30RB Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: kw. 50 Hz. Aggregatmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual"

Transkript

1 30RB Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010

2 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas till separat styrmanual. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade uppgifter utan föregående meddelande. Carrier AB Postadress Besöksadress Telefon Huvudkontor, Göteborg Box 8946, Göteborg Aröds Industriväg Filialkontor, Stockholm Box 130, Hägersten Vretensborgsvägen Filialkontor, Malmö Box 9222, Malmö Bronsyxegatan 9B Telefax: Återförsäljare: 2

3 innehållsförteckning 1 - INLEDNING Kontroll av utrustningen vid ankomst Säkerhetsaspekter vid installation Säkerhetsaspekter vid underhåll Säkerhetsaspekter vid reparation ATT FLYTTA OCH STÄLLA ENHETEN PÅ PLATS Flytt av enheten Att ställa enheten på plats Kontroller innan igångkörning DIMENSIONER, UTRYMMESKRAV, VIKTFÖRDELNING RBS , enheter med och utan pumpmodul RBS , enheter med och utan pumpmodul TEKNISKA DATA ELEKTRISKA DATA Kompressoranvändning och elektriska data för standardenheter Effekter, kortslutningsström (TN-system*) - standardenhet (med huvudbrytare utan säkring) APPLIKATIONSDATA Enhetens driftsområde Köldbärarflöde Minimalt vattenflöde Maximalt köldbärarflöde Vattenkretsens volym ELEKTRISK ANSLUTNING Elskåp Kraftmatning Spänningens fasobalans (%) Rekommenderad kabelarea Fältansluten styrkoppling Kraftmatning V kraftmatningsreserv VATTENANSLUTNINGAR Säkerhetsåtgärder och rekommendationer vid drift Pumpanslutningar Frysskydd SYSTEMETS NOMINELLA FLÖDESREGLERING Enheter utan pumpmoduler Enheter med pumpmodul och pump med fast hastighet Enheter med pumpmodul och pump med variabel hastighet - tryckreglering Enheter med pumpmodul och pump med variabel hastighet - reglering av temperaturskillnad Tryckfall, plattvärmeväxlare (inklusive intern rördragning) - enheter utan pumpmodul Pumptryck/flödeskurva - enheter med pumpmodul (pump med fast eller variabel hastighet, 50 Hz) Tillgängligt statiskt tryck - enheter med pumpmodul (pump med fast eller variabel hastighet, 50 Hz) UPPSTART Preliminära kontroller Uppstart Drift med två enheter i master/slav läge

4 11 - SYSTEMKOMPONENTER Kompressorer Smörjmedel Kondensorer Fläktar Elektronisk expansionsventil (EXV) Fuktindikator Filtertorkare Förångare Köldmedium Högtryckspressostat FABRIKS- OCH FÄLTINSTALLERADE TILLBEHÖR STANDARDUNDERHÅLL Underhåll, nivå Underhåll, nivå Underhåll, nivå 3 (eller högre) Åtdragningarnas vridmoment för elektriska anslutningar Åtdragningarnas vridmoment för bultar och skruvar Kondensorbatteri Underhåll av förångare Karakteristik, R-410A kontrollista vid igångkörning av 30RB vätskekylare (för arkivering)

5 1 - INTRODUKTION Det är viktigt att berörd personal har god kännedom om innehållet i dessa drift- och skötselinstruktioner och om installationsplatsens specifika projektdata innan igångkörning av 30RB-enheter påbörjas. 30RB vätskekylare är konstruerade för att hålla en hög nivå av säkerhet och pålitlighet, vilket gör igångkörning och underhåll lättare och ännu säkrare. De tillhandahåller säker och pålitlig service när de är i drift inom sitt applikationsområde. Procedurerna i den här drift- och skötselinstruktionen beskrivs i den ordning som gäller för installation, igångkörning, drift och underhåll. Det är viktigt att användaren förstår och följer de procedurer och de säkerhetsaspekter som anges i den här drift- och skötselinstruktion, liksom den information som finns på maskinens etiketter, t. ex: skyddskläder såsom handskar, skyddsglasögon, skyddsskor, korrekta verktyg och lämpliga kvalifikationer (elektriska, luftkonditionering, lokala föreskrifter). För att ta reda på om dessa produkter följer de Europeiska direktiven (maskinsäkerhet, lågspänning, elektromagnetisk kompatibilitet, utrustning under tryck, et c.) kontrollera CE-dokumenten för dessa produkter Kontroll av utrustningen vid ankomst Inspektera enheten för skada eller saknade delar. Om skada upptäcks eller om leveransen är ofullständig, kontakta omedelbart transportbolaget. Bekräfta att den mottagna enheten överensstämmer med den som beställts. Jämför aggregatets märkplåt med beställningen. Enhetens märkplåt finns på två ställen: utvändigt, på en av enhetens sidor, samt inne i elskåpet. Märkplåten innehåller följande information: - Modellnummer - storlek - CE-märkning - Serienummer - Tillverkningsår och datum för test av tryck och vattentäthet - Det köldmedium som används - Köldmediefyllning per krets - PS: Min./max. tillåten temperatur (hög- och lågtryckssidan) - TS: Min./max tillåten temperatur (hög- och lågtryckssidan) - Säkerhetsventilens öppningstryck - Pressostatens frånslagstryck - Enhetens läcksökningstryck - Spänning, frekvens, antal faser - Maximal strömförbrukning - Maximal tillförd eleffekt - Enhetens nettovikt Bekräfta att alla tillbehör som beställts för installation på installationsplatsen har levererats, och att de är kompletta och oskadade. 5 Enheten måste regelbundet kontrolleras under hela dess livstid (tag vid behov bort termisk och/eller akustisk isolering) för att garantera att inga stötar (vid hantering av tillbehör, verktyg et. c.) har skadat den. Avlägsna om nödvändigt isoleringen (termisk, akustisk) vid kontrollerna. Skadade delar skall repareras eller avlägsnas. Se även avsnittet Underhåll Säkerhetsaspekter vid installation Efter att enheten har mottagits och innan den igångkörs måste den inspekteras för skador. Kontrollera att köldmediekretsarna är intakta, och i synnerhet att inga komponenter eller rör har flyttats eller krökts (exempelvis som en konsekvens av stötar). Vid tveksamma fall, utför ett test för att se om enheten är vattentät. Om skada upptäcks vid mottagning, anmäl omedelbart skadan till transportföretaget. Aggregatet måste installeras på en plats som inte är tillgänglig för offentligheten samt skyddad mot åtkomst för icke auktoriserade människor. Avlägsna ej emballaget förrän enheten kommit på sin slutgiltiga position. Enheten kan lyftas med gaffeltruck, förutsatt att gaffeln placeras på rätt ställe och i rätt riktning under enheten. Enheten kan även lyftas med lyftremmar. Placera dessa på de ställen som markerats på enheten (etikett med instruktioner för hantering av enheten finns fäst på enheten). Använd lyftremmar av tillräcklig kapacitet och följ alltid de lyftinstruktioner som finns på de certifierade dimensionsritningarna. Full säkerhet kan endast garanteras om säkerhetsinstruktionerna följs. Följs ej dessa finns risk för personskada samt skadad utrustning. De här enheterna är ej konstruerade för att lyftas ovanifrån. Blockera aldrig någon säkerhetsutrustning. Informationen nedan gäller säkerhetsventilen i köldbärar- och kylmedelkretsen, samt säkerhetsventilen(ventilerna) i kylkretsen (kretsarna). Se till att ventilerna är korrekt installerade innan enheten tas i drift. Säkerhetsventilerna är konstruerade och installerade för ge skydd mot brand. Alla fabriksinstallerade säkerhetsventiler är blyförsegladeför att förhindra kalibreringsändringar. Säkerhetsventilerna måste anslutas till utblåsningsledningar för enheter installerade i begränsade utrymmen.

6 Rören måste installeras på sådant sätt att människor och egendom ej riskerar att drabbas av köldmedieläckor. Dessa vätskor kan spridas ut i luften, men detta måste då ske långt ifrån något luftintag till byggnad. Om de töms ut, måste de tömmas i sådana mängder att den omgivande miljön kan absorbera dem. Säkerhetsventiler måste regelbundet kontrolleras. Se avsnitt 1.4. Om avstängningsventiler är installerade på en växelventil (omslag), är denna utrustad med avstängningsventiler på båda utgångarna. Endast en av de två avstängningsventilerna är i drift, den andra är isolerad. Lämna aldrig växelventilen i mellanpositionen, d.v.s. med båda vägarna öppna (lokalisera styrelementet i stopp-positionen). Om en avstängningsventil tas bort för kontroll eller byte, kontrollera att det alltid finns en aktiv avstängningsventil på var och en av de växelventiler som är installerade i enheten. Placera en dräneringsanslutning i utblåsningsledningen, nära varje säkerhetsventil, för att undvika ackumulering av kondensat eller regnvatten. Alla försiktighetsåtgärder för hantering av köldmedium måste utföras i enlighet med lokala föreskrifter. Vid ansamling av köldmedium i ett isolerat utrymme kan syret trängas undan och orsaka kvävning eller explosioner. Inandning av höga koncentrationer gas är farligt och kan orsaka hjärtproblem, medvetslöshet eller död. Gasen reducerar mängden syre för inandning samt orsakar irritation i ögon och på hud. De förmultnande produkterna kan vara farliga Säkerhetsaspekter vid underhåll Arbete på elektriska komponenter eller köldmediekomponenter får endast utföras av kvalificerad servicepersonal (elektriker skall vara utbildade i enlighet med IEC klass BA4). Alla reparationer på köldmediekretsen skall utföras av kvalificerade kyltekniker, som har god kännedom om utrustningen. All lödning måste utföras av kvalificerade specialister. 61AF-enheter använder köldmediet R-410A med högt tryck (enhetens driftstryck är över 40 bar, trycket vid 35 C är högre än för R-22). Särskild utrustning måste användas vid arbete på köldmediekretsen(tryckmanomet er, enhet för överföring av fyllning et c.). Varje öppnande eller stängande av en avstängningsventil måste utföras av en kvalificerad och auktoriserad kyltekniker. Dessa åtgärder får endast utföras när enheten är avstängd. Under hantering av enheten, samt underhålls- och servicearbete på enheten, måste de tekniker som arbetar på enheten vara utrustade med säkerhetshandskar, glasögon, skor och skyddskläder. Utför aldrig arbete på en enhet som fortfarande är strömsatt. Utför aldrig arbete på några elektriska komponenter förrän kraftmatningen till enheten har stängs av. Om underhållsåtgärder utförs på enheten, lås strömbrytaren i den öppna positionen framför aggregatet och säkra aggregatet motströms med ett hänglås. Om arbetet avbryts, se till att inga kretsar är strömsatta när arbetet påbörjas igen. OBSERVERA: Även om aggregatet har stängts av, förblir kraftmatningen påslagen såvida inte enhetens eller kretsens manöverbrytare är öppen. Referera till elschemat för mer detaljer. Fäst lämpliga skyddsetiketter på enheten. Under arbete i fläktområdet, särskilt när galler eller höljen har avlägsnats, koppla bort kraftmatningen till fläkten för att förhindra automatisk återstart. Det är rekommenderat att installera en indikationsenhet som visar om köldmedium har läckt från ventilen. Närvaron av olja i utgångens mynning är en användbar indikator på att köldmedium har läckt. Håll mynningen ren för att garantera att eventuella läckor är uppenbara. Kalibreringen av en ventil som har läckt är generellt lägre än originalkalibreringen. Den nya kalibreringen kan påverka driftsintervallet. För att undvika att ventilen läcker eller utlöses i onödan, byt ut den eller kalibrera om den. DRIFTSKONTROLLER: VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE DET AN- VÄNDA KÖLDMEDIET: Den här produkten innehåller fluoriderade växthusgaser som omfattas av Kyoto-protokollet. Köldmedietyp: R-410A Potential för global uppvärmning (GWP): 1975 Periodiska inspektioner för köldmedieläckage kan vara nödvändigt beroende på europeiska eller lokala föreskrifter. Var god kontakta din lokala återförsäljare för mer information. Under systemets livstid måste inspektioner och tester utföras i enlighet med de nationella föreskrifterna. Kontroll av säkerhetsanordningar (bilaga D- EN 378-4): Om det inte finns några lokala föreskrifter måste säkerhetsanordningarna kontrolleras på installationsplatsen en gång per år (högtryckspressostater) och vart femte år för externa övertrycksanordningar (avstängningsventiler). Inspektera skyddsanordningarna (ventiler) noggrant minst en gång per år. Utför inspektionen oftare om aggregatet är i drift i en korrosiv miljö. 6

7 Utför läcksökning regelbundet och reparera eventuella läckor omedelbart. Kontrollera regelbundet att vibrationsnivåerna förblir acceptabla, och att de ligger nära vibrationsnivåerna vid den initiala igångkörningen. Innan en köldmediekrets öppnas, överför köldmediet till de flaskor som tillhandahållits för detta specifika ändamål, och avläs tryckmanometrarna. Byt köldmedium när utrustning fallerar, och följ ett tillvägagångssätt såsom t. ex. det som beskrivs i NFE , eller utför en köldmedieanalys i ett specialistlaboratorium. Om köldmediekretsen förblir öppen under längre tid än en dag efter en åtgärd (exempelvis komponentbyte), måste öppningarna pluggas igen, och kretsen måste fyllas med kväve (skyddsgas). Målet är att förhindra att fukt från atmosfären tränger in och orsakar korrosion på de interna väggarna och på andra oskyddade stålytor Säkerhetsaspekter vid reparation Alla installationsdelar måste skötas av ansvarig personal, för att undvika materialförslitning och personskador. Fel och läckor måste repareras omedelbart. Den auktoriserade teknikern har ansvar för att felet repareras omedelbart. Varje gång som reparationer har utförts på enheten måste säkerhetsanordningarna åter kontrolleras. Följ regleringarna och rekommendationerna i enhetens och HVACs säkerhetsstandarder för installation, såsom: EN378, ISO 5149 et c. Använd under inga omständigheter syre för att rensa rör eller för att trycksätta maskinen. Syre reagerar våldsamt tillsammans med olja, fett och andra vanliga ämnen. Överskrid aldrig specificerade gränser för maximalt driftstryck. Verifiera de testvärden för hög- och lågtryck som finns i denna instruktion samt på enhetens märkplåt. Använd inte luft för att utföra läcksökning. Använd endast köldmedium eller torrt kväve. Löd ej och använd inte skärbrännare på köldmedierör eller på någon komponent i köldmediekretsen förrän allt köldmedium (vätska och gas) har avlägsnats från vätskekylaren. Spår av gas skall tas bort med hjälp av torrt kväve. Om köldmediet kommer i kontakt med öppen flamma bildas giftiga gaser. Nödvändig skyddsutrustning måste finnas tillgänglig, och lämpliga brandsläckare för systemet och köldmedietypen måste finnas nära utrustningen där de är lättåtkomliga. Använd inte hävert vid hantering av köldmedium. Undvik att få köldmedium i vätskefas på huden eller i ögonen. Använd skyddsglasögon. Tvätta bort det som spillts på huden med tvål och vatten. Om köldmedium i vätskefas kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta sedan läkare. Utsätt aldrig köldmediecylindern för direkt flamma (blåslampa) eller direkt ånga (högtrycksrengörare). Följden kan bli farligt övertyck. Följ tillämpbara föreskrifter vid avlägsnande och förvaring av köldmedium. Dessa föreskrifter, vilka tillåter konditionering och återvinning av halogenerade kolväten under optimala kvalitetsförhållanden för produkten, och optimala säkerhetsförhållanden för människor, egendom och miljö, beskrivs i standard NFE Referera till enhetens certifierade dimensionsritningar. Återanvänd inte återvinningsflaskor (ej returnerbara), och försök inte att återfylla dem, då detta är farligt och olagligt. När en återvinningsflaska tömts, avlägsna återstående gas och lämna flaskan vid plats avsedd för återvinning. Utsätt inte återvinningsflaskan för eld. Avlägsna inte köldmediekretsens komponenter eller kopplingar medan aggregatet är trycksatt eller i drift. Försäkra dig om att trycket är 0 kpa innan komponenter avlägsnas eller en krets öppnas. Försök inte reparera eller återställa säkerhetsutrustning om korrosion eller uppsamlingar av främmande material (rost, smuts, beläggning etc) hittats i ventilkroppen eller i mekaniken. Ersätt istället utrustningen. Installera inte säkerhetsutrustning i serier eller i omvänd ordning. OBSERVERA: Ingen del av enheten får användas som gångväg, räcke eller stöd. Kontrollera och reparera periodiskt, och byt vid behov ut, komponenter eller rör som visar tecken på slitage. Gå inte på köldmedierör. Rören kan gå sönder och läcka ut köldmedium, vilket kan orsaka personskada. Klättra inte över maskinen. Använd plattform eller annan stödanordning. Använd mekanisk utrustning (kran, hiss etc.) för att lyfta eller flytta tunga komponenter. Även om komponenterna är lätta, använd lyftutrustning om det finns risk för halka eller att balansen förloras. Använd endast reparations- eller ersättningsdelar vars specifikationer överensstämmer med originalutrustningen. 7

8 Tappa inte av en vattenkrets som innehåller industriell brine utan tillstånd från maskinansvarig. Stäng in- och utgående avstängningsventiler för vätska och töm köldbärarkretsen innan arbete inleds på komponenter som installerats i kretsen (nätfilter, pump, flödesvakt etc). Inspektera med jämna mellanrum samtliga ventiler, kopplingar och all rördragning, så att ingen korrosion eller läcka uppkommit. Det är rekommenderat att använda öronskydd om arbete utförs nära enheten och enheten är i drift. Kontrollera alltid att korrekt köldmedietyp används innan enheten återfylls. Påfyllning av annat köldmedium än originaltypen (R-410A) skadar maskinens drift och kan leda till att kompressorerna går sönder. De kompressorer som är i drift med R-410A är fyllda med en syntetisk polyolesterolja. Innan åtgärder utförs på köldmediekretsen måste hela köldmediefyllningen ha återvunnits. 2 - ATT FLYTTA OCH STÄLLA ENHETEN PÅ PLATS Flytt av enheten Se avsnitt 1.2, Säkerhetsaspekter vid installation Att ställa enheten på plats För information om utrymmeskrav för anslutningar och service hänvisas till kapitel 3, Dimensioner, utrymmeskrav, viktfördelning. För tyngdpunktens koordinater, monteringshålens position och viktfördelningens punkter hänvisas till de certifierade dimensionsritningarna, vilka bifogas med enheten. Dessa aggregat kräver för sina normala användningsområden inte jordbävningssäkerhet. Jordbävningssäkerhet har inte verifierats. VAR FÖRSIKTIG: Använd endast lyftband på de speciella punkter som finns utmärkta på enheten. Kontrollera följande innan enheten ställs på plats: Att underlaget är tillräckligt starkt. Om nödvändigt, förstärk golvytan. Att enheten har placerats på en plan yta (maximal tillåten differens är 5 mm på båda axelriktningarna). Att det finns tillräckligt med utrymme ovanför enheten för luftflödet och för åtkomst av komponenter (se dimensionsritningarna). Att antalet stödpunkter är tillräckligt, och att de finns på rätt platser. Att ingen översvämningsrisk föreligger på installationsplatsen. På platser där temperaturen under längre tidsperioder befinner sig under 0 C och där snöfall förekommer skall enheten stå på ett upphöjt underlag. Bafflar kan behövas för att avleda starka vindar. Dessa får dock inte hindra enhetens luftflöde. VAR FÖRSIKTIG: Kontrollera att alla paneler är ordentligt säkrade innan enheten lyfts. Höj och sänk enheten med stor försiktighet. Alltför mycket lutning kan skada enheten och försämra dess drift. Om 30RB-enheten hissas med rigg, är det tillrådligt att skydda batterierna från stötar när enheten hissas. Använd balkar eller lyftbom för sprida lyftbanden ovanför aggregatet. Luta inte enheten mer än 15. Tryck ej på panelerna för att få enheten i rätt läge. Endast basen är konstruerad för att klara ett sådant tryck Kontroller innan igångkörning Innan igångkörningen av luftkonditioneringssystemet måste den fullständiga installationen verifieras mot installationsritningar, dimensionsritningar, diagrammen för systemets rörläggning och instrumentering, samt elscheman. Under verifieringen ska de nationella föreskrifterna följas. Om det inte finns några föreskrifter, referera till bilaga G i standard EN378-2, specifikt: Externa visuella installationskontroller: Jämför den fullständiga installationen med ritningar gällande köldmediesystem och kraftmatning. Kontrollera att alla komponenter överensstämmer med angivna specifikationer. Kontrollera att alla säkerhetsdokument och all utrustning är på plats. Bekräfta att alla säkerhets- och miljöskyddsanord ningar överensstämmer med nuvarande europeisk standard. Bekräfta att alla dokument för tryckkärl, certifikat, märkplåtar, filer, instruktionsmanualer som krävs i nuvarande europeiska standarder är på plats. Se till att säkerhetsvägar inte är blockerade. Kontrollera anslutningarnas åtdragning. Kontrollera stöden och fixerande element (material och anslutning). Kontrollera lödningars och andra sammanfogningars kvalitet. Kontrollera skyddet mot mekanisk skada. Kontrollera skyddet mot värme. Kontrollera skyddet för rörliga delar. Bekräfta tillgängligheten för underhåll och reparation, och för att kontrollera rörläggningen. Bekräfta ventilernas status. Kontrollera kvaliteten på den termiska isoleringen och på kondensisoleringen. Kontrollera att ventilationen i maskinrummet är till räcklig. Kontrollera köldmediedetektorerna. 8

9 3 - DIMENSIONER, UTRYMMESKRAV RBS enheter med och utan pumpmodul ANMÄRKNINGAR: A Ej certifierade dimensionsritningar Vid utformning av installation, referera till de certifierade dimensionsritningarna. Dessa levereras med enheten eller finns tillgäng liga på begäran. B Referera även till dimensionsritningarna för fixerpunkter, viktdistribution och tyngdpunktens koordinater. I flerdubbla enhetsinstallationer (maximalt 4 enheter), måste utrymmet mellan enheterna ökas från 1000 till 2000 mm. C Höjden på den solida ytan får inte överskrida 2 m. Förklaring Alla dimensioner är angivna i mm Elskåp Vatteninlopp Vattenutlopp Rekommenderat utrymmeskrav för luftflöde Rekommenderat utrymmeskrav för underhåll Luftutlopp, får ej blockeras Ingång, kraftmatning 9

10 3.2-30RBS , enheter med och utan pumpmodul ANMÄRKNINGAR: A Ej certifierade dimensionsritningar Vid utformning av installation, referera till de certifierade dimensionsritningarna. Dessa levereras med enheten eller finns tillgäng liga på begäran. B Referera även till dimensionsritningarna för fixerpunkter, viktdistribution och tyngdpunktens koordinater. I flerdubbla enhetsinstallationer (maximalt 4 enheter), måste utrymmet mellan enheterna ökas från 1000 till 2000 mm. C Höjden på den solida ytan får inte överskrida 2 m. Förklaring Alla dimensioner är angivna i mm Elskåp Vatteninlopp Vattenutlopp Rekommenderat utrymmeskrav för luftflöde Rekommenderat utrymmeskrav för underhåll Luftutlopp, får ej blockeras Ingång, kraftmatning Flerdubbel enhetsinstallation Solid vägg Solid vägg ANMÄRKNING: Om enhetens väggar är högre än 2 m, kontakta fabriken 10

11 4 - TEKNISKA DATA 30RBS Driftsvikt* Standardenhet utan pumpmodul kg Standardenhet + pumpmodul (tillbehör) kg En högtryckspump Två högtryckspumpar Köldmediefyllning kg R-410A Krets A kg Krets B Kompressor Hermetisk scrollkompressor 48.3 v/s Krets A Krets B Antal effektsteg Minimal effekt % Styrtyp PRO-DIALOG+ Kondensorer Ytförstorade kopparrör, aluminiumlameller Fläktar Axial flying bird 4 fläktar med roterande inkapsling Antal Totalt luftflöde l/s Hastighet v/s Förångare Direktexpansions lödad plattvärmeväxlare Vattenvolym l Max. driftstryck, vattensidan, utan pumpmodul kpa Max. driftstryck, vattensidan, med pumpmodul kpa Pumpmodul (tillbehör) En eller två pumpar Pump, Victaulic nätfilter, avstängningsventil, expansionstank, vatten + avluftningsventiler, tryckgivare Expansionstankens volym l Expansionstankens tryck** bar Max. driftstryck, vattensidan, med pumpmodul kpa Vattenanslutningar (med och utan pumpmodul) Victaulic Diameter tum Utvändig rördiameter mm * Vikten anges endast som riktlinje. För information om enhetens köldmediefyllning, se enhetens märkplåt. ** Vid leveransen håller uppblåsningen av tanken det plåtbeslagna membranet i tankens övre del. För att möjliggöra ändring av vattenvolymen, ändra uppblåsningstrycket till ett tryck som ligger nära systemets statiska kondensortryck (se nedan), fyll systemet med vatten (avlufta) till ett tryckvärde som är 10 till 20 kpa högre än trycket i tanken. Statiskt kondensortryck, m/tryck, bar/tryck, kpa / / / / / / ELEKTRISKA DATA 30RBS - standardenhet (utan pumpmodul) Kraftmatning Nominell kraftmatning V-ph-Hz Spänningsområde V Manöverkretsens matning 24 V, via intern transformator Maximal startström (Un)* A Standardenhet Enhet med tillbehöret elektronisk snabbstart Enhetens strömfaktor vid maximal effekt** Maximal tillförd eleffekt** kw Nominell strömförbrukning*** A Maximal strömförbrukning (Un)**** A Maximal strömförbrukning (Un-10%) A Enhetens elreserv, förreglingssidan kw Förreglingsreserv vid 24V styrkraftmatningen Kortslutningsstabilitet och skydd Se tabellen på nästa sida * Maximal momentan startström vid driftsgränserna (den minsta kompressorns/kompressorernas maximala driftsström + fläktströmmen + den största kompressorns startström). ** Tillförd eleffekt, kompressorer och fläktar, vid enhetens driftsgränser (mättad suggastemperatur 10 C, mättad kondenseringstemperatur 65 C) och nominell spänning på 400V (data angivna på enhetens märkplåt). *** Standardiserade Euroventvillkor: ingående/utgående köldbärartemperatur 12 C/7 C, utomhustemperatur 35 C. **** Maximal driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 400 V (värdena finns angivna på enhetens märkplåt). Maximal driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 360 V. 11

12 5.1 - Kompressoranvändning och elektriska data för standardenheter Kompressor I nom I Max I Max LRA*(Un) LRA** Kosinus Krets (Un) (Un-10%) A A Phi max ZP A B ZP A B ZP A B ZP A B ZP A B ZP A B Förklaring I Nom Nominell strömförbrukning vid standard Euroventvillkor (se definition av villkor under nominell strömförbrukning), A I Max Maximal driftsström vid 360 V, A * Startström vid nominell spänning, A * Startström vid nominell spänning, elektronisk mjukstart Effekter, kortslutningsström (TN-system*) - standardenhet (med huvudbrytare utan säkring) 30RBS Värde utan motströmsskydd Kortsiktig ström vid 1 s - lcw - ka rms Tillåten strömtopp - lpk - ka pk Värde vid uppströmsskydd (strömbrytare) Villkorlig kortslutningsström lcc - ka rms Schneider strömbrytare - kompakt serie NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H Referensnummer** * Jordningssystem ** Om ett annat skyddssystem för strömbegränsning används måste utlösningskarakteristiken för dess tid-ström och termiska begränsning (l 2 t) åtminstone motsvara de för den rekommenderade Schneider strömbrytaren. Kontakta ditt närmaste Carrier-kontor. Värdena för kortslutningsström ovan är i enlighet med TN-systemet. Anmärkningar, elektriska data: 30RB enheter har en enda punkt för kraftmatning, placerad omedelbart motströms från huvudbrytaren. Elskåpet innefattar följande standarddelar: - en huvudbrytare - startenhet och motorskyddsutrustning för varje kompressor, fläktarna och pumpen - styrutrustning Fältanslutningar: Samtliga systemanslutningar och elektriska installationer måste ske i enlighet med lokala direktiv. Carrier 30RB-enheter är konstruerade för att uppfylla dessa direktiv. Vid konstruktionen av den elektriska utrustningen har särskild uppmärksamhet ägnats åt rekommendationerna i norm EN (maskinsäkerhet elektriska maskinkomponenter del 1: allmänt regelverk - vilket motsvarar IEC ). VIKTIGT: Rekommendationerna i IEC är generellt accepterade som överensstämmelse med kraven i installationsdirektiven. Att följa reglerna i norm är det bästa sättet att också nå överensstämmelse med maskindirektiven Bilaga B i EN beskriver den elektriska karakteristiken som används för drift av maskiner. 1. Nedan specificeras driftsmiljön för 30RB-enheterna: Omgivning* Omgivning som den klassificeras i EN (motsvarar IEC 60721): - utomhusinstallation* - omgivningstemperatur: -20 C till +40 C, klass 4K4H - höjd över havsnivå: 2000 m - närvaro av hårt material, klass 4S2* (ej märkbart mycket damm i närheten) - närvaro av korrosiva och förorenande substanser, klass 4C2 (försumbart) 2. Kraftmatningens frekvensavvikelse: ± 2 Hz. 3. Nolledaren (N) får ej anslutas direkt till aggregatet (om nödvändigt använd en transformator). 4. Överströmsskydd för extern kraftmatning till aggregatet ingår inte. 5. Den fabriksinstallerade manöverbrytaren/maximalbrytaren stämmer överens med direktiven i EN Enheten är konstruerad för anslutning till TN-nätverk (IEC 60364). Vid anslutning till IT nätverk får nolledaren ej kopplas till nätverkets jordledare. En lokal jordanslutning måste ordnas, konsultera därför elutbildad personal vid den elektriska installationen. ANMÄRKNING: Om det vid någon installation skulle råda villkor som ej överensstämmer med de ovan beskrivna, eller om det finns andra villkor som bör tas i beaktande; kontakta alltid din lokala Carrier-återförsäljare. * Den erforderliga skyddsnivån för denna klass är IP43W (i enlighet med referensdokument IEC 60529). Samtliga 30RB-aggregat är skyddade till IP44CW och uppfyller detta skyddsvillkor. 12

13 6 - APPLIKATIONSDATA Enhetens driftsområde Förångare Minimal Maximal Ingående vattentemp. vid uppstart C 7.5* 30 Utgående vattentemp. vid drift C 5** 20 Ingående/utgående vattentemp. skillnad K 3 10 Kondensor Minimal Maximal Ingående lufttemperatur* C Anmärkning: Överskrid inte den maximala driftstemperaturen. * För ingående vattentemperaturer under 7.5 C vid uppstart, kontakta Carrier. Var god referera till tillbehör 28 och 42 för lågtemperatursapplikationer (< -10 C). ** För lågtemperatursapplikationer, där den utgående vattentemperaturen understiger 5 C, måste en frysskyddslösning användas. För låga utgående köldbärartemperaturer (<5 C) var god referera till tillbehör 6. *** Maximal utomhustemperatur: För transport och förvaring av 30RB-enheter är de minimala och maximala tillåtna temperaturerna -20 C och +48 C. Det är rekommenderat att dessa temperaturer används vid transport via tub. Ingående lufttemperatur, C Minimalt köldbärarflöde Om installationsflödet understiger det minimala flödet, finns risk för överdriven försmutsning Maximalt köldbärarflöde Detta begränsas av det tillåtna tryckfallet för förångare. Dessutom måste ett minimalt ΔT på 2.8 K för förångaren garanteras, vilket motsvarar ett vattenflöde på 0.09 l/s per kw Vattenkretsens volym Minimal vattenkretsvolym Den minimala vattenkretsen i liter bestäms genom följande formel: Volym (l) = CAP (kw) x N, där CAP är den nominella värmeeffekten vid nominella driftsvillkor. Värmedrift eller tappvarmvattenapplikation N Luftkonditionering 2.5 Industriell processkyla (Se anmärkning) ANMÄRKNING: för applikationer för industriell processkyla, där hög stabilitet i vattentemperaturen måste uppnås, måste värdena ovan ökas. Denna volym är nödvändig för att uppnå temperaturmässig stabilitet och precision. För att uppnå den här volymen kan det vara nödvändigt att lägga till en lagringstank till kretsen. Denna tank ska vara utrustad med bafflar som möjliggör blandning av vätskan (vatten eller brine). Se exemplen nedan. Utgående köldbärartemperatur, C Fullast Minimal last Dålig Bra Köldbärarflöde 30RBS Minimalt flöde Maximalt flöde, l/s* Maximalt flöde, l/s Lågtryck Högtryck l/s** * Maximalt flöde vid ett tillgängligt tryck på 20 kpa (enhet med lågtrycks pumpmodul) eller 50 kpa (högtrycks pumpmodul). ** Maximalt flöde vid ett tryckfall på 100 kpa i plattvärmeväxlaren (enhet utan pumpmodul). Anmärkning: Maximalt flöde med en pump är 2 till 4% högre, beroende på storleken. Dålig Bra Maximal vattenkretsvolym Enheter med pumpmodul innehåller en expansionstank som begränsar vattenkretsvolymen. Tabellen nedan anger den maximala vattenkretsvolymen för rent vatten eller etylenglykol med olika koncentrationer. 30RBS Statiskt tryck bar Rent vatten liter % etylenglykol l % etylenglykol l % etylenglykol l % etylenglykol l Om den totala systemvolymen är högre än de värden som anges ovan måste installatören lägga till ytterligare en expansionstank som är lämplig för den extra volymen. 13

14 7 - ELEKTRISK ANSLUTNING Elskåp Var god referera till de certifierade dimensionsritningar som levereras med enheten Kraftmatning Kraftmatningen måste överensstämma med de specifikationer som står på värmepumpens märkplåt. Den tillförda spänningen måste befinna sig inom det område som specificeras i tabellen för elektriska data. För anslutningar hänvisas till elschema. VARNING: Om vätskekylaren tas i drift med felaktig spänning eller med för hög fasobalans betraktas detta som försummelse, och leder till att Carriers garanti förklaras ogiltig. Om fasobalansen överskrider 2% för spänning eller 10% för ström, kontakta din lokala elleverantör omedelbart och se till att värmepumpen inte tas i drift förrän nödvändiga åtgärder vidtagits Spänningens fasobalans (%) 100 x max. avvikelse från genomsnittsspänningen Genomsnittsspänning Exempel: Vid 400 V - 3 fas - 50 Hz kraftmatning, uppmäts den individuella fasobalansen till: Informationen i tabellen nedan anges endast i rådgivande syfte och gör inte Carrier ansvariga för kabeldimensioneringen. Efter att kabelarean bestämts, med hjälp av de certifierade dimensionsritningarna, måste installatören se till att det blir lätt att ansluta, och utföra nödvändiga justeringar på installationsplatsen. Kabelanslutningarna på huvudbrytaren är som standard utformade för de kabelareor som finns listade i tabellen nedan. Beräkningarna är baserade på maximal maskinström (se tabell för elektriska data). Standardiserade installationsmetoder för enheter installerade utomhus har tillämpats i enlighet med IEC 60364, tabell 52C (30RB enheter installeras utomhus): Nr. 17: upphängda luftrör Nr. 61: nedgrävd ledning med en förslitningskoefficient på 20. Beräkningen baseras på PVC eller XLPE- isolerade kablar med kopparkärna. Hänsyn har tagits till en maximal temperatur på 40 C för 61AF-enheterna. Den givna kabellängden begränsar spänningsfallet till < 5%. VIKTIGT: Innan anslutning av huvudkablarna (L1 - L2 - L3) görs till huvudbrytaren/isoleringsbrytaren, är det viktigt att kontrollera att de tre faserna är inkopplade i rätt ordning. AB = 406 V ; BC = 399; AC = 394 V Genomsnittsspänning = ( )/3 = 1199/3 = säg 400 V Beräkna den maximala avvikelsen från 400 V genomsnitt: (AB) = = 6 (BC) = = 1 (CA) = = 6 Den maximala avvikelsen från genomsnittet är 6 V. Den största procentuella avvikelsen är: 100 x 6/400 = 1.5 % Detta är mindre än tillåtna 2% och därför acceptabelt Rekommenderad kabelarea Dimensionering av kabelarea ligger på installatörens ansvar, och är beroende av de egenskaper och regler som gäller för varje installationsplats. Elkabelns ingång Elkablarna kan gå in i 30RB elskåpet från undersidan eller från enhetens sida, vid undre änden av vinkeljärnet. Förstansade hål underlättar ingången. Referera till de certifierade dimensionsritningarna för enheten. En öppning under elskåpet möjliggör introduktion av kablarna Fältansluten styrkoppling Referera till 30RB/30RQ Pro-Dialog Plus styrmanualen och de certifierade elscheman som levereras med aggregatet när det gäller information om följande funktioner: Förregling, köldbärarpump (obligatorisk) Extern av/på brytare Extern effektbegränsningsbrytare Dubbla börvärden - extern omställning Larm-, varnings- och driftsrapport Val av värme/kyla Tabell över minimala och maximala kabelareor för anslutning till 30RB-enheter Manöverbrytare Anslutningsbar kabel Max. anslutningsbar area Min. kabelarea Max kabelarea 30RBS Area (mm 2 ) Area (mm 2 ) Max längd (m) Kabeltyp Area (mm 2 ) Max längd (m) Kabeltyp x 95 1 x XLPE Cu 1 x PVC Cu x 95 1 x XLPE Cu 1 x PVC Cu x 95 1 x XLPE Cu 1 x PVC Cu x 95 1 x XLPE Cu 1 x PVC Cu x 95 1 x XLPE Cu 1 x PVC Cu x 95 1 x XLPE Cu 1 x PVC Cu x 95 1 x XLPE Cu 1 x PVC Cu x 95 1 x XLPE Cu 1 x PVC Cu x 95 1 x XLPE Cu 1 x PVC Cu x x XLPE Cu 1 x PVC Cu x x XLPE Cu 1 x PVC Cu Anmärkning: Kraftmatningens kabelarea (se diagrammet i avsnittet Elektrisk anslutning ).

15 7.6 - Kraftmatning Efter uppstart får kraftmatningen endast kopplas bort för snabba underhållsåtgärder (maximalt en dag). För längre underhållsåtgärder eller när enheten tags ur service och förvaras (exempelvis under vintern eller när enheten inte måste generera kyla) måste kraftmatningen upprätthållas för att garantera kraftmatning till värmarna (vevhusvärmare för kompressorolja, enhetens frysskydd) V kraftmatningsreserv Efter tillbehören har anslutits garanterar transformatorn tillgång till en 24 VA eller 1 A kraftmatningsreserv för styrkretsen på installationsplatsen. 8 - VATTENANSLUTNINGAR För information om storlekar och positioner på värmeväxlarens vatteninlopps- och utloppsanslutningar hänvisas till de certifierade dimensionsritningar som levereras med enheten. Vattenrören får inte överföra några radial- eller axialkrafter till värmeväxlarna, ej heller några vibrationer. Vattnet måste analyseras, och lämpliga anordningar för filtrering, vattenbehandling, styrutrustning, överströmningsventiler och kretsar byggas in för att förhindra korrosion (exempelvis skada på rörytans skydd om vätskan är oren), försmutsning och förslitning av pumpkopplingarna. Innan uppstart, bekräfta att värmeväxlarvätskan är kompatibel med materialen och vattenkretsens beläggning. I händelse av tillsatser och andra vätskor än de som rekommenderas av Carrier, kontrollera att vätskorna inte anses vara gaser, och att de tillhör klass 2 i enlighet med definitionen i direktiv 97/23/EC. Carriers rekommendationer gällande värmeväxlarvätskor: Inga NH 4+ ammoniumjoner i vattnet, då de är mycket skadliga för koppar. Detta är en av de viktigaste faktorerna när det gäller kopparrörens livstid. Ett innehåll på några tiondelars mg/l kommer med tiden att vålla allvarliga frätskador på kopparen. Cl - kloridjoner är skadliga för koppar med risk för perforering genom korrosion. Om möjligt håll mängden lägre än 10 mg/l. SO 4 2- sulfatjoner kan orsaka perforerande korrosion om mängden överstiger 30 mg/l. Inga fluoridjoner (<0.1 mg/l). Inga Fe 2+ och Fe 3+ joner med ej negligerbara nivåer av upplöst syre får finnas närvarande. Upplöst järn < 5 mg/l med upplöst syre < 5 mg/l. Upplöst kisel: kisel är ett surt vattenelement och kan också leda till korrosionsrisk. Innehåll < 1mg/l. Vattnets hårdhet: >0.5 mmol/l. Värden mellan 1 och 2.5 mmol/l kan rekommenderas. Detta underlättar avlagring som kan begränsa korrosion av kopparen. Värden som är alltför höga kan med tiden orsaka blockeringar i rören. En total alkalimetrisk titrering (TAC) under 100 är önskvärd. Upplöst syre: Varje plötslig förändring i vattnets syrsättningsvillkor måste undvikas. Det är lika skadligt att befria vattnet från syre genom att blanda det med ädelgas som det är att över-syrsätta det genom att blanda det med rent syre. När syrsättningsvillkoren störs, underlättas destabilisering av kopparhydroxider och förstoring av partiklar. Specifikt motstånd elektrisk konduktivitet: ju högre det specifika motståndet, desto långsammare korrosionstendens. Värden över 30 Ohm/m är önskvärda. En neutral omgivning gynnar maximala värden för specifikt motstånd. För elektrisk konduktivitet kan värden i storleksordningen ms/m rekommenderas. ph: I idealfallet ph neutralt vid C (7 < ph < 8). IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: Påfyllning, tillägg eller dränering av vätska från vattenkretsen måste utföras av kvalificerad personal, genom användning av avluftningsventiler och material som är lämpliga för produkten. Påfyllningsanordningarna för vattenkretsen fältinstalleras. Påfyllning och avlägsnande av värmeväxlarvätskor får endast utföras genom användning av de anordningar som installatören ska ha installerat på vattenkretsen. Använd aldrig enhetens värmeväxlare för att fylla på värmeväxlarvätska Säkerhetsåtgärder och rekommendationer vid drift Vattenkretsen ska konstrueras för att ha minsta möjliga antal krökar och horisontella rör vid olika nivåer. Följande grundläggande kontroller ska genomföras: Notera värmeväxlarnas vatteninlopp och utlopp. Installera manuella eller automatiska avluftningsventiler vid samtliga kretsens höga punkter. Använd ett expansionskärl för att upprätthålla trycket i systemet, och installera en säkerhetsventil samt en expansionstank. Enheter med pumpmodul inkluderar säkerhetsventil och expansionstank. Installera vattentermometrar i både de ingå ende och utgående vattenanslutningarna nära förångaren. Installera dräneringsventiler vid alla låga punkter för att möjliggöra avtappning av hela kretsen. Installera avstängningsventiler nära de ingående och utgående vattenrören. Använd flexibla anslutningar för att reducera vibrationsöverföringar till rördragningen. Isolera all rördragning efter det att läcksökning genomförts för att förhindra värmeförlust och förebygga kondensering. Om den externa vattenrörläggningen till enheten finns i en miljö där utomhustemperaturen kan falla under 0 C, måste den skyddas mot frost (frysskyddslösning eller elektriska värmare). 15

16 ANMÄRKNING: För enheter som inte är utrustade med pumpmodul måste ett nätfilter installeras. Detta måste installeras efter tryckmanometern på de ingående vattenrören. Det måste vara placerat på en position som är lätt tillgänglig för borttagning och rengöring. Filtrets maskstorlek måste vara 1.2 mm. Plattvärmeväxlaren kan snabbt försmutsas vid den initiala uppstarten, då den utgör komplement till filterfunktionen, och enhetens drift försämras (reducerat vattenflöde p.g.a. ökat tryckfall). Enheter med pumpmodul är utrustade med den här sortens filter. De produkter som kan installeras till för termisk isolering av tankar, rör etc. under anslutningen av vattenrör måste vara kemiskt neutrala i relation till de material och beläggningar som de appliceras på. Detta är även fallet för de produkter som ursprungligen levererats av Carrier Pumpanslutningar Diagrammet på nästa sida visar en schematisk pumpinstallation. Vid påfyllning av vattenkretsen, använd avluftningsventiler för att tömma eventuella kvarvarande luftfickor. VIKTIGT: Beroende på de atmosfäriska förhållandena i ditt område måste du göra följande när enheten stängs av under vintern: Tillsätt etylenglykol eller propylenglykol med tillräcklig koncentration för att skydda installationen upptill en temperatur på 10K under den lägsta temperatur som kan förväntas inträffa på installationsplatsen. Om enheten inte används under en längre period är det rekommenderat att avtappa den och som säkerhetsåtgärd fylla på etylenglykol eller propylenglykol i värmeväxlaren, genom användning av avluftningsventilens anslutning för ingående vatten. Vid nästa säsongs start, återfyll enheten med vatten och tillsätt en inhibitor. Vid installation av extrautrustning måste installatören följa de grundläggande föreskrifterna, särskilt gällande minimala och maximala flöden, vilka måste ligga mellan de värden som anges i driftsgränstabellen (applikationsdata). För att förebygga korrosion genom differential syrsättning, måste hela den avtappade värmeöverföringskretsen vara fylld med kväve under en månad. Om värmeöverföringsvätskan inte överensstämmer med Carriers föreskrifter, måste kvävefyllningen läggas till omedelbart Frysskydd Frysskydd för plattvärmeväxlaren och alla köldbärarkomponenter garanteras: Ner till -20 C genom elvärmare (värmeväxlare och intern rördragning) med automatisk matning (enheter utan pumpmodul). Ner till -10 C genom en elvärmare på värmeväxlaren som har automatisk matning och pumpcykling (enheter med pumpmodul). Ner till -20 C genom elvärmare (värmeväxlare och intern rördragning) som har automatisk matning och pumpcykling (enheter med pumpmodul och tillbehöret Förstärkt frysskydd ). Stäng aldrig av plattvärmeväxlaren och köldbärarkretsvärmarna eller pumpen, annars kan frysskyddet inte garanteras. Av detta skäl måste enhetens huvudbrytare samt den extra skyddsbrytaren för värmarna alltid vara stängd (för dessa komponenters placering, se elschemat). För att garantera frysskydd för enheter med pumpmodul måste vattencirkulationen i köldbärarkretsen upprätthållas genom att pumpen periodiskt slås på. Om en avstängningsventil är installerad måste en förbikoppling inkluderas i enlighet med illustrationen till höger. Vattennätverk Vinterposition Stängd Stängd Öppen Enhet 16

17 Schematiskt köldbärardiagram med pumpmodul Förklaring Enhetens och pumpmodulens komponenter 1 Victaulic nätfilter 2 Expansionstank 3 Avstängningsventil 4 Pump för tillgängligt tryck Anmärkning: x 1 för en pump, x 2 för dubbelpump 5 Avluftning 6 Vattenavtappningsventil Anmärkning: En andra ventil är placerad på värmeväxlarens utgående rördragning. 7 Tryckgivare Anmärkning: Anger pumpens suggastryck. 8 Temperaturgivare Anmärkning: Anger värmeväxlarens utgående temperatur 9 Temperaturgivare Anmärkning: Anger värmeväxlarens utgående temperatur 10 Tryckgivare Anmärkning: Anger enhetens utgående tryck 11 Backventil Anmärkning: x 2 för dubbelpump, tillhandahålls ej för en pump 12 Plattvärmeväxlare 13 Frysskyddsvärmare för förångare Installationskomponenter 14 Fördjupning för temperaturgivare 15 Avluftningsventil 16 Flexibel anslutning 17 Avstängningsventil 18 Nätfilter (obligatoriskt för enhet utan pumpmodul) 19 Tryckmanometer 20 Reglerventil, vattenflöde Anmärkning: Ej nödvändigt för pumpmodul med pump med variabel hastighet 21 Påfyllningsventil 22 Förbikopplingsventil, frysskydd (när avstängningsventiler (17) är stängda under vintern. --- Pumpmodul (enhet med pumpmodul) Anmärkningar: Enheter utan pumpmodul är utrustade med flödesvakt och två temperaturgivare (8 och 9). Tryckgivarna är installerade vid anslutningar utan Schraederventiler. Minska trycket och avtappa systemet innan åtgärder utförs. Pumpmodul - 30RBS , dubbelpump visas Pumpmodul - 30RBS , dubbelpump visas

18 9 - SYSTEMETS NOMINELLA FLÖDESREGLE- RING 30RB-enheternas vattencirkulationspumpar (tillbehör) har dimensionerats för att göra det möjligt för pumpmodulerna att omfatta alla möjliga konfigurationer baserat på de specifika installationsförhållandena, d.v.s. för olika temperaturskillnader mellan ingående och utgående vatten (ΔT) vid fullast, vilka kan variera mellan 3 och 10 K. Temperaturskillnaden mellan ingående och utgående vatten bestämmer systemets nominella flödeshastighet. Använd denna specifikation för enhetsvalet för att finna systemets driftsvillkor. Samla framförallt in de data som används för styrning av systemflödet: Enhet utan pumpmodul: nominellt tryckfall (plattvärmeväxlare + intern rördragning). Enhet med pump med fast hastighet: nominellt flöde. Enhet med pump med variabel hastighet, styrd av enhetens utgående tryck: nominellt flöde. Enhet med pump med variabel hastighet, styrd av värmeväxlarens temperaturskillnad: nominell temperaturskillnad vid värmeväxlaren. Om den här informationen inte finns tillgänglig vid systemets igångkörning, kontakta installatören. Denna information kan erhållas från den tekniska litteraturen genom användning av enhetens prestandatabeller för ΔT på 5K vid förångaren eller med hjälp den elektroniska katalogen för alla ΔT villkor utöver 5 K i intervallet 3 till 10 K Enheter utan pumpmodul Det nominella systemflödet styrs av en manuell ventil som måste finnas på systemets rördragning för utgående vatten (punkt 20 i det schematiska köldbärardiagrammet). P.g.a. det tryckfall den genererar i pumpsystemet möjliggör den här flödesregleringsventilen justering av tryck/systemflödeskurvan i enlighet med pumptrycket/ flödeskurvan för att erhålla det nominella flödet vid den önskade driftspunkten (se exemplet för enhet 30RB 080). Det tryckfall som avläses i enheten (plattvärmeväxlaren + intern rördragning) används för styrning. Denna avläsning kan ske med tryckmanometrar som måste vara installerade på enhetens inlopp och utlopp (punkt 19). Rengöring av köldbärarkrets Öppna ventilen helt (punkt 20). Starta systempumpen Avläs plattvärmeväxlarens tryckfall. Tryckfallet utgörs av skillnaden mellan de värden som erhålls av den tryckmanometer som är ansluten till enhetens in- och utlopp (punkt 19). Låt pumpen vara i drift i två timmar utan avbrott för att rengöra systemets köldbärarkrets (närvaro av solida föroreningar). Gör en ny avläsning. Jämför det här värdet med det initiala värdet. Om tryckfallet har minskat indikerar detta att filtret måste tas bort och rengöras, då köldbärarkretsen innehåller solida partiklar. I detta fall, stäng avstängningsventilerna vid vatteninloppet och utloppet (punkt 17) och tag bort nätfiltret (punkt 18) efter att enhetens köldbärardel har tömts (punkt 6). Avluftning av kretsen (punkt 5 och 15). Byt vid behov ut filtret för att garantera att det inte är förorenat. Procedur för flödesreglering När kretsen rengjorts, avläs trycken vid tryckmanometrarna (ingående vattentryck - utgående vattentryck) för att får veta enhetens tryckfall (plattvärmeväxlaren + den interna rördragningen). Jämför det erhållna värdet med det teoretiska värdet. Om det uppmätta tryckfallet är högre än det specificerade värdet innebär detta att enhetsflödet (och därmed systemflödet) är för högt. Pumpen levererar ett för stort flöde baserat på applikationens totala tryckfall. I detta fall, justera styrventilen och läs av den nya tryckskillnaden. Fortsätt gradvis att justera reglerventilen tills det specifika tryckfall erhålls som motsvarar det nominella flödet vid enhetens önskade driftspunkt. ANMÄRKNING: Om systemet har ett för högt tryckfall i relation till det tillgängliga statiska trycket från systempumpen, kan det nominella vattenflödet inte erhållas (det resulterande flödet är lägre) och temperaturskillnaden mellan ingående och utgående kylmedeltemperatur ökar. För att reducera köldbärarsystemets tryckfall är det nödvändigt att: - reducera de individuella tryckfallen så mycket som möjligt (böjar, nivåskillnader, tillbehör etc). - använda korrekt dimensionerad rördiameter. - undvika utbyggnad av värmebärarsystemet. Då det totala tryckfallet för systemet inte är exakt känt vid uppstart måste vattenflödet justeras med styrventilen för att erhålla det specifika flödet för det här systemet. 18

19 Tryckfall, kpa Exempel: 30RBS 080 vid Euroventvillkor på 3.7 l/s Vattenflöde l/s Förklaring 1 Kurva över enhetens tryckfall (inklusive interna vattenrör)/flöde. 2 Med ventilen öppen ger det visade tryckfallet (111 kpa) punkt A på kurvan. A Uppnådd driftspunkt med ventilen öppen. 3 Med ventilen öppen är det uppnådda flödet 4.8 l/s: detta är för högt och ventilen måste åter stängas. 4 Om ventilen delvis stängs ger det avlästa tryckfallet (65 kpa) punkt B på kurvan. B Uppnådd driftspunkt med ventilen delvis stängd. 5 Med ventilen delvis stängd är det uppnådda flödet 3.7 l/s: detta är det önskade flödet och ventilen är i godkänd position Enheter med pumpmodul och pump med fast hastighet Det nominella systemflödet styrs av en manuell ventil som måste finnas på systemets rördragning för utgående vatten (punkt 20 i det schematiska köldbärardiagrammet). P.g.a det tryckfall den genererar i pumpsystemet möjliggör den här flödesregleringsventilen justering av tryck/ systemflödeskurvan i enlighet med pumptrycket/flödeskurvan för att erhålla det nominella flödet vid den önskade driftspunkten. Det flöde som avläses i pumpmodulen används för styrning. Den förflyttade vätskans tryck mäts av givare som är installerade i pumpens suggasledning och på enhetens utgång (punkt 7 och 10), och systemet beräknar differentialtryckets åtföljande flöde. Direkt tillgång till avläsning av flödet är möjlig via operatörspanelen (var god referera till styrmanualen). Då det totala tryckfallet för systemet inte är exakt känt vid uppstart måste vattenflödet justeras med styrventilen för att erhålla det specifika flödet för det här systemet. Rengöring av köldbärarkrets Öppna ventilen helt (punkt 20). Starta systempumpen Avläs plattvärmeväxlarens tryckfall. Tryckfallet utgörs av skillnaden mellan de värden som erhålls av den tryckmanometer som är ansluten till enhetens in- och utlopp (punkt 19). Låt pumpen vara i drift i två timmar utan avbrott för att rengöra systemets köldbärarkrets (närvaro av solida föroreningar). Gör en ny avläsning. Jämför det här värdet med det initiala värdet. Om tryckfallet har minskat indikerar detta att filtret måste tas bort och rengöras, då köldbärarkretsen sen innehåller solida partiklar. I detta fall, stäng avstängningsventilerna vid vatteninloppet och utloppet (punkt 17) och ta bort nätfiltret (punkt 1) efter att enhetens köldbärardel har tömts (punkt 6). Avluftning av kretsen (punkt 5 och 15). Byt vid behov ut filtret för att garantera att det inte är förorenat. Procedur för flödesreglering När kretsen rengjorts, avläs trycken vid operatörspanelen och jämför det erhållna värdet med det teoretiska valda värdet. Om det uppmätta flödet är högre än det specificerade värdet innebär detta att systemets totala tryckfall är för lågt jämfört med det tillgängliga statiska tryck som genereras av pumpen. I detta fall, justera styrventilen och läs av det nya flödet. Fortsätt gradvis att justera styrventilen tills det specifika tryckfall erhålls som motsvarar det nominella flödet vid enhetens önskade driftspunkt. ANMÄRKNING: Om systemet har ett för högt tryckfall i relation till det tillgängliga statiska trycket från enhetspumpen, kan det nominella vattenflödet inte erhållas (det resulterande flödet är lägre) och temperaturskillnaden mellan ingående och utgående kylmedeltemperatur ökar. För att reducera köldbärarsystemets tryckfall är det nödvändigt att: - reducera de individuella tryckfallen så mycket som möjligt (böjar, nivåskillnader, tillbehör etc). - använda korrekt dimensionerad rördiameter. - undvika utbyggnad av köldbärarsystemet Enheter med pumpmodul och pump med variabel hastighet - tryckreglering Systemflödet styrs inte av ett nominellt värde. Det justeras av systemet (variation av pumpens hastighet) för att erhålla den användarvalda trycknivån vid enhetens utgång. Tryckgivaren vid enhetens utgång (punkt 10 i det schematiska köldbärardiagrammet) används för styrning. 19

20 Systemet avläser det uppmätta tryckvärdet, jämför det med det användarvalda börvärdet och ändrar pumpens hastighet: Om ett lägre värde än börvärdet har uppmätts, ökas flödet. Om ett högre värde än börvärdet har uppmätts, minskas flödet. Denna flödesvariation förverkligas med hänsyn till de minimala och maximala tillåtna flödena samt pumptillförselns minimala och maximala frekvensvärden. Det upprätthållna tryckvärdet kan i vissa fall avvika från börvärdet: Om börvärdet är för högt (uppnått för ett högre flöde än det maximala värdet eller en högre frekvens än det maximala värdet), ställs systemet in på det maximala flödet eller den maximala frekvensen, och detta resulterar i ett lägre tryck än börvärdet. Om börvärdet är för lågt (uppnått för ett lägre flöde än det minimala värdet eller lägre frekvens än det minimala värdet), ställs systemet in på det minimala flödet eller den minimala frekvensen, och detta resulterar i ett högre tryck än börvärdet. Procedur för rengöring av köldbärarkrets Först måste eventuell försmutsning i köldbärarkretsen avlägsnas. Starta pumpen manuellt (referera till styrmanualen). Ställ in frekvensen på det maximala värdet för att uppnå ett högre flöde. Om larmet maximalt flöde överskridet inträffar, minska frekvensen tills det korrekta värdet hittas. Avläs flödet vid operatörspanelen (referera till styrmanualen). Låt pumpen vara i drift i två timmar utan avbrott för att rengöra systemets köldbärarkrets (närvaro av solida föroreningar). Upprepa avläsningen av flödet och jämför det här värdet med det initiala värdet. Om flödet har minskat indikerar detta att nätfiltret måste tas bort och rengöras, då köldbärarkretsen innehåller solida partiklar. Om så är fallet, stäng av avstängningsventilerna vid vatteninloppet och utloppet (punkt 17) och tag bort nätfiltret (punkt 1) efter att enhetens köldbärardel har tömts (punkt 6). Avlufta kretsen (punkt 5 och 15). Byt vid behov ut filtret för att garantera att det inte är förorenat. Procedur för styrning av börvärde för tryck När kretsen rengjorts, välj den konfiguration av köldbärarkrets för vilken enhetsvalet har gjorts (normalt är alla mottagare öppna och alla sändare är i på-läge). Avläs flödet på operatörspanelen och jämför det erhållna värdet med det teoretiska valda värdet: Om de avlästa flödet är högre än det specificerade värdet, minska pumptillförselns frekvens för att minska flödesvärdet (konsultera styrmanualen). Om det avlästa flödet är lägre än det specificerade värdet, öka pumptillförselns frekvens för att öka flödesvärdet (referera till styrmanualen). Fortsätt med denna procedur tills det nominella flödet vid den önskade driftspunkten har uppnåtts. Avläs det tryckvärde vid enhetens utgång som motsvarar den nådda driftspunkten (referera till styrmanualen). Stoppa pumpens manuella drift och fortsätt med konfigurationen av enheten för det önskade styrvärdet. Justera styrparametrarna (referera till styrmanualen): Styrmetod för flöde (tryck) Tryckvärde att styra Enhetens förinställda konfiguration är fast hastighet, 50 Hz. ANMÄRKNINGAR: Om den låga eller höga frekvensgränsen nås innan det specificerade flödet nås, upprätthåll frekvensstyrningen inom den låga eller höga gränsen och avläs tryckvärdet vid enhetens utgång. Om användaren i förväg känner till det tryckvärde för enhetens utgång som ska upprätthållas, kan detta matas in direkt som korrekt parameter. Det är inte tillåtet att hoppa över köldbärarkretsens rengöringsprocess Enheter med pumpmodul och pump med variabel hastighet - styrning av temperaturskillnad Systemflödet styrs inte av ett nominellt värde. Det justeras av systemet (pumphastighetsvariation) för att upprätthålla det användarvalda värdet för temperaturskillnad (delta T) vid värmeväxlaren. Temperaturgivarna vid värmeväxlarinloppet och utloppet (punkt 8 och 9) i det schematiska köldbärardiagrammet) används för styrning. Systemet avläser de uppmätta temperaturvärdena, beräknar den motsvarande temperaturskillnaden, jämför den med det användarvalda börvärdet och ändrar pumpens hastighet: Om ett högre delta T-värde än börvärdet uppmäts, ökas flödet. Om ett lägre delta T-värde än börvärdet uppmäts, minskas flödet. Den här flödesvariationen förverkligas, med hänsyn tagen till de minimala och maximala tillåtna flödena samt pumptillförselns minimala och maximala frekvensvärden. 20

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox.

FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the cylinder unit and the hydrobox. CYLINDER UNIT EHST20 series EHPT20 series HYDROBOX EHSC series EHPX series ERSC series OPERATION MANUAL FOR USER For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer