Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink Brith-Louise Fagerstrand Ann-Christine Quist-Karlsson Kaj Göransson Catarina Bentsrud Karl Längberg Lennart Storm Cecilia Olsson Hans Dahlström Eva Karlsson Mats Larsson Ann Hammenholt Börje Slättman Martina Andersson Christer Jonsson Martina Aronsson Anders Lundell Raif Mehmeti Peter Lilja Karin Heideman Jonas Algotsson Ann Harmander Monica Ljungdahl Torgny Frööjdh Christina Davidson Karin Helmersson Åke Göthberg Bodil Johansson Lars-Gunnar Hellström Kenneth Petersson Karina Helmersson Mariann Karlsson Gunnel Hedlund Jimmy Loord Myrthel Tobiasson Nils Duveborn Bodil Bagert Berndt Nilsson Anders Karlsson John Green Elsa Pettersson (ersättare för Mikael Svanström) Kitty Johansson (ersättare för Carina Akinder) Henry Islo (ersättare för Roger Stålbrand) Jenny Andersson (ersättare för Ksenia Harrisen), t o m 134 Anders Svensson (ersättare för Kaj Raving) Övriga deltagande Anders Johansson, ersättare Berth Lönn, ersättare Elisabeth Hultman, ersättare Nils-Erik Gustafsson, sekreterare 117 Utses att justera Justeringens plats och tid Lennart Storm och Karin Helmersson Onsdagen den 29 juni 2011, klockan i sammanträdesrummet Eken, kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Nils-Erik Gustafsson Bernt Jonsson Lennart Storm Paragrafer Karin Helmersson Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Bernt Jonsson G:\Samarbete\Protokoll\Kommunfullmäktige\2011\ Protokoll från kommunfullmäktige.doc

2 Sammanträdesdatum 214 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 118 Anmälan av ny sammanräkning. 119 Presentation och information om alternativt arbetssätt för politiken. 120 Besvarande av enkel fråga angående Trädgårdsvillan och Gästvillan i Orrefors. 121 Besvarande av enkel fråga om underhållet av de anläggningar som skapas av projekt Lyftet. 122 Motion om att flyta gymnasieskolan till centrum. 123 Motion om att förbättra badmöjligheterna i Linnéasjön. 124 Medborgarförslag om ny byggnation av väg mellan Nybro-Orrefors. 125 Medborgarförslag om hjälp till elfri zonboende. 126 Redovisning av budgetäskande från Nybro kommuns revisorer för 2012 och för åren framöver för revisionsinsatser. 127 Vision och inriktningsmål för perioden Antagande av budget 2012 och verksamhets- och ekonomiplan Fastställande av preliminär skattesats för Ingående av förtydligat regressavtal och garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. 131 Antagande av ny huvudman för kollektivtrafiken i Kalmar län. 132 Projekt Sveaplan, Awes fastigheter. 133 Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) planerade investering i avfallsbehandlingsanläggning. 134 Upphandling av reservkraft till räddningsstationen. 135 Besvarande av motion om att antalet behöriga elever till gymnasieskolan måste öka. 136 Besvarande av motion om inrättande av kommunal servicetelefon för äldre.

3 Sammanträdesdatum 215 (forts) 137 Besvarande av motion angående utbildning för kommunens politiker i härskarteknikerna. 138 Antagande av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 139 Antagande av reglemente för individ- och familjenämnden. 140 Antagande av arbetsordning för räddnings- och säkerhetsutskottet. 141 Antagande av arbetsordning för Nybro Folkhälsoråd. 142 Fyllnadsval av huvudman i Ålems Sparbank efter Els-Marie Björkholm (m). 143 Begäran om entledigande från uppdragen som ersättare i styrelserna för Fastigheter i Nybro AB, Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB och Nybro Värmecentral AB, Markus Syrjälä (v). 144 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Fastigheter i Nybro AB efter Markus Syrjälä (v). 145 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Nybro Elnät AB efter Markus Syrjälä (v). 146 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Nybro Energi AB efter Markus Syrjälä (v). 147 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Nybro Värmecentral AB efter Markus Syrjälä (v). 148 Avslutning.

4 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Anmälan av ny sammanräkning Anmälan av Länsstyrelsens i Kalmar läns protokoll från den 9 juni 2011 om ny sammanräkning. Till ny ersättare efter Dardan Drini (s) utses Michael Karlsson (s). Utdrag till: Michael Karlsson Milanka Maksimovic, assistent Akten

5 Sammanträdesdatum Presentation och information om alternativt arbetssätt för politiken Svante Rosengren och Åke Letsjö från företaget Easymeet informerar om och demonstrerar hur ett IT-baserat mötessystem fungerar i praktiken. Easymeet är ett webb-baserat mötessystem för bland annat kommuner och landsting.

6 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Besvarande av enkel fråga angående Trädgårdsvillan och Gästvillan i Orrefors Kommunfullmäktige återupptar till behandling den vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2011, 99, av ledamoten Christina Davidson (c) framställda enkla frågan angående Trädgårdsvillan och Gästvillan i Orrefors. Tekniska nämndens ordförande Lennart Storm (s) besvarar den enkla frågan. Det skriftliga svaret fogas till akthandlingarna. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet kommenterar Christina Davidson (c) den enkla frågan och tackar för svaret. Den enkla frågan anses därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

7 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Besvarande av enkel fråga om underhållet av de anläggningar som skapas av projekt Lyftet Kommunfullmäktige återupptar till behandling den vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2011, 100, av ledamoten Kenneth Petersson (c) framställda enkla frågan om underhållet av de anläggningar som skapas av projekt Lyftet. Kommunstyrelsens ordförande Inger Rydbrink (s) besvarar den enkla frågan. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet tackar Kenneth Petersson (c) för svaret. Den enkla frågan anses därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

8 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Motion om att flytta gymnasieskolan till centrum Ledamoten Anders Karlsson (fp) samt ersättaren Elisabeth Hultman (fp) har den 20 juni 2011 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Nybros gymnasieskola är av erkänt hög kvalitet. Skolan placerar sig bland topp 20 i flera mätningar och till och med bland topp 10 i något fall. Konkurrensen mellan regionens gymnasieskolor ökar. Åkrahällskolans lokaler befinner sig i utkanten av staden, långt ifrån resecentrum och är sedan länge i behov av renovering. Gymnasieskolan har som motto: Åkrahällskolan är Nybro viktigaste mötesplats. Nybro centrum behöver fler mötesplatser. Stadskärnans attraktivitet högs kraftigt med fler ungdomar i centrum. Dessutom innebär buss- och järnvägsstation i närheten bättre möjligheter för resande elever. Vuxenutbildningen har flyttats till centrum och dess verksamhet kan samordnas med gymnasieskolan. Idrotts- och sportanläggningar finns i badhusparken och Victoria-området och kan nyttjas av gymnasieskolan. Den nya gymnasieskolan ger inte samma utrymme för estetiska ämnen som tidigare. Kulturskolan blir därmed allt viktigare och har behov av förändrade lokaler. Närhet till ungdomarna, en scen och centrum är till gagn för Nybro. Det är angeläget att vid planering för ombyggnationer ha dessa aspekter i åtanke. Bibliotek, kulturskolan och Kulturhuset Kristallen finns i centrum och kan användas av gymnasieskolan. Motivering Både skolan och centrumhandeln är utsatta för konkurrens. De båda kan stärka varandra. Att sammanföra verksamheterna i gymnasieskolan med vuxenutbildningen, biblioteket, kulturskolan och Kulturhuset Kristallen, med närhet till handel och kommunikationer, liksom kommunens administrativa centrum i Balder och Joelskogen-området, kommer att ge positiva effekter för hela Nybro kommun. Folkpartiet Liberalerna Nybro föreslår att - Nybros gymnasieskola flyttas till centrum.

9 Sammanträdesdatum (forts) - Verksamheterna i gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola, Victoria-området och biblioteket samverkar för att nå synergieffekter. Folkpartiet Liberalerna Nybro Elisabeth Hultman Birgit Andersson Kjell Josefsson Anders Karlsson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den anses därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Utdrag till: Kommunstyrelsen Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Motion om att förbättra badmöjligheterna i Linnéasjön Ledamoten Anders Karlsson (fp) samt ersättaren Elisabeth Hultman (fp) har den 20 juni 2011 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Bakgrund En badsjö mitt i staden ger god livskvalitet i Nybro. Idag är vattnet inte tjänligt hela sommaren. De ansträngningar som görs för att förbättra kvaliteten är inte tillräckliga. Många Nybrobor är kvar i staden under sommaren och de bör få tillgång till bättre badmöjligheter. Folkpartiet Liberalerna Nybro föreslår att - en utredning görs för att förbättra vattenkvaliteten i Linnéasjön, - de båda badplatsernas underhåll förstärks. Folkpartiet Liberalerna Nybro Birgit Andersson Elisabeth Hultman Anders Karlsson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den anses därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Utdrag till: Kommunstyrelsen Akten

11 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Medborgarförslag om ny byggnation av väg mellan Nybro-Orrefors Per-Erik Håkansson har den 17 maj 2011 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Förslaget Ny byggnation av väg mellan Nybro-Orrefors. Man kan använda gamla banvallen, som har perfekt sträckning. Motiveringen Någon inom kommunen, som aktivt driver frågan. Per-Erik Håkansson Näsmans väg Nybro Telefonnummer: På fråga av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att medborgarförslaget får lämnas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden. Utdrag till: Tekniska nämnden Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Medborgarförslag om hjälp till elfri zonboende Marianne Hellman har den 19 maj 2011 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Förslaget Vill ha hjälp till elfri zonboende. Motivering Skulle önska markboende för elmagnetkänsliga i kommunen. Vi behöver hjälp till ett boende som vi tål. Som det är just nu är det stopp överallt. Ta upp frågan i kommunstyrelsen så är jag tacksam. Marianne Hellman Postmakaregatan Nybro Telefonnummer: Mobilnummer: På fråga av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att medborgarförslaget får lämnas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till Nybro Bostads AB och samhällsbyggnadsnämnden. Utdrag till: Nybro Bostads AB Samhällsbyggnadsnämnden Akten

13 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Redovisning av budgetäskande från Nybro kommuns revisorer för 2012 och för åren framöver för revisionsinsatser Skrivelse om utökat budgetanslag för revisionsinsatser har inkommit till kommunstyrelseförvaltningen den 26 april 2011 från kommunens revisorer med följande lydelse: Budgetäskande för 2012 och för åren framöver En tillförlitlig kommunal revision och en effektiv kommunal verksamhet En grundförutsättning för en tillförlitlig kommunal revision och ytterst en effektiv kommunal verksamhet är, enligt regeringens mening, att samtliga delar av det kommunala verksamhetsområdet årligen blir föremål för revisorernas granskning. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning sker årligen och avser all verksamhet. Prövningen grundas på revisionsberättelsen. Berörs inte den kommunala verksamheten i dess helhet på något sätt av den årliga granskningen, betyder det att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan i praktiken grundas på ett ofullständigt underlag. Det kan varken anses rimligt eller vara förenligt med god revisionssed om viss eller vissa delar av en verksamhet granskas enbart någon gång under en mandatperiod. I någon mån måste verksamheten bli föremål för en årlig granskning, om än av, i vissa avseenden, övergripande art. Förändringar i lagen har skärpt kraven på den kommunala revisionen. Revisorerna ska granska all verksamhet årligen, vilket är en kraftig ambitionshöjning jämfört med tidigare. Att granska all verksamhet årligen har definierats som att samtliga styrelser och nämnder (inklusive bolagsstyrelser) blir granskade varje år i den omfattning, som är motiverat utifrån väsentlighet och risk. Detta innebär att varje nämnd och styrelse ska granskas varje år, om än i olika omfattning. Sveriges Kommuner och Landstings dokument God revisionssed kräver idag att revisionen håller en hög ambitionsnivå och att uppdraget innebär ett stort åtagande. Revisorerna har också att granska den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen. Granskningen sker genom lekmannarevisorer, som utsetts inom kretsen av de förtroendevalda revisorerna. Detta medför behov av ökade insatser i flera led. Revisionsgruppen ska samordna hela den förvaltningsrevisionella koncerngranskningen, vilket är ett stort åtagande jämfört med tidigare. Lekmannarevisorn behöver sakkunnigt biträde för den förvaltningsrevisionella granskningen, både för att granska i bolagen och för att skriva en årlig granskningsrapport. Budget för revision av de kommunala bolagen får äskas i annan ordning/belastar vart bolag.

14 Sammanträdesdatum (forts) De kostnadsökningar, som en årlig revision medför, kan enligt regeringens bedömning, åtminstone på sikt, antas uppvägas av de effektivitetsvinster som går att göra i en organisation med god kontroll. Begäran/äskande för 2012 och framåt Vi begär att anslaget för revisionsinsatser, vad gäller granskning av den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform från 2012 och framåt, kopplas till verksamheternas kostnader. Vi begär att framöver årligen få en promille av verksamheternas kostnader i revisionsanslag. Vi förutsätter att de kommunala bolagen avsätter medel för lekmannarevision. I budget 2011 finns kronor avsatt för revisionens kostnader. Om en promille avsätts av verksamheternas nettokostnader motsvarar detta kronor. Om budget ska tilldelas enligt önskemålet behövs således ytterligare kronor för Kommunstyrelsen beslutar att redovisa äskandet till kommunfullmäktige samt att notera informationen till protokollet. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar Inger Rydbrink (s) om att revisorernas äskande finns i budgetförslaget för Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till revisionens äskande. Utdrag till: Nybro kommuns revision Akten

15 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Vision och inriktningsmål för perioden Förslag om ny vision och inriktningsmål för Nybro kommun och dess bolag kommer att redovisas till kommunfullmäktige den 20 juni Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2011 redovisade kommunchefen Jan Lagerqvist de olika delarna i Visionsdokumentet, som är enligt följande: Vision 2030 Fem övergripande mål Styrande nyckeltal Instruktion Syftet med Vision 2030 är att Vision 2030 ska utgöra en gemensam, övergripande vision för Nybro kommun som helhet. Utifrån visionsdokumentet ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att visionen och de övergripande målen nås. Definitionen på vision är enligt detta dokument, ett framtida tillstånd, som man vill uppnå och som inte behöver uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet (t ex nollvisionen gällande döda i trafiken). Kommunstyrelsens ledamöter genomförde gruppvisa övningar inför framtagandet av förslag av övergripande vision och övergripande mål för Nybro kommun och dess bolag. Övningarna avslutades med gemensam diskussion för framtagande av förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslog följande förslag: Vision 2030 med sikte på Nybro kommun har invånare och är centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Sammanfattning - övergripande mål 1. All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad. 2. Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling.

16 Sammanträdesdatum (forts) 3. Företagarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv kommun att verka i. 4. Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. 5. Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning. Följande instruktion ska gälla för det fortsatta arbetet: Instruktion Visionen ska genomsyra all kommunal verksamhet. Visionsdokumentet ska vara styrande vid framtagandet av underliggande strategier och handlingsplaner på verksamhetsnivå. Respektive förvaltning/bolag ska komplettera med egna verksamhetsmål, som inte får stå i strid med vision och/eller övergripande mål. De övergripande målen gäller fram till De utvärderas årligen samt justeras vid behov i samband med budgetarbetet. Kommunstyrelsen har, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till vision och övergripande mål 2030 för Nybro kommun och dess bolag, att fastställa instruktionen till att gälla för Nybro kommun och dess bolag, att visionen och de övergripande målen börjar gälla från och med 1 januari 2012 samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om styrande nyckeltal. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Rydbrink (s), Karina Helmersson (c), Peter Lilja (m), Christina Davidson (c), Mariann Karlsson (v) och Karl Längberg (s). Inger Rydbrink yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

17 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Samtliga bolag Akten

18 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Antagande av budget 2012 och verksamhets- och ekonomiplan Arbetet med framtagande av förslag till budget 2012 och ekonomiplan har genomförts under februari-april Budgetberedningen har haft ett antal sammanträden, där presidierna för nämnderna och förvaltningsledningarna varit inbjudna vid vissa tillfällen. Vid dessa träffar har tyngdpunkten lagts på verksamhet och framtid. Även annan relevant information har diskuterats, såsom personalkostnads- och intäktsutveckling samt demografiska förändringar. Samverkansinformation om förslaget har hållits den 12 maj Nu redovisat förslag är lika med majoritetens förslag. Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska driftramarna för perioden har beräknats utifrån aktuell ram 2011 och med hänsyn till tidigare beslut om plan Personalkostnaderna är uppräknade med kronor för 2012, kronor för 2013 och kronor för 2014 och budgeteras centralt för att fördelas ut när de faktiska löneökningarna är klara. Specifika justeringar har gjorts av nämndernas och styrelsens ramar för personal, övrig kostnad och intäkter, se bilaga och nämndsredovisning. Justering på grund av ökade kostnader för internhyror har gjorts. Avskrivningskostnad och kapitaltjänstkostnader är beräknade på förslag till investeringsplan samt tilläggsbudget för investeringar från år Internräntan för hela perioden är 4,3 procent, vilket är enligt SKL:s rekommendationer. I nämndernas och styrelsens ramar har hänsyn tagits till kommunens resursfördelningsmodell, som baserar sig på demografins utveckling. För att anpassa verksamheternas kostnader till statens kostnadsutjämningssystem, tas även hänsyn till verksamhetens nettokostnader i förhållande till standardkostnaden. Budget och ekonomiplanen omfattar också visionen och inriktningsmålen, som kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Majoritetens förslag till särskilda uppdrag redovisas i separat utskickat dokument.

19 Sammanträdesdatum (forts) Nettoramar för nämnderna I nedanstående tabell redovisas nämndernas och styrelsens ekonomiska nettoramar för de aktuella åren. Även budget för 2010 exklusive och inklusive justeringar redovisas. Investeringsplan I förslaget redovisas också förslag till investeringsplan för perioden Fördelningen på de enskilda åren är: Investeringsplan i tkr (exklusive VA) År 2012 År 2013 År Nyupplåning Förslaget innebär nyupplåning för de enskilda åren med: Nyupplåning i tkr År 2012 År 2013 År Ekonomiskt resultat Totalt innebär majoritetens förslag följande ekonomiska resultat: Ekonomiskt resultat i tkr År 2012 År 2013 År De särskilda nämndsförutsättningarna framgår enligt bilaga. Räntan föreslås vara oförändrad för VA-fonden. Inger Rydbrink (s) redovisade och kommenterade majoritetspartiernas förslag till särskilda uppdrag i samband med Budget- och ekonomiplan Bilaga kommer att justeras inför kommunfullmäktiges behandling av förslaget.

20 Sammanträdesdatum (forts) Mariann Karlsson (v) påtalade att på sidan 31 i majoritetens förslag till budget 2012, ska noteras, under Barn- och utbildningsnämnd att texten Ökad personaltäthet förskola ska kompletteras med minskade barngrupper. Peter Lilja (m) redovisade allianspartiernas förslag till budget 2012 och verksamhetsplan och yrkar bifall till allianspartiernas förslag. Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag dels arbetsutskottets förslag, lika med majoritetens förslag, dels allianspartiernas förslag. Ordföranden ställde propositionsordning på de båda förslagen och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet. Kommunstyrelsen har, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa majoritetens förslag till ramar och direktiv för budget 2012 och ekonomiplan Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Rydbrink (s) och går igenom det gemensamma budgetförslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, vilket är kommunstyrelsens förslag. Därefter yttrar sig Peter Lilja (m) och presenterar utgångspunkten för och innehållet i det av moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet i kommunstyrelsen framlagda förslaget. Därutöver yttrar sig Christina Davidson (c), Börje Slättman (s), Jimmy Loord (kd), Mariann Karlsson (v), Karin Heideman (m), Anders Karlsson (fp), Anders Svensson (v), John Green (mp), Hans Dahlström (s), Karin Helmersson (c) och Kenneth Petersson (c). Inger Rydbrink yrkar, med instämmande av Börje Slättman, Mariann Karlsson, John Green och Hans Dahlström, bifall till kommunstyrelsens förslag samt ett tilläggsuppdrag med följande lydelse: att barn- och utbildningsnämnden, till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2011, ska redovisa behov av investeringsmedel till nya förskoleavdelningen. Christina Davidson yrkar, med instämmande av Jimmy Loord, Karin Heideman och Anders Karlsson, bifall till allianspartiernas gemensamma förslag.

21 Sammanträdesdatum (forts) Överläggningen förklaras avslutad. Kommunfullmäktige ajournerar sig 20 minuter, mellan klockan Ordföranden ställer först propositionsordning, bifall eller avslag på kommunstyrelsens och allianspartiernas förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden propositionsordning, bifall eller avslag på Inger Rydbrinks m fl:s tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar sålunda att fastställa majoritetens förslag till ramar och direktiv för budget 2012 och ekonomiplan samt att barn- och utbildningsnämnden, till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2011, ska redovisa eventuella behov av investeringsmedel till nya förskoleavdelningen. Mot beslutet och till förmån för allianspartiernas förslag, reserverar sig samtliga ledamöter från moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och SPI. Utdrag till: Samtliga nämnder och styrelsen Samtliga bolag Ekonomienheten Akten

22 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Fastställande av preliminär skattesats för 2012 Kommunallagen anger i 8 kap. 6, att förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. De år då val av kommunfullmäktige har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda kommunfullmäktige. Om budgeten, på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska kommunfullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Kommunfullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det. Sedan år 2008 har skattesatsen legat på 22,24 kronor. Förslaget för 2012 innebär att skattesatsen ska vara oförändrad. Justering av skattesats kan komma att göras i november 2011 med anledning av eventuellt beslut om ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken. På förslag av kommunstyrelsen, , beslutar kommunfullmäktige att preliminärt fastställa skattesatsen för 2012 till oförändrat 22,24 kronor samt att definitiv skattesats för 2012 fastställs av kommunfullmäktige vid sammanträde den 28 november Utdrag till: Skatteverket Ekonomienheten Akten

23 Sammanträdesdatum Dnr 10/0065 Ingående av förtydligat regressavtal och garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat Bakgrund Kommuninvest Ekonomisk Förening beslutade vid stämma den 7 april 2011 att medlemmarna ska ingå ett förtydligat regressavtal samt ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag, som erbjuder kommuner och landsting finansieringslösningar genom lån och finansiell rådgivning. Bolagets verksamhet finansieras genom upplåningar av medel på den svenska och internationella kapitalmarknaden. Företagets ägare är Kommuninvest Ekonomisk Förening, vars medlemmar utgörs av kommuner och landsting. Medlemskap är frivilligt och föreningen har idag cirka 260 medlemmar. Samtliga medlemmar har tecknat en förpliktelse om ett solidariskt borgensansvar för Kommuninvests åtaganden. Kommuninvests syfte är att, genom det gemensamma borgensansvaret, möjliggöra lån till förmånligare villkor än för enskild kommun eller landsting. Kommuninvests avtal Kommuninvest i Sverige AB regleras i och med de nya avtalen av tre avtal samt föreningens stadgar: a) Det solidariska borgensåtagandet är det grundläggande avtalet och innebär att, i en situation där Kommuninvest inte skulle kunna göra rätt för sig ekonomiskt, behöver en fordringsägare inte först försöka få betalt från bolaget. I stället kan denne kräva hela beloppet direkt från vilken eller vilka av medlemmarna som helst. En fordringsägare kan dock endast kräva medlemmar på betalning när ett åtagande förfallit och Kommuninvest inte betalat i tid. Det är alltså inte frågan om ett delat ansvar mellan medlemmarna, det vill säga att var och en endast svarar för sin del av beloppet. Däremot har en medlem rätt att begära att övriga medlemmar står för sin del av det krav som framställts. Denna fördelning av ansvaret mellan medlemmarna regleras i ett separat regressavtal. b) Det förtydligade regressavtalet reglerar medlemmarnas inbördes ansvar om en fordringsägare framställer krav på betalning mot någon eller några av medlemmarna. Avtalet reglerar också proceduren vid ett sådant anspråk.

24 Sammanträdesdatum (forts) Ansvaret för ännu inte upplånade medel (förfinansiering) är gemensamt för alla medlemmar i relation till den enskilde medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. För upplåning, som använts till utlåning, har enbart lånande medlemmar ansvar och då i relation till sin andel av Kommuninvests totala utlåning. Proceduren vid krav från fordringsägare preciseras i det bifogade regressavtalet. Kommuninvest har ett samordningsansvar i en sådan situation. Garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat reglerar medlemmarnas ansvar vid Kommuninvests användande av derivat. Derivat är avtal kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt i framtiden, som används för att minska risktagande. Genom dessa kan Kommuninvest försäkra sig mot oönskade värdeförändringar till följd av ändrade priser på t ex valutor och räntor. De vanligaste derivaten är optioner, terminer och swappar. I ett derivatavtal kommer Kommuninvest, beroende på räntans eller valutans utveckling, att ha en skuld eller en fordran på sin motpart. Garantiavtalet omfattar en fordran, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar en skuld. Motpartsrisk är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden eller andra förpliktelser. I en sådan situation kan medlemmarnas betalningsansvar aktiveras. Liksom i regressavtalet är ansvaret för ej utlånade medel gemensamt för alla medlemmar, i relation till sin andel av föreningens totala insatskapital. För upplåning, som använts till utlåning, har enbart lånande medlemmar ansvar och då i relation till sin andel av bolagets totala utlåning. c) Utöver avtalen bygger medlemsansvaret på innehållet i stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk Förening. I stadgarna anges bland annat vad som gäller för medlems ansvar vid utträde eller uteslutning. I stadgarna regleras även att Kommuninvest inte får driva verksamheter, där risknivån överstiger det tillåtna risktagandet för en kommun eller ett landsting enligt kommunallagen samt att riskerna i verksamheten ska minimeras och den totala risknivån inte får äventyra Kommuninvests finansiella situation. De nya avtalen införs, eftersom Kommuninvest anser att förändringar på kreditmarknaden och i föreningens verksamhet gör ett förtydligande av medlemsansvaret nödvändigt. Regressavtalet ersätter det tidigare regressavtal, som gällt från och med den 7 maj Ett garantiavtal har tidigare inte funnits, det ersätter istället det som reglerats i de reverser kommuner skrivit på vid lån från Kommuninvest.

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer