Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport"

Transkript

1 Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, Kalmar Tel WWW tendensor.se

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Mål och metod 3 3. Resultatredovisning 8 Bilden av Dorotea 1

3 Sammanfattning Undersökningen Bilden av Dorotea har möjliggjort ett klargörande av Doroteabornas uppfattning om den egna kommunen, som plats att leva och bo på. Mätningen ger oss förutsättningar att jämföra uppfattningar mellan olika grupper av människor och den kanaliserar genom sina många öppna frågor, såväl synpunkter som utvecklingsidéer. Hela 227 personer i olika åldrar och från olika delar av samhället har medverkat i undersökningen. Undersökningen visar att Dorotea framför allt uppskattas för dess naturupplevelser, den sociala gemenskapen och för dess vänliga människor. Sammanhållning och framtidstro nämns som träffande för Dorotea. Flera respondenter nämner spontant att det råder ett positivt företagsklimat i Dorotea. Optimismen inför framtiden är större i Dorotea än i Åsele och Vilhelmina enligt den här undersökningen. Hälften av respondenterna i Dorotea tror att utflyttningen från kommunen kommer att pågå i samma takt som tidigare. 22%% tror att den ökar. Hela 35% tror att den minskar. Det som grumlar bilden av Dorotea är det svaga utbudet av arbetstillfällen, bristande kommunikationer och ett svagt utbud när det gäller service och nöjen. I enkäten har vi undersökt åsikter om samverkan med grannkommunerna (Åsele och Vilhelmina). En majoritet av respondenterna anser att en ökad samverkan är att föredra, framför andra alternativ. I Åsele och Vilhelmina är rösterna för en sammanslagning något fler. I enkäten har vi också tillfrågat särskilda grupper hur Dorotea kan utvecklas. En företagare säger; Aktivare besök från kommunledning till företagare. Ungdomar efterlyser ett större utbud av fritidsaktiviteter och förstås fler jobb. Föräldrar till barn under 18 år påtalar inte oväntat samma behov; fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. En genomläsning av alla svar på öppna frågor rekommenderas. Många respondenter har lagt tid på att göra en gedigen analys av Dorotea och lämnat en lång rad åsikter om hur Dorotea kan utvecklas inför framtiden. Många vill att Dorotea ska förknippas med en trygg livsmiljö och med framåtanda och företagande. Citatet förtydligar den önskan; Framgångsrikt näringsliv, vacker och orörd natur, trygg och sund uppväxtmiljö för familjer. God vård och omsorg av alla! Bilden av Dorotea 2

4 Mål & metod Undersökningens mål Bilden av Dorotea ska klargöra föreställningar och attityder hos boende i Dorotea kommun gentemot den egna hemkommunen som livsmiljö. Med begreppet Dorotea i den följande rapporten avses alltså hela Dorotea kommun med dess geografiska yta som avgränsning. Undersökningsresultatet ska bland annat ligga till grund för arbetet med översiktsplanering under I enkäten har respondenterna kunnat ge uttryck för synpunkter och idéer om hur Dorotea kan utvecklas inför framtiden. Undersökningen klargör skillnader i uppfattningar om Dorotea som kan finnas beroende på människors ålder, kön, utbildningsnivå, boendetid i kommunen, var de bor i kommunen och sysselsättning. Som bilaga till den här rapporten återfinns svar på öppna frågor liksom statistiska fördjupningsdokument. Undersökningsmetod Undersökningen är genomförd under december januari 2011 i form av en öppen, webbaserad enkät. Enkäten har tillgängliggjorts på Dorotea kommuns webbplats. Urvalsmetoden är alltså inte på något sätt ett statistiskt obundet urval (OSU), och kan därför inte väntas beskriva alla kommuninvånares bild a Dorotea på ett felfritt sätt. Vid ett självpåtaget urval av det här slaget, får vi istället en överrepresentation av personer som har hög utbildningsnivå, god datavana, ett intresse av att besvara enkäter och med benägenhet att uttala sig i samhällsfrågor eller i pågående lokala debatter. En uppenbar fördel med undersökningsmetoden är att vi får mycket hög engagemangsnivå i svaren samt att vi kanaliserar åsikter, idéer och föreställningar om platsen som finns lokalt. Detta är till gagn både för den kommande översiktsplanen och för kommunens utvecklingsarbete i övrigt. Bilden av Dorotea 3

5 Enkäten Följande frågor har ställts i enkäten; 1. Hur gammal är du? Kvinna eller man? - Kvinna - Man 3. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? - Anställd i privat sektor - Anställd i Dorotea kommun - Anställd i övrig offentlig sektor - Egen företagare - Studerande - Arbetssökande - Pensionär - Annat 4. Vad är din högsta utbildning - Grundskola/folkskola - Gymnasium - Högskola, max 2 år - Högskola, mer än 2 år 5. Är du förälder till barn under 18 år? - ja - nej 6. Var bor du? Bilden av Dorotea 4

6 (Kartbild med valmöjlighet) - Område 1 (Dorotea samhälle) - Område 2 (Svanaby/Lajksjöområdet) - Område 3 (Avaträsk/Ormsjöområdet) - Område 4 (Högland/Risbäck/Rajaområdet - Område 5 (Borgafjällsområdet) - Utanför kommunen. Har sommarstuga i Dorotea kommun. - Utanför kommunen. Pendlar in. - Utanför kommunen. 7. Vad är det bästa med Dorotea, enligt dig? (nämn max tre saker). - Öppen fråga 8. Vad är det sämsta med Dorotea, enligt dig? (nämn max tre saker). - Öppen fråga 9a. Skulle du kunna rekommendera en vän eller kollega att flytta till Dorotea? - Ja, absolut - Ja, troligtvis - Varken eller - Nej, troligen inte - Nej, absolut inte - Har ingen uppfattning 9b. Vill du motivera varför? - Öppen fråga 10. Vilka ord stämmer bäst med din bild av Dorotea? Kryssa för de du håller med om. (fritt antal). - Framåt - Tråkig - Ogästvänlig - Stillastående - Högstatus - Problemfylld - Lugn - Trygg - Puls - Billig - Gästvänlig - Lågstatus - Dyr - Stadsmiljö Bilden av Dorotea 5

7 - Avsides - Upplevelserik - Lantmiljö - Lättillgänglig 11. Du har angivit att du har barn under 18 år. Hur tycker du att Dorotea kan förbättras för barn och ungdomar? - Öppen fråga 12. Du har angivit att du är företagare. Hur tycker du att Dorotea kan förbättras när det gäller näringsliv och företagande? - Öppen fråga 13. Du har angivit att du är under 25 år gammal. Hur tycker du att Dorotea kan förbättras för ungdomar? - Öppen fråga 14. Nu följer nio påståenden om Dorotea. Ange i vilken utsträckning du instämmer. Du kan också lämna en kommentar om du vill. (Skala; Instämmer helt, Instämmer i hög grad, Instämmer knappt, Instämmer inte alls, Har ingen uppfattning). - I Dorotea har vi goda kommunikationer. - Dorotea är rikt på upplevelser för turister och besökare. - Boende i Dorotea har tillgång till ett stort utbud av arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd. - Dorotea kommun erbjuder en god service till medborgarna. - I Dorotea är det lätt att hitta ett attraktivt boende. - Dorotea har en vacker natur - Dorotea har bra skolor och förskolor för barn - Dorotea möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö. Efter varje påstående ges möjlighet att kommentera påståendet. 15. Vad vill du ska förknippas med Dorotea i omvärldens ögon? - Öppen fråga 16 a. De senaste tio åren har utflyttningen från Dorotea varit stor. Hur tror du att det kommer gå de närmaste tio åren? - Utflyttningen minskar kraftigt - Utflyttningen minskar något - Som tidigare - Utflyttningen ökar något - Utflyttningen ökar kraftigt - Har ingen uppfattning 16 b. Vill du motivera ditt föregående svar? - Öppen fråga Bilden av Dorotea 6

8 17a. Kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele har mycket gemensamt. Hur anser du att kommunerna bör samverka i framtiden? - Slå samman kommunerna till en - Öka samverkan mellan kommunerna - Fortsätt som idag - Minska samverkan - Har ingen uppfattning 17b. Vill du motivera ditt föregående svar? - Öppen fråga 18. Vad anser du bör göras för att Dorotea ska bli en bättre plats att leva och bo på? - Öppen fråga 19. Hur länge har du bott i Dorotea kommun. - Mindre än 1 år år år - 11 år eller mer Frågorna ställdes således enbart till de som tidigare i enkäten angivit att de är antingen föräldrar till barn under 18 år, är företagare eller är under 25 år gamla. Bilden av Dorotea 7

9 Resultatredovisning Vem har svarat? Totalt har 227 personer besvarat enkäten. Antalet respondenter är tillräckligt för de undersökningsbehov vi har i den här mätningen. Några av respondentgrupperna nedan har slagits samman för att tillräcklig storlek ska uppnås; Geografi: Område 3 (Avaträsk/Ormsjöområdet), 4 (Högland/Risbäck/Rajaområdet) och 5 (Borgafjällsområdet) har slagits ihop till gruppen övriga kommunen. Ålder: -24, har slagits ihop till Upp till och 66+ har slagits ihop till 51+ Utbildningsnivå: Grundskola/folkskola har slagits ihop till Utan högskola och ställts mot Med högskola. Sysselsättning: Anställda i Dorotea kommun har slagits ihop med anställda i övrig offentlig sektor. Gruppen Egna företagare har samgrupperats med Anställda i privat sektor. Studerande, arbetssökande, pensionärer och annat har slagits ihop till Övriga. Respondenterna fördelar sig enligt följande, utifrån de faktorer vi valt att mäta; Boendeort Antal Andel Område 1 (Dorotea samhälle.) % Område 2 (Svanaby/Lajksjöområdet % Område 3 (Avaträsk/Ormsjöområdet % Område 4 Högland/Risbäck/Rajaområdet. 13 5% Område 5 Borgafjällsområdet. 6 2% Utanför kommunen. Har sommarstuga i Dorotea kommun. 13 6% Utanför kommunen. Pendlar in. 4 2% Utanför kommunen. 11 5% Ålder % år 17 7% år 28 12% år 74 33% år 92 41% Bilden av Dorotea 8

10 % Kön Kvinna % Man 95 42% Sysselsättning Anställd i privat sektor 61 27% Anställd i Dorotea kommun 79 35% Anställd i övrig offentlig sektor 26 11% Egen företagare 18 8% Studerande 6 3% Arbetssökande 9 4% Pensionär 19 8% Annat 9 4% Utbildningsnivå Grundskola/folkskola 28 12% Gymnasium % Högskola, max 2 år 33 15% Högskola, mer än 2 år 57 25% Förälder till barn under 18 år Ja 65 29% Nej % Antal år i Dorotea Mindre än ett år 4 2% 1-3 år 9 4% 3-10 år 15 7% 11 år eller mer % De som bor utanför Dorotea har ej besvarat ovanstående fråga Resultatredovisning per fråga Observera att utöver den här redovisningen finns också svaren på de öppna frågorna tillgängliga som bilaga. Det gör också mer statistiskt inriktade dokument. Fråga 7. Vad är det bästa med Dorotea, enligt dig? Denna fråga ställdes för att ringa in Doroteas attraktionskraft som plats att leva och bo på. Efter att svaren har räknats och Bilden av Dorotea 9

11 kategoriserats är följande typsvar mest frekventa; 1. Närheten till naturen 2. Den sociala gemenskapen. 3. Vänliga människor. 4. Trygg miljö. Barnvänligt. 5. Tystnad och lugn. 6. Företagsklimatet. 7. Friluftsmöjligheter 8. Skolor och service 9. Prisnivå (främst bostäder). Svaren på den här frågan visar på en liten kommun med ett väl utvecklat socialt kapital. Inte helt oväntat är det närheten till naturen som dominerar svarsbilden. Men ett nästan lika vanligt svar är den gemenskap och trygghet som är förknippad med små orter när det är som bäst. Sammanhållning och framtidstro figurerar bland svaren. Flera respondenter nämner spontant ett positivt företagsklimat i Dorotea och påtagligt många talar om vänliga människor. Följande citat ger en inblick i hur svaren ser ut i allmänhet; Underbar natur. Bra miljö för barnfamiljer. Människorna bryr sig om varandra. Vi är till största delen vänliga och hjälpsamma människor i Dorotea. Vi har ett välordnat och vackert samhälle och en vacker och trivsam kommun i övrigt också. Mycket mer än vi kanske förstår. Vi har ett riktigt bra utbud av affärer och serviceställen som i stort täcker våra levnadsbehov. Lagandan. Att jantelagen år till största delen övervunnen. Mångfalden i natur, miljö och arbetsmarknad. Aktivt företagande. Engagemang. Nyfikenhet. Lugnt, lätt att samarbete mellan olika entreprenörer, Lugnt och skönt. Nödvändig service finns. Framtidstro. Fråga 8. Vad är det sämsta med Dorotea, enligt dig? Vad är då de svaga sidorna när det gäller Doroteas attraktionskraft som plats att leva och bo i? Svaren på den här frågan har räknats och kategoriserats; 1. Svagt utbud av arbetstillfällen 2. Vägar, kommunikationer. Geografiska avstånd. 3. Svagt utbud - service och butiker 4. Svagt utbud - nöjen 5. Brister i politik och offentlig service 6. Skitsnack, avundsjuka, skvaller. Utbudet av arbetstillfällen är det vanligaste svaret på den här frågan, vilket kanske inte är helt oväntat - dock inte lika dominerande som i de parallella mätningarna i Vilhelmina och Åsele. Torget i Dorotea nämns av flera som undermåligt och i behov Bilden av Dorotea 10

12 av förändring. Bland svaren hittar vi; Centralorten är trist i sin planering (Torget!!!!!!) Utbudet av varor och tjänster kan vara bättre. Det finns gott om ideér men var finns stödet till utveckling? Dåliga kommunikationer inom kommunen, då menar jag busslinjer och möjlighet att på så sätt "resa" runt eller till och från arbetet om man behöver. Dålig service sjukvård. Dåligt underhåll av gator. Inte så stort utbud av affärer. Svårt att se en framtid när det finns lite med jobb. Lite att göra, finns inga ställen att dansa eller träffa folk eller bara hitta på något, bowling eller så. Man har fastnat i hur det var förut och det görs för lite förändringar. När alla känner alla kan det lätt uppstå konflikter och skitsnack om varandra. Dyrt boende. Svårt för nya idéer att få slå rot. För lite samarbete mellan föreningsliv, kommun, turism och näringsliv. Skvaller. Affärsutbudet. Nöjesutbudet. Underhållet av gatu- och vägnätet. Mycket avbrott i vattenförsörjningen. Torgets beskaffenhet. Fråga 9a. Skulle du rekommendera en vän eller kollega att flytta till Dorotea? Benägenheten att rekommendera en vara, tjänst (eller för den delen en plats) till en god vän eller kollega, anses ha en stor förklaringsgrad när det gäller platsers eller produkters attraktivitet. Av de som besvarat den här frågan kan 72% tänka sig att rekommendera Dorotea som plats att bo och leva på (svarar ja, absolut eller ja, troligtvis). Resultatet kan jämföras mot 75% i Gnesta (resultat från 2010) och 64% i Vilhelmina (2011). Mycket små skillnader mellan olika grupper av respondenter föreligger. Resultatet måste ses som gynnsamt. Fråga 9b. Vill du motivera varför? Den här följdfrågan ställdes till alla respondenter, oavsett vad de svarat på föregående delfråga om rekommendationsbenägenhet. Av de som valt att rekommendera Dorotea poängterar många lugnet, människorna och tryggheten. Svarsbilden ligger således i linje med de två föregående öppna frågorna. Bland de som rekommenderar en flytt till Dorotea märks svaren; Aktivt näringsliv där mycket händer trots finanskriser och dyl. Trygg uppväxtmiljö för barnen. Bra barnomsorg och skola. Billigt att bo och leva. Härlig natur. Just för de som har barn. De är bra för barnen att växa upp här. Bra skola, bra aktivitetsmöjligheter. Beror ju på vad de har för intressen i livet, söker de en naturnära lugn hemvist så rekommenderar jag Dorotea. Byn är inget för en "stads människa". Från de som inte rekommenderar en flytt till Dorotea hittar vi följande de citat; Bilden av Dorotea 11

13 Man blir ganska utmobbad och illa behandlad, pga alla lyssnar på skvaller och ser ner på nya, dom har redan gjort sin bedömning och uppfattning. Även om fallet skulle vara helt annorlunda. Bristen på jobb och nedläggningar i den offentliga sektorn. Jag kan inte rekommendera det eftersom det finns så lite att göra samtidigt som jobbmöjligheterna är begränsade. till plussidan är dock naturens möjligheter till rekreation. Fråga 10. Vilka ord stämmer med din bild av Dorotea? Kryssa för de du håller med om. (fritt antal). För att bättre kunna beskriva Doroteas upplevda karaktär har respondenterna ombetts kryssa för de ord som man anser stämma med den egna bilden av Dorotea (fallande ordning utifrån andel som förknippar begreppet med Dorotea). Begrepp Andel Lugn 80% Trygg 70% Gästvänlig 44% Stillastående 36% Avsides 31% Framåt 31% Upplevelserik 31% Lättillgänglig 26% Tråkig 26% Billig 14% Lågstatus 14% Dyr 12% Problemfylld 10% Ogästvänlig 4% Högstatus 2% Puls 1% Enligt den här analysen finns en uppfattning om Dorotea som lugnt, tryggt och gästvänligt. Minst träffande i sin beskrivning av Dorotea anses orden problemfyllt, ogästvänligt, högstatus och puls vara. Intressant att notera att ordet Framåt väljs av 31% jämfört med 9% i de parallella undersökningarna i Åsele respektive Vilhelmina. Fråga 11. Du har angivit att du har barn under 18 år. Hur tycker du att Dorotea kan förbättras för barn och ungdomar? Frågan ställdes enbart till de 65 respondenter som angivit att de är förälder till barn under 18 år. Bland svaren kan skönjas tydliga mönster och följande typsvar är mest frekventa. 1. Fritidsaktiviteter för barn 2. Fritidsaktiviteter för ungdomar 3. Skola och skolmiljö Bilden av Dorotea 12

14 Några citat kan förtydliga svaren ytterligare; Det mesta! Vi måste tex. ha råd att hålla ungdomsgård öppen (kanske tom. på helger) samt hitta andra aktiviteter som "ligger i tiden". Den tidigare basaktiviteten dvs. idrott intresserar inte längre som tidigare, samt att idrottsföreningarna verkar hellre syssla mer med kapitalförvaltning än att delta på bästa förmåga att förverkliga de ideér som kan finnas. Spontant så tänker jag på attraktiva LEKPLATSER och ett utbyggt BADHUS. Mer aktiviteter för yngre barn (0-6 år). Ex. babysim, barngympa, barndans, skridskoskola, slalomträning osv. Bättre lekparker ex. den i kvarnparken behöver skulle behöva en uppfräschning med nya och fler leksaker/lekställningar för barnen. UC eller motsvarande verksamhet ska ha längre öppentider på helgen, samt flera kvällar. Mera resurser för aktiviteter, speciellt under loven. MB utvecklas mera för att locka både unga och vuxna. En bowlinghall... Fler aktiviteter, mer öppethållande på uc fredagar och lördag bör vara öppet för att minska droganvändandet. Gör slalombacken mer attraktiv genom proffsiga hopp och banor ex. Låt skolan bli en skola för alla barn, se olikheterna i eleverna, utbilda pedagoger att ta hand om dagens elever. Se till elevernas behov istället för sina personliga-stänga hela högstadiet efter klockan 12 på fredagar är vansinnigt. Hitta en mötesplats för ungdomar mellan Fråga 12. Du har angivit att du är företagare. Hur tycker du att Dorotea kan förbättras när det gäller näringsliv och företagande? Frågan ställdes till de 18 respondenter som angivit att de är egna företagare. Antalet svar är för litet för att tydliga trender ska kunna utläsas. Några citat; Aktivare besök från kommunledning till företagare. Jag kan egentligen inte komma på något som kan skötas bättre än i dag, det är i så fall några mindre detaljer. Inspirera till mer småföretagande. Ett samhälle utan affärer & annan liten verksamhet.är ett dött samhälle. Bättre kontakt mellan kommun - företag. Större köptrohet, även från politikerna. Fråga 13. Du har angivit att du är under 25 år gammal. Hur tycker du att Dorotea kan förbättras för ungdomar? Frågan ställdes till de 18 respondenter som angivit att de är under 25 år. Bland svaren, som oftast handlar om jobbtillgång och fritidsaktiviteter, hittar vi; Det är viktigt att hålla igång aktiviteter för ungdomar, både sport och andra aktiviteter. Jag kan inte säga att jag tycker att Dorotea är sämre än andra kommuner på det, men det är viktigt att komma ihåg. Jag tror inte att jag har lidit av att vuxit upp i glesbygden, snarare har det gett mig en annan förståelse för världen än många stadsbor. Att man värnar om de fritidsaktiviteter som redan finns idag och att man försöker starta upp fler. Jag tror också att det är viktigt att dagis och skola har så hög kvalité som möjligt. Det är också viktigt att det blir fler arbetstillfällen så att ungdomar har möjligheten att stanna kvar. Satsningar på att utveckla nya arbetstillfällen och en kultur för ungdomar. Datakompisen är jättebra, men det måste finnas annat än jobb att söka sig till för de som inte nöjer sig med skogen. Fler fasta arbeten måste skapas så att fler ungdomar kan stanna/flytta till kommunen, för att detta ska ske tycker jag att: 1. det fasta bredbandet måste bli bättre och utbyggd i större delen av kommunen. Detta så att företag med koppling till IT får bättre möjligheter att stanna samt att företag kan göra sina betalningar m.m. även om de finns ute i byarna. 2. kommunen Bilden av Dorotea 13

15 måste locka hit fler företag inom tjänstesektorn samt se till att det redan innan dessa beslutar sig att komma till kommunen finns lämpliga lokaler och infrastruktur för dessa. 3. skapa möjligheter för att använda naturen som rekreation. 4. få fler kurser av olika slag att starta exempelvis träslöjd i träslöjdsalen på strandenskola och matlagningskurser i HK salen på strandenskolan. 5. mer idrottsaktiviteter även för de som bara vill träna olika sporter. Fråga 14. Nio påståenden om Dorotea. Respondenterna har fått kommentera nio påståenden om Dorotea, som alla kan antas spegla viktiga så kallade attraktionsfaktorer; förhållanden som påverkar upplevelsen av Dorotea som en bra plats att leva och bo på. Vi kan inledningsvis jämföra hur samtliga respondenters totalbetyg varierar för de olika faktorerna (fallande ordning utifrån andel av de som svarat instämmer helt eller instämmer i hög grad. Endast svar från de som ansett sig kunna besvara frågan är medräknade): Påstående Andel som instämmer Dorotea har en vacker natur 97% Dorotea möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö 67% Dorotea har bra skolor och förskolor för barn 61% Dorotea är rikt på upplevelser för turister och besökare 58% Dorotea kommun erbjuder god service till medborgarna 52% I Dorotea finns ett rikt kultur- och fritidsutbud 42% I Dorotea är det lätt att hitta ett attraktivt boende 41% I Dorotea har vi goda kommunikationer 28% Boende i Dorotea har tillgång till ett stort antal arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd 15% Låt oss först granska resultatet i sin helhet; Spännvidden är som synes mycket stor mellan hur många som instämmer med de olika påståendena. Det ger oss en kunskap om hur Doroteas starka och svaga sidor. I topp ligger naturen, en trygg livsmiljö och bra skolor och förskolor för barn. I botten hamnar med stor marginal tillgången till arbetstillfällen. Det ska dock nämnas att värdet 15% som instämmer med påståendet motsvaras i Åsele av 3% och 6% i Vilhelmina (parallella undersökningar). Samtidigt ska poängteras att många respondenter har avstått från att kommentera vissa påståenden, och markerat alternativet Har ingen uppfattning. Detta gäller främst påståendena om trygg livsmiljö för barnfamiljer samt det om bra skolor och förskolor. Dorotea har en vacker natur Påståendet om Doroteas vackra natur är det som väcker mest sympatier. Hela 97% instämmer. Inga stora skillnader mellan olika respondentgrupper kan identifieras. Bland kommentarerna till påståendet hittar vi; Själva Dorotea är knappast vad jag kallar vackert men kring omgivande byar osv finner man självklart vacker natur, trots kalhyggena. Här finns det mesta, även om vi kanske har svårt att uppskatta och se det.. Skulle kanske behöva inventeras vad vi har för att kunna marknadsföra det bättre både lokalt och universalt. Bilden av Dorotea 14

16 Detta är däremot helt hederligt och korrekt, fram till den dag då SCA har kalhuggit all skog. Ja, vi har fin natur - än så länge. Ska det brytas uran tror jag inte att det blir så snyggt, men det skapar iaf arbetstillfällen. Det är väldigt fint och lättillgängligt! Dorotea har bra skolor och förskolor för barn 61% av respondenterna instämmer med påståendet om bra skolor och förskolor för barn. Anställda i offentlig sektor tycks uppskatta skolor och förskolor i något högre utsträckning än övriga. Annars föreligger inga stora skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Några citat; Skolorna och förskolorna är säkert jättebra, men det är inte ens säkert att man kan skicka sina barn på förskolan, för den finns inte där man behöver den. Måste få nåt bättre alternativ för utkanterna. Det är jättebra. Vad man skulle vilja ha är en inriktning med utepedagogik både i skolan och barnomsorgen. Ungarna ska vara ute mer! Det har varit lite väl bråkigt och slappa lärare i skolan. Dagis har jag väldigt bra erfarenhet av! Våra barn har de bra på skola, fritids och dagis. Dock önskas mer personal till fritids. Där är de för många barn på för få fröknar! Dorotea möter barnfamiljens behov av en trygg livsmiljö 67% av respondenterna instämmer med påståendet. Uppfattningen delas av alla grupper av respondenter. Bland citaten hittar vi; I min värld innefattar, en trygg livsmiljö för barnfamiljer och barn, även fina grönområden, lekparker och badplatser där man kan umgås både vuxna och barn. I övrigt tror jag vi har det ganska bra i Dorotea. Trygghet och närhet kännetecknar livsmiljön i Dorotea kommun. 45:an med sina tungt lastade fordon är väl enda problemet. Här hjälps vi åt! Förr var det iaf så. Nu tycker jag det verkar bli lite mer otryggt för barn och unga. Om något årtionde lär det bli lika otryggt som det i dagsläget är i en mindre stad. Dorotea är rikt på upplevelser för turister och besökare 58% instämmer med påståendet om att Dorotea är rikt på upplevelser för turister och besökare. De äldsta respondenterna är mest positiva. Anställda i offentlig sektor instämmer i högre grad än de i andra sektorer. Några röster; Bilden av Dorotea 15

17 Man man måste vara beredd att göra lite själv också och inte bara få allt serverat. Men det finns fina upplevelser för den som letar lite. Men vi skulle kunna göra mycket bättre: Guider till sevärdheter, skyltning t ex vid intressanta saker, bättre kartor och vandringsguider etc. Det kostar lite från början, men ger mycket tillbaka. Det finns ingenting att erbjuda annat än Borgafjäll som blivit societetstillhåll. Vore uppskattat om själva Dorotea hade något att erbjuda också. Låt vinterturister hyra skotrar på turistinformation. Se till att inte stänga ner samhällets aktiviteter för tron att alla är i Borgafjäll. Samordna boende, skidspår,backe mfl till lag/skolor för lägerverksamheter här. Allt kanske inte är så väl annonserat eller tillkännagett men det finns mycket att uppleva. En ökad service när det gäller företag som hanterar dessa bitar saknas, paketresor är ju mycket populära och skulle kanske kunna gå att ordna till fler orter än Borga. I Dorotea är det lätt att hitta ett attraktivt boende 41% instämmer med påståendet om att det är lätt att hitta ett attraktivt boende. Skillnaderna mellan olika respondentgrupper är små. Några citat; Bygg gärna radhus på Storberget. Skulle vara intressant med flytande villor i Doroteasjön. Det är svårt att köpa hus/gårdar i attraktiva byar. Det finns många som bara används som fritidsbostäder. Husmarknaden finns knappt, svårt för unga familjer att få tag i hus mest pga äldre har svårt att hitta lämpliga lättillgängliga lägenheter och istället bor kvar i sina hus. Behövs troligen fler lägenheter med hiss (typ seniorboendet). Om frågan syftar till bostäder att hyra så är inte utbudet särskilt stort. Man får nog ta det som erbjuds och inte välja så mycket. Ute i byar blir det ofta sålt säsongsboende för att få bättre pris. Gårdar i byar blir ofta "sterbhus"vilket också gör att byarna dör ut. I Dorotea finns ett rikt kultur- och fritidsutbud 42%% instämmer med påståendet om ett rikt kultur- och fritidsutbud. Anställda i offentlig sektor ger utbudet något högre betyg än anställda i andra sektorer. Några röster; Vad jag tror saknas är ett ställe eller plats där ungdomarna mellan kanske år kan samlas för olika aktiviteter eller bara "vara" Torget och trappan vid biblioteket är inte någon bra plats att hänga på. Varför inte satsa på en musikfestival. Dorotea ligger bra till geografiskt. Björnvallen skulle fungera bra som utomhusarena nu, eftersom dif inte duger till att ordna fotbollslag ens numera. Absolut om man är intresserad av jakt, fiske, natur och fjällaktiviteter. Tycker att utbudet är ganska dåligt det ser man ju inte minst på dorotea kommuns hemsida när man ser på kalendern det är ju mest möten inom kommunen som står där. Kräver mycket eget initiativ, men det finns! Dorotea kommun erbjuder god service till medborgarna Bilden av Dorotea 16

18 52% instämmer med påståendet. Uppfattningarna skiljer sig inte mycket åt mellan olika respondentgrupper. Bland citaten kan nämnas; T.ex. i fjällvärlden möts vi av överfulla sopcontainrar under turistsäsong. Om något går sönder eller behöver fixas får vi alltid vänta på personal som kommer från Dorotea tätort, tillsätt en tjänst som alltid är tillgänglig även där. Vissa områden håller hög kvalitet och klass.. men andra defenitift inte,som t.e.x.prepareringen av längdskidspår!!! När kommunen marknadsför i sin annonsering att det finns preparerade skidspår i olika längder, då måste det vara preparering värd namnet också.barn och ungdomar i Dorotea kan omöjligt träna upp eller utvecklas i sin idrott om skötseln ska fortsätta på denna låga nivå. Snö finns,högklassig maskinpark och anställda för uppgiften, MEN..VARFÖR funkar inte denna "så kallade" service?? Hyfsad bra service med tanke på sparivern som varit under många år. Men visst kan man få bättre service för en billig peng om viljan finns. Att det finns dagis i Borgafjäll och skola i Risbäck är hög service, som borde nyttjas bättre. Utred varför underlaget minskar, profilera dagis/skola som ur&skur-verksamhet med friluftsinriktning, skulle locka barnfamiljer att flytta upp! I Dorotea har vi goda kommunikationer 28% instämmer med påståendet om goda kommunikationer i Dorotea. Boende i Dorotea samhälle är något mer övertygade på den punkten än boende i övriga kommunen. Bland citaten hittar vi; Det är omöjligt att åka med kollektivtrafiken från fjällområdet till en stad (Umeå eller Östersund) och sedan hem igen samma dag, om man inte åker en fredag. Då är man borta 15 timmar, av dessa hinner man spendera 2 timmar i Umeå alternativt 2 timmar och 20 minuter i Östersund. Kommunikationerna allmänt, främst transportmässigt är relativt bra. Däremot är vägstandarden Dorotea-Borga under all kritik. främst från Risbäck. Detta är en hämsko för utveckling av besöksnäringen men även ett dilemma för fast boende i kommunen. Vägstandarden är bedrövlig, fram för allt vägen till Borga. Jag beundrar turister som kommer långt ifrån och ändå står ut med denna berg- och dalbana! Bussförbindelserna med Sundsvall och Övik är inte tillfredsställande, bättre till Umeå och Östersund. Visst vore det trevligt med persontrafik på Inlandsbanan också! Till och från Dorotea finns bra kommunikation men inom Kommunen så kan man väl inte säga riktigt så. Det har ju varit mycket bättre MEN när det är så få människor och många har bil om man bortser ifrån de allra äldsta så finns det ju inte möjligheter till mera bussturer. En större flygplats med internationella destinationer på Sagadal skulle göra mig helt nöjd! Boende i Dorotea har tillgång till ett stort antal arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd Den attraktionsfaktor som enligt den här undersökningen är Doroteas svagaste kort är antalet arbetstillfällen - endast 15% av respondenterna instämmer med påståendet. Några röster om arbetsmarknaden; Det anser jag då vi inom en radie på 7-8 mil har ett bra utbud. Det är väl kanske en rimlig restid man får "offra" för att ha förmånen att få bo och "verka" i/på en så underbar plats. Bilden av Dorotea 17

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström Johan Kostela Dalarnas forskningsråd februari 2010 Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer