Verksamhetsövergång. En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsövergång. En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare"

Transkript

1 Verksamhetsövergång En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare

2 Förord 3 1. Verksamhetsövergång Bakgrund Vad är verksamhetsövergång? Out- eller insourcing eller byte av uppdragstagare Anställningen övergår med automatik Uppsägningsförbud Företrädesrätt hos ny arbetsgivare Förhandlingsskyldighet Kollektivavtal 6 2. Uppdragsgivaren Förberedelser inför upphandling Upphandlingsprocessen Förberedelser inför överlåtandet Personalfrågor Överlåtandet Information Uppföljning 8 Bilaga kapitel 2 Processbeskrivning Från offentlig verksamhet till annan utförare ur ett uppdragsgivarperspektiv Förberedelser inför upphandling Upphandlingsprocessen Förberedelser inför överlåtelsen Personalfrågor Överlåtandet Information Uppföljning Uppdragstagaren Anbudsförfarandet Förberedelser inför övertagandet Personalfrågor Kunder och övriga intressenter Information Uppföljning 14 Bilaga kapitel 3 Processbeskrivning Uppdragstagaren Anbudsförfarandet Förberedelser inför övertagandet Personalfrågor Kunder och övriga intressenter Information Uppföljning 15

3 Förord Almega, Region Värmland och Karlstad kommun har i den här broschyren försökt att bringa klarhet i snårigheter som kan uppkomma i arbetet kring begreppet verksamhetsövergång, som sker allt oftare mellan offentlig och privat verksamhet. Vi har försökt att belysa tillvägagångssättet ur både arbetsrättslig och upphandlingsjuridisk aspekt. Innehållet har tagits fram i nära samarbete med landstinget i Värmland och övriga kommuner i Värmlands län. Det är vår förhoppning att materialet kan ge läsaren en manual och ett stöd i processen kring verksamhetsövergång oavsett om övergången sker mellan privat offentlig eller offentlig privat. Arbetsgruppen som bestod av Rose-Marie Andersson, Karlstad Kommun, Jerker Bäckström, Karlstad Kommun, Karin Frejsjö, Karlstad Kommun, Lena Jonsson, Karlstad Kommun och Lars Nilsson, Almega tar tacksamt emot synpunkter kring denna broschyr REGION VÄRMLAND Jan Johansson Administrativ chef Förord 3

4 1. Verksamhetsövergång 1.1 Bakgrund Den 1 januari 1995 infördes nya regler rörande verksamhetsövergång i den svenska lagstiftningen vilket särskilt framgår i 6 b lagen om anställningsskydd (LAS) och 28 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Bestämmelserna har sin bakgrund i EG:s överlåtelsedirektiv (77/187 EEG) och har anpassats till det nu gällande direktivet 2001/23/EG. Nedanstående genomgång berör främst situationen när offentlig verksamhet (uppdragsgivare) 1) övertas av annan anordnare (uppdragstagare) 2). 1.2 Vad är verksamhetsövergång? Med begreppet verksamhetsövergång avses främst rena företagsöverlåtelser. Det kan till exempel vara fråga om en fusion (sammanslagning) mellan två bolag eller en inkromsförsäljning av maskiner och inventarier. Även i andra fall kan det vara fråga om en verksamhetsövergång om det föreligger så kallad identitet mellan den tidigare och den nya verksamheten. Det måste emellertid alltid vara fråga om ett arbetsgivarbyte för att de särskilda reglerna om verksamhetsövergång i LAS ska vara tillämpliga. Om aktierna i ett bolag överlåts till en ny ägare är de anställda alltjämt anställda i samma bolag som tidigare. Det enda som skett är att bolaget bytt ägare och någon verksamhetsövergång i den mening som avses i LAS föreligger alltså inte. Enligt definitionen i LAS är det fråga om verksamhetsövergång när det handlar om en överlåtelse av en ekonomisk enhet, som behåller sin identitet, varmed förstås en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet, vare sig denna utgör huvud- eller sidoverksamhet. För att avgöra om det är fråga om en verksamhetsövergång måste en helhetsbedömning göras av samtliga omständigheter som är av betydelse. I första hand är följande kriterier avgörande: arten av företag eller verksamhet, om materiella 3) tillgångar, såsom byggnader och lösöre, har överlåtits eller inte, värdet av överlåtna immateriella 4) tillgångar vid överlåtelsetidpunkten, om majoriteten av de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren eller inte, om kunderna har tagits över eller inte, graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen, i förekommande fall den tidsperiod som verksamheten har legat nere. 1) Ge någon i uppgift att utför något 2) Utföra något åt annan 3) Sakvärden 4) Andra tillgångar än sakvärden 4 Verksamhetsövergång

5 Det ska göras en samlad bedömning av alla förhållanden kring den aktuella transaktionen och de olika kriterierna får alltså inte ses isolerade var för sig. Om det efter en bedömning av kriterierna skulle föreligga en identitet i LAS mening anses det ha skett en verksamhetsövergång från den gamla arbetsgivaren till den nya. Reglerna om verksamhetsövergång gäller för såväl privat som offentlig verksamhet. Däremot är de inte tillämpliga i samband med konkurser. 1.3 Out- eller insourcing eller byte av uppdragstagare Vid out- eller insourcing eller byte av uppdragstagare kan det vara svårt att avgöra om reglerna om verksamhetsövergång ska tillämpas eller inte. Självklart måste en helhetsbedömning göras i den specifika situationen men enligt domstolspraxis är det normalt inte verksamhetsövergång om inte uppdragstagaren antingen tar över merparten av de anställda hos uppdragsgivaren eller nödvändig materiell utrustning hos denne. Observera att tillgångar anses ha gått över till uppdragstagaren även om uppdragsgivaren aldrig själv har ägt dem. Låt säga att en uppdragsgivare lägger ut viss verksamhet på entreprenad och efter en tid träffar uppdragsgivaren avtal med en ny uppdragstagare. Det kan då vara fråga om en verksamhetsövergång mellan uppdragstagarna trots att dessa aldrig haft någon som helst relation. Förutsättningen är emellertid normalt att den nya uppdragstagaren antingen tar över merparten av de anställda hos den gamla uppdragstagaren eller nödvändig materiell utrustning hos uppdragsgivaren. 1.4 Anställningen övergår med automatik Vid verksamhetsövergång från en arbetsgivare till en annan övergår befintliga rättigheter och skyldigheter i enlighet med anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången till uppdragstagaren. De anställdas anställningstider medföljer även till den nya uppdragstagaren. De enda undantagen rör förmåner i anställningsavtal som avser ålders-, invaliditets- och efterlevandepensioner. Sådana förmåner kan alltså inte göras gällande mot uppdragstagaren. Reglerna om verksamhetsövergång innebär alltså att personal hos uppdragsgivaren automatiskt anses anställda hos uppdragstagaren efter en verksamhetsövergång. Arbetstagare har dock möjlighet att välja att vara kvar hos uppdragsgivaren. Han eller hon riskerar då att bli uppsagd på grund av arbetsbrist om uppdragsgivaren till följd av verksamhetsövergången inte har så stora delar av verksamheten kvar. Om endast en del av en verksamhet övergår följer bara de anställda som huvudsakligen arbetat inom den aktuella delen med till uppdragstagaren. Först måste alltså den aktuella delen av en verksamhet identifieras och avgränsas och därefter ska de som arbetar i den övertagna delen identifieras. Vad händer om arbetstagare i den övertagna delen har svårt att bestämma sig för om de vill följa med eller inte? En arbetsgivare som ska överlåta en verksamhet eller en del av en verksamhet kan ju plötsligt vid övergången stå med en stor övertalighet om arbetstagarna väljer att stanna kvar. Mot den bakgrunden kan en uppdragsgivare Verksamhetsövergång 5

6 när det står klart att det ska ske en övergång i god tid före övergången kräva ett svar från de aktuella arbetstagarna. Ett sådant besked bör kunna krävas så att de som väljer att vara kvar sägs upp i så god tid att deras uppsägningstider inte varar efter att verksamheten upphört. övergången med undantag för ålders-, invaliditets- och efterlevandepensioner. När det gäller villkoren i de individuella anställningsavtalen har uppdragstagaren varken bättre eller sämre rättsliga möjligheter att förändra dessa än vad uppdragsgivaren hade. 1.5 Uppsägningsförbud Enligt bestämmelserna i LAS finns det ett direkt förbud mot uppsägning av en anställning på grund av själva övergången. Den som säljer en rörelse kan alltså inte motivera en uppsägning enbart med att rörelsen ska säljas. Däremot förbjuds inte uppsägningar som beror på något annat än själva övergången till exempel organisationsförändringar eller ekonomi. Uppdragsgivaren får alltså i normala fall säga upp på grund av arbetsbrist om det sker innan kontakt med tilltänkt uppdragstagare tagits. Uppdragsgivaren får emellertid inte säga upp personal för uppdragstagarens räkning. Den nya och den gamla arbetsgivaren kan alltså inte göra upp om vem som ska hantera en eventuell övertalighet. I de fall då uppdragstagaren får problem med övertalighet efter övergången gäller vanliga turordningsregler. Personer som följt med från uppdragsgivaren och har lång anställningstid kan då slå ut uppdragstagarens egen personal. 1.6 Företrädesrätt hos ny arbetsgivare Om en verksamhetsövergång sker efter att uppdragsgivaren har sagt upp ett antal personer på grund av arbetsbrist övergår de uppsagdas anställning till uppdragstagaren under den resterande uppsägningstiden om de har arbetat i den övertagna delen. Därefter upphör anställningen. En uppsagd arbetstagare har sedan företrädesrätt till återanställning i den övertagna verksamheten hos uppdragstagaren i nio månader efter anställningens upphörande. Företrädesrätten gäller emellertid bara om arbetstagaren har kvalificerat sig för den. När en arbetstagare övergår till uppdragstagaren ansvarar uppdragsgivaren solidariskt med uppdragstagaren för förpliktelser som uppkommit före övergången. Arbetstagaren kan alltså välja om han vill rikta anspråk mot den nya eller gamla arbetsgivaren om han har anspråk från tiden före övergången. De anställda som följer med vid övergången omfattas automatiskt av alla anställningsvillkor som gällde före 1.7 Förhandlingsskyldighet Enligt 13 MBL måste en arbetsgivare som inte har kollektivavtal på eget initiativ påkalla förhandling enligt 11 MBL med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist och verksamhetsövergång. Förhandling måste ske innan arbetsgivaren fattar beslut om att överlåta eller förvärva en verksamhet. Denna skyldighet gäller bara om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal. De företag som exempelvis genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund är bundna av kollektivavtal behöver alltså bara förhandla med sina vanliga avtalsmotparter i de aktuella situationerna. 1.8 Kollektivavtal Om uppdragsgivaren är bunden av kollektivavtal medan uppdragstagaren inte är det blir uppdragstagaren bunden av uppdragsgivarens kollektivavtal om inte uppdragsgivaren eller arbetstagarorganisationen säger upp kollektivavtalet före övergången. Skulle uppdragstagaren däremot redan vara bunden av ett kollektivavtal som kan tillämpas på den övertagna personalen måste uppdragstagaren ändå fortsätta att tilllämpa anställningsvillkoren i uppdragsgivarens kollektivavtal i tillämpliga delar under ett år från övergången till dess uppdragsgivarens kollektivavtal löper ut eller ett nytt kollektivavtal träffats hos uppdragstagaren. Med i tillämpliga delar avses att uppdragstagaren endast är skyldig att tillämpa regler som är förenliga med den verksamhet som han bedriver. För att undvika sådana villkor under ett år kan uppdragstagaren träffa ett nytt kollektivavtal för den övertagna personalen. Detta kan normalt ske i form av en enkel bekräftelse till den normala fackliga motparten om att uppdragstagarens vanliga kollektivavtal ska tillämpas fullt ut även på den övertagna personalen alternativt med en så kallad inrangeringsförhandling mellan berörda centrala parter. 6 Verksamhetsövergång

7 2. Uppdragsgivaren Från förberedelse av upphandling till uppföljning 2.1 Förberedelser inför upphandling En verksamhet som kommer att läggas ut på entreprenad ska innan dess ha följts upp och utvärderats under en längre tid. Resultatet från uppföljningarna och utvärderingarna kommer att ligga till grund dels för beslutet att verksamheten ska läggas ut på entreprenad dels som underlag till den kravspecifikation som medföljer förfrågningsunderlaget vid en upphandling. Inom offentlig verksamhet kan initiativet att lägga ut verksamheten på entreprenad komma både från politiker och tjänstemän. Beslutet att verksamheten ska läggas ut på entreprenad fattas då av den politiska organisationen. Inom både privat och offentlig verksamhet ska information och förhandlingar genomföras med de fackliga organisationerna och eventuella intresseorganisation innan beslut fattas. I samband med att det beslutas att en verksamhet ska läggas ut på entreprenad är det viktigt att informationen om detta förmedlas till berörda chefer och personal. En projektorganisation tillsätts med en styrgrupp och en projektgrupp för att genomföra upphandling av verksamhetsentreprenaden. 2.2 Upphandlingsprocessen En tidsplan upprättas för projektets genomförande med tider för när de olika delmomenten ska vara genomförda. Inledningsvis ska en beskrivning av uppdraget tas fram och de krav som ska ställas på den blivande uppdragstagaren. Därefter utformas övriga dokument som ingår i dokumentationen för upphandlingen (förfrågningsunderlaget). I ett tidigt skede upprättas en förteckning över till exempel lokaler, inventarier, larm, nycklar, telefoner, mobiler med pinkoder samt abonnemang för aktuella objekt. Förfrågningsunderlaget skickas ut på remiss till styrgrupp, fackliga organisationer samt i förekommande fall intresseorganisationer. Styrgruppen beslutar och fastställer det färdiga förfrågningsunderlaget som därefter förhandlas med de fackliga organisationerna. Upphandlingen annonseras i en offentlig allmänt tillgänglig elektronisk databas och eventuellt i andra medier. Annonseringstiden varierar beroende entreprenadens omfattning och inriktning 1). När annonseringstiden har gått ut öppnas och registreras de inkomna anbuden varefter en utvärderingsprocess startar. I vissa fall kan ett möte tillsammans med respektive anbudslämnare förekomma för förtydligande av lämnade anbud. När utvärderingen är genomförd remitteras resultatet till styrgrupp, fackliga organisationer och i förekommande fall intresseorganisationer. Efter remissomgången tas en tjänsteskrivelse fram med förslag till beslut. Detta förslag förhandlas därefter med de 1) Se vidare A-tjänster och B-tjänster i Lagen om offentliga upphandling (LOU) Uppdragsgivaren 7

8 fackliga organisationerna. När förhandlingarna är genomförda fattas beslut om vem som utses till uppdragstagare. Alla anbudsgivare har rätt att överpröva beslutet i Länsrätten. Överprövningstiden är tio dagar från den dagen beslutet om uppdragstagare är fattat. Avtal med den tilltänkta uppdragstagaren kan tecknas först efter dessa tio dagar om ingen har överprövat beslutet. I samband med avtalstecknande genomförs en revidering av tidigare genomförd inventarieförteckning och eventuell kostnadsfördelning mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. 2.6 Information Under avtalstiden ska löpande information ske till de fackliga organisationerna och till eventuella intresseorganisationer utifrån ett fastställt tidsintervall. 2.7 Uppföljning Det ska ske regelbundna uppföljningsmöten enligt tidsintervall angivet i avtalet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. Större uppföljningsmöten bör ske två gånger per år. 2.3 Förberedelser inför överlåtandet Inför överlåtandet genomförs ett flertal möten internt hos uppdragsgivaren och ett flertal möten mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren där en mängd praktiska och avtalsmässiga frågor klargörs. Under denna period fastställs ett antal uppföljningsmöten efter överlåtandet. 2.4 Personalfrågor Arbetet med personalfrågor ser i stort sett lika ut för både uppdragsgivare och uppdragstagare. Uppdragsgivaren informerar samtlig personal så snart beslut fattas om verksamhetsövergång. När sedan beslut fattats om vilken uppdragstagare som är aktuell informeras personalen ytterligare av uppdragstagaren. Uppdragsgivaren har informationsmöten med personalen parallellt under hela processen. Personalen ges även möjlighet till enskilda samtal. Blanketter lämnas till personalen där de får ta ställning till om de vill stanna hos uppdragsgivaren eller följa med till uppdragstagaren. Det är av stor vikt för både uppdragsgivaren och uppdragstagaren att uppgifterna kommer in i god tid före övertagandet då båda måste planera verksamheten efter övertagandet. 2.5 Överlåtandet Överlåtandet sker vid en på förhand fastställd tidpunkt. Vid denna tidpunkt överlämnas nycklar till lokalerna, eventuellt mobiltelefoner med pinkoder, inventarier med mera. 8 Uppdragsgivaren

9 Bilaga kapitel 2 Processbeskrivning Från offentlig verksamhet till annan utförare ur ett uppdragsgivarperspektiv 2.1 Förberedelser inför upphandling Aktiviteter Processbeskrivning Ansvarig Uppföljning/utvärdering Beslut om upphandling föregås Politiker av en upp följning/utvärdering för att veta mer om den verksamhet som läggs ut Initiativ till upphandling Initiativ att lägga ut kommunal Politiker alternativt verksamhet i privat regi; förslag från tjänstemän att upphandla till nämnd Tjänsteskrivelse Framtagande av ärende till Tjänsteman nämnd alternativt på delegation till tjänsteman Information allmän a) Information och förhandling a) b) Ansvarig tjänsteman till fackliga organisationer enligt 19 och 11 MBL b) Information till eventuella intresseorganisationer Beslut Beslut om upphandlingens Politiker alternativt genomförande enligt delegation Information allmän Information till chefer och Förvaltningschef, verksampersonal/arbetslag hetschef/motsvarande Beredskap för upp- Skapa en beredskap för eventu- Ledning och ansvarig märksamhet från media ella frågor från media alterna- chef gå ut med eventuell tivt med ett pressmeddelande pressansvarig Styrgrupp tillsätts Ledningsfunktion, exempelvis Förvaltningschef eller förvaltningschef, personalchef, motsvarande ekonomichef/motsvarande Ansvarig tjänsteman utses Verksamhetsföreträdare Styrgrupp med samordningsansvar för uppdragets genomförande Projektgrupp/delprojekt- Utse lämpliga representanter Styrgrupp med ansvarig grupper utses för projektets genomförande tjänsteman Uppdragsgivaren Processbeskrivning 9

10 2.2 Upphandlingsprocessen Aktiviteter Processbeskrivning Ansvarig Tidsplan a) Tider för projektets a) b) Upphandlingsenhet genomförande tillsammans med tjänsteman b) Mötesplanering inom projektorganisationen Kravspecifikation Beskrivning av uppdraget och Tjänsteman tillsammans kraven på blivande uppdrags- med upphandlingsenhet tagare och projektgrupp Utvärderingskriterier Utarbeta kriterier för Tjänsteman tillsammans utvärdering av anbud med upphandlingsenhet och projektgrupp Förfrågningsunderlag Uppdragsbeskrivning och kraven Upphandlingsenhet på uppdraget/uppdragstagaren tillsammans med kopplas ihop med administrativa tjänsteman föreskrifter, kommersiella villkor samt tillkommande bilagor Inventarieförteckning Om möjligt upprätta förteckning Ansvarig tjänsteman upprättas över till exempel lokaler, inven- och projektgrupp tarier, larm, nycklar, telefoner, mobiltelefoner med pinkoder samt abonnemang för aktuellt objekt Regelbundna uppföljnings- Avstämning med styrgrupp an- Ansvarig tjänsteman möten med styrgrupp gående förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlag ut Förfrågningsunderlag går Tjänsteman på remiss ut på remiss till: a) Fackliga organisationer b) Intresseorganisationer c) Övriga intressenter Beslut om slutgiltigt för- Styrgruppen beslutar om Styrgrupp frågningsunderlag slutligt förfrågningsunderlag Information och förhandling a) Information och förhandling a) b) Ansvarig tjänsteman med fackliga organisationer enligt 19 och 11 MBL gällande förfrågningsunderlaget b) Eventuella intresseorganisationer informeras om färdigt förfrågningsunderlag Annonsering Annonsering av upp- Upphandlingsenhet Lagen om offentlig handlingen i allmänt upphandling (LOU) tillgänglig databas A-tjänst 52 dagar B-tjänst skälig anbudstid cirka fyra veckor Anbud inkommer Registrering och öppning Upphandlingsenhet av mottagna anbud på i förväg utsett datum 10 Uppdragsgivaren Processbeskrivning

11 Aktiviteter Processbeskrivning Ansvarig Utvärdering av anbud a) En första gallring utifrån a) b) Upphandlingsenhet kvalificeringskrav och tjänsteman b) Genomgång av utvärderingskriterier c) Sammanställning av inkomna c) Upphandlingsenhet svar och jämförelse mot ställda tjänsteman och krav och kriterier projektgrupp Eventuell träff med anbuds- Möte med anbudslämnare Ansvarig tjänsteman lämnare/studiebesök för förtydligande av och upphandlingsenhet anbudslämnarnas anbud Sammanställning av En sammanställning görs Ansvarig tjänsteman utvärderingen av resultatet efter genom- och upphandlingsenhet förd utvärdering Avstämning Avstämning med styrgrupp Ansvarig tjänsteman angående utvärderingsresultatet Resultat av utvärdering Projektgruppens resultat Tjänsteman på remiss presenteras för: a) Fackliga organisationer b) Intresseorganisationer c) Övriga intressenter Förslag till beslut Framtagande av tjänste- Tjänsteman skrivelse - förslag till beslut utifrån utvärderingsresultat Förhandling Förslag till beslut förhandlas Tjänsteman enligt 11 och 38 MBL Beslut Beslut om antagande av Politiskt tillsatt nämnd uppdragstagare eller tjänstemannanivå enligt delegation Tilldelningsbeslut Utskick av tilldelningsbeslut Upphandlingsenhet till samtliga anbudslämnare Information allmän Information till chefer och Förvaltningschef, verksampersonal/arbetslag hetschef/motsvarande Information specifik a) Information till berörda chefer a) b) Förvaltningschef och ansvarig tjänsteman b) Information till berörd personal Tillgänglighet Representanter från personal- Personalavdelning/ avdelning ska finnas tillgänglig motsvarande Enhetschef/motsvarande Enhetschef ska finnas tillgänglig Avgående chef Planera för att eventuellt frigöra Förvaltningschef/ avgående chef i tid innan motsvarande övergången Uppdragsgivaren Processbeskrivning 11

12 Aktiviteter Processbeskrivning Ansvarig Kontaktpersoner Kontaktpersoner på respektive Ansvarig tjänsteman myndighet/företag i specifika frågor om personal, ekonomi, löner med mera Blanketter Ta fram blanketter för val av Personalavdelning/ arbetsgivare (planering för motsvarande arbetsgivarna) Frågor och svar Ta fram lättläst dokument Personalavdelning/ där de vanligaste frågorna motsvarande och svaren finns - Dela ut till personalen - Måste uppdateras Rutiner, policy Ta fram tydliga riktlinjer Personalavdelning/ för hur olika frågor hanteras, motsvarande exempelvis - Tjänstledighet - Provanställning - Ångervecka Rutiner för övertalighet, Planering för praktisk Personalavdelning/ arbetsbrist hanteringen kring eventuell motsvarande turordning och varsel Omplacering, ej arbetsbrist Planering för praktisk Personalavdelning/ hanteringen kring eventuell motsvarande turordning Överprövningstid Inom tio dagar från det att Anbudslämnares tilldelningsbeslut skickats ut till överprövningsrätt samtliga anbudslämnare kan beslutet överprövas Avtal a) Upprättande av avtal: a) Upphandlingsenhet, kommersiella villkor kompletteras projektledare och med priser och övriga villkor enligt eventuell jurist antaget anbud b) Undertecknande av avtal b) Utsedda avtalstecknare Slutlig inventering och Revidering av tidigare genom- Ansvarig tjänsteman reglering av eventuella förd inventarieförteckning och kostnader eventuell kostnadsfördelning mellan uppdragsgivare och uppdragstagare Avslut Upphandlingsprocessen är nu avslutad 12 Uppdragsgivaren Processbeskrivning

13 2.3 Förberedelser inför överlåtelsen Aktiviteter Processbeskrivning Ansvarig Förberedelser inför Täta möten inför överlåtandet Ansvarig tjänsteman överlåtandet gällande verksamhet-, avtal-, och upphandlingsenhet personal- och ekonomifrågor 2.4 Personalfrågor Tänk på larm, nycklar, koder till mobiltelefoner, lokaler, larm med mera Personalfrågor Se 2.1.4, 2.1.6, 2.2.9, , Överlåtandet Överlåtandet verkställs Sker vid fastställt datum Ansvarig tjänsteman 2.6 Information Löpande information a) Information till fackliga a) b) Ansvarig tjänsteman organisationer enligt 19 MBL utifrån tidsintervall angivet i avtal 2.7 Uppföljning b) Information till eventuella intresseorganisationer Uppföljning av entreprenaden a) Möten om a) Ansvarig tjänsteman verksamhetsuppföljning/kvalitets- och upphandlingsenhet frågor fyra gånger/år avtalsfrågor två gånger/år b) Regelbundna träffar för b) Ansvarig tjänsteman löpande verksamhetsfrågor Uppdragsgivaren Processbeskrivning 13

14 3. Uppdragstagaren Från kännedom om anbudsförfarande till övertagande av uppdrag 3.1 Anbudsförfarandet Verksamhet som ska läggas ut på entreprenad kommer till uppdragstagarens kännedom genom bevakningssida på Internet. Genomgång äger därefter rum av förfrågningsunderlaget. En del uppdragsgivare bjuder ibland in presumtiva uppdragstagare innan man sänder ut förfrågningsunderlaget för en djupare marknadsanalys. Detta upp levs som positivt av uppdragstagaren. Anbudsförfarandet är hårt uppstyrt från uppdragsgivarens sida vilket innebär att samtliga presumtiva uppdragstagare får samma information från uppdragsgivaren. Förfrågningsunderlag som är mer omfattande är inte alltid tydligare och enklare att hantera än de som är mindre omfattande. Uppdragsgivarens kontaktperson kan ibland kontaktas vid frågor. Det finns även ibland både skäl och möjlighet att besöka den verksamhet som ska läggas ut. Efter samråd med berörda personer lägger uppdragstagaren sitt anbud utifrån förfrågningsunderlaget. I förfrågningsunderlaget har uppdragsgivaren viktat utvärderingskriterier. Det är sällan som förhandlingar förs mellan parterna. Uppdragsgivaren beslutar efter utvärdering av inkomna anbud vem som erhåller uppdraget. Projektorganisation bildas inom företaget som ska hantera övertagandet av uppdraget. 3.2 Förberedelser inför övertagandet När uppdragstagaren fått uppdraget inleds arbetet med genomläsning av villkoren. Kontakter etableras med berörda personer hos uppdragsgivaren. En stor fördel är om uppdragstagaren i god tid har fått besked om att man fått uppdraget. Det finns då möjlighet att delta i och följa verksamheten i förväg samt lösa praktiska frågor. 3.3 Personalfrågor Arbetet inleds med att all berörd personal informeras av uppdragstagaren. Vid detta möte presenterar uppdragstagaren sin verksamhet och de anställda får tillfälle att ställa frågor. Detta möte följs upp med individuella samtal med alla anställda som så önskar. Blanketter lämnas till de anställda där de får ta ställning till om de ska gå över till uppdragstagaren eller stanna kvar hos uppdragsgivaren. Det är viktigt att detta besked kommer så fort som möjligt så att uppdragsgivaren kan hantera kvarvarande personal och uppdragstagaren kan hantera eventuella rekryteringsbehov. Se även kapitel 1 Verksamhetsövergång gällande anställningsförhållanden. Det kan vara en fördel för uppdragstagaren att redan från överlåtelsetidpunkten organisera verksamheten efter sina behov och efter den struktur man finner mest lämplig vad gäller ansvar, serviceanda, ekonomiska frågor, kvantitet och kvalitet i arbetet. 3.4 Kunder och övriga intressenter Kunderna ska alltid vara i centrum. Det är en fördel om kunderna och berörda intressenter till kunderna har fått muntlig och skriftlig information att tjänsten kommer att utföras av annan arbetsgivare och vad detta innebär för de berörda. 3.5 Information Fackliga organisationer samt i vissa fall media ska informeras. 3.6 Uppföljning Uppföljningsmöten mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren ska ske kontinuerligt. 14 Uppdragstagaren

15 Bilaga kapitel 3 Processbeskrivning Uppdragstagaren 3.1 Anbudsförfarandet Aktiviteter Processbeskrivning Ansvarig Kännedom om anbud Anbudsansvarig Genomgång av förfrågningsunderlag Förfrågningar om anbudet och eventuellt besök i verksamheten Lämnande av anbud vad gäller pris och kvalitet Bildande av projektorganisation för övertagande av uppdraget 3.2 Förberedelser inför övertagandet Genomläsning av villkoren för uppdraget Verksamhetsansvarig 3.3 Personalfrågor Kontakt etableras med berörda personer hos uppdragsgivaren Ordna praktiska saker som arbetskläder, IT, telefon, fax med mera Information till alla anställda Verksamhetsansvarig Enskilda samtal med alla anställda som så önskar Blankett till de anställda om de önskar gå över till uppdragstagaren eller inte Bedömning av personalsituationen Rekrytering eller avveckling Eventuell inrangeringsförhandling gällande anställningsförhållanden Översyn av organisation och arbetssätt 3.4 Kunder och övriga intressenter Skriftlig och muntlig information Verksamhetsansvarig 3.5 Information Kontakter med fackliga organisationer och media Verksamhetsansvarig 3.6 Uppföljning Fortlöpande kontakter med uppdragsgivaren Verksamhetsansvarig samt övriga berörda Uppdragstagaren Processbeskrivning 15

16

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2015-01-27 1 (10) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär Patrik Fallberg Bird & Bird Jim Runsten Bird & Bird Stefan Wikström, Sign On AB I samarbete med DFS Översikt 1.

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens Bilaga 1 Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 2009-03-19 BUN 2009-03-19 000 Innehåll Förutsättningar... 2 Konkurrensprövning... 2 Upphandling... 2 Avknoppning... 2 Villkor

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: verksamhetsöverlåtelse ur ett legalt och praktiskt perspektiv lagändringar nya rättsfall pågående utredningar på arbetsrättens område Vad händer vid en rörelseöverlåtelse?

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Rutin Samverkan- eller förhandlingsskyldighet vid upphandling av entreprenörer och inhyrning av arbetskraft

Rutin Samverkan- eller förhandlingsskyldighet vid upphandling av entreprenörer och inhyrning av arbetskraft Rutin Samverkan- eller förhandlingsskyldighet vid upphandling av entreprenörer och inhyrning av arbetskraft Gäller från och med 2016-06-09 Framtagen av personalenheten Innehållsförteckning 1. Vilket lagrum

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Konkurrenspolicy för Mjölby kommun

Konkurrenspolicy för Mjölby kommun Konkurrenspolicy för Mjölby kommun Antaget av Kommunfullmäktige, 2008-05-20, 60 Dokumentansvarig: Ekonomichef 1(10) Kommunledningskontoret Konkurrenspolicy - Policy för konkurrensutsättning av kommunal

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättningspolicy

Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 9 Fastställda av kommunstyrelsen 2008-06-11, 261, under förutsättning av att fullmäktige beslutar att anta konkurrensutsättningspolicy, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit

Läs mer

UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS I GAGNEFS KOMMUN

UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS I GAGNEFS KOMMUN PERSONALBILAGA / VERKSAMHETSÖVERGÅNG UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS I GAGNEFS KOMMUN Dnr 2012/18F 1(9) Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSÖVERGÅNG/ÖVERTAGANDE...3 1.1 Inledning...3 1.2 Lagkrav...3 1.3

Läs mer

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården

Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Bilaga 4 Regler och rutiner för överföring av personal vid kommunalisering av hemsjukvården Uppdrag Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter

Läs mer

Svar på skrivelse "Förloras värdefull medarbetarkompetens på grund av whistleblowing"

Svar på skrivelse Förloras värdefull medarbetarkompetens på grund av whistleblowing Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Sara Catoni 08-686 1937 1(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2013-01-12 TN 1211-0239 STYRELSESAMMANTRÄDE 2013»02-0 5 [ÄRENDE tili Svar på skrivelse

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman

Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman På följande sidor finns en sammanställning av råd och texter från arbetet inför bildandet av Dalslands miljöförvaltning. Tanken med bifogade

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009:

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun. Sn/2009: Socialförvaltningen Stabent Nils Zadik 036-10 53 34 BILAGA 3 TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2009-07-28 1 (5) Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet inom välfärdsområdet för Jönköpings kommun.

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg DELEGERINGSORDNING Vårdförbundet Avdelning Gävleborg Antagen av styrelsen den 15 december 2015 Skapad den Senast ändrad den Författare 2015-11-19 2015-12-17 Vinita Thyberg Förbundsombudsman Delegeringsordning

Läs mer

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Gemensamt för Göteborg, Malmö och Stockholm är att städerna var för sig har tagit beslut att i samband med upphandling

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var bunden av, övergår till förvärvaren av verksamheten när både överlåtare och förvärvare

Läs mer

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen

Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen 2014-11-20 Arbetsordning och rutiner fo r upphandlingsprocessen Antagen av styrgruppen 2014-11-20 Denna arbetsordning utgör grunden för hur man i upphandlingen kan skapa förutsättningar till arbete för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument

1(7) Konkurrensprogram. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-10-31, 182 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Eda kommun 3(7) Innehållsförteckning...4 1. Syfte... 4 2.

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET

ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET November 2016 Jonas Stenmo Chefsjurist Almega Jonas Stålnacke Arbetsrättsjurist Almega ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET 1. När är det fråga om en verksamhetsövergång enligt 6b LAS 2. Konsekvenser

Läs mer

Förstudie - kommunens rutiner för avgångsvederlag

Förstudie - kommunens rutiner för avgångsvederlag Revisions-PM* Förstudie - kommunens rutiner för avgångsvederlag Finspångs kommun April 2008 Karin Jäderbrink *connectedthinking 1 Bakgrund och metod En inkonsekvent hantering av avgångsvederlag kan leda

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING

SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lotta Roos 0155-24 59 34 2011-11-30 LS UPP11-009 LS-FM011-027 SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING Ärende: Korttidshyra av fordon samt poolbilar Upphandling: 11-009 Annons via; OPIC

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 2016-09-07 Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan,

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader Cirkulärnr: 2005:17 Diarienr: 2005/0729 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Ekman Ellen Hausel Heldahl Göran Söderlöf Juridiska enheten Datum: 2005-03-22 Mottagare: Rubrik: Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2...

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2... GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, februari 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: Februari 2012 Så var det nytt år och vi på Gärde Wesslau ser fram emot nya utmaningar

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

Administrativa villkor

Administrativa villkor Sida 1 (5) Administrativa villkor Datum 2010-01-20 Referenser Beskrivning Upphandlingsform Alingsås kommun upphandlar kostförsörjningen för grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgens egna boenden samt barn-

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer Förvaltningsnamn Avsändare Regionstyrelsen Rätt att teckna avtal -riktlinjer Inledning Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och beredande organ. Regionstyrelsen eller nämnd kan

Läs mer