TILLVÄXTEN BROMSAS AV KOMPETENSBRIST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLVÄXTEN BROMSAS AV KOMPETENSBRIST"

Transkript

1 TJÄNSTEINDIKATORN 7 MARS 2011 RAPPORT: TILLVÄXTEN BROMSAS AV KOMPETENSBRIST Tjänsteindikatorn från Almega pekar mot att tillväxten i den privata tjänstesektorn kommer att ligga kring 5 procent under årets första kvartal, och därmed på ungefär samma ökningstakt som under helåret Tjänsteföretagen överlag räknar alltså med en fortsatt stark efterfrågan under första kvartalet i år. Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att sysselsättningen i den privata tjänstesektorn väntas fortsätta öka under första kvartalet i år, men i något långsammare takt jämfört med det föregående kvartalet, vilket delvis beror på arbetskraftsbrist inom kunskapsintensiva branscher. Detta håller tillbaka produktionstillväxten, såväl som produktivitetstillväxten i tjänstesektorn, som alltså kunde ha varit ännu högre utan flaskhalsar. Almegas prisindikator visar att tjänsteföretagens försäljningspriser väntas fortsätta stiga under första kvartalet i år och bidra till högre inflation. Den fortsatt starka efterfrågan på tjänster och den allmänt gynnsamma konjunkturutvecklingen i Sverige bidrar till prisuppgången. 1

2 Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Den är väl lämpad för att på ett tidigt stadium pricka in vändpunkterna i konjunkturen. Exempelvis förutspådde Almega redan i juni 2009 med hjälp av tjänsteindikatorn att produktionsnedgången för tjänstesektorn under finanskrisen skulle komma att bli relativt kortvarig, vilket också skulle visa sig stämma. Tjänsteindikatorn har ett högt prognosvärde för den faktiska utvecklingen av såväl produktion som priser och arbetsmarknad och ligger cirka ett kvartal före publiceringen av det faktiska utfallet från SCB:s nationalräkenskaper. Den är en snabb och tillförlitlig signal på konjunkturförändringar i branscher som tillsammans väger tungt i Sveriges totala produktion. Tjänsteproducenterna inom näringslivet svarar för 50 procent av BNP, och 45 procent av den totala sysselsättningen. Ytterligare upplysningar om Tjänsteindikatorn: Lena Hagman chefekonom Almega tel , Linnea Kvist branschanalytiker Almega tel , Almega är de svenska tjänsteföretagarnas arbetsgivar- och intresseorganisation. Almega har cirka medlemsföretag i sju förbund, som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt cirka anställda. Förbunden arbetar med de frågor som rör respektive bransch. Arbetsgivarförbunden bildar tillsammans Almega och ingår i Svenskt Näringsliv. Almega Samhallförbundet Almega Tjänsteförbunden Almega Tjänsteföretagen Bemanningsföretagen IT&Telekomföretagen inom Almega Medieföretagen Vårdföretagarna 2

3 Innehåll 1 Sammanfattning Tillväxten bromsas av kompetensbrist Sysselsättningstillväxten mattas av Prisökningar väntas i en allt större andel av företagen Fakta om tjänsteindikatorn Observera att Tjänsteindikatorn från och med tredje kvartalet 2010 baseras på den nya svenska näringsgrensindelningen SNI Den kvartalsvisa Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet övergick till SNI 2007 i juli Urvalet av företag har förändrats, nya branscher tillkommit och några fallit bort. Tjänsteindikatorn bygger från och med första kvartalet 2011 på en ny skattning utifrån de nya tidsserierna i KI-barometern i förhållande till utfallet enligt de svenska nationalräkenskaperna, se faktarutan nedan. För mer information om övergången till SNI 2007, se Almegas tjänsteindikator togs fram 2001 av Owe Danemar, dåvarande chefekonom för Almega. Indikatorn bygger på Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet, och täcker in nära 90 procent av den privata tjänstesektorn. De branscher som saknas är utbildning, hälso- och sjukvård samt samhälleliga och personliga tjänster inom näringslivet. Tjänsteindikatorn är ett instrument för kortsiktiga konjunkturanalyser, och för att tidigt förutspå vändpunkter i konjunkturen för tjänstesektorn. Tjänsteindikatorn bygger på långa tidsserier för den privata tjänstesektorn, som uppdateras varje kvartal. Tidsserierna har skattats mot utfallet för produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn för det närmast kommande kvartalet. Skattningen utgår från sambandet mellan bland annat företagens förväntningar om det kommande kvartalets efterfråge- och produktionsutveckling och den faktiska utvecklingen av tjänsteproduktionen enligt de svenska nationalräkenskaperna. Tjänsteindikatorn kan anta värden mellan 0 och 100, där värden över 50 anger ökad produktion, och under 50 följaktligen minskad produktion. Även Almegas arbetsmarknads- samt prisindikator bygger på historiska tidsserier från Konjunkturbarometern. Samtliga tre nämnda indikatorer har visat ett högt prognosvärde. Förutom att ange riktningen för produktion, sysselsättning och priser under det kommande kvartalet, analyseras barometerindikatorerna i relation till den faktiska utvecklingen i kvantitativa termer enligt annan statistik, exempelvis de svenska nationalräkenskaperna samt prisstatistik. 3

4 1 Sammanfattning Almegas nya tjänsteindikator pekar mot att tillväxten i den privata tjänstesektorn kommer att ligga kring 5 procent under årets första kvartal. Det kan jämföras med tillväxten under helåret 2010 som uppgick till 4,7 procent. Tjänsteföretagen överlag räknar med en fortsatt stark efterfrågan under första kvartalet i år. Utfallssiffran för första kvartalets tillväxt i tjänstesektorn kommer den 27 maj från SCB. Från och med första kvartalet i år presenterar Almega sin nya tjänsteindikator. Den bygger på en ny skattning av sambandet mellan företagens svar i Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer och utfallet enligt SCB:s nationalräkenskaper. Almegas nya tjänsteindikator visar en lägre produktionstillväxt än vår tidigare indikator, och fångar bättre än den gamla indikatorn in de senaste årens utveckling. Under fjärde kvartalet 2010 översteg näringslivets tjänsteproduktion den tidigare toppnotering som inföll andra kvartalet Denna noterades innan det kraftiga produktionsraset i svensk ekonomi i slutet av 2008 till följd av finanskrisen. Tjänsteproduktionen föll med sammanlagt cirka 6 procent under krisen, men började repa sig redan från och med andra kvartalet Tillverkningsindustrin drabbades hårdare och tidigare än tjänstesektorn av krisen. Tillverkningsindustrins produktion föll från och med första kvartalet 2008 till och med tredje kvartalet 2009 med sammanlagt cirka 25 procent. Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att sysselsättningen i den privata tjänstesektorn väntas fortsätta öka under första kvartalet i år, men i något långsammare takt jämfört med det föregående kvartalet, då ökningen av antalet sysselsatta uppgick till 3,5 procent jämfört med fjärde kvartalet Ökningstakten kan väntas ligga omkring 3 procent första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal förra året. Jämförelsen är mot ett kvartal då sysselsättningen i tjänstesektorn hade börjat öka. Vändningen kom redan i slutet av Under fjärde kvartalet 2010 märktes en tendens till inbromsning i ökningen av antalet anställda för flera kunskapsintensiva branscher. Dessa branscher har tillsammans svarat för 3/4 av den totala sysselsättningsökningen i den privata tjänstesektorn under de senaste tio åren. Samtidigt som efterfrågan på olika tjänster fortsätter att stiga har särskilt företag med en relativt stor andel högkvalificerad arbetskraft fått ökade svårigheter att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden för att kunna möta efterfrågan. Produktionstillväxten kunde alltså ha varit ännu högre om inte dessa flaskhalsar funnits. Härmed hålls även produktivitetstillväxten inom tjänstesektorn tillbaka, vilket också motverkar en starkare produktivitetstillväxt i hela näringslivet. Almegas prisindikator visar att tjänsteföretagens försäljningspriser väntas fotsätta stiga under första kvartalet i år. Det gäller både inom handeln och tjänstesektorn i övrigt. Den fortsatt starka efterfrågan på tjänster och den allmänt gynnsamma konjunkturutvecklingen i Sverige bidrar till prisuppgången. 4

5 2 Tillväxten bromsas av kompetensbrist Almegas tjänsteindikator 1 indikerade i december att produktionstillväxttakten i den privata tjänstesektorn skulle plana ut under fjärde kvartalet. Med andra ord skulle den enligt indikatorn ligga kvar på ungefär samma höga nivå som under tredje kvartalet, det vill säga omkring 6 procent. Almega förutspådde emellertid ändå att tillväxttakten skulle växla ned något under fjärde kvartalet, och inte heller nå upp till de starka tal på över 8 procents tillväxt som indikatorn pekade mot. Även SCB:s månadsstatistik över tjänsteproduktionen tydde på en något lägre tillväxt fjärde kvartalet. Den 1 mars kom utfallet för fjärde kvartalet som visade en produktionsökning på hela 6,8 procent jämfört med fjärde kvartalet Ökningen för tjänsteproduktionen under fjärde kvartalet 2010 blev alltså inte riktigt så hög som tjänsteindikatorn hade pekat mot. Det statistiska underlaget för hur tjänsteproduktionen utvecklades fjärde kvartalet visade en lägre ökning, med 5,3 procent, i linje med Almegas tolkning av tjänsteindikatorn för fjärde kvartalet. SCB gjorde emellertid en uppjustering av tjänsteproduktionen, till 6,8 procent för att få ihop beräkningarna av Sveriges totala produktion, BNP, för fjärde kvartalet. SCB har alltså gjort bedömningen att beräkningarna av BNP från produktionssidan underskattat BNPtillväxten. SCB redovisar en faktisk BNP-tillväxt på hela 7,7 procent för fjärde kvartalet, och på 5,5 procent för helåret Tjänsteindikatorn pekar nu mot att tillväxten i den privata tjänstesektorn kommer att ligga kring 5 procent under första kvartalet i år, se diagram 1. (Utfallet för första kvartalet från SCB kommer den 27 maj). Tillväxttakten kan alltså väntas bli fortsatt stark, men något lägre än den starka siffran för fjärde kvartalet. Ökningstakten räknad från föregående kvartal, säsongrensat, mattades redan under fjärde kvartalet, till 1,3 procent, från att under de tre föregående kvartalen 2010 legat på 1,6 procent i genomsnitt per kvartal. Tjänsteproduktionsindex för januari visar på en fortsatt avmattning. Tjänsteproduktionen ökade med 0,8 procent från den föregående tremånadersperioden, säsongrensat. Eftersom utvecklingen under 2010 liknade utvecklingen 2007, med återkommande flaskhalsar på arbetsmarknaden, bedömde Almega under förra året att produktionsnivån inte heller då skulle följa tjänsteindikatorn lika högt som den indikerade. För att tjänsteindikatorn ska fånga in de senaste årens utveckling bättre har Almega gjort en ny skattning av sambandet mellan företagens svar i Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer och utfallet enligt SCB:s nationalräkenskaper. Från och med denna rapport presenterar Almega sin nya tjänsteindikator utifrån den nya skattningen. 1 Almegas tjänsteindikator bygger på en skattning mot nationalräkenskapernas utfall för den privata tjänstesektorns produktionstillväxt och ger en indikation om riktningen för tjänsteproduktionen omkring två till tre månader innan utfallet enligt nationalräkenskaperna. Indexvärden över 50 tyder på att produktionen ökar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år. Indexvärden under 50 tyder följaktligen på motsatsen. 5

6 Under den ännu starka konjunkturen år 2007 överskattade Almegas gamla tjänsteindikator tillväxten i tjänstesektorn. Då, liksom under 2010, steg efterfrågan på tjänster och indikatorn pekade mot en tillväxttakt på över 8 procent. Utfallet blev betydligt lägre 2007, eller ungefär hälften så starkt, cirka 4 procent. Även med vår nya skattning skiljer sig tjänsteindikatorn från den faktiska produktionstillväxten under 2007, se diagram 1, men överskattningen är inte lika stor som tidigare. Den tidigare tjänsteindikatorn byggde på en skattning som gjordes för tio år sedan, som följaktligen inte riktigt fångade in de senaste årens diskrepans mellan företagens svar och utfallet enligt SCB. Trots överskattningen i Almegas gamla indikator har den ändå varit till god hjälp för att analysera flaskhalsproblemen och förstå varför produktionstillväxten inte blivit ännu högre trots den starka efterfrågan, både under 2007 och förra året. Diagram 1 Tjänsteindikatorn och den faktiska tillväxten i tjänstesektorn, förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år 6

7 Almegas nya tjänsteindikator är skattad utifrån de nya tidsserierna från KI-barometern som bygger på den nya branschklassificeringen SNI 2007, som introducerades i barometern under 2010, se fakta om tjänsteindikatorn på sidan 3. De nya tidsserierna gäller från och med år Under fjärde kvartalet 2010 översteg näringslivets tjänsteproduktion den tidigare toppnotering som inföll andra kvartalet Denna noterades innan det kraftiga produktionsraset i svensk ekonomi till följd av finanskrisen i slutet av Tjänsteproduktionen föll med sammanlagt cirka 6 procent under krisen, men började repa sig redan från och med andra kvartalet Tabell 1 Produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn fjärde kvartalet 2010, kalenderkorrigerat 4 kvartalet 2010/ 4 kvartalet 2009 Tjänsteproducenter i näringslivet, procentuell förändring 6,5 Bidrag till tillväxten, procentenheter: Parti- och detaljhandel 2,4 Hotell och restaurang 0,2 Transport och kommunikation 1,1 Kreditinstitut och försäkringsbolag 0,1 Fastighetsförvaltning 0,1 Uthyrning, data och andra företagstjänster 1,9 Utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg 0,7 Samhälleliga och personliga tjänster exkl ren.verk 0,0 Källa: SCB, nationalräkenskaperna, 1 mars 2011, Almega. 7

8 Almega noterade i Tjänsteindikatorn i augusti 2009 att tjänstesektorn kom sist in och först ut ur lågkonjunkturen. Tillverkningsindustrin drabbades hårdare och tidigare av krisen, då dess produktion föll från och med första kvartalet 2008 till och med tredje kvartalet 2009, med sammanlagt cirka 25 procent. Tjänsteföretagen överlag räknar med en fortsatt stark efterfrågan under första kvartalet i år enligt KI-barometern. Efterfrågan på tjänster väntas till och med vara högre under första kvartalet i år än under fjärde kvartalet Efterfrågan väntas öka i över hälften av företagen, inom exempelvis följande branscher: datakonsulter, finans- och försäkringsbolag, juridiska och ekonomiska konsultbyråer, arkitekter och teknikkonsulter, uthyrningsfirmor, arbetsförmedlingar, bemanningsföretag, övriga företagstjänster samt researrangörer och resebyråer. I tabell 1 framgår att det främst var parti- och detaljhandeln samt företagstjänster som bidrog till produktionstillväxten inom tjänstesektorn under fjärde kvartalet, med vardera 2,4 respektive 1,9 procentenheter till den totala ökningen på 6,5 procent, kalenderkorrigerat. 2 2 Förändringstalen är korrigerade för olika antal arbetsdagar mellan jämförelseåren. 8

9 2 Sysselsättningstillväxten mattas av Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att sysselsättningen i den privata tjänstesektorn väntas fortsätta öka under första kvartalet i år, men i något långsammare takt jämfört med det föregående kvartalet, då tillväxttakten uppgick till 3,5 procent. Takten kan väntas ligga omkring 3 procent första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal förra året, då uppgången för sysselsättningen i tjänstesektorn fortsatte från slutet av Sysselsättningen i den privata tjänstesektorn under helåret 2010 ökade med totalt cirka , vilket stämmer väl med Almegas senaste bedömning från november, då vi räknade med en ökning på cirka Diagram 2 Arbetsmarknadsindikatorn och den faktiska sysselsättningstillväxten i tjänstesektorn, förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år 3 Se Almegas konjunkturbedömning från den 10 november 2010, Svensk ekonomi sticker ut, som kan hämtas från 9

10 Inom tjänstesektorn väntas, enligt KI-barometern, antalet anställda att öka i 37 procent av företagen under första kvartalet i år. Över hälften av företagen planerar att öka antalet anställda inom bland annat datakonsulter, juridiska och ekonomiska konsulter, konsultbyråer inom PR och kommunikation samt företagsorganisation, arkitekter och tekniska konsulter, uthyrningsfirmor, rekryterings- samt bemanningsföretag samt researrangörer och resebyråer. Störst andel av företagen som räknar med att öka antalet anställda under första kvartalet finns hos personaluthyrnings- och rekryteringsföretag, där hela 87 procent av företagen räknar med en ökning. Inom handeln respektive hotell och restaurang räknar mindre andelar av företagen, cirka procent, med att öka antalet anställda under första kvartalet. Att den faktiska utvecklingen av sysselsättningen i den privata tjänstesektorn under de senaste kvartalen varit ännu starkare än vad arbetsmarknadsindikatorn pekat på förklaras till stor del av att utbildnings- och vårdbranschen inte täcks in av KIbarometern och därmed inte heller i Almegas indikator. Dessa två branscher bidrog relativt starkt till uppgången av sysselsättningen i tjänstesektorn under de senaste tre åren; privat vård, omsorg och socialtjänst med cirka fler anställda, och privata utbildningsföretag med cirka fler. Jämfört med år 2000 hade antalet anställda ökat med hela respektive drygt i dessa två branscher, se tabell 2. Den årliga ökningstakten i antal anställda inom utbildnings- respektive vårdbranschen låg kvar på en hög nivå under 2010, det vill säga på drygt 7 procent för utbildningsbranschen respektive 9 procent för vård, omsorg och socialtjänst. För den sistnämnda avtog emellertid ökningstakten under fjärde kvartalet något, till 6 procent. Tabell 2 Antal anställda, privat sektor, tusental samt procentuell förändring Bransch År 2010 År 2000 Förändring Förändring Antal Procent Utbildningsväsendet ,7 Vård och omsorg, socialtjänst ,8 Källa: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS), SCB, februari Under de senaste åren är det särskilt utbildnings- och vårdbranschen, företagstjänster samt samhälleliga och personliga tjänster som svarat för större delen av sysselsättningsökningen inom tjänstesektorn. 10

11 De branscher som definieras som kunskapsintensiva 4 har tillsammans svarat för 3/4 av ökningen av antalet anställda i den privata tjänstesektorn under perioden , se tabell 3. De kunskapsintensiva tjänstebranscherna har vuxit under det senaste decenniet till över hälften av den privata tjänstesektorn, se tabell 3, motsvarande cirka en miljon anställda. Under fjärde kvartalet 2010 märks emellertid en tendens till inbromsning i tillväxttakten i antalet anställda för flera kunskapsintensiva branscher. Exempelvis bromsade utvecklingen in eller till och med minskade för några av följande branscher jämfört med fjärde kvartalet 2009, enligt SCB:s statistik (KS): Programvaruproducenter, datakonsulter Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Rederier och flygbolag Förlag Radio- och tv-bolag Telekommunikationsbolag Forsknings- och utvecklingsinstitutioner Reklam och marknadsföringsbyråer Bevakning och säkerhetstjänst Kontors- och andra företagstjänstföretag Företag inom kultur, nöje och fritid Bland de ovan nämnda branscherna har flygbolag, förlag samt telekombolag dragit ned på antalet anställda under flera år under det senaste decenniet, men inbromsningen för övriga branscher kan tyda på de ökade svårigheterna att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden för dessa branscher, trots att konjunkturen är fortsatt god. 4 Här ingår flygbolag, rederier, post- och telekommunikationsföretag, kreditinstitut och försäkringsbolag, fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsserviceföretag, företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, utbildning, hälso- och sjukvård, rekreation, kultur m.m. 11

12 Tabell 3 Antal anställda inom några sektorer i privat sektor, tusental, samt procentuell förändring Bransch Förändring Förändring Tusental Tusental Tusental Procent Tillverkningsindustri ,5 Byggindustri ,0 Privat tjänstesektor ,8 Kunskapsintensiva tjänstebranscher ,3 Andel av privata tjänstesektorn 52,9 47,7 74,6 Källa: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS), SCB, februari En bransch som sticker ut med en markant ökning av antalet anställda under förra året, förutom vårdbranschen, är arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag och bemanningsföretag. Från en personalneddragning med cirka 2000 anställda under krisåret 2009 ökade antalet med nära under Under fjärde kvartalet förra året uppgick antalet anställda i branschen till Tillväxttaken i antal anställda jämfört med motsvarande kvartal föregående år accelererade över året, och låg på hela 35 procent fjärde kvartalet. Följaktligen ökade även omsättningen kraftigt, och även den accelererade under året. För bemanningsföretagen ökade den under 2010 med 27 procent jämfört med Efterfrågan på bemanningstjänster ökade främst från industrin samt byggsektorn under förra året. Uthyrning till dessa två branscher genererade störst ökning av omsättningen inom bemanningsbranschen. Industrin genererade en omsättning på 3,7 miljarder, vilket motsvarade en andel på 22 procent av den totala omsättningen för branschen. En del av de jobb som försvann från industrin under finanskrisen ser nu ut att dyka upp inom bemanningsbranschen under återhämtningen. Antalet anställda inom tillverkningsindustrin började öka under fjärde kvartalet 2010 jämfört med motsvarande kvartal Ökningen uppgick till drygt anställda. Från år 2000 har tillverkningsindustrin emellertid dragit ned antalet anställda kraftigt, med drygt , se tabell 3. Därmed hade antalet anställda minskat från drygt inom tillverkningsindustrin år 2000 till cirka En del av de jobb som 5 Se Bemanningsindikatorn, Bemanningsföretagen, 9 februari

13 försvann flyttades ut till tjänsteleverantörer i Sverige, vilket har gjort industrin och tjänstesektorn alltmer integrerade. Enligt statistik från SCB sysselsatte industrin i mitten av 2000-talet drygt personer inom företagstjänster 6 som leverantörer av tjänster till industrins insatsförbrukning. I dag är den siffran sannolikt ännu större. Tjänstesektorns egen efterfrågan på företagstjänster som insats i produktionen av tjänster genererade år 2005 motsvarande drygt jobb. Under 2010 var totalt sysselsatta inom företagstjänster. Förutom till industrin levereras företagstjänster alltså också till andra sektorer, framför allt till tjänstesektorn. Dessutom säljs företagstjänster direkt till konsumtion och investeringar i Sverige, samt till kunder utomlands. 7 Diagram 3 Andel företag med brist på personal, procent 6 Företagstjänster enligt branschklassificeringen SNI 71-74, dvs. uthyrning, data- och andra företagstjänster, (SNI 2002). Statistiken är hämtad från SCB:s senaste input-output-data. 7 Se även Almegas konjunkturrapport Pressat läge, 9 november

14 Samtidigt som efterfrågan på olika tjänster fortsätter att stiga har särskilt företag med en relativt stor andel högkvalificerad arbetskraft fått ökade svårigheter att hitta kompetens på arbetsmarknaden som matchar deras behov. Diagram 3 visar ett par exempel på kunskapsintensiva tjänstebranscher där personalbristen ökat Bland arkitekter och tekniska konsulter samt datakonsulter hade 75 procent respektive cirka 60 procent av företagen brist på personal under fjärde kvartalet. Datakonsulterna har brist på exempelvis teknikspecialister, IT-arkitekter och produkt- och systemutvecklare. Flaskhalsarna inom främst kunskapsintensiva tjänstebranscher innebär att produktionstillväxten hålls tillbaka. En bättre tillgång på den arbetskraft som behövs för att möta den ökade efterfrågan hade alltså möjliggjort en snabbare produktionstillväxt inom tjänstesektorn, vilket belysts i tidigare rapporter om tjänsteindikatorn. Härmed bromsas även produktivitetstillväxten inom tjänstesektorn, vilket också motverkar en starkare uppgång för produktivitetstillväxten i hela näringslivet, se diagram 4. Diagram 4 Produktivitetstillväxten 8 8 Produktivitetstillväxten mäts här som förändringen av förädlingsvärdet i fasta priser per arbetad timme. Siffrorna är kalenderkorrigerade, det vill säga, SCB har korrigerat för förändringar som beror på olika antal arbetsdagar mellan åren. 14

15 3 Prisökningar väntas i en allt större andel av tjänsteföretagen Almegas prisindikator 9 visar att tjänsteföretagens försäljningspriser väntas fortsätta stiga under första kvartalet i år, och i en större andel av företagen än under föregående kvartal. Delar av tjänstesektorn kan i viss mån väntas bidra till stigande konsumentpriser under första kvartalet. Diagram 5 Tjänsteföretagens förväntade prisförändringar första kvartalet Almegas prisindikator mäter tjänsteföretagens planer att ändra sina försäljningspriser under det närmast följande kvartalet. I likhet med tjänsteindikatorn kan prisindikatorn anta ett värde mellan 0 och 100. Ett värde på 100 betyder att samtliga företag planerar att höja priserna. Ett värde över 50 innebär alltså att en övervägande majoritet av företagen planerar att höja priserna, och tvärtom om värdet ligger under 50. Ett värde kring 50 kan grovt tolkas som att prisförändringarna totalt sett kommer att vara närmast oförändrade. 15

16 Den årliga inflationstakten låg i januari på 2,5 procent, upp från 2,3 procent i december. Stigande boendekostnader bidrog till stor del till denna ökning, men även ökade livsmedels- och drivmedelspriser. Från december till januari sjönk dock inflationen med 0,5 procent, främst beroende på säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor. Den starkare kronan bidrar också till att prisutvecklingen hålls tillbaka. Försäljningspriserna inom tjänstesektorn ökade under fjärde kvartalet 2010, främst inom handeln. Fyrtio procent av företagen inom partihandeln, samt en nästan lika stor andel inom livsmedelshandeln, höjde enligt KI-barometern sina priser under fjärde kvartalet. Under första kvartalet i år räknar en ännu större andel av företagen med att höja sina priser, det gäller både inom handel och övrig tjänstesektor. Även SCB:s tjänsteprisindex (TPI) för fjärde kvartalet 2010 visar på en höjning av priserna inom den privata tjänstesektorn. TPI täcker drygt 60 procent av tjänstesektorn och visar en samlad bild av prisutvecklingen för tjänster producerade i Sverige. Jämfört med föregående kvartal steg enligt TPI tjänstepriserna med 0,1 procent under fjärde kvartalet 2010, och med 0,9 procent sedan fjärde kvartalet Främst bidrog prisökningar på transporttjänster samt på ekonomi-, teknik- och finanstjänster till höjningen på 0,9 procent. Priserna på hotell- och restaurangtjänster steg mest räknat i procentuell förändring över det senaste året, det vill säga med 2,9 procent, men bidraget till prisuppgången för TPI totalt var inte störst eftersom vikten för hotell- och restaurangtjänster i TPI är relativt liten. Andelen tjänsteföretag som räknar med oförändrade samt fallande försäljningspriser kommande kvartal har minskat överlag. Ett undantag är finans- och försäkringsverksamhet där ett ökat antal företag (en fjärdedel) räknar med att försäljningspriserna kommer att sjunka under första kvartalet. Andelen företag inom de privata tjänstenäringarna som räknar med att höja priserna det närmaste kvartalet har fördubblats, och uppgår nu till nära 30 procent. Även inom handeln har andelen företag som väntar sig en prisökning under kommande kvartal ökat och ligger nu på nästan 45 procent. Inom livsmedelshandeln förväntar sig hela 52 procent av företagen prisökningar under första kvartalet. Den fortsatt starka efterfrågan på tjänster och den allmänt gynnsamma konjunkturutvecklingen i Sverige bidrar till prisuppgången. Försäljningspriserna i livsmedelsindustrin påverkas i hög grad av de stigande världsmarknadspriserna på livsmedel. 16

17 Diagram 6 Prishöjningar, förväntningar och utfall Källa: Konjunkturinstitutet Diagram 7 Försäljningsprisernas utveckling, nettotal,

18 Datakonsulternas försäljningspriser steg inte, som företagen hade förväntat, under fjärde kvartalet. Priserna var oförändrade i cirka 70 procent av företagen och i övrigt höjde och sänkte ungefär lika många företag sina priser. Nära 30 procent av datakonsultföretagen räknar med att höja priserna under första kvartalet i år och hälften räknar med oförändrade priser. I uthyrningsbranschen har 35 procent av företagen höjt sina försäljningspriser under det senaste kvartalet. Enligt SCB beror prisökningen till stor del på höjda priser på tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon. Under första kvartalet i år väntar sig 46 procent av företagen inom branschen prisökningar. 18

19 19

TJÄNSTEINDIKATORN 13 JUNI 2011 RAPPORT: TILLVÄXTEN VIKER AV

TJÄNSTEINDIKATORN 13 JUNI 2011 RAPPORT: TILLVÄXTEN VIKER AV TJÄNSTEINDIKATORN 13 JUNI 2011 RAPPORT: TILLVÄXTEN VIKER AV Tjänsteindikatorn från Almega visar att tillväxten i den privata tjänstesektorn viker av, och slutar accelerera. Tillväxten kommer ändå ligga

Läs mer

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi FÖRE TAGS TJÄNS TER - allt viktigare för svensk ekonomi November 2014 Företagstjänster är kunskapsintensiva Under de senaste två decennierna har andelen högutbildad arbetskraft ökat i samtliga sektorer

Läs mer

Almega Tjänsteindikator Q3 2012 SKUGGORNA VÄXER INOM TJÄNSTESEKTORN

Almega Tjänsteindikator Q3 2012 SKUGGORNA VÄXER INOM TJÄNSTESEKTORN Almega Tjänsteindikator Q3 2012 SKUGGORNA VÄXER INOM TJÄNSTESEKTORN TJÄNSTEINDIKATORN 3 SEPTEMBER 2012 RAPPORT: Skuggorna växer inom tjänstesektorn Almegas tjänsteindikator för tredje kvartalet i år visar

Läs mer

TJÄNSTEINDIKATORN, AUGUSTI 2008, RAPPORT: "TILLVÄXTEN I TJÄNSTESEKTORN FORTSÄTTER ATT FALLA TREDJE KVARTALET"

TJÄNSTEINDIKATORN, AUGUSTI 2008, RAPPORT: TILLVÄXTEN I TJÄNSTESEKTORN FORTSÄTTER ATT FALLA TREDJE KVARTALET TJÄNSTEINDIKATORN, AUGUSTI 2008, RAPPORT: "TILLVÄXTEN I TJÄNSTESEKTORN FORTSÄTTER ATT FALLA TREDJE KVARTALET" Nu tyder tjänsteindikatorn på att tillväxten i tjänstesektorn kommer att falla ytterligare

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION Produktionen i den privata tjänstesektorn väntas under fjärde kvartalet klättra över nivån för ett år sedan, men det är fortfarande en bra bit

Läs mer

TJÄNSTEINDIKATOR Q1 2017

TJÄNSTEINDIKATOR Q1 2017 TJÄNSTEINDIKATOR Q1 2017 Tjänsteindikatorn på konjunkturtoppen Högt resursutnyttjande parad med svag tjänsteprisutveckling Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser

Läs mer

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna Konjunkturläget juni 216 63 FÖRDJUPNING Produktion och sysselsättning i Diagram 2 Produktion i näringslivet Index 25=, förädlingsvärde till baspris, fasta priser De senaste 1 åren har stått för en stor

Läs mer

KORT KONJUNKTURAVMATTNING I TJÄNSTESEKTORN?

KORT KONJUNKTURAVMATTNING I TJÄNSTESEKTORN? TJÄNSTEINDIKATORN 13 JUNI 2012 RAPPORT: KORT KONJUNKTURAVMATTNING I TJÄNSTESEKTORN? Almegas tjänsteindikator för årets andra kvartal pekar på en försvagning av tillväxten i tjänstesektorn. Tillväxten under

Läs mer

TOTALSTOPP I TJÄNSTESEKTORN. Almegas Tjänsteindikator Q Tjänsteindikatorn pekar på att tillväxten mattas av och hamnar kring noll

TOTALSTOPP I TJÄNSTESEKTORN. Almegas Tjänsteindikator Q Tjänsteindikatorn pekar på att tillväxten mattas av och hamnar kring noll TOTALSTOPP I TJÄNSTESEKTORN Almegas Tjänsteindikator Q1 2013 Tjänsteindikatorn pekar på att tillväxten mattas av och hamnar kring noll Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator

Läs mer

TVÄRSTOPP I TJÄNSTESEKTORN. Almegas Tjänsteindikator Q Tjänsteindikatorn pekar på nolltillväxt i tjänsteproduktionen under fjärde kvartalet

TVÄRSTOPP I TJÄNSTESEKTORN. Almegas Tjänsteindikator Q Tjänsteindikatorn pekar på nolltillväxt i tjänsteproduktionen under fjärde kvartalet TVÄRSTOPP I TJÄNSTESEKTORN Almegas Tjänsteindikator Q4 2012 Tjänsteindikatorn pekar på nolltillväxt i tjänsteproduktionen under fjärde kvartalet Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator

Läs mer

TECKEN PÅ KOMMANDE AVMATTNING I TJÄNSTESEKTORN

TECKEN PÅ KOMMANDE AVMATTNING I TJÄNSTESEKTORN TECKEN PÅ KOMMANDE AVMATTNING I TJÄNSTESEKTORN Almegas Tjänsteindikator Q3 2014 Färre tjänsteföretag räknar med ökad efterfrågan. Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som

Läs mer

TJÄNSTEINDIKATOR Q3 2016

TJÄNSTEINDIKATOR Q3 2016 TJÄNSTEINDIKATOR Q3 2016 Inhemsk efterfrågan drar tjänsteproduktionen Bristen på arbetskraft närmar sig tidigare toppnivåer. Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser

Läs mer

TILLVÄXTEN HÅLLER SIG UPPE, MEN LÅNGT FRÅN HÖGKONJUNKTUR

TILLVÄXTEN HÅLLER SIG UPPE, MEN LÅNGT FRÅN HÖGKONJUNKTUR TILLVÄXTEN HÅLLER SIG UPPE, MEN LÅNGT FRÅN HÖGKONJUNKTUR Almegas Tjänsteindikator Q4 2014 Fortsatt prispress med ökat konkurrenstryck från utländska tjänsteföretag. Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

TJÄNSTEINDIKATOR Q Inhemsk efterfrågan håller i sig

TJÄNSTEINDIKATOR Q Inhemsk efterfrågan håller i sig TJÄNSTEINDIKATOR Q4 2016 Inhemsk efterfrågan håller i sig Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Den är

Läs mer

FULL SPEED I TJÄNSTESEKTORN

FULL SPEED I TJÄNSTESEKTORN FULL SPEED I TJÄNSTESEKTORN Almegas Tjänsteindikator Q4 2015 Efterfrågan är fortsatt stark och resurser utnyttjas till max. Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Sveriges BNP: +1,1 procent första kvartalet 2002 Exporten minskade men fortsatt stort överskott i utrikeshandeln. Fasta bruttoinvesteringar föll 6,6 procent. Hushållens konsumtion steg 0,8 procent.

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro 54 Företagen uppger att både produktionen och sysselsättningen har fortsatt att öka det senaste kvartalet jämfört med

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Företagarna och Swedbank presenterar Småföretagsbarometern för hösten 2012 Småföretagsbarometern Södermanland, höst 2012 2012-11-27 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Södermanlands näringslivsstruktur...

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-06-05 kl. 13:00 Nr 2003:161

Pressinformation från SCB 2003-06-05 kl. 13:00 Nr 2003:161 1(5) 2003-06-05 kl. 13:00 Nr 2003:161 Nationalräkenskaper: Sveriges BNP ökade 2,2 procent under första kvartalet 2003. Under första kvartalet 2003 ökade Sveriges BNP med 2,2 procent, kalenderkorrigerad,

Läs mer

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte!

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! TCO-ekonomerna analyserar Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! Hur förändras bilden av svensk ekonomi i och med revideringen av Nationalräkenskaperna? Inledning 1 Den 5 december publicerade Statistiska

Läs mer

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1 Perspektiv Sysselsättning 2015 nr1 2016 1 Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) uppgick till 67 900 i 2014 Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent) Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt på restaurangmarknaden - men en inbromsning att vänta

Fortsatt stark tillväxt på restaurangmarknaden - men en inbromsning att vänta Fortsatt stark tillväxt på restaurangmarknaden - men en inbromsning att vänta Rapport över första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt Läget i handeln November 2016 Ökad försäljning och fler nyanställningar Handelsföretagen kommer öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Lönsamheten mattas något

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi. Daniel Lind, chefsekonom, Unionen

Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi. Daniel Lind, chefsekonom, Unionen Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi Daniel Lind, chefsekonom, Unionen Bakgrund,45 "Total industri": industrin och företagsnära tjänster (SNI 71-74), nominella förädlingsvärden,4,35

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 22 oktober 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 211 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 JULI 211 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin. Antalet anställda inom statlig sektor ökade

Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin. Antalet anställda inom statlig sektor ökade AM 63 SM 1303 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2013 Short-term employment 2nd quarter of 2013 I korta drag Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin Totalt antal anställda

Läs mer

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt AM 63 SM 1204 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2012 Short-term employment 3rd quarter of 2012 I korta drag Antalet anställda i privat sektor ökade Totalt antal anställda ökade med 0,9

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer

I termer av förädlingsvärde är den privata tjänsteandelen c:a 51 procent av totalen.

I termer av förädlingsvärde är den privata tjänsteandelen c:a 51 procent av totalen. Svensk industri med stort tjänsteinnehåll Från tid till annan framförs uppfattningar att industrin spelar en krympande roll i den svenska ekonomin. Det intrycket får man lätt av att följa det traditionella

Läs mer

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal 4 2012 Flera ljuspunkter i en fortsatt osäker ekonomisk omvärld Det är ingen överdrift att påstå att 2012 kännetecknades av stor ekonomisk oro på flera olika

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer