Verksamhetsövergång. En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsövergång. En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare"

Transkript

1 Verksamhetsövergång En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare

2 Förord 3 1. Verksamhetsövergång Bakgrund Vad är verksamhetsövergång? Out- eller insourcing eller byte av uppdragstagare Anställningen övergår med automatik Uppsägningsförbud Företrädesrätt hos ny arbetsgivare Förhandlingsskyldighet Kollektivavtal 6 2. Uppdragsgivaren Förberedelser inför upphandling Upphandlingsprocessen Förberedelser inför överlåtandet Personalfrågor Överlåtandet Information Uppföljning 8 Bilaga kapitel 2 Processbeskrivning Från offentlig verksamhet till annan utförare ur ett uppdragsgivarperspektiv Förberedelser inför upphandling Upphandlingsprocessen Förberedelser inför överlåtelsen Personalfrågor Överlåtandet Information Uppföljning Uppdragstagaren Anbudsförfarandet Förberedelser inför övertagandet Personalfrågor Kunder och övriga intressenter Information Uppföljning 14 Bilaga kapitel 3 Processbeskrivning Uppdragstagaren Anbudsförfarandet Förberedelser inför övertagandet Personalfrågor Kunder och övriga intressenter Information Uppföljning 15

3 Förord Almega, Region Värmland och Karlstad kommun har i den här broschyren försökt att bringa klarhet i snårigheter som kan uppkomma i arbetet kring begreppet verksamhetsövergång, som sker allt oftare mellan offentlig och privat verksamhet. Vi har försökt att belysa tillvägagångssättet ur både arbetsrättslig och upphandlingsjuridisk aspekt. Innehållet har tagits fram i nära samarbete med landstinget i Värmland och övriga kommuner i Värmlands län. Det är vår förhoppning att materialet kan ge läsaren en manual och ett stöd i processen kring verksamhetsövergång oavsett om övergången sker mellan privat offentlig eller offentlig privat. Arbetsgruppen som bestod av Rose-Marie Andersson, Karlstad Kommun, Jerker Bäckström, Karlstad Kommun, Karin Frejsjö, Karlstad Kommun, Lena Jonsson, Karlstad Kommun och Lars Nilsson, Almega tar tacksamt emot synpunkter kring denna broschyr REGION VÄRMLAND Jan Johansson Administrativ chef Förord 3

4 1. Verksamhetsövergång 1.1 Bakgrund Den 1 januari 1995 infördes nya regler rörande verksamhetsövergång i den svenska lagstiftningen vilket särskilt framgår i 6 b lagen om anställningsskydd (LAS) och 28 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Bestämmelserna har sin bakgrund i EG:s överlåtelsedirektiv (77/187 EEG) och har anpassats till det nu gällande direktivet 2001/23/EG. Nedanstående genomgång berör främst situationen när offentlig verksamhet (uppdragsgivare) 1) övertas av annan anordnare (uppdragstagare) 2). 1.2 Vad är verksamhetsövergång? Med begreppet verksamhetsövergång avses främst rena företagsöverlåtelser. Det kan till exempel vara fråga om en fusion (sammanslagning) mellan två bolag eller en inkromsförsäljning av maskiner och inventarier. Även i andra fall kan det vara fråga om en verksamhetsövergång om det föreligger så kallad identitet mellan den tidigare och den nya verksamheten. Det måste emellertid alltid vara fråga om ett arbetsgivarbyte för att de särskilda reglerna om verksamhetsövergång i LAS ska vara tillämpliga. Om aktierna i ett bolag överlåts till en ny ägare är de anställda alltjämt anställda i samma bolag som tidigare. Det enda som skett är att bolaget bytt ägare och någon verksamhetsövergång i den mening som avses i LAS föreligger alltså inte. Enligt definitionen i LAS är det fråga om verksamhetsövergång när det handlar om en överlåtelse av en ekonomisk enhet, som behåller sin identitet, varmed förstås en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet, vare sig denna utgör huvud- eller sidoverksamhet. För att avgöra om det är fråga om en verksamhetsövergång måste en helhetsbedömning göras av samtliga omständigheter som är av betydelse. I första hand är följande kriterier avgörande: arten av företag eller verksamhet, om materiella 3) tillgångar, såsom byggnader och lösöre, har överlåtits eller inte, värdet av överlåtna immateriella 4) tillgångar vid överlåtelsetidpunkten, om majoriteten av de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren eller inte, om kunderna har tagits över eller inte, graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen, i förekommande fall den tidsperiod som verksamheten har legat nere. 1) Ge någon i uppgift att utför något 2) Utföra något åt annan 3) Sakvärden 4) Andra tillgångar än sakvärden 4 Verksamhetsövergång

5 Det ska göras en samlad bedömning av alla förhållanden kring den aktuella transaktionen och de olika kriterierna får alltså inte ses isolerade var för sig. Om det efter en bedömning av kriterierna skulle föreligga en identitet i LAS mening anses det ha skett en verksamhetsövergång från den gamla arbetsgivaren till den nya. Reglerna om verksamhetsövergång gäller för såväl privat som offentlig verksamhet. Däremot är de inte tillämpliga i samband med konkurser. 1.3 Out- eller insourcing eller byte av uppdragstagare Vid out- eller insourcing eller byte av uppdragstagare kan det vara svårt att avgöra om reglerna om verksamhetsövergång ska tillämpas eller inte. Självklart måste en helhetsbedömning göras i den specifika situationen men enligt domstolspraxis är det normalt inte verksamhetsövergång om inte uppdragstagaren antingen tar över merparten av de anställda hos uppdragsgivaren eller nödvändig materiell utrustning hos denne. Observera att tillgångar anses ha gått över till uppdragstagaren även om uppdragsgivaren aldrig själv har ägt dem. Låt säga att en uppdragsgivare lägger ut viss verksamhet på entreprenad och efter en tid träffar uppdragsgivaren avtal med en ny uppdragstagare. Det kan då vara fråga om en verksamhetsövergång mellan uppdragstagarna trots att dessa aldrig haft någon som helst relation. Förutsättningen är emellertid normalt att den nya uppdragstagaren antingen tar över merparten av de anställda hos den gamla uppdragstagaren eller nödvändig materiell utrustning hos uppdragsgivaren. 1.4 Anställningen övergår med automatik Vid verksamhetsövergång från en arbetsgivare till en annan övergår befintliga rättigheter och skyldigheter i enlighet med anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången till uppdragstagaren. De anställdas anställningstider medföljer även till den nya uppdragstagaren. De enda undantagen rör förmåner i anställningsavtal som avser ålders-, invaliditets- och efterlevandepensioner. Sådana förmåner kan alltså inte göras gällande mot uppdragstagaren. Reglerna om verksamhetsövergång innebär alltså att personal hos uppdragsgivaren automatiskt anses anställda hos uppdragstagaren efter en verksamhetsövergång. Arbetstagare har dock möjlighet att välja att vara kvar hos uppdragsgivaren. Han eller hon riskerar då att bli uppsagd på grund av arbetsbrist om uppdragsgivaren till följd av verksamhetsövergången inte har så stora delar av verksamheten kvar. Om endast en del av en verksamhet övergår följer bara de anställda som huvudsakligen arbetat inom den aktuella delen med till uppdragstagaren. Först måste alltså den aktuella delen av en verksamhet identifieras och avgränsas och därefter ska de som arbetar i den övertagna delen identifieras. Vad händer om arbetstagare i den övertagna delen har svårt att bestämma sig för om de vill följa med eller inte? En arbetsgivare som ska överlåta en verksamhet eller en del av en verksamhet kan ju plötsligt vid övergången stå med en stor övertalighet om arbetstagarna väljer att stanna kvar. Mot den bakgrunden kan en uppdragsgivare Verksamhetsövergång 5

6 när det står klart att det ska ske en övergång i god tid före övergången kräva ett svar från de aktuella arbetstagarna. Ett sådant besked bör kunna krävas så att de som väljer att vara kvar sägs upp i så god tid att deras uppsägningstider inte varar efter att verksamheten upphört. övergången med undantag för ålders-, invaliditets- och efterlevandepensioner. När det gäller villkoren i de individuella anställningsavtalen har uppdragstagaren varken bättre eller sämre rättsliga möjligheter att förändra dessa än vad uppdragsgivaren hade. 1.5 Uppsägningsförbud Enligt bestämmelserna i LAS finns det ett direkt förbud mot uppsägning av en anställning på grund av själva övergången. Den som säljer en rörelse kan alltså inte motivera en uppsägning enbart med att rörelsen ska säljas. Däremot förbjuds inte uppsägningar som beror på något annat än själva övergången till exempel organisationsförändringar eller ekonomi. Uppdragsgivaren får alltså i normala fall säga upp på grund av arbetsbrist om det sker innan kontakt med tilltänkt uppdragstagare tagits. Uppdragsgivaren får emellertid inte säga upp personal för uppdragstagarens räkning. Den nya och den gamla arbetsgivaren kan alltså inte göra upp om vem som ska hantera en eventuell övertalighet. I de fall då uppdragstagaren får problem med övertalighet efter övergången gäller vanliga turordningsregler. Personer som följt med från uppdragsgivaren och har lång anställningstid kan då slå ut uppdragstagarens egen personal. 1.6 Företrädesrätt hos ny arbetsgivare Om en verksamhetsövergång sker efter att uppdragsgivaren har sagt upp ett antal personer på grund av arbetsbrist övergår de uppsagdas anställning till uppdragstagaren under den resterande uppsägningstiden om de har arbetat i den övertagna delen. Därefter upphör anställningen. En uppsagd arbetstagare har sedan företrädesrätt till återanställning i den övertagna verksamheten hos uppdragstagaren i nio månader efter anställningens upphörande. Företrädesrätten gäller emellertid bara om arbetstagaren har kvalificerat sig för den. När en arbetstagare övergår till uppdragstagaren ansvarar uppdragsgivaren solidariskt med uppdragstagaren för förpliktelser som uppkommit före övergången. Arbetstagaren kan alltså välja om han vill rikta anspråk mot den nya eller gamla arbetsgivaren om han har anspråk från tiden före övergången. De anställda som följer med vid övergången omfattas automatiskt av alla anställningsvillkor som gällde före 1.7 Förhandlingsskyldighet Enligt 13 MBL måste en arbetsgivare som inte har kollektivavtal på eget initiativ påkalla förhandling enligt 11 MBL med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist och verksamhetsövergång. Förhandling måste ske innan arbetsgivaren fattar beslut om att överlåta eller förvärva en verksamhet. Denna skyldighet gäller bara om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal. De företag som exempelvis genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund är bundna av kollektivavtal behöver alltså bara förhandla med sina vanliga avtalsmotparter i de aktuella situationerna. 1.8 Kollektivavtal Om uppdragsgivaren är bunden av kollektivavtal medan uppdragstagaren inte är det blir uppdragstagaren bunden av uppdragsgivarens kollektivavtal om inte uppdragsgivaren eller arbetstagarorganisationen säger upp kollektivavtalet före övergången. Skulle uppdragstagaren däremot redan vara bunden av ett kollektivavtal som kan tillämpas på den övertagna personalen måste uppdragstagaren ändå fortsätta att tilllämpa anställningsvillkoren i uppdragsgivarens kollektivavtal i tillämpliga delar under ett år från övergången till dess uppdragsgivarens kollektivavtal löper ut eller ett nytt kollektivavtal träffats hos uppdragstagaren. Med i tillämpliga delar avses att uppdragstagaren endast är skyldig att tillämpa regler som är förenliga med den verksamhet som han bedriver. För att undvika sådana villkor under ett år kan uppdragstagaren träffa ett nytt kollektivavtal för den övertagna personalen. Detta kan normalt ske i form av en enkel bekräftelse till den normala fackliga motparten om att uppdragstagarens vanliga kollektivavtal ska tillämpas fullt ut även på den övertagna personalen alternativt med en så kallad inrangeringsförhandling mellan berörda centrala parter. 6 Verksamhetsövergång

7 2. Uppdragsgivaren Från förberedelse av upphandling till uppföljning 2.1 Förberedelser inför upphandling En verksamhet som kommer att läggas ut på entreprenad ska innan dess ha följts upp och utvärderats under en längre tid. Resultatet från uppföljningarna och utvärderingarna kommer att ligga till grund dels för beslutet att verksamheten ska läggas ut på entreprenad dels som underlag till den kravspecifikation som medföljer förfrågningsunderlaget vid en upphandling. Inom offentlig verksamhet kan initiativet att lägga ut verksamheten på entreprenad komma både från politiker och tjänstemän. Beslutet att verksamheten ska läggas ut på entreprenad fattas då av den politiska organisationen. Inom både privat och offentlig verksamhet ska information och förhandlingar genomföras med de fackliga organisationerna och eventuella intresseorganisation innan beslut fattas. I samband med att det beslutas att en verksamhet ska läggas ut på entreprenad är det viktigt att informationen om detta förmedlas till berörda chefer och personal. En projektorganisation tillsätts med en styrgrupp och en projektgrupp för att genomföra upphandling av verksamhetsentreprenaden. 2.2 Upphandlingsprocessen En tidsplan upprättas för projektets genomförande med tider för när de olika delmomenten ska vara genomförda. Inledningsvis ska en beskrivning av uppdraget tas fram och de krav som ska ställas på den blivande uppdragstagaren. Därefter utformas övriga dokument som ingår i dokumentationen för upphandlingen (förfrågningsunderlaget). I ett tidigt skede upprättas en förteckning över till exempel lokaler, inventarier, larm, nycklar, telefoner, mobiler med pinkoder samt abonnemang för aktuella objekt. Förfrågningsunderlaget skickas ut på remiss till styrgrupp, fackliga organisationer samt i förekommande fall intresseorganisationer. Styrgruppen beslutar och fastställer det färdiga förfrågningsunderlaget som därefter förhandlas med de fackliga organisationerna. Upphandlingen annonseras i en offentlig allmänt tillgänglig elektronisk databas och eventuellt i andra medier. Annonseringstiden varierar beroende entreprenadens omfattning och inriktning 1). När annonseringstiden har gått ut öppnas och registreras de inkomna anbuden varefter en utvärderingsprocess startar. I vissa fall kan ett möte tillsammans med respektive anbudslämnare förekomma för förtydligande av lämnade anbud. När utvärderingen är genomförd remitteras resultatet till styrgrupp, fackliga organisationer och i förekommande fall intresseorganisationer. Efter remissomgången tas en tjänsteskrivelse fram med förslag till beslut. Detta förslag förhandlas därefter med de 1) Se vidare A-tjänster och B-tjänster i Lagen om offentliga upphandling (LOU) Uppdragsgivaren 7

8 fackliga organisationerna. När förhandlingarna är genomförda fattas beslut om vem som utses till uppdragstagare. Alla anbudsgivare har rätt att överpröva beslutet i Länsrätten. Överprövningstiden är tio dagar från den dagen beslutet om uppdragstagare är fattat. Avtal med den tilltänkta uppdragstagaren kan tecknas först efter dessa tio dagar om ingen har överprövat beslutet. I samband med avtalstecknande genomförs en revidering av tidigare genomförd inventarieförteckning och eventuell kostnadsfördelning mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. 2.6 Information Under avtalstiden ska löpande information ske till de fackliga organisationerna och till eventuella intresseorganisationer utifrån ett fastställt tidsintervall. 2.7 Uppföljning Det ska ske regelbundna uppföljningsmöten enligt tidsintervall angivet i avtalet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. Större uppföljningsmöten bör ske två gånger per år. 2.3 Förberedelser inför överlåtandet Inför överlåtandet genomförs ett flertal möten internt hos uppdragsgivaren och ett flertal möten mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren där en mängd praktiska och avtalsmässiga frågor klargörs. Under denna period fastställs ett antal uppföljningsmöten efter överlåtandet. 2.4 Personalfrågor Arbetet med personalfrågor ser i stort sett lika ut för både uppdragsgivare och uppdragstagare. Uppdragsgivaren informerar samtlig personal så snart beslut fattas om verksamhetsövergång. När sedan beslut fattats om vilken uppdragstagare som är aktuell informeras personalen ytterligare av uppdragstagaren. Uppdragsgivaren har informationsmöten med personalen parallellt under hela processen. Personalen ges även möjlighet till enskilda samtal. Blanketter lämnas till personalen där de får ta ställning till om de vill stanna hos uppdragsgivaren eller följa med till uppdragstagaren. Det är av stor vikt för både uppdragsgivaren och uppdragstagaren att uppgifterna kommer in i god tid före övertagandet då båda måste planera verksamheten efter övertagandet. 2.5 Överlåtandet Överlåtandet sker vid en på förhand fastställd tidpunkt. Vid denna tidpunkt överlämnas nycklar till lokalerna, eventuellt mobiltelefoner med pinkoder, inventarier med mera. 8 Uppdragsgivaren

9 Bilaga kapitel 2 Processbeskrivning Från offentlig verksamhet till annan utförare ur ett uppdragsgivarperspektiv 2.1 Förberedelser inför upphandling Aktiviteter Processbeskrivning Ansvarig Uppföljning/utvärdering Beslut om upphandling föregås Politiker av en upp följning/utvärdering för att veta mer om den verksamhet som läggs ut Initiativ till upphandling Initiativ att lägga ut kommunal Politiker alternativt verksamhet i privat regi; förslag från tjänstemän att upphandla till nämnd Tjänsteskrivelse Framtagande av ärende till Tjänsteman nämnd alternativt på delegation till tjänsteman Information allmän a) Information och förhandling a) b) Ansvarig tjänsteman till fackliga organisationer enligt 19 och 11 MBL b) Information till eventuella intresseorganisationer Beslut Beslut om upphandlingens Politiker alternativt genomförande enligt delegation Information allmän Information till chefer och Förvaltningschef, verksampersonal/arbetslag hetschef/motsvarande Beredskap för upp- Skapa en beredskap för eventu- Ledning och ansvarig märksamhet från media ella frågor från media alterna- chef gå ut med eventuell tivt med ett pressmeddelande pressansvarig Styrgrupp tillsätts Ledningsfunktion, exempelvis Förvaltningschef eller förvaltningschef, personalchef, motsvarande ekonomichef/motsvarande Ansvarig tjänsteman utses Verksamhetsföreträdare Styrgrupp med samordningsansvar för uppdragets genomförande Projektgrupp/delprojekt- Utse lämpliga representanter Styrgrupp med ansvarig grupper utses för projektets genomförande tjänsteman Uppdragsgivaren Processbeskrivning 9

10 2.2 Upphandlingsprocessen Aktiviteter Processbeskrivning Ansvarig Tidsplan a) Tider för projektets a) b) Upphandlingsenhet genomförande tillsammans med tjänsteman b) Mötesplanering inom projektorganisationen Kravspecifikation Beskrivning av uppdraget och Tjänsteman tillsammans kraven på blivande uppdrags- med upphandlingsenhet tagare och projektgrupp Utvärderingskriterier Utarbeta kriterier för Tjänsteman tillsammans utvärdering av anbud med upphandlingsenhet och projektgrupp Förfrågningsunderlag Uppdragsbeskrivning och kraven Upphandlingsenhet på uppdraget/uppdragstagaren tillsammans med kopplas ihop med administrativa tjänsteman föreskrifter, kommersiella villkor samt tillkommande bilagor Inventarieförteckning Om möjligt upprätta förteckning Ansvarig tjänsteman upprättas över till exempel lokaler, inven- och projektgrupp tarier, larm, nycklar, telefoner, mobiltelefoner med pinkoder samt abonnemang för aktuellt objekt Regelbundna uppföljnings- Avstämning med styrgrupp an- Ansvarig tjänsteman möten med styrgrupp gående förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlag ut Förfrågningsunderlag går Tjänsteman på remiss ut på remiss till: a) Fackliga organisationer b) Intresseorganisationer c) Övriga intressenter Beslut om slutgiltigt för- Styrgruppen beslutar om Styrgrupp frågningsunderlag slutligt förfrågningsunderlag Information och förhandling a) Information och förhandling a) b) Ansvarig tjänsteman med fackliga organisationer enligt 19 och 11 MBL gällande förfrågningsunderlaget b) Eventuella intresseorganisationer informeras om färdigt förfrågningsunderlag Annonsering Annonsering av upp- Upphandlingsenhet Lagen om offentlig handlingen i allmänt upphandling (LOU) tillgänglig databas A-tjänst 52 dagar B-tjänst skälig anbudstid cirka fyra veckor Anbud inkommer Registrering och öppning Upphandlingsenhet av mottagna anbud på i förväg utsett datum 10 Uppdragsgivaren Processbeskrivning

11 Aktiviteter Processbeskrivning Ansvarig Utvärdering av anbud a) En första gallring utifrån a) b) Upphandlingsenhet kvalificeringskrav och tjänsteman b) Genomgång av utvärderingskriterier c) Sammanställning av inkomna c) Upphandlingsenhet svar och jämförelse mot ställda tjänsteman och krav och kriterier projektgrupp Eventuell träff med anbuds- Möte med anbudslämnare Ansvarig tjänsteman lämnare/studiebesök för förtydligande av och upphandlingsenhet anbudslämnarnas anbud Sammanställning av En sammanställning görs Ansvarig tjänsteman utvärderingen av resultatet efter genom- och upphandlingsenhet förd utvärdering Avstämning Avstämning med styrgrupp Ansvarig tjänsteman angående utvärderingsresultatet Resultat av utvärdering Projektgruppens resultat Tjänsteman på remiss presenteras för: a) Fackliga organisationer b) Intresseorganisationer c) Övriga intressenter Förslag till beslut Framtagande av tjänste- Tjänsteman skrivelse - förslag till beslut utifrån utvärderingsresultat Förhandling Förslag till beslut förhandlas Tjänsteman enligt 11 och 38 MBL Beslut Beslut om antagande av Politiskt tillsatt nämnd uppdragstagare eller tjänstemannanivå enligt delegation Tilldelningsbeslut Utskick av tilldelningsbeslut Upphandlingsenhet till samtliga anbudslämnare Information allmän Information till chefer och Förvaltningschef, verksampersonal/arbetslag hetschef/motsvarande Information specifik a) Information till berörda chefer a) b) Förvaltningschef och ansvarig tjänsteman b) Information till berörd personal Tillgänglighet Representanter från personal- Personalavdelning/ avdelning ska finnas tillgänglig motsvarande Enhetschef/motsvarande Enhetschef ska finnas tillgänglig Avgående chef Planera för att eventuellt frigöra Förvaltningschef/ avgående chef i tid innan motsvarande övergången Uppdragsgivaren Processbeskrivning 11

12 Aktiviteter Processbeskrivning Ansvarig Kontaktpersoner Kontaktpersoner på respektive Ansvarig tjänsteman myndighet/företag i specifika frågor om personal, ekonomi, löner med mera Blanketter Ta fram blanketter för val av Personalavdelning/ arbetsgivare (planering för motsvarande arbetsgivarna) Frågor och svar Ta fram lättläst dokument Personalavdelning/ där de vanligaste frågorna motsvarande och svaren finns - Dela ut till personalen - Måste uppdateras Rutiner, policy Ta fram tydliga riktlinjer Personalavdelning/ för hur olika frågor hanteras, motsvarande exempelvis - Tjänstledighet - Provanställning - Ångervecka Rutiner för övertalighet, Planering för praktisk Personalavdelning/ arbetsbrist hanteringen kring eventuell motsvarande turordning och varsel Omplacering, ej arbetsbrist Planering för praktisk Personalavdelning/ hanteringen kring eventuell motsvarande turordning Överprövningstid Inom tio dagar från det att Anbudslämnares tilldelningsbeslut skickats ut till överprövningsrätt samtliga anbudslämnare kan beslutet överprövas Avtal a) Upprättande av avtal: a) Upphandlingsenhet, kommersiella villkor kompletteras projektledare och med priser och övriga villkor enligt eventuell jurist antaget anbud b) Undertecknande av avtal b) Utsedda avtalstecknare Slutlig inventering och Revidering av tidigare genom- Ansvarig tjänsteman reglering av eventuella förd inventarieförteckning och kostnader eventuell kostnadsfördelning mellan uppdragsgivare och uppdragstagare Avslut Upphandlingsprocessen är nu avslutad 12 Uppdragsgivaren Processbeskrivning

13 2.3 Förberedelser inför överlåtelsen Aktiviteter Processbeskrivning Ansvarig Förberedelser inför Täta möten inför överlåtandet Ansvarig tjänsteman överlåtandet gällande verksamhet-, avtal-, och upphandlingsenhet personal- och ekonomifrågor 2.4 Personalfrågor Tänk på larm, nycklar, koder till mobiltelefoner, lokaler, larm med mera Personalfrågor Se 2.1.4, 2.1.6, 2.2.9, , Överlåtandet Överlåtandet verkställs Sker vid fastställt datum Ansvarig tjänsteman 2.6 Information Löpande information a) Information till fackliga a) b) Ansvarig tjänsteman organisationer enligt 19 MBL utifrån tidsintervall angivet i avtal 2.7 Uppföljning b) Information till eventuella intresseorganisationer Uppföljning av entreprenaden a) Möten om a) Ansvarig tjänsteman verksamhetsuppföljning/kvalitets- och upphandlingsenhet frågor fyra gånger/år avtalsfrågor två gånger/år b) Regelbundna träffar för b) Ansvarig tjänsteman löpande verksamhetsfrågor Uppdragsgivaren Processbeskrivning 13

14 3. Uppdragstagaren Från kännedom om anbudsförfarande till övertagande av uppdrag 3.1 Anbudsförfarandet Verksamhet som ska läggas ut på entreprenad kommer till uppdragstagarens kännedom genom bevakningssida på Internet. Genomgång äger därefter rum av förfrågningsunderlaget. En del uppdragsgivare bjuder ibland in presumtiva uppdragstagare innan man sänder ut förfrågningsunderlaget för en djupare marknadsanalys. Detta upp levs som positivt av uppdragstagaren. Anbudsförfarandet är hårt uppstyrt från uppdragsgivarens sida vilket innebär att samtliga presumtiva uppdragstagare får samma information från uppdragsgivaren. Förfrågningsunderlag som är mer omfattande är inte alltid tydligare och enklare att hantera än de som är mindre omfattande. Uppdragsgivarens kontaktperson kan ibland kontaktas vid frågor. Det finns även ibland både skäl och möjlighet att besöka den verksamhet som ska läggas ut. Efter samråd med berörda personer lägger uppdragstagaren sitt anbud utifrån förfrågningsunderlaget. I förfrågningsunderlaget har uppdragsgivaren viktat utvärderingskriterier. Det är sällan som förhandlingar förs mellan parterna. Uppdragsgivaren beslutar efter utvärdering av inkomna anbud vem som erhåller uppdraget. Projektorganisation bildas inom företaget som ska hantera övertagandet av uppdraget. 3.2 Förberedelser inför övertagandet När uppdragstagaren fått uppdraget inleds arbetet med genomläsning av villkoren. Kontakter etableras med berörda personer hos uppdragsgivaren. En stor fördel är om uppdragstagaren i god tid har fått besked om att man fått uppdraget. Det finns då möjlighet att delta i och följa verksamheten i förväg samt lösa praktiska frågor. 3.3 Personalfrågor Arbetet inleds med att all berörd personal informeras av uppdragstagaren. Vid detta möte presenterar uppdragstagaren sin verksamhet och de anställda får tillfälle att ställa frågor. Detta möte följs upp med individuella samtal med alla anställda som så önskar. Blanketter lämnas till de anställda där de får ta ställning till om de ska gå över till uppdragstagaren eller stanna kvar hos uppdragsgivaren. Det är viktigt att detta besked kommer så fort som möjligt så att uppdragsgivaren kan hantera kvarvarande personal och uppdragstagaren kan hantera eventuella rekryteringsbehov. Se även kapitel 1 Verksamhetsövergång gällande anställningsförhållanden. Det kan vara en fördel för uppdragstagaren att redan från överlåtelsetidpunkten organisera verksamheten efter sina behov och efter den struktur man finner mest lämplig vad gäller ansvar, serviceanda, ekonomiska frågor, kvantitet och kvalitet i arbetet. 3.4 Kunder och övriga intressenter Kunderna ska alltid vara i centrum. Det är en fördel om kunderna och berörda intressenter till kunderna har fått muntlig och skriftlig information att tjänsten kommer att utföras av annan arbetsgivare och vad detta innebär för de berörda. 3.5 Information Fackliga organisationer samt i vissa fall media ska informeras. 3.6 Uppföljning Uppföljningsmöten mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren ska ske kontinuerligt. 14 Uppdragstagaren

15 Bilaga kapitel 3 Processbeskrivning Uppdragstagaren 3.1 Anbudsförfarandet Aktiviteter Processbeskrivning Ansvarig Kännedom om anbud Anbudsansvarig Genomgång av förfrågningsunderlag Förfrågningar om anbudet och eventuellt besök i verksamheten Lämnande av anbud vad gäller pris och kvalitet Bildande av projektorganisation för övertagande av uppdraget 3.2 Förberedelser inför övertagandet Genomläsning av villkoren för uppdraget Verksamhetsansvarig 3.3 Personalfrågor Kontakt etableras med berörda personer hos uppdragsgivaren Ordna praktiska saker som arbetskläder, IT, telefon, fax med mera Information till alla anställda Verksamhetsansvarig Enskilda samtal med alla anställda som så önskar Blankett till de anställda om de önskar gå över till uppdragstagaren eller inte Bedömning av personalsituationen Rekrytering eller avveckling Eventuell inrangeringsförhandling gällande anställningsförhållanden Översyn av organisation och arbetssätt 3.4 Kunder och övriga intressenter Skriftlig och muntlig information Verksamhetsansvarig 3.5 Information Kontakter med fackliga organisationer och media Verksamhetsansvarig 3.6 Uppföljning Fortlöpande kontakter med uppdragsgivaren Verksamhetsansvarig samt övriga berörda Uppdragstagaren Processbeskrivning 15

16

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: verksamhetsöverlåtelse ur ett legalt och praktiskt perspektiv lagändringar nya rättsfall pågående utredningar på arbetsrättens område Vad händer vid en rörelseöverlåtelse?

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättningspolicy

Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 9 Fastställda av kommunstyrelsen 2008-06-11, 261, under förutsättning av att fullmäktige beslutar att anta konkurrensutsättningspolicy, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 2004-09-21 Ärende 11 Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 Ärendebeskrivning: Ett övertagande av ambulansdriften

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen 2014-11-20 Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen Antagen av styrgruppen 2014-11-20 Denna arbetsordning utgör grunden för hur man i upphandlingen kan skapa förutsättningar till arbete för

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Till: Landstinget Halland. Från: Advokatfirman Lindahl KB. Kopia: Datum: 25 februari 2011. Ang: Sammanfattande punkter till beslutsunderlag

Till: Landstinget Halland. Från: Advokatfirman Lindahl KB. Kopia: Datum: 25 februari 2011. Ang: Sammanfattande punkter till beslutsunderlag PM Till: Landstinget Halland Från: Advokatfirman Lindahl KB Kopia: Datum: 25 februari 2011 Ang: Sammanfattande punkter till beslutsunderlag 1. BAKGRUND Hallandstrafiken AB ( Bolaget ) ägs i dag av Hylte

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

Konkurrensprogram för Ronneby kommun

Konkurrensprogram för Ronneby kommun 2011-08-23 Dnr: 2011/203 Rev 2011-09-29 Kommunledningsenheten Antaget av KF 2011-09-29 247 Konkurrensprogram för Ronneby kommun Inledning, motiv och mål Den kommunala servicen skall vara av god kvalitet

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Skövde kommuns definition av ordet konkurrensutsättning är följande:

Skövde kommuns definition av ordet konkurrensutsättning är följande: 2 Inledning Skövde kommuns definition av ordet konkurrensutsättning är följande: Konkurrensutsättning är en metod för kommunen att prova om en extern producent, företag eller förening, kan driva en kommunalt

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Regler och riktlinjer för tillämpning av medbestämmandelagen /samverkansavtal vid konkurrensutsättning och upphandling i staden.

Regler och riktlinjer för tillämpning av medbestämmandelagen /samverkansavtal vid konkurrensutsättning och upphandling i staden. STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN SID 1 (8) 2011-01-10 Cirkulär nr 4a-07 Justerad 2011-01-10 KONKURRENSUTSÄTTNING/UPPHANDLING AV VERKSAMHET ARBETSRÄTTSLIGA REGLER Detta cirkulär innehåller

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Vad gäller vid privatisering av en vårdcentral?

Vad gäller vid privatisering av en vårdcentral? Vad gäller vid privatisering av en vårdcentral? Pågående mångfaldsutveckling Den pågående mångfaldsutvecklingen, t.ex. utläggning av verksamhet på entreprenad och s.k. avknoppning av verksamhet, aktualiserar

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov Analys ska göras av verksamhetens framtida personalbehov främst avseende - lokförarnas åldersstruktur

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR AVSEENDE PERSONALÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET PÅ MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR AVSEENDE PERSONALÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET PÅ MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSE AVDELNINGEN SID 1 (10) 2011-01-10 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR AVSEENDE PERSONALÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET PÅ MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR Dessa anvisningar gäller generellt vid personalövertagande

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN

KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM. för SUNNE KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24, 51 KOMMUNALT KONKURRENSPROGRAM för SUNNE KOMMUN Bilagor: 1. Konkurrensplan 2. Avtalsredovisning 3. Förkalkyl 4. MBL och upphandling 5. Mall för upprättande av förfrågningsunderlag

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett.

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Region daglig verksamhet Stockholm Joakim Lavesson Regionchef 010-130 35 25 joakim.lavesson@frosunda.se Frösunda Omsorg Frösundas resa startade 1994 med en liten

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Lagtextsamling 2009 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet...2 Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...12 Lag (1982:80) om anställningsskydd...15 Diskrimineringslag

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer