KALLELSE till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till sammanträde"

Transkript

1 Styrelse Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan (Kaffe, thé och smörgås står framdukat från 09.30) Plats: Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå Styrelsens sammanträde beräknas pågå till klockan Efter lunch återupptas förhandlingarna med punkten Kvalitets och kompetensutveckling inom socialtjänsten. Det är en redogörelse för de stora förändringar som socialtjänsten genomgår just nu. Program och föredragningslista med tillhörande handlingar bifogas. Handlingarna finns även tillgängliga på webbplatsen Se Politisk organisation Styrelsen Kallelser mm Delgivningar redovisas endast på webbplatsen enligt styrelsens beslut. Ordinarie ledamot som inte kan närvara ombeds kalla sin ersättare och meddela detta till Kommunförbundet Norrbottens kansli på telefon eller e-post: KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN Karl Petersen Ordförande /Kjell-Åke Halldén

2 Styrelse Föredragningslista 1. Val av justerare 2. Föredragningslista 3. Swedish Lapland information Muntlig information av nya VD:n Annika Fredriksson. 4. Filmpool Nord- information Information av nya VD:n Susann Jonsson och ordföranden Jan Palo. 5. Delårsrapport Bilagor: a) PM, b) Delårsrapport 6. Strategi för esamhället Hur ska kommunerna samverka för utvecklingen? Bilaga: PM 7. Drogvaneundersökning 2013 Bilaga: Förslag enligt rubrik från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen 8. Vitalisering av förbundsfullmäktiges sammanträden Bilaga: PM 9. Val Val av ledamöter till samverkansberedning kommunerna landstinget. Bilaga: Förslag från Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen 10. Ansökan förstudie projekt Kulturhälsopool Bilagor: a) PM, b) Ansökan enligt rubrik 11. Sammanträdesplan 2013 Bilaga: PM 12. Rapporter Rapport från Tillväxtberedningen Rapport från Kommunikationspolitiska rådet Rapport från Barn- och utbildningsberedningen Rapport från Socialberedningen Rapport från Kulturberedningen Direktörens rapport

3 Styrelse Delgivningar Förteckning över utsända beslut 14. Övriga frågor Eftermiddagstema: Kvalitets och kompetensutveckling inom socialtjänsten Redogörelse för förändringarna inom socialtjänst: Kunskaper i evidensbaserad praktik inom socialtjänst till nytta för medborgaren Monica Helín. Bättre liv för sjuka äldre kvalitetsregister Annika Kostet Green

4 Plats för noteringar: Ärende 5

5 Styrelsen Delårsredovisning per Föreligger förslag till delårsredovisning. Kansliet föreslår Att delårsredovisning per , med godkännande, läggs till handlingarna Presidiet föreslår Att delårsredovisning per , med godkännande, läggs till handlingarna

6 DELÅRSREDOVISNING

7 Delårsredovisning Innehåll Delårsredovisning Inledning Sammanfattning Uppdraget Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Uppgifter Prioriterade uppgifter Hållbar tillväxt och utveckling Socialtjänst Barn- och utbildning Folkhälsa FoU Norrbotten Kultur Regionfrågan Skatteutjämningen Media Center Norrbotten Projekt Koh-I-Noor Kunskap till praktik utveckling av ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendeområdet Nationell ehälsa inom vård och omsorg Utveckling av evidensbaserad praktik inom den sociala barn- och ungdomsvården :5 Kommunaliserad hemsjukvård Låt vildlaxen vandra hem Uppföljning Styrelsens prioriterade uppgifter Kurser och konferenser Resfria möten Bilaga 1 Ekonomi per Bilaga 2 Utlåningsstatistik vid MediaCenter Norrbotten 1

8 1. Inledning Detta dokument utgör Kommunförbundet Norrbottens delårsredovisning per Dokumentet utgår ifrån givna uppdrag och resurser i verksamhetsplan och budget Kommunförbundet Norrbotten är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 14 kommuner. Syftet med förbundets verksamhet är att tillvarata kommunernas/medlemmarnas intressen, främja deras samverkan och att tillhandahålla service. Ett övergripande mål är att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen. Kansliets övergripande uppdrag är att under styrelsen ansvara för förbundets administration och löpande verksamhet. Vår region har både stora utmaningar och möjligheter. Den regionala tillväxtpolitiken utgår från EU:s strategier och den nationella strategin. Det ställer krav på politiker att finnas på olika arenor för delaktighet och påverkan. Därför är det viktigt att politiker och tjänstemän än mer deltar på internationella arenor, i olika nationella nätverk och på EU-nivå med syftet att påverka samt främja utveckling och tillväxt. EU;s nya strategi för sammanhållningspolitiken, Europa 2020, är en sysselsättnings- och tillväxtstrategi. Genom smart, hållbar och inkluderande tillväxt ska ekonomiska, sociala och territoriella skillnader mellan länder utjämnas. De regionala utvecklingsstrategierna ska ta sin utgångspunkt i Europa Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS), är ett övergripande strategidokument för Norrbottens fortsatta utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin är vår överenskommelse om samverkan och prioriteringar för att utveckla Norrbotten (citat ur strategin). Vår gemensamma vision lyder: Norrbotten för attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt i Sverige och Europa Parterna som står bakom RUS framhåller att länets framtid ligger i våra egna händer. Vi måste själva fortsätta att göra vägval, utveckla det vi är bra på och se möjligheter för den hållbara utvecklingen. I strategin fokuseras på genomförande med utgångspunkt i de identifierade utmaningarna för länet. Strategier och prioriterade åtgärder formuleras utifrån indelningen i fem utvecklingsområden: Livsmiljöer Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftutbud Strategiskt gränsöverskridande samarbete 2

9 Regionala partnerskapet har även pekat ut ett antal tydliga tillväxtområden som grund för Norrbottens fortsatta näringslivsutveckling: Test- och övningsverksamhet Upplevelsenäring Energi och miljöteknik Basindustri förädling Kunskapsintensiva tjänster 2. Sammanfattning Styrelsen har sammanträtt två gånger, en gång via video och en gång fysiskt, under det första halvåret. Förbundsfullmäktige genomfördes i Arvidsjaur. Styrelsen och fullmäktige har beslutat att förbundet under mandatperioden ska stärkas genom ett antal åtgärder. För att förbättra informationen om förbundet och för att utveckla dialogen med medlemmarna har under våren ytterligare sex kommuner besökts (Ö 2). Återstående tre kommuner kommer att besökas under hösten. Arbetet för att organisera FoU Norrbotten Ny pågår (Ö 3). Förankringen hos medlemmarna har påbörjats och beslut i styrelsen kommer att tas under våren Styrelsen och fullmäktige har beslutat om en medlemsavgift från för förbundets samlade verksamheter. Ett möte med länets riksdagsledamöter genomfördes i början av januari 2012 (Ö 2). Processen med att revidera länets regionala utvecklingsprogram startade under fjolåret med olika dialogmöten, seminarier och fyra kommunhearings och har nu resulterat i en regional utvecklingsstrategi, RUS. Strategin utgår från våra styrkor och svagheter samt möjligheter och hot och utgör underlaget för prioriteringar samt åtgärder i strategin för att främja attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt. Ett intensivt och gediget utredningsarbete kopplat till överföringen av ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna är genomfört under våren och samtliga kommuner har fattat beslut om skatteväxlingen. Ett gemensamt arbete med landstinget pågår kring bättre liv för sjuka äldre. Målet är att kvalitén i vården och omsorgen ska förbättras. Det handlar om att skapa samverkan och samordning för att trygga länets sjuka äldre, bl.a. ska de erbjudas fast vårdkontakt och de äldre som har insatser från båda huvudmännen ska erbjudas en samordnad individuell plan. Utbildningsinsatser pågår kring kunskaper i evidensbaserad praktik till socialtjänsten personal. Inom barn och unga området pågår utvecklingsarbete med att säkra kvalitén för placerade barn och unga. Detta innebär att utveckla en systematisk och kontinuerlig utredning, bedömning och uppföljning av familjehem och hem för vård och boende. Utvecklingsarbetet mot våld i nära relationer pågår med utbildningsinsatser och samverkan med andra myndigheter och organisationer. Icke våldsmottagning för utövare är planerad att starta i höst. 3

10 Inom barn och utbildningsområdet har den första delen av 2012 handlat om att följa implementeringsarbetet av alla nya skolreformer i Norrbottens kommuner. Hela utbildningsområdet reformeras i allt från övergripande lagstiftning och styrdokument till betygssystem, till kraven på rätt lärarkompetens i form av lärarlegitimation. Kommunernas skolverksamhet har en stor utmaning i att anpassa och utveckla verksamheten i förhållande till reformer, elevunderlag samt konkurrensen från fristående skolverksamheter. Ett arbete är påbörjat med dialog om Plattform för skolforskning i samverkan med Luleå tekniska universitet och Sveriges kommuner och landsting i processen. En kartläggning av Organisering och samverkan för elevhälsa i Norrbotten är genomförd och presenterad vid olika nätverksträffar. Dessutom har en kartläggning av Lusten att lära är livslång men hur hanterar vi statens krav på vuxenutbildningen, en bild av Norrbotten, har genomförts och presenterats vid olika träffar. För sjunde året i rad ökar den totala användningen och utlåningen hos MediaCenter Norrbotten. Streamingen/strömmande media står naturligtvis för den största ökningen, och den har mer än fyrdubblats sedan starten Under vårterminen 2012 användes totalt filmtitlar i undervisningen, i jämförelse med höstterminen 2011 då totalt titlar användes. Det ger en ökning på titlar för vårterminen Under årets första 6 månader har vi genomfört 79 kurser/konferenser med totalt 3119 deltagare. Det ekonomiska resultatet per är ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Prognosen till beräknas bli ett överskott på ca 1,5 miljoner kronor. 3. Uppdraget 1.1 Vision Norrbotten för attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt i Sverige och Europa 1.2 Verksamhetsidé Under mandatperioden ska verksamheten vid förbundet bidra till: Att det primärkommunala samarbetet utvecklas med fokus på god service till medborgare och näringsliv. Kompetensutveckling, i ett samspel mellan vetenskap och praktik, för såväl politiker som tjänstemän 1.3 Övergripande mål Kommunförbundet Norrbotten är kommunernas naturliga regionala arena. Mandat och resurser utgår idag från att förbundet är en intresseförening. Erfarenheter under senare år och en utblick mot framtiden, visar att kraven på att ytterligare utveckla samordning och samarbete mellan kommuner 4

11 och mellan kommuner och landstinget ökar. Som en följd av detta behöver förbundet stärkas och styrelsen har formulerat sex övergripande mål: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet (Ö 1) Utveckla dialogen inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna, riksdagspolitiker med flera nyckelgrupper (Ö 2). Utveckla en långsiktigt hållbar struktur för evidensbaserad kunskapsutveckling i de kommunala verksamheterna (Ö 3). Utarbeta, i nära samarbete med kommunerna och näringslivet, en strategi och en handlingsplan för att på sikt klara kompetensförsörjningen (Ö 4). Utveckla samarbetet och samordningen mellan kommunerna i syfte att effektivisera och anpassa verksamhet och ekonomi (Ö 5). Utveckla verksamheten vid förbundet så att möjligheter med ny teknik mm ger bästa möjliga utfall för både kvalitet och ekonomi (Ö 6). Vidtagna åtgärder Ö 1 Delta aktivt i olika nätverk på internationell och nationell nivå bl.a. genom Europaforum Norra Sverige för att lyfta fram vår regions möjligheter och utmaningar. Ö 2 Politisk beredningsgrupp i samverkan med landstinget inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Informations- och kommunikationsmöten med samtliga medlemmar. Information och dialog med riksdagsledamöter från länet. Ö 3 Utredning pågår för att eventuellt höja ambitionen vid FoU Norrbotten. Ö 4 Initierat till dialog om behovet av kompetensförsörjning inom offentlig sektor. Ö 5 En arbetsgrupp bestående av tre KS-ordföranden, tre kommunchefer, en IT chef, direktören och en medarbetare vid förbundet har tillsatts för att utreda och komma med förslag till hur kommunerna tillsammans ska ansätta arbetet kopplat till Digital Agenda och Strategi för esamhället. Ö 6 Förbundet genomför allt fler möten och nätverksträffar som videokonferenser. 4. Uppgifter Styrelsen har indelat uppdraget i prioriterade - och generella uppgifter. I detta dokument redovisas endast de prioriterade uppgifterna, våra viktigaste projekt och verksamheten vid MediaCenter Norrbotten. 5

12 4.1 Prioriterade uppgifter Styrelsen har prioriterat nedanstående verksamhetsområden under mandatperioden: Hållbar tillväxt och utveckling Socialtjänst Barn och utbildning Folkhälsa FoU Norrbotten Kulturfrågor Regionfrågan Skatteutjämningen Nedan beskrivs vad som ska åstadkommas under verksamhetsåret, inom respektive område Hållbar tillväxt och utveckling Kommunförbundet Norrbotten är tillsammans med Länsstyrelsen och Landstinget huvudaktörer i det regionala strategiarbetet. Det regionala partnerskapet i Norrbotten är, under länsstyrelsens ledning, till viss del ett formaliserat samarbete mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer och näringsliv. Syftet är att kraftsamla och samordna resurser i det regionala tillväxtarbetet. Inom regionala partnerskapet finns en överenskommelse om att varje organisation har ett eget ansvar att bidra till genomförandet av strategierna. Sammanhållningspolitiken, med fokus på Europa 2020, reformprogrammet samt den nationella strategin utgör grund för revideringen av det regionala utvecklingsprogrammet. Östersjöstrategin, vilken syftar till att genomföra politiska mål på makroregional nivå, är betydelsefull även för vår regions utveckling. Det är viktigt att det politiska ledarskapet har en framskjuten och aktiv roll i allt strategiarbete och är med och påverkar på olika nivåer utifrån en gemensam politisk plattform. Kommunförbundet Norrbotten är en aktiv part inom Europaforum Norra Sverige för att påverka politiska ställningstaganden på EU-nivå samt nationellt i syfte att stärka förutsättningar för utveckling och tillväxt i regionen. Tillsammans med norra Norge och norra Finland har Europaforum tagit fram en framtidsstudie NSPA, Northern Sparsely Populated Area, med fokus på våra utmaningar och tillgångar samt vår investering till det europeiska mervärdet. Förbundets styrelse och ansvariga tjänstemän ska genom sin representation i bland annat det Regionala partnerskapet, Strukturfondspartnerskapet, Tillväxtberedningen och det Kommunikationspolitiska rådet bidra till att åtgärder och insatser för tillväxt och utveckling i enlighet med prioriteringarna i regionala utvecklingsstrategin (RUS) förverkligas. Kommunförbundet, Länsstyrelsen och landstinget har prioriterat energi- och klimatfrågan, den regionala klimat- och energistrategin samt åtgärdsplanen vilken syftar till energieffektivisering, effektivt nyttjande av förnybara energikällor samt hållbar utveckling. Indikatorer Kommunikation och beslut inom Tillväxtberedningen banar väg för att de politiska prioriteringarna får genomslag i det regionala partnerskapets arbete. 6

13 Påverkan på EU;s sammanhållningspolitik och regelverk för strukturfonderna genom strategiarbete på nationell, makroregional och EU-nivå. Strukturfondspartnerskapet är tydligt i sina prioriteringar så att satsningar görs i enlighet med de beslutade tillväxt- och utvecklingsområdena i RUS. Norrbotten är en regional aktör i strategiska allianser nationellt och internationellt. Kommunerna bidrar till förverkligandet av den regionala klimat- och energistrategin. Nyckelaktiviteter Aktivt delta i arbetet med genomförande av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Förankringsarbetet sker systematiskt genom nätverk och aktiviteter för kommunerna. Genomför Norrbottenskonferensen för bred politisk delaktighet. Delta i genomförande och uppföljning av de regionala programmen. Delta inom Europaforum i aktiviteter för att påverka EU;s sammanhållningspolitik och strukturfonder med koppling till Europa Tillsammans med övriga berörda aktörer genomföra konferenser och uppvaktningar på europeisk-, nationell- och regional nivå för att stärka regionens konkurrenskraft. Argumentera för NSPA, Northern Sparsely Populated Area, dvs. delta i aktiviteter för att synliggöra den politiska positionen och studien i olika sammanhang på EU- och nationell nivå. Delta på internationella arenor, i olika nationella nätverk med syftet att främja utveckling och tillväxt. Ett exempel är Nationellt forum som är regeringens dialog med regionala politiker om tillväxtpolitiken. Nordkalottrådet är exempel på en Nordisk arena inom Barentsområdet. Stödja och utveckla Sweden/Emelia-Romagna nätverket för att främja transnationellt samarbete/projekt i kommunerna. Fortsätta förankringsprocessen med det regionala energistrategiarbetet i kommunerna och bland annat nyttja Nenets resurser och stödja projektriggning för att supporta kommunerna. Vidtagna åtgärder Deltagit i arbetet med färdigställande av RUS- den regionala utvecklingsstrategin. Dialog om det regionala tillväxtarbetet har förts med kommunernas ansvariga. Deltagit i Regionala Partnerskapet och i Tillväxtberedningen för förverkligande av regionala strategier och prioriteringar. Den 18 april genomfördes den årliga Norrbottenskonferensen för politiker med fokus på förverkligande av den regionala strategin och främjande av Norrbottens konkurrenskraft. Deltagit aktivt i Europaforum Norra Sveriges arbete med att påverka den framtida sammanhållningspolitiken och kommande strukturfondsperiod. Arbetet sker i nära samarbete med vårt North Sweden kontor i Bryssel. Deltagit i Europaforum Norra Sverige i Östersund mars. Via Europaforum, tillsammans med representanter från Norge och Finland, fortsatt kontakten med DG-Regio, EU-kommissionen som öppnat upp för en fortsatt dialog om NSPA-områdets möjligheter inför Europa 2020 och nästa strukturfondsperiod. 7

14 Deltagit i Tillväxtverkets nationella nätverk för tillväxt. Deltagit i Nordkalottrådet och fokuserat på Nordområdes - och Barentsfrågor. Varit partner i samarbetsprojekt för att främja transnationellt samarbete inom Sweden Emilia Romagna nätverket (SERN) för att främja kommunernas deltagande. Deltagit i strategiarbetet inom klimat-miljö-energi som Länsstyrelsen ansvarar för. För att stödja kommuner och näringsliv i energistrategiarbetet har NENET genomfört projektet NV-eko (Norrbottens och Västerbottens energi- och klimatoffensiv) under tre år. Projektet är nu slutrapporterat och har innehållit många olika aktiviteter kommunseminarier, rundabordssamtal, energikartläggningar, företagsseminarier, strategiskt energi- och klimatarbete för kommuner och näringsliv, utbildningar och nätverksträffar mm. Genomfört träffar med näringslivs/tillväxtchefer. Deltagit i aktiviteter med Företagsbron att utveckla samarbetet mellan LTU och kommunernas näringslivskontor Infrastruktur Historiskt visar utvecklingen att fungerande kommunikationer har varit avgörande för länets tillväxt och utveckling. Därför är väl fungerande och hållbara gods- och persontransporter, med förbättringar både inom väg- och järnvägsnätet, sjöfart och IT-kommunikationer likväl som bra flygförbindelser avgörande för vår regions konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt. Fortsatta satsningar på Norrbotniabanan och Botniska korridoren (BK) med koppling till Northern Axis ska särskilt uppmärksammas. Kommunikationsrådet ska arbeta för gemensamma ställningstagande och prioriteringar i transport- och infrastrukturfrågor för att än mer argumentera kraftfullt för infrastrukturinvesteringar i Norra Sverige. Indikatorer Agerandet för genomförande av för regionen avgörande infrastruktursatsningar sker samordnat. Regionen får genomslag för mer resurser till ett utvecklat sammanhållet hållbart transportsystem. Agerande för BK och malmbanan/northern Axis finns i TEN-T programmet. Stödja igångsättande av kollektivtrafikmyndigheten. Nyckelaktiviteter Kraftsamla kring yttrandet över kapacitetsutredningen som ska utgöra underlag inför kommande proposition och revidering av nationella planen. Aktivt arbeta för att Norrbotniabanans etapp Piteå-Skellefteå kommer igång genom att en järnvägsplan tas fram. Delta i olika aktiviteter för att påverka regeringen, ministerrådet och EU parlamentet tillsammans med andra aktörer för att Botniska korridoren, malmbanan med koppling till Northern Axis fortsättningsvis kvarstår som prioriterat i transportnätet inom TEN-T (Core Network) enligt EU-Kommissionens förslag. Bevaka fortsatta aktiviteter kring Motorways of the Sea. 8

15 Aktivt påverka genom remissyttranden på nationell nivå och konsultationer samt grönböcker på EU nivå. Följa och påverka via Europaforum implementeringen av IMO svaveldirektiv. Agera för angelägna satsningar utifrån näringslivets konkurrenskraft. Delta i processen med uppstart av den nya kollektivtrafikmyndigheten. Vidtagna åtgärder KPR;s yttrande över kapacitetsutredningen TRV 2011/17304 tillsammans med kommunerna inför revidering av nationella infrastrukturplanen. Bevakat och agerat via Europaforum och North Sweden i den fortsatta processen avseende IMO:s nya regler för svavel i fartygsbränsle som snedvrider konkurrensen i norra Sverige. Bevakat och stöttat processen med EU-kommissionen förslag till TEN-T, Core-Network och finansiering via CEF( Connecting Europe Facility). Aktiviteter och konferenser har genomförts via North Sweden och Europaforum tillsammans med andra aktörer inför förhandlingar och beslut i EU-parlamentet. Aktiviteter har även gjorts för att påverka på nationell nivå. Kommunikationspolitiska rådet följer och stödjer aktiviteter kring Norrbotniabanan. Deltagit i arbetet med bildande och igångsättande av kollektivtrafikmyndighet Socialtjänst Inom socialtjänsten finns en mängd för kommunerna centrala frågor att utveckla och samarbeta inom. Inte minst gränssnittet och samverkan med Norrbottens läns landsting är avgörande för utvecklingen av rationalitet och kvalitet i verksamheten. Styrelsen vill särskilt framhålla värdet av insatser inom nedanstående områden Barn och ungdomar Ett gemensamt arbete är genomfört kring gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och ungdomar som har behov av utredning, stöd, vård och behandling från flera samhällsaktörer. Även gemensamma riktlinjer för kostnadsfördelning vid placeringar har utarbetats. Behov av förebyggande och tidiga insatser för barn och ungdomar och deras familjer har aktualiserats i länet. Socialtjänsten har till uppgift att erbjuda barn och unga stöd och skydd med utgångspunkt från barnens bästa. En av de mest ingripande insatserna socialtjänsten har att tillgå är placering utanför det egna hemmet. Behov av en gemensam upphandling av hem för vård eller boende (HVB) har efterfrågats. Statliga medel utgår för kunskapsutveckling. Indikatorer Stärkt samverkan mellan social- och barn och utbildningsberedningarna Samtliga kommuner inom socialtjänsten och skolan samt berörda verksamheter inom landstinget har fått nödvändiga förutsättningar och kan tillämpa de riktlinjer - Norrbus för samverkan kring barn och ungdomar som har behov av stöd, vård och behandling samt om kostnadsfördelning vid placeringar. 9

16 Arbetet för utveckling av förebyggande och tidiga insatser vid alla berörda myndigheter har kommit igång. Förbättringsarbete kring uppföljning av heldygnsvård av barn och ungdomar är påbörjad. Stärka samverkan kring behovet av stöd och hjälp till unga vuxna. Nyckelaktiviteter Förankra så att personal är väl insatt i tillämpningen av riktlinjerna Norrbus i länets alla kommuner och i berörda verksamheter i landstinget. Informations och utbildningsinsatser ges kring förebyggande och tidiga insatser. Politiker och tjänstemän från samtliga kommuner i länet har deltagit vid en samverkanskonferens med fokus på barn och ungdomar. Samverkansdagar för barn och utbildning, socialtjänst och landstinget genomförs. Med ett gemensamt aktivt arbete hitta lösningar och modeller för att förbättra situationen för unga vuxna. Implementera om förbättrad uppföljning av barn och ungdomar i heldygnsvård. Vidtagna åtgärder Gemensamma beredningar med social- samt barn och utbildning är genomförda. Gemensam länsträff är genomförd med socialnämndsordföranden och barn och utbildningsordföranden. Ständig dialog pågår med landstinget inom bl. a länsstyrgruppen för att ytterligare förbättra samverkansområdena. En uppföljning av Norrbus pågår kring de gemensamma riktlinjerna. Utvecklingsmedel för barn och ungdom är sökt och erhållet från SKL. Projektet modellområde är avslutat i Östra Norrbotten men fortsätter för att ytterligare stärka samarbetet kring barn och ungdom i riktning att huvudmännen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov Samverkan inom service, omsorg och vård Människor med behov av omfattande insatser från flera samhällsaktörer ska kunna få ett samlat erbjudande om hjälp och behandling, rehabilitering samt service och stöd som utgår från det individuella behovet. En fungerande samverkan mellan olika huvudmän och organisationer måste nås. Lagförändringar har skett, föreskrifter och nationella gemensamma riktlinjer inom flera områden har kommit eller är på gång. Statliga medel utgår för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Indikatorer Politisk samverkansgrupp inom vård, skola och omsorg mellan kommuner och landsting har inrättats. En gemensam utvecklingsplan för arbetet med de mest sjuka äldre har framtagits. Uppföljning av gemensamma områden mellan kommun och landsting har beslutats. 10

17 Respektive huvudman har tagit beslut om överföring av ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. I samarbete med landstinget förbättras IT-systemet för utskrivningsklara personer. Samverkan mellan länets kommuner och landsting kring behov av kompetensutveckling för personal som arbetar med personer som har behov av insatser från båda huvudmännen har förstärkts. Stödja en brukarorienterad organisationskultur. Främja utvecklingen kring gränsöverskridande vård- och omsorgsflätor. Stödja en gemensam kompetensutveckling för personal inom socialtjänsten. Följa utvecklingen av egenvårdsinsatser och sjukvårdsinsatser inom socialtjänsten. Aktivt samarbete i kommunala nätverk. Nyckelaktiviteter Utsedda ledamöter har möten kring aktuella samverkansfrågor. Aktivt arbeta med hemsjukvårdens huvudmannaskapsförändring. Förankra så att personal är väl insatt i tillämpningen av samordnad individuell plan i alla kommuner och i berörda verksamheter i landstinget. Gemensamma aktiviteter för de mest sjuka äldre har kommit igång och anpassade åtgärder vidtas efterhand som utvecklingen medger. Formulerade mål och avgränsade gemensamma uppföljningsområden är fastställda. Samordna och stödja kommunerna i processen med att åstadkomma en god kvalitet i socialtjänsten. Initiera till förbättrade individuella planer för personer med omfattande behov så att rutinerna kan tillämpas i det dagliga arbetet. Nätverksträffar genomförs för erfarenhetsutbyte. Uppföljning av de gemensamma riktlinjerna genomförs. Stödja och stimulera brukarmedverkan inom socialtjänsten. Vidtagna åtgärder Dialog kring fortsatta och stärkta samverkansformer pågår med landstinget Kontinuerliga möten med landstingets divisionschefer och socialchefer är genomförda med fokus på samverkan kring gemensamma utvecklingsfrågor. Kontinuerlig uppföljning kring enklare sjukvårdsavtalet genomförs. Ett gemensamt uppdrag är beslutat för processen med att överföra ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Ett gediget arbete genomförs med huvudmannaskapsförändringen. Gemensamma informations- och utbildningssatsningar är genomförda kring samverkansriktlinjer samt riktlinjer för samordnad individuell planering (SIP). Verktyget för SIP i Meddix är infört och användare kan nyttja systemet. 11

18 En gemensam handlingsplan med landstinget för arbetet med kunskapsutveckling inom äldreområdet är beslutad. De prioriterade områdena är stroke, demens, palliativ vård, förebyggande arbete samt de mest sjuka äldre. Ett gemensamt arbete med landstinget kring bättre liv för sjuka äldre är påbörjat med målet att införa ett systematiskt förebyggande arbetssätt som bygger på evidensbaserad praktik. Utbildningsinsatser om lagar, föreskrifter och riktlinjer kring kvalitetssystem är genomförda. Nätverksträffar för förtroendevalda och chefer genomförs kontinuerligt. Umeå universitet startar hösten-12 socionomutbildningen i Norrbotten. Samverkan med LTU kring utvecklingen av verksamhetsförlagd praktik och utbildning pågår. Aktivt arbete pågår med att förbättra samverkan med brukarföreträdare Barn- och utbildning Inom Barn- och utbildningsområdet finns en mängd för kommunerna centrala frågor att utveckla och samarbeta kring. Det som främst påverkar förutsättningarna för en hög kvalitet inom barn- och utbildningsområdet under de kommande åren är förmågan att implementera det stora antalet skolreformer, tillgången till behöriga lärare, förändringen av elevvolymer och konkurrensen från de fristående skolornas etableringar. Alla som arbetar inom barn- och utbildningsområdet behöver vara i nära kontakt med forskning och utveckling. Forskningen behöver därför få ta större plats i verksamheterna för att bland annat eleverna bättre ska kunna nå målen. När relevant forskning finns, sprids och används i verksamheterna, då vilar skolan på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Styrelsen vill särskilt framhålla värdet av insatser inom nedanstående områden: Barn och ungdomar Ungdomar i behov av särskilt stöd omfattas av insatser inom både skolans och socialtjänstens verksamheter. Arbetet med att stärka kunskapen om skolans uppdrag avseende insatser för barn och unga i behov av särskilt stöd behöver ständigt utvecklas. Indikatorer Stärkt samverkan mellan social- och barn och utbildningsberedningarna. Samtliga kommuner inom socialtjänsten och skolan samt berörda verksamheter inom landstinget har fått nödvändiga förutsättningar och kan tillämpa de riktlinjer för samverkan kring barn och ungdomar som har behov av stöd, vård och behandling samt för kostnadsfördelning vid placeringar. Arbetet för utveckling av förebyggande och tidiga insatser vid alla berörda myndigheter har kommit igång. 12

19 Ökad kunskapsspridning kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Stärka samverkan kring behovet av stöd och hjälp till unga vuxna. Nyckelaktiviteter Förankra så att personal är väl insatt i tillämpningen av riktlinjerna för samverkan, Norrbus, i länets alla kommuner och i berörda verksamheter i landstinget. Informations- och utbildningsinsatser ges kring förebyggande och tidiga insatser. Politiker och tjänstemän från samtliga kommuner i länet har deltagit vid en samverkanskonferens med fokus på barn och unga. Samverkansdagar för barn och utbildning, socialtjänst samt landstinget genomförs. Med ett gemensamt aktivt arbete hitta lösningar och modeller för att förbättra situationen för unga vuxna. Vidtagna åtgärder Se Förskola, grundskola och gymnasieskolan i framtiden En skola i utveckling präglas av kompetens och goda kunskaper om förutsättningarna att bedriva en skola med hög kvalitet. Detta förutsätter samarbete inom kommunerna och över kommungränserna i Norrbotten. Vi ska bidra till att samverkansdialoger genomförs och att det stora antalet skolreformer blir kända i kommunerna samt ge råd och stöd i implementeringsarbetet. Därutöver ska vi initiera byggandet av en plattform för skolforskning i ett kommunalt perspektiv. Vi ska också initiera att Elevhälsan, som är oerhört viktig för att eleverna ska må bra och lyckas i skolan, får fokus under Våra ungdomar ska möta ett brett utbildningsutbud i gymnasieskolan med hög kvalitet. Vi ska bidra till dialog om gemensamma lösningar kring samverkan om gymnasieutbildningar. Samarbetet måste utvecklas än mer för att vi ska optimera resursanvändningen och öka kostnadseffektiviteten. Indikatorer Ökad dialog i länet om samverkansformer inom grund- och gymnasieskolan, samverkansavtal mm. Ökad kompetens om de kommande skolreformerna. Ökat samarbete kring information och marknadsföring av gymnasieutbildningar i Norrbotten. Ökad medvetenhet inom skolan om vikten av en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Ökad medvetenhet i skolan om elevhälsans betydelse för att eleverna ska må bra och lyckas i skolan Nyckelaktiviteter Samverkans- och dialogkonferenser efter behov i länet. Kurs och konferenser om aktuella skolreformer. Utveckla information och marknadsföring av gymnasieutbildningar i Norrbotten. 13

20 Initiera byggandet av en plattform för skolforskning i ett kommunalt perspektiv i samverkan med Regionalt utvecklingscentrum/luleå tekniska universitet. Kartlägga och utvärdera Elevhälsans roll och betydelse för hur elever mår och lyckas i skolan Vidtagna åtgärder Dialog kring fortsatta samverkansformer har genomförts vid nätverksträffar med skolchefer, gymnasiechefer, ansvariga politiker mm. Genomförda kurser och konferenser om nya skolreformer. Bevakning av det fortsatta reformarbetet i samverkan med Sveriges kommuner och landsting samt Skolverket. Marknadsföring av Norrbottens gymnasieutbildningar på Kommunförbundet Norrbottens webbplats. Påbörjat arbetet med Plattform för skolforskning samt samverkar med Sveriges kommuner och landsting i processen. Kartläggning av Organisering och samverkan för elevhälsa är genomförd och presenterad vid olika nätverksträffar Eftergymnasial utbildning Vi verkar för en utvecklad vuxenutbildning genom samarbete mellan olika parter/aktörer i Norrbotten. Våra studerande ska möta ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet. Vi ska genom samverkan med näringsliv och övriga myndigheter bidra till att möta efterfrågan på kompetens i länet. Samverkan måste utvecklas än mer för att optimera resursanvändningen och öka kostnadseffektiviteten. Vuxenutbildningen behöver också utveckla sin organisation, ledning och styrning i kommunerna i syfte att möta och anpassa sin verksamhet till ny lagstiftning och olika satsningar inom området. Därutöver behöver vuxenutbildningen koppla sina resultat till en ökad medvetenhet om forskning och beprövad erfarenhet på området. Indikatorer Utvecklad dialog om vuxnas lärande i länet. Ökad kompetens om reformer kring vuxnas lärande. Ökad kunskap om individers och näringslivets behov av kompetensutveckling inom vuxnas lärande. En tydlig bild över förutsättningar, organisation, ledning och styrning av vuxnas lärande i Norrbotten. Ökad medvetenhet inom vuxnas lärande om vikten av en vuxenutbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Nyckelaktiviteter Dialogmöten i samtliga samverkansområden i länet. 14

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer