Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport"

Transkript

1 Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, Kalmar Tel WWW tendensor.se

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Mål och metod 3 3. Resultatredovisning 8 Bilden av Dorotea 1

3 Sammanfattning Undersökningen Bilden av Dorotea har möjliggjort ett klargörande av Doroteabornas uppfattning om den egna kommunen, som plats att leva och bo på. Mätningen ger oss förutsättningar att jämföra uppfattningar mellan olika grupper av människor och den kanaliserar genom sina många öppna frågor, såväl synpunkter som utvecklingsidéer. Hela 227 personer i olika åldrar och från olika delar av samhället har medverkat i undersökningen. Undersökningen visar att Dorotea framför allt uppskattas för dess naturupplevelser, den sociala gemenskapen och för dess vänliga människor. Sammanhållning och framtidstro nämns som träffande för Dorotea. Flera respondenter nämner spontant att det råder ett positivt företagsklimat i Dorotea. Optimismen inför framtiden är större i Dorotea än i Åsele och Vilhelmina enligt den här undersökningen. Hälften av respondenterna i Dorotea tror att utflyttningen från kommunen kommer att pågå i samma takt som tidigare. 22%% tror att den ökar. Hela 35% tror att den minskar. Det som grumlar bilden av Dorotea är det svaga utbudet av arbetstillfällen, bristande kommunikationer och ett svagt utbud när det gäller service och nöjen. I enkäten har vi undersökt åsikter om samverkan med grannkommunerna (Åsele och Vilhelmina). En majoritet av respondenterna anser att en ökad samverkan är att föredra, framför andra alternativ. I Åsele och Vilhelmina är rösterna för en sammanslagning något fler. I enkäten har vi också tillfrågat särskilda grupper hur Dorotea kan utvecklas. En företagare säger; Aktivare besök från kommunledning till företagare. Ungdomar efterlyser ett större utbud av fritidsaktiviteter och förstås fler jobb. Föräldrar till barn under 18 år påtalar inte oväntat samma behov; fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. En genomläsning av alla svar på öppna frågor rekommenderas. Många respondenter har lagt tid på att göra en gedigen analys av Dorotea och lämnat en lång rad åsikter om hur Dorotea kan utvecklas inför framtiden. Många vill att Dorotea ska förknippas med en trygg livsmiljö och med framåtanda och företagande. Citatet förtydligar den önskan; Framgångsrikt näringsliv, vacker och orörd natur, trygg och sund uppväxtmiljö för familjer. God vård och omsorg av alla! Bilden av Dorotea 2

4 Mål & metod Undersökningens mål Bilden av Dorotea ska klargöra föreställningar och attityder hos boende i Dorotea kommun gentemot den egna hemkommunen som livsmiljö. Med begreppet Dorotea i den följande rapporten avses alltså hela Dorotea kommun med dess geografiska yta som avgränsning. Undersökningsresultatet ska bland annat ligga till grund för arbetet med översiktsplanering under I enkäten har respondenterna kunnat ge uttryck för synpunkter och idéer om hur Dorotea kan utvecklas inför framtiden. Undersökningen klargör skillnader i uppfattningar om Dorotea som kan finnas beroende på människors ålder, kön, utbildningsnivå, boendetid i kommunen, var de bor i kommunen och sysselsättning. Som bilaga till den här rapporten återfinns svar på öppna frågor liksom statistiska fördjupningsdokument. Undersökningsmetod Undersökningen är genomförd under december januari 2011 i form av en öppen, webbaserad enkät. Enkäten har tillgängliggjorts på Dorotea kommuns webbplats. Urvalsmetoden är alltså inte på något sätt ett statistiskt obundet urval (OSU), och kan därför inte väntas beskriva alla kommuninvånares bild a Dorotea på ett felfritt sätt. Vid ett självpåtaget urval av det här slaget, får vi istället en överrepresentation av personer som har hög utbildningsnivå, god datavana, ett intresse av att besvara enkäter och med benägenhet att uttala sig i samhällsfrågor eller i pågående lokala debatter. En uppenbar fördel med undersökningsmetoden är att vi får mycket hög engagemangsnivå i svaren samt att vi kanaliserar åsikter, idéer och föreställningar om platsen som finns lokalt. Detta är till gagn både för den kommande översiktsplanen och för kommunens utvecklingsarbete i övrigt. Bilden av Dorotea 3

5 Enkäten Följande frågor har ställts i enkäten; 1. Hur gammal är du? Kvinna eller man? - Kvinna - Man 3. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? - Anställd i privat sektor - Anställd i Dorotea kommun - Anställd i övrig offentlig sektor - Egen företagare - Studerande - Arbetssökande - Pensionär - Annat 4. Vad är din högsta utbildning - Grundskola/folkskola - Gymnasium - Högskola, max 2 år - Högskola, mer än 2 år 5. Är du förälder till barn under 18 år? - ja - nej 6. Var bor du? Bilden av Dorotea 4

6 (Kartbild med valmöjlighet) - Område 1 (Dorotea samhälle) - Område 2 (Svanaby/Lajksjöområdet) - Område 3 (Avaträsk/Ormsjöområdet) - Område 4 (Högland/Risbäck/Rajaområdet - Område 5 (Borgafjällsområdet) - Utanför kommunen. Har sommarstuga i Dorotea kommun. - Utanför kommunen. Pendlar in. - Utanför kommunen. 7. Vad är det bästa med Dorotea, enligt dig? (nämn max tre saker). - Öppen fråga 8. Vad är det sämsta med Dorotea, enligt dig? (nämn max tre saker). - Öppen fråga 9a. Skulle du kunna rekommendera en vän eller kollega att flytta till Dorotea? - Ja, absolut - Ja, troligtvis - Varken eller - Nej, troligen inte - Nej, absolut inte - Har ingen uppfattning 9b. Vill du motivera varför? - Öppen fråga 10. Vilka ord stämmer bäst med din bild av Dorotea? Kryssa för de du håller med om. (fritt antal). - Framåt - Tråkig - Ogästvänlig - Stillastående - Högstatus - Problemfylld - Lugn - Trygg - Puls - Billig - Gästvänlig - Lågstatus - Dyr - Stadsmiljö Bilden av Dorotea 5

7 - Avsides - Upplevelserik - Lantmiljö - Lättillgänglig 11. Du har angivit att du har barn under 18 år. Hur tycker du att Dorotea kan förbättras för barn och ungdomar? - Öppen fråga 12. Du har angivit att du är företagare. Hur tycker du att Dorotea kan förbättras när det gäller näringsliv och företagande? - Öppen fråga 13. Du har angivit att du är under 25 år gammal. Hur tycker du att Dorotea kan förbättras för ungdomar? - Öppen fråga 14. Nu följer nio påståenden om Dorotea. Ange i vilken utsträckning du instämmer. Du kan också lämna en kommentar om du vill. (Skala; Instämmer helt, Instämmer i hög grad, Instämmer knappt, Instämmer inte alls, Har ingen uppfattning). - I Dorotea har vi goda kommunikationer. - Dorotea är rikt på upplevelser för turister och besökare. - Boende i Dorotea har tillgång till ett stort utbud av arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd. - Dorotea kommun erbjuder en god service till medborgarna. - I Dorotea är det lätt att hitta ett attraktivt boende. - Dorotea har en vacker natur - Dorotea har bra skolor och förskolor för barn - Dorotea möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö. Efter varje påstående ges möjlighet att kommentera påståendet. 15. Vad vill du ska förknippas med Dorotea i omvärldens ögon? - Öppen fråga 16 a. De senaste tio åren har utflyttningen från Dorotea varit stor. Hur tror du att det kommer gå de närmaste tio åren? - Utflyttningen minskar kraftigt - Utflyttningen minskar något - Som tidigare - Utflyttningen ökar något - Utflyttningen ökar kraftigt - Har ingen uppfattning 16 b. Vill du motivera ditt föregående svar? - Öppen fråga Bilden av Dorotea 6

8 17a. Kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele har mycket gemensamt. Hur anser du att kommunerna bör samverka i framtiden? - Slå samman kommunerna till en - Öka samverkan mellan kommunerna - Fortsätt som idag - Minska samverkan - Har ingen uppfattning 17b. Vill du motivera ditt föregående svar? - Öppen fråga 18. Vad anser du bör göras för att Dorotea ska bli en bättre plats att leva och bo på? - Öppen fråga 19. Hur länge har du bott i Dorotea kommun. - Mindre än 1 år år år - 11 år eller mer Frågorna ställdes således enbart till de som tidigare i enkäten angivit att de är antingen föräldrar till barn under 18 år, är företagare eller är under 25 år gamla. Bilden av Dorotea 7

9 Resultatredovisning Vem har svarat? Totalt har 227 personer besvarat enkäten. Antalet respondenter är tillräckligt för de undersökningsbehov vi har i den här mätningen. Några av respondentgrupperna nedan har slagits samman för att tillräcklig storlek ska uppnås; Geografi: Område 3 (Avaträsk/Ormsjöområdet), 4 (Högland/Risbäck/Rajaområdet) och 5 (Borgafjällsområdet) har slagits ihop till gruppen övriga kommunen. Ålder: -24, har slagits ihop till Upp till och 66+ har slagits ihop till 51+ Utbildningsnivå: Grundskola/folkskola har slagits ihop till Utan högskola och ställts mot Med högskola. Sysselsättning: Anställda i Dorotea kommun har slagits ihop med anställda i övrig offentlig sektor. Gruppen Egna företagare har samgrupperats med Anställda i privat sektor. Studerande, arbetssökande, pensionärer och annat har slagits ihop till Övriga. Respondenterna fördelar sig enligt följande, utifrån de faktorer vi valt att mäta; Boendeort Antal Andel Område 1 (Dorotea samhälle.) % Område 2 (Svanaby/Lajksjöområdet % Område 3 (Avaträsk/Ormsjöområdet % Område 4 Högland/Risbäck/Rajaområdet. 13 5% Område 5 Borgafjällsområdet. 6 2% Utanför kommunen. Har sommarstuga i Dorotea kommun. 13 6% Utanför kommunen. Pendlar in. 4 2% Utanför kommunen. 11 5% Ålder % år 17 7% år 28 12% år 74 33% år 92 41% Bilden av Dorotea 8

10 % Kön Kvinna % Man 95 42% Sysselsättning Anställd i privat sektor 61 27% Anställd i Dorotea kommun 79 35% Anställd i övrig offentlig sektor 26 11% Egen företagare 18 8% Studerande 6 3% Arbetssökande 9 4% Pensionär 19 8% Annat 9 4% Utbildningsnivå Grundskola/folkskola 28 12% Gymnasium % Högskola, max 2 år 33 15% Högskola, mer än 2 år 57 25% Förälder till barn under 18 år Ja 65 29% Nej % Antal år i Dorotea Mindre än ett år 4 2% 1-3 år 9 4% 3-10 år 15 7% 11 år eller mer % De som bor utanför Dorotea har ej besvarat ovanstående fråga Resultatredovisning per fråga Observera att utöver den här redovisningen finns också svaren på de öppna frågorna tillgängliga som bilaga. Det gör också mer statistiskt inriktade dokument. Fråga 7. Vad är det bästa med Dorotea, enligt dig? Denna fråga ställdes för att ringa in Doroteas attraktionskraft som plats att leva och bo på. Efter att svaren har räknats och Bilden av Dorotea 9

11 kategoriserats är följande typsvar mest frekventa; 1. Närheten till naturen 2. Den sociala gemenskapen. 3. Vänliga människor. 4. Trygg miljö. Barnvänligt. 5. Tystnad och lugn. 6. Företagsklimatet. 7. Friluftsmöjligheter 8. Skolor och service 9. Prisnivå (främst bostäder). Svaren på den här frågan visar på en liten kommun med ett väl utvecklat socialt kapital. Inte helt oväntat är det närheten till naturen som dominerar svarsbilden. Men ett nästan lika vanligt svar är den gemenskap och trygghet som är förknippad med små orter när det är som bäst. Sammanhållning och framtidstro figurerar bland svaren. Flera respondenter nämner spontant ett positivt företagsklimat i Dorotea och påtagligt många talar om vänliga människor. Följande citat ger en inblick i hur svaren ser ut i allmänhet; Underbar natur. Bra miljö för barnfamiljer. Människorna bryr sig om varandra. Vi är till största delen vänliga och hjälpsamma människor i Dorotea. Vi har ett välordnat och vackert samhälle och en vacker och trivsam kommun i övrigt också. Mycket mer än vi kanske förstår. Vi har ett riktigt bra utbud av affärer och serviceställen som i stort täcker våra levnadsbehov. Lagandan. Att jantelagen år till största delen övervunnen. Mångfalden i natur, miljö och arbetsmarknad. Aktivt företagande. Engagemang. Nyfikenhet. Lugnt, lätt att samarbete mellan olika entreprenörer, Lugnt och skönt. Nödvändig service finns. Framtidstro. Fråga 8. Vad är det sämsta med Dorotea, enligt dig? Vad är då de svaga sidorna när det gäller Doroteas attraktionskraft som plats att leva och bo i? Svaren på den här frågan har räknats och kategoriserats; 1. Svagt utbud av arbetstillfällen 2. Vägar, kommunikationer. Geografiska avstånd. 3. Svagt utbud - service och butiker 4. Svagt utbud - nöjen 5. Brister i politik och offentlig service 6. Skitsnack, avundsjuka, skvaller. Utbudet av arbetstillfällen är det vanligaste svaret på den här frågan, vilket kanske inte är helt oväntat - dock inte lika dominerande som i de parallella mätningarna i Vilhelmina och Åsele. Torget i Dorotea nämns av flera som undermåligt och i behov Bilden av Dorotea 10

12 av förändring. Bland svaren hittar vi; Centralorten är trist i sin planering (Torget!!!!!!) Utbudet av varor och tjänster kan vara bättre. Det finns gott om ideér men var finns stödet till utveckling? Dåliga kommunikationer inom kommunen, då menar jag busslinjer och möjlighet att på så sätt "resa" runt eller till och från arbetet om man behöver. Dålig service sjukvård. Dåligt underhåll av gator. Inte så stort utbud av affärer. Svårt att se en framtid när det finns lite med jobb. Lite att göra, finns inga ställen att dansa eller träffa folk eller bara hitta på något, bowling eller så. Man har fastnat i hur det var förut och det görs för lite förändringar. När alla känner alla kan det lätt uppstå konflikter och skitsnack om varandra. Dyrt boende. Svårt för nya idéer att få slå rot. För lite samarbete mellan föreningsliv, kommun, turism och näringsliv. Skvaller. Affärsutbudet. Nöjesutbudet. Underhållet av gatu- och vägnätet. Mycket avbrott i vattenförsörjningen. Torgets beskaffenhet. Fråga 9a. Skulle du rekommendera en vän eller kollega att flytta till Dorotea? Benägenheten att rekommendera en vara, tjänst (eller för den delen en plats) till en god vän eller kollega, anses ha en stor förklaringsgrad när det gäller platsers eller produkters attraktivitet. Av de som besvarat den här frågan kan 72% tänka sig att rekommendera Dorotea som plats att bo och leva på (svarar ja, absolut eller ja, troligtvis). Resultatet kan jämföras mot 75% i Gnesta (resultat från 2010) och 64% i Vilhelmina (2011). Mycket små skillnader mellan olika grupper av respondenter föreligger. Resultatet måste ses som gynnsamt. Fråga 9b. Vill du motivera varför? Den här följdfrågan ställdes till alla respondenter, oavsett vad de svarat på föregående delfråga om rekommendationsbenägenhet. Av de som valt att rekommendera Dorotea poängterar många lugnet, människorna och tryggheten. Svarsbilden ligger således i linje med de två föregående öppna frågorna. Bland de som rekommenderar en flytt till Dorotea märks svaren; Aktivt näringsliv där mycket händer trots finanskriser och dyl. Trygg uppväxtmiljö för barnen. Bra barnomsorg och skola. Billigt att bo och leva. Härlig natur. Just för de som har barn. De är bra för barnen att växa upp här. Bra skola, bra aktivitetsmöjligheter. Beror ju på vad de har för intressen i livet, söker de en naturnära lugn hemvist så rekommenderar jag Dorotea. Byn är inget för en "stads människa". Från de som inte rekommenderar en flytt till Dorotea hittar vi följande de citat; Bilden av Dorotea 11

13 Man blir ganska utmobbad och illa behandlad, pga alla lyssnar på skvaller och ser ner på nya, dom har redan gjort sin bedömning och uppfattning. Även om fallet skulle vara helt annorlunda. Bristen på jobb och nedläggningar i den offentliga sektorn. Jag kan inte rekommendera det eftersom det finns så lite att göra samtidigt som jobbmöjligheterna är begränsade. till plussidan är dock naturens möjligheter till rekreation. Fråga 10. Vilka ord stämmer med din bild av Dorotea? Kryssa för de du håller med om. (fritt antal). För att bättre kunna beskriva Doroteas upplevda karaktär har respondenterna ombetts kryssa för de ord som man anser stämma med den egna bilden av Dorotea (fallande ordning utifrån andel som förknippar begreppet med Dorotea). Begrepp Andel Lugn 80% Trygg 70% Gästvänlig 44% Stillastående 36% Avsides 31% Framåt 31% Upplevelserik 31% Lättillgänglig 26% Tråkig 26% Billig 14% Lågstatus 14% Dyr 12% Problemfylld 10% Ogästvänlig 4% Högstatus 2% Puls 1% Enligt den här analysen finns en uppfattning om Dorotea som lugnt, tryggt och gästvänligt. Minst träffande i sin beskrivning av Dorotea anses orden problemfyllt, ogästvänligt, högstatus och puls vara. Intressant att notera att ordet Framåt väljs av 31% jämfört med 9% i de parallella undersökningarna i Åsele respektive Vilhelmina. Fråga 11. Du har angivit att du har barn under 18 år. Hur tycker du att Dorotea kan förbättras för barn och ungdomar? Frågan ställdes enbart till de 65 respondenter som angivit att de är förälder till barn under 18 år. Bland svaren kan skönjas tydliga mönster och följande typsvar är mest frekventa. 1. Fritidsaktiviteter för barn 2. Fritidsaktiviteter för ungdomar 3. Skola och skolmiljö Bilden av Dorotea 12

14 Några citat kan förtydliga svaren ytterligare; Det mesta! Vi måste tex. ha råd att hålla ungdomsgård öppen (kanske tom. på helger) samt hitta andra aktiviteter som "ligger i tiden". Den tidigare basaktiviteten dvs. idrott intresserar inte längre som tidigare, samt att idrottsföreningarna verkar hellre syssla mer med kapitalförvaltning än att delta på bästa förmåga att förverkliga de ideér som kan finnas. Spontant så tänker jag på attraktiva LEKPLATSER och ett utbyggt BADHUS. Mer aktiviteter för yngre barn (0-6 år). Ex. babysim, barngympa, barndans, skridskoskola, slalomträning osv. Bättre lekparker ex. den i kvarnparken behöver skulle behöva en uppfräschning med nya och fler leksaker/lekställningar för barnen. UC eller motsvarande verksamhet ska ha längre öppentider på helgen, samt flera kvällar. Mera resurser för aktiviteter, speciellt under loven. MB utvecklas mera för att locka både unga och vuxna. En bowlinghall... Fler aktiviteter, mer öppethållande på uc fredagar och lördag bör vara öppet för att minska droganvändandet. Gör slalombacken mer attraktiv genom proffsiga hopp och banor ex. Låt skolan bli en skola för alla barn, se olikheterna i eleverna, utbilda pedagoger att ta hand om dagens elever. Se till elevernas behov istället för sina personliga-stänga hela högstadiet efter klockan 12 på fredagar är vansinnigt. Hitta en mötesplats för ungdomar mellan Fråga 12. Du har angivit att du är företagare. Hur tycker du att Dorotea kan förbättras när det gäller näringsliv och företagande? Frågan ställdes till de 18 respondenter som angivit att de är egna företagare. Antalet svar är för litet för att tydliga trender ska kunna utläsas. Några citat; Aktivare besök från kommunledning till företagare. Jag kan egentligen inte komma på något som kan skötas bättre än i dag, det är i så fall några mindre detaljer. Inspirera till mer småföretagande. Ett samhälle utan affärer & annan liten verksamhet.är ett dött samhälle. Bättre kontakt mellan kommun - företag. Större köptrohet, även från politikerna. Fråga 13. Du har angivit att du är under 25 år gammal. Hur tycker du att Dorotea kan förbättras för ungdomar? Frågan ställdes till de 18 respondenter som angivit att de är under 25 år. Bland svaren, som oftast handlar om jobbtillgång och fritidsaktiviteter, hittar vi; Det är viktigt att hålla igång aktiviteter för ungdomar, både sport och andra aktiviteter. Jag kan inte säga att jag tycker att Dorotea är sämre än andra kommuner på det, men det är viktigt att komma ihåg. Jag tror inte att jag har lidit av att vuxit upp i glesbygden, snarare har det gett mig en annan förståelse för världen än många stadsbor. Att man värnar om de fritidsaktiviteter som redan finns idag och att man försöker starta upp fler. Jag tror också att det är viktigt att dagis och skola har så hög kvalité som möjligt. Det är också viktigt att det blir fler arbetstillfällen så att ungdomar har möjligheten att stanna kvar. Satsningar på att utveckla nya arbetstillfällen och en kultur för ungdomar. Datakompisen är jättebra, men det måste finnas annat än jobb att söka sig till för de som inte nöjer sig med skogen. Fler fasta arbeten måste skapas så att fler ungdomar kan stanna/flytta till kommunen, för att detta ska ske tycker jag att: 1. det fasta bredbandet måste bli bättre och utbyggd i större delen av kommunen. Detta så att företag med koppling till IT får bättre möjligheter att stanna samt att företag kan göra sina betalningar m.m. även om de finns ute i byarna. 2. kommunen Bilden av Dorotea 13

15 måste locka hit fler företag inom tjänstesektorn samt se till att det redan innan dessa beslutar sig att komma till kommunen finns lämpliga lokaler och infrastruktur för dessa. 3. skapa möjligheter för att använda naturen som rekreation. 4. få fler kurser av olika slag att starta exempelvis träslöjd i träslöjdsalen på strandenskola och matlagningskurser i HK salen på strandenskolan. 5. mer idrottsaktiviteter även för de som bara vill träna olika sporter. Fråga 14. Nio påståenden om Dorotea. Respondenterna har fått kommentera nio påståenden om Dorotea, som alla kan antas spegla viktiga så kallade attraktionsfaktorer; förhållanden som påverkar upplevelsen av Dorotea som en bra plats att leva och bo på. Vi kan inledningsvis jämföra hur samtliga respondenters totalbetyg varierar för de olika faktorerna (fallande ordning utifrån andel av de som svarat instämmer helt eller instämmer i hög grad. Endast svar från de som ansett sig kunna besvara frågan är medräknade): Påstående Andel som instämmer Dorotea har en vacker natur 97% Dorotea möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö 67% Dorotea har bra skolor och förskolor för barn 61% Dorotea är rikt på upplevelser för turister och besökare 58% Dorotea kommun erbjuder god service till medborgarna 52% I Dorotea finns ett rikt kultur- och fritidsutbud 42% I Dorotea är det lätt att hitta ett attraktivt boende 41% I Dorotea har vi goda kommunikationer 28% Boende i Dorotea har tillgång till ett stort antal arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd 15% Låt oss först granska resultatet i sin helhet; Spännvidden är som synes mycket stor mellan hur många som instämmer med de olika påståendena. Det ger oss en kunskap om hur Doroteas starka och svaga sidor. I topp ligger naturen, en trygg livsmiljö och bra skolor och förskolor för barn. I botten hamnar med stor marginal tillgången till arbetstillfällen. Det ska dock nämnas att värdet 15% som instämmer med påståendet motsvaras i Åsele av 3% och 6% i Vilhelmina (parallella undersökningar). Samtidigt ska poängteras att många respondenter har avstått från att kommentera vissa påståenden, och markerat alternativet Har ingen uppfattning. Detta gäller främst påståendena om trygg livsmiljö för barnfamiljer samt det om bra skolor och förskolor. Dorotea har en vacker natur Påståendet om Doroteas vackra natur är det som väcker mest sympatier. Hela 97% instämmer. Inga stora skillnader mellan olika respondentgrupper kan identifieras. Bland kommentarerna till påståendet hittar vi; Själva Dorotea är knappast vad jag kallar vackert men kring omgivande byar osv finner man självklart vacker natur, trots kalhyggena. Här finns det mesta, även om vi kanske har svårt att uppskatta och se det.. Skulle kanske behöva inventeras vad vi har för att kunna marknadsföra det bättre både lokalt och universalt. Bilden av Dorotea 14

16 Detta är däremot helt hederligt och korrekt, fram till den dag då SCA har kalhuggit all skog. Ja, vi har fin natur - än så länge. Ska det brytas uran tror jag inte att det blir så snyggt, men det skapar iaf arbetstillfällen. Det är väldigt fint och lättillgängligt! Dorotea har bra skolor och förskolor för barn 61% av respondenterna instämmer med påståendet om bra skolor och förskolor för barn. Anställda i offentlig sektor tycks uppskatta skolor och förskolor i något högre utsträckning än övriga. Annars föreligger inga stora skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Några citat; Skolorna och förskolorna är säkert jättebra, men det är inte ens säkert att man kan skicka sina barn på förskolan, för den finns inte där man behöver den. Måste få nåt bättre alternativ för utkanterna. Det är jättebra. Vad man skulle vilja ha är en inriktning med utepedagogik både i skolan och barnomsorgen. Ungarna ska vara ute mer! Det har varit lite väl bråkigt och slappa lärare i skolan. Dagis har jag väldigt bra erfarenhet av! Våra barn har de bra på skola, fritids och dagis. Dock önskas mer personal till fritids. Där är de för många barn på för få fröknar! Dorotea möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö 67% av respondenterna instämmer med påståendet. Uppfattningen delas av alla grupper av respondenter. Bland citaten hittar vi; I min värld innefattar, en trygg livsmiljö för barnfamiljer och barn, även fina grönområden, lekparker och badplatser där man kan umgås både vuxna och barn. I övrigt tror jag vi har det ganska bra i Dorotea. Trygghet och närhet kännetecknar livsmiljön i Dorotea kommun. 45:an med sina tungt lastade fordon är väl enda problemet. Här hjälps vi åt! Förr var det iaf så. Nu tycker jag det verkar bli lite mer otryggt för barn och unga. Om något årtionde lär det bli lika otryggt som det i dagsläget är i en mindre stad. Dorotea är rikt på upplevelser för turister och besökare 58% instämmer med påståendet om att Dorotea är rikt på upplevelser för turister och besökare. De äldsta respondenterna är mest positiva. Anställda i offentlig sektor instämmer i högre grad än de i andra sektorer. Några röster; Bilden av Dorotea 15

17 Man man måste vara beredd att göra lite själv också och inte bara få allt serverat. Men det finns fina upplevelser för den som letar lite. Men vi skulle kunna göra mycket bättre: Guider till sevärdheter, skyltning t ex vid intressanta saker, bättre kartor och vandringsguider etc. Det kostar lite från början, men ger mycket tillbaka. Det finns ingenting att erbjuda annat än Borgafjäll som blivit societetstillhåll. Vore uppskattat om själva Dorotea hade något att erbjuda också. Låt vinterturister hyra skotrar på turistinformation. Se till att inte stänga ner samhällets aktiviteter för tron att alla är i Borgafjäll. Samordna boende, skidspår,backe mfl till lag/skolor för lägerverksamheter här. Allt kanske inte är så väl annonserat eller tillkännagett men det finns mycket att uppleva. En ökad service när det gäller företag som hanterar dessa bitar saknas, paketresor är ju mycket populära och skulle kanske kunna gå att ordna till fler orter än Borga. I Dorotea är det lätt att hitta ett attraktivt boende 41% instämmer med påståendet om att det är lätt att hitta ett attraktivt boende. Skillnaderna mellan olika respondentgrupper är små. Några citat; Bygg gärna radhus på Storberget. Skulle vara intressant med flytande villor i Doroteasjön. Det är svårt att köpa hus/gårdar i attraktiva byar. Det finns många som bara används som fritidsbostäder. Husmarknaden finns knappt, svårt för unga familjer att få tag i hus mest pga äldre har svårt att hitta lämpliga lättillgängliga lägenheter och istället bor kvar i sina hus. Behövs troligen fler lägenheter med hiss (typ seniorboendet). Om frågan syftar till bostäder att hyra så är inte utbudet särskilt stort. Man får nog ta det som erbjuds och inte välja så mycket. Ute i byar blir det ofta sålt säsongsboende för att få bättre pris. Gårdar i byar blir ofta "sterbhus"vilket också gör att byarna dör ut. I Dorotea finns ett rikt kultur- och fritidsutbud 42%% instämmer med påståendet om ett rikt kultur- och fritidsutbud. Anställda i offentlig sektor ger utbudet något högre betyg än anställda i andra sektorer. Några röster; Vad jag tror saknas är ett ställe eller plats där ungdomarna mellan kanske år kan samlas för olika aktiviteter eller bara "vara" Torget och trappan vid biblioteket är inte någon bra plats att hänga på. Varför inte satsa på en musikfestival. Dorotea ligger bra till geografiskt. Björnvallen skulle fungera bra som utomhusarena nu, eftersom dif inte duger till att ordna fotbollslag ens numera. Absolut om man är intresserad av jakt, fiske, natur och fjällaktiviteter. Tycker att utbudet är ganska dåligt det ser man ju inte minst på dorotea kommuns hemsida när man ser på kalendern det är ju mest möten inom kommunen som står där. Kräver mycket eget initiativ, men det finns! Dorotea kommun erbjuder god service till medborgarna Bilden av Dorotea 16

18 52% instämmer med påståendet. Uppfattningarna skiljer sig inte mycket åt mellan olika respondentgrupper. Bland citaten kan nämnas; T.ex. i fjällvärlden möts vi av överfulla sopcontainrar under turistsäsong. Om något går sönder eller behöver fixas får vi alltid vänta på personal som kommer från Dorotea tätort, tillsätt en tjänst som alltid är tillgänglig även där. Vissa områden håller hög kvalitet och klass.. men andra defenitift inte,som t.e.x.prepareringen av längdskidspår!!! När kommunen marknadsför i sin annonsering att det finns preparerade skidspår i olika längder, då måste det vara preparering värd namnet också.barn och ungdomar i Dorotea kan omöjligt träna upp eller utvecklas i sin idrott om skötseln ska fortsätta på denna låga nivå. Snö finns,högklassig maskinpark och anställda för uppgiften, MEN..VARFÖR funkar inte denna "så kallade" service?? Hyfsad bra service med tanke på sparivern som varit under många år. Men visst kan man få bättre service för en billig peng om viljan finns. Att det finns dagis i Borgafjäll och skola i Risbäck är hög service, som borde nyttjas bättre. Utred varför underlaget minskar, profilera dagis/skola som ur&skur-verksamhet med friluftsinriktning, skulle locka barnfamiljer att flytta upp! I Dorotea har vi goda kommunikationer 28% instämmer med påståendet om goda kommunikationer i Dorotea. Boende i Dorotea samhälle är något mer övertygade på den punkten än boende i övriga kommunen. Bland citaten hittar vi; Det är omöjligt att åka med kollektivtrafiken från fjällområdet till en stad (Umeå eller Östersund) och sedan hem igen samma dag, om man inte åker en fredag. Då är man borta 15 timmar, av dessa hinner man spendera 2 timmar i Umeå alternativt 2 timmar och 20 minuter i Östersund. Kommunikationerna allmänt, främst transportmässigt är relativt bra. Däremot är vägstandarden Dorotea-Borga under all kritik. främst från Risbäck. Detta är en hämsko för utveckling av besöksnäringen men även ett dilemma för fast boende i kommunen. Vägstandarden är bedrövlig, fram för allt vägen till Borga. Jag beundrar turister som kommer långt ifrån och ändå står ut med denna berg- och dalbana! Bussförbindelserna med Sundsvall och Övik är inte tillfredsställande, bättre till Umeå och Östersund. Visst vore det trevligt med persontrafik på Inlandsbanan också! Till och från Dorotea finns bra kommunikation men inom Kommunen så kan man väl inte säga riktigt så. Det har ju varit mycket bättre MEN när det är så få människor och många har bil om man bortser ifrån de allra äldsta så finns det ju inte möjligheter till mera bussturer. En större flygplats med internationella destinationer på Sagadal skulle göra mig helt nöjd! Boende i Dorotea har tillgång till ett stort antal arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd Den attraktionsfaktor som enligt den här undersökningen är Doroteas svagaste kort är antalet arbetstillfällen - endast 15% av respondenterna instämmer med påståendet. Några röster om arbetsmarknaden; Det anser jag då vi inom en radie på 7-8 mil har ett bra utbud. Det är väl kanske en rimlig restid man får "offra" för att ha förmånen att få bo och "verka" i/på en så underbar plats. Bilden av Dorotea 17

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Obesvarad 0 0% Ack. svar 44 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Sibbebo Förskola 1 Vilken förskola går ditt barn på? Mariebo 0 0 Sibbebo 44 100 Obesvarad 0 0 Ack. svar 44 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Gräshoppan 0 0 Nyckelpigan 0 0 Skalbaggen 0 0 Trollsländan

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 2 Antal utskickade enkäter:400 st Antal inkomna svar: 127 st Svarsfrekvens: 32% Svarsfrekvensen är låg och de inkomna

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 1 (8) 2009-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Flyttstudie Mora kommun

Flyttstudie Mora kommun Flyttstudie Mora kommun Rapport 1 Tabellsammanställning Kund Mora kommun Mottagare Owe Hållmarker Version Klass Antal sidor 3-31 Datum 2012-10-31 Statisticons ProjektID kmor4446 Ämne Tabellsammanställning.

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

UTVECKLINGSPLANERING i Åseles byar

UTVECKLINGSPLANERING i Åseles byar Åsele Byaråd 2010-12-29 Camilla Thellbro UTVECKLINGSPLANERING i Åseles byar eller Mängder av resurser att nyttja utan resurser att nyttja dem med... Summering Tongångarna runt om i Åseles byar är både

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet.

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Juni 2010 / Rapport 2010:22 Vi skulle på läger med simning. Alla kunde åka förutom jag. Sommarlovet

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Bilden av Mora. Februari 2011

Bilden av Mora. Februari 2011 Bilden av Mora Februari 2011 Bakgrund Metod Uppdragsgivare: Mora Kommun / Sprida Reklambyrå Uppdrag: Undersökning av synen på Mora bland boende och verksamma i kommunen. Undersökningsperiod: Vecka 5-6,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN!

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! Upplev världsarvsstaden Falun. Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café, shoppa eller gå på konsert. Vi har alltid spännande saker på gång, välkommen! 1 3 2 4

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer