framtidsfråga Boendet som Efterkrigstidens svenska bostadspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "framtidsfråga Boendet som Efterkrigstidens svenska bostadspolitik"

Transkript

1 Boendet som Bo Malmberg framtidsfråga Om unga människor inte har råd med en bostad som behövs för ett fungerande familjeliv, bör vi inte bli förvånade om de skjuter på projektet att bilda familj. Dagens unga har marginaliserats kraftigt jämfört med för femton år sedan i yrkeslivet, på bostadsmarknaden och inkomstmässigt. Många har därför valt att satsa på utbildning i första hand. Det är kanske dags för samhället att välja: antingen ge särskilt stöd till ungas boende eller acceptera låg fertilitet. Efterkrigstidens svenska bostadspolitik måste betecknas som framgångsrik i många stycken. Arbetslösheten hölls länge på en låg nivå och den genomsnittliga bostadsstandarden ökade kraftigt. Även ur familjepolitisk synpunkt lyckades bostadspolitiken. De höga födelsetalen på 1940-talet kompenserade i stor utsträckning talets födelseunderskott, och under talen låg födelsetalen kvar på en någorlunda stabil nivå. När marknadsliberala vindar under 1980-talet började blåsa starkare ifrågasattes bostadspolitiken allt mer. Kostnaderna för bostadssubventioner hade ökat till i storleksordningen miljarder kronor. Att avveckla subventionerna kunde därför öppna en väg till sänkta skatter. Subventionerna ansågs vidare hamna i fel fickor. I stor utsträckning kom de endast den första ägaren tillgodo i form av en reavinst. Dessutom ledde subventionerna till högre byggkostnader, hävdade många debattörer. I stället för att ge lägre boendekostnader Det är betalningsförmågan som styr. Exklusiv boendemiljö i storstadens närhet för människor med solid ekonomi. FOTO: MARK EARTHY/PRESSENS BILD. 15

2 Bostad hamnade pengarna i byggbranschens fickor. Själva grundtanken ifrågasattes också. Varför ska bostäder subventioneras men inte biobiljetter? Möjligtvis hade de en plats så länge bostadsbeståndet var undermåligt. Men i början av talet hade Sverige, menade de som ville avskaffa subventionerna, världens högsta bostadsstandard, och subventionerna hade skapat en överkonsumtion av bostäder. Det som glömdes bort i debatten var att efterkrigstidens bostadspolitik också syftade till att underlätta familjebildningen för unga människor. Svenska nationalekonomer blev under och 1980-talet alltmer ointresserade av befolkningsfrågor. I läroboken och storsäljaren Vår ekonomi från 1987, av dåvarande statssekreteraren på finansdepartementet Klas Eklund, nämns till exempel inte ens orden demografi eller befolkning. En annan orsak var att låg fertilitet inte framstod som något aktuellt bekymmer efter det sena 1980-talets höga födelsetal. För det tredje hade flertalet bostadsforskare glömt att bostadspolitiken från början var en del av familjepolitiken. Kjell-Olof Feldts avgång som finansminister i januari 1990 kan på många sätt ses som startskottet för 1990-talets ekonomiska kris och de drastiska politiska kursförändringarna i dess kölvatten. I dag kan vi se tillbaka på detta och diskutera om det finns behov av korrigeringar. Är de argument som då framfördes för en omläggning av bostadspolitiken fortfarande giltiga? Eller kan det vara dags för nya reformer? SOM JAG SER DET är det framför allt i tre avseenden som dagens situation är radikalt annorlunda jämfört med För det första har befolkningsutvecklingen seglat upp som en central framtidsfråga och som en av de största FOTO: ERIK G. SVENSSON/PRESSENS BILD. Under miljonprogrammet producerades ungefär bostäder per år, merparten som flerbostadshus. Bostadsområdet Brandbergen i Haninge. utmaningarna för svensk och europeisk politik. Så var det definitivt inte Visserligen fanns många som såg att ATP-systemet borde reformeras, men i övrigt var det andra frågor som dominerade debatten och den politiska dagordningen. I dag är åldrandet en fråga av högsta rang, även om det inte på något sätt är självklart vilka politiska åtgärder som behövs. För det andra har unga hamnat i en mycket mer marginaliserad position än tidigare såväl i yrkeslivet, på bostadsmarknaden som inkomstmässigt. De stora vinnarna är i stället de medelålders, som i dag är mellan 50 och 64 år, med goda inkomster, goda blivande pensionsförmåner, de flesta med egna lågt belånade småhus och många med betydande förmögenheter. Att barnafödandet de senaste tio åren legat på en lägre nivå än under 1930-talet är ett uttryck för denna marginalisering. Den tredje förändringen jämfört med 1990 rör just kunskapsläget. Samhällstänkandet präglades under och 1990-talet av att ekonomiska och politiska förändringar sågs som de viktigaste drivkrafterna bakom historisk utveckling. Internationalisering, kapitalrörelser, liberalisering, kommunismens fall, ekonomisk tillväxt och skatter detta ansågs avgörande för hur Sverige och andra delar av världen skulle utvecklas. Sådana tankar har fortfarande ett starkt fäste. Men i dag finns en ny bild som hävdar att det också är i vardagslivets omsorger och projekt som framtiden skapas. För de flesta människor är det självklart att livets viktigaste händelser är när barn föds, när ungdomar flyttar hemifrån, när man möter eller skiljs från sin livspartner, när döden slår sönder vardagen eller svåra sjukdomar drabbar oss. Det nya är att forskare fått upp ögonen för att händelser som är stora för enskilda människor också har genomgripande konsekvenser för hela samhället. Vid sidan av ökande medellivslängd är förändringar i åldersstrukturen en av de absolut viktigaste faktorerna bakom människors ökande medelinkomst. Det visar ny forskning. Länder med en ökande andel barn och allt fler gamla har historiskt haft stora problem att uppnå snabb ekonomisk tillväxt. Bäst på tillväxt är i stället länder med en hög andel av befolkningen i arbetsför ålder. Den demografiska strukturens stora betydelse visar återigen att samhällsutveckling i hög grad styrs av det som händer i den så kallade lilla världen. Till vardags är vi mycket medvetna om hur starkt vi påverkas av att gå från en tillvaro utan barn till att ha småbarn, skillnaden mellan att ha tonåringar och 16

3 FOTO: ANDREAS LANDER/DPAI PRESSENS BILD. Tentamensdags på universitetet först efter en rejäl utbildning och några års välbetalt yrkesarbete börjar människor bli konkurrenskraftiga på storstädernas bostadsmarknad. utflugna barn, tomheten som föräldrars bortgång lämnar efter sig. Samma fenomen finns på samhällsnivå, visar forskning. Skillnaden mellan perioder av snabb samhällsekonomisk tillväxt och perioder då ekonomin är under press kan bero på att åldersstrukturen utvecklats i ogynnsam riktning. Åldrandet, de ungas marginalisering och ett nytt kunskapsläge det är tre viktiga faktorer som aktualiserar frågan om det tidiga 1990-talets vägval förde oss till den bästa av bostadspolitiska världar. I dag kan vi ge ett tydligt svar på vad det är som gör att bostäder, men inte biobesök, kan behöva subventioner. Stigande priser på biobiljetter, som stänger ute dem med dåliga inkomster, innebär inte nödvändigtvis risker för svåra samhällsproblem. Men om unga människor inte har råd med en bostad som i fråga om utrymme och standard motsvarar vad som behövs för ett väl fungerande familjeliv, bör vi inte bli förvånade om de avstår från att bilda familj. För enskilda människor behöver detta inte vara någon katastrof. Även om de flesta ungdomar ser familjebildning som ett viktigt livsmål, finns det andra sätt att nå ett tillfredställande liv. Ur samhällssynpunkt kan det dock bli mycket problematiskt om en stor del av varje generation upptäcker att det inte går att bilda familj på ekonomiskt rimliga villkor. PROBLEMET SYNS INTE i det korta perspektivet. Tvärtom, på tio femton års sikt finns stora fördelar med låga födelsetal. Få barn innebär att samhället kan hålla låga skatter. Utgifterna för föräldraledighet, barnbidrag, förskola, och skola minskar. Dessutom står barnfamiljer för en stor del av socialbidragskostnaderna, så färre barn betyder alltså bingo för statsfinanserna. Få barn är också bra för den ekonomiska tillväxten. Ett exempel är Norditalien där födelsetalen är nere runt ett barn per kvinna. Samtidigt har Norditalien bland Europas högsta medelinkomster. Och Norditalien är inte ensamt i sitt slag. Tvärtom. Om man snabbt vill åstadkomma ekonomisk tillväxt är lägre barnafödande den kanske enda fungerande metoden. Men på längre sikt innebär födelsetal under två barn per kvinna betydande risker. Efter tjugo trettio år med låga 17

4 Bostad födelsetal hamnar samhällen i en situation där de nya åldersgrupperna på arbetsmarknaden blir allt mindre. Samtidigt väntas de som når pensionsåldern leva allt längre. Vi får ett läge där allt färre i arbetsför ålder ska försörja en växande grupp pensionärer. Problemet kan inte lösas enkelt genom att människor i aktiv ålder ökar sitt sparande. För att behålla sitt värde investeras sparande i fasta tillgångar som byggnader och maskiner. Och med en krympande arbetsför befolkning kommer efterfrågan på sådana investeringar att minska. Spararna riskerar med andra ord att få se värdet av sina besparingar minska. Den mest tillförlitliga metoden att uppnå ekonomisk stabilitet är därför att försöka hålla barnafödandet på en hyggligt hög nivå. Här har Sverige goda förutsättningar, med en väl fungerande föräldraförsäkring, barnbidrag och utbyggd barnomsorg. Att vi kommit långt på jämställdhetens område är ett plus i ett europeiskt perspektiv. Det som fungerar sämre är unga människors möjlighet att skaffa sig en lämplig bostad för familjen. Jämfört med den förra babyboomen runt 1990 är skillnaden slående. Enbart under 1991 och 1992 färdigställdes fyrarums- och femrumshus, fler än som producerats sammanlagt de senaste tio åren. Den höga nivån på byggandet var ett resultat av ekonomiska villkor som gav breda grupper möjlighet att flytta in i nybyggda bostäder. DE SOM JUBLADE när subventionerna avskaffades i början på 1990-talet var medvetna om att reformen skulle slå hårt mot människor som ville skaffa ny bostad. Trösten som utlovades var att när inflationen blev lägre skulle räntorna gå ned, och då skulle det åter bli billigare att bo. Till hälften fick de rätt. Både inflationen och räntorna har gått ned. Felet var att de lägre räntorna inte har lett till lägre priser för dem som ska köpa småhus eller bostadsrätter. I stället har bostadspriserna skjutit i höjden i takt med att räntorna blivit lägre. De ungas reaktion har blivit att satsa på utbildning i första hand och familj i andra hand. Barnafödandet har alltmer koncentrerats till kvinnor med högre socioekonomisk standard. Under 1990-talet sjönk fertiliteten kraftigast för gruppen under 25 år och för dem mellan 25 och 30. Fertiliteten för människor över 30 har inte ändrats lika mycket. Samtidigt har andelen unga som skaffar sig akademisk utbildning ökat. En tolkning är att utan särskilt stöd till de ungas boende, krävs löner i paritet med vad välavlönade akademiker har för att folk ska ha råd att bilda familj. Vår nya bostadspolitik kan därför sägas bidra till ökade utbildningsambitioner. Men samtidigt måste man ställa frågan om det i framtiden bara ska vara akademiker som har råd att bilda familj? En faktor som gjort problemet ännu mer akut är att en så stor del av den fertila befolkningen i dag bor i storstadsområden alltså där boendet är som dyrast. En annan faktor är att de ungas inkomster utvecklats i ogynnsam riktning. Dagens tjugoåringar har en inkomst före skatt som ligger på ungefär samma nivå, realt sett, som i början av 1970-talet. Inkomsterna för femtioåringar har däremot ökat med 30 procent och för 70-åringar med mer än 100 procent. Möjligheterna har alltså drastiskt försämrats för tjugoåringar att hävda sig på en bostadsmarknad där betalningsförmågan styr. Det uppskjutna barnafödandet innebär att vi riskerar att få fler ofrivilligt barnlösa. För kvinnor som skjuter fram familjebildningen till trettioårsåldern är risken för fertilitetsstörningar betydligt större än för tjugoåringar. Och fler ofrivilligt barnlösa gör det allt svårare att nå upp till genomsnittet två barn per fertil kvinna som krävs för att stabilisera folkmängdens storlek på längre sikt. Mycket talar för att vi med en oförändrad bostadspolitik kommer att permanenta de senaste årens mönster i familjebildningen. Bostadsbyggandet sker enligt marknadsmässiga kriterier och unga hushålls bostadsanskaffning sker genom att de förmår lägga högsta budet när bostäder är till salu. Med denna struktur på marknaden kan man inte förvänta sig att unga i normalfallet ska lyckas bilda familj förrän de avslutat en akademisk utbildning och har några års arbetslivserfarenhet. I ett samhälle där de unga på marknadsmässiga villkor ska säkra ett eget boende finns alltså tendensen att barnafödandet blir för lågt. Men kan det stämma? Låt oss anta att unga vuxna genom historien varit beroende av stöd från andra för att kunna bilda familj. Hur har jordens befolkning lyckats växa till dagens 6 miljarder människor? SVARET ÄR NOG ATT de unga alltid har fått hjälp av den äldre generationen. Förr när livslängden var kort kom hjälpen ofta genom arv. När de äldres krafter började avta överfördes gården till ett av barnen som gifte sig och bildade familj. En annan modell, tillämpad i Norrbottens inland, var att föräldrar och vuxna barn hjälptes åt att etablera ett nybygge längre inåt landet. När nybygget hade blivit bärkraftigt kunde en ny familj bildas. En annan vanlig modell är att arbetsgivaren finansierar de anställdas och deras familjers boende. Torparsystemet och statarsystemet är sådana lösningar. Inte heller statliga subventioner är någon nyhet. Egnahemslån till unga par som ville bilda familj hemmavid, i stället för att emigrera till Nordamerika, infördes under tidigt 1900-tal. Och 18

5 redan hundra år tidigare gav staten skatterabatter till unga familjer som etablerade nybyggen. Statligt stöd till familjebildning är inte unikt för Sverige. Ett exempel är den omfattande babyboomen i USA under efterkrigstiden. En bidragande faktor var att staten beviljade före detta soldater så kallade GI-loans subventionerade lån med låg ränta för att köpa nybyggda hus eller hus på andrahandsmarknaden. Även i resten av Europa har det efter andra världskriget funnits omfattande statliga stöd för bostadsbyggandet. I takt med att dessa avvecklades från 1970-talet och framåt har barnafödandet sjunkit. Att tillgången på bostäder är viktig för familjebildningen visas också av att det finns ett samband mellan bostadsfinansieringen och nivån på barnafödandet. Relativt sett föds fler barn i Nederländerna och Storbritannien, som har väl utbyggda bostadsfinansieringssystem, än i Tyskland och Italien där det krävs mycket höga kontantinsatser för att köpa bostad. Människor blir i exempelvis Tyskland beroende av ett stort stöd från de egna föräldrarna för att kunna köpa hus, och resultatet blir ett mycket lågt barnafödande. Även USA har ett väl fungerande bostadsfinansieringssystem. Här kan man få ett trettioårigt lån med fast ränta under hela löptiden. Och om människor inte kan betala, är skulden kopplad till själva huset. Det är bara att flytta från huset och på så sätt bli skuldfri. Exemplen USA och Storbritannien pekar på att det med hjälp av väl utformade kreditmarknadsmekanismer går att skapa relativt familjevänliga system. Beror den högre fertiliteten i dessa länder jämfört med det kontinentala Europa också på ojämnt fördelad fertilitet? Stora delar av medelklassen i Storbritannien och USA har låg fertilitet, men detta kompenseras av att fattiga och nyanlända invandrare har hög fertilitet. I ett modernt samhälle måste man alltså välja. Antingen ge ett särskilt stöd till de ungas boende eller acceptera en relativt låg nivå på fertiliteten. Bo Malmberg är forskningsledare vid Institutet för Framtidsstudier. LITTERATURTIPS Lindh, Thomas och Bo Malmberg (2000), 40-talisternas uttåg en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar. Stockholm: Finansdepartementet. Malmberg, Bo (2001), Bostad och babyboom. Bostadskostnadernas effekter på barnafödandet i Sverige Dagens socialförsäkring ett system för morgondagens samhälle. Stockholm: Försäkringskasseförbundet. Malmberg, Bo och Lena Sommestad (2000), The hidden pulse of history Age transition and economic change in Sweden, Scandinavian Journal of History, vol. 25:1 2. Malmberg, Bo och Thomas Lindh (2005), Forecasting Global Growth Using Age Structure Projections. Paris: Cicred. Samtliga rapporter ovan finns på FOTO: CECILIA MELLBERG/PRESSENS BILD. Många äldre som äger lågt belånade, eller helt betalda, småhus hör till samhällets verkliga vinnare. 19

Samhällstrender Sverige om 10, 25 respektive 50 år

Samhällstrender Sverige om 10, 25 respektive 50 år Samhällstrender Sverige om 1, 25 respektive 5 år Bo Malmberg Professor, Stockholms universitet Forskningsledare, Institutet för framtidsstudier Omvärldsanalys och framtidsfrågor Sveriges framtida ekonomi

Läs mer

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Framväxten och institutionaliseringen av det svenska bostadssystemet Begrepp; Bostadssystem

Läs mer

med familj och barn går det?

med familj och barn går det? Ann-Christin Jans Flytta till jobb med familj och barn går det? Den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden har minskat de senaste decennierna i Sverige. Undantag finns dock. Under 1990-talet blev unga

Läs mer

Barnafödandets upp- och nedgångar

Barnafödandets upp- och nedgångar 9 Barnafödandets upp- och nedgångar I början av 1700-talet rådde stor oro över folkmängden och befolkningstillväxten. Dödligheten var hög på grund av krig, missväxter och återkommande epidemier. Vid mitten

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Unga vuxnas situation på bostadsmarknaden Enligt Hyresgästföreningen* finns över 350 000 unga vuxna som saknar en egen bostad, varav 140 000

Läs mer

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1584 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Jämställd föräldraförsäkring 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 En jämställd

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Vart tar världen vägen?

Vart tar världen vägen? Vart tar världen vägen? SBR, 24 november 2015 Klas Eklund Senior economist Stor ekonomisk osäkerhet USA: konjunkturen OK Europa och Japan: svagt Kina och Emerging Markets: bromsar in Ny fas i den globala

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv Partnerskap för välfärd 1 Krisen och välfärden 2 Svenskens perspektiv - Längre tid som pensionär - Ökade krav på valfrihet Konsekvenser: - Allt högre krav på levnadsstandarden

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 %

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Del av utvecklingsstrategin Samrådsversion december 2014 Samråd vår-höst 2015 Antagande KsAU-Ks-KF 2015-12-09 Reglerad i lag Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs mer

Vi fortsätter att föda fler barn

Vi fortsätter att föda fler barn Vi fortsätter att föda fler barn En historisk tillbakablick på barnafödandet i Sverige visar en uppåtgående trend under 1800-talet och kraftiga svängningar under 1900-talet. Idag beräknas kvinnor i genomsnitt

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Sammanfattning 2015:5

Sammanfattning 2015:5 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge ett samlat kunskapsunderlag om föräldraförsäkringens utveckling i Sverige och andra länder, samt att utvärdera på vilket sätt ett mer jämställt föräldraledighetsuttag

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2012. Kommentarer Peter Englund

FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2012. Kommentarer Peter Englund FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2012 Kommentarer Peter Englund HÅLLBARA STATSFINANSER Övertygande analys Långsiktig hållbarhet => mål för statens finansiella nettoförmögenhet (på lång sikt) => mål för finansiellt

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Välfärdspolitikens utmaningar. Irene Wennemo

Välfärdspolitikens utmaningar. Irene Wennemo Välfärdspolitikens utmaningar Irene Wennemo irene.wennemo@gmail.com Välfärdspolitikens tre pelare Den kommunala välfärdspolitiken äldreomsorg, sjukvård och skola Skyddet av arbetsinkomster socialförsäkringar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

www.framtidsstudier.se Sverige i framtiden Joakim Palme Institutet för Framtidsstudier När man ser på hur barn a växer upp och står i, kan man undra om barn a nånsin får det som vi? Om det finns jobb,

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra

Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra 2014-02-28 PM Till: Från: Tid: Ärende: Ann Öberg Jonas Frycklund, Göran Grahn Utveckling av BNP per capita Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra Den allmänna bilden är att svensk ekonomi har utvecklats

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Göteborg 2/9-02. Arbetskraftsförsörjning och mångfald - lokalt och globalt.

Göteborg 2/9-02. Arbetskraftsförsörjning och mångfald - lokalt och globalt. Göteborg /9-. Arbetskraftsförsörjning och mångfald - lokalt och globalt. Slutsatser Långsiktigt perspektiv viktigt i frågan om brist på arbetskraft och arbetskraftsinvandring. På kort sikt (- år) är inte

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine Vår rapport Vad kännetecknar den svenska välfärdsmodellen? Vad åstadkommer den och hur ser det

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden Olika tidsperioder olika drivkrafter som styrt bostadsmarknaden Sociala situationen Politik

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Hur formas ett land, en stad och dess invånare?

Hur formas ett land, en stad och dess invånare? Hur formas ett land, en stad och dess invånare? I Sverige har vi världens äldsta befolkningsstatistik. Redan år 1749 började Tabellverket göra sammanställningar av befolkningen i hela landet och föra statistik

Läs mer

Den gömda skattebomben

Den gömda skattebomben Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 Fax

Läs mer

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få Välfärdstjänsternas dilemma Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få det att gå ihop i ett rikt land som Sverige? Varför finns det en ständig oro över hur välfärden ska finansieras trots att inkomsterna

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi!

Dina pengar och din ekonomi! Dina pengar och din ekonomi! Ylva Yngveson, Hushållens konsumtion per invånare Förändring de senaste 40 åren. Inflationen är borträknad Min pappa säger att min mamma är medvetslös när hon handlar kläder!

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 LÅNA Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 4 Syfte med undersökningen 4 Om undersökningen 5 Kapital 1 Hur lånebilden ser ut 6 Hur många

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer.

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer. Konjunkturspelet Ekonomi är svårt, tycker många elever. På webbplatsen, i kapitel F2, finns ett konjunkturspel som inte bara är kul att spela utan också kan göra en del saker lite lättare att förstå. Hur

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Vi fortsätter att föda fler barn

Vi fortsätter att föda fler barn Vi fortsätter att föda fler barn En historisk tillbakablick på barnafödandet i Sverige visar en uppåtgående trend under 18-tal et och kraftiga svängningar under 19-talet. I dag beräk nas kvinnor i genomsnitt

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats.

Enligt socialbidragsnormen ska det finnas drygt 3 000 kronor kvar per vuxen och något mindre per barn efter det att boendet betalats. Pressmeddelande 2006-03-20 Ny undersökning: Fattiga småhusägare ökar i antal Antalet familjer med småhus som lever under socialbidragsnormen är i dag 145 000. När den nya fastighetsskatten slår igenom

Läs mer