Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)"

Transkript

1 Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77)

2 uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från riksdagspartierna och experter från myndigheter och organisationer Tillsattes 2004 för en översyn av personlig assistans (kallades då Assistanskommittén) Uppdraget utvidgades 2006 till en översyn av LSS som redskap för att uppnå de handikappolitiska målen Därefter ytterligare direktiv om bl.a. sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar Ordförande: Kenneth Johansson (c)

3 LSS en bakgrund LSS ger sedan 1994 personer med omfattande funktionsnedsättningar rättigheter till tio stöd- och serviceinsatser de flesta genom kommunerna LASS reglerar statens ansvar för att finansiera en del av den personliga assistansen genom assistansersättningen I dag har insatser enligt LSS vanligast är daglig verksamhet, kontaktperson och gruppbostad/servicebostad för vuxna personer har personlig assistans enligt LASS Allt stöd enligt LSS och LASS kostade omkring 40 miljarder kronor år 2007 personlig assistans svarade för halva kostnaden

4 Varför översyn av LSS och personlig assistans? Mer omfattande insatser än förväntat till färre personer, men snabb ökning nu av äldre inom personlig assistans och ungdomar när det gäller flera andra LSS-insatser Större kostnader än beräknat särskilt för personlig assistans där kostnaderna ökar med omkring 2 miljarder kronor per år Huvudmannaskapet har diskuterats och ifrågasatts Oklarheter om tillämpning och utförande, inte minst när det gäller det snabbt ökande antalet enskilda anordnare av personlig assistans En huvuduppgift att se till att LSS är ett effektivt redskap för att uppnå de nationella målen för handikappolitiken

5 Bevarad rättighetslag Rättighetslagstiftningen har varit viktig som garant för stöd och service till personer med omfattande och långvariga behov Den har också stärkt den enskildes ställning i förhållande till huvudmän och myndigheter LSS ska bestå som rättighetslag för sociala tjänster men den måste kompletteras, förtydligas och tillämpas med hjälp av bra metoder för behovsbedömning och kvalitet i utförandet Det ska bli lättare för medborgarna att överblicka rättigheter och skyldigheter genom att LASS upphör att gälla som egen lag och inarbetas i LSS

6 Ett barnperspektiv i LSS Ett barnperspektiv måste föras in i LSS barn ska ha rätt att få relevant information och att komma till tals om åtgärder som rör dem Obligatorisk registerkontroll av alla som arbetar med att utföra stöd och service enligt LSS åt barn och unga Utveckling av metoder som behövs för att barnperspektivet ska förverkligas även viktig uppgift för tillsynen att följa detta

7 Nya, utvidgade och preciserade insatser i LSS Personlig service med boendestöd ny insats för de som behöver stöd i ordinärt boende i dag saknas en sådan insats mellan grupp- eller servicebostad och personlig assistans Även personer med psykiska funktionsnedsättningar ska ha rätt till daglig verksamhet enligt LSS om de ingår i lagens personkrets Insatsen bostad för vuxna delas upp i gruppbostad och annan bostad med särskild service för att det tydligare ska framgå vad den enskilde har rätt till Samma ålderskrav för alla insatser som redan gäller för personlig assistans med undantag för daglig verksamhet som är avsedd för personer i yrkesverksam ålder

8 Förbättrad tillämpning Insatserna i LSS ska vara medel för att människor med funktionsnedsättningar får möjlighet att leva som andra de får inte bli mål i sig själva och inte heller den enda möjligheten att leva som andra för de som har rätt till dem Flera förslag som handlar om systematisk kunskapsutveckling, utarbetande av riktlinjer, utredning av förutsättningarna för nationella kunskapscenter m.m. Kompetens är en nyckelfråga viktigt att regeringen går vidare med samlade utvecklingsinsatser Oroande signaler om att tillsynen är eftersatt förstärkningar och ökad tydlighet behövs, inte minst när det gäller personlig assistans

9 Bättre sammanhang med andra lagar och samhällsområden LSS ska inte vara en lag för skyddsåtgärder som kan inskränka den enskildes frihet regeringen bör utreda om dessa ska regleras i en särskild lag Regeringen bör utreda hur människor med funktionsnedsättningar ska slippa merkostnader till följd av hyror för gemensamma utrymmen i gruppbostäder/servicebostäder enligt LSS innan frågan är löst bör de som berörs få samma särskilda bostadstillägg som ålderspensionärer Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ska följas upp år 2010 regeringen bör då se över balansen mellan individuella och generella insatser och förutsättningarna för samverkan och individuell planering

10 Samlat statligt huvudmannaskap för personlig assistans Goda resultat av dagens lösning med ett tydligt lokalt ansvar för planering och långsiktigt stöd, men också problem med bl.a. det dubbla huvudmannaskapet med personlig assistans Staten ska ha ett samlat ansvar för personlig assistans för att undvika dubbelarbete och öka tydligheten om kvalitet och ekonomiskt ansvar i och med det ska LASS upphävas och inarbetas i en ny LSS Kommunernas ansvar för andra insatser bibehålls eftersom dessa kräver långsiktigt lokalt ansvar och planering landstingen har ansvar för särskilt expertstöd Det ändrade huvudmannaskapet för personlig assistans bör följas upp och utvärderas

11 Tydligare krav för rätten till personlig assistans En mer likvärdig bedömning av behovet av personlig assistans är viktig både för rättssäkerheten och kostnadsutvecklingen Mer än 20 timmars grundläggande behov per vecka för rätt till personlig assistans för vuxna ska det också krävas andra behov för att ha rätt till personlig assistans Det grundläggande behov som avser ingående kunskap om den funktionshindrade ska tas bort när det finns en lösning för skydds- och begränsningsåtgärder Dubbel assistans ska bara beviljas om behoven inte kan tillgodoses genom hjälpmedel och bostadsanpassningar Samtliga behov ska utredas och beräknas efter en modell som minskar skillnaderna i landet

12 Tydligare förutsättningar för utförandet av personlig assistans Alla assistansanordnare ska ha ett tydligt ansvar för kvalitet och redovisning av hur utbetalad ersättning använts Tillsynen av assistansanordnare ska förstärkas och bli mer aktiv Enskilda assistansanordnare ska ha tillstånd från tillsynsmyndigheten Ersättning för personlig assistans ska bara användas till kostnader för personlig assistans ökade förutsättningar för detta genom att timbeloppet som betalas ut anpassas efter när assistansen utförs (högre nivå på kvällar, nätter och helger)

13 Genomförande och konsekvenser Den nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning kan tidigast träda i kraft år 2010, därefter uppföljning och utvärdering Sammantaget förbättrar lagen möjligheterna att leva som andra för de som har rätt till insatser, men effekterna varierar beroende på vilket stöd man har i dag Stegvis kompensation till kommunerna för den utvidgade rätten till daglig verksamhet efter tre år beräknas merkostnaden till omkring 500 miljoner kr per år Dämpad och stabil kostnadsutveckling behövs för långsiktigt hållbar assistansreform den årliga statliga kostnaden för personlig assistans minskas under perioden med omkring 3 miljarder kronor

14 Kommitténs sammansättning Ordförande: Kenneth Johansson (c) Ledamöter från riksdagspartierna: Gunnar Björk (c) Anne-Marie Brodén (m) Linnea Darell (fp) Helen Edlund (kd) Paul Lindquist (m) Lars U Granberg (s) Hans Hoff (s) Magnus Johansson (mp) Margreth Johnson (s) Monalisa Norrman (v) Sakkunniga och experter från Regeringskansliet, myndigheter och intresseorganisationer

15 Tidigare delbetänkanden om personlig assistans På den assistansberättigades uppdrag (SOU 2005:100) om tillsyn, tillstånd och ekonomisk uppföljning av ersättning för personlig assistans Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) om skärpta regler för utbetalning, användning och återbetalning av assistansersättning assistansanordnare ska konkurrera med kvalitet och inte med ekonomiska förmåner för assistansberättigade

16 Kostnader för LSS och LASS (löpande priser) Mkr Kommuner Staten Totalt

17 Kommunernas kostnader för olika LSSinsatser (löpande priser) MKr Boende Personlig assistans Daglig verksamhet Övrigt

18 Kostnader för assistansersättning (löpande priser) MKr Totalt Stat Kommun

19 Sammanställning av ekonomiska effekter av kommitténs förslag. MKr. Förslag som medför sänkta kostnader Totalt Enhetlig modell för bedömning av behov Det femte grundläggande behovet för personlig assistanstas bort Begränsa rätten till dubbel assistans Införande differentierad schablon beroende på brukarens behov av service på ob-tid Sänkning av påslag för administration i schablon Förändring av statens bidrag till råd och stöd Summa Avdrag för överlappning mellan förslag Nettobesparing ca Förslag som medför ökade kostnader Rätt till daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade i personkrets Höjning av gräns för bostadsbidrag i boende enligt LSS Förstärkt tillsyn Uppföljning och uppdrag Summa Totala ekonomiska effekter

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna Svenska staten sviker de svagaste Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna 1 Förord När den internationellt uppmärksammade Assistansreformen

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner.

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner. Skrivelse rörande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om rättssäkerhet och enhetlighet i assistansersättning (Svar på uppdrag om assistansersättning, Dnr 041762-2010-FPSS) Medverkande: Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer