Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv"

Transkript

1 I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: verksamhetsöverlåtelse ur ett legalt och praktiskt perspektiv lagändringar nya rättsfall pågående utredningar på arbetsrättens område Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv Plötsligt kommer beskedet från ledningen; hela eller delar av en verksamhet ska övertas och integreras i den befintliga verksamheten. Ett sådant besked innebär vanligen startskottet för en mycket intensiv period i företaget, inte minst för personalavdelningen. En mängd frågor kan uppkomma. I detta nyhetsbrev redovisar vi vilka regler som gäller och hur man rent praktiskt hanterar vissa av de frågor som kan komma upp. Redogörelsen är i första hand skriven med utgångspunkt i en rörelseöverlåtelse och ur köparens perspektiv, men även aspekter av betydelse för säljaren och vissa viktiga skillnader mellan en rörelse- och aktieöverlåtelse tas upp. Verksamhetsövergång ur ett legalt perspektiv Definitionen av begreppet verksamhetsövergång Det som brukar sammanfattas under begreppet verksamhetsövergång beskrivs i 6 b LAS som en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan. Det ska alltså vara fråga om ett arbetsgivarbyte för att falla in under definitionen. Det ska vidare vara något (ett företag eller en verksamhet) som går över. Detta något beskrivs i det EU-direktiv som numera reglerar dessa frågor (2001/23/EG) under artikel 1:16 som en ekonomisk enhet som behåller sin identitet. Övergången ska ha skett i ett avtalsenligt sammanhang men måste inte vara en följd av ett avtal direkt mellan överlåtaren och förvärvaren (man brukar tala om att det inte finns något krav på direkt rättsligt samband). En övergång kan således ske genom ett byte av entreprenör eller genom en överlåtelse som sker i flera led. EU-domstolen har i sin praxis utvecklat sju kriterier till stöd för bedömningen av vad som är att betrakta som en verksamhetsövergång. Dessa kriterier är följande: 1. Arten av företag eller verksamhet 2. Omfattningen av överförda materiella tillgångar 3. Omfattningen av överförda immateriella tillgångar 4. Andelen anställda som tagits över 5. Andelen kunder som tagits över 6. Graden av likhet mellan verksamheten före och efter

2 7. Hur länge verksamheten, i förekommande fall, legat nere Bedömningen ska göras som en helhetsbedömning och inte genom att pricka av att ett visst antal av kriterierna är uppfyllda. Tyngden av de olika kriterierna kan också variera beroende på verksamhetens art. I en personalintensiv verksamhet med få materiella produktionsresurser kan personalkriteriet väga tyngre medan det inom en tillverkningsindustri kan vara betydligt viktigare i vilken mån materiella tillgångar övergått. Enbart det förhållandet att en viss uppgift, t ex snöröjning, övergått från en part till en annan är inte tillräckligt för att det ska vara fråga om en verksamhetsövergång, något mer måste till. Man kan identifiera några typfall där reglerna kan bli aktuella att tillämpa. Det gäller förstås först och främst överlåtelse av rörelse ( inkråmsöverlåtelse ) som i stort sett alltid är att betrakta som en verksamhetsövergång i lagens mening. Andra typfall, där bedömningen dock kan vara lite mer varierande, är outsourcing/insourcing och byte av entreprenör. Skyddet för anställningen Om det är fråga om en verksamhetsövergång övergår de anställningar som hör till verksamheten automatiskt till den nye arbetsgivaren. Den anställde har dock rätt att avböja, och alltså stanna kvar hos sin tidigare arbetsgivare. För att så snart som möjligt få klarhet i vilka anställda som inte önskar följa med är det viktigt att gå ut med information till de anställda och begära besked om vilka som eventuellt inte vill följa med verksamheten till den nye arbetsgivaren. De anställda har rätt till viss betänketid, men inte mer än ca två veckor. En konsekvens av ett avböjande att följa med blir inte sällan att den anställde sägs upp på grund av arbetsbrist, eftersom verksamheten hos överlåtaren inte längre finns kvar. En förestående verksamhetsövergång utgör inte saklig grund för uppsägning. 7 LAS innehåller ett uttryckligt förbud mot uppsägningar som har sin grund i övergången i sig. Eventuell övertalighet som uppstår på grund av övergången ska hanteras av förvärvaren. Det är dock tillåtet med uppsägningar som är hänförliga till verksamheten som sådan, som alltså skulle ha varit nödvändiga även om övergången inte hade varit aktuell. Denna gränsdragning är inte alltid helt lätt att göra, men om det finns ett beslut om att en viss del av rörelsen ska överlåtas kan man utgå från att eventuella uppsägningar har ett samband med denna och således i princip inte är tillåtna. Detta gäller förstås inte uppsägningar som har sin grund i personliga skäl. Om en anställd redan är uppsagd när övergången sker följer han eller hon ändå med över till den nye arbetsgivaren. Anställda som sagts upp tidigare och vars uppsägningstid redan löpt ut kan ha företrädesrätt till återanställning hos den nye arbetsgivaren, om de var sysselsatta i den överlåtna verksamheten. Skyddet för anställningsvillkoren Eftersom anställningarna övergår till den nye arbetsgivaren som de är, övergår också alla rättigheter och skyldigheter enligt anställningsavtalen. Detta gäller dock inte intjänad pension och vissa liknande rättigheter. Vi återkommer till en del praktiska frågor kring just pensioner lite längre fram. Överlåtare och förvärvare är solidariskt ansvariga för de förpliktelser enligt anställningsavtalen som hänför sig till tiden före övergången. Den anställde kan alltså vända sig mot vem han vill för att utkräva t ex innestående komptidsersättning. Vanligtvis brukar man i avtalet mellan överlåtare och förvärvare reglera vem det är som slutligt ska stå för dessa kostnader. Har man inte gjort det kan det bli lite problematiskt, eftersom det inte finns någon rättsregel som talar om vad som gäller i så fall. Om det finns kollektivavtal, kan effekterna av övergången huvudsakligen sammanfattas i följande bild:

3 Förhandlingsskyldighet En verksamhetsövergång utlöser alltid förhandlingsskyldighet enligt MBL, både för överlåtare och förvärvare. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal är det fråga om primär förhandlingsskyldighet enligt 11 MBL och för de arbetsgivare som inte har kollektivavtal gäller att förhandling enligt 13 MBL ska ske med alla berörda fackliga organisationer. Värt att notera är att en arbetsgivare är förhandlingsskyldig även om de avgörande besluten fattats av någon annan, t ex av ledningen i ett utländskt moderbolag. Verksamhetsövergång ur ett praktiskt perspektiv Innan ett företagsförvärv sker genomförs vanligtvis en due diligence. En due diligence, eller en företagsbesiktning som det ofta kallas på svenska, är en arbetsprocess för att samla in och analysera material hänförligt till det bolag som planeras att förvärvas. En due diligence kan utföras med finansiellt, legalt eller verksamhetsinriktat fokus. Vid en due diligence i samband med en rörelseöverlåtelse kan ett flertal frågor uppkomma som måste hanteras ur ett praktiskt perspektiv. Några av de vanligaste frågorna som kan uppkomma samt hur de kan lösas praktiskt redogörs för i det följande. Kollektivavtal Situation 1 Överlåtaren men inte förvärvaren är bunden av kollektivavtal. Som nämnts ovan är huvudregeln att ett kollektivavtal övergår från en överlåtare till en förvärvare i samband med en rörelseöverlåtelse. För det fall förvärvaren inte vill bli bunden av kollektivavtalet, finns det en möjlighet för överlåtaren att säga upp kollektivavtalet i samband med övergången. Uppsägningen ska ske senast 60 dagar innan övergången. Om den sker inom 60- dagarsperioden blir förvärvaren bunden av kollektivavtalet till dess att 60-dagarsperioden har löpt ut. Uppsägningen sker genom att överlåtaren skickar en uppsägningshandling till samtliga fackförbund som är parter till kollektivavtalet. Trots att kollektivavtalet sägs upp är förvärvaren skyldig att tillämpa villkoren i kollektivavtalet i högst ett år efter övergången. 1-årsperioden kan bli kortare för det fall ursprungsavtalet löper ut innan, eller om ett nytt kollektivavtal träffas. Om kollektivavtalet inte sägs upp och övergår, blir förvärvaren part till kollektivavtalet, vilket innebär att bl a förhandlingsordningen måste iakttas. Om en uppsägning sker, blir förvärvaren inte kollektivavtalspart men har som sagt en skyldighet att tillämpa villkoren i kollektivavtalet under en period om högst ett år. Situation 2 - Överlåtaren och förvärvaren är bundna av olika kollektivavtal (och förvärvarens kollektivavtal kan tillämpas på den överlåtande personalen). Om två olika kollektivavtal kan tillämpas är det vanligt att ett så kallat inrangeringsavtal träffas, d v s ett nytt kollektivavtal där villkoren för den överlåtande personalen harmoniseras med förvärvarens kollektivavtal. Under en övergångsperiod tillämpar förvärvaren villkoren i inrangeringsavtalet istället för villkoren i överlåtarens kollektivavtal. Inrangeringsavtalet blir en smidig övergång från överlåtarens villkor till förvärvarens villkor. Om inget inrangeringsavtal träffas kan frågan dyka upp om förvärvaren på en gång efter över-

4 gången är skyldig att tillämpa villkoren i sitt egna kollektivavtal när dessa villkor är bättre än villkoren i överlåtarens avtal. Denna fråga har prövats av Arbetsdomstolen i AD 2008 nr 61. I målet fastställde Arbetsdomstolen att en förvärvare inte på en gång är skyldig att tillämpa de mer fördelaktiga villkoren i sitt egna avtal. En förvärvare har således, med stöd av medbestämmandelagen, en möjlighet att i högst ett år efter övergången tillämpa de sämre villkoren i överlåtarens kollektivavtal. Om villkoren i förvärvarens avtal är sämre än villkoren i överlåtarens avtal är förvärvaren skyldig att tillämpa villkoren i överlåterens avtal i högst ett år. Situation 3 - Överlåtaren och förvärvaren är bundna av samma centrala kollektivavtal. Denna situation medför vanligtvis inga praktiska problem eftersom villkoren är lika och förvärvaren tillämpar avtalet precis som innan övergången. En fråga som dock kan uppkomma är om överlåtarens lokala kollektivavtal övergår till förvärvaren. Även denna fråga har varit upp till prövning i Arbetsdomstolen i AD 2013 nr 6. Arbetsdomstolen kom i det fallet fram till att förvärvaren inte blir bunden av det lokala kollektivavtalet eftersom förvärvaren redan var bundet av ett tillämpbart centralt kollektivavtal. Villkoren i det lokala avtalet ska dock tillämpas av förvärvaren i högst ett år. Ändring av enskilda anställningsvillkor Om kollektivavtal saknas, regleras samtliga anställningsvillkor i de enskilda anställningsavtalen. I 6 b LAS finns ett skydd för anställningsvillkoren i samband med en rörelseöverlåtelse. Regleringen är tvingande till den anställdes förmån. Efter en överlåtelse kan situationen uppkomma att olika villkor ska tillämpas på den övertagna personalen jämfört med förvärvarens egen personal. Detta kan orsaka administrativt merarbete och det kan finnas en önskan hos förvärvaren att ha enhetliga anställningsvillkor. Regleringen i LAS hindrar inte en förvärvare från att erbjuda den övertagna personalen förmånligare villkor. Det är dock viktigt att samtliga villkor blir förmånligare. Varje villkor måste beaktas enskilt, en helhetsbedömning av samtliga villkor är således inte möjlig. Praktiskt kan det innebära att vissa villkor avseende den överlåtande personalen kan justeras men andra inte. Att införa sämre villkor är däremot enligt EUrätten inte godtagbart. Det är viktigt att notera att en försämring av villkoren inte ens är godtagbara om man kommer överens om det med den enskilde. En försämring av villkoren kan endast ske om förändringen inte sker enbart på grund av verksamhetsövergången. I praktiken kan det därför vara svårt att hitta anledningar till att göra en förändring som inte har direkt koppling till verksamhetsövergången. En förändring av villkoren till det sämre får dock ske efter en övergångsperiod (cirka 1 år). Efter en sådan tidsperiod har kopplingen till verksamhetsövergången som sådan tunnats ut. Pension Från huvudregeln, att samtliga rättigheter och skyldigheter på grund av anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid övergången övergår från en överlåtare till en förvärvare, finns vissa undantag, bland annat undantas ålders- och efterlevandeförmåner. Hur detta undantag ska tolkas enligt svensk rätt är inte helt klarlagt, men det är sannolikt att en förvärvare övertar skyldigheten att tillämpa ett pensionsvillkor i framtiden; detta då pensionen ses som lön. Om ett enskilt anställningsavtal innehåller ett villkor att den anställde har rätt till ett visst belopp varje månad i pensionspremier, är förvärvaren sannolikt skyldig att för framtiden fortsätta att inbetala det beloppet till den anställdes pensionsförsäkring. Vad som skett innan övergången, d v s huruvida överlåtaren fullgjort sina pensionsskyldigheter, omfattas av undantaget. Förvärvaren är således inte ansvarig för historiska pensionsskulder. Om överlåtaren har ett kollektivavtal och förvärvaren har ett annat tillämpligt kollektivavtal kan praktiska svårigheter gällande pensionen uppkomma. Förvärvaren har enligt huvudregeln en skyldighet att tillämpa villkoren i överlåtarens kollektivavtal i högst ett år. Det kan dock uppkomma situationer där det är praktiskt omöjligt för förvärva-

5 ren att uppfylla pensionsvillkoren i överlåtarens kollektivavtal. Ett exempel är om en överlåtelse sker från staten till ett privat bolag. Förvärvaren är i ett sådant fall skyldig att uppfylla kraven på statlig pension vilket inte är möjligt för ett privat bolag. Denna problematik löses normalt genom att inrangeringsavtal ingås där bland annat pensionsfrågan omhändertas genom att den övertagande personalen omfattas av förvärvarens pensionslösning omedelbart i samband med övergången. Praktiska problem kan även uppkomma om överlåtaren har ett kollektivavtal men inte förvärvaren. Om kollektivavtalet inte sägs upp och övergår till förvärvaren uppstår inga problem. Förvärvaren blir bunden av kollektivavtalet och tillämpar pensionsvillkoren på samma sätt som överlåtaren gjorde. Om kollektivavtalet däremot sägs upp inför överlåtelsen har förvärvaren ingen möjlighet att fortsätta betala in pension enligt överlåtarens kollektviavtal i och med att det kräver att förvärvaren är kollektivavtalspart. Den praktiska lösningen är vanligtvis att förvärvaren, avseende de anställda som omfattas av ITP1 (premiebestämd pension), för framtiden betalar in pensionspremier till en privat pensionsförsäkring som motsvarar ITP1. För de som har ITP2 pension (förmånsbestämd pension), är det vanligt att man omvandlar den förmånsbestämda pensionen till en premiebestämd och att förvärvaren fortsättningsvis betalar in en premiebestämd pension till en privat tjänstepensionsförsäkring motsvarande ITP1. Skillnader mellan rörelse- och aktieöverlåtelse Om en överlåtelse sker i form av en aktieöverlåtelse är det bolaget, d v s arbetsgivaren, som överlåts. Det sker alltså inget arbetsgivarbyte utan alla avtal och förpliktelser följer med utan inskränkningar. I denna situation finns alltså inget undantag för pensioner och liknande åtaganden. Ett bolag som är föremål för försäljning är normalt inte förhandlingsskyldigt enligt MBL, eftersom ett ägarbyte i sig inte påverkar verksamheten. Det finns dock exempel från rättspraxis där AD ansett att förhandlingsskyldighet förelegat, eftersom aktieöverlåtelsen utgjorde ett led i en större förändring som i ett senare skede innefattade personalminskningar. Om köpare eller säljare själva är arbetsgivare kan de vara förhandlingsskyldiga om överlåtelsen eller förvärvet kan anses utgöra en viktigare förändring av den egna verksamheten. Nyheter inom arbetsrätt Anmälningsskyldighet vid utstationering Sedan den 1 juli 2013 gäller en skyldighet för arbetsgivare som utstationerar arbetstagare längre än fem dagar att anmäla vissa förhållanden till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren ska även utse en kontaktperson, som kan vara en av de utstationerade arbetstagarna. Denne person har i kraft av lagen behörighet att motta delgivning på arbetsgivarens vägnar. De närmare uppgifter som ska framgå av anmälan framgår av förordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare. Anmälningsskyldigheten omfattar uppgifter om arbetsgivaren, om arbetet, om arbetstagarna och om kontaktpersonen. Med utstationering avses att ett företag tillhandahåller tjänster över gränserna. Som ett fall av utstationering räknas när en arbetsgivare sänder arbetstagare till Sverige till ett företag som tillhör samma koncern. Koncernfallet har visat sig ha omfattande betydelse för internationella företag. Det är troligt att inte varje tjänsteresa som varar längre än fem dagar utgör en utstationering i lagens mening. Som ett exempel kan nämnas konferens- och utbildningsresor. Många internationella företag har dock valt att för säkerhets skull anmäla alla sådana resor. Nya rättsfall AD 2013 nr 67 högskoleutbildning för processoperatörer Vid ett pappersbruk var cirka 800 arbetstagare anställda. Pappersbruket stod i begrepp att nyanställa processoperatörer tillsvidare och på visstid. En person hade företrädesrätt till återanställning men nekades anställning. Pappersbruket hade sedan år 2008 haft som policy att den

6 som anställs som operatör ska ha högskoleutbildning. Som skäl hade angivits att högskoleutbildade personer förblir utvecklingsbara under högskoleutbildning var sakligt grundat och avslog arbetstagarsidans talan. AD 2013 nr 65 uppsägning av alkoholist Ett större företag med cirka 400 anställda hade sagt upp en arbetstagare med anledning av upprepad korttidsfrånvaro. Arbetstagaren led av alkoholism av sjukdomskaraktär. Arbetstagaren hade genomgått behandling vid ett behandlingshem. När arbettagaren därefter återföll i missbruk sades anställningsavtalet upp. Samtidigt förklarade arbetsgivaren att arbetstagaren skulle återvinna anställningen om särskilda vårdinsatser följdes och om något återfall inte ägde rum. Arbetsdomstolen gjorde följande bedömning. Bolagets handlande i efterförloppet till vården vid behandlingshemmet har påfallande snabbt gått över i process om avslutande av anställningen. Bolaget borde istället ha försökt utreda arbetstagarens behov av psykisk vård. Det föreligger inte saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen ogiltigförklarade uppsägningen och dömde ut kronor i allmänt skadestånd. hela arbetslivet och utgör underlag för internrekrytering till chefs- och tjänstemannabefattningar. Arbetsdomstolen bedömde att kravet på På gång Det pågår för närvarande ett intensivt utredningsarbete inom arbetsrättens område. Utredningarna kan inte förväntas resultera i några omedelbara regeländringar. Däremot belyser utredningarna vilka frågor som har aktualitet i arbetslivet. Registerutdrag i arbetslivet (Dir. 2013:56) 30 april 2014 Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (Dir. 2013:16) 22 maj 2014 Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Dir. 2012:76) 4 december 2013 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning (Dir. 2013:1) 31 januari 2014 Utstationering på svensk arbetsmarknad (Dir. 2012:92) 31 december 2014 Ett bättre skydd för företagshemligheter (Lagrådsremiss den 12 december 2013)

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2015-01-27 1 (10) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär Patrik Fallberg Bird & Bird Jim Runsten Bird & Bird Stefan Wikström, Sign On AB I samarbete med DFS Översikt 1.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var bunden av, övergår till förvärvaren av verksamheten när både överlåtare och förvärvare

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Saklig grund uppsägning på grund av personliga skäl. finnas anledning att fundera på vilket sätt som ska väljas.

Saklig grund uppsägning på grund av personliga skäl. finnas anledning att fundera på vilket sätt som ska väljas. I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Uppsägning på grund av personliga skäl Lagändringar Nya rättsfall Kommande lagändringar och pågående utredningar Saklig grund uppsägning på grund av personliga

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation Ingemar Hamskär 114 94 Stockholm Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson Ert meddelande 2010-07-16 0059 Ert nummer Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman

Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman På följande sidor finns en sammanställning av råd och texter från arbetet inför bildandet av Dalslands miljöförvaltning. Tanken med bifogade

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Till: Landstinget Halland. Från: Advokatfirman Lindahl KB. Kopia: Datum: 25 februari 2011. Ang: Sammanfattande punkter till beslutsunderlag

Till: Landstinget Halland. Från: Advokatfirman Lindahl KB. Kopia: Datum: 25 februari 2011. Ang: Sammanfattande punkter till beslutsunderlag PM Till: Landstinget Halland Från: Advokatfirman Lindahl KB Kopia: Datum: 25 februari 2011 Ang: Sammanfattande punkter till beslutsunderlag 1. BAKGRUND Hallandstrafiken AB ( Bolaget ) ägs i dag av Hylte

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Verksamhetsövergång. En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare

Verksamhetsövergång. En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare Verksamhetsövergång En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare Förord 3 1. Verksamhetsövergång 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Vad är verksamhetsövergång? 4 1.3 Out- eller insourcing eller

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2...

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2... GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, februari 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: Februari 2012 Så var det nytt år och vi på Gärde Wesslau ser fram emot nya utmaningar

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens Bilaga 1 Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 2009-03-19 BUN 2009-03-19 000 Innehåll Förutsättningar... 2 Konkurrensprövning... 2 Upphandling... 2 Avknoppning... 2 Villkor

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

nyheter i arbetsrätt juni 2015

nyheter i arbetsrätt juni 2015 nyheter i arbetsrätt juni 2015 I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Ändring av anställningsvillkor Nya rättsfall våren 2015 Kommande lagändringar och pågående utredningar Ändring av anställningsvillkor

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 69/14 Mål nr A 40/12 och A 100/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 69/14 Mål nr A 40/12 och A 100/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 69/14 Mål nr A 40/12 och A 100/12 Arbetsdomstolen har beslutat inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, under vissa

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

Ö V E R E N S K O M M E L S E

Ö V E R E N S K O M M E L S E Ö V E R E N S K O M M E L S E mellan Stockholms läns landsting (Landstinget) och ABF Sollentuna / Medborgarskolan, Stockholmsregionen (ABF/Msk) angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor.

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Gemensamt för Göteborg, Malmö och Stockholm är att städerna var för sig har tagit beslut att i samband med upphandling

Läs mer

ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET

ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET November 2016 Jonas Stenmo Chefsjurist Almega Jonas Stålnacke Arbetsrättsjurist Almega ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET 1. När är det fråga om en verksamhetsövergång enligt 6b LAS 2. Konsekvenser

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

UPPGIFT 1 Svarsförslag

UPPGIFT 1 Svarsförslag Övningsfrågor arbetsrätt svar VT 2012 UPPGIFT 1 a) Ja då dessa arbetsuppgifter står i naturligt samband med de arbetsuppgifter hon skall utföra enligt kollektivavtalet. Hon torde också ha tillräckliga

Läs mer

Nyheter arbetsrätt juni 2013

Nyheter arbetsrätt juni 2013 Nyheter arbetsrätt juni 2013 I detta nyhetsbrev kan du läsa om Företagshemligheter möjligheter till rättsligt skydd idag? Nya rättsfall och lagändringar Hamilton är en affärsjuridisk advokatbyrå som skiljer

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV. Vår referens/dnr: 41/2015. utstationeringsdirektivet

SVENSKT NÄRINGSLIV. Vår referens/dnr: 41/2015. utstationeringsdirektivet SVENSKT NÄRINGSLIV Arbetsmarknadsdepartementet Vår referens/dnr: 41/2015 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm A 2015/734/ARM 2015-05-29 Remissvar Tillämpningsdirektivet 2015:13) till utstationeringsdirektivet

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Riktlinjer för anställningsvillkor

Riktlinjer för anställningsvillkor 1(5) Riktlinjer för anställningsvillkor Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 Arbetsrättsgruppen inom Gärde Wesslau Advokatbyrå presenterar härmed årets

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Hemställan. Bakgrund och alternativ. APM-Terminals Gothenburg AB. Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4

Hemställan. Bakgrund och alternativ. APM-Terminals Gothenburg AB. Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4 Hemställan APM-Terminals Gothenburg AB Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4 Vi, av Medlingsinstitutet utsedda medlare, i konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4(Hamn 4an) och APM-Terminals

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist 1 (15) Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist Innehåll 1 BEGREPPET ARBETSBRIST... 2 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång... 2 2 VARSEL TILL

Läs mer

Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning NR 21 OKTOBER 2008 REDAKTÖR: Jur kand Jenny Welander Wadström ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Allmänt om förhandlingar Ha rätt attityd Respektera motparten, dess företrädare och de intressen de företräder Uppträd korrekt och proffsigt Håll dig till

Läs mer

Arbetstagares uppfinningar

Arbetstagares uppfinningar Vad gäller när du gör en uppfinning i anställningen Om du gör en uppfinning i anställningen förvärvar arbetsgivaren normalt viss eller hela rätten till uppfinningen. För arbetsgivarens rätt till uppfinningen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 37 november 2014 Arbetsrätt och pensioner redaktör Sara Granlund sagr@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke / 031-355 16

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster Kommittémotion V005 Motion till riksdagen 2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning

Läs mer

nyheter i arbetsrätt december 2015

nyheter i arbetsrätt december 2015 nyheter i arbetsrätt december 2015 I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Tidsbegränsad anställning Kommande lagändringar och nya kollektivavtal Nya rättsfall hösten 2015 Tidsbegränsad anställning

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN REMISSYTTRANDE Dnr 18/ Saknr 124

ARBETSDOMSTOLEN REMISSYTTRANDE Dnr 18/ Saknr 124 ARBETSDOMSTOLEN REMISSYTTRANDE Dnr 18/2016 2016-07-01 Saknr 124 A2016/00736/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Promemorian Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

Läs mer

Kollektivavtal för utstationerade arbetstagare

Kollektivavtal för utstationerade arbetstagare Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Kollektivavtal för utstationerade arbetstagare Vi ger härmed in ett kollektivavtal enligt 9 a lagen om utstationering av arbetstagare. Kollektivavtalet har anpassats

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ).

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ). nyheter arbetsrätt dec 2012. Ny lag om uthyrning av arbetstagare Den första januari 2013 träder en ny lag i kraft. Lagen har sin bakgrund i ett EUdirektiv bemanningsdirektivet. Bemanningsdirektivet har

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/08 Mål nr A 84/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/08 Mål nr A 84/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/08 Mål nr A 84/07 Sammanfattning Efter verksamhetsövergång enligt 6 b anställningsskyddslagen tillämpade den nya arbetsgivaren under ett år efter övergången lönevillkoren i det

Läs mer

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år.

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år. Mom 2 Kollektivavtalad deltid i pensioneringssyfte Bilaga 5 1 (7) Mom 2:1 Avsättning till deltidspension Avsättning till deltidspension sker år 2014 med 0,2 % och år 2015 med ytterligare 0,3 %. Avsättningen

Läs mer

Aktuellt inom arbetsrätt

Aktuellt inom arbetsrätt Aktuellt inom arbetsrätt 2016-2017 Lagstiftning, utredningar och domar Jonas Stålnacke, Almegas arbetsrättsenehet Ny lagstiftning 2016 Föräldraledighet/förmåner - vårdnadsbidrag avskaffas (1 feb) - tredje

Läs mer

Riktlinjer för anställningsvillkor

Riktlinjer för anställningsvillkor 1(5) Riktlinjer för anställningsvillkor Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Styrelsen Juni 2015 Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2016:1 Styrelsen

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

Omorganisation på jobbet

Omorganisation på jobbet Omorganisation på jobbet Arbetsskyldighetens gränser Definitioner Omorganisation på jobbet Omplaceringsutredning (LAS 7 ) Steg för steg Anställningsavtalets ram Arbetsskyldighetens gränser Omständigheter

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Den särskilde utredaren ges i uppdrag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING Gunvor Axelsson KAU 9 januari 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer