Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna"

Transkript

1 Anna Nerelius Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Förslag till beslut Skrivelsen till Socialdepartementet godkänns. Ärendebeskrivning KSL har i verksamhetsplan 2013 haft i uppdrag att undersöka länets kommuners inställning gällande två frågor: 1. Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättning och vad det får för konsekvenser för kommunerna. 2. Den andra frågan gäller Socialstyrelsens rekommendation att gruppboenden ska bestå av 3-5 boenden, något som kan vara svårt för kommunerna att leva upp till. Uppdraget har varit att ta reda på var kommunerna står i frågorna och, om kommunerna önskar, i ett gemensamt yttrande tillskriva Regeringen och Socialstyrelsen (IVO efter den 1 juni 2013) i dessa frågor. KSLs kansli har tagit fram ett förslag till skrivelse till Socialdepartementet gällande Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen. Sociala välfärdsberedningen beslutade på sammanträde den 22 november att tillstyrka skrivelsen och föreslå styrelsen att den godkänns. 1. Assistansersättningen Bakgrund För personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar kan insatser beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En av de insatserna som kan beviljas är personlig assistans. Personlig assistans kan beviljas den som behöver hjälp med så kallade grundläggande hjälpbehov, till exempel hjälp med personlig hygien, måltider, klä på sig eller kommunicera.

2 Ansvaret för personlig assistans är delat mellan kommunerna och Försäkringskassan. Om behoven av hjälp uppgår till mer än 20 timmar per vecka, har personen med funktionsnedsättning rätt till assistansersättning som betalas ut av Försäkringskassan. Det är kommunen som beslutar om- och finansierar de 20 första timmarna oavsett insatsens omfattning. Om behovet understiger 20 timmar kan kommunen bevilja personlig assistans enligt bestämmelserna i LSS. Försäkringskassans bedömning Sedan 2008 har Försäkringskassan sett över sitt arbete med prövningar av assistansersättningen för personer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att en ny striktare tillämpning av begreppet grundläggande behov har införts genom förtydliganden som gjorts i Regeringsrätten, en dom som blivit prejudicerande. Konsekvensen av detta har bland annat blivit att fler personer fått avslag gällande assistansersättning eftersom deras hjälpbehov inte uppnått 20 timmar (se mer under regeringsuppdrag om assistansersättning på sid 3). Konsekvenserna för enskilda personer av Försäkringskassans hårdare bedömning är något som det skrivits flitigt om i media de senaste åren och många brukarföreningar har uttryckt sin oro. Bland annat har lyfts fram på olika håll att Försäkringskassans åtstramningar leder till en övervältring på kommunerna. Med det menas ett ökat antal personer med funktionsnedsättning som nekas assistansersättning av Försäkringskassan och då får kommunen ta över ansvaret. Vad som pågår på nationell nivå Regeringen uppmärksammar på många olika sätt frågor som handlar om assistansersättningen. I februari 2012 överlämnades betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Som en direkt konsekvens av utredningen har det införts skärpta krav för tillstånd att bedriva verksamhet enligt LSS och bättre tillsyn och kontroll. I budgetpropositionen för 2014 beskrivs flera pågående utredningar som berör området. En utredare håller på med att se över den nuvarande modellen för assistansersättningen och ska vara klar med det i februari Nedan beskrivs närmare andra utredningar, rapporter mm med stor relevans för området: Regeringsuppdrag om assistansersättningen Regeringen beslutade i maj 2012 att uppdra åt inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att utreda hur Försäkringskassans beslut om assistansersättning har förändrats över tid och vilka orsaker det haft samt konsekvenser av detta. En delrapport Utfall av beslut om statlig assistansersättning rapport 2012:18 har redovisats. Rapporten visar bland annat att assistansersättningen har haft en stabil ökning fram till Därefter har relativt stora förändringar skett. Bland annat har antalet personer som nybeviljats assistansersättning minskat med drygt en fjärdedel och antalet avslag har ökat med nästan 50 procent sen år En slutrapport ska presenteras i oktober I den kommer det bland annat att presenteras vilka samhällsstöd som istället lämnas till de personer som inte beviljas assistansersättning. 2 (6)

3 Gemensam skrivelse till regeringen från SKL och Försäkringskassan SKL och Försäkringskassan har i gemensam skrivelse till regeringen Försäkringskassan bör överta ansvaret för personlig assistans påpekat att de båda anser att Försäkringskassan (staten) bör överta hela huvudmannaskapet för personlig assistans, alltså även för de 20 första timmarna som kommunerna idag ansvarar för. SKL och Försäkringskassan menar bland annat att det dubbla huvudmannaskapet har medfört en rad negativa konsekvenser. Otydlighet för brukaren vem som ansvarar, sämre rättssäkerhet, en icke enhetlig och dubbel handläggning och administrativa kostnader är några saker som nämns. SKL och Försäkringskassan anser att det är angeläget dels för att underlätta för assistansberättigade och assistansanordnare, dels för att få en bättre styrning av tillämpningen och en bättre kostnadskontroll. Rapport från FUB I september 2013 presenterade FUB (intresseorganisationen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) rapporten Svenska staten sviker de svagaste. FUB har för andra året i rad genomfört en enkätundersökning i samtliga kommuner i landet. Nedan presenteras kort vad som framkom i rapporten: Fyra av fem kommuner uppger att Försäkringskassans striktare behovsbedömning har förskjutit ansvaret för personlig assistans från staten till kommunen. Fyra av tio kommuner upplever att de saknar ekonomiska förutsättningar att leva upp till LSS- lagstiftningens syften. Nästan var tionde kommun uppger att de fråntar personer med funktionsnedsättning rätten till stöd inom ramen för LSS i samband med att staten vältrar över ansvaret på kommunen. Detta för att individen blir hänvisad att söka insatser enligt SoL. I rapporten uppmanar FUB regering och riksdag att tidigarelägga redovisningen av ISF s redovisning till innan valet De kräver också en översyn av lagtexten och en snabbutredning av en sänkt brytpunkt mellan kommunalt och statligt kostnadsansvar, detta för att minska övervältringen till kommunen och förbättra rättssäkerheten. 2. Gruppboende enligt LSS Kommunen är skyldig att inrätta bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. En sådan bostad kan bland annat vara i form av en gruppbostad. En gruppbostad är till för personer med omfattande tillsyns- och vårdbehov. Med gruppbostad menas vanligtvis ett litet antal bostäder grupperade i villor, radhus eller flerfamiljshus kring gemensamma utrymmen. Socialstyrelsen är den myndighet som ger tillstånd till nya gruppbostäder. Socialstyrelsens rekommendation är att gruppbostäder ska bestå av tre till fem boenden, men Regeringsrätten har i en dom meddelat att sex boenden i en gruppbostad också kan vara acceptabelt. 3 (6)

4 Huvudargumenten för att en gruppbostad ska bestå av få platser är att i en liten grupp kan de individuella behoven ses och tillfredsställas på ett bättre sätt än i en stor grupp. Den enskilde ges därmed mer möjlighet att påverka och ha inflytande över sin vardag. I en liten grupp kan antalet personal begränsas vilket ökar tryggheten för de boende. I Socialstyrelsens undersökning Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2012 visar det sig att 12 procent av gruppbostäderna i landets kommuner består av sju boenden eller fler. Detta trots socialstyrelsens rekommendationer om 3-5 boenden. Socialstyrelsen genomförde hösten 2012 en nationell tillsyn av bostäder med särskild service för vuxna. I tillsynen visade det sig bland annat att vanligast är att gruppbostäder har fyra till sex lägenheter. Dialog med kommunerna För att få en uppfattning om var kommunerna i länet står och om vi ska gå vidare med frågorna har KSL haft en dialog med några utvalda kommuner i länet. Efter det har en minienkät skickats ut till enhets/avdelningschefer inom funktionshinderområdet i alla 26 kommuner i länet inklusive de tretton stadsdelarna. Enkäten innehöll tre frågor: 1. Anser du att Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen har fått konsekvenser i din kommun? Om ja hur? 2. Anser du att kommunen har svårt att leva upp till Socialstyrelsens krav på 3-5 (max 6) boende i ett gruppboende? Om ja hur? 3. Är kommunen intresserad av att göra gemensamma insatser i länet kring någon av ovanstående frågor? Sammanfattning av enkätsvaren Det har sammanlagt inkommit 23 svar (inklusive stadsdelarna i Stockholms stad). Nedan redovisas kort vad som framkommit: Fråga 1: Anser du att Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen har fått konsekvenser i din kommun? Om ja hur? Av de 23 inkomna svaren ansåg 18 svarande att Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen har fått konsekvenser för kommunen. Personer som får avslag på insatser hos Försäkringskassan söker istället LSSinsatser eller hemtjänstinsatser enligt SoL hos kommunen för att få sina behov tillgodosedda. Flera kommuner beskriver detta som en förskjutning över till kommunen som får ta ett större ansvar. Detta leder också till ökade kostnader för kommunerna. En svarande beskriver det som att det har blivit en förskjutning vad gäller rätten till personlig assistans från den målgrupp det var mest tänkt för till den målgrupp som det redan finns bra insatser för. Nyskadade och nysjuka drabbas mest. Fråga 2: Anser du att kommunen har svårt att leva upp till Socialstyrelsens krav på 3-5 (max 6) boende i ett gruppboende? Om ja hur? 4 (6)

5 14 svarande anser inte att kommunen har några svårigheter att leva upp till kravet på att ett gruppboende ska vara 3-5 boende. Många som bygger nytt bygger sex platser vilket godkänns av Socialstyrelsen i de flesta fall. Några svarar att det är svårt att få det att gå ihop ekonomiskt med små enheter, men flera menar att det är viktigast att värna om småskaligheten. Flera svar handlar om att Socialstyrelsens handläggning är inkonsekvent och gammalmodig och att det skulle behövas ett nytänk. Några svarande är kritiska till att Socialstyrelsen ger en dålig handledning för hur gruppboenden ska vara utformade och de ger inga förhandsbesked på tillståndsgivningen. Fråga 3: Är kommunen intresserad av att göra gemensamma insatser i länet kring någon av ovanstående frågor? Nedan ges exempel på förslag till samverkan mellan kommunerna som svaranden angett: Förbättra samverkan med Försäkringskassan Uppmärksamma regeringen på Försäkringskassans striktare bedömningar och vilka konsekvenser det får för kommunerna. Ta fram ett gemensamt förslag i skriftlig form gällande fråga 1. Skapa en politisk debatt kring Försäkringskassan och assistansersättningen, oroande utveckling och många knepigheter och svårhanterligt bland annat med ett dubbelt huvudmannaskap. Processen skulle kunna förbättras Jobba mer med samsyn kring bedömningar och bedömningsinstrument Diskussion om framtidens syn på gruppbostäder, Socialstyrelsens rekommendationer känns gamla och orealistiska. Dialog med Socialstyrelsen kring gruppboenden Samtal med socialchefer Vid en diskussion på möte med det strategiska socialchefsnätverket bekräftas bilden av att assistansersättningen är problematisk och att det finns stora risker för en övervältring på kommunerna nu när Försäkringskassan gör hårdare bedömningar. När det gäller gruppboenden och Socialstyrelsen anser socialchefsnätverket att det största problemet för kommunerna är inte kravet på 3-5 platser utan snarare Socialstyrelsens agerande vid tillståndsgivning av nya gruppboenden. Det finns en brist på dialog både före och efter beslut, vilket leder till samarbetssvårigheter. Kansliets synpunkter Assistansersättningen Frågan om assistansersättningen är på olika sätt en aktuell fråga. Det visar sig inte minst i enkätsvaren från kommuner i länet, men också genom olika nationella rapporter, skrivelser och undersökningar. Många kommuner har också upplevt att detta har fått konsekvenser för dem genom en övervältring och det finns en oro för vad som ska hända. 5 (6)

6 Frågan är aktuell och på dagordningen hos regeringen och det pågår i nuläget en utredning som ISF utför på uppdrag av Socialdepartementet. Utredningen kommer inte att presentera sitt slutresultat förrän i oktober SKL har tillsammans med Försäkringskassan framfört ett förslag om att Försäkringskassan ska ta över hela huvudmannaskapet för personlig assistans. I den rapport som FUB släppte i september i år vill de bland annat se en sänkt brytpunkt mellan kommunalt och statligt kostnadsansvar för personlig assistans. Utifrån detta föreslår kansliet att: KSL tillskriver regeringen/pågående utredning i frågan för att framföra länets synpunkter och påtala vad som framkommit. Gruppboende Utifrån vad som framkommit om Gruppboendefrågan gör kansliet bedömningen att detta inte är något generellt stort problem för kommunerna. Det som däremot har lyfts av flera kommuner i enkäten samt av socialchefer är Socialstyrelsens hantering av processen med tillståndsgivning av gruppbostäder som anses gammalmodig och inkonsekvent. Den nya myndigheten IVO som bildades den 1 juni 2013 har tagit över ansvaret för tillståndsgivningen av gruppbostäder. Myndigheten håller nu på att arbeta fram nya rutiner, riktlinjer och praxis, men ännu finns inget skriftligt. Detta gör att kansliet anser att vi bör invänta praxis innan det finns anledning att agera även i denna fråga. Utifrån detta föreslår kansliet att: Inte i nuläget agera i frågan. Sociala välfärdsberedningens förslag Sociala välfärdsberedningen beslutade vid sitt möte den 22 november att tillstyrka skrivelsen och överlämna den till styrelsen för godkännande. Bilaga: Förslag till skrivelse 6 (6)

7 För kännedom: Sveriges Kommuner och Landsting Dnr KSL/12/0167 Socialdepartementet STOCKHOLM Konsekvenser för kommunerna med Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) välkomnar den pågående utredningen där Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tittar på orsaker och konsekvenser av Försäkringskassans förändrade beslut av assistansersättningen. Som ett medskick till utredningen vill KSL uppmärksamma regeringen på de konsekvenser som kommunerna i Stockholms län upplever med anledning av Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen. Kommunerna i länet konstaterar att antalet personer med funktionsnedsättning som får avslag på sin ansökan om assistansersättning hos Försäkringskassan ökar. Samtidigt får fler personer indragna timmar vid omprövning av assistansersättning hos Försäkringskassan. Detta beror på Försäkringskassans omtolkning och den ändrade rättspraxis av begreppet grundläggande behov. De personer som får avslag eller indragning anses inte uppfylla kraven på behov av personlig assistans som överstiger 20 timmar i veckan. Dessa personer faller istället in under kommunens ansvar. För att få sina behov tillgodosedda hänvisas en person med funktionsnedsättning till att söka LSS-insatser eller hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen i kommunen. Detta innebär negativa konsekvenser för den enskilda personen med funktionsnedsättning som riskerar att få ett minskat stöd. Samtidigt sätter det kommunerna i en svår situation, som tvingas ta ett större ansvar för personer med funktionsnedsättning, med ökade kostnader som följd. Konsekvensen blir då en övervältring från staten till kommunen som har det yttersta ansvaret. Ett delat huvudmannaskap för personlig assistans mellan stat och kommun skapar problem. Det ger en otydlighet och sämre rättssäkerhet då personer med Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, Stockholm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel Fax E-post Hemsida Organisationsnummer

8 YTTRANDE STOCKHOLMS LÄN Dnr: KSL/12/0167 funktionsnedsättning riskerar att hamna mellan stolarna. Detta har också uppmärksammats i en gemensam skrivelse från SKL och Försäkringskassan i juni I denna föreslogs bland annat att staten helt ska ta över ansvaret för personlig assistans. Situationen som den är idag fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. Mot bakgrund av det uppmanar därför KSL regeringen att lyssna på länets kommuner, som liksom många andra reagerat på den striktare bedömningen av assistansersättningen och vad det har fått för konsekvenser för kommunerna och enskilda. I samband med pågående utredning föreslås även att frågan om huvudmannaskap undersöks närmare. Här ser KSL två möjliga lösningar: Antingen tar staten ett större ansvar för den personliga assistansen än idag eller så läggs ett tydligare ansvar på kommunerna. Det senare förutsätter dock en förstärkning av kommunens resurser. Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Erik Langby Ordförande Madeleine Sjöstrand Förbundsdirektör 2 (2)

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna Svenska staten sviker de svagaste Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna 1 Förord När den internationellt uppmärksammade Assistansreformen

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner.

Vår slutsats är att Riksdagen måste ingripa och genom ett förtydligande hävda lagens intentioner. Skrivelse rörande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om rättssäkerhet och enhetlighet i assistansersättning (Svar på uppdrag om assistansersättning, Dnr 041762-2010-FPSS) Medverkande: Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer