Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) SOFV Sammanfattning Utredningens uppdrag är att se över dagens ersättningssystem med syfte att stärka förutsättningarna för en långsiktig hållbar kvalitetsutveckling, i enlighet med vad som föreskrivs i LSS-lagstiftningen. Ersättningssystemet ska bättre motsvara de faktiska kostnaderna för utförd assistans. Utredningen har tagit fram ett förslag som bl. a innebär att den nuvarande timschablonen har differentierats i en grund- och en tilläggsschablon för mer ändamålsenlig utformning av ersättningen. En ersättning för ordinarie assistans vid sjukdom förs in i schablonen, ett skriftligt avtal upprättas mellan brukare och anordnare om ett miniminnehåll i utförandet med innebörden att brukaren ska få ett ökat inflytande på utformningen samt för att ersättningen ska kunna betalas ut. Förslag till beslut Stadsområdes nämnden Väster föreslås besluta att yttra sig till kommunstyrelsen i enlighet med av förvaltningen framlagt förslag, samt att förklara beslutet omedelbart justerat Ärende Uppdraget är att se över dagens ersättningssystem med syfte att stärka förutsättningarna för en långsiktig hållbar kvalitetsutveckling, i enlighet med vad som föreskrivs i LSS-lagstiftningen. Ersättningssystemet ska bättre motsvara de faktiska kostnaderna för utförd assistans. Frågor som direkt berör fusk och felaktigheter med assistansersättning har inte legat inom ramen för detta utredningsuppdrag utan belyses i SOU 2012:6. Utredningen har tagit fram ett förslag som bl. a innebär att den nuvarande timschablonen har differentierats i en grund- och en tilläggsschablon för mer ändamålsenlig utformning av ersättningen. En ersättning för ordinarie assistans vid sjukdom förs in i schablonen, ett skriftligt avtal upprättas mellan brukare och anordnare om ett miniminnehåll i utförandet med innebörden att brukaren ska få ett ökat inflytande på utformningen samt för att ersättningen ska kunna betalas ut. Utredningens bedömning är att beräkningsmodellen för schablonerna måste revideras och att flera myndigheter kring assistansersättningen måste samverka mer systematiskt och delvis formaliserat. Utredningen föreslår att modellen med en schabloniserad ersättning kvarstår då SIGNERAD

2 fördelarna överväger i förhållande till uppdraget. Den enskilde har möjlighet att prioritera inom ramen för den beviljade ersättningen, den är enkel att administrera och ger en tydlig ekonomisk ram samt är konkurrensneutral. 2 (2) Alla brukare beviljas grundschablonen, motsvarar ungefär samma schablon som den nuvarande. Brukare med stor andel av assistans förlagd på nätter och helger beviljas tilläggsschablon per beviljad timme och vid osäkerhet kan beslutet tidsbegränsas. Förhöjd ersättning kommer att finnas kvar som en ventil för individuellt bedömda behov av olika karaktär. Beslutsunderlag Begäran om yttrande över remiss. G-Tjänsteskrivelse SoN Väster Remiss ang förändrad assistansersättning Förslag till yttrande SoN Väster Remiss ang förändrad assistansersättning Sammanfattning av SOU 2014:9 om förändrad assistansersättning Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Västers arbetsutskott Stadsområdesnämnd Väster Ansvariga Gethel Jadbäck Gisela Green

3 Malmö stad Stadsområdesnämnd Väster 1 (4) Datum Adress Diarienummer SOFV Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) STK Sammanfattning Stadsområdesnämnd Väster ställer sig bakom utredningens förslag att den statliga schabloniserade assistansersättningen bör finnas kvar men differentieras. Detta för att möjliggöra en individuell flexibilitet i användningen och nå en bättre kostnadsmässig träffsäkerhet. Det är positivt att den assistansberättigade får ett förstärkt inflytande genom att avtal upprättas med anordnaren, att kostnaden för sjuklön förs in som en kostnadspost i timschablonen och ingår i grundschablonen och slutligen att egen arbetsledning av den egna assistansen upphör. I övrigt väljer Stadsområdesnämnden Väster att ge remissvar på de punkter som nämnden finner centrala i betänkandet ur ett kommunalt perspektiv. Svaret följer redovisningen i betänkandets disposition. Nämnden stödjer i stort utredningens förslag och anser att förslaget är i rätt riktning till en differentierad ersättning utifrån den enskildes behov. Nämnden är dock tveksam om utredningens underlag för kostnadsberäkningarna är tillräckligt omfattande för att ge stabilitet åt ny modell. Kostnadskartläggningen är baserad på kostnadsuppgifterna för 108 brukare vilket framstår som otillräckligt underlag för att vara statistisk signifikant. Dessutom menar nämnden att förslaget öppnar upp för att en huvudman tar ansvar för hela den personliga assistansen, inte enbart den statliga assistansersättningen. Yttrande 8.4 Förslag till ny ersättningsmodell Stadsområdesnämnden Väster ställer sig positiva till översynen och med förslaget samt att verkställa föreslagna åtgärder fr.o.m Nämnden har kunnat konstatera en ökad kostnad för hela verksamheten personlig assistens som är att hänföra till fler beviljade timmar. Det är angeläget att tydligare synliggöra kostnaden för den enskilde. Önskvärt är, vilket inte är

4 utredningens uppdrag, att samstämmigheten mellan assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)blir mer enhetlig. 2 (4) Differentierad timschablon Stadsområdesnämnd Väster ställer sig bakom förslaget till en differentierad assistansersättning, att den mer följer den enskildes faktiska behov. Nämnden kan konstatera att utredningen anser att det bör finnas en möjlighet, en ventil, till kompletterande lösningar för de brukare som har stora behov som leder till särskilt höga kostnader. Nämnden menar att förslaget måste omfatta dessa fall för ökad träffsäkerhet i ersättningen Ersättning vid ordinarie assistens sjukdom I det nuvarande systemet har kommunen basansvaret för vikarietäckning när de privata anordnarnas assistenter är sjuka vilket innebär en omfattande administration både för kommunen och anordnaren. Nämnden ställer sig bakom utredningens förslag att den statliga ersättningen täcker samtliga kostnader d.v.s. att anordnaren tar ansvaret för såväl vikariekostnaden som för sjuklönen. Kommunens roll som anordnare kan bli att mot ersättning från den privata anordnaren bidra till att lösa vikariesituationen om anordnaren inte själva kan lösa vikarietäckningen. Detta innebär att kommunens basansvar enligt LSS inte gäller i denna del. Däremot kvarstår för kommunen att säkerställa att den enskilde inte lämnas utan vård och tillsyn och därmed kvarstår också ett visst uppföljningsansvar gentemot anordnaren Timschablonens nivå och årliga uppräkning Utredningen har konstaterat att timersättningen under senare år har räknats upp mer än den faktiska löneutvecklingen. Beräkningen säger att timersättningen är 22 kr över den ursprungliga avsikten och att en anpassning måste ske. Utredningen är också oklar i var gränsen ska gå mellan grundschablonen och tilläggsschablonen. Det som ska avgöra är graden av ersättning för ob-tid. Nämnden menar i det sammanhanget att modellen för en ny assistansersättning bör bygga på att samma totala resurs som finns idag. En sänkning av ersättningsnivåerna bör ersättas med att man istället inledningsvis avstår höjningar till dess att man fått större kunskaper om hur modellen utfaller för den enskilde. 8.5 Reglering av avtal mellan brukare och anordnare Stadsområdesnämnd Väster stödjer förslaget om att relationen mellan anordnare och den assistansberättigade regleras genom avtal och att detta ska uppfattas som ett stöd till brukaren. Nämnden uppfattar att detta i princip kan jämföras med upprättandet av en

5 genomförandeplan inom vården och omsorgen i övrigt. Här har brukaren möjlighet till delaktighet i planeringen av sin egen omvårdnad 3 (4) 8.6 Arbetsledning av den egna assistansen Nämnden instämmer i utredningens bedömning att en brukare inte ska kunna ta emot ersättning av anordnaren för administrativt arbete såsom arbetsledning för den egna assistansen. Ersättningen i detta fall har blivit mer av en inkomstförstärkning än kvalitet i själva assistansen och att komplettera eller reglera SFB på denna punkt är rimlig. 8.7 Några övriga frågor Förbättra samarbetet mellan myndigheter inom assistansområdet Utredningen visar, i likhet med tidigare utredningar i frågan, att uppdelningen av kostnadsansvaret för personlig assistans inte är optimal. Ett exempel är då den sökande ansöker om personlig assistans hos både kommunen och Försäkringskassan. Då kan den sökande använda kommunens beräkning av timmar i en rättsprocess mot Försäkringskassan och vice versa vilket inte är gynnsamt för varken myndighet eller brukare. Utredningen framhåller att försäkringskassans och kommunens olika tolkningar, socialförsäkring resp. social insats, av samma insats behöver diskuteras gemensamt. Det är nämndens uppfattning att de olika tolkningarna eller bedömningar ofta leder till viss irritation i handläggningen om vad som är det grundläggande behovet. De olika bedömningarna påverkar rättssäkerheten och skapar onödiga kostnader för båda parter kring handläggningen. Sveriges Kommuner och landsting har tidigare framfört, att en huvudman, staten, bör vara ansvarig för all personlig assistans. Utredningen väljer att inte lägga något förslag avseende detta men gör ändå den bedömningen att Försäkringskassan bör ges ett samordnande ansvar för samverkan kring assistansersättningen. Nämnden anser att det är en brist i utredningen att konsekvenserna av ett samlat huvudmannaskap för personlig assistans inte är belyst. 9 Konsekvenser av förslagen Stadsområdesnämnd Väster kan inte se några negativa konsekvenser för brukarna, men det blir viktigt att följa konsekvenserna av en differentierad ersättning som enligt utredningen är svåra att förutse fullt ut. För kommunen försvinner en administrativ kostnad men å andra sidan får kommunerna finansiera hela överföringen genom den ekonomiska regleringen. Dock får kommunen tillbaka en del för den assistans kommunen själva utför och kommunens åtagande vad gäller assistansen första 20 timmar. Nämnden utgår från att det sammantaget

6 inte blir någon skillnad mot idag men utgår från att ansvarig förvaltning, Sociala resursförvaltningen, analyserar de finansiella konsekvenserna. 4 (4) Särskilt yttrande Experten Pelle Kölhed, Handikappförbundet, framför i särskilt yttrande oro över att ersättningen ska sänkas utifrån utredningens beräkning, att för höga lönenivåer har legat till grund för gällande timschabloner. Nämnden kan i viss mån instämma i oron då underlaget för beräkningen framstår som vagt och det känns osäkert om det är statistiskt säkerställt. Annars så uppfattar nämnden det så att det är samma volym av finansiella medel ska finnas kvar i systemet men ska omfördelas till förmån för de som har störst behov. Avslutningsvis är Stadsområdesnämnd Väster överens med utredningen om att den nuvarande schablonersättningen bör ersättas med en ny modell för differentierad schablonersättning som kompenserar för förhöjda ersättningar och ersättningar för sjuklönekostnader. Det är dock svårt att överblicka vilka de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna detta kommer att innebära. Ordförande Jamal El-Haj Nämndssekreterare Monika Laurell

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) S2014/1703/FST Enheten för familj och socialtjänst Inger Laudon Socialdepartementet 103 33 Stockholm KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bilaga 5 LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Göteborgsregionens kommunalförbunds yttrande över

Läs mer

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (7) Datum 2014-09-09 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Läs mer

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg 1 Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:77 Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Remissvar: Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Remissvar: Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Solna 2009-02-05 Remissvar: Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Frösunda med dotterbolagen Personal Care, Argolis, Marks

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001 2015-08-24 Dnr 2015/00001 Nr 14 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående svar på remiss SOU 2015:21 Mer trygghet och

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77.

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. 5. Huvudmannaskap för stöd och service Förslaget att staten ska finansiera personlig

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK.

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK. Socialdepartementet Vår referens/dnr: 63/2015/CBK s.sf@regeringskansliet.se, s.registrator@regeringskansliet.se Er referens/dnr: S2015/1554/SF 2015-08-28 Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 1(9) Riksförbundet FUB YTTRANDE 2012-04-25 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Riksförbundet FUB är en intresseorganisation

Läs mer