AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion"

Transkript

1 AW05 Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz Drift- och skötselinstruktion

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - INLEDNING Kontroll av utrustningen vid ankomst Säkerhetsaspekter vid installation Utrustning och komponenter under tryck Säkerhetsaspekter vid underhåll Säkerhetsaspekter vid reparation ATT FLYTTA OCH STÄLLA ENHETEN PÅ PLATS Flytt av enheten Att ställa enheten på plats Kontroller innan igångkörning Lyftetiketter DIMENSIONER, UTRYMMESKRAV AW , enheter med och utan pumpmodul AW , enheter med och utan pumpmodul AW , enheter med och utan pumpmodul Flerdubbel enhetsinstallation TEKNISKA DATA ELEKTRISKA DATA Kompressoranvändning och elektriska data för standardenheter Effekter, kortslutningsström (TN-system*) - standardenhet (med huvudbrytare utan säkring) APPLIKATIONSDATA Enhetens driftsområde Flöde, plattvärmeväxlare Minmalt vattenflöde Maximalt flöde, plattvärmeväxlare Vattenkretsens volym ELEKTRISK ANSLUTNING Elskåp Kraftmatning Spänningens fasobalans (%) Rekommenderad kabelarea Fältansluten styrkoppling Kraftmatning V kraftmatningsreserv VATTENANSLUTNINGAR Säkerhetsåtgärder och rekommendationer vid drift Pumpanslutningar Skydd mot kavitation Frysskydd SYSTEMETS NOMINELLA FLÖDESREGLERING Procedur för flödesreglering Tryckfall, plattvärmeväxlare Pumptryck/flödeskurva för enheter med pumpmodul Tillgängligt systemtryck för enheter med pumpmodul... Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

3 0 - UPPSTART Inledande kontroller Uppstart Drift med två enheter i master/slav-läge Tilläggsvärme, elvärmare SYSTEMKOMPONENTER Kompressorer Smörjmedel Luftförångare Fläktar Elektronisk expansionsventil (EXV), huvudkrets Elektronisk expansionsventil (EXV), mellankylningskrets Fyrvägsventil Fuktindikator Filtertorkare Kondensor Economiser Köldmedium Högtryckspressostat FABRIKS- OCH FÄLTINSTALLERADE TILLBEHÖR UNDERHÅLL Underhåll, nivå Underhåll, nivå Underhåll, nivå 3 (eller högre) Åtdragningarnas vridmoment för elektriska skruvanslutningar Åtdragningarnas vridmoment för bultar och skruvar Förångarbatteri Underhåll av kondensor Karakteristik, R-407C KONTROLLISTA VID IGÅNGKÖRNING AV AW05 VÄRMEPUMPAR (FÖR ARKIVERING)...9 Fotografiet på framsidan visas endast i illustrativt syfte och ingår inte i något försäljningserbjudande eller kontrakt. Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 3

4 - INLEDNING Det är viktigt att berörd personal har god kännedom om innehållet i dessa drift- och skötselinstruktioner och om installationsplatsens specifika projektdata innan igångkörning av AW05-enheter påbörjas. AW05 värmepumpar är konstruerade för att hålla en hög nivå av säkerhet och pålitlighet, vilket gör igångkörning och underhåll lättare och ännu säkrare. De tillhandahåller säker och pålitlig service när de är i drift inom sitt applikationsområde. Procedurerna i den här drift- och skötselinstruktionen beskrivs i den ordning som gäller för installation, igångkörning, drift och underhåll. Det är viktigt att användaren förstår och följer de procedurer och de säkerhetsaspekter som anges i den här drift- och skötselinstruktionen, liksom information som finns på maskinens etiketter, t. ex: skyddskläder såsom handskar, skyddsglasögon, skyddsskor, korrekta verktyg och lämpliga kvalifikationer (elektriska, luftkonditionering, lokala föreskrifter). För att ta reda på om dessa produkter följer de Europeiska direktiven (maskinsäkerhet, lågspänning, elektromagnetisk kompatibilitet, utrustning under tryck, etc.) kontrollera CE-dokumenten för dessa produkter.. - Kontroll av utrustningen vid ankomst Inspektera enheten för skada eller saknade delar. Om skada upptäcks eller om leveransen är ofullständig, kontakta omedelbart transportbolaget. Bekräfta att den mottagna enheten överensstämmer med den som beställts. Jämför aggregatets märkplåt med beställningen. Enhetens märkplåt finns på två ställen: utvändigt, på en av enhetens sidor, samt inne i elskåpet. Märkplåten innehåller följande information: - Modellnummer - storlek - CE-märkning - Serienummer - Tillverkningsår och datum för test av tryck och vattentäthet - Det köldmedium som används - Köldmediefyllning per krets - PS: Min./max. tillåtet tryck (hög- och lågtryckssidan) - TS: Min./max tillåten temperatur (hög- och lågtryckssidan) - Säkerhetsventilens öppningstryck - Pressostatens frånslagstryck - Enhetens läcksökningstryck - Spänning, frekvens, antal faser - Maximal strömförbrukning - Maximal tillförd eleffekt - Enhetens nettovikt Bekräfta att alla tillbehör som beställts för installation på installationsplatsen har levererats och att de är kompletta och oskadade. Enheten måste regelbundet kontrolleras under hela dess livstid (tag vid behov bort termisk och/eller akustisk isolering) för att garantera att inga stötar (vid hantering av tillbehör, verktyg etc.) har skadat den. Skadade delar skall repareras eller avlägsnas. Se även avsnittet Underhåll.. - Säkerhetsaspekter vid installation Efter att enheten har mottagits och innan den igångkörs måste den inspekteras för skador. Kontrollera att köldmediekretsarna är intakta, i synnerhet att inga komponenter eller rör har flyttats eller krökts (exempelvis som en konsekvens av stötar). Vid tveksamma fall, utför ett läcktest för att se om enheten är tät. Om skada upptäcks vid mottagning, anmäl omedelbart skadan till transportföretaget. Aggregatet måste installeras på en plats som inte är tillgänglig för offentligheten samt skyddad mot åtkomst för icke auktoriserade människor. Avlägsna ej emballaget förrän enheten kommit på sin slutgiltiga position. Enheten kan lyftas med gaffeltruck, förutsatt att gaffeln placeras på rätt ställe och i rätt riktning under enheten. Enheten kan även lyftas med lyftremmar. Placera dessa på de ställen som markerats på enheten (etikett med instruktioner för hantering av enheten finns fäst på enhetens tank referera till kapitel.4). Använd lyftremmar av tillräcklig kapacitet och följ alltid de lyftinstruktioner som finns på de certifierade dimensionsritningarna. Full säkerhet kan endast garanteras om säkerhetsinstruktionerna följs. Följs ej dessa finns risk för personskada samt skadad utrustning. De här enheterna är ej konstruerade för att lyftas ovanifrån. Blockera aldrig någon säkerhetsutrustning. Informationen nedan gäller säkerhetsventilen i köldbäraroch kylmedelkretsen, samt säkerhetsventilen (ventilerna) i kylkretsen (kretsarna). Kontrollera att ventilerna är korrekt installerade innan enheten tas i drift. Säkerhetsventilerna är konstruerade och installerade för ge skydd mot brand. Alla fabriksinstallerade säkerhetsventiler är blyförseglade för att förhindra kalibreringsändringar. Säkerhetsventilerna måste anslutas till utblåsningsledningar för enheter installerade i begränsade utrymmen. Rören måste installeras på sådant sätt att människor och egendom ej riskerar att drabbas av köldmedieläckor. Dessa vätskor kan spridas ut i luften, men detta måste då ske långt ifrån något luftintag till byggnad. Om de töms ut, måste de tömmas i sådana mängder att den omgivande miljön kan absorbera dem. 4 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

5 Säkerhetsventiler måste regelbundet kontrolleras. Se avsnitt.5, Säkerhetsaspekter vid reparation. Om säkerhetsventiler är installerade på en växelventil, är denna utrustad med avstängningsventiler på båda utgångarna. Endast en av de två säkerhetsventilerna är öppen, den andra är isolerad. Lämna aldrig växelventilen i mellanpositionen, d.v.s. med båda vägarna öppna (lokalisera styrelementet i stopp-positionen). Om en säkerhetsventil tas bort för kontroll eller byte, kontrollera att det alltid finns en aktiv säkerhetsventil på var och en av de växelventiler som är installerade i enheten. Placera en dränerinsanslutning i utblåsningsledningen, nära varje säkerhetsventil, för att undvika ackumulering av kondensat eller regnvatten. Alla försiktighetsåtgärder för hantering av köldmedium måste utföras i enlighet med lokala föreskrifter. Vid ansamling av köldmedium i ett isolerat utrymme kan syret trängas undan och orsaka kvävning eller explosioner. Inandning av höga koncentrationer gas är farligt och kan orsaka hjärtproblem, medvetslöshet eller död. Gasen reducerar mängden syre för inandning samt orsakar irritation i ögon och på hud. De förmultnande produkterna kan vara farliga..3 - Utrustning och komponenter under tryck Dessa produkter innehåller utrustning eller komponenter under tryck. Vi rekommenderar att du konsulterar relevant nationell branchorganisation eller ägaren till utrustningen och kompo-nenterna under tryck (deklaration, återkvalificering, åter-testning etc). Karakteristiken för denna utrustning/dessa komponenter anges på märkplåten eller i den dokumentation som levererades med produkterna. Introducera inte höga statiska och dynamiska tryck jämfört med de existerande driftstrycken antingen service- eller testtryck i köldmediekretsen eller i värmeöverföringskretsen, särskilt: begräsning av upphöjningen av kondensorerna eller förångarna hänsynstagande till cirkulationspumparna..4 - Säkerhetsaspekter vid underhåll Arbete på elektriska komponenter eller köldmediekomponenter får endast utföras av kvalificerad servicepersonal (elektriker skall vara utbildade i enlighet med IEC klass BA4). Alla reparationer på köldmediekretsen skall utföras av kvalificerade kyltekniker, som har god kännedom om utrustningen. All lödning måste utföras av kvalificerade specialister. Varje öppnande eller stängande av en avstängningsventil måste utföras av en kvalificerad och auktoriserad kyltekniker. Dessa åtgärder får endast utföras när enheten är avstängd. Under hantering av enheten, samt underhålls- och servicearbete på enheten, måste de tekniker som arbetar på enheten vara utrustade med säkerhetshandskar, glasögon, skor och skyddskläder. Utför aldrig arbete på en enhet som fortfarande är strömsatt. Utför aldrig arbete på några elektriska komponenter förrän kraftmatningen till enheten har stängs av. Om underhållsåtgärder utförs på enheten, lås strömbrytaren i den öppna positionen med ett hänglås. Om arbetet avbryts, se till att inga kretsar är strömsatta när arbetet påbörjas igen. OBSERVERA: Även om aggregatet har stängts av, förblir kraftmatningen påslagen såvida inte enhetens eller kretsens manöverbrytare är öppen. Referera till elschemat för mer detaljer. Fäst lämpliga skyddsetiketter på enheten. Under arbete i fläktområdet, särskilt när galler eller höljen har avlägsnats, koppla bort kraftmatningen till fläkten för att förhindra automatisk återstart. Det är rekommenderat att installera en indikationsenhet som visar om köldmedium har läckt från ventilen. Närvaron av olja i utgångens mynning är en användbar indikator på att köldmedium har läckt. Håll mynningen ren för att garantera att eventuella läckor är uppenbara. Kalibreringen av en ventil som har läckt är generellt lägre än originalkalibreringen. Den nya kalibreringen kan påverka driftsintervallet. För att undvika att ventilen läcker eller utlöses i onödan, byt ut den eller kalibrera om den. DRIFTSKONTROLLER: VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE DET ANVÄNDA KÖLDMEDIET: Den här produkten innehåller fluoriderade växthusgaser som omfattas av Kyoto-protokollet. Köldmedietyp: R-407C Potential för global uppvärmning (GWP): 653 Periodiska inspektioner för köldmedieläckage kan vara nödvändigt beroende på europeiska eller lokala föreskrifter. Var god kontakta din lokala återförsäljare för mer information. Under systemets livstid måste inspektioner och tester utföras i enlighet med de nationella föreskrifterna. Kontroll av säkerhetsanordningar (bilaga D- EN 378-4): Om det inte finns några lokala föreskrifter måste säkerhetsanordningarna kontrolleras på installationsplatsen en gång per år (högtryckspressostater) och vart femte år för externa övertrycksanordningar (säkerhetsventiler). AW05-enheter använder köldmediet R-407C. Särskild utrustning måste användas vid arbete på köldmediekretsen (tryckmanometer, enhet för överföring av fyllning etc.). Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 5

6 Inspektera skyddsanordningarna (ventiler) noggrant minst en gång per år. Utför inspektionen oftare om aggregatet är i drift i en korrosiv miljö. Utför läcksökning regelbundet och reparera eventuella läckor omedelbart. Kontrollera regelbundet att vibrationsnivåerna förblir acceptabla, och att de ligger nära vibrationsnivåerna vid den initiala igångkörningen. Innan en köldmediekrets öppnas, överför köldmediet till de flaskor som tillhandahållits för detta specifika ändamål, och avläs tryckmanometrarna. Byt köldmedium när utrustning fallerar, och följ ett tillvägagångssätt såsom t. ex. det som beskrivs i NFE 9-795, eller utför en köldmedieanalys i ett specialistlaboratorium. Om köldmediekretsen förblir öppen under längre tid än en dag efter en åtgärd (exempelvis komponentbyte), måste öppningarna pluggas igen, och kretsen måste fyllas med kväve (skyddsgas). Målet är att förhindra att fukt från atmosfären tränger in och orsakar korrosion på de interna väggarna och på andra oskyddade stålytor..5 - Säkerhetsaspekter vid reparation Alla installationsdelar måste skötas av ansvarig personal, för att undvika materialförslitning och personskador. Fel och läckor måste repareras omedelbart. Den auktoriserade teknikern har ansvar för att felet repareras omedelbart. Varje gång som reparationer har utförts på enheten måste säkerhetsanordningarna åter kontrolleras. Följ reglerna och rekommendationerna i enhetens och HVACs säkerhetsstandarder för installation, såsom: EN378, ISO 549 etc. Använd under inga omständigheter syre för att rensa rör eller för att trycksätta maskinen. Syre reagerar våldsamt tillsammans med olja, fett och andra vanliga ämnen. Överskrid aldrig specificerade gränser för maximalt driftstryck. Verifiera de testvärden för hög- och lågtryck som finns i denna instruktion samt på enhetens märkplåt. Använd inte luft för att utföra läcksökning. Använd endast torrt kväve. Löd ej och använd inte skärbrännare på köldmedierör eller på någon komponent i köldmediekretsen förrän allt köldmedium (vätska och gas) har avlägsnats från vätskekylaren. Spår av gas skall tas bort med hjälp av torrt kväve. Om köldmediet kommer i kontakt med öppen flamma bildas giftiga gaser. Nödvändig skyddsutrustning måste finnas tillgänglig, och lämpliga brandsläckare för systemet och köldmedietypen måste finnas nära utrustningen där de är lättåtkomliga. Använd inte hävert vid hantering av köldmedium. Undvik att få köldmedium i vätskefas på huden eller i ögonen. Använd skyddsglasögon. Tvätta bort det som spillts på huden med tvål och vatten. Om köldmedium i vätskefas kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta sedan läkare. Utsätt aldrig köldmediecylindern för direkt flamma (blåslampa) eller direkt ånga (högtrycksrengörare). Följden kan bli farligt övertyck. Följ tillämpbara föreskrifter vid avlägsnande och förvaring av köldmedium. Dessa föreskrifter, vilka tillåter konditionering och återvinning av halogenerade kolväten under optimala kvalitetsförhållanden för produkten, och optimala säkerhetsförhållanden för människor, egendom och miljö, beskrivs i standard NFE Referera till enhetens certifierade dimensionsritningar. Återanvänd inte återvinningsflaskor (ej returnerbara), och försök inte att återfylla dem, då detta är farligt och olagligt. När en återvinningsflaska tömts, avlägsna återstående gas och lämna flaskan vid plats avsedd för återvinning. Utsätt inte återvinningsflaskan för eld. Avlägsna inte köldmediekretsens komponenter eller kopplingar medan aggregatet är trycksatt eller i drift. Försäkra dig om att trycket är 0 kpa innan komponenter avlägsnas eller en krets öppnas. Försök inte reparera eller återställa säkerhetsutrustning om korrosion eller uppsamlingar av främmande material (rost, smuts, beläggning etc) hittats i ventilkroppen eller i mekaniken. Ersätt istället utrustningen. Installera inte säkerhetsventiler i serie eller i omvänd ordning. OBSERVERA: Ingen del av enheten får användas som gångväg, räcke eller stöd. Kontrollera och reparera periodiskt, och byt vid behov ut, komponenter eller rör som visar tecken på slitage. Gå inte på köldmedierör. Rören kan gå sönder och läcka ut köldmedium, vilket kan orsaka personskada. Klättra inte över maskinen. Använd plattform eller annan stödanordning. Använd mekanisk utrustning (kran, hiss etc) för att lyfta eller flytta tunga komponenter. Även om komponenterna är lätta, använd lyftutrustning om det finns risk för halka eller att balansen förloras. Använd endast reparations- eller ersättningsdelar vars specifikationer överensstämmer med originalutrustningen. Tappa inte av en vattenkrets som innehåller industriell brine utan tillstånd från maskinansvarig. Stäng in- och utgående avstängningsventiler för vätska och töm köldbärarkretsen innan arbete inleds på komponenter som installerats i kretsen (nätfilter, pump, flödesvakt etc). 6 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

7 Inspektera med jämna mellanrum samtliga ventiler, kopplingar och all rördragning, så att ingen korrosion eller läcka uppkommit. Det är rekommenderat att använda öronskydd om arbete utförs nära enheten och enheten är i drift. Kontrollera alltid att korrekt köldmedietyp används innan enheten återfylls. Påfyllning av annat köldmedium än originaltypen (R-407C) skadar maskinens drift och kan leda till att kompressorerna går sönder. De kompressorer som är i drift med R-407C är fyllda med en syntetisk polyolesterolja. Innan åtgärder utförs på köldmediekretsen måste hela köldmediefyllningen ha återvunnits. - ATT FLYTTA OCH STÄLLA ENHETEN PÅ PLATS. - Flytt av enheten Se avsnitt., Säkerhetsaspekter vid installation.. - Att ställa enheten på plats För information om utrymmeskrav för anslutningar och service hänvisas till avsnitt 3, Dimensioner, utrymmeskrav. För tyngdpunktens koordinater, monteringshålens position och viktfördelningens punkter, hänvisas till de certifierade dimensionsritningarna, vilka bifogas med enheten. Dessa aggregat kräver för sina normala användningsområden inte jordbävningssäkerhet. Jordbävningssäkerhet har inte verifierats. VAR FÖRSIKTIG: Använd endast lyftband på de speciella punkter som finns utmärkta på enheten. Kontrollera följande innan enheten ställs på plats: Att underlaget är tillräckligt starkt. Om nödvändigt, förstärk golvytan. Om värmepumpen ska vara i drift vid temperaturer som understiger 0 C måste den höjas åtminstone 300 mm från marken. Detta är nödvändigt för att förhindra isbildning på enhetens ramar och för att möjliggöra korrekt enhetsdrift på platser där snönivån kan nå denna höjd. Om risk finns för större snödjup, måste aggregatet placeras högre för att vara fri från snön. Att enheten har placerats på en plan yta (maximal tillåten differens är 5 mm på båda axelriktningarna). Att det finns tillräckligt med utrymme ovanför enheten för luftflödet och för åtkomst av komponenter (se dimensionsritningarna). Att antalet stödpunkter är tillräckligt, och att de finns på rätt platser. Att ingen översvämningsrisk föreligger på installationsplatsen. VAR FÖRSIKTIG: Kontrollera att alla paneler är ordentligt säkrade innan enheten lyfts. Höj och sänk enheten med stor försiktighet. Alltför mycket lutning kan skada enheten och försämra dess drift. Om AW05-enheten hissas med rigg, är det tillrådligt att skydda batterierna från stötar när enheten hissas. Använd balkar eller lyftbom för sprida lyftbanden ovanför aggregatet. Luta inte enheten mer än 5. VARNING: Tryck ej på panelerna för att få enheten i rätt läge. Endast basen är konstruerad för att klara ett sådant tryck..3 - Kontroller innan igångkörning Innan igångkörningen av värmepumpssystemet måste den fullständiga installationen verifieras mot systemritningar, diagrammen för systemets rörläggning och instrumentering, samt elscheman. Under verifieringen ska de nationella föreskrifterna följas. Om det inte finns några föreskrifter, referera till bilaga G i standard EN378-, specifikt: Externa visuella installationskontroller: Jämför den fullständiga installationen med ritningar gällande köldmediesystem och kraftmatning. Kontrollera att alla komponenter överensstämmer med angivna specifikationer. Kontrollera att alla säkerhetsdokument och all utrustning som krävs i nuvarande europeiska standarder är på plats. Bekräfta att alla säkerhets- och miljöskyddsanordningar överensstämmer med nuvarande europeisk standard. Bekräfta att alla dokument för tryckkärl, certifikat, märkplåtar, filer, instruktionsmanualer som krävs i nuvarande europeiska standarder är på plats. Se till att säkerhetsvägar inte är blockerade. Bekräfta instruktionerna och direktiven för att förhindra avsiktligt avlägsnande av köldmediegaser. Kontrollera anslutningarnas åtdragning. Kontrollera stöden och fixerande element (material och anslutning). Kontrollera lödningars och andra sammanfogningars kvalitet. Kontrollera skyddet mot mekanisk skada. Kontrollera skyddet mot värme. Kontrollera skyddet för rörliga delar. Bekräfta tillgängligheten för underhåll och reparation, och för att kontrollera rörläggningen. Bekräfta ventilernas status. Kontrollera kvaliteten på den termiska isoleringen och på kondensisoleringen. Kontrollera att ventilationen i maskinrummet är tillräcklig. Kontrollera köldmediedetektorerna. Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 7

8 .4 - Lyftetiketter AW AW M 000 Z Y + 0 X + 40 Z + 0 Y + 0 X + 40 AW05 Dimensioner i mm X Y Z AW AW05 Dimensioner i mm X Y Z Z + 0 X + 50 Y + 50 ANMÄRKNINGAR:. Material: självhäftande vinyl Symbolerna måste vara centrerade. 3. Symbolerna är svarta mot röd bakgrund. AW05 Dimensioner i mm X Y Z Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

9 3 - DIMENSIONER, UTRYMMESKRAV 3. - AW , enheter med och utan pumpmodul ANMÄRKNINGAR: A Ej certifierade dimensionsritningar Vid utformning av installation, referera till de certifierade dimensionsritningarna. Dessa levereras med enheten eller finns tillgäng liga på begäran. Alla dimensioner är angivna i mm Elskåp Referera även till dimensionsritningarna för fixerpunkter, viktdistribution och tyngpunktens koordinater. B I flerdubbla enhetsinstallationer (maximalt 4 enheter), måste utrymmet mellan enheterna ökas från 000 till 000 mm. C Höjden på den solida ytan får inte överskrida m. Vatteninlopp Vattenutlopp Rekommenderat utrymmeskrav för luftflöde Rekommenderat utrymmeskrav för underhåll Luftutlopp, får ej blockeras Ingång, kraftmatning Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 9

10 3. - AW , enheter med och utan pumpmodul ANMÄRKNINGAR: A Ej certifierade dimensionsritningar Vid utformning av installation, referera till de certifierade dimensionsritningarna. Dessa levereras med enheten eller finns tillgäng liga på begäran. Alla dimensioner är angivna i mm Elskåp Referera även till dimensionsritningarna för fixerpunkter, viktdistribution och tyngpunktens koordinater. B I flerdubbla enhetsinstallationer (maximalt 4 enheter), måste utrymmet mellan enheterna ökas från 000 till 000 mm. C Höjden på den solida ytan får inte överskrida m. Vatteninlopp Vattenutlopp Rekommenderat utrymmeskrav för luftflöde Rekommenderat utrymmeskrav för underhåll Luftutlopp, får ej blockeras Ingång, kraftmatning 0 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

11 3.3 - AW , enheter med och utan pumpmodul ANMÄRKNINGAR: A Ej certifierade dimensionsritningar Vid utformning av installation, referera till de certifierade dimensionsritningarna. Dessa levereras med enheten eller finns tillgäng liga på begäran. Alla dimensioner är angivna i mm Elskåp Referera även till dimensionsritningarna för fixerpunkter, viktdistribution och tyngpunktens koordinater. B I flerdubbla enhetsinstallationer (maximalt 4 enheter), måste utrymmet mellan enheterna ökas från 000 till 000 mm. C Höjden på den solida ytan får inte överskrida m. Vatteninlopp Vattenutlopp Rekommenderat utrymmeskrav för luftflöde Rekommenderat utrymmeskrav för underhåll Luftutlopp, får ej blockeras Flerdubbel enhetsinstallation Solid vägg Ingång, kraftmatning Solid vägg ANMÄRKNING: Om enhetens väggar är högre än m, kontakta fabriken Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

12 4 - TEKNISKA DATA AW Driftsvikt* Standardenhet utan pumpmodul kg Standardenhet + pumpmodul (tillbehör) kg Ljudnivåer Ljudeffektnivå 0 - W** db(a) Ljudtrycksnivå vid 0 m*** db(a) Kompressorer Hermetiska scrollkompressorer 48,3 v/s Krets A Antal effektsteg Köldmediefyllning R-407C Krets A kg 8,0 8,8 9,7 0,0 3,,0 6,5 Effektreglering Minimal effekt % Kondensorer Direktexpansion, lödad plattvärmeväxlare Vattenvolym l 4,9 6,4 8, 9,6, 6,4,7 Max. driftstryck på vattensidan utan pumpmodul kpa Max. driftstryck på vattensidan med pumpmodul kpa Fläktar Axial flying bird 4 fläktar med roterande inkapsling Mängd Totalt luftflöde (hög hastighet) l/s Hastighet v/s Förångare Ytförstorade kopparrör, aluminiumlameller Pumpmodul (tillbehör) En pump, tre hastigheter Pump, Victaulic nätfilter, avstängningsventil, vatten + avluftningsventiler, givare för kavitationstryck Vattenanslutningar (med och utan pumpmodul) Victaulic Anslutningar**** tum -/4 -/4 -/ -/ -/ Utvändig rördiameter mm 4,4 4,4 48,3 48,3 48,3 60,3 60,3 Ramfärg Färgkod RAL 7035 * Vikten anges endast som riktlinje. För information om enhetens köldmediefyllning, se enhetens märkplåt. ** I enlighet med ISO *** Beräknad från ljudeffektnivån Lw(A). **** Enheterna AW05 0 och AW inkluderar två rördelar för -/4 Victaulic till gänganslutningar. 5 - ELEKTRISKA DATA AW05 - Standardenhet (utan pumpmodul) Kraftmatning Nominell kraftmatning V-ph-Hz Spänningsområde V Manöverkretsens matning 4V, via intern transformator Maximal startström (Un)* Standardenhet A 04,6 0,6 3,0 7,0 9,0 545,5 Enhet med tillbehöret elektronisk mjukstart A 56, 55, 70,0 90,8 0, 0,5 4,5 Enhetens strömfaktor vid maximal effekt** 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Maximal tillförd eleffekt** kw 8,7,6,9 4,6 6,8 5,8 33,7 Nominell strömförbrukning*** A 4,3 6,9 0, 3, 7,9 39,7 55, Maximal strömförbrukning (Un)**** A 6,,3 4, 7, 3, 47,5 6,5 Maximal strömförbrukning (Un-0%) A, 8,4 3, 36,4 4,0 63,7 83,3 Enhetens elreserv, förreglingssidan Förreglingsreserv vid 4V styrkraftmatningen Kortslutningsstabilitet och skydd Se tabellen på nästa sida * Maximal momentan startström (den minsta kompressorns/kompressorernas maximala driftsström + fläktströmmen + den största kompressorns startström). ** Tillförd eleffekt, kompressorer och fläktar, vid enhetens driftsgränser (mättad suggastemperatur 0 C, mättad kondenseringstemperatur 65 C) och nominell spänning på 400V (data angivna på enhetens märkplåt). *** Standardiserade Euroventvillkor: ingående/utgående kylmedeltemperatur 40 C/45 C, utomhustemperatur 7 C torr temperatur/6 C våt temperatur. **** Maximal driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 400 V (värdena finns angivna på enhetens märkplåt). Maximal driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 360 V. Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

13 5. - Kompressoranvändning och elektriska data för standardenheter Kompressor I Nom I Max (Un) I Max (Un-0%) LRA* A LRA** A Kosinus Phi (max.) ZH8KVE 0,7,5 7, , ZH4KVE 3,3 7,7 4, , ZH33KVE 6, 0, 8, , ZH40KVE 9, 3, 3, , ZH48KVE 3,9 7, 38, , I Nom Nominell strömförbrukning vid standard Euroventvillkor (se definition av villkor under nominell strömförbrukning), A I Max Maximal driftsström vid 360 V, A * Startström vid nominell spänning, A ** Startström vid nominell spänning, elektronisk mjukstart 5. - Effekter, kortslutningsström (TN-system*) - standardenhet (med huvudbrytare utan säkring) AW Värde utan externt skydd Kortsiktig ström vid s - lcw - ka rms 0,6 0,6 0,6,6,6,6 Tillåten strömtopp - lpk - ka pk 4,5 4,5 4, Värde vid externt skydd (motorskydd) Villkorlig kortslutningsström lcc - ka rms 5, ,7 7,7 6, 0 Siemens maximalbrytare - kompakt serie Referensnummer** 5SY SY SY SY SY SP SP439-7 Värde med externt skydd (säkringar) Villkorlig kortslutningsström lcc - ka rms ,5 Siemenssäkring (gl/gg) * Jordningssystem ** Om ett annat skyddssystem för strömbegränsning används måste utlösningskarakteristiken för dess tid-ström och termiska begränsning (l t) åtminstone motsvara de för Siemens strömbrytare. Kontakta dit närmaste Carrier-kontor. Värdena för kortslutningsström ovan är i enlighet med TN-systemet. Anmärkningar, elektriska data: AW enheter har en enda punkt för kraftmatning, placerad omedelbart före huvudbrytaren. Elskåpet innefattar följande standarddelar: - en huvudbrytare - startenhet och motorskyddsutrustning för varje kompressor, fläktarna och pumpen - styrutrustning Fältanslutningar: Samtliga systemanslutningar och elektriska installationer måste ske i enlighet med lokala direktiv. Carrier AW05-enheter är konstruerade för att uppfylla dessa direktiv. Vid konstruktionen av den elektriska utrustningen har särskild uppmärksamhet ägnats åt rekommendationerna i norm EN (maskinsäkerhet - elektriska maskinkomponenter - del : allmänt regelverk - vilket motsvarar IEC 6004-). VIKTIGT: Rekommendationerna i IEC är generellt accepterade som överensstämmelse med kraven i installationsdirektiven. Att följa reglerna i norm är det bästa sättet att också nå överensstämmelse med maskindirektiven.5.. Bilaga B i EN beskriver den elektriska karakteristiken som används för drift av maskiner. Nedan specificeras driftsmiljön för AW05-enheterna:. Omgivning* - Omgivning som den klassificeras i EN 607 (motsvarar IEC 607): - utomhusinstallation* - omgivningstemperatur: -0 C till +40 C, klass 4K4H - höjd över havsnivå: 000 m - närvaro av hårt material, klass 4S* (ej märkbart mycket damm i närheten) - närvaro av korrosiva och förorenande substanser, klass 4C (försumbart). Kraftmatningens frekvensavvikelse: ± Hz. 3. Nolledaren (N) får ej anslutas direkt till aggregatet (om nödvändigt använd en transformator). 4. Överströmsskydd för extern kraftmatning till aggregatet ingår inte. 5. Den fabriksinstallerade manöverbrytaren/maximalbrytaren stämmer överens med direktiven i EN Enheten är konstruerad för anslutning till TN-nätverk (IEC 60364). Vid anslutning till IT nätverk får nolledaren ej kopplas till nätverkets jordledare. En lokal jordanslutning måste ordnas, konsultera därför elutbildad personal vid den elektriska installationen. ANMÄRKNING: Om det vid någon installation skulle råda villkor som ej överensstämmer med de ovan beskrivna, eller om det finns andra villkor som bör tas i beaktande; kontakta alltid din lokala Carrier-återförsäljare. * Den erforderliga skyddsnivån för denna klass är IP43W (i enlighet med referensdokument IEC 6059). Samtliga AW05-aggregat är skyddade till IP44CW och uppfyller detta skyddsvillkor. Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 3

14 6 - APPLIKATIONSDATA 6. - Enhetens driftsområde Kondensor Minimal Maximal Ingående vattentemp. vid igångstart C 8 57 Utgående vattentemp. vid drift C Ingående/utgående vattentemp. skillnad K 3 0 Förångare Minimal Maximal Ingående lufttemperatur* C Anmärkning: Överskrid inte den maximala driftstemperaturen. * Utomhustemperatur: För transport och förvaring av AW05 enheter är de minimala och maximala tillåtna temperaturerna -0 C och +50 C. Det är rekommenderat att dessa temperaturer används för transport via container. ** Referera till det minimala vattenflödet för varje maskin (se avsnitt 6.). Utgående vattentemperatur, C Vattenkretsens volym Minimal vattenkretsvolym Värmepumpen används i en tappvarmvattenapplikation och måste värma en mellanliggande krets som levererar tappvarmvatten via en värmegenerator. Regelbundna kontroller måste utföras på vattensystemet för att upptäcka eventuellt bildande av flagor. Värmepumpen i den här sortens applikation får aldrig leverera tappvarmvatten direkt. Den minimala vattenkretsen i liter bestäms genom följande formel: Volym (l) = CAP (kw) x N, där CAP är den nominella värmeeffekten vid nominella driftsvillkor. Värmedrift eller tappvarmvattenapplikation AW AW N 5,0 l 3,0 l Denna volym är nödvändig för att uppnå temperaturmässig stabilitet och precision. För att uppnå den här volymen kan det vara nödvändigt att lägga till en lagringstank till kretsen. Denna tank ska vara utrustad med bafflar som möjliggör blandning av vätskan (vatten eller brine). Se exemplen nedan Ingående lufttemperatur, C Fullast 6. - Flöde, plattvärmeväxlare Dålig Bra AW05 Minimalt flöde, l/s Maximalt flöde med pumpmodul, l/s* Maximalt flöde utan pumpmodul, l/s** 0 0,4,6, ,5,7, ,7 3,3 3, 045 0,8 3,3 3, ,9 3, 4,6 075, 5,9 6,4 05,6 6, 8,5 * Maximalt flöde vid ett tillgängligt tryck på 5 kpa. ** Maximalt flöde vid en vattentemperaturskillnad på 3 K. Anmärkning: För en tappvarmvattenapplikation (utgående vattentemperatur = 65 C), vattentemperaturskillnaden måste vara minst 8 K Minmalt vattenflöde Om installationsflödet understiger det minimala flödet finns risk för överdriven försmutsning av kondensorn Maximalt flöde, plattvärmeväxlare Detta begränsas av det tillåtna tryckfallet för plattvärmeväxlare. Dessutom måste ett minimalt T på 3 K garanteras, vilket motsvarar ett vattenflöde på 0,09 l/s per kw. Dålig Expansionstankens volym Enheter med pumpmodul innehåller inte en expansionstank. Detta måste inkluderas i vattenkretsen. Tabellen nedan anger den extra volym som den extra tanken måste tillhandahålla, baserat på vattenkretsens volym, den vätska som används och dess koncentration. Expansionstankens volym % av vattenkretsvolymen* Rent vatten 3,0 0% etylenglykol 3,0 0% etylenglykol 3,5 30% etylenglykol 3,8 40% etylenglykol 4, Bra * Beräkning baserad på en fyllningstemperatur på 0 C 4 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

15 7 - ELEKTRISK ANSLUTNING 7. - Elskåp Var god referera till de certifierade dimensionsritningar som levereras med enheten Kraftmatning Kraftmatningen måste överensstämma med de specifikationer som står på värmepumpens märkplåt. Den tillförda spänningen måste befinna sig inom det område som specificeras i tabellen för elektriska data. För anslutningar hänvisas till elschema. VARNING: Om vätskekylaren tas i drift med felaktig spänning eller med för hög fasobalans betraktas detta som försummelse, och leder till att Carriers garanti förklaras ogiltig. Om fasobalansen överskrider % för spänning eller 0% för ström, kontakta din lokala elleverantör omedelbart och se till att värmepumpen inte tas i drift förrän nödvändiga åtgärder vidtagits Spänningens fasobalans (%) 00 x max. avvikelse från genomsnittsspänningen Genomsnittsspänning Exempel: Vid 400 V - 3 fas - 50 Hz kraftmatning, uppmäts den individuella fasobalansen till: AB = 406 V ; BC = 399; AC = 394 V Genomsnittsspänning = ( )/3 = 99/3 = 399,7 säg 400 V Beräkna den maximala avvikelsen från 400 V genomsnitt: (AB) = = 6 (BC) = = (CA) = = 6 Motor Den maximala avvikelsen från genomsnittet är 6 V. Den största procentuella avvikelsen är: 00 x 6/400 =,5% Detta är mindre än tillåtna % och därför acceptabelt Rekommenderad kabelarea Dimensionering av kabelarea ligger på installatörens ansvar, och är beroende av de egenskaper och regler som gäller för varje installationsplats. Informationen i tabellen nedan är endast avsedd för rådgivande syfte och gör inte Danfoss ansvariga för kabeldimensioneringen. Efter att kabelarean bestämts, med hjälp av de certifierade dimensionsritningarna, måste installatören se till att det blir lätt att ansluta, och utföra nödvändiga justeringar på installationsplatsen. Kabelanslutningarna på huvudbrytaren är som standard utformade för de kabelareor som finns listade i tabellen nedan. Beräkningarna är baserade på maximal maskinström (se tabell för elektriska data). Standardiserade installationsmetoder för enheter installerade utomhus har tillämpats i enlighet med IEC 60364, tabell 5C: Nr. 7: upphängda ledningar Nr. 6: nedgrävd ledning med en förslitningskoefficient på 0. Beräkningen baseras på PVC eller XLPE- isolerade kablar med kopparkärna. Hänsyn har tagits till en maximal temperatur på 40 C. Den givna kabellängden begränsar spänningsfallet till < 5% (längd L i meter - se tabellen nedan). VIKTIGT: Innan anslutning av huvudkablarna (L - L - L3) görs till huvudbrytaren/isoleringsbrytaren, är det viktigt att kontrollera att de tre faserna är inkopplade i rätt ordning. Elkabelns ingång Elkablarna kan gå in i AW05 elskåpet från undersidan eller från enhetens sida, vid undre änden av vinkeljärnet. Förstansade hål underlättar ingången. Referera till de certifierade dimensionsritningarna för enheten. En öppning under elskåpet möjliggör introduktion av kablarna Fältansluten styrkoppling Referera till AW05 reglermanual och de certifierade elscheman som levereras med aggregatet när det gäller information om följande funktioner: Förregling, värmebärarpump (obligatorisk) Extern av/på brytare Extern effektbegränsningsbrytare Dubbla börvärden - extern omställning Larm-, varnings- och driftsrapport Tabell över minimala och maximala kabelareor för anslutning till AW05-enheter Manöverbrytare Anslutningsbar kabel Max. anslutningsbar area Min. kabelarea Max kabelarea AW05 Area (mm ) Area (mm ) Max längd (m) Kabeltyp Area (mm ) Max längd (m) Kabeltyp 0 x 0 x 6 00 XLPE Cu x 0 0 PVC Cu 030 x 0 x 6 00 XLPE Cu x 0 45 PVC Cu 035 x 0 x 0 30 XLPE Cu x 0 45 PVC Cu 045 x 6 x 0 30 XLPE Cu x 6 45 PVC Cu 055 x 6 x 0 30 XLPE Cu x 6 45 PVC Cu 075 x 6 x 6 0 XLPE Cu x 6 45 PVC Cu 05 x 35 x 35 0 XLPE Cu x 35 0 PVC Cu Kraftmatningens kabelarea (se diagrammet i avsnittet Elektrisk anslutning ). Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 5

16 7.6 - Kraftmatning Efter uppstart får kraftmatningen endast kopplas bort för snabba underhållsåtgärder (maximalt en dag). För längre underhållsåtgärder eller när enheten tags ur service och förvaras måste kraftmatningen upprätthållas för att garantera kraftmatning till värmarna (enhetens frysskydd) V kraftmatningsreserv Efter tillbehören har anslutits garanterar transformatorn tillgång till en 4 VA eller A kraftmatningsreserv för styrkretsen på installationsplatsen. 8 - VATTENANSLUTNINGAR För information om storlekar och positioner på värmeväxlarens vatteninlopps- och utloppsanslutningar hänvisas till de certifierade dimensionsritningar som levereras med enheten. Vattenrören får inte överföra några radial- eller axialkrafter till värmeväxlarna, ej heller några vibrationer. Vattnet måste analyseras, och lämpliga anordningar för avslamning, filtrering, vattenbehandling, styrutrustning och överströmningsventiler byggas in för att förhindra korrosion (exempelvis skada på rörytans skydd om vätskan är oren), försmutsning och förslitning av vattenkretsen. Innan uppstart, bekräfta att värmeväxlarvätskan är kompatibel med materialen och vattenkretsens beläggning. I händelse av tillsatser och andra vätskor än de som rekommenderas av Danfoss, kontrollera att vätskorna inte anses vara gaser, och att de tillhör klass i enlighet med definitionen i direktiv 97/3/EC. Danfoss rekommendationer gällande värmeväxlarvätskor: Inga NH 4+ ammoniumjoner i vattnet, då de är mycket skadliga för koppar. Detta är en av de viktigaste faktorerna när det gäller kopparrörens livstid. Ett innehåll på några tiondelars mg/l kommer med tiden att vålla allvarliga frätskador på kopparen. Cl - kloridjoner är skadliga för koppar med risk för perforering genom korrosion. Om möjligt håll mängden lägre än 0 mg/l. SO 4 - sulfatjoner kan orsaka perforerande korrosion om mängden överstiger 30 mg/l. Inga fluoridjoner (< 0, mg/l). Inga Fe + och Fe 3+ joner med ej negligerbara nivåer av upplöst syre får finnas närvarande. Upplöst järn < 5 mg/l med upplöst syre < 5 mg/l. Upplöst kisel: kisel är ett surt vattenelement och kan också leda till korrosionsrisk. Innehåll < mg/l. Vattnets hårdhet: > 0,5 mmol/l. Värden mellan 0,5 och,5 mmol/l kan rekommenderas. Detta underlättar avlagring som kan begränsa korrosion av kopparen. Värden som är alltför höga kan med tiden orsaka blockeringar i rören. En total alkalimetrisk titrering (TAC) under 00 är önskvärd i primära tappvarmvatten-kretsar och för värmeapplikationer. Upplöst syre: Varje plötslig förändring i vattnets syrsättningsvillkor måste undvikas. Det är lika skadligt att befria vattnet från syre genom att blanda det med ädelgas som det är att översyrsätta det genom att blanda det med rent syre. När syrsättningsvillkoren störs, underlättas destabilisering av kopparhydroxider och förstoring av partiklar. Specifikt motstånd elektrisk konduktivitet: ju högre det specifika motståndet, desto långsammare korrosionstendens. Värden över 30 Ohm/m är önskvärda. En neutral omgivning gynnar maximala värden för specifikt motstånd. För elektrisk konduktivitet kan värden i storleksordningen 0-60 ms/m rekommenderas. ph: I idealfallet ph neutralt vid 0-5 C (7 < ph < 8). IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: Påfyllning, tillägg eller dränering av vätska från vattenkretsen måste utföras av kvalificerad personal, genom användning av avluftningsventiler och material som är lämpliga för produkten. Påfyllningsanordningarna för vattenkretsen fältinstalleras. Påfyllning och avlägsnande av värmeväxlarvätskor får endast utföras genom användning av de anordningar som installatören ska ha installerat på vattenkretsen Säkerhetsåtgärder och rekommendationer vid drift Vattenkretsen ska konstrueras för att ha minsta möjliga antal krökar och horisontella rör vid olika nivåer. Följande grundläggande kontroller ska genomföras: Notera värmeväxlarnas vatteninlopp och utlopp. Installera manuella eller automatiska avluftningsventiler vid samtliga kretsens höga punkter. Använd ett expansionskärl för att upprätthålla trycket i systemet, och installera en säkerhetsventil samt en expansionstank. Enheter med pumpmodul inkluderar säkerhetsventil. Installera vattentermometrar i både de ingå ende och utgående vattenanslutningarna nära förångaren. Installera dräneringsventiler vid alla låga punkter för att möjliggöra avtappning av hela kretsen. Installera avstängningsventiler nära de ingående och utgående vattenrören. Använd flexibla anslutningar för att reducera vibrationsöverföringar till rördragningen. Isolera all rördragning efter det att läcksökning genomförts, för att förhindra värmeförlust. Linda in isoleringarna med en diffusionsspärr. Om den externa vattenrörläggningen till enheten finns i en miljö där utomhustemperaturen kan falla under 0 C, skall den isoleras, och en elektrisk värmare skall installeras för att skydda rören. ANMÄRKNING: För enheter som inte är utrustade med pumpmodul måste ett nätfilter installeras. Detta måste installeras på de ingående vattenrören efter tryckmanometern på enhetens inlopp. Den måste vara placerad på en position som är lätt tillgänglig för borttagning och rengöring. Filtrets maskstorlek måste vara, mm. 6 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

17 Plattvärmeväxlaren kan smutsas ned snabbt vid enhetens initiala uppstart, och enhetens drift försämras (reducerat vattenflöde pga ökat tryckfall). Därför måste alltid ett filter installeras på ingången till värmeväxlaren. Enheter med pumpmodul är utrustade med den här sortens filter. Introducera inte något signifikant statiskt eller dynamiskt tryck i värmeväxlarkretsen (med hänsyn till de specificerade driftstrycken). De produkter som kan installeras till för termisk isolering av tankar, rör etc. under anslutningen av vattenrör måste vara kemiskt neutrala i relation till de material och beläggningar som de appliceras på. Detta är även fallet för de produkter som ursprungligen levererats av Danfoss Pumpanslutningar Diagrammet på nästa sida visar en schematisk pumpinstallation. Vid påfyllning av vattenkretsen, använd avluftningsventiler för att tömma eventuella kvarvarande luftfickor Skydd mot kavitation För att försäkra pumparnas pålitlighet i de integrerade pumpmodulerna (tillbehör 6), innehåller styralgoritmen för AW05-enheterna antikavitationsskydd. Det är därför nödvändigt att garantera ett minimalt ingående pumptryck på 40 kpa (0.4 bar) under drift och vid avstängning. Ett tryck under 40 kpa kommer att förhindra uppstart av enheten eller orsaka ett larm samtidigt som enheten stängs av. För att erhålla tillräckligt tryck rekommenderas: att trycksätta köldbärarkretsen mellan och 4 bar (maximalt), att rengöra köldbärarkretsen innan påfyllning med vatten (se avsnitt 9. och 9.3), att regelbundet rengöra nätfiltret, att inte använda de integrerade pumpmodulerna för en öppen krets Frysskydd Plattvärmeväxlarna, rördragningen och pumpmodulen kan skadas av frost trots enheternas inbyggda frysskydd. Frysskydd för plattvärmeväxlaren och alla köldbärarkomponenter garanteras: Ner till -0 C genom elvärmare (värmeväxlare och intern rördragning) med automatisk matning (enheter utan pumpmodul). Ner till -0 C genom en elvärmare på värmeväxlaren som har automatisk matning och pumpcykling (standard för enheter med pumpmodul). Ner till -0 C genom elvärmare (värmeväxlare och intern rördragning) som har automatisk matning och pumpcykling (enheter med pumpmodul och tillbehöret Förstärkt frysskydd ). Stäng aldrig av plattvärmeväxlaren och köldbärarkretsvärmarna eller pumpen, annars kan frysskyddet inte garanteras. Av detta skäl måste enhetens huvudbrytare samt den extra skyddsbrytaren för värmarna alltid vara slutna (för dessa komponenters placering, se elschemat). För att garantera frysskydd för enheter med pumpmodul måste vattencirkulationen i köldbärarkretsen upprätthållas genom att pumpen periodiskt slås på. Om en avstängningsventil är installerad måste en förbikoppling inkluderas i enlighet med illustrationen nedan. Vattennätverk Vinterposition Stängd Stängd Öppen Enhet VIKTIGT: Beroende på de atmosfäriska förhållandena i ditt område måste du göra följande när enheten stängs av under vintern: Tillsätt etylenglykol eller propylenglykol med tillräcklig koncentration för att skydda installationen upptill en temperatur på 0K under den lägsta temperatur som kan förväntas inträffa på installationsplatsen. Om etylenglykol eller propylenglykol tillsätts, se till att enhetspumpen inte används för att lägga till ren glykol och för att tilldela rätt mängd (möjlig pumpskada). Mixen som läggs till ska alltid vara uppmätt i förväg. Om enheten inte används under en längre period är det rekommenderat att avtappa den och som säkerhetsåtgärd fylla på etylenglykol eller propylenglykol i värmeväxlaren, genom användning av avluftningsventilens anslutning för ingående vatten. Vid nästa säsongs start, återfyll enheten med vatten och tillsätt en inhibitor. Vid installation av extrautrustning måste installatören följa de grundläggande föreskrifterna, särskilt gällande minimala och maximala flöden, vilka måste ligga mellan de värden som anges i driftsgränstabellen (applikationsdata). För att förebygga korrosion genom differential syrsättning, måste hela den avtappade värmeöverföringskretsen vara fylld med kväve under en månad. Om värmeöverföringsvätskan inte överensstämmer med Danfoss föreskrifter, måste kvävefyllningen läggas till omedelbart. Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 7

18 Schematiskt köld-/värmebärardiagram Enhetens och pumpmodulens komponenter Victaulic nätfilter Tryckgivare Anmärkning: ger information om pumpens sugtryck (se installationsmanualen) 3 Avstängningsventil 4 Vattenavtappningsventil Anmärkning: En andra ventil är placerad på värmeväxlarens utgående rördragning 5 Avstängningsventil 6 Pump 7 Temperaturgivare, BPHE-inlopp Anmärkning: värmeväxlarens ingående temperatur 8 Tryckmanometer Anmärkning: Möjliggör mätning av pumpens sugtryck, pumpens utgående tryck och värmeväxlarens utgående tryck 9 Temperaturgivare, BPHE-utlopp Anmärkning: Ger information om värmeväxlarens utgående temperatur (se installationsmanualen) 0 Automatisk avluftning Flödesvakt Frysskyddsvärmare för plattvärmeväxlare 3 Plattvärmeväxlare Pumpmodul - AW05 Installationskomponenter 4 Fördjupning för temperaturgivare 5 Avluftningsventil 6 Flexibel anslutning 7 Avstängningsventil 8 Nätfilter (obligatoriskt för enhet utan pumpmodul) 9 Tryckmanometer 0 Reglerventil, vattenflöde Påfyllningsventil Förbikopplingsventil, frysskydd (när avstängningsventiler (7) är stängda under vintern) --- Pumpmodul (enhet med pumpmodul) Anmärkningar: Enheter utan pumpmodul (standardenheter) är utrustade med flödesvakt och två temperaturgivare (7 och 9). För enheter utrustade med pumpmodul är den tryckgivare som är belägen motströms från pumpen för att förhindra kavitation installerad på en anslutning utan Schraeder-ventiler. Minska trycket och avtappa systemet innan åtgärder utförs. 8 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

19 9 - SYSTEMETS NOMINELLA FLÖDESREGLERING AW05-enheternas vattencirkulationspumpar (tillbehör) har dimensionerats för att göra det möjligt för pumpmodulerna att omfatta alla möjliga konfigurationer baserat på de specifika installationsförhållandena, d.v.s. för olika temperaturskillnader mellan ingående och utgående vatten ( T) vid fullast, vilka kan variera mellan 3 och 0 K. Temperaturskillnaden mellan ingående och utgående vatten bestämmer systemets nominella flödeshastighet. Det är absolut nödvändigt att känna till det nominella systemflödet för att kunna reglera det, genom användning av en manuell ventil som måste finnas på systemets rördragning för utgående vatten (punkt 0 i det schematiska köld-/ värmebärardiagrammet). P.g.a det tryckfall den genererar i pumpsystemet möjliggör den här flödesregleringsventilen justering av tryck/systemflödeskurvan i enlighet med pumptrycket/flödeskurvan för att erhålla det nominella flödet vid den önskade driftspunkten (se exemplet för enhet AW05 035). Det tryckfall som avläses i plattvärmeväxlaren används för att reglera och justera systemets nominella flöde. Denna avläsning kan utföras med en differential tryckmanometer som installeras vid värmeväxlarens inlopp och utlopp. Använd den tekniska specifikation som erhållits vid dimensioneringen av systemet för att erhålla systemets drifts-villkor och för att kunna ta reda på enhetens nominella flöde och plattvärmeväxlarens tryckfall vid de specificerade villkoren. Om den här informationen inte finns tillgänglig vid systemets igångkörning, kontakta installatören. Denna information kan erhållas från den tekniska litteraturen genom användning av enhetens prestandatabeller för T på 5K vid kondensorn eller med hjälp den elektroniska katalogen för alla T villkor utöver 5 K i intervallet 3 till 0 K. För tappvarmvattenapplikationer (utgående vattentemperaturer över 60 C) kan styrningen inte ske vid T under 8 K vid kondensorn Procedur för flödesreglering Rengöring av värmebärarkrets Öppna ventilen helt (punkt 0). Starta systempumpen eller enhetspumpen (genom snabbtest), om enheten är utrustad med pumpmodul. Avläs plattvärmeväxlarens tryckfall. Tryckfallet utgörs av skillnaden mellan de värden som erhålls av den tryckmanometer som är ansluten till enhetens in- och utlopp (punkt 9). Låt pumpen vara i drift i två timmar utan avbrott för att rengöra systemets värmebärarkrets (närvaro av solida föroreningar). Gör en ny avläsning. Jämför det här värdet med det initiala värdet. Om tryckfallet har minskat indikerar detta att filtret måste tas bort och rengöras, då värmebärarkretsen innehåller solida partiklar. I detta fall, stäng avstängningsventilerna vid vatteninloppet och utloppet (punkt 7) och ta bort nätfiltret (punkt 8 eller för enhet med pumpmodul) efter att enhetens värmebärardel har tömts (punkt 4). Avluftning av kretsen (punkt 0 och 5). Byt vid behov ut filtret för att garantera att det inte är förorenat. Procedur för flödesreglering När kretsen rengjorts, avläs trycken vid den differentiala tryckmanometern (BPHE utgående vattentryck - BPHE ingående vattentryck) för att får veta tryckfallet för plattvärmeväxlaren och den interna rördragningen. Jämför det erhållna värdet med det teoretiska värdet. Om det uppmätta tryckfallet är högre än det specificerade värdet innebär detta att enhetsflödet (och därmed systemflödet) är för högt. Pumpen levererar ett för stort flöde baserat på applikationens totala tryckfall. I detta fall, justera reglerventilen och läs av den nya tryckskillnaden. Fortsätt gradvis att justera reglerventillen tills det specifika tryckfall erhålls som motsvarar det nominella flödet vid enhetens önskade driftspunkt. ANMÄRKNING: Om systemet har ett för högt tryckfall i relation till det tillgängliga statiska trycket från systempumpen, kan det nominella vattenflödet inte erhållas (det resulterande flödet är lägre) och temperaturskillnaden mellan ingående och utgående kylmedeltemperatur ökar. För att reducera värmebärarsystemets tryckfall är det nödvändigt att: reducera de individuella tryckfallen så mycket som möjligt (böjar, nivåskillnader, tillbehör etc). använda korrekt dimensionerad rördiameter. undvika utbyggnad av värmebärarsystemet. Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 9

20 Tryckfall, kpa Exempel: AW vid Euroventvillkor på,76 l/s ,5,5,5 3 3,5 4 Vattenflöde, l/s BPHE tryckfalls-/flödeskurva Med ventilen öppen ger det avlästa tryckfallet (8 kpa) punkt A på kurvan. A Driftspunkt nådd med ventilen öppen. 3 Med ventilen öppen är det uppnådda flödet 3,4 l/s: detta är för högt och ventilen måste åter stängas. 4 Om ventilen delvis är stängd, ger det avlästa tryckfallet (6 kpa) punkt B på kurvan. B Driftspunkt nådd med ventilen delvis stängd. 5 Med ventilen delvis stängd är det uppnådda flödet,76 l/s: detta är det önskade flödet och ventilen är i en godkänd position Tryckfall, plattvärmeväxlare För rent vatten vid 0 C Tryckfall, kpa AW05 0 AW AW AW B Vattenflöde, l/s 3 A Pumptryck/flödeskurva för enheter med pumpmodul AW05-enheterna är utrustade med pumpar (fast hastighet) med tre hastigheter. Dessa hastigheter kan justeras manuellt genom att plintkortet inne i plintboxen ändras (denna åtgärd kan endast utföras av godkänd personal). Den initiala valda hastigheten motsvarar standardanvändning för värmebärarkretsar. Om hastigheten måste ändras visas tryck/flödeskurvorna för de tre hastigheterna nedan. För rent vatten vid 0 C Vattenflöde, förångare, l/s AW05 Mimimalt Maximalt* 0 0,4, ,5, ,7 3, 045 0,8 3, ,9 4,6 075, 6,4 05,5 8,5 * Maximalt flöde, motsvarande en vattentemperaturskillnad på 8 K i plattvärmeväxlaren (enhet utan pumpmodul). Tryckfall, kpa , 0,4 0,6 0,8,0,,4,6,8,0 AW (hastighet ) AW (hastighet ): vald 3 AW (hastighet 3) 0 Vattenflöde, l/s Tryckfall, kpa Tryckfall, kpa Vattenflöde, l/s AW AW AW ,4 0,8,,6,0,4,8 3, AW (hastighet ) AW (hastighet ): vald 3 AW (hastighet 3) Vattenflöde, l/s 0 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR

HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR WZT-SERIEN 1 Reproduktion, datalagring och överföring, ens delvis av denna publikation, i någon som helst form, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från

Läs mer

Installations- & Skötselanvisning

Installations- & Skötselanvisning INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT... 1 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN... 5 1.1 Etikett med serienummer... 5 1.2 Serienummer...

Läs mer

Manual för installation, drift och underhåll CRIMSON CRIMSON MAX

Manual för installation, drift och underhåll CRIMSON CRIMSON MAX CRIMSONTM & CRIMSON MAXTM Manual för installation, drift och underhåll 20120704 CRIMSON CRIMSON MAX Innehåll 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE...3 2. INSPEKTION, TRANSPORT, PLATSHANTERING...5 2.1 INSPEKTION...5 2.2

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS Drift och skötselinstruktion 38GL GLS/ 38YL YLS Kyl och värmepump utomhusdel Storlek 0718 1fas Puron R410A Feb 1999, rev. jan 2000 klimatstyrning Drift och skötselinstruktion, 38GLS G/38YLYLS, 1fas Denna

Läs mer

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus M03U40B12-00 INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 66 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

Daikin värmepump för bergvärme

Daikin värmepump för bergvärme Daikin värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W Daikin värmepump för bergvärme Svenska Innehåll 1 Allmänna säkerhetsföreskrifter...3 1.1 Om dokumentationen...3 1.2 Betydelse av varningar och symboler...3

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP

ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP BACD-XP 18-GB/09.04/Be ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP Installation, Drift och underhåll Deklaration av konformitet i enlighet med maskindirektiv 98/37/EC Vi deklarerar härmed, att pumpenheterna tillverkats

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning

Installations- & Bruksanvisning Installations- & Bruksanvisning Avsedd för proffs Värmepump luft / vatten Split 2 Dokument nr 1481-5~15/12/2011 Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 92 Det här aggregatet måste installeras

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Water & Wastewater Installations-, drift- och underhållsmanual 2004 Ready 4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Montering, drift och underhåll

Montering, drift och underhåll Goulds Pumps Montering, drift och underhåll Model VIT Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Säkerhet...3 Nivåer för säkerhetsmeddelanden...3 Miljösäkerhet...4 Hälsa och

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8101.050/.083/.160/.172 Minex Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Installations-, drift- och underhållshandbok

Installations-, drift- och underhållshandbok Revision 3.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållshandbok 8119.280 Senior Inox Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231362 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 29. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien 2014:1 Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter Köpare: Adress: Postnr: Postadress:

Läs mer