Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman"

Transkript

1 Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman På följande sidor finns en sammanställning av råd och texter från arbetet inför bildandet av Dalslands miljöförvaltning. Tanken med bifogade material är att det ska kunna användas i fackligt arbete vid liknande processer runt om i landet. Bakgrunden till är i korthet följande: Samverkan mellan kommuner på miljöområdet har funnits länge. Vanligast har informell samverkan varit på djurskyddsområdet och när det gäller kalkning av sjöar och våtmarker. Positiv erfarenhet finns också sedan flera år tillbaka på formaliserade samarbete på miljöområdet. Den 1 januari bildades en gemensam miljöorganisation för de fyra Dalslandskommunerna, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud. Ett kommunalförbund är en juridisk självständig organisation, neutral gentemot medlemskommunerna. Den nya organisationen är sprungen ur ett medarbetarperspektiv med djup förankring i de olika personalgrupperna. Första delen i arbetet med att skapa ett underlag för ett organisationsförslag var en behovsutredning som genomfördes Den visade på stor personalbrist inom miljöområdet. En sammanslagning antogs kunna ge effektivitetsvinster. För förberedelsearbetet under 2006 avsattes extra pengar. En politikergrupp och en tjänstemannagrupp har förberett den nya organisationen som har fått stöd av kommunernas ekonomi- och personalchefer. Träffar med fackföreningarnas lokala representanter genomfördes regelbundet varje månad. Slutligen förhandlades organisationen i en sista MBL-förhandling. Den nya organisationen syftar till att skapa förutsättningar för en stark och attraktiv gemensam organisation för att säkerställa hög kvalité på den lagstadgade tillsynen och att kunna ge god service till kommunernas innevånare och företagare. Detta gäller att optimera resursutnyttjandet och ekonomi, samt att i förlängningen kunna rekrytera, utveckla och behålla personal på en hög kompetensnivå. Antalet innevånare som berörs av den nya organisationen blir totalt cirka Huvudman är Kommunalförbundet Dalsland som leds av en direktion vilket motsvara en kommuns fullmäktige. Nämnden har två ledamöter från varje kommun. En väsentlig skillnad mot andra fungerande samverkansformer i landet är att Dalslands miljöförvaltning har personalen placerad på fyra lokalkontor. Personalen sitter alltså, med undantag för den administrativa, kvar i sina gamla arbetsmiljöer på de fyra kommunkontoren. Jonny Andersson Regional ombudsman Naturvetareförbundet tel Läs mer: och i tidningen Naturvetaren nummer 1-07.

2 Personalfrågor inför organisationsförändringar i samband med verksamhetsövergång. Följande är en sammanställning av frågor inför de organisationsförändringar och utvecklingsarbeten som uppstår med anledning av kommunsamverkan över kommungräns. Sammanställningen bygger på det personalpolicy som tagits fram i samband med arbetet med optimal samverkan Dalsland och bildandet av Dalslands miljönämnd och Miljöförvaltning. Reglering av vissa personalfrågor vid byte av huvudman i samband med gemensam miljöförvaltning. 1. Anställningstid i någon av kommunerna räknas som anställningstid hos den nya arbetsgivaren vid tillämpning av AB, LAS, lag om rätt till ledighet för vård av barn, studieledighetslagen och övrig arbetsrättslig lagstiftning. 2. Arbetstagare är garanterad bibehållen lön och sysselsättningsgrad vid övergång till den nya gemensamma organisationen. Tjänst och yrkestitel kan, p.g.a. vilka tjänster den nya verksamheten skall innehålla, ändras inom det enskilda anställningsavtalet. Eventuella förändringar förhandlas i den nya organisationen. 3. Anställningserbjudande (se exempel bilaga 2) ges individuellt till berörda anställda som omfattas av huvudmannaskapsförändringen. Svarstiden är lämpligtvis 14 dagar. 4. Gamla kommunen svarar för de åtaganden i form av övertid, fyllnadstid eller annan skuld som uppkommer gentemot berörd anställd fram till övergången. Dock kan det i särskilt fall medges att inarbetad tid får tas med till nya huvudmannen. 5. Sparad semester överförs till den nye arbetsgivaren. 6. Gamla kommun reglerar flextidsaldo fram tom övergången. 7. Anslutning till företagshälsovård sker enligt den nya huvudmannens regler, ev. hängavtal med någon nuvarande huvudmans företagshälsovård. 8. Sjuklöneperiod som börjar löpa bryts ej vid byte av huvudman även om sjukdomsfallet fortsätter. Om sjuklöneperiod har löpt ut hos föregående arbetsgivare och arbetstagaren fortfarande är sjuk vid byte av huvudman fortsätter sjukperioden. Ny karensdag är ej aktuell. Det ekonomiska ansvaret övergår till ny huvudman vid övergången. 9. Intjänad kvalificeringstid för minnesgåva i gamla kommunen överförs till den nya huvudmannen. 10. Personakter för de anställda som byter huvudman behålls av gamla kommunen. Den nya huvudmannen får matrikelkort med information om anställningsuppgifter. 11. Tjänstgöringsbetyg/intyg utfärdas för de anställda som byter huvudman.

3 Övergång av verksamhet (Lagen om anställningsskydd 6 b) Att bilda en gemensam miljöförvaltning och hur denna ska organiseras är att betrakta som en verksamhetsövergång enligt lagens mening. Detta medför att det är ett flertal frågor som ska förhandlas med berörda fackliga organisationer, se bilaga 1. Vilka personalgrupper berörs? Inblandade kommuner ska upprätta listor på vilken personal som kommer att beröras vid respektive kommuns miljöförvaltning. Dessa ska omfatta såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda och vikarier. Erbjudandet ska gälla även: 1 tjänstledig personal 2 långtidssjukskrivna 3 anställda med tidsbegränsad sjukersättning 4 anställda med lönebidrag 5 anställda enligt beredskapsavtalet Avsikten ska vara att berörda personer ska erbjudas anställning inom den nya huvudmannen. Eventuella timanställda omfattas inte av ett erbjudande. Företrädesrätt till återanställning följer verksamheten, d v s anställda som har företrädesrätt tar med sig denna till den nya arbetsgivaren. En arbetstagare som inte vill följa med till den nya arbetsgivaren har rätt att motsätta sig att anställningsavtalet övergår. En arbetstagare som väljer att stanna kvar hos sin tidigare arbetsgivare kan bli föremål för uppsägning pga. arbetsbrist enligt gällande regler i lagen om anställningsskydd (LAS). Respektive kommun har i det läget en omplaceringsskyldighet och uppgiften att hantera eventuell uppsägning. Konsekvenser för personal som väljer att inte övergå till ny arbetsgivare Om arbetstagare väljer att inte flytta med till ny arbetsgivare uppstår övertalighet i respektive kommun. Aktuell kommun kommer då troligen att tvingas till uppsägning pga. arbetsbrist. Uppsägning pga. arbetsbrist hanteras på det sätt som anges i LAS och i det centrala kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB 05). Enligt avtalet AB 05 är nämnd/styrelses förvaltningsområde på orten en turordningskrets. Det betyder att respektive kommuns anställningsnämnd utgör turordningskretsen. Omplaceringsskyldighet föreligger dock till andra verksamhetsområden inom kommunen till lediga anställningar för vilka man har tillräckliga kvalifikationer. Det normala förfarandet i samband med övertalighet och uppsägning pga. arbetsbrist är ett turordningsförfarande där sist in-först ut gäller. Respektive kommun hanterar detta separat. Mycket schematiskt innebär detta i detta att: 1. Erbjudande om anställning hos den nye arbetsgivaren lämnas till alla berörda arbetstagare. 2. Arbetstagaren tackar ja eller nej till att följa med verksamheten till ny arbetsgivare inom angiven svarstid. 3. Det konstateras vilka anställningar som övergår till den nye arbetsgivaren och vilka anställda som följer med. Dessa lämnas sedan utanför hanteringen. 4. Kvar finns de eventuella personer som tackat nej till att följa med till den nye arbetsgivaren. Dessa är övertaliga och riskerar uppsägning pga. arbetsbrist. 5. För samtlig personal som kan bli berörda (turordningskretsen) räknas anställningstidens längd ut (antal år, månader, dagar).

4 6. De övertaliga erbjuds nya anställningar i den mån lediga jobb finns inom andra verksamhetsområden i respektive kommun som de har tillräckliga kvalifikationer för. Erbjudandet lämnas i turordning efter kombinationen längst anställningstid och tillräckliga kvalifikationer. När eventuella anställningar tillsatts återstår troligen ett antal anställda som tackat nej till övergång. 7. Uppsägning pga. arbetsbrist. Anställningsvillkor vid övergång av verksamhet för den som följer med till en ny arbetsgivare Vid en övergång till ny huvudman behåller arbetstagaren sin lön och sin hittills tillgodoräknade anställningstid. Vissa eventuella avtal och förmåner som finns hos den förre arbetsgivaren kan dock fortsätta att gälla under en övergångstid av ett år. Under denna övergångstid ska förhandlingar ske med den nye arbetsgivaren i den mån detta är behövligt. En arbetstagares förmåner i en anställning kan i princip vara av fyra slag: 1. förmåner som är lagstadgade 2. förmåner som är kollektivavtalade 3. förmåner som är en del av det individuella anställningsavtalet 4. förmåner som är ensidiga arbetsgivargåvor De lagstadgade anställningsförmånerna är desamma och följer med till den nye arbetsgivaren. Om den nye arbetsgivaren är ett kommunalförbund är förbundet inte bundet av de gamla kollektivavtalen som part, eftersom kommunalförbundet förutsättes ha ett kollektivavtal innan övergången sker. Pacta är arbetsgivareorganisation för kommunalförbund och har motsvarande kollektivavtal som kommunerna. I de förhandlingar som sker i samband med övergången (inrangeringsförhandlingar) kan den övertagne arbetstagaren ha rätt att under viss tid behålla de löne- och anställningsvillkor som gällde enligt kollektivavtal hos tidigare arbetsgivare. Det kan i praktiken handla om vissa löneförmåner, semesterförmåner, arbetstidsförmåner o s v. Det är viktigt att betona att regeln endast handlar om anställningsvillkor d v s villkor som rör förhållandet arbetsgivare arbetstagare. Regeln är således inte överhuvudtaget tillämplig på villkor som angår arbetsgivarens förhållande till de fackliga organisationerna (facklig tid, samverkan enligt U 92/FAS 05 o s v). I de fallen får det tas upp i förhandlingar med den nye arbetsgivaren. Den särskilda regeln binder inte den nye arbetsgivaren vid det gamla kollektivavtalet. Däremot åläggs arbetsgivaren en skyldighet att tillämpa villkor i detta avtal under en begränsad tid av högst ett år. Från denna regel finns två undantag. Det ena undantagsfallet avser situationen att det gamla kollektivavtalets giltighetstid löper ut inom ettårsfristen. Då träder den nye arbetsgivarens kollektivavtal i kraft istället. Det andra undantagsfallet handlar om att ett nytt kollektivavtal träffas beträffande de övertagna arbetstagarna. Det är med andra ord fråga om ett kollektivavtal mellan den nye arbetsgivaren och de fackliga organisationerna med avseende på övertagen personal. Detta kollektivavtal kan komma att innehålla hur själva infasningen ska gå till av den övertagna personalens anställningsvillkor. Eventuellt individuellt avtalade anställningsförmåner övergår vid överlåtelse till den nye arbetsgivaren. Om en arbetsgivare vill ta bort en förmån som kan betraktas som en ensidig arbetsgivargåva är detta i princip en medbestämmandefråga. Som exempel på ensidig arbetsgivargåva kan nämnas minnesgåva vid lång och trogen tjänst. Att fatta beslut om att avskaffa en ensidig arbetsgivargåva är vad som i medbestämmandelagen anges som

5 en viktigare förändring. Det är därmed en primär förhandlingsfråga (MBL 11). Det betyder alltså att det är den nye arbetsgivaren ska MBL-förhandla ( 11,14) om ändringar sker som idag råder i berörda kommuner. Den nye arbetsgivaren kan komma att upprätta andra ensidiga arbetsgivargåvor eller välja något av det som finns idag. Om man följer med till den nye arbetsgivaren tar man med sig sin anställningstid. All anställningstid kommer att räknas som fullgjord tid hos den nye arbetsgivaren. Sammanfattning anställningsvillkor vid övergång Lön Bibehålles Sysselsättningsgrad Bibehålles Anställningstid Bibehålles Förmåner i övrigt Om sådana finns bibehålls de under högst ett år om inte de fackliga organisationerna och den nye arbetsgivaren kommer överens om annat dessförinnan Ensidiga arbetsgivargåvor Försvinner alt. om de fackliga organisationerna och den nye arbetsgivaren kommer överens om annat Samverkansformer m m Ska förhandlas mellan de fackliga organisationerna och den nye arbetsgivaren Innestående förmåner vad händer med dessa? Kvarstående semester Kvarvarande komp/flex Pension Semester får sparas med högst 40 dagar. All övrig semester som inte tas ut före övertagandet betalas ut i pengar. All innestående komp-tid betalas ut i pengar i samband med övergången. Förvaltningschef kan i enskilt fall besluta annat. När det gäller pensionsfrågan löses detta i nuvarande pensionsavtal KAP-KL. Särskilda frågor Hem-PC om hem- Provanställning Ångervecka Tjänstledigt Företrädesrätt Målsättningen ska vara att personer som antagit erbjudande PC ska få överflytta avtalet till den nye arbetsgivaren. Frågan behöver utredas. Det går inte att kräva att anställning hos den nye arbetsgivaren ska anses som en provanställning. Det går alltså inte att prova att arbeta hos den nye arbetsgivaren. Det går heller inte att kräva att man får en ångervecka efter att övergång har skett. Likaså går det inte att kräva att får tjänstledighet från sin gamla kommun för att prova annat arbete" hos den nya huvudmannen under viss tid. Arbetstagare som följer med till den nye arbetsgivaren kan inte heller kräva företrädesrätt till kommande vakanser hos sin tidigare arbetsgivare (sin gamla kommun). Vad händer med facktillhörighet vid en övergång? Vilken facklig organisation man vill tillhöra (eller inte tillhöra) är en personlig bedömning som får göras av var och en.

6 Turordningskretsar ortsbegreppet Hanteras tills vidare på det sätt som är praxis. Detta innebär att om inte annat avtalas (avtalsturlista) vid eventuell arbetsbrist så gäller sist in först ut. I övrigt följs de gängse reglerna om bl a tillräckliga kvalifikationer. Erbjudande om anställning När utredningen är klar och efter förhandlingar och beslut av respektive kommuns fullmäktige erbjuds samtliga berörda personer att övergå till den nye arbetsgivaren, se förslag tillpersonligt erbjudande bilaga 2.

7 Bilaga 1 Övergång av verksamhet. (EG-rätt och svensk tillämpning). Överlåtaren överlåter sin verksamhet, helt eller delvis till förvärvaren. Vad händer med personalen i verksamheten? Grundregel: Vid övergång av verksamhet följer personalen med verksamheten. Övergång av verksamhet är inte saklig grund för uppsägning, 6b LAS. Får personalen därmed ny anställning hos förvärvaren? Nej, det gamla anställningsavtalet hos överlåtaren fortsätter att gälla hos förvärvaren så det är ej en ny anställning. Det sker bara ett partsbyte på arbetsgivarsidan. Den enskilde arbetstagarens rätt En arbetstagare kan motsätta sig att hans anställning automatiskt övergår till förvärvaren, enligt 6b LAS. Arbetstagaren förblir då anställd hos överlåtaren. Överlåtaren och förvärvaren svarar solidariskt för ekonomiska förpliktelser som rör tiden innan övergången. Arbetstagaren kan därför välja vem han skall vända sig emot. Ekonomiska förpliktelser Samverkansförhandling och information En överlåtelse är en viktigare förändring och skall därmed förhandlas enligt 11 MBL innan beslut om överlåtelse tas. Överlåtaren och förvärvaren är skyldiga att i god tid informera arbetstagarna om skälen till och följderna av övergången. Arbetsgivarna måste både informera och förhandla om de praktiska åtgärder som direkt berör arbetstagarna. När föreligger identitet i verksamhet? Sju kriterier skall sammanvägas: 1 Arten av företag eller verksamhet. 2 Om materiella tillgångar överlåtits. 3 Värdet av överlåtna immateriella tillgångar. 4 Om (majoriteten av) de anställda tagits över. 5 Om kunderna tagits över. 6 Graden av likhet mellan verksamheterna. 7 Om verksamheten legat nere innan överlåtelsen och i så fall hur länge. Om (majoriteten av) de anställda tagits över I Merckx-domen C /94 räcker det med att endast 22 % av arbetstagarna tagits över av förvärvaren för att kriteriet skall anses uppfyllt. Sägs arbetstagarna upp av överlåtaren och några arbetstagare senare anställs av förvärvaren, ser domstolen det som ett tecken på att uppsägningen berodde på övergången. Övergång av del av verksamhet Övergångsbegreppet är även tillämpbart när del av verksamhet övergår. Det blir viktigt att exakt identifiera vilka arbetstagare som tillhör den del av verksamheten som övergår. Det är endast dessa som kan grunda rättigheter mot förvärvaren, Jfr. C 186/83 Botzen.

8 Anställningsavtalet Vid övergång av verksamhet sker ett partsbyte på arbetsgivarsidan, så att anställningsavtalet övergår från överlåtaren till förvärvaren. Anställningsvillkor Överlåtarens rättigheter och skyldigheter pga. ett anställningsavtal som gällde vid tidpunkten för övergången, övergår på förvärvaren. Anställningsavtalets gränser Att anställningsavtalet övergår innebär: 1 att arbetstagaren kan göra gällande samma rättigheter mot förvärvaren som tidigare mot överlåtaren. 2 att förvärvaren kan kräva detsamma som överlåtaren kunde kräva av arbetstagaren. Anställningsformen Även anställningsformen övergår, dvs.: 1 den tillsvidareanställde arbetstagaren fortsätter att vara tillsvidareanställd. 2 den visstidsanställde fortsätter sin visstidsanställning hos förvärvaren. Uppsägningsgrunder vid övergång av verksamhet Uppsägningen får ej bero på övergången. Uppsägning är dock möjlig om arbetsbrist uppstår av: 1 tekniska skäl 2 organisatoriska skäl eller 3 ekonomiska skäl. Turordning inför uppsägning Efter övergång turordnas de övertagna arbetstagarna med förvärvarens övriga personal, vilket på sedvanligt sätt kan ske antingen via tolkning av LAS (sist in, först ut) eller via lokalt kollektivavtal. De övertagna arbetstagarna får även räkna tiden de arbetat hos överlåtaren. Företrädesrätt till återanställning Begäran om företrädesrätt till återanställning enligt 25 LAS ställs efter övergången till förvärvaren. Kollektivavtalets ställning vid övergång - grundregeln i 28 MBL Om förvärvaren inte är bunden av tillämpligt kollektivavtal, följer överlåtarens kollektivavtal med vid övergången. Är förvärvaren bunden av tillämpligt kollektivavtal, följer överlåtarens kollektivavtals anställningsvillkor med vid övergången och tillämpas av förvärvaren under ett år. Undantagen i 28 MBL Kollektivavtalets anställningsvillkor tillämpas inte om: 1 Kollektivavtalet löper ut under det första året. 2 Överlåtarens kollektivavtal ersätts med ett nytt, s.k. inrangeringsavtal. 3 Den fackliga organisationen säger upp kollektivavtalet inom 30 dagar från det att den fått kännedom om övergången. Kollektivavtalets anställningsvillkor Är förvärvaren redan bunden av ett tillämpligt kollektivavtal, övergår bara anställningsvillkoren i överlåtarens kollektivavtal under ett år.

9 Endast de delar av kollektivavtalet som tar sikte på den enskilde arbetstagaren ses som anställningsvillkor. Olika kollektivavtalsvillkor Är förvärvaren redan bunden av ett kollektivavtal, vid övertagande av en verksamhet, så kan den situationen uppstå att förvärvaren måste tillämpa olika anställningsvillkor på samma personalkategori, beroende på om de var anställda hos förvärvaren innan överlåtelsen eller ej. Vad är inte anställningsvillkor? Exempel på kollektivavtalsbestämmelser som ej ses som anställningsvillkor: Kollektivavtalsvillkor som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och fackförbund, såsom förhandlingsordning och bestämmelser om facklig verksamhet. Möjliga driftsformer för kommunal verksamhet Egen drift i traditionell form Intraprenad (inom samma juridiska person) Entreprenad (till annan juridisk person) Byte av huvudman, dvs. både ansvaret för drift och finansiering övergår. Om nye huvudmannen är privat uppkommer en privatisering.

10 Erbjudande om anställning Bilaga Namn Personnummer... Adress Postadress Vi ber dig snarast, senast 200x-xx-xx, svara på detta erbjudande som återsändes i bifogat svarskuvert Ort och datum Ort och datum Personalchef..kommun Förvaltningschef Nya huvudmannen Ja, jag tackar ja till erbjudande om anställning i fr.o.m 200x-xx-xx som... med sysselsättningsgrad...% och behåller mina nuvarande löne- och anställningsförmåner. Jag är samtidigt medveten om att min anställning i.. kommun därmed övergår till.. Nej, jag tackar nej till erbjudande om anställning i. enligt ovan. Jag är samtidigt medveten om att detta leder till övertalighet hos min nuvarande arbetsgivare som kan leda till uppsägning p.g.a arbetsbrist.... Ort och datum... Underskrift av den anställde

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2015-01-27 1 (10) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär Patrik Fallberg Bird & Bird Jim Runsten Bird & Bird Stefan Wikström, Sign On AB I samarbete med DFS Översikt 1.

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: verksamhetsöverlåtelse ur ett legalt och praktiskt perspektiv lagändringar nya rättsfall pågående utredningar på arbetsrättens område Vad händer vid en rörelseöverlåtelse?

Läs mer

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Den 8 januari fastställde avdelningsstyrelsen förhandlingsstrukturen som Vision Stockholms stad

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Bilaga 4 Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Uppdrag Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Vem omfattas av A-KAP-KL

Vem omfattas av A-KAP-KL Vem omfattas av A-KAP-KL I vänsterkolumnen nedan beskrivs avtalsinnehållet i A-KAP-KL. Högerkolumnen innehåller en mer utvecklad beskrivning, och ibland en beskrivning över av vad förändringen innebär.

Läs mer

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens Bilaga 1 Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 2009-03-19 BUN 2009-03-19 000 Innehåll Förutsättningar... 2 Konkurrensprövning... 2 Upphandling... 2 Avknoppning... 2 Villkor

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Förhandlingsprotokoll 206-04-29 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

Verksamhetsövergång. En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare

Verksamhetsövergång. En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare Verksamhetsövergång En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare Förord 3 1. Verksamhetsövergång 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Vad är verksamhetsövergång? 4 1.3 Out- eller insourcing eller

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var bunden av, övergår till förvärvaren av verksamheten när både överlåtare och förvärvare

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 2016-09-07 Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan,

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

Ö V E R E N S K O M M E L S E

Ö V E R E N S K O M M E L S E Ö V E R E N S K O M M E L S E mellan Stockholms läns landsting (Landstinget) och ABF Sollentuna / Medborgarskolan, Stockholmsregionen (ABF/Msk) angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor.

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Beslut: Rektor 2012-01-30 Revidering: - Dnr: DUC 2012/144/10 Gäller fr o m: 2011-04-01 Ersätter: Program för och beskrivning av processen för att lösa övertaligheten

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 2013-09-17 1 (11) LAS-rutin Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 1 2 (11) Innehåll 1. Konvertering till tillsvidareanställning...

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Denna broschyr är framtagen för att ge dig som medlem i något av Saco-S 22 medlems förbund en presentation

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal Den 4 oktober skrev AkademikerAlliansen på ett nytt tjänstepensionsavtal tillsammans med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. Det

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar

Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar 2010-03-30 Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar Från flera håll har en skriftlig information om tillvägagångssättet vid driftsinskränkningar efterfrågats och med anledning av detta

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING Gunvor Axelsson KAU 9 januari 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist 1 (15) Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist Innehåll 1 BEGREPPET ARBETSBRIST... 2 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång... 2 2 VARSEL TILL

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram Landstingsdirektörens stab Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2016-04-29 Diarienummer 160304 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses

Läs mer

Vad gäller vid privatisering av en vårdcentral?

Vad gäller vid privatisering av en vårdcentral? Vad gäller vid privatisering av en vårdcentral? Pågående mångfaldsutveckling Den pågående mångfaldsutvecklingen, t.ex. utläggning av verksamhet på entreprenad och s.k. avknoppning av verksamhet, aktualiserar

Läs mer

Anställnings upphörande Anställnings upphörande

Anställnings upphörande Anställnings upphörande Anställnings upphörande Tillsvidareanställning Uppsägning Avskedande Pension 33 LAS Överenskommelse Tidsbegränsad anställning Visstidsanställning Provanställning - på arbetstagarens initiativ Uppsägning

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Handläggningsordning för verksamhetsförändring som medför arbetsbrist.

Handläggningsordning för verksamhetsförändring som medför arbetsbrist. HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT HDa 1.2-2016/1252 Rektor 2016-11-07 Handläggningsordning för verksamhetsförändring som medför arbetsbrist. Ärendet Personalavdelningen har under 2016 reviderat styrdokumentet Verksamhetsförändring

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 11 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt

Läs mer

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 www.svenskbensinhandel.se Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 Anställningsbevis för arbetare I kollektivavtalet föreskrivs att arbetsgivaren gentemot arbetstagaren skrifligen skall

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017 Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017 Ett nytt avtal kring Tidig Lokal Omställning (TLO-KL) och nya turordningsregler

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer