förmånligare villkor än för enskild kommun eller landsting. Kommuninvests avtal Kommuninvest i Sverige AB regleras i och med de nya avtalen av tre avtal samt föreningens stadgar: a) Det solidariska borgensåtagandet är det grundläggande avtalet och innebär att, i en situation där Kommuninvest inte skulle kunna göra rätt för sig ekonomiskt, behöver en fordringsägare inte först försöka få betalt från bolaget. I stället kan denne kräva hela beloppet direkt från vilken eller vilka av medlemmarna som helst. En fordringsägare kan dock endast kräva medlemmar på betalning när ett åtagande förfallit och Kommuninvest inte betalat i tid. Det är alltså inte frågan om ett delat ansvar mellan medlemmarna, det vill säga att var och en endast svarar för sin del av beloppet. Däremot har en medlem rätt att begära att övriga medlemmar står för sin del av det krav som framställts. Denna fördelning av ansvaret mellan medlemmarna regleras i ett separat regressavtal. b) Det förtydligade regressavtalet reglerar medlemmarnas inbördes ansvar om en fordringsägare framställer krav på betalning mot någon eller några av medlemmarna. Avtalet reglerar också proceduren vid ett sådant anspråk.

24 Sammanträdesdatum (forts) Ansvaret för ännu inte upplånade medel (förfinansiering) är gemensamt för alla medlemmar i relation till den enskilde medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. För upplåning, som använts till utlåning, har enbart lånande medlemmar ansvar och då i relation till sin andel av Kommuninvests totala utlåning. Proceduren vid krav från fordringsägare preciseras i det bifogade regressavtalet. Kommuninvest har ett samordningsansvar i en sådan situation. Garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat reglerar medlemmarnas ansvar vid Kommuninvests användande av derivat. Derivat är avtal kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt i framtiden, som används för att minska risktagande. Genom dessa kan Kommuninvest försäkra sig mot oönskade värdeförändringar till följd av ändrade priser på t ex valutor och räntor. De vanligaste derivaten är optioner, terminer och swappar. I ett derivatavtal kommer Kommuninvest, beroende på räntans eller valutans utveckling, att ha en skuld eller en fordran på sin motpart. Garantiavtalet omfattar en fordran, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar en skuld. Motpartsrisk är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden eller andra förpliktelser. I en sådan situation kan medlemmarnas betalningsansvar aktiveras. Liksom i regressavtalet är ansvaret för ej utlånade medel gemensamt för alla medlemmar, i relation till sin andel av föreningens totala insatskapital. För upplåning, som använts till utlåning, har enbart lånande medlemmar ansvar och då i relation till sin andel av bolagets totala utlåning. c) Utöver avtalen bygger medlemsansvaret på innehållet i stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk Förening. I stadgarna anges bland annat vad som gäller för medlems ansvar vid utträde eller uteslutning. I stadgarna regleras även att Kommuninvest inte får driva verksamheter, där risknivån överstiger det tillåtna risktagandet för en kommun eller ett landsting enligt kommunallagen samt att riskerna i verksamheten ska minimeras och den totala risknivån inte får äventyra Kommuninvests finansiella situation. De nya avtalen införs, eftersom Kommuninvest anser att förändringar på kreditmarknaden och i föreningens verksamhet gör ett förtydligande av medlemsansvaret nödvändigt. Regressavtalet ersätter det tidigare regressavtal, som gällt från och med den 7 maj Ett garantiavtal har tidigare inte funnits, det ersätter istället det som reglerats i de reverser kommuner skrivit på vid lån från Kommuninvest.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-01-12 ammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.30-16.45 ande hristina Davidson, ordförande () Mikael vanström, vice ordförande () Lars-Gunnar Hellström () Bodil Johansson ()

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Nils Duveborn. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Nils Duveborn. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen ammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-15.40 Beslutande Albert Madebjörk, ordförande () atarina Bentsrud, vice ordförande () Ingeli Ivansson () Jan Enarsson (M)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer