KALLELSE till sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till sammanträde"

Transkript

1 Styrelse Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan (Kaffe, thé och smörgås står framdukat från 09.30) Plats: Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå Styrelsens sammanträde beräknas pågå till klockan Efter lunch återupptas förhandlingarna med punkten Kvalitets och kompetensutveckling inom socialtjänsten. Det är en redogörelse för de stora förändringar som socialtjänsten genomgår just nu. Program och föredragningslista med tillhörande handlingar bifogas. Handlingarna finns även tillgängliga på webbplatsen Se Politisk organisation Styrelsen Kallelser mm Delgivningar redovisas endast på webbplatsen enligt styrelsens beslut. Ordinarie ledamot som inte kan närvara ombeds kalla sin ersättare och meddela detta till Kommunförbundet Norrbottens kansli på telefon eller e-post: KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN Karl Petersen Ordförande /Kjell-Åke Halldén

2 Styrelse Föredragningslista 1. Val av justerare 2. Föredragningslista 3. Swedish Lapland information Muntlig information av nya VD:n Annika Fredriksson. 4. Filmpool Nord- information Information av nya VD:n Susann Jonsson och ordföranden Jan Palo. 5. Delårsrapport Bilagor: a) PM, b) Delårsrapport 6. Strategi för esamhället Hur ska kommunerna samverka för utvecklingen? Bilaga: PM 7. Drogvaneundersökning 2013 Bilaga: Förslag enligt rubrik från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen 8. Vitalisering av förbundsfullmäktiges sammanträden Bilaga: PM 9. Val Val av ledamöter till samverkansberedning kommunerna landstinget. Bilaga: Förslag från Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen 10. Ansökan förstudie projekt Kulturhälsopool Bilagor: a) PM, b) Ansökan enligt rubrik 11. Sammanträdesplan 2013 Bilaga: PM 12. Rapporter Rapport från Tillväxtberedningen Rapport från Kommunikationspolitiska rådet Rapport från Barn- och utbildningsberedningen Rapport från Socialberedningen Rapport från Kulturberedningen Direktörens rapport

3 Styrelse Delgivningar Förteckning över utsända beslut 14. Övriga frågor Eftermiddagstema: Kvalitets och kompetensutveckling inom socialtjänsten Redogörelse för förändringarna inom socialtjänst: Kunskaper i evidensbaserad praktik inom socialtjänst till nytta för medborgaren Monica Helín. Bättre liv för sjuka äldre kvalitetsregister Annika Kostet Green

4 Plats för noteringar: Ärende 5

5 Styrelsen Delårsredovisning per Föreligger förslag till delårsredovisning. Kansliet föreslår Att delårsredovisning per , med godkännande, läggs till handlingarna Presidiet föreslår Att delårsredovisning per , med godkännande, läggs till handlingarna

6 DELÅRSREDOVISNING

7 Delårsredovisning Innehåll Delårsredovisning Inledning Sammanfattning Uppdraget Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Uppgifter Prioriterade uppgifter Hållbar tillväxt och utveckling Socialtjänst Barn- och utbildning Folkhälsa FoU Norrbotten Kultur Regionfrågan Skatteutjämningen Media Center Norrbotten Projekt Koh-I-Noor Kunskap till praktik utveckling av ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendeområdet Nationell ehälsa inom vård och omsorg Utveckling av evidensbaserad praktik inom den sociala barn- och ungdomsvården :5 Kommunaliserad hemsjukvård Låt vildlaxen vandra hem Uppföljning Styrelsens prioriterade uppgifter Kurser och konferenser Resfria möten Bilaga 1 Ekonomi per Bilaga 2 Utlåningsstatistik vid MediaCenter Norrbotten 1

8 1. Inledning Detta dokument utgör Kommunförbundet Norrbottens delårsredovisning per Dokumentet utgår ifrån givna uppdrag och resurser i verksamhetsplan och budget Kommunförbundet Norrbotten är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 14 kommuner. Syftet med förbundets verksamhet är att tillvarata kommunernas/medlemmarnas intressen, främja deras samverkan och att tillhandahålla service. Ett övergripande mål är att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen. Kansliets övergripande uppdrag är att under styrelsen ansvara för förbundets administration och löpande verksamhet. Vår region har både stora utmaningar och möjligheter. Den regionala tillväxtpolitiken utgår från EU:s strategier och den nationella strategin. Det ställer krav på politiker att finnas på olika arenor för delaktighet och påverkan. Därför är det viktigt att politiker och tjänstemän än mer deltar på internationella arenor, i olika nationella nätverk och på EU-nivå med syftet att påverka samt främja utveckling och tillväxt. EU;s nya strategi för sammanhållningspolitiken, Europa 2020, är en sysselsättnings- och tillväxtstrategi. Genom smart, hållbar och inkluderande tillväxt ska ekonomiska, sociala och territoriella skillnader mellan länder utjämnas. De regionala utvecklingsstrategierna ska ta sin utgångspunkt i Europa Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS), är ett övergripande strategidokument för Norrbottens fortsatta utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin är vår överenskommelse om samverkan och prioriteringar för att utveckla Norrbotten (citat ur strategin). Vår gemensamma vision lyder: Norrbotten för attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt i Sverige och Europa Parterna som står bakom RUS framhåller att länets framtid ligger i våra egna händer. Vi måste själva fortsätta att göra vägval, utveckla det vi är bra på och se möjligheter för den hållbara utvecklingen. I strategin fokuseras på genomförande med utgångspunkt i de identifierade utmaningarna för länet. Strategier och prioriterade åtgärder formuleras utifrån indelningen i fem utvecklingsområden: Livsmiljöer Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftutbud Strategiskt gränsöverskridande samarbete 2

9 Regionala partnerskapet har även pekat ut ett antal tydliga tillväxtområden som grund för Norrbottens fortsatta näringslivsutveckling: Test- och övningsverksamhet Upplevelsenäring Energi och miljöteknik Basindustri förädling Kunskapsintensiva tjänster 2. Sammanfattning Styrelsen har sammanträtt två gånger, en gång via video och en gång fysiskt, under det första halvåret. Förbundsfullmäktige genomfördes i Arvidsjaur. Styrelsen och fullmäktige har beslutat att förbundet under mandatperioden ska stärkas genom ett antal åtgärder. För att förbättra informationen om förbundet och för att utveckla dialogen med medlemmarna har under våren ytterligare sex kommuner besökts (Ö 2). Återstående tre kommuner kommer att besökas under hösten. Arbetet för att organisera FoU Norrbotten Ny pågår (Ö 3). Förankringen hos medlemmarna har påbörjats och beslut i styrelsen kommer att tas under våren Styrelsen och fullmäktige har beslutat om en medlemsavgift från för förbundets samlade verksamheter. Ett möte med länets riksdagsledamöter genomfördes i början av januari 2012 (Ö 2). Processen med att revidera länets regionala utvecklingsprogram startade under fjolåret med olika dialogmöten, seminarier och fyra kommunhearings och har nu resulterat i en regional utvecklingsstrategi, RUS. Strategin utgår från våra styrkor och svagheter samt möjligheter och hot och utgör underlaget för prioriteringar samt åtgärder i strategin för att främja attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt. Ett intensivt och gediget utredningsarbete kopplat till överföringen av ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna är genomfört under våren och samtliga kommuner har fattat beslut om skatteväxlingen. Ett gemensamt arbete med landstinget pågår kring bättre liv för sjuka äldre. Målet är att kvalitén i vården och omsorgen ska förbättras. Det handlar om att skapa samverkan och samordning för att trygga länets sjuka äldre, bl.a. ska de erbjudas fast vårdkontakt och de äldre som har insatser från båda huvudmännen ska erbjudas en samordnad individuell plan. Utbildningsinsatser pågår kring kunskaper i evidensbaserad praktik till socialtjänsten personal. Inom barn och unga området pågår utvecklingsarbete med att säkra kvalitén för placerade barn och unga. Detta innebär att utveckla en systematisk och kontinuerlig utredning, bedömning och uppföljning av familjehem och hem för vård och boende. Utvecklingsarbetet mot våld i nära relationer pågår med utbildningsinsatser och samverkan med andra myndigheter och organisationer. Icke våldsmottagning för utövare är planerad att starta i höst. 3

10 Inom barn och utbildningsområdet har den första delen av 2012 handlat om att följa implementeringsarbetet av alla nya skolreformer i Norrbottens kommuner. Hela utbildningsområdet reformeras i allt från övergripande lagstiftning och styrdokument till betygssystem, till kraven på rätt lärarkompetens i form av lärarlegitimation. Kommunernas skolverksamhet har en stor utmaning i att anpassa och utveckla verksamheten i förhållande till reformer, elevunderlag samt konkurrensen från fristående skolverksamheter. Ett arbete är påbörjat med dialog om Plattform för skolforskning i samverkan med Luleå tekniska universitet och Sveriges kommuner och landsting i processen. En kartläggning av Organisering och samverkan för elevhälsa i Norrbotten är genomförd och presenterad vid olika nätverksträffar. Dessutom har en kartläggning av Lusten att lära är livslång men hur hanterar vi statens krav på vuxenutbildningen, en bild av Norrbotten, har genomförts och presenterats vid olika träffar. För sjunde året i rad ökar den totala användningen och utlåningen hos MediaCenter Norrbotten. Streamingen/strömmande media står naturligtvis för den största ökningen, och den har mer än fyrdubblats sedan starten Under vårterminen 2012 användes totalt filmtitlar i undervisningen, i jämförelse med höstterminen 2011 då totalt titlar användes. Det ger en ökning på titlar för vårterminen Under årets första 6 månader har vi genomfört 79 kurser/konferenser med totalt 3119 deltagare. Det ekonomiska resultatet per är ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Prognosen till beräknas bli ett överskott på ca 1,5 miljoner kronor. 3. Uppdraget 1.1 Vision Norrbotten för attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt i Sverige och Europa 1.2 Verksamhetsidé Under mandatperioden ska verksamheten vid förbundet bidra till: Att det primärkommunala samarbetet utvecklas med fokus på god service till medborgare och näringsliv. Kompetensutveckling, i ett samspel mellan vetenskap och praktik, för såväl politiker som tjänstemän 1.3 Övergripande mål Kommunförbundet Norrbotten är kommunernas naturliga regionala arena. Mandat och resurser utgår idag från att förbundet är en intresseförening. Erfarenheter under senare år och en utblick mot framtiden, visar att kraven på att ytterligare utveckla samordning och samarbete mellan kommuner 4

11 och mellan kommuner och landstinget ökar. Som en följd av detta behöver förbundet stärkas och styrelsen har formulerat sex övergripande mål: Utveckla och bredda det politiska företrädarskapet (Ö 1) Utveckla dialogen inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna, riksdagspolitiker med flera nyckelgrupper (Ö 2). Utveckla en långsiktigt hållbar struktur för evidensbaserad kunskapsutveckling i de kommunala verksamheterna (Ö 3). Utarbeta, i nära samarbete med kommunerna och näringslivet, en strategi och en handlingsplan för att på sikt klara kompetensförsörjningen (Ö 4). Utveckla samarbetet och samordningen mellan kommunerna i syfte att effektivisera och anpassa verksamhet och ekonomi (Ö 5). Utveckla verksamheten vid förbundet så att möjligheter med ny teknik mm ger bästa möjliga utfall för både kvalitet och ekonomi (Ö 6). Vidtagna åtgärder Ö 1 Delta aktivt i olika nätverk på internationell och nationell nivå bl.a. genom Europaforum Norra Sverige för att lyfta fram vår regions möjligheter och utmaningar. Ö 2 Politisk beredningsgrupp i samverkan med landstinget inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Informations- och kommunikationsmöten med samtliga medlemmar. Information och dialog med riksdagsledamöter från länet. Ö 3 Utredning pågår för att eventuellt höja ambitionen vid FoU Norrbotten. Ö 4 Initierat till dialog om behovet av kompetensförsörjning inom offentlig sektor. Ö 5 En arbetsgrupp bestående av tre KS-ordföranden, tre kommunchefer, en IT chef, direktören och en medarbetare vid förbundet har tillsatts för att utreda och komma med förslag till hur kommunerna tillsammans ska ansätta arbetet kopplat till Digital Agenda och Strategi för esamhället. Ö 6 Förbundet genomför allt fler möten och nätverksträffar som videokonferenser. 4. Uppgifter Styrelsen har indelat uppdraget i prioriterade - och generella uppgifter. I detta dokument redovisas endast de prioriterade uppgifterna, våra viktigaste projekt och verksamheten vid MediaCenter Norrbotten. 5

12 4.1 Prioriterade uppgifter Styrelsen har prioriterat nedanstående verksamhetsområden under mandatperioden: Hållbar tillväxt och utveckling Socialtjänst Barn och utbildning Folkhälsa FoU Norrbotten Kulturfrågor Regionfrågan Skatteutjämningen Nedan beskrivs vad som ska åstadkommas under verksamhetsåret, inom respektive område Hållbar tillväxt och utveckling Kommunförbundet Norrbotten är tillsammans med Länsstyrelsen och Landstinget huvudaktörer i det regionala strategiarbetet. Det regionala partnerskapet i Norrbotten är, under länsstyrelsens ledning, till viss del ett formaliserat samarbete mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer och näringsliv. Syftet är att kraftsamla och samordna resurser i det regionala tillväxtarbetet. Inom regionala partnerskapet finns en överenskommelse om att varje organisation har ett eget ansvar att bidra till genomförandet av strategierna. Sammanhållningspolitiken, med fokus på Europa 2020, reformprogrammet samt den nationella strategin utgör grund för revideringen av det regionala utvecklingsprogrammet. Östersjöstrategin, vilken syftar till att genomföra politiska mål på makroregional nivå, är betydelsefull även för vår regions utveckling. Det är viktigt att det politiska ledarskapet har en framskjuten och aktiv roll i allt strategiarbete och är med och påverkar på olika nivåer utifrån en gemensam politisk plattform. Kommunförbundet Norrbotten är en aktiv part inom Europaforum Norra Sverige för att påverka politiska ställningstaganden på EU-nivå samt nationellt i syfte att stärka förutsättningar för utveckling och tillväxt i regionen. Tillsammans med norra Norge och norra Finland har Europaforum tagit fram en framtidsstudie NSPA, Northern Sparsely Populated Area, med fokus på våra utmaningar och tillgångar samt vår investering till det europeiska mervärdet. Förbundets styrelse och ansvariga tjänstemän ska genom sin representation i bland annat det Regionala partnerskapet, Strukturfondspartnerskapet, Tillväxtberedningen och det Kommunikationspolitiska rådet bidra till att åtgärder och insatser för tillväxt och utveckling i enlighet med prioriteringarna i regionala utvecklingsstrategin (RUS) förverkligas. Kommunförbundet, Länsstyrelsen och landstinget har prioriterat energi- och klimatfrågan, den regionala klimat- och energistrategin samt åtgärdsplanen vilken syftar till energieffektivisering, effektivt nyttjande av förnybara energikällor samt hållbar utveckling. Indikatorer Kommunikation och beslut inom Tillväxtberedningen banar väg för att de politiska prioriteringarna får genomslag i det regionala partnerskapets arbete. 6

13 Påverkan på EU;s sammanhållningspolitik och regelverk för strukturfonderna genom strategiarbete på nationell, makroregional och EU-nivå. Strukturfondspartnerskapet är tydligt i sina prioriteringar så att satsningar görs i enlighet med de beslutade tillväxt- och utvecklingsområdena i RUS. Norrbotten är en regional aktör i strategiska allianser nationellt och internationellt. Kommunerna bidrar till förverkligandet av den regionala klimat- och energistrategin. Nyckelaktiviteter Aktivt delta i arbetet med genomförande av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Förankringsarbetet sker systematiskt genom nätverk och aktiviteter för kommunerna. Genomför Norrbottenskonferensen för bred politisk delaktighet. Delta i genomförande och uppföljning av de regionala programmen. Delta inom Europaforum i aktiviteter för att påverka EU;s sammanhållningspolitik och strukturfonder med koppling till Europa Tillsammans med övriga berörda aktörer genomföra konferenser och uppvaktningar på europeisk-, nationell- och regional nivå för att stärka regionens konkurrenskraft. Argumentera för NSPA, Northern Sparsely Populated Area, dvs. delta i aktiviteter för att synliggöra den politiska positionen och studien i olika sammanhang på EU- och nationell nivå. Delta på internationella arenor, i olika nationella nätverk med syftet att främja utveckling och tillväxt. Ett exempel är Nationellt forum som är regeringens dialog med regionala politiker om tillväxtpolitiken. Nordkalottrådet är exempel på en Nordisk arena inom Barentsområdet. Stödja och utveckla Sweden/Emelia-Romagna nätverket för att främja transnationellt samarbete/projekt i kommunerna. Fortsätta förankringsprocessen med det regionala energistrategiarbetet i kommunerna och bland annat nyttja Nenets resurser och stödja projektriggning för att supporta kommunerna. Vidtagna åtgärder Deltagit i arbetet med färdigställande av RUS- den regionala utvecklingsstrategin. Dialog om det regionala tillväxtarbetet har förts med kommunernas ansvariga. Deltagit i Regionala Partnerskapet och i Tillväxtberedningen för förverkligande av regionala strategier och prioriteringar. Den 18 april genomfördes den årliga Norrbottenskonferensen för politiker med fokus på förverkligande av den regionala strategin och främjande av Norrbottens konkurrenskraft. Deltagit aktivt i Europaforum Norra Sveriges arbete med att påverka den framtida sammanhållningspolitiken och kommande strukturfondsperiod. Arbetet sker i nära samarbete med vårt North Sweden kontor i Bryssel. Deltagit i Europaforum Norra Sverige i Östersund mars. Via Europaforum, tillsammans med representanter från Norge och Finland, fortsatt kontakten med DG-Regio, EU-kommissionen som öppnat upp för en fortsatt dialog om NSPA-områdets möjligheter inför Europa 2020 och nästa strukturfondsperiod. 7

14 Deltagit i Tillväxtverkets nationella nätverk för tillväxt. Deltagit i Nordkalottrådet och fokuserat på Nordområdes - och Barentsfrågor. Varit partner i samarbetsprojekt för att främja transnationellt samarbete inom Sweden Emilia Romagna nätverket (SERN) för att främja kommunernas deltagande. Deltagit i strategiarbetet inom klimat-miljö-energi som Länsstyrelsen ansvarar för. För att stödja kommuner och näringsliv i energistrategiarbetet har NENET genomfört projektet NV-eko (Norrbottens och Västerbottens energi- och klimatoffensiv) under tre år. Projektet är nu slutrapporterat och har innehållit många olika aktiviteter kommunseminarier, rundabordssamtal, energikartläggningar, företagsseminarier, strategiskt energi- och klimatarbete för kommuner och näringsliv, utbildningar och nätverksträffar mm. Genomfört träffar med näringslivs/tillväxtchefer. Deltagit i aktiviteter med Företagsbron att utveckla samarbetet mellan LTU och kommunernas näringslivskontor Infrastruktur Historiskt visar utvecklingen att fungerande kommunikationer har varit avgörande för länets tillväxt och utveckling. Därför är väl fungerande och hållbara gods- och persontransporter, med förbättringar både inom väg- och järnvägsnätet, sjöfart och IT-kommunikationer likväl som bra flygförbindelser avgörande för vår regions konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt. Fortsatta satsningar på Norrbotniabanan och Botniska korridoren (BK) med koppling till Northern Axis ska särskilt uppmärksammas. Kommunikationsrådet ska arbeta för gemensamma ställningstagande och prioriteringar i transport- och infrastrukturfrågor för att än mer argumentera kraftfullt för infrastrukturinvesteringar i Norra Sverige. Indikatorer Agerandet för genomförande av för regionen avgörande infrastruktursatsningar sker samordnat. Regionen får genomslag för mer resurser till ett utvecklat sammanhållet hållbart transportsystem. Agerande för BK och malmbanan/northern Axis finns i TEN-T programmet. Stödja igångsättande av kollektivtrafikmyndigheten. Nyckelaktiviteter Kraftsamla kring yttrandet över kapacitetsutredningen som ska utgöra underlag inför kommande proposition och revidering av nationella planen. Aktivt arbeta för att Norrbotniabanans etapp Piteå-Skellefteå kommer igång genom att en järnvägsplan tas fram. Delta i olika aktiviteter för att påverka regeringen, ministerrådet och EU parlamentet tillsammans med andra aktörer för att Botniska korridoren, malmbanan med koppling till Northern Axis fortsättningsvis kvarstår som prioriterat i transportnätet inom TEN-T (Core Network) enligt EU-Kommissionens förslag. Bevaka fortsatta aktiviteter kring Motorways of the Sea. 8

15 Aktivt påverka genom remissyttranden på nationell nivå och konsultationer samt grönböcker på EU nivå. Följa och påverka via Europaforum implementeringen av IMO svaveldirektiv. Agera för angelägna satsningar utifrån näringslivets konkurrenskraft. Delta i processen med uppstart av den nya kollektivtrafikmyndigheten. Vidtagna åtgärder KPR;s yttrande över kapacitetsutredningen TRV 2011/17304 tillsammans med kommunerna inför revidering av nationella infrastrukturplanen. Bevakat och agerat via Europaforum och North Sweden i den fortsatta processen avseende IMO:s nya regler för svavel i fartygsbränsle som snedvrider konkurrensen i norra Sverige. Bevakat och stöttat processen med EU-kommissionen förslag till TEN-T, Core-Network och finansiering via CEF( Connecting Europe Facility). Aktiviteter och konferenser har genomförts via North Sweden och Europaforum tillsammans med andra aktörer inför förhandlingar och beslut i EU-parlamentet. Aktiviteter har även gjorts för att påverka på nationell nivå. Kommunikationspolitiska rådet följer och stödjer aktiviteter kring Norrbotniabanan. Deltagit i arbetet med bildande och igångsättande av kollektivtrafikmyndighet Socialtjänst Inom socialtjänsten finns en mängd för kommunerna centrala frågor att utveckla och samarbeta inom. Inte minst gränssnittet och samverkan med Norrbottens läns landsting är avgörande för utvecklingen av rationalitet och kvalitet i verksamheten. Styrelsen vill särskilt framhålla värdet av insatser inom nedanstående områden Barn och ungdomar Ett gemensamt arbete är genomfört kring gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och ungdomar som har behov av utredning, stöd, vård och behandling från flera samhällsaktörer. Även gemensamma riktlinjer för kostnadsfördelning vid placeringar har utarbetats. Behov av förebyggande och tidiga insatser för barn och ungdomar och deras familjer har aktualiserats i länet. Socialtjänsten har till uppgift att erbjuda barn och unga stöd och skydd med utgångspunkt från barnens bästa. En av de mest ingripande insatserna socialtjänsten har att tillgå är placering utanför det egna hemmet. Behov av en gemensam upphandling av hem för vård eller boende (HVB) har efterfrågats. Statliga medel utgår för kunskapsutveckling. Indikatorer Stärkt samverkan mellan social- och barn och utbildningsberedningarna Samtliga kommuner inom socialtjänsten och skolan samt berörda verksamheter inom landstinget har fått nödvändiga förutsättningar och kan tillämpa de riktlinjer - Norrbus för samverkan kring barn och ungdomar som har behov av stöd, vård och behandling samt om kostnadsfördelning vid placeringar. 9

16 Arbetet för utveckling av förebyggande och tidiga insatser vid alla berörda myndigheter har kommit igång. Förbättringsarbete kring uppföljning av heldygnsvård av barn och ungdomar är påbörjad. Stärka samverkan kring behovet av stöd och hjälp till unga vuxna. Nyckelaktiviteter Förankra så att personal är väl insatt i tillämpningen av riktlinjerna Norrbus i länets alla kommuner och i berörda verksamheter i landstinget. Informations och utbildningsinsatser ges kring förebyggande och tidiga insatser. Politiker och tjänstemän från samtliga kommuner i länet har deltagit vid en samverkanskonferens med fokus på barn och ungdomar. Samverkansdagar för barn och utbildning, socialtjänst och landstinget genomförs. Med ett gemensamt aktivt arbete hitta lösningar och modeller för att förbättra situationen för unga vuxna. Implementera om förbättrad uppföljning av barn och ungdomar i heldygnsvård. Vidtagna åtgärder Gemensamma beredningar med social- samt barn och utbildning är genomförda. Gemensam länsträff är genomförd med socialnämndsordföranden och barn och utbildningsordföranden. Ständig dialog pågår med landstinget inom bl. a länsstyrgruppen för att ytterligare förbättra samverkansområdena. En uppföljning av Norrbus pågår kring de gemensamma riktlinjerna. Utvecklingsmedel för barn och ungdom är sökt och erhållet från SKL. Projektet modellområde är avslutat i Östra Norrbotten men fortsätter för att ytterligare stärka samarbetet kring barn och ungdom i riktning att huvudmännen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov Samverkan inom service, omsorg och vård Människor med behov av omfattande insatser från flera samhällsaktörer ska kunna få ett samlat erbjudande om hjälp och behandling, rehabilitering samt service och stöd som utgår från det individuella behovet. En fungerande samverkan mellan olika huvudmän och organisationer måste nås. Lagförändringar har skett, föreskrifter och nationella gemensamma riktlinjer inom flera områden har kommit eller är på gång. Statliga medel utgår för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Indikatorer Politisk samverkansgrupp inom vård, skola och omsorg mellan kommuner och landsting har inrättats. En gemensam utvecklingsplan för arbetet med de mest sjuka äldre har framtagits. Uppföljning av gemensamma områden mellan kommun och landsting har beslutats. 10

17 Respektive huvudman har tagit beslut om överföring av ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. I samarbete med landstinget förbättras IT-systemet för utskrivningsklara personer. Samverkan mellan länets kommuner och landsting kring behov av kompetensutveckling för personal som arbetar med personer som har behov av insatser från båda huvudmännen har förstärkts. Stödja en brukarorienterad organisationskultur. Främja utvecklingen kring gränsöverskridande vård- och omsorgsflätor. Stödja en gemensam kompetensutveckling för personal inom socialtjänsten. Följa utvecklingen av egenvårdsinsatser och sjukvårdsinsatser inom socialtjänsten. Aktivt samarbete i kommunala nätverk. Nyckelaktiviteter Utsedda ledamöter har möten kring aktuella samverkansfrågor. Aktivt arbeta med hemsjukvårdens huvudmannaskapsförändring. Förankra så att personal är väl insatt i tillämpningen av samordnad individuell plan i alla kommuner och i berörda verksamheter i landstinget. Gemensamma aktiviteter för de mest sjuka äldre har kommit igång och anpassade åtgärder vidtas efterhand som utvecklingen medger. Formulerade mål och avgränsade gemensamma uppföljningsområden är fastställda. Samordna och stödja kommunerna i processen med att åstadkomma en god kvalitet i socialtjänsten. Initiera till förbättrade individuella planer för personer med omfattande behov så att rutinerna kan tillämpas i det dagliga arbetet. Nätverksträffar genomförs för erfarenhetsutbyte. Uppföljning av de gemensamma riktlinjerna genomförs. Stödja och stimulera brukarmedverkan inom socialtjänsten. Vidtagna åtgärder Dialog kring fortsatta och stärkta samverkansformer pågår med landstinget Kontinuerliga möten med landstingets divisionschefer och socialchefer är genomförda med fokus på samverkan kring gemensamma utvecklingsfrågor. Kontinuerlig uppföljning kring enklare sjukvårdsavtalet genomförs. Ett gemensamt uppdrag är beslutat för processen med att överföra ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Ett gediget arbete genomförs med huvudmannaskapsförändringen. Gemensamma informations- och utbildningssatsningar är genomförda kring samverkansriktlinjer samt riktlinjer för samordnad individuell planering (SIP). Verktyget för SIP i Meddix är infört och användare kan nyttja systemet. 11

18 En gemensam handlingsplan med landstinget för arbetet med kunskapsutveckling inom äldreområdet är beslutad. De prioriterade områdena är stroke, demens, palliativ vård, förebyggande arbete samt de mest sjuka äldre. Ett gemensamt arbete med landstinget kring bättre liv för sjuka äldre är påbörjat med målet att införa ett systematiskt förebyggande arbetssätt som bygger på evidensbaserad praktik. Utbildningsinsatser om lagar, föreskrifter och riktlinjer kring kvalitetssystem är genomförda. Nätverksträffar för förtroendevalda och chefer genomförs kontinuerligt. Umeå universitet startar hösten-12 socionomutbildningen i Norrbotten. Samverkan med LTU kring utvecklingen av verksamhetsförlagd praktik och utbildning pågår. Aktivt arbete pågår med att förbättra samverkan med brukarföreträdare Barn- och utbildning Inom Barn- och utbildningsområdet finns en mängd för kommunerna centrala frågor att utveckla och samarbeta kring. Det som främst påverkar förutsättningarna för en hög kvalitet inom barn- och utbildningsområdet under de kommande åren är förmågan att implementera det stora antalet skolreformer, tillgången till behöriga lärare, förändringen av elevvolymer och konkurrensen från de fristående skolornas etableringar. Alla som arbetar inom barn- och utbildningsområdet behöver vara i nära kontakt med forskning och utveckling. Forskningen behöver därför få ta större plats i verksamheterna för att bland annat eleverna bättre ska kunna nå målen. När relevant forskning finns, sprids och används i verksamheterna, då vilar skolan på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Styrelsen vill särskilt framhålla värdet av insatser inom nedanstående områden: Barn och ungdomar Ungdomar i behov av särskilt stöd omfattas av insatser inom både skolans och socialtjänstens verksamheter. Arbetet med att stärka kunskapen om skolans uppdrag avseende insatser för barn och unga i behov av särskilt stöd behöver ständigt utvecklas. Indikatorer Stärkt samverkan mellan social- och barn och utbildningsberedningarna. Samtliga kommuner inom socialtjänsten och skolan samt berörda verksamheter inom landstinget har fått nödvändiga förutsättningar och kan tillämpa de riktlinjer för samverkan kring barn och ungdomar som har behov av stöd, vård och behandling samt för kostnadsfördelning vid placeringar. Arbetet för utveckling av förebyggande och tidiga insatser vid alla berörda myndigheter har kommit igång. 12

19 Ökad kunskapsspridning kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Stärka samverkan kring behovet av stöd och hjälp till unga vuxna. Nyckelaktiviteter Förankra så att personal är väl insatt i tillämpningen av riktlinjerna för samverkan, Norrbus, i länets alla kommuner och i berörda verksamheter i landstinget. Informations- och utbildningsinsatser ges kring förebyggande och tidiga insatser. Politiker och tjänstemän från samtliga kommuner i länet har deltagit vid en samverkanskonferens med fokus på barn och unga. Samverkansdagar för barn och utbildning, socialtjänst samt landstinget genomförs. Med ett gemensamt aktivt arbete hitta lösningar och modeller för att förbättra situationen för unga vuxna. Vidtagna åtgärder Se Förskola, grundskola och gymnasieskolan i framtiden En skola i utveckling präglas av kompetens och goda kunskaper om förutsättningarna att bedriva en skola med hög kvalitet. Detta förutsätter samarbete inom kommunerna och över kommungränserna i Norrbotten. Vi ska bidra till att samverkansdialoger genomförs och att det stora antalet skolreformer blir kända i kommunerna samt ge råd och stöd i implementeringsarbetet. Därutöver ska vi initiera byggandet av en plattform för skolforskning i ett kommunalt perspektiv. Vi ska också initiera att Elevhälsan, som är oerhört viktig för att eleverna ska må bra och lyckas i skolan, får fokus under Våra ungdomar ska möta ett brett utbildningsutbud i gymnasieskolan med hög kvalitet. Vi ska bidra till dialog om gemensamma lösningar kring samverkan om gymnasieutbildningar. Samarbetet måste utvecklas än mer för att vi ska optimera resursanvändningen och öka kostnadseffektiviteten. Indikatorer Ökad dialog i länet om samverkansformer inom grund- och gymnasieskolan, samverkansavtal mm. Ökad kompetens om de kommande skolreformerna. Ökat samarbete kring information och marknadsföring av gymnasieutbildningar i Norrbotten. Ökad medvetenhet inom skolan om vikten av en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Ökad medvetenhet i skolan om elevhälsans betydelse för att eleverna ska må bra och lyckas i skolan Nyckelaktiviteter Samverkans- och dialogkonferenser efter behov i länet. Kurs och konferenser om aktuella skolreformer. Utveckla information och marknadsföring av gymnasieutbildningar i Norrbotten. 13

20 Initiera byggandet av en plattform för skolforskning i ett kommunalt perspektiv i samverkan med Regionalt utvecklingscentrum/luleå tekniska universitet. Kartlägga och utvärdera Elevhälsans roll och betydelse för hur elever mår och lyckas i skolan Vidtagna åtgärder Dialog kring fortsatta samverkansformer har genomförts vid nätverksträffar med skolchefer, gymnasiechefer, ansvariga politiker mm. Genomförda kurser och konferenser om nya skolreformer. Bevakning av det fortsatta reformarbetet i samverkan med Sveriges kommuner och landsting samt Skolverket. Marknadsföring av Norrbottens gymnasieutbildningar på Kommunförbundet Norrbottens webbplats. Påbörjat arbetet med Plattform för skolforskning samt samverkar med Sveriges kommuner och landsting i processen. Kartläggning av Organisering och samverkan för elevhälsa är genomförd och presenterad vid olika nätverksträffar Eftergymnasial utbildning Vi verkar för en utvecklad vuxenutbildning genom samarbete mellan olika parter/aktörer i Norrbotten. Våra studerande ska möta ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet. Vi ska genom samverkan med näringsliv och övriga myndigheter bidra till att möta efterfrågan på kompetens i länet. Samverkan måste utvecklas än mer för att optimera resursanvändningen och öka kostnadseffektiviteten. Vuxenutbildningen behöver också utveckla sin organisation, ledning och styrning i kommunerna i syfte att möta och anpassa sin verksamhet till ny lagstiftning och olika satsningar inom området. Därutöver behöver vuxenutbildningen koppla sina resultat till en ökad medvetenhet om forskning och beprövad erfarenhet på området. Indikatorer Utvecklad dialog om vuxnas lärande i länet. Ökad kompetens om reformer kring vuxnas lärande. Ökad kunskap om individers och näringslivets behov av kompetensutveckling inom vuxnas lärande. En tydlig bild över förutsättningar, organisation, ledning och styrning av vuxnas lärande i Norrbotten. Ökad medvetenhet inom vuxnas lärande om vikten av en vuxenutbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Nyckelaktiviteter Dialogmöten i samtliga samverkansområden i länet. 14

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2011-09-15 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 15 september 2011 klockan 10.00 Plats: Kulturens

Läs mer

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens i Luleå (efter vägen mot Kallax flygplats) Tid: Tisdag den 3 maj med start 10.00 Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står framdukat 10.00

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2011-12-08 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 8 december klockan

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Verksamhetsplan och budget 2011 Innehåll Verksamhetsplan och budget 2011... 1 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Verksamhetsidé... 3 2.3 Övergripande

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans!

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans! Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Bakgrund Behov av samordning och likvärdighet i länet Först ut äldreområdet Nationella

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4 D.Nr 2011-105 Antagen av Regionförbundet Jämtlands läns styrelse 24/2 2010 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN VERKSAMHETSPLAN VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Verksamhetsdirektiv 2016

Verksamhetsdirektiv 2016 Verksamhetsdirektiv 2016 Fastställt vid Ägarråd 20160122 Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete mellan

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Tommy Nyström, (s), Gällivare Gunnel Simu, (s), Haparanda Stefan

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer