Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink Brith-Louise Fagerstrand Ann-Christine Quist-Karlsson Kaj Göransson Catarina Bentsrud Karl Längberg Lennart Storm Cecilia Olsson Hans Dahlström Eva Karlsson Mats Larsson Ann Hammenholt Börje Slättman Martina Andersson Christer Jonsson Martina Aronsson Anders Lundell Raif Mehmeti Peter Lilja Karin Heideman Jonas Algotsson Ann Harmander Monica Ljungdahl Torgny Frööjdh Christina Davidson Karin Helmersson Åke Göthberg Bodil Johansson Lars-Gunnar Hellström Kenneth Petersson Karina Helmersson Mariann Karlsson Gunnel Hedlund Jimmy Loord Myrthel Tobiasson Nils Duveborn Bodil Bagert Berndt Nilsson Anders Karlsson John Green Elsa Pettersson (ersättare för Mikael Svanström) Kitty Johansson (ersättare för Carina Akinder) Henry Islo (ersättare för Roger Stålbrand) Jenny Andersson (ersättare för Ksenia Harrisen), t o m 134 Anders Svensson (ersättare för Kaj Raving) Övriga deltagande Anders Johansson, ersättare Berth Lönn, ersättare Elisabeth Hultman, ersättare Nils-Erik Gustafsson, sekreterare 117 Utses att justera Justeringens plats och tid Lennart Storm och Karin Helmersson Onsdagen den 29 juni 2011, klockan i sammanträdesrummet Eken, kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Nils-Erik Gustafsson Bernt Jonsson Lennart Storm Paragrafer Karin Helmersson Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Bernt Jonsson G:\Samarbete\Protokoll\Kommunfullmäktige\2011\ Protokoll från kommunfullmäktige.doc

2 Sammanträdesdatum 214 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 118 Anmälan av ny sammanräkning. 119 Presentation och information om alternativt arbetssätt för politiken. 120 Besvarande av enkel fråga angående Trädgårdsvillan och Gästvillan i Orrefors. 121 Besvarande av enkel fråga om underhållet av de anläggningar som skapas av projekt Lyftet. 122 Motion om att flyta gymnasieskolan till centrum. 123 Motion om att förbättra badmöjligheterna i Linnéasjön. 124 Medborgarförslag om ny byggnation av väg mellan Nybro-Orrefors. 125 Medborgarförslag om hjälp till elfri zonboende. 126 Redovisning av budgetäskande från Nybro kommuns revisorer för 2012 och för åren framöver för revisionsinsatser. 127 Vision och inriktningsmål för perioden Antagande av budget 2012 och verksamhets- och ekonomiplan Fastställande av preliminär skattesats för Ingående av förtydligat regressavtal och garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. 131 Antagande av ny huvudman för kollektivtrafiken i Kalmar län. 132 Projekt Sveaplan, Awes fastigheter. 133 Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) planerade investering i avfallsbehandlingsanläggning. 134 Upphandling av reservkraft till räddningsstationen. 135 Besvarande av motion om att antalet behöriga elever till gymnasieskolan måste öka. 136 Besvarande av motion om inrättande av kommunal servicetelefon för äldre.

3 Sammanträdesdatum 215 (forts) 137 Besvarande av motion angående utbildning för kommunens politiker i härskarteknikerna. 138 Antagande av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 139 Antagande av reglemente för individ- och familjenämnden. 140 Antagande av arbetsordning för räddnings- och säkerhetsutskottet. 141 Antagande av arbetsordning för Nybro Folkhälsoråd. 142 Fyllnadsval av huvudman i Ålems Sparbank efter Els-Marie Björkholm (m). 143 Begäran om entledigande från uppdragen som ersättare i styrelserna för Fastigheter i Nybro AB, Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB och Nybro Värmecentral AB, Markus Syrjälä (v). 144 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Fastigheter i Nybro AB efter Markus Syrjälä (v). 145 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Nybro Elnät AB efter Markus Syrjälä (v). 146 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Nybro Energi AB efter Markus Syrjälä (v). 147 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Nybro Värmecentral AB efter Markus Syrjälä (v). 148 Avslutning.

4 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Anmälan av ny sammanräkning Anmälan av Länsstyrelsens i Kalmar läns protokoll från den 9 juni 2011 om ny sammanräkning. Till ny ersättare efter Dardan Drini (s) utses Michael Karlsson (s). Utdrag till: Michael Karlsson Milanka Maksimovic, assistent Akten

5 Sammanträdesdatum Presentation och information om alternativt arbetssätt för politiken Svante Rosengren och Åke Letsjö från företaget Easymeet informerar om och demonstrerar hur ett IT-baserat mötessystem fungerar i praktiken. Easymeet är ett webb-baserat mötessystem för bland annat kommuner och landsting.

6 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Besvarande av enkel fråga angående Trädgårdsvillan och Gästvillan i Orrefors Kommunfullmäktige återupptar till behandling den vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2011, 99, av ledamoten Christina Davidson (c) framställda enkla frågan angående Trädgårdsvillan och Gästvillan i Orrefors. Tekniska nämndens ordförande Lennart Storm (s) besvarar den enkla frågan. Det skriftliga svaret fogas till akthandlingarna. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet kommenterar Christina Davidson (c) den enkla frågan och tackar för svaret. Den enkla frågan anses därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

7 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Besvarande av enkel fråga om underhållet av de anläggningar som skapas av projekt Lyftet Kommunfullmäktige återupptar till behandling den vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2011, 100, av ledamoten Kenneth Petersson (c) framställda enkla frågan om underhållet av de anläggningar som skapas av projekt Lyftet. Kommunstyrelsens ordförande Inger Rydbrink (s) besvarar den enkla frågan. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet tackar Kenneth Petersson (c) för svaret. Den enkla frågan anses därmed som besvarad. Utdrag till: Akten

8 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Motion om att flytta gymnasieskolan till centrum Ledamoten Anders Karlsson (fp) samt ersättaren Elisabeth Hultman (fp) har den 20 juni 2011 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Nybros gymnasieskola är av erkänt hög kvalitet. Skolan placerar sig bland topp 20 i flera mätningar och till och med bland topp 10 i något fall. Konkurrensen mellan regionens gymnasieskolor ökar. Åkrahällskolans lokaler befinner sig i utkanten av staden, långt ifrån resecentrum och är sedan länge i behov av renovering. Gymnasieskolan har som motto: Åkrahällskolan är Nybro viktigaste mötesplats. Nybro centrum behöver fler mötesplatser. Stadskärnans attraktivitet högs kraftigt med fler ungdomar i centrum. Dessutom innebär buss- och järnvägsstation i närheten bättre möjligheter för resande elever. Vuxenutbildningen har flyttats till centrum och dess verksamhet kan samordnas med gymnasieskolan. Idrotts- och sportanläggningar finns i badhusparken och Victoria-området och kan nyttjas av gymnasieskolan. Den nya gymnasieskolan ger inte samma utrymme för estetiska ämnen som tidigare. Kulturskolan blir därmed allt viktigare och har behov av förändrade lokaler. Närhet till ungdomarna, en scen och centrum är till gagn för Nybro. Det är angeläget att vid planering för ombyggnationer ha dessa aspekter i åtanke. Bibliotek, kulturskolan och Kulturhuset Kristallen finns i centrum och kan användas av gymnasieskolan. Motivering Både skolan och centrumhandeln är utsatta för konkurrens. De båda kan stärka varandra. Att sammanföra verksamheterna i gymnasieskolan med vuxenutbildningen, biblioteket, kulturskolan och Kulturhuset Kristallen, med närhet till handel och kommunikationer, liksom kommunens administrativa centrum i Balder och Joelskogen-området, kommer att ge positiva effekter för hela Nybro kommun. Folkpartiet Liberalerna Nybro föreslår att - Nybros gymnasieskola flyttas till centrum.

9 Sammanträdesdatum (forts) - Verksamheterna i gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola, Victoria-området och biblioteket samverkar för att nå synergieffekter. Folkpartiet Liberalerna Nybro Elisabeth Hultman Birgit Andersson Kjell Josefsson Anders Karlsson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den anses därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Utdrag till: Kommunstyrelsen Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Motion om att förbättra badmöjligheterna i Linnéasjön Ledamoten Anders Karlsson (fp) samt ersättaren Elisabeth Hultman (fp) har den 20 juni 2011 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Bakgrund En badsjö mitt i staden ger god livskvalitet i Nybro. Idag är vattnet inte tjänligt hela sommaren. De ansträngningar som görs för att förbättra kvaliteten är inte tillräckliga. Många Nybrobor är kvar i staden under sommaren och de bör få tillgång till bättre badmöjligheter. Folkpartiet Liberalerna Nybro föreslår att - en utredning görs för att förbättra vattenkvaliteten i Linnéasjön, - de båda badplatsernas underhåll förstärks. Folkpartiet Liberalerna Nybro Birgit Andersson Elisabeth Hultman Anders Karlsson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den anses därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Utdrag till: Kommunstyrelsen Akten

11 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Medborgarförslag om ny byggnation av väg mellan Nybro-Orrefors Per-Erik Håkansson har den 17 maj 2011 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Förslaget Ny byggnation av väg mellan Nybro-Orrefors. Man kan använda gamla banvallen, som har perfekt sträckning. Motiveringen Någon inom kommunen, som aktivt driver frågan. Per-Erik Håkansson Näsmans väg Nybro Telefonnummer: På fråga av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att medborgarförslaget får lämnas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden. Utdrag till: Tekniska nämnden Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Medborgarförslag om hjälp till elfri zonboende Marianne Hellman har den 19 maj 2011 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Förslaget Vill ha hjälp till elfri zonboende. Motivering Skulle önska markboende för elmagnetkänsliga i kommunen. Vi behöver hjälp till ett boende som vi tål. Som det är just nu är det stopp överallt. Ta upp frågan i kommunstyrelsen så är jag tacksam. Marianne Hellman Postmakaregatan Nybro Telefonnummer: Mobilnummer: På fråga av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att medborgarförslaget får lämnas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till Nybro Bostads AB och samhällsbyggnadsnämnden. Utdrag till: Nybro Bostads AB Samhällsbyggnadsnämnden Akten

13 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Redovisning av budgetäskande från Nybro kommuns revisorer för 2012 och för åren framöver för revisionsinsatser Skrivelse om utökat budgetanslag för revisionsinsatser har inkommit till kommunstyrelseförvaltningen den 26 april 2011 från kommunens revisorer med följande lydelse: Budgetäskande för 2012 och för åren framöver En tillförlitlig kommunal revision och en effektiv kommunal verksamhet En grundförutsättning för en tillförlitlig kommunal revision och ytterst en effektiv kommunal verksamhet är, enligt regeringens mening, att samtliga delar av det kommunala verksamhetsområdet årligen blir föremål för revisorernas granskning. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning sker årligen och avser all verksamhet. Prövningen grundas på revisionsberättelsen. Berörs inte den kommunala verksamheten i dess helhet på något sätt av den årliga granskningen, betyder det att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan i praktiken grundas på ett ofullständigt underlag. Det kan varken anses rimligt eller vara förenligt med god revisionssed om viss eller vissa delar av en verksamhet granskas enbart någon gång under en mandatperiod. I någon mån måste verksamheten bli föremål för en årlig granskning, om än av, i vissa avseenden, övergripande art. Förändringar i lagen har skärpt kraven på den kommunala revisionen. Revisorerna ska granska all verksamhet årligen, vilket är en kraftig ambitionshöjning jämfört med tidigare. Att granska all verksamhet årligen har definierats som att samtliga styrelser och nämnder (inklusive bolagsstyrelser) blir granskade varje år i den omfattning, som är motiverat utifrån väsentlighet och risk. Detta innebär att varje nämnd och styrelse ska granskas varje år, om än i olika omfattning. Sveriges Kommuner och Landstings dokument God revisionssed kräver idag att revisionen håller en hög ambitionsnivå och att uppdraget innebär ett stort åtagande. Revisorerna har också att granska den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen. Granskningen sker genom lekmannarevisorer, som utsetts inom kretsen av de förtroendevalda revisorerna. Detta medför behov av ökade insatser i flera led. Revisionsgruppen ska samordna hela den förvaltningsrevisionella koncerngranskningen, vilket är ett stort åtagande jämfört med tidigare. Lekmannarevisorn behöver sakkunnigt biträde för den förvaltningsrevisionella granskningen, både för att granska i bolagen och för att skriva en årlig granskningsrapport. Budget för revision av de kommunala bolagen får äskas i annan ordning/belastar vart bolag.

14 Sammanträdesdatum (forts) De kostnadsökningar, som en årlig revision medför, kan enligt regeringens bedömning, åtminstone på sikt, antas uppvägas av de effektivitetsvinster som går att göra i en organisation med god kontroll. Begäran/äskande för 2012 och framåt Vi begär att anslaget för revisionsinsatser, vad gäller granskning av den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform från 2012 och framåt, kopplas till verksamheternas kostnader. Vi begär att framöver årligen få en promille av verksamheternas kostnader i revisionsanslag. Vi förutsätter att de kommunala bolagen avsätter medel för lekmannarevision. I budget 2011 finns kronor avsatt för revisionens kostnader. Om en promille avsätts av verksamheternas nettokostnader motsvarar detta kronor. Om budget ska tilldelas enligt önskemålet behövs således ytterligare kronor för Kommunstyrelsen beslutar att redovisa äskandet till kommunfullmäktige samt att notera informationen till protokollet. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet informerar Inger Rydbrink (s) om att revisorernas äskande finns i budgetförslaget för Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till revisionens äskande. Utdrag till: Nybro kommuns revision Akten

15 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Vision och inriktningsmål för perioden Förslag om ny vision och inriktningsmål för Nybro kommun och dess bolag kommer att redovisas till kommunfullmäktige den 20 juni Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2011 redovisade kommunchefen Jan Lagerqvist de olika delarna i Visionsdokumentet, som är enligt följande: Vision 2030 Fem övergripande mål Styrande nyckeltal Instruktion Syftet med Vision 2030 är att Vision 2030 ska utgöra en gemensam, övergripande vision för Nybro kommun som helhet. Utifrån visionsdokumentet ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att visionen och de övergripande målen nås. Definitionen på vision är enligt detta dokument, ett framtida tillstånd, som man vill uppnå och som inte behöver uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet (t ex nollvisionen gällande döda i trafiken). Kommunstyrelsens ledamöter genomförde gruppvisa övningar inför framtagandet av förslag av övergripande vision och övergripande mål för Nybro kommun och dess bolag. Övningarna avslutades med gemensam diskussion för framtagande av förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslog följande förslag: Vision 2030 med sikte på Nybro kommun har invånare och är centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Sammanfattning - övergripande mål 1. All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad. 2. Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling.

16 Sammanträdesdatum (forts) 3. Företagarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv kommun att verka i. 4. Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. 5. Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning. Följande instruktion ska gälla för det fortsatta arbetet: Instruktion Visionen ska genomsyra all kommunal verksamhet. Visionsdokumentet ska vara styrande vid framtagandet av underliggande strategier och handlingsplaner på verksamhetsnivå. Respektive förvaltning/bolag ska komplettera med egna verksamhetsmål, som inte får stå i strid med vision och/eller övergripande mål. De övergripande målen gäller fram till De utvärderas årligen samt justeras vid behov i samband med budgetarbetet. Kommunstyrelsen har, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till vision och övergripande mål 2030 för Nybro kommun och dess bolag, att fastställa instruktionen till att gälla för Nybro kommun och dess bolag, att visionen och de övergripande målen börjar gälla från och med 1 januari 2012 samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om styrande nyckeltal. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Rydbrink (s), Karina Helmersson (c), Peter Lilja (m), Christina Davidson (c), Mariann Karlsson (v) och Karl Längberg (s). Inger Rydbrink yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

17 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Samtliga bolag Akten

18 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Antagande av budget 2012 och verksamhets- och ekonomiplan Arbetet med framtagande av förslag till budget 2012 och ekonomiplan har genomförts under februari-april Budgetberedningen har haft ett antal sammanträden, där presidierna för nämnderna och förvaltningsledningarna varit inbjudna vid vissa tillfällen. Vid dessa träffar har tyngdpunkten lagts på verksamhet och framtid. Även annan relevant information har diskuterats, såsom personalkostnads- och intäktsutveckling samt demografiska förändringar. Samverkansinformation om förslaget har hållits den 12 maj Nu redovisat förslag är lika med majoritetens förslag. Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska driftramarna för perioden har beräknats utifrån aktuell ram 2011 och med hänsyn till tidigare beslut om plan Personalkostnaderna är uppräknade med kronor för 2012, kronor för 2013 och kronor för 2014 och budgeteras centralt för att fördelas ut när de faktiska löneökningarna är klara. Specifika justeringar har gjorts av nämndernas och styrelsens ramar för personal, övrig kostnad och intäkter, se bilaga och nämndsredovisning. Justering på grund av ökade kostnader för internhyror har gjorts. Avskrivningskostnad och kapitaltjänstkostnader är beräknade på förslag till investeringsplan samt tilläggsbudget för investeringar från år Internräntan för hela perioden är 4,3 procent, vilket är enligt SKL:s rekommendationer. I nämndernas och styrelsens ramar har hänsyn tagits till kommunens resursfördelningsmodell, som baserar sig på demografins utveckling. För att anpassa verksamheternas kostnader till statens kostnadsutjämningssystem, tas även hänsyn till verksamhetens nettokostnader i förhållande till standardkostnaden. Budget och ekonomiplanen omfattar också visionen och inriktningsmålen, som kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Majoritetens förslag till särskilda uppdrag redovisas i separat utskickat dokument.

19 Sammanträdesdatum (forts) Nettoramar för nämnderna I nedanstående tabell redovisas nämndernas och styrelsens ekonomiska nettoramar för de aktuella åren. Även budget för 2010 exklusive och inklusive justeringar redovisas. Investeringsplan I förslaget redovisas också förslag till investeringsplan för perioden Fördelningen på de enskilda åren är: Investeringsplan i tkr (exklusive VA) År 2012 År 2013 År Nyupplåning Förslaget innebär nyupplåning för de enskilda åren med: Nyupplåning i tkr År 2012 År 2013 År Ekonomiskt resultat Totalt innebär majoritetens förslag följande ekonomiska resultat: Ekonomiskt resultat i tkr År 2012 År 2013 År De särskilda nämndsförutsättningarna framgår enligt bilaga. Räntan föreslås vara oförändrad för VA-fonden. Inger Rydbrink (s) redovisade och kommenterade majoritetspartiernas förslag till särskilda uppdrag i samband med Budget- och ekonomiplan Bilaga kommer att justeras inför kommunfullmäktiges behandling av förslaget.

20 Sammanträdesdatum (forts) Mariann Karlsson (v) påtalade att på sidan 31 i majoritetens förslag till budget 2012, ska noteras, under Barn- och utbildningsnämnd att texten Ökad personaltäthet förskola ska kompletteras med minskade barngrupper. Peter Lilja (m) redovisade allianspartiernas förslag till budget 2012 och verksamhetsplan och yrkar bifall till allianspartiernas förslag. Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag dels arbetsutskottets förslag, lika med majoritetens förslag, dels allianspartiernas förslag. Ordföranden ställde propositionsordning på de båda förslagen och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet. Kommunstyrelsen har, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa majoritetens förslag till ramar och direktiv för budget 2012 och ekonomiplan Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Rydbrink (s) och går igenom det gemensamma budgetförslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, vilket är kommunstyrelsens förslag. Därefter yttrar sig Peter Lilja (m) och presenterar utgångspunkten för och innehållet i det av moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet i kommunstyrelsen framlagda förslaget. Därutöver yttrar sig Christina Davidson (c), Börje Slättman (s), Jimmy Loord (kd), Mariann Karlsson (v), Karin Heideman (m), Anders Karlsson (fp), Anders Svensson (v), John Green (mp), Hans Dahlström (s), Karin Helmersson (c) och Kenneth Petersson (c). Inger Rydbrink yrkar, med instämmande av Börje Slättman, Mariann Karlsson, John Green och Hans Dahlström, bifall till kommunstyrelsens förslag samt ett tilläggsuppdrag med följande lydelse: att barn- och utbildningsnämnden, till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2011, ska redovisa behov av investeringsmedel till nya förskoleavdelningen. Christina Davidson yrkar, med instämmande av Jimmy Loord, Karin Heideman och Anders Karlsson, bifall till allianspartiernas gemensamma förslag.

21 Sammanträdesdatum (forts) Överläggningen förklaras avslutad. Kommunfullmäktige ajournerar sig 20 minuter, mellan klockan Ordföranden ställer först propositionsordning, bifall eller avslag på kommunstyrelsens och allianspartiernas förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden propositionsordning, bifall eller avslag på Inger Rydbrinks m fl:s tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar sålunda att fastställa majoritetens förslag till ramar och direktiv för budget 2012 och ekonomiplan samt att barn- och utbildningsnämnden, till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2011, ska redovisa eventuella behov av investeringsmedel till nya förskoleavdelningen. Mot beslutet och till förmån för allianspartiernas förslag, reserverar sig samtliga ledamöter från moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och SPI. Utdrag till: Samtliga nämnder och styrelsen Samtliga bolag Ekonomienheten Akten

22 Sammanträdesdatum Dnr 2011/ Fastställande av preliminär skattesats för 2012 Kommunallagen anger i 8 kap. 6, att förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. De år då val av kommunfullmäktige har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda kommunfullmäktige. Om budgeten, på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska kommunfullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Kommunfullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det. Sedan år 2008 har skattesatsen legat på 22,24 kronor. Förslaget för 2012 innebär att skattesatsen ska vara oförändrad. Justering av skattesats kan komma att göras i november 2011 med anledning av eventuellt beslut om ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken. På förslag av kommunstyrelsen, , beslutar kommunfullmäktige att preliminärt fastställa skattesatsen för 2012 till oförändrat 22,24 kronor samt att definitiv skattesats för 2012 fastställs av kommunfullmäktige vid sammanträde den 28 november Utdrag till: Skatteverket Ekonomienheten Akten

23 Sammanträdesdatum Dnr 10/0065 Ingående av förtydligat regressavtal och garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat Bakgrund Kommuninvest Ekonomisk Förening beslutade vid stämma den 7 april 2011 att medlemmarna ska ingå ett förtydligat regressavtal samt ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag, som erbjuder kommuner och landsting finansieringslösningar genom lån och finansiell rådgivning. Bolagets verksamhet finansieras genom upplåningar av medel på den svenska och internationella kapitalmarknaden. Företagets ägare är Kommuninvest Ekonomisk Förening, vars medlemmar utgörs av kommuner och landsting. Medlemskap är frivilligt och föreningen har idag cirka 260 medlemmar. Samtliga medlemmar har tecknat en förpliktelse om ett solidariskt borgensansvar för Kommuninvests åtaganden. Kommuninvests syfte är att, genom det gemensamma borgensansvaret, möjliggöra lån till förmånligare villkor än för enskild kommun eller landsting. Kommuninvests avtal Kommuninvest i Sverige AB regleras i och med de nya avtalen av tre avtal samt föreningens stadgar: a) Det solidariska borgensåtagandet är det grundläggande avtalet och innebär att, i en situation där Kommuninvest inte skulle kunna göra rätt för sig ekonomiskt, behöver en fordringsägare inte först försöka få betalt från bolaget. I stället kan denne kräva hela beloppet direkt från vilken eller vilka av medlemmarna som helst. En fordringsägare kan dock endast kräva medlemmar på betalning när ett åtagande förfallit och Kommuninvest inte betalat i tid. Det är alltså inte frågan om ett delat ansvar mellan medlemmarna, det vill säga att var och en endast svarar för sin del av beloppet. Däremot har en medlem rätt att begära att övriga medlemmar står för sin del av det krav som framställts. Denna fördelning av ansvaret mellan medlemmarna regleras i ett separat regressavtal. b) Det förtydligade regressavtalet reglerar medlemmarnas inbördes ansvar om en fordringsägare framställer krav på betalning mot någon eller några av medlemmarna. Avtalet reglerar också proceduren vid ett sådant anspråk.

24 Sammanträdesdatum (forts) Ansvaret för ännu inte upplånade medel (förfinansiering) är gemensamt för alla medlemmar i relation till den enskilde medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. För upplåning, som använts till utlåning, har enbart lånande medlemmar ansvar och då i relation till sin andel av Kommuninvests totala utlåning. Proceduren vid krav från fordringsägare preciseras i det bifogade regressavtalet. Kommuninvest har ett samordningsansvar i en sådan situation. Garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat reglerar medlemmarnas ansvar vid Kommuninvests användande av derivat. Derivat är avtal kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt i framtiden, som används för att minska risktagande. Genom dessa kan Kommuninvest försäkra sig mot oönskade värdeförändringar till följd av ändrade priser på t ex valutor och räntor. De vanligaste derivaten är optioner, terminer och swappar. I ett derivatavtal kommer Kommuninvest, beroende på räntans eller valutans utveckling, att ha en skuld eller en fordran på sin motpart. Garantiavtalet omfattar en fordran, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar en skuld. Motpartsrisk är risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden eller andra förpliktelser. I en sådan situation kan medlemmarnas betalningsansvar aktiveras. Liksom i regressavtalet är ansvaret för ej utlånade medel gemensamt för alla medlemmar, i relation till sin andel av föreningens totala insatskapital. För upplåning, som använts till utlåning, har enbart lånande medlemmar ansvar och då i relation till sin andel av bolagets totala utlåning. c) Utöver avtalen bygger medlemsansvaret på innehållet i stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk Förening. I stadgarna anges bland annat vad som gäller för medlems ansvar vid utträde eller uteslutning. I stadgarna regleras även att Kommuninvest inte får driva verksamheter, där risknivån överstiger det tillåtna risktagandet för en kommun eller ett landsting enligt kommunallagen samt att riskerna i verksamheten ska minimeras och den totala risknivån inte får äventyra Kommuninvests finansiella situation. De nya avtalen införs, eftersom Kommuninvest anser att förändringar på kreditmarknaden och i föreningens verksamhet gör ett förtydligande av medlemsansvaret nödvändigt. Regressavtalet ersätter det tidigare regressavtal, som gällt från och med den 7 maj Ett garantiavtal har tidigare inte funnits, det ersätter istället det som reglerats i de reverser kommuner skrivit på vid lån från Kommuninvest.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshussalen, Stora Hotellet, Nybro, klockan 18.00-21.50 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Jan Enarsson, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer