Mål och budget ; ramärendet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2014-2016; ramärendet"

Transkript

1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/ Kommunstyrelsen Mål och budget ; ramärendet Förslag till beslut 1. De ekonomiska ramar som anges i bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse ska ligga till grund för nämndernas budgetförslag avseende driftbudgeten. 2. För produktionsverksamheter ska anges och beskrivas de beräknade resultaten för respektive år För resultatenheter inom myndighets- och huvudmannaorganisationen ska anges och beskrivas de beräknade resultaten för respektive år Nämndernas förslag till mål och budget ska i förekommande fall omfatta förslag till ändringar i taxor och innehålla förslag om checknivåer 5. Förslag till mål och budget ska lämnas senast den 25 september Följande särskilda uppdrag inför mål och budget : a. Finansieringsnämnderna ska i sitt förslag till mål och budget beskriva för relevanta verksamheter, volymutvecklingen (antal) för åren 2012 till 2016, specificerat på demografi och efterfrågan. b. Finansieringsnämnderna ska eftersträva att indikatorer som mäter måluppfyllelse, avseende insatta resurser och verksamhetsresultat, bör innehålla jämförelser med andra kommuner. c. Tekniska nämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska i sitt förslag till mål och budget redovisa avgiftsfinansieringsgrad i sina verksamheter d. Förskola, fritid och skola (FFS), verksamheten sociala stödresurser (VSS) och fastighetsprocessen ska inför kommunstyrelsens förslag till mål och budget redovisa konsekvenser av beslutad uppräkning med nollresultat. e. Nämnder med investeringsbudget ska i sitt förslag till mål och budget beskriva och analysera hur investeringsutgifterna på lång sikt kan begränsas. Sammanfattning I detta ärende lägger kommunstyrelsen fast ramar och budgetdirektiv för Förutsättningarna är något förbättrade jämfört med föregående år, med fortsatt bra kvalitet i verksamheterna och en prognos som tyder på ett något förbättrat ekonomiskt resultat. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (18) Förslaget innehåller ett balanskravsresultat på 98 miljoner kronor (mnkr), vilket innebär en nettokostnadsandel på 98,3 procent - samma nivå som prognosen för år För åren 2015 och 2016 blir balanskravsresultatet 104 respektive 176 mnkr. Målsättningen (97,5 procent) för nettokostnadsandelen skulle med dessa resultat nås Förslaget bygger på en oförändrad skattesats för hela budgetperioden, och en generell prisoch lönekompensation för år 2014 och 2015 på 1,0 procent, med ett par undantag. För år 2016 är pris- och lönekompensationen beräknad till 1,0 procent. Denna uppräkning är lägre än förväntade ökningar av priser och löner och kommer att innebära behov av effektiviseringar de kommande åren. Förslaget innehåller volymökningar i verksamheten på 1,6 procent, motsvarande 66 mnkr för Det demografiska trycket på kommunens ekonomi kommer under budgetperioden främst från ökande antal grundskolebarn. Förutsättningar i arbetet med mål och budget Läget i omvärlden Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanfattar i sin ekonomirapport från april 2013 läget i den globala ekonomin som medioker och den svenska som ganska stabil. Under 2012 sågs tecken på en stabilisering av den globala konjunkturen men under början av 2013 har den svagt positiva utvecklingen avstannat. Sverige har dock ganska goda förutsättningar. De offentliga finanserna är fortsatt starka och det finns utrymme för viss finanspolitisk stimulans. BNP-utvecklingen i Sverige fortsätter dock att hämmas av den svaga globala konjunkturen och förväntas bli relativt svag 1,5 procent under Arbetslösheten förväntas under 2013 ligga kvar på en relativt hög nivå förväntas BNP öka mer (2,5 procent) och arbetslösheten sjunka. Skatteunderlaget kommer att utvecklas svagt under 2014 för att sedan öka i tillväxt 2015 och framåt. Utvecklingen av de variabler som har störst betydelse för skatteunderlaget framgår av tabellen nedan. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring BNP* 6,3 3,7 1,2 1,5 2,5 3,3 3,3 Sysselsättning, timmar* 2,0 2,4 0,7 0,3 0,5 1,2 1,2 Öppen arbetslöshet, nivå 8,6 7,8 8,0 8,1 8,0 7,3 6,6 Timlön, nationalräkenskaperna 1,1 2,7 2,9 2,8 2,9 3,2 3,6 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,5 3,0 2,7 2,7 3,0 3,6 Konsumentpris, KPIX 1,8 1,1 1,1 0,8 1,2 1,5 1,7 Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 0,9 0,3 1,3 2,1 2,5 Realt skatteunderlag** 0,7 2,4 2,0 1,5 0,8 1,7 1,6 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

3 3 (18) Under 2012 var det en ganska stark tillväxt av skatteunderlaget, främst tack vare ökat antal arbetade timmar samt stigande löner och pensionsinkomster. Sysselsättningsläget fortsätter att förbättras men ökningen av arbetade timmar blir ändå blygsam både 2013 och Detta bromsar skatteunderlagstillväxten i år och trots att utvecklingen av arbetade timmar beräknas bli något bättre nästa år avtar skatteunderlagets ökningstakt då ytterligare. När sysselsättningen tar bättre fart tilltar också löneökningstakten. Den snabbare ökningen av lönesumman är huvudorsaken till att skatteunderlaget beräknas accelerera SKL pekar på några stora utmaningar för kommunsektorn under kommande år. Investeringsbehoven i den kommunala sektorn ökar. Stora delar av välfärden byggdes upp under och 1970-talen och reinvesteringar i infrastruktur och lokaler måste nu göras. Detta gäller speciellt i tillväxtkommuner, så denna utmaning delar Nacka kommun således i hög grad med övriga kommunsektorn. Vidare pekar SKL på den demografiska utvecklingen med en allt högre försörjningskvot som en utmaning. För Nacka kommun, som länge har varit och fortsätter att vara en inflyttningskommun med ett högt barnafödande så stiger försörjningskvoten inte i samma utsträckning som för kommunsektorn i stort. Befolkningsutveckling Befolkningstillväxten i Nacka kommun har i snitt legat på nästan två procent per år den senaste tioårsperioden, eller drygt personer per år uttryckt i absoluta tal. Tillväxttakten har varierat ganska stort mellan åren. Åren 2011 och 2012 låg befolkningstillväxten på en relativt låg nivå p.g.a. att få nya bostäder färdigtställts under de tre senaste åren. Under 2012 ökade folkmängden med knappt 1300 personer, vilket motsvarar 1,4 procent. Tillväxten bestod av ett flyttnetto på ca 700 personer och ett födelsenetto på ca 600 personer. Befolkningstillväxten under 2012 var nästan 500 personer lägre än prognostiserat i budget för Den lägre ökningstakten berodde främst på att det färdigställdes färre nya bostäder än vad som förväntats. Antalet födda barn var också lägre än prognostiserat. Årlig befolkningstillväxt samt prognos för Antal personer Folkökning Prognos i budget för Aktuell prognos

4 4 (18) Tillväxten förväntas ligga kring 1500 personer under 2013 och sedan successivt öka, i takt med att bostadsbyggandet tar fart. Jämfört med prognosen som låg till grund för budget 2013 skrivs befolkningsökningen ned något för 2013 samt för perioden , vilket främst beror på att många byggprojekt senarelagts ett eller två år i byggprognosen. Nedan visas antalet färdigställda bostäder per år samt förväntat årligt bostadsbyggande under budgetperioden Antal bostäder Nya bostäder Prognos Befolkningsförändringar för olika åldersgrupper Den relativt lägre inflyttningen under de senaste åren i kombination med ett något minskat barnafödande har lett till en minskning av antalet små förskolebarn i kommunen. Minskningen förväntas fortgå under 2013 men fr.o.m väntas antalet små förskolebarn återigen öka samtidigt som de äldre förskolebarnen då förväntas bli färre. Summan av antalet barn 1-5 år förväntas minska fram till och med år Den största förändringen sett till antal barn står gruppen barn år för, vilket beror på att barnafödandet successivt ökat sedan något år in på 00-talet, efter en period med mycket lågt barnafödande i slutet av 90-talet, i kombination med en hög befolkningstillväxt i kommunen under hela 00-talet. Även de yngre skolbarnen förväntas öka i antal under hela budgetperioden. I diagrammet nedan visas utvecklingen av antalet barn, dels utfall för perioden , dels prognostiserad utveckling fram till 2016.

5 5 (18) Antal personer När det gäller utvecklingen av äldre personer så kommer det att ske en fortsatt kraftig ökning av antalet yngre äldre, alltså personer år, under budgetperioden. Antalet personer 80 år och äldre ökar också men i betydligt lägre omfattning. Se figur nedan Antal personer w Befolkningsförändringar per åldersgrupp Förändring Utfall Prognos Ålder Absolut Relativ % % % % % % % %

6 % % 80-w % Summa % 6 (18)

7 7 (18) Förbättrad ekonomisk hushållning Nacka kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen för de åtta övergripande målen: Mål för verksamhetsresultat God kommunal service Starkt medborgarinflytande Stor valfrihet God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Trygg och säker kommun Mål för insatta resurser Effektivt resursutnyttjande Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter Kommunal ekonomi i balans I bokslutet för 2012 gjordes bedömningen att kommunen levde upp till sju av de åtta målen, men att målet kommunal ekonomi i balans inte nåddes p.g.a. underskott i en del verksamheter och att en del av de finansiella nyckeltalen låg för långt från målnivåerna. Därmed bedömdes kommunen inte leva upp till god ekonomisk hushållning. Samma bedömning gjordes i bokslutet för tertial även om det ekonomiska läget förbättrats. Prognosen för balanskravsresultatet år 2013 är 82 mnkr, vilket är ca 11 mnkr bättre än budget. Skatteintäkterna överstiger budget p.g.a. att lönesumman stigit mer än förväntat. Investeringstakten är lägre än förväntat, vilket leder till lägre låneskuld och därmed ett bättre finansnetto än budgeterat. Årets resultat prognostiseras till 28,5 mnkr, vilket är 43 mnkr sämre jämfört med budget. Försämringen beror framförallt på att SKL beslutat att sänka diskonteringsräntan som pensionsskulden beräknas på, vilket innebär en ökning av pensionsskulden med 57 mnkr. Ökningen ska belasta årets resultat som en jämförelsestörande kostnad och inte tas med i beräkningen av balanskravsresultatet. Den sammantagna prognosen för nämnder och produktionsverksamheter avviker negativt med 10 mnkr mot budget. Avvikelser finns inom kommunens egen produktion av förskola och skola (FFS), med ett prognostiserat underskott på 8,8 mnkr. Det är ett betydligt lägre underskott än vad som prognostiserades i marsprognosen. Vidare prognostiserar verksamheten sociala stödresurser (VSS) ett underskott på 5,5 mnkr, mark- och exploateringsenheten inom kommunstyrelsen underskott på 3,6 mnkr och tekniska nämnden ett underskott på 8,5 mnkr. I övrigt lämnar alla nämnder prognoser på resultat i linje med eller bättre än budget. Läget för verksamhetsresultaten bedöms vara bra och i många fall mycket bra, såväl i absoluta mått mätt som i jämförelse med andra kommuner. Kommunen har exempelvis utsetts till en av de allra bästa skolkommunerna och även en av de allra bästa näringslivskommunerna i landet under början av Detta ger en stabil grund och goda förutsättningar i ett läge när det krävs ansträngningar för att uppnå god ekonomisk hushållning.

8 8 (18) Pris- och lönekompensation I detta förslag till ramar är pris- och lönekompensation generellt inlagt med 1,0 procent för 2014 med två undantag. Undantag görs för Södertörns Brandförsvar (2,5 procent) samt för utbildningsnämnden där en kompensation för ökade hyror år 2014 är inlagd (se bilaga 1). För år 2015 är den generella pris- och lönekompensationen 1,0 procent med ett tillägg för utbildningsnämnden för ökade hyror. För år 2016 är den generella pris- och lönekompensationen 1,0 procent. Detta är genomsnittliga uppräkningar; dels har Nacka differentierad lönesättning, dels ser avtalen olika ut. Eftersom löneavtalen kommer att hamna över denna nivå måste effektiviseringar eller produktivitetsökningar till för att de ekonomiska ramarna ska hålla. En pris- och lönekompensation på 1,0 procent för enbart 2014 motsvarar ca 44 mnkr, eller ca 18 öre på skatten. Avgifter och checknivåer samt förslag till beslutsatser Det är i samband med mål och budget som kommunfullmäktige beslutar om avgifter och checknivåer. Det är därför viktigt att nämnder i sina yttranden till ramärendet inkommer med förslag till samtliga avgifts- och checknivåer samt förslag till beslutsatser senast den 25 september Interna kostnader Prissättning av fördelade administrativa tjänster Kommunstyrelsen kommer i samband med ramärendet att besluta om en ny modell för prissättning och fördelning av administrativa tjänster. Det innebär att nämnder och verksamheter har bättre förutsättningar att beakta dessa kostnader i sitt budgetarbete. I de administrativa stödtjänsterna ingår stadshuskostnader (facility services, kaffe, frukt etc), kommungemensamma verksamhetssystem. En översyn har gjorts av modellen gällande fördelningen av kontaktcenters kostnader vilket kommer att presenteras i samma ärende som ovan. Hyror Hyrorna höjs med 5,0 procent per 1 juli 2013, 2014 och 2015 i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Maxhyran för förskole- och grundskolelokaler uppgår 2014 till kronor per kvadratmeter och år. Motsvarande minhyra uppgår till kr.

9 9 (18) Investeringar Den ökande låneskulden, som nuvarande investeringsplanering leder till, är oroande, även om nuvarande prognos är lägre än tidigare prognos. Investeringarna bör minskas ytterligare, genom prioriteringar och alternativa lösningar. Investeringsvolymen kan bli jämnare mellan åren än vad nedanstående bild visar. I tabellen nedan framgår prognos för beslutade nettoinvesteringar enligt tertial 1 år Det investeringsutrymme som finns utan att kommunen ska behöva låna mer framgår av tabellen nedan. Det består av årets resultat inklusive avskrivningar. Differensen indikerar behov av ny skuldsättning i form av nya lån. Investeringar för År, mnkr Nettoinvesteringar Investeringsutrymme Differens I bilden nedan framgår utfall och prognoser av låneskuld och investering. Lånen beräknas under perioden stanna under 2,5 miljarder kronor. Låneskuld och investeringar samt prognos för Låneskuld Investeringar Investeringar samt prognos för Miljoner kronor

10 10 (18) Ekonomi Resultaträkning Balanskravsresultatet blir med givna förutsättningar 98 mnkr för år För åren 2015 och 2016 är balanskravsresultatet budgeterat till 105 respektive 178 mnkr. Resultaträkningens resultat är beräknat under förutsättningen om en generell pris- och lönekompensation på 1,0 procent för år 2014, 2015 och För 2014 och 2015 tillkommer dessutom en kompensation för ökade hyror inom utbildningsnämnden. Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten är i ärendet budgeterat med 20 mnkr för år 2014, 8 mnkr för 2015 och 1 mnkr En ny bedömning görs till mål och budget i höst. Resultaträkning Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 mnkr Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar och realisationsvinster , , , , , ,5 Jämförelsestörande poster -56,7 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten 8,9 12,0 10,0 20,0 8,0 1,0 Realisationsvinster försäljning tomträtter 89,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Övriga realisationsvinster 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Avskrivningar -204,9-245,3-235,5-259,0-253,0-251,8 Verksamhetens nettokostnader , , , , , ,3 Skattenetto 4 148, , , , , ,7 Finansnetto -48,5-62,7-46,0-46,0-55,4-62,3 Resultat före extraordinära poster 122,6 71,4 28,5 98,9 106,0 179,1 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 122,6 71,4 28,5 98,9 106,0 179,1 Årets resultat (exklusive reavinster tomträttsförsäljningar) 33,4 71,4 26,5 98,9 106,0 179,1 Balanskravsresultat 33,4 70,4 82,2 97,9 105,0 178,1 Årets resultat exklusive realisationsvinster 24,4 58,4 72,2 77,9 97,0 177,1

11 11 (18) Skattenetto I beräkningarna av skatteunderlagets utveckling i kommunen har effekterna av föreslagna förändringar av utjämningssystemet från 2014 beaktats ett försämrat utfall år 2014 på drygt 20 mkr. Skattenetto åren 2012 till 2016 Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Mnkr Skatteintäkter 4 069, , , , , ,9 Allmän kommunalskatt 4 027, , , , , ,3 Skatteavräkning 41,8-39,0-18,1 0,0 0,0 0,0 Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effekter av ändring i utjämningssystemet 0,0 0,0 0,0-21,8-44,3-53,4 Utjämning mellan kommunerna -106,8-146,0-153,9-173,9-194,9-186,2 Inkomstutjämning -377,8-455,6-457,0-483,1-510,4-511,3 Kostnadsutjämning 327,2 372,7 367,2 398,8 434,9 475,2 Nivåjusteringar mm 44,9 42,7 42,3 18,4-9,5-37,3 LSS -101,1-105,8-106,4-108,0-109,9-112,9 Statsbidrag 56,7 56,1 56,1 50,1 50,1 50,1 Maxtaxa 48,9 48,4 48,4 42,4 42,4 42,4 Kvalitetssäkring barnomsorg 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 Summa skattenetto 4 019, , , , , ,8 Fastighetsavgift 129,1 130,7 131,9 131,9 131,9 131,9 Summa 4 148, , , , , ,7 Förändring av skattenetto i Nacka kommun 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

12 12 (18) Finansiella nyckeltal Nettokostnadsandelen är verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto och skattenetto i relation till skatteintäkter och utjämning. Långsiktigt är målet att nettokostnadsandelen bör vara högst 97,5 procent. Enligt Kommunforskning i väst bör nyckeltalet i expansiva kommuner med stora investeringar ligga på mellan 97 och 96 procent. Nettokostnadsandelen blir 98,3 procent för 2014 med givna förutsättningar. Nettokostnadsandel samt prognos för Nettokostnadsandel Mål År 2003 till 2005 var nettokostnadsandelen väldigt hög. Åren 2008 till 2013 var den lägre men fortfarande på en alltför hög nivå. Med givna förutsättningar i detta ärende skulle målet uppnås från Självfinansieringsgraden d.v.s. hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras av egna medel förbättras kraftigt år 2016, se nyckeltalstabellen nedan. Det beror på en högre resultatnivå och lägre investeringsnivå. Låneskulden blir ca 2,3 miljarder kronor år 2014, för att sedan öka något.

13 13 (18) Sammanställning av nyckeltal Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Soliditet, % 41,5 37,6 37,7 37,3 37,3 39,3 Soliditet inkl ansvarsförbindelse, % 8,7 9,5 6,2 8,3 10,0 12,8 Förändring jmf föregående år -0,2-2,6-3,8-0,4 0,1 1,9 Förändring jmf föregående år, inkl ansvarsförbindelser 1,7 0,5-2,5 2,1 1,7 2,8 Självfinansieringsgrad (egna medel) (%) Investeringar 54 % 40 % 40 % 63 % 69 % 108 % Lån Förändring lån Prognostiserad räntenivå (%) 2,8 2,9 2,3 2,3 2,4 2,5 Nettoinvesteringar (mnkr) 609,0 786,8 652,6 564,0 518,0 400,0 Pris- och lönekompensation (%) 1,3 1,4 1,4 1,0 Kostnad pris- och lönekompensation, mnkr -55,6-58,6-60,3-46,3 Volymförändring, (%) 1,4 1,6 1,9 2,4 Volymförändring, mnkr -58,3-65,9-85,2-106,4 Skattenetto, förändring föregående år, mnkr 191,6 178,7 215,5 116,5 174,0 247,5 Skattenetto, förändring föregående år, % 4,8 4,3 5,2 2,7 3,9 5,3 Plan 2016 Verksamhetens nettokostnader Förslaget innehåller volymökningar på drygt 65 mkr, eller 1,6 procent jämfört med budget Det beror främst på volymtillväxt vad gäller antal personer och nyttjandegrad. Volymförändring per nämnd (tkr) Kommunstyrelsen 0 Arbets- och företagsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Naturreservatsnämnden Social- och äldre Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Överförmyndarnämnden 100 Summa

14 14 (18) Verksamhetens nettokostnader för åren 2012 till Mnkr Bokslut 2012 Budget 2013 Progno s 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Kommunstyrelsen -230,3-150,6-166,7-146,6-143,1-144,6 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen -31,2-30,8-30,8-36,1-31,4-31,8 Stadsledningskontoret och stödenheter -102,1-76,8-76,8-72,5-73,2-74 KS oförutsett ,1-10,2-10,3 Lokal- och byggenheterna -6, , Mark- och exploateringsenheten -6,3 12 8, Nacka Brandstation -5,5-5,3-5,3-5,3-5,4-5,4 Södertörns Brandförsvarsförbund -29,3-29,8-29,8-30,6-30,9-31,2 Myndighets- och huvudmannagrupper Kontaktcenter -1, Enheter inom social- och äldreprocessen -5, Kultur- och utbildningsenheten 3, Enheter inom den tekniska processen Enheter inom miljö- och stadsbyggnadsproc. 0, Enheten för hållbar utveckling (t.o.m. 2012) 0, Arbets- och företagsenheten Överförmyndarenheten Produktionsverksamheter -46,8 0-14, Förskola, Fritid & Skola -40,9 0-8, Sociala stödresurser -5,9 0-5, Arbets- och företagsnämnden -89,7-92,5-92,5-97,7-101,5-105,3 Fritidsnämnden -127,2-130,8-130,8-136,4-139,5-142,3 Kulturnämnden -117,6-125,9-125,9-129,1-132,1-135,5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden -25,6-25,3-25,3-27,5-27,8-28 Naturreservatsnämnden -9,7-9,5-9, ,2-11,6 Social- och äldrenämnden -1176,8-1245,9-1235,9-1271, ,8 Tekniska nämnden -165,8-155,2-163,7-173,9-191,2-212,8 Finansiering -143,7-153,2-157,2-173,9-191,2-212,8 VA-verket -20,4 0-2, RH-verket -1, Utbildningsnämnden -2219,2-2310,6-2306,3-2369,2-2452,7-2533,8 Överförmyndarnämnden -6,3-6,4-6,4-6,6-6,7-6,7 Summa nämnder och verksamheter -4168, ,4-4514,8-4667,5 Pensioner (utöver det som påförs nämnderna) -59,8-77,5-135, ,1-109,2 Avvecklingskostnader m m 45, Internränta anläggningstillgångar 107,3 106, ,1 118,2 119,4 Avskrivningar 204,9 245,3 235, ,8 Totalt -3870,3-3983,4-4066,7-4097,3-4248,8-4410,5

15 15 (18) Ekonomisk långtidsprognos för Nacka kommun Stadsledningskontoret har redovisat en av PWC framtagen ekonomisk långtidsprognos för Nacka kommun med utblick mot Rapporten har intressanta slutsatser med tanke på de stora utmaningar som Nacka kommun står inför de närmaste åren. På lång sikt bör kommunens resultat och nettokostnadsandel komma upp i högre nivåer i linje med långtidsrapportens slutsatser. För år 2016 uppnås det finansiella målet i ramärendet med en nettokostnadsandel som inte överstiger 97,5 procent. En viktig slutsats i rapporten är att det krävs rationaliseringar och effektiviseringar på i genomsnitt en procent per år under de närmaste åren. Detta ska vara en utgångspunkt i nämndernas budgetarbete framöver. Hur kan vi bli effektivare, hur kan vi rationalisera verksamheten så att Nackaborna får så bra verksamhet som möjligt till så låg kostnad som möjligt? Investeringsnivån är enligt rapporten hög de kommande åren. Nämnder och verksamheter måste beskriva hur investeringsnivån kan hållas nere. Bilagor 1. Ekonomiska ramar avseende driftbudget Tidplan för det fortsatta arbetet Malin Westerback t.f. ekonomidirektör Fredrik Holmström budgetcontroller

16 16 (18) Bilaga 1 Bilaga 1 Ekonomiska ramar 20 BudgetVolför 2014 P/L 2014 TotaltVolför 2015 P/L 2015 Totalt Volför 2016 P/L 2016 Totalt (tkr) 2013 tkr % % tkr 2014 tkr % % tkr 2015 tkr % % tkr 2016 Kommunstyrelsen ,0 1, ,2 1, ,0 1, KF & KS ,2 1, ,8 1, ,0 1, Stadsledningskontoret ,5 1, ,0 1, ,0 1, Nacka Brandstation ,0 1, ,0 1, ,0 1, Södertörns Brandförsvar ,0 2, ,0 1, ,0 1, Oförutsett ,0 1, ,0 1, ,0 1, Arbets och Företagsnämnden ,5 1, ,9 1, ,8 1, Grundläggande vuxenutbildning ,5 1, ,5 1, ,9 1, Gymnasial vuxenutbildning,che ,2 1, ,8 1, ,3 1, Svenska för invandrare, check ,1 1, ,5 1, ,2 1, Arbetsmarknadsinsatser, check ,9 1, ,3 1, ,9 1, Arbetsmarknad, övrigt ,0 1, ,1 1, ,3 1, Myndighet och huvudmannaup ,0 1, ,0 1, ,0 1, Nämnd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Fritidsnämnden ,3 1, ,3 1, ,9 1, Kontantstöd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Fritidsanläggningar ,9 1, ,3 1, ,6 1, Fritidsgårdar ,0 1, ,0 1, ,0 1, Nämnd och nämndstöd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Myndighet & Huvudmanna ,0 1, ,0 1, ,0 1, Idrott- och fritidsenheten ,0 1, ,0 1, ,0 1, Kulturnämnden ,5 1, ,4 1, ,6 1, Musikskola ,8 1, ,5 1, ,6 1, Bibliotek ,0 1, ,0 1, ,0 1, Övrig kulturverksamhet ,3 1, ,4 1, ,8 1, Nämnd och nämndstöd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Myndighet & Huvudmanna ,0 1, ,0 1, ,0 1, Miljö- och stadsbyggnad ,5 1, ,0 1, ,0 1, Projekt ,7 1, ,0 1, ,0 1, Anslag MH ,2 1, ,0 1, ,0 1, Nämnd och Nämndstöd ,4 1, ,0 1, ,0 1, Naturreservatsnämnden ,3 1, ,1 1, ,2 1, Entreprenad och övrig drift ,2 1, ,2 1, ,4 1, M&H, nämnd och nämndstö ,0 1, ,0 1, ,0 1, Social- och äldrenämnden ,0 1, ,9 1, ,9 1, IFO, Barn & Ungdom ,2 1, ,1 1, ,1 1, IFO, Försörjningsstöd ,0 1, ,0 1, ,9 1, IFO, Utredning vuxen ,0 1, ,0 1, ,0 1, LSS/SOL ,7 1, ,1 1, ,9 1, Socialpsykiatri ,5 1, ,4 1, ,3 1, Äldre ,3 1, ,9 1, ,8 1, Myndighet & Huvudmanna ,0 1, ,2 1, ,0 1, Nämnd och nämndstöd ,0 1, ,0 1, ,6 1, Tekniska nämnden ,4 1, ,9 1, ,2 1, Gator, vägar, park & naturvå ,7 1, ,7 1, ,1 1, Nämnd och Nämndstöd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Myndighet & Huvudmanna ,0 1, ,0 1, ,0 1, Utbildningsnämnden ,9 1, ,8 1, ,3 1, Förskola, check ,8 1, ,4 1, ,5 1, Pedagogisk omsorg, check n ,0 1, ,0 1, ,0 1, Vårdnadsbidrag ,0 1, ,0 1, ,0 1, Fritidshem 6 år, check ,0 2, ,9 2, ,5 1, Fritidshem 7-9 år, check ,7 2, ,5 2, ,6 1, Förskoleklass, check ,6 2, ,8 2, ,5 1, Grundskola, check ,7 2, ,4 2, ,9 1, Grundsärskola, check ,8 2, ,0 2, ,0 1, Öppen fritidsverksamhet, ch ,5 2, ,0 2, ,2 1, Likvärdighetsgarantin ,0 1, ,5 1, ,5 1, Öppen förskola ,0 1, ,0 1, ,0 1, Gymnasieskola, check ,3 1, ,9 1, ,0 1, Gymnasiesärskola, check ,0 1, ,0 1, ,0 1, Nämnd & nämndstöd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Myndighet & Huvudmanna ,0 1, ,0 1, ,0 1, Forskning&Utveckling ,2 1, ,1 1, ,0 1, Överförmyndarnämnden ,6 1, ,0 1, ,0 1, Överförmyndarverksamhet ,4 1, ,0 1, ,0 1, Nämnd & nämndstöd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Myndighet & Huvudmanna ,0 1, ,0 1, ,0 1, Totalt ,6 1, ,9 1, ,4 1,

17 17 (18) Bilaga 2 Aktivitet Budgetprocess Väsentliga områden: Respektive nämnd/styrelse Befolkningsprognos Ramar : Resp. nämnds controller träffar budgetcontroller för att beräkna volymförändringar. Vårpropositionen Ramar : ekonomidirektör, budgetcontroller, träffar resp. huvudprocessägare och huvudprocessägare:s controller. Hyror Investeringsbeslut Interna kostnader Ramar Skatteunderlag uppdatering Datum mars/april 27 mars 8-17 apr 15 april 2 maj - 12 maj april 3 juni KS juni 17 juni KS 15 augusti Befolkning uppdatering 23 augusti Budgetpropositionen 20 september Mål & Budget : Nämnders/styrelsers behandling 1-25 september Mål & Budget (info) 2 okt KSAU Skatteunderlag uppdatering 11 okt Investeringsbeslut 21 okt KS Mål & Budget Mål & Budget nov KF Internbudgetar beslutas av nämnd dec Internbudgetar för produktionen dec KSVU Bokslutsprocess Årsbokslut 2012: Nämnder/styrelser 1-18 februari Årsbokslut mars KS Månadsbokslut mars 22 april KS Tertialbokslut juni KS Tertialbokslut okt KSAU Tertialbokslut okt KS Månadsbokslut september 4 nov KS Månadsbokslut okt nov KS

18 18 (18)

Budgetdirektiv samt ramar för

Budgetdirektiv samt ramar för 2011-05-31 1 (12) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2011/251-041 Kommunstyrelsen Budgetdirektiv samt ramar för 2012-2014 Förslag till beslut 1. De ekonomiska ramar som anges i bilaga 1 skall ligga till grund för nämndernas

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Nacka kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Nacka kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 2013-08-15 1 (10) PM Nacka kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv I kommunallagen (1991:900) och i lagen om kommunal redovisning (1997:614) finns bestämmelser kring

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2)

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) 1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 juni 2015 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning 2013-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/563-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning Förslag

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Månadsbokslut september 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut september 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut september 2016 för Nacka kommun INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupad analys s. 3-9 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Långtidsprognos

Långtidsprognos 2015-09-01 1 (21) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/572-040 KSAU Långtidsprognos 2016-2030 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning Nacka kommun står inför en period med en mycket

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Budget Arbets- och företagsnämnden

Budget Arbets- och företagsnämnden Budget 2012 Arbets- och företagsnämnden 2011-11-23 AFN:s beslutad budgetram 2012 AFS budgetram uppgår till 84,5 mkr år 2011 KS beslutade att AFN:s ram ökas med 10,3 till 94,7 mkr 2012. Merparten (6,0 mkr)

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupad analys s. 3-8 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Mål och budget 2015-2017 för Nacka kommun

Mål och budget 2015-2017 för Nacka kommun 2014-10-27 1 (130) Bilaga KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen Mål och budget 2015-2017 för Nacka kommun Alliansmajoritetens inledning...2 Bakgrund...5 Kommunens mål- och resultatstyrning...5 Budgetförslaget

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

MÅL & BUDGET 2014 2016

MÅL & BUDGET 2014 2016 MÅL & BUDGET 2014 2016 2014-2016 2013-10-21 1 (113) TJÄNSTESKRIVELSE KFSK 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016 Innehåll Alliansens budget för framtidstro, tillväxt och natur... 2 Förutsättningar

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017 2016-11-24 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/244 1 (5) Utbildningsnämnden Internbudget för utbildningsnämnden år 2017 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp och resurs för

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun

Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun Så sätter du pris på dina tjänster Bengt Herlin Nacka kommun Innehåll Så sätter du rätt (?) prislapp på dina tjänster Nacka kommun och dess förutsättningar Nackas styrsystem Internpriser i Nacka Fakta

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 215 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: 82,3 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar Kommunal

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Vad är prognosen för 2014

Vad är prognosen för 2014 Vad är prognosen för 2014 Annika Wallenskog Tillväxt 2 BNP i Sverige, säsongrensad Miljarder kronor i 2011 års priser resp. procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt Källa: SCB och Sveriges

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007 Granskning av delårsrapport och delårsbokslut 2007 Nacka kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2007 1 Bakgrund På uppdrag av revisorerna i Nacka kommun har Ernst

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola 2013-09-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar tertialbokslut

Läs mer

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål Mål och budget ram 2015 Övergripande finansiella mål Utfall 2013 Budget 2014 Ram budget 2015 Ram plan 2016 Ram plan 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 27,5 12,2 2,2-10,5-24,3 Långfristiga skulder

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Planeringsförutsättningar. Utblick 2016-2019

Planeringsförutsättningar. Utblick 2016-2019 1 Planeringsförutsättningar Utblick 2016-2019 Globala situationen 2 3 Ekonomisk tillväxt Splittrat konjunkturläge i omvärlden Den globala konjunkturen står och stampar I delar av världsekonomin är utvecklingen

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.

Läs mer

Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg 2016-08-26 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/203 Utbildningsnämnden Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial -04-24 Reviderad -05-21 TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 1 (5) Naturreservatsnämnden Bokslut tertial 1 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 1. Sammanfattning Driften

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer