Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun."

Transkript

1 0

2 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år ,2 %, år ,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer beviljade hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen och ytterligare 28 har endast trygghetslarm. Totalt har 192 personer trygghetslarm. Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomiska genomlysning av Gagnefs kommun 2013 spås behovet av äldreomsorg öka med 5 % från 2011 till Befolkningen i Gagnefs kommun tenderar att bli äldre och andelen äldre ökar också i antal. Det är därför troligt att antalet brukare ökar successivt inom hemtjänsten över tid. Visserligen blir vi också piggare och klarar oss längre själva i hemmet. Det talar också för att andelen hemtjänsttagare bör öka, då man klarar sig med hjälp av hemtjänst i hemmet längre och inte behöver ett vård- och omsorgsboende. Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. Vad innebär LOV i hemtjänsten? Lagen om valfrihet (LOV) innebär att det blir möjligt för alla som beviljas hemtjänst att välja själv vem som ska utföra insatserna. Idag finns det bara kommunens egen hemtjänst att välja på. Med LOV ska det vara möjligt att välja mellan kommunen och andra utförare. Ansökan om hemtjänst fungerar på samma sätt som idag, man vänder sig till kommunens biståndshandläggare. Den som vill starta ett företag inom hemtjänst och som vill vara ett alternativ för hemtjänsttagaren att välja på måste uppfylla de krav som kommunen ställt upp. Det företaget ansöker om, är att bli godkänd som hemtjänstföretag i Gagnefs kommun. Kommunen gör uppföljningar och kvalitetskontroller både för den egna hemtjänsten, såväl som för de privata företagen. Boden i Norrbottens län är en glesbygdskommun med drygt invånare utspridda på kvadratkilometer. Här infördes LOV 1 september En rapport från 2012 visar att det då fanns 6 godkända företag inom service och omvårdnad. Av totalt 572 hemtjänsttagare hade 178, eller ca 30 procent, valt privata utförare. I början valde många befintliga kunder privata alternativ, men efter ett tag visar det sig att det främst är nya hemtjänsttagare som väljer andra än kommunen. De som inte vill göra ett aktivt val får automatiskt sina insatser utförda av hemtjänsten i kommunens egen regi. Då Boden är en glesbygdskommun var det en utmaning att skapa rimliga förutsättningar, och inte sätta upp onödigt svåra hinder, för nya entreprenörer att starta hemtjänstföretag. Därför beslutade politikerna att dela in kommunen i 10 geografiska områden. Det fanns en farhåga för att vissa områden inte skulle få valfrihet, men man konstaterar att man nu kan erbjuda valmöjlighet i 9 av dessa 10 områden (2012). En pensionär och ledamot i Bodens kommunala pensionärsråd säger: Det är jättebra att de äldre får möjlighet att välja utförare och möjlighet att köpa tilläggstjänster. Företagen satsar på kontinuitet så att man får samma person som kommer varje gång. Det har funnits ett motstånd mot LOV men nu när erfarenheterna är positiva har det påverkat attityden. De som tidigare var emot LOV tycker nu att vi borde ha infört det tidigare. 1

3 Viktigt att kunna välja Hemtjänsten i Gagnefs kommun får höga betyg av de äldre. Men att kunna välja är något som efterfrågas av många. En nationell undersökning visar att över 80 procent tycker det är viktigt att själv kunna välja hemtjänstutförare! Det offentliga monopolet har redan brutits upp inom flera områden och idag tar vi det för självklart att få välja barnomsorg och förskola, grundskola, gymnasieskola, vårdcentral, tandläkare och assistansutförare till personer med funktionsnedsättning. Vad är hemtjänst? Hemtjänsten i Gagnefs kommun består i huvudsak av fyra delar: Omvårdnadsinsatser Servicetjänster (städning, inköp mm) Hemsjukvård Nattpatrull Det som är aktuellt att införa valfrihet inom är främst omvårdnadsinsatser och servicetjänster som utgör merparten av de insatser som beviljas. Erfarenheter från andra kommuner visar att det kan finnas skäl att kunna välja en utförare av omvårdnadsinsatserna, men en annan när det gäller service. Idag finns en handfull entreprenörer som erbjuder servicetjänster i Gagnefs kommun i form av städning, läxhjälp mm. RUT-avdraget har skapat bra förutsättningar för privatpersoner att köpa dessa tjänster till överkomliga priser och det har också stimulerat dessa företagare att starta. Med ett införande av LOV av servicetjänster öppnas då ytterligare affärsmöjligheter för dessa lokala entreprenörer. Det är inte omöjligt att en eller flera av företagen kan utöka sin verksamhet med omvårdnadstjänster om LOV infördes i Gagnefs kommun. Hemsjukvården är en mer medicinskt avancerad verksamhet och det är absolut troligt att det i en framtid kan vara möjligt att införa valfrihet även för dessa tjänster, men är nog inte det som är aktuellt i ett första steg. Att hålla med nattpatrull är något som är mycket kostsamt och kräver en högre medicinsk kompetens. Det är därför tveksamt om det är rimligt i nuläget att LOV skulle omfatta även detta. Snarare bör det fortsatt vara kommunens uppgift att sörja för Nattpatrullen. Hemtjänsten har fler uppgifter så som boendestöd enligt LSS, anhörigstöd och avlastning i hemmet. Detta bör ses över om det är till fördel att införa LOV från start, eller om det är något som kan plockas in efter hand. 2

4 Vilka har infört LOV? 153 kommuner (det finns 290 kommuner i Sverige) har infört LOV 25 kommuner har beslutat om att LOV ska införas (Gagnef är en av dessa) 31 kommuner har inte fattat beslut ännu om LOV 47 kommuner har beslutat att inte införa LOV 31 kommuner har inte ansökt om stimulansbidrag 3 kommuner har avbrutit LOV Några exempel på liknande kommuner som infört LOV: Falun Haparanda Leksand Mullsjö Munkedal Rättvik Vaggeryd Vimmerby Vilka tjänster kan LOV omfatta? Nedan följer en lista på de vanligaste offentligt finansierade tjänsterna där valfrihet erbjuds idag, samt ett urval av andra tjänster där valfrihet tillämpas. Antal kommuner Tjänster med valfrihet 138 Hemtjänst omvårdnad 122 Hemtjänst service 57 Hemtjänst hemsjukvård 29 Daglig verksamhet LSS 28 Avlösning 23 Ledsagning 16 Familjerådgivning 12 Särskilt boende för äldre 11 Boendestöd 8 Sysselsättning, socialpsykiatri 5 Dagverksamhet för äldre 5 Korttidstillsyn LSS 4 Gruppboende LSS 3 Arbetsmarknadsinsatser 3 Matdistribution 3

5 Vad kostar det att välja någon annan än kommunen? Det kostar inget extra. Vård, skola och omsorg betalas med skattepengar, men det betyder inte att kommunen måste vara utförare. LOV innebär att Du som ska använda hemtjänst får välja den som passar dig. Kostnaden för dig blir alltid densamma, oavsett om det är ett privat företag eller kommunen som ger dig omsorgen. Det är samma regler och taxor som kommunfullmäktige beslutat om som gäller. Vad kan valfrihet tillföra? Exempel från andra kommuner finns där personer avstått hemtjänst, trots att de beviljats insatser, då det bara funnits kommunens egen regi. Det kan vara personliga relationer där man inte har känt sig bekväm, eller att den äldre inte fått behålla sitt husdjur då kommunens personal på grund av allergi inte kunnat vistas i den äldres hem. Alla är vi olika och unika som människor, och att få hjälp med inköp eller intim omvårdnad som t ex en dusch-situation kan innebära, är något som för de allra flesta är något väldigt privat och personligt. När LOV införts har man sett att fler väljer att faktiskt nyttja den hjälp som beviljats av kommunens biståndshandläggare. Att kunna få hemtjänst på sitt modersmål är något som kan antas blir mer och mer viktigt då modersmålet är det språk som ligger närmast till hands då minnet börjar svikta. I Gagnes kommun finns en stor grupp finskspråkiga människor, men även andra språkgrupper kan säkert komma att efterfrågas. Kulturell bakgrund eller funktionshinder kan också utgöra grund för att personer i högre grad vill kunna göra ett aktivt val av hemtjänst som bättre passar mot deras individuella önskemål. Ett exempel från Borås visar att en privat entreprenör som erbjuder hemtjänst på finska är näst bäst i landet (13 dec 2014): Något som en privat entreprenör kan erbjuda, och som kommunen INTE kan göra, är att utföra tilläggstjänster. Det kan vara sådant som du behöver hjälp med men som inte biståndsbeslutet från kommunen omfattar. Det kan t ex vara att gå ut med hunden, div trädgårdsarbeten, snöskottning osv osv. Om tjänsten är avdragsgill enligt RUT-avdraget är priset förmodligen överkomligt. Detta känner förstås din leverantör till hur det förhåller sig. Hur påverkas kommunen av LOV? Statskontorets utredning 2012:15 visar att: LOV skapar, till skillnad från LOU, inte någon priskonkurrens mellan utförarna, vilket skulle kunna pressa priserna. Statskontorets kvantitativa analyser ger heller inte några belägg för att kostnaderna skulle dämpas av LOV. Om något finns det tecken på att kostnaderna ökar något mer i kommuner som infört valfrihetssystem enligt LOV. Samtidigt är kostnadsnivån lägre i LOV-kommuner än i icke LOV-kommuner både år 2006 och Kostnadsökningarna skulle kunna förklaras med de nya arbetsuppgifter och den ökade administration i kommunerna som LOV ger upphov till, bland annat i form av ökad uppföljning och kontroll. Det är därför troligt att kommunens kostnader både ökar och minskar till följd av LOV. Eftersom samma regelverk gäller för både kommunens egen regi och för de privata entreprenörerna krävs bättre uppföljning och utvärdering samt kostnadskontroll. Utredningen visar också att de äldre har blivit nöjdare över tid med hemtjänsten i kommuner som har ett valfrihetssystem enligt LOV. Den ökade nöjdheten kan vara ett uttryck för att hemtjänstens kvalitet ökat. Den kan också vara ett uttryck för att brukarna uppskattar möjligheten att välja vilken utförare som ska svara för insatsen. 4

6 Fler behöver arbeta inom hemtjänsten En farhåga som förs fram är att kommunens egen hemtjänst måste säga upp personal då hemtjänsttagarna väljer andra utförare. I vissa kommuner har införandet genomförts utan en ordentlig genomlysning av kommunens egen hemtjänst utifrån kvalitet och effektivitet. Så är inte fallet i Gagnefs kommun. Ett arbete pågår att öka tiden hos hemtjänsttagarna och minska på kringtid, dvs den tid som personalen inte är hos de äldre. Detta gör att kostnaderna per timme minskar och effektiviteten ökar. Till det vet vi att hemtjänsten i Gagnefs kommun får höga betyg i undersökningar. Det är därför inte sannolikt att det vid ett införande av LOV skulle ske en kraftig överströmning av brukare från kommunen till privata alternativ på grund av rent missnöje. Då antalet som beviljas hemtjänst spås öka varje år kommer fler att behöva arbeta inom hemtjänsten. Att det finns fler arbetsgivare för de som arbetar inom hemtjänsten måste ses som en fördel. Enligt Jobbhälsobarometern 2014 trivs personal i privat vård och omsorg bättre än kollegerna i kommuner och landsting. De är mer nöjda med arbetsmiljön, med arbetsledningen och betydligt mer nöjda med lönen! Länk till hela rapporten: 890f-b2c8c350c347&FileName=VF_Jobbh%c3%a4lsobarometern_SKI2014_A.pdf 5

7 Gagnef har redan bra hemtjänst kan det bli bättre? Det är helt korrekt att Gagnefs kommuns hemtjänst får höga betyg i flera kvalitetsmätningar och ligger i topp i länet. Nedan redovisas några frågor och i varje kategori finns det kommuner som har högre resultat: Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet 2013 Sorsele 100% Gagnef 91% Vansbro 91% Dalarnas län 84% Riket 82% Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt 2013 Sorsele 94% Smedjebacken 87% Gagnef 87% Dalarnas län 80% Riket 76% Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen 2013 Nacka 80% Gagnef 72% Riket 61% Dalarnas län 60% Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten 2013 Ekerö 64% Vansbro 62% Gagnef 58% Dalarnas län 51% Riket 46% Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål 2013 Laxå 98% Falun 93% Gagnef 90% Dalarnas län 87% Riket 86% Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 2013 Lekeberg 100% Vansbro 97% Älvdalen 97% Gagnef 92% Dalarnas län 91% Riket 89% Region Dalarna har gjort en sammanställning över hur det ser ut i Dalarnas kommuner (SKL:s öppna jämförelser 2013): %C3%96ppna-J%C3%A4mf%C3%B6relser-V%C3%A5rd-och-omsorg-om-%C3%A4ldre-i-Dalarna pdf 6

8 Måste man välja? Nej. Den som inte önskar att göra ett aktivt val kommer att få den hjälp som beviljats ändå. Troligtvis av kommunens egen regi, eller av den som kommunen utsett. Hur ofta kan man välja? Det är upp till kommunen att bestämma hur snabbt eller ofta man får välja en ny utförare, men rimligtvis måste det vara enkelt och snabbt utifrån hur de som beviljats hemtjänst önskar att ha det. Och hur många gånger man vill. 19 december 2014 Anki Enevoldsen, ordförande Centerpartiet i Gagnefs kommun Sofia Jarl, oppositionsråd C Gagnefs kommun 7

Hur har genomförandet av LOV påverkat företagsetableringen?

Hur har genomförandet av LOV påverkat företagsetableringen? Hur har genomförandet av LOV påverkat företagsetableringen? Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem 2012:15 Lagen om valfrihetssystem Hur påverkar den kostnader och effektivitet i kommunerna? MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-26 2011/151-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-05-26 S2011/5391/FST (delvis) Regeringen

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Nacka kommun såg ett behov av att utveckla innehåll

Läs mer

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Tillväxtverkets publikationer

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Måttligan Hemtjänst En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Askersund, Filipstad, Hagfors, Hjo, Munkfors och Töreboda Nätverket

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad Exempel från Nacka Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Måttligan. Hemtjänst JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Måttligan Hemtjänst En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Askersund, Filipstad, Hagfors, Hjo, Munkfors och Töreboda Nätverket

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar och andra

Läs mer

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv

Hemtjänst. En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Hemtjänst En jämförelse av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn 2008-10-15 Nätverket är en

Läs mer

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Slutrapport Etapp I Datum 2009-11-04 Versionsnummer 3 Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

KUNDVALETS EFFEKTER OCH FUNKTIONSSÄTT

KUNDVALETS EFFEKTER OCH FUNKTIONSSÄTT SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2004:1 Januari 2004 KUNDVALETS EFFEKTER OCH FUNKTIONSSÄTT CLAES CHARPENTIER Handelshögskolan i Stockholm 2004-01-12 Förord Inom Handelshögskolans

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Utredning. Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013

Utredning. Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013 Utredning Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013 Innehållsförteckning Förord 1 Sammanfattning 2 1 Var det bättre på den gamla tiden?

Läs mer

Morgondagens omsorgstagare vad önskar de? En gallup till 65 70 åringar i Sverige 2012

Morgondagens omsorgstagare vad önskar de? En gallup till 65 70 åringar i Sverige 2012 Morgondagens omsorgstagare vad önskar de? En gallup till 65 70 åringar i Sverige 2012 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 211 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ett oförändrat stort antal anhöriga, främst makar och barn, ger allt mer hjälp till äldre personer. Många anhöriga får inte det stöd

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer