Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013?"

Transkript

1 Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 3 oktober 2013 i Helsingfors Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013? Kort redovisning från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

2 2 Hänt sen sist och på gång Torsdagsaktionen Som vi redogjort för tidigare står DHR utanför regeringskansliet varje torsdagsmorgon mellan kl 8 och 9 eftersom det är då som regeringen samlas för veckans regeringssammanträde. Detta har pågått sedan december Från att det endast var DHR som initiativtagare som stod bakom aktionen deltar nu ytterligare 18 organisationer. Vårt budskap är vi vill se en diskrimineringslagstiftning som klassar bristande tillgänglighet och användbarhet som diskriminering. I våras höll vi en Torsdagsaktion XL med 300 deltagare. När dagar hade gått sedan betänkandet lämnades var alla deltagarna klädda i svart och stod med ryggen mot regeringskansliets dörr till flera politikers uppenbara förvåning. Det allra senaste på området är att regeringen nu gläntar på dörren mot att en diskrimineringslagstiftning. Fredagen den 13 september 2013 blev ett historiskt datum då integrationsminister Erik Ullenhag tillkännagav att regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med ett lagförslag om bristande tillgänglighet som diskriminering! DHRs Seminariedagar Den september höll vi ett större arrangemang på Kulturhuset i Stockholm hjärta. Dag ett och tre riktade sig till förbundets medlemmar och programmen för dessa två dagarna var i princip identiska. Dag två var öppen för alla intresserade. Genom det här upplägget kunde våra medlemmar delta två dagar med endast en övernattning. Förbundet stod för resa och övernattning för alla intresserade så långt pengarna räckte. Intern kursverksamhet under 2013 Under det här året har vi valt att utlokalisera förbundets kurser för att på det sättet ge flera medlemmar möjlighet att delta. Upplägget har fallit väl ut hittills. Förbundet erbjuder avdelningar och distrikt att söka pengar för kurser inom fem områden. Avdelningar och distrikt håller sedan i det praktiska medan vi från förbundet erbjuder oss att stå för innehållet.

3 3 De fem områdena är: Arbetsmarknadsfrågor Bostadsanpassning och tillgänglighetsfrågor Resande och allmänna kommunikationer Personlig assistans, personlig service och hemtjänst Äldrefrågor Förbundsmöte 2013 Till förbundsmötet lägger förbundsstyrelsen fyra förslag att ta ställning till för de 74 ombuden från hela landet och. Utöver förbundsstyrelsens förslag har det kommit 51 motioner för ombuden att ta ställning till. Nya ledamöter till förbundsstyrelsen ska också väljas, däribland ny förbundsordförande. Det första förslaget från förbundsstyrelsen behandlar en ny Idéskrift som ska ersätta den tidigare Idé- och målskriften, från Förslaget utgår från samhällsutvecklingen och bygger på FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förbundsstyrelsen andra förslag behandlar ny organisationsmodell för DHR, Organisation Förslaget har tagits fram under förbundsmötesperioden och varit på remiss i organisationen. Förslaget som förbundsstyrelsen presenterar har inspirerats av den finska modellen. Förslag nummer tre behandlar medlemsavgifterna och det fjärde och sista förslaget är ett övergripande verksamhetsprogram för åren Lag om valfrihet LOV Lag om valfrihet, som är ett frivilligt åtagande för kommuner att följa, har nu införts i och är i drift i 143 kommuner av landets 290 kommuner. Ytterligare 36 kommuner har beslutat att införa LOV och 37 kommuner utreder om de ska införa LOV. Utöver dessa kommuner har 41 fattat beslut att INTE inför LOV. Insatser som ges med stöd av LOV är: Hemtjänst service (119 kommuner) Hemtjänst omvårdnad (124) Hemtjänst hemsjukvård (53) Särskilt boende för äldre (8) Korttidsboende för äldre utomlands (1) Dagverksamhet för äldre (4) Ledsagning (19) Avlösning (17) Daglig verksamhet LSS (18)

4 4 Gruppboende LSS (2) Korttidstillsyn LSS (1) Korttidsvistelse LSS (7)) Gruppboende, socialpsykiatri (1) Familjerådgivning (15) Familjebehandling (1) Arbetsmarknadsinsatser (3) Öppenvård missbruk (2) Fotvård i Säbo (1) Boendestöd (10) Sysselsättning, socialpsykiatri (7) Ickeval personlig assistent, LSS (4) Matdistribution (1) Vad enskilda användare/våra medlemmar anser om lagstiftningens effekter får vi väldigt lite signaler om till förbundet. Vi antar att det beror på att företeelsen fortfarande är så pass ny så att medborgarna ännu inte riktigt hunnit bestämma sig för vad de anser. Framtiden får utvisa. Vissa landsting ger också hjälpmedel utifrån LOV och våra erfarenheter av det är liknande. En del kritik har kommit för att utbudet inom ramen för valfriheten är för begränsat. Men någon storm mot införandet av just LOV inom hjälpmedelsområdet har vi ännu inte uppmärksammat. Vi antar att problem kommer att komma i nästa steg när hjälpmedel som köpts av brukaren själv som privat egendom ska repareras och man själv får stå för de kostnaderna. I det initiala läget är troligen tillfredsställelsen över rätten att välja (dock ur ett visst begränsat utbud) större än oron för framtida kostnader. Personlig assistans En hel rad nyheter inom den personliga assistansen infördes den 1 juli i år som en följd av utredningen om fusk, oegentligheter och överutnyttjande som genomfördes i fjol. Några av dessa är: Försäkringskassan kan vända sig till assistansanordnaren och begära upplysningar i samband med att ett ärende. Anordnare som har fått ersättningen utbetald till sig är skyldig att anmäla till Försäkrings-kassan om de vet att något har ändrats som kan påverka rätten till eller storleken på assistansersättningen. Det kan till exempel vara uppgifter om bosättning eller hälsotillstånd, men också uppgifter om daglig verksamhet, barnomsorg, sjukhusvistelse eller liknande. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får rätt att göra en inspektion i bostaden om personens assistent är en närstående eller någon som personen

5 5 lever i hushålls gemenskap med, om inte assistenten är anställd av kommunen. Nu pågår en översyn av konstruktionen av assistansersättningen. Syftet är att Se över ersättningen för personlig assistans och ta fram förslag på en ändamålsenlig utformning av ersättningen långsiktigt upprätthålla kvalitetsmål komma till rätta med de problem som uppdagats med nuvarande modell Beskriva för- och nackdelar med nuvarande konstruktion Föreslå hur ersättningen för personlig assistans kan utformas Anpassning till de faktiska kostnaderna för den assistans Möjligheterna till överutnyttjande ska minska Möjlighet till effektivt resursutnyttjande Möjlighet till goda arbetsvillkor för personliga assistenter Förutsättningar för enskilda assistansanordnare att bedriva verksamhet med skäliga vinstnivåer Likvärdiga förutsättningar ska gälla för privata och offentliga aktörer Möjlighet till enkel och effektiv administration Möjlighet till löpande uppföljning och kontroll Bedöma effekter och lämplighet av att assistansersättningen används för lön till brukare för arbetsledning av den egna assistansen konsekvenserna av att kostnader för sjuklön omfattas av assistansersättningen Uppdraget ska redovisas senast den 14 februari 2014 Bilstöd En översyn pågår på socialdepartementet som bland annat innefattar bilstödet. I nuläget har vi fått ett delbetänkande på remiss. I det föreslås att de nu 9 åren som ska gå mellan rätten att söka nytt bilstöd höjs till 10 år med möjlighet att söka efter att Försäkringskassan prövat om bilen är funktionsduglig. Detta har vi naturligtvis reagerat emot. I regeringens budget för 2014 ser vi att det på några års sikt planeras en minskning av anslaget till bilstöd med 113 miljoner kronor. Parkeringstillstånd Frågan om vem som ska beviljas parkeringstillstånd har nu malts i mer än ett år i en arbetsgrupp på näringsdepartementet. Myndigheten Transportstyrelsen har bestämt sig för att begreppet förflyttningssvårigheter endast innefattar att kunna förflytta sig till fots 100 meter. Dessutom är de väldigt restriktiva med tillstånd för den som inte själv kör sin bil. Följden har blivit att många med omfattande funktiosnedsättning i armarna, personer som kan gå längre än 100 meter en solig sommardag och personer som inte själv kör sig bil har förlorat sina tillstånd.

6 6 Arbetsmarknad Många politiker i Sverige skyller arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning på lågkonjunkturen. Detta stämmer inte helt arbetslösheten (vår) går upp i lågkonjunkturer, men minskar sedan inte proportionerligt i högkonjunktur en utveckling som vi sett länge. Nu har var fjärde person på Arbetsförmedlingen en funktionsnedsättning visar nya siffror. På arbetsmarknadsfronten har också Arbetsförmedlingens chef fått sparken, arbetsmarknadsministern omplacerats och en översyn av hela Arbetsförmedlingen ska påbörjas. Framtiden blir intressant! Staten är de som är sämst på att anställa personer med funktionsnedsättning. Därför har det skapats ett Trainee-program för personer med funktionsnedsättning inom statliga myndigheter (via Arbetsförmedlingen). Det positiva gällande arbetsmarknaden är att slutbetänkandet av FunkA-utredningen lämnar bra förslag gällande arbetshjälpmedel. Det ska bli möjligt att prova ut ett arbetshjälpmedel innan en anställning, och under alla år man arbetar (alltså även över 67 år). Att prova arbetshjälpmedel ska prioriteras över anställning med lönebidrag och andra specialinsatser. Positivt! DHR svarar på remissen för slutbetänkandet av FunkA-utredningen, och visar filmen Att se bortom hindren för politiker och andra intressenter - vi kommer också försöka visa den på Kunskapskanalen på TV. Under DHRs seminariedagar pratade Fredrik Granath om arbetslöshet och att hitta ett arbete. Ska försöka höra oss för om plats i referensgrupp till nya översynen av Arbetsförmedlingen. En ny utredning är tillsatt som ska titta på subventionerade anställningar och hur de används av arbetsgivarna. Socialförsäkring En större interdepartemental arbetsgrupp ser över vårdbidrag, handikappersättning och bilstöd. Systemen behöver moderniseras. Dock får inte reformerna kosta några nya pengar enligt direktivet. Försäkringskassan har utarbetat ett nytt bedömningssystem för prövning av arbetsförmåga i rehabiliteringskedjan. Detta system har så pass stor påverkan så kritik har riktats att det inte behandlats i riksdagen rimlig kritik enligt oss. Bedömnings-

7 7 systemet är uppbyggt på numeriska skalor av arbetskapacitet, som numeriskt ska matchas med tänkbara yrken. Mister verklighetsförankring! Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) har ökat som en följd av åtstramningar i rehabiliteringskedjan. Denna utveckling kan man se nu efter några år. Alltså en förskjutning av pengar i olika insatser och olika pengapåsar. Plan- och bygglagstiftning Civil- och bostadsminiter Stefan Attefall är uppe i över 40 utredningar/uppdrag när det gäller plan- och byggområdet. Vi ser tydligt hur de varningstecken vi tyckte oss skönja för två år sedan och varnade för, nu förverkligas. Allt ska gå snabbare, bli billigare och effektivare. Det är kanske bra, men inte på bekostnad av hållbarhet, kvalitet och bästa möjliga lösningar. Innovation, utveckling och samhällsintressen verkar helt ha försvunnit. Tyvärr utpekas allt som oftast, trots bevis på motsatsen, kraven på tillgänglighet och användbarhet som skyldiga och därmed blir vi, de vars möjligheter ges alternativt begränsas beroende på samhällets utformning, som bovarna. Det är svårt att få gehör. Exempelvis hade vi i veckan som gick bjudit in riksdagsledamöterna i det riksdagsutskott som handhar bygglagstiftningen, 40 personer inklusive suppleanterna. En kom! (En annan hade tagit fel på dag ) Organisationen lokalt/regionalt och förbundskansliet Lokalt handlar det mycket om behov av stöd till avdelningar och distrikt där förbundets organisationsombudsman får gå in och stötta och reda ut problem som uppstår. På förbundskansliet håller vi på med en organisationsförändring som innebär att vi igen tvingas dra ner på tjänster. Dock är det ingen anställd som helt mister sitt arbete, däremot tas en tjänst bort i samband med naturlig avgång och två tjänster dras ner till halvtidstjänster. Wenche Willumsen intressepolitisk samordnare

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna Svenska staten sviker de svagaste Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna 1 Förord När den internationellt uppmärksammade Assistansreformen

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer