Mål och budget ; ramärendet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2014-2016; ramärendet"

Transkript

1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/ Kommunstyrelsen Mål och budget ; ramärendet Förslag till beslut 1. De ekonomiska ramar som anges i bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse ska ligga till grund för nämndernas budgetförslag avseende driftbudgeten. 2. För produktionsverksamheter ska anges och beskrivas de beräknade resultaten för respektive år För resultatenheter inom myndighets- och huvudmannaorganisationen ska anges och beskrivas de beräknade resultaten för respektive år Nämndernas förslag till mål och budget ska i förekommande fall omfatta förslag till ändringar i taxor och innehålla förslag om checknivåer 5. Förslag till mål och budget ska lämnas senast den 25 september Följande särskilda uppdrag inför mål och budget : a. Finansieringsnämnderna ska i sitt förslag till mål och budget beskriva för relevanta verksamheter, volymutvecklingen (antal) för åren 2012 till 2016, specificerat på demografi och efterfrågan. b. Finansieringsnämnderna ska eftersträva att indikatorer som mäter måluppfyllelse, avseende insatta resurser och verksamhetsresultat, bör innehålla jämförelser med andra kommuner. c. Tekniska nämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska i sitt förslag till mål och budget redovisa avgiftsfinansieringsgrad i sina verksamheter d. Förskola, fritid och skola (FFS), verksamheten sociala stödresurser (VSS) och fastighetsprocessen ska inför kommunstyrelsens förslag till mål och budget redovisa konsekvenser av beslutad uppräkning med nollresultat. e. Nämnder med investeringsbudget ska i sitt förslag till mål och budget beskriva och analysera hur investeringsutgifterna på lång sikt kan begränsas. Sammanfattning I detta ärende lägger kommunstyrelsen fast ramar och budgetdirektiv för Förutsättningarna är något förbättrade jämfört med föregående år, med fortsatt bra kvalitet i verksamheterna och en prognos som tyder på ett något förbättrat ekonomiskt resultat. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (18) Förslaget innehåller ett balanskravsresultat på 98 miljoner kronor (mnkr), vilket innebär en nettokostnadsandel på 98,3 procent - samma nivå som prognosen för år För åren 2015 och 2016 blir balanskravsresultatet 104 respektive 176 mnkr. Målsättningen (97,5 procent) för nettokostnadsandelen skulle med dessa resultat nås Förslaget bygger på en oförändrad skattesats för hela budgetperioden, och en generell prisoch lönekompensation för år 2014 och 2015 på 1,0 procent, med ett par undantag. För år 2016 är pris- och lönekompensationen beräknad till 1,0 procent. Denna uppräkning är lägre än förväntade ökningar av priser och löner och kommer att innebära behov av effektiviseringar de kommande åren. Förslaget innehåller volymökningar i verksamheten på 1,6 procent, motsvarande 66 mnkr för Det demografiska trycket på kommunens ekonomi kommer under budgetperioden främst från ökande antal grundskolebarn. Förutsättningar i arbetet med mål och budget Läget i omvärlden Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanfattar i sin ekonomirapport från april 2013 läget i den globala ekonomin som medioker och den svenska som ganska stabil. Under 2012 sågs tecken på en stabilisering av den globala konjunkturen men under början av 2013 har den svagt positiva utvecklingen avstannat. Sverige har dock ganska goda förutsättningar. De offentliga finanserna är fortsatt starka och det finns utrymme för viss finanspolitisk stimulans. BNP-utvecklingen i Sverige fortsätter dock att hämmas av den svaga globala konjunkturen och förväntas bli relativt svag 1,5 procent under Arbetslösheten förväntas under 2013 ligga kvar på en relativt hög nivå förväntas BNP öka mer (2,5 procent) och arbetslösheten sjunka. Skatteunderlaget kommer att utvecklas svagt under 2014 för att sedan öka i tillväxt 2015 och framåt. Utvecklingen av de variabler som har störst betydelse för skatteunderlaget framgår av tabellen nedan. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring BNP* 6,3 3,7 1,2 1,5 2,5 3,3 3,3 Sysselsättning, timmar* 2,0 2,4 0,7 0,3 0,5 1,2 1,2 Öppen arbetslöshet, nivå 8,6 7,8 8,0 8,1 8,0 7,3 6,6 Timlön, nationalräkenskaperna 1,1 2,7 2,9 2,8 2,9 3,2 3,6 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,5 3,0 2,7 2,7 3,0 3,6 Konsumentpris, KPIX 1,8 1,1 1,1 0,8 1,2 1,5 1,7 Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 0,9 0,3 1,3 2,1 2,5 Realt skatteunderlag** 0,7 2,4 2,0 1,5 0,8 1,7 1,6 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

3 3 (18) Under 2012 var det en ganska stark tillväxt av skatteunderlaget, främst tack vare ökat antal arbetade timmar samt stigande löner och pensionsinkomster. Sysselsättningsläget fortsätter att förbättras men ökningen av arbetade timmar blir ändå blygsam både 2013 och Detta bromsar skatteunderlagstillväxten i år och trots att utvecklingen av arbetade timmar beräknas bli något bättre nästa år avtar skatteunderlagets ökningstakt då ytterligare. När sysselsättningen tar bättre fart tilltar också löneökningstakten. Den snabbare ökningen av lönesumman är huvudorsaken till att skatteunderlaget beräknas accelerera SKL pekar på några stora utmaningar för kommunsektorn under kommande år. Investeringsbehoven i den kommunala sektorn ökar. Stora delar av välfärden byggdes upp under och 1970-talen och reinvesteringar i infrastruktur och lokaler måste nu göras. Detta gäller speciellt i tillväxtkommuner, så denna utmaning delar Nacka kommun således i hög grad med övriga kommunsektorn. Vidare pekar SKL på den demografiska utvecklingen med en allt högre försörjningskvot som en utmaning. För Nacka kommun, som länge har varit och fortsätter att vara en inflyttningskommun med ett högt barnafödande så stiger försörjningskvoten inte i samma utsträckning som för kommunsektorn i stort. Befolkningsutveckling Befolkningstillväxten i Nacka kommun har i snitt legat på nästan två procent per år den senaste tioårsperioden, eller drygt personer per år uttryckt i absoluta tal. Tillväxttakten har varierat ganska stort mellan åren. Åren 2011 och 2012 låg befolkningstillväxten på en relativt låg nivå p.g.a. att få nya bostäder färdigtställts under de tre senaste åren. Under 2012 ökade folkmängden med knappt 1300 personer, vilket motsvarar 1,4 procent. Tillväxten bestod av ett flyttnetto på ca 700 personer och ett födelsenetto på ca 600 personer. Befolkningstillväxten under 2012 var nästan 500 personer lägre än prognostiserat i budget för Den lägre ökningstakten berodde främst på att det färdigställdes färre nya bostäder än vad som förväntats. Antalet födda barn var också lägre än prognostiserat. Årlig befolkningstillväxt samt prognos för Antal personer Folkökning Prognos i budget för Aktuell prognos

4 4 (18) Tillväxten förväntas ligga kring 1500 personer under 2013 och sedan successivt öka, i takt med att bostadsbyggandet tar fart. Jämfört med prognosen som låg till grund för budget 2013 skrivs befolkningsökningen ned något för 2013 samt för perioden , vilket främst beror på att många byggprojekt senarelagts ett eller två år i byggprognosen. Nedan visas antalet färdigställda bostäder per år samt förväntat årligt bostadsbyggande under budgetperioden Antal bostäder Nya bostäder Prognos Befolkningsförändringar för olika åldersgrupper Den relativt lägre inflyttningen under de senaste åren i kombination med ett något minskat barnafödande har lett till en minskning av antalet små förskolebarn i kommunen. Minskningen förväntas fortgå under 2013 men fr.o.m väntas antalet små förskolebarn återigen öka samtidigt som de äldre förskolebarnen då förväntas bli färre. Summan av antalet barn 1-5 år förväntas minska fram till och med år Den största förändringen sett till antal barn står gruppen barn år för, vilket beror på att barnafödandet successivt ökat sedan något år in på 00-talet, efter en period med mycket lågt barnafödande i slutet av 90-talet, i kombination med en hög befolkningstillväxt i kommunen under hela 00-talet. Även de yngre skolbarnen förväntas öka i antal under hela budgetperioden. I diagrammet nedan visas utvecklingen av antalet barn, dels utfall för perioden , dels prognostiserad utveckling fram till 2016.

5 5 (18) Antal personer När det gäller utvecklingen av äldre personer så kommer det att ske en fortsatt kraftig ökning av antalet yngre äldre, alltså personer år, under budgetperioden. Antalet personer 80 år och äldre ökar också men i betydligt lägre omfattning. Se figur nedan Antal personer w Befolkningsförändringar per åldersgrupp Förändring Utfall Prognos Ålder Absolut Relativ % % % % % % % %

6 % % 80-w % Summa % 6 (18)

7 7 (18) Förbättrad ekonomisk hushållning Nacka kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen för de åtta övergripande målen: Mål för verksamhetsresultat God kommunal service Starkt medborgarinflytande Stor valfrihet God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Trygg och säker kommun Mål för insatta resurser Effektivt resursutnyttjande Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter Kommunal ekonomi i balans I bokslutet för 2012 gjordes bedömningen att kommunen levde upp till sju av de åtta målen, men att målet kommunal ekonomi i balans inte nåddes p.g.a. underskott i en del verksamheter och att en del av de finansiella nyckeltalen låg för långt från målnivåerna. Därmed bedömdes kommunen inte leva upp till god ekonomisk hushållning. Samma bedömning gjordes i bokslutet för tertial även om det ekonomiska läget förbättrats. Prognosen för balanskravsresultatet år 2013 är 82 mnkr, vilket är ca 11 mnkr bättre än budget. Skatteintäkterna överstiger budget p.g.a. att lönesumman stigit mer än förväntat. Investeringstakten är lägre än förväntat, vilket leder till lägre låneskuld och därmed ett bättre finansnetto än budgeterat. Årets resultat prognostiseras till 28,5 mnkr, vilket är 43 mnkr sämre jämfört med budget. Försämringen beror framförallt på att SKL beslutat att sänka diskonteringsräntan som pensionsskulden beräknas på, vilket innebär en ökning av pensionsskulden med 57 mnkr. Ökningen ska belasta årets resultat som en jämförelsestörande kostnad och inte tas med i beräkningen av balanskravsresultatet. Den sammantagna prognosen för nämnder och produktionsverksamheter avviker negativt med 10 mnkr mot budget. Avvikelser finns inom kommunens egen produktion av förskola och skola (FFS), med ett prognostiserat underskott på 8,8 mnkr. Det är ett betydligt lägre underskott än vad som prognostiserades i marsprognosen. Vidare prognostiserar verksamheten sociala stödresurser (VSS) ett underskott på 5,5 mnkr, mark- och exploateringsenheten inom kommunstyrelsen underskott på 3,6 mnkr och tekniska nämnden ett underskott på 8,5 mnkr. I övrigt lämnar alla nämnder prognoser på resultat i linje med eller bättre än budget. Läget för verksamhetsresultaten bedöms vara bra och i många fall mycket bra, såväl i absoluta mått mätt som i jämförelse med andra kommuner. Kommunen har exempelvis utsetts till en av de allra bästa skolkommunerna och även en av de allra bästa näringslivskommunerna i landet under början av Detta ger en stabil grund och goda förutsättningar i ett läge när det krävs ansträngningar för att uppnå god ekonomisk hushållning.

8 8 (18) Pris- och lönekompensation I detta förslag till ramar är pris- och lönekompensation generellt inlagt med 1,0 procent för 2014 med två undantag. Undantag görs för Södertörns Brandförsvar (2,5 procent) samt för utbildningsnämnden där en kompensation för ökade hyror år 2014 är inlagd (se bilaga 1). För år 2015 är den generella pris- och lönekompensationen 1,0 procent med ett tillägg för utbildningsnämnden för ökade hyror. För år 2016 är den generella pris- och lönekompensationen 1,0 procent. Detta är genomsnittliga uppräkningar; dels har Nacka differentierad lönesättning, dels ser avtalen olika ut. Eftersom löneavtalen kommer att hamna över denna nivå måste effektiviseringar eller produktivitetsökningar till för att de ekonomiska ramarna ska hålla. En pris- och lönekompensation på 1,0 procent för enbart 2014 motsvarar ca 44 mnkr, eller ca 18 öre på skatten. Avgifter och checknivåer samt förslag till beslutsatser Det är i samband med mål och budget som kommunfullmäktige beslutar om avgifter och checknivåer. Det är därför viktigt att nämnder i sina yttranden till ramärendet inkommer med förslag till samtliga avgifts- och checknivåer samt förslag till beslutsatser senast den 25 september Interna kostnader Prissättning av fördelade administrativa tjänster Kommunstyrelsen kommer i samband med ramärendet att besluta om en ny modell för prissättning och fördelning av administrativa tjänster. Det innebär att nämnder och verksamheter har bättre förutsättningar att beakta dessa kostnader i sitt budgetarbete. I de administrativa stödtjänsterna ingår stadshuskostnader (facility services, kaffe, frukt etc), kommungemensamma verksamhetssystem. En översyn har gjorts av modellen gällande fördelningen av kontaktcenters kostnader vilket kommer att presenteras i samma ärende som ovan. Hyror Hyrorna höjs med 5,0 procent per 1 juli 2013, 2014 och 2015 i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Maxhyran för förskole- och grundskolelokaler uppgår 2014 till kronor per kvadratmeter och år. Motsvarande minhyra uppgår till kr.

9 9 (18) Investeringar Den ökande låneskulden, som nuvarande investeringsplanering leder till, är oroande, även om nuvarande prognos är lägre än tidigare prognos. Investeringarna bör minskas ytterligare, genom prioriteringar och alternativa lösningar. Investeringsvolymen kan bli jämnare mellan åren än vad nedanstående bild visar. I tabellen nedan framgår prognos för beslutade nettoinvesteringar enligt tertial 1 år Det investeringsutrymme som finns utan att kommunen ska behöva låna mer framgår av tabellen nedan. Det består av årets resultat inklusive avskrivningar. Differensen indikerar behov av ny skuldsättning i form av nya lån. Investeringar för År, mnkr Nettoinvesteringar Investeringsutrymme Differens I bilden nedan framgår utfall och prognoser av låneskuld och investering. Lånen beräknas under perioden stanna under 2,5 miljarder kronor. Låneskuld och investeringar samt prognos för Låneskuld Investeringar Investeringar samt prognos för Miljoner kronor

10 10 (18) Ekonomi Resultaträkning Balanskravsresultatet blir med givna förutsättningar 98 mnkr för år För åren 2015 och 2016 är balanskravsresultatet budgeterat till 105 respektive 178 mnkr. Resultaträkningens resultat är beräknat under förutsättningen om en generell pris- och lönekompensation på 1,0 procent för år 2014, 2015 och För 2014 och 2015 tillkommer dessutom en kompensation för ökade hyror inom utbildningsnämnden. Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten är i ärendet budgeterat med 20 mnkr för år 2014, 8 mnkr för 2015 och 1 mnkr En ny bedömning görs till mål och budget i höst. Resultaträkning Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 mnkr Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar och realisationsvinster , , , , , ,5 Jämförelsestörande poster -56,7 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten 8,9 12,0 10,0 20,0 8,0 1,0 Realisationsvinster försäljning tomträtter 89,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Övriga realisationsvinster 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Avskrivningar -204,9-245,3-235,5-259,0-253,0-251,8 Verksamhetens nettokostnader , , , , , ,3 Skattenetto 4 148, , , , , ,7 Finansnetto -48,5-62,7-46,0-46,0-55,4-62,3 Resultat före extraordinära poster 122,6 71,4 28,5 98,9 106,0 179,1 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 122,6 71,4 28,5 98,9 106,0 179,1 Årets resultat (exklusive reavinster tomträttsförsäljningar) 33,4 71,4 26,5 98,9 106,0 179,1 Balanskravsresultat 33,4 70,4 82,2 97,9 105,0 178,1 Årets resultat exklusive realisationsvinster 24,4 58,4 72,2 77,9 97,0 177,1

11 11 (18) Skattenetto I beräkningarna av skatteunderlagets utveckling i kommunen har effekterna av föreslagna förändringar av utjämningssystemet från 2014 beaktats ett försämrat utfall år 2014 på drygt 20 mkr. Skattenetto åren 2012 till 2016 Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Mnkr Skatteintäkter 4 069, , , , , ,9 Allmän kommunalskatt 4 027, , , , , ,3 Skatteavräkning 41,8-39,0-18,1 0,0 0,0 0,0 Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Effekter av ändring i utjämningssystemet 0,0 0,0 0,0-21,8-44,3-53,4 Utjämning mellan kommunerna -106,8-146,0-153,9-173,9-194,9-186,2 Inkomstutjämning -377,8-455,6-457,0-483,1-510,4-511,3 Kostnadsutjämning 327,2 372,7 367,2 398,8 434,9 475,2 Nivåjusteringar mm 44,9 42,7 42,3 18,4-9,5-37,3 LSS -101,1-105,8-106,4-108,0-109,9-112,9 Statsbidrag 56,7 56,1 56,1 50,1 50,1 50,1 Maxtaxa 48,9 48,4 48,4 42,4 42,4 42,4 Kvalitetssäkring barnomsorg 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 Summa skattenetto 4 019, , , , , ,8 Fastighetsavgift 129,1 130,7 131,9 131,9 131,9 131,9 Summa 4 148, , , , , ,7 Förändring av skattenetto i Nacka kommun 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

12 12 (18) Finansiella nyckeltal Nettokostnadsandelen är verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto och skattenetto i relation till skatteintäkter och utjämning. Långsiktigt är målet att nettokostnadsandelen bör vara högst 97,5 procent. Enligt Kommunforskning i väst bör nyckeltalet i expansiva kommuner med stora investeringar ligga på mellan 97 och 96 procent. Nettokostnadsandelen blir 98,3 procent för 2014 med givna förutsättningar. Nettokostnadsandel samt prognos för Nettokostnadsandel Mål År 2003 till 2005 var nettokostnadsandelen väldigt hög. Åren 2008 till 2013 var den lägre men fortfarande på en alltför hög nivå. Med givna förutsättningar i detta ärende skulle målet uppnås från Självfinansieringsgraden d.v.s. hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras av egna medel förbättras kraftigt år 2016, se nyckeltalstabellen nedan. Det beror på en högre resultatnivå och lägre investeringsnivå. Låneskulden blir ca 2,3 miljarder kronor år 2014, för att sedan öka något.

13 13 (18) Sammanställning av nyckeltal Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Soliditet, % 41,5 37,6 37,7 37,3 37,3 39,3 Soliditet inkl ansvarsförbindelse, % 8,7 9,5 6,2 8,3 10,0 12,8 Förändring jmf föregående år -0,2-2,6-3,8-0,4 0,1 1,9 Förändring jmf föregående år, inkl ansvarsförbindelser 1,7 0,5-2,5 2,1 1,7 2,8 Självfinansieringsgrad (egna medel) (%) Investeringar 54 % 40 % 40 % 63 % 69 % 108 % Lån Förändring lån Prognostiserad räntenivå (%) 2,8 2,9 2,3 2,3 2,4 2,5 Nettoinvesteringar (mnkr) 609,0 786,8 652,6 564,0 518,0 400,0 Pris- och lönekompensation (%) 1,3 1,4 1,4 1,0 Kostnad pris- och lönekompensation, mnkr -55,6-58,6-60,3-46,3 Volymförändring, (%) 1,4 1,6 1,9 2,4 Volymförändring, mnkr -58,3-65,9-85,2-106,4 Skattenetto, förändring föregående år, mnkr 191,6 178,7 215,5 116,5 174,0 247,5 Skattenetto, förändring föregående år, % 4,8 4,3 5,2 2,7 3,9 5,3 Plan 2016 Verksamhetens nettokostnader Förslaget innehåller volymökningar på drygt 65 mkr, eller 1,6 procent jämfört med budget Det beror främst på volymtillväxt vad gäller antal personer och nyttjandegrad. Volymförändring per nämnd (tkr) Kommunstyrelsen 0 Arbets- och företagsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Naturreservatsnämnden Social- och äldre Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Överförmyndarnämnden 100 Summa

14 14 (18) Verksamhetens nettokostnader för åren 2012 till Mnkr Bokslut 2012 Budget 2013 Progno s 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Kommunstyrelsen -230,3-150,6-166,7-146,6-143,1-144,6 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen -31,2-30,8-30,8-36,1-31,4-31,8 Stadsledningskontoret och stödenheter -102,1-76,8-76,8-72,5-73,2-74 KS oförutsett ,1-10,2-10,3 Lokal- och byggenheterna -6, , Mark- och exploateringsenheten -6,3 12 8, Nacka Brandstation -5,5-5,3-5,3-5,3-5,4-5,4 Södertörns Brandförsvarsförbund -29,3-29,8-29,8-30,6-30,9-31,2 Myndighets- och huvudmannagrupper Kontaktcenter -1, Enheter inom social- och äldreprocessen -5, Kultur- och utbildningsenheten 3, Enheter inom den tekniska processen Enheter inom miljö- och stadsbyggnadsproc. 0, Enheten för hållbar utveckling (t.o.m. 2012) 0, Arbets- och företagsenheten Överförmyndarenheten Produktionsverksamheter -46,8 0-14, Förskola, Fritid & Skola -40,9 0-8, Sociala stödresurser -5,9 0-5, Arbets- och företagsnämnden -89,7-92,5-92,5-97,7-101,5-105,3 Fritidsnämnden -127,2-130,8-130,8-136,4-139,5-142,3 Kulturnämnden -117,6-125,9-125,9-129,1-132,1-135,5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden -25,6-25,3-25,3-27,5-27,8-28 Naturreservatsnämnden -9,7-9,5-9, ,2-11,6 Social- och äldrenämnden -1176,8-1245,9-1235,9-1271, ,8 Tekniska nämnden -165,8-155,2-163,7-173,9-191,2-212,8 Finansiering -143,7-153,2-157,2-173,9-191,2-212,8 VA-verket -20,4 0-2, RH-verket -1, Utbildningsnämnden -2219,2-2310,6-2306,3-2369,2-2452,7-2533,8 Överförmyndarnämnden -6,3-6,4-6,4-6,6-6,7-6,7 Summa nämnder och verksamheter -4168, ,4-4514,8-4667,5 Pensioner (utöver det som påförs nämnderna) -59,8-77,5-135, ,1-109,2 Avvecklingskostnader m m 45, Internränta anläggningstillgångar 107,3 106, ,1 118,2 119,4 Avskrivningar 204,9 245,3 235, ,8 Totalt -3870,3-3983,4-4066,7-4097,3-4248,8-4410,5

15 15 (18) Ekonomisk långtidsprognos för Nacka kommun Stadsledningskontoret har redovisat en av PWC framtagen ekonomisk långtidsprognos för Nacka kommun med utblick mot Rapporten har intressanta slutsatser med tanke på de stora utmaningar som Nacka kommun står inför de närmaste åren. På lång sikt bör kommunens resultat och nettokostnadsandel komma upp i högre nivåer i linje med långtidsrapportens slutsatser. För år 2016 uppnås det finansiella målet i ramärendet med en nettokostnadsandel som inte överstiger 97,5 procent. En viktig slutsats i rapporten är att det krävs rationaliseringar och effektiviseringar på i genomsnitt en procent per år under de närmaste åren. Detta ska vara en utgångspunkt i nämndernas budgetarbete framöver. Hur kan vi bli effektivare, hur kan vi rationalisera verksamheten så att Nackaborna får så bra verksamhet som möjligt till så låg kostnad som möjligt? Investeringsnivån är enligt rapporten hög de kommande åren. Nämnder och verksamheter måste beskriva hur investeringsnivån kan hållas nere. Bilagor 1. Ekonomiska ramar avseende driftbudget Tidplan för det fortsatta arbetet Malin Westerback t.f. ekonomidirektör Fredrik Holmström budgetcontroller

16 16 (18) Bilaga 1 Bilaga 1 Ekonomiska ramar 20 BudgetVolför 2014 P/L 2014 TotaltVolför 2015 P/L 2015 Totalt Volför 2016 P/L 2016 Totalt (tkr) 2013 tkr % % tkr 2014 tkr % % tkr 2015 tkr % % tkr 2016 Kommunstyrelsen ,0 1, ,2 1, ,0 1, KF & KS ,2 1, ,8 1, ,0 1, Stadsledningskontoret ,5 1, ,0 1, ,0 1, Nacka Brandstation ,0 1, ,0 1, ,0 1, Södertörns Brandförsvar ,0 2, ,0 1, ,0 1, Oförutsett ,0 1, ,0 1, ,0 1, Arbets och Företagsnämnden ,5 1, ,9 1, ,8 1, Grundläggande vuxenutbildning ,5 1, ,5 1, ,9 1, Gymnasial vuxenutbildning,che ,2 1, ,8 1, ,3 1, Svenska för invandrare, check ,1 1, ,5 1, ,2 1, Arbetsmarknadsinsatser, check ,9 1, ,3 1, ,9 1, Arbetsmarknad, övrigt ,0 1, ,1 1, ,3 1, Myndighet och huvudmannaup ,0 1, ,0 1, ,0 1, Nämnd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Fritidsnämnden ,3 1, ,3 1, ,9 1, Kontantstöd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Fritidsanläggningar ,9 1, ,3 1, ,6 1, Fritidsgårdar ,0 1, ,0 1, ,0 1, Nämnd och nämndstöd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Myndighet & Huvudmanna ,0 1, ,0 1, ,0 1, Idrott- och fritidsenheten ,0 1, ,0 1, ,0 1, Kulturnämnden ,5 1, ,4 1, ,6 1, Musikskola ,8 1, ,5 1, ,6 1, Bibliotek ,0 1, ,0 1, ,0 1, Övrig kulturverksamhet ,3 1, ,4 1, ,8 1, Nämnd och nämndstöd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Myndighet & Huvudmanna ,0 1, ,0 1, ,0 1, Miljö- och stadsbyggnad ,5 1, ,0 1, ,0 1, Projekt ,7 1, ,0 1, ,0 1, Anslag MH ,2 1, ,0 1, ,0 1, Nämnd och Nämndstöd ,4 1, ,0 1, ,0 1, Naturreservatsnämnden ,3 1, ,1 1, ,2 1, Entreprenad och övrig drift ,2 1, ,2 1, ,4 1, M&H, nämnd och nämndstö ,0 1, ,0 1, ,0 1, Social- och äldrenämnden ,0 1, ,9 1, ,9 1, IFO, Barn & Ungdom ,2 1, ,1 1, ,1 1, IFO, Försörjningsstöd ,0 1, ,0 1, ,9 1, IFO, Utredning vuxen ,0 1, ,0 1, ,0 1, LSS/SOL ,7 1, ,1 1, ,9 1, Socialpsykiatri ,5 1, ,4 1, ,3 1, Äldre ,3 1, ,9 1, ,8 1, Myndighet & Huvudmanna ,0 1, ,2 1, ,0 1, Nämnd och nämndstöd ,0 1, ,0 1, ,6 1, Tekniska nämnden ,4 1, ,9 1, ,2 1, Gator, vägar, park & naturvå ,7 1, ,7 1, ,1 1, Nämnd och Nämndstöd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Myndighet & Huvudmanna ,0 1, ,0 1, ,0 1, Utbildningsnämnden ,9 1, ,8 1, ,3 1, Förskola, check ,8 1, ,4 1, ,5 1, Pedagogisk omsorg, check n ,0 1, ,0 1, ,0 1, Vårdnadsbidrag ,0 1, ,0 1, ,0 1, Fritidshem 6 år, check ,0 2, ,9 2, ,5 1, Fritidshem 7-9 år, check ,7 2, ,5 2, ,6 1, Förskoleklass, check ,6 2, ,8 2, ,5 1, Grundskola, check ,7 2, ,4 2, ,9 1, Grundsärskola, check ,8 2, ,0 2, ,0 1, Öppen fritidsverksamhet, ch ,5 2, ,0 2, ,2 1, Likvärdighetsgarantin ,0 1, ,5 1, ,5 1, Öppen förskola ,0 1, ,0 1, ,0 1, Gymnasieskola, check ,3 1, ,9 1, ,0 1, Gymnasiesärskola, check ,0 1, ,0 1, ,0 1, Nämnd & nämndstöd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Myndighet & Huvudmanna ,0 1, ,0 1, ,0 1, Forskning&Utveckling ,2 1, ,1 1, ,0 1, Överförmyndarnämnden ,6 1, ,0 1, ,0 1, Överförmyndarverksamhet ,4 1, ,0 1, ,0 1, Nämnd & nämndstöd ,0 1, ,0 1, ,0 1, Myndighet & Huvudmanna ,0 1, ,0 1, ,0 1, Totalt ,6 1, ,9 1, ,4 1,

17 17 (18) Bilaga 2 Aktivitet Budgetprocess Väsentliga områden: Respektive nämnd/styrelse Befolkningsprognos Ramar : Resp. nämnds controller träffar budgetcontroller för att beräkna volymförändringar. Vårpropositionen Ramar : ekonomidirektör, budgetcontroller, träffar resp. huvudprocessägare och huvudprocessägare:s controller. Hyror Investeringsbeslut Interna kostnader Ramar Skatteunderlag uppdatering Datum mars/april 27 mars 8-17 apr 15 april 2 maj - 12 maj april 3 juni KS juni 17 juni KS 15 augusti Befolkning uppdatering 23 augusti Budgetpropositionen 20 september Mål & Budget : Nämnders/styrelsers behandling 1-25 september Mål & Budget (info) 2 okt KSAU Skatteunderlag uppdatering 11 okt Investeringsbeslut 21 okt KS Mål & Budget Mål & Budget nov KF Internbudgetar beslutas av nämnd dec Internbudgetar för produktionen dec KSVU Bokslutsprocess Årsbokslut 2012: Nämnder/styrelser 1-18 februari Årsbokslut mars KS Månadsbokslut mars 22 april KS Tertialbokslut juni KS Tertialbokslut okt KSAU Tertialbokslut okt KS Månadsbokslut september 4 nov KS Månadsbokslut okt nov KS

18 18 (18)

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2)

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) 1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 juni 2015 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

MÅL & BUDGET 2014 2016

MÅL & BUDGET 2014 2016 MÅL & BUDGET 2014 2016 2014-2016 2013-10-21 1 (113) TJÄNSTESKRIVELSE KFSK 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016 Innehåll Alliansens budget för framtidstro, tillväxt och natur... 2 Förutsättningar

Läs mer

Mål och budget 2015-2017 för Nacka kommun

Mål och budget 2015-2017 för Nacka kommun 2014-10-27 1 (130) Bilaga KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen Mål och budget 2015-2017 för Nacka kommun Alliansmajoritetens inledning...2 Bakgrund...5 Kommunens mål- och resultatstyrning...5 Budgetförslaget

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 2014-09-11 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/128-040 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2015-2017 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Bokslut för tertial 1 2014

Bokslut för tertial 1 2014 2014-05-22 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/182-040 Kommunstyrelsen Bokslut för tertial 1 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa tertialbokslut 1 2014. Sammanfattning

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

www.pwc.com/se Ekonomisk långtidsprognos, Nacka kommun 2011 2025 med utblick mot 2050

www.pwc.com/se Ekonomisk långtidsprognos, Nacka kommun 2011 2025 med utblick mot 2050 www.pwc.com/se Ekonomisk långtidsprognos, Nacka kommun 2011 2025 med utblick mot 2050 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 2 Slutsatser 1 (3) Fortsatt hög investeringsnivå fram till 2025 - Måste till stor del lånefinansieras

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet 2015-02-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577-001 Kommunstyrelsen Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen definierar processer enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Ekonomi Nytt Nummer 13/2015 2015-08-17 Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

Revisionsrapport 4/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014. Nacka kommun. Granskning av delårsrapport 2014

Revisionsrapport 4/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014. Nacka kommun. Granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport 4/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Nacka kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Bakgrund...4 3.

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Finansplan 2014, plan 2015-2016

Finansplan 2014, plan 2015-2016 Finansplan 2014, plan 2015-2016 FINANSPLAN 2014 1 (11) 2013-11-05 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2.1 DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN... 3 2.2 LANDSTINGSSEKTORNS

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-04-23 KS/2015:105 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomisk förvaltning, styrmodell och intern kontroll. 5 mars 2015

Ekonomisk förvaltning, styrmodell och intern kontroll. 5 mars 2015 Ekonomisk förvaltning, styrmodell och intern kontroll 5 mars 2015 Agenda Information om ekonomiavdelningen Styrmodellen Kommunens ekonomiska förutsättningar Ekonomiska styrprinciper och budgetmodell Upphandling

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Månadsrapport april 2015

Månadsrapport april 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-05-21 KS/2015:125 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer