AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion"

Transkript

1 AW05 Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz Drift- och skötselinstruktion

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - INLEDNING Kontroll av utrustningen vid ankomst Säkerhetsaspekter vid installation Utrustning och komponenter under tryck Säkerhetsaspekter vid underhåll Säkerhetsaspekter vid reparation ATT FLYTTA OCH STÄLLA ENHETEN PÅ PLATS Flytt av enheten Att ställa enheten på plats Kontroller innan igångkörning Lyftetiketter DIMENSIONER, UTRYMMESKRAV AW , enheter med och utan pumpmodul AW , enheter med och utan pumpmodul AW , enheter med och utan pumpmodul Flerdubbel enhetsinstallation TEKNISKA DATA ELEKTRISKA DATA Kompressoranvändning och elektriska data för standardenheter Effekter, kortslutningsström (TN-system*) - standardenhet (med huvudbrytare utan säkring) APPLIKATIONSDATA Enhetens driftsområde Flöde, plattvärmeväxlare Minmalt vattenflöde Maximalt flöde, plattvärmeväxlare Vattenkretsens volym ELEKTRISK ANSLUTNING Elskåp Kraftmatning Spänningens fasobalans (%) Rekommenderad kabelarea Fältansluten styrkoppling Kraftmatning V kraftmatningsreserv VATTENANSLUTNINGAR Säkerhetsåtgärder och rekommendationer vid drift Pumpanslutningar Skydd mot kavitation Frysskydd SYSTEMETS NOMINELLA FLÖDESREGLERING Procedur för flödesreglering Tryckfall, plattvärmeväxlare Pumptryck/flödeskurva för enheter med pumpmodul Tillgängligt systemtryck för enheter med pumpmodul... Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

3 0 - UPPSTART Inledande kontroller Uppstart Drift med två enheter i master/slav-läge Tilläggsvärme, elvärmare SYSTEMKOMPONENTER Kompressorer Smörjmedel Luftförångare Fläktar Elektronisk expansionsventil (EXV), huvudkrets Elektronisk expansionsventil (EXV), mellankylningskrets Fyrvägsventil Fuktindikator Filtertorkare Kondensor Economiser Köldmedium Högtryckspressostat FABRIKS- OCH FÄLTINSTALLERADE TILLBEHÖR UNDERHÅLL Underhåll, nivå Underhåll, nivå Underhåll, nivå 3 (eller högre) Åtdragningarnas vridmoment för elektriska skruvanslutningar Åtdragningarnas vridmoment för bultar och skruvar Förångarbatteri Underhåll av kondensor Karakteristik, R-407C KONTROLLISTA VID IGÅNGKÖRNING AV AW05 VÄRMEPUMPAR (FÖR ARKIVERING)...9 Fotografiet på framsidan visas endast i illustrativt syfte och ingår inte i något försäljningserbjudande eller kontrakt. Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 3

4 - INLEDNING Det är viktigt att berörd personal har god kännedom om innehållet i dessa drift- och skötselinstruktioner och om installationsplatsens specifika projektdata innan igångkörning av AW05-enheter påbörjas. AW05 värmepumpar är konstruerade för att hålla en hög nivå av säkerhet och pålitlighet, vilket gör igångkörning och underhåll lättare och ännu säkrare. De tillhandahåller säker och pålitlig service när de är i drift inom sitt applikationsområde. Procedurerna i den här drift- och skötselinstruktionen beskrivs i den ordning som gäller för installation, igångkörning, drift och underhåll. Det är viktigt att användaren förstår och följer de procedurer och de säkerhetsaspekter som anges i den här drift- och skötselinstruktionen, liksom information som finns på maskinens etiketter, t. ex: skyddskläder såsom handskar, skyddsglasögon, skyddsskor, korrekta verktyg och lämpliga kvalifikationer (elektriska, luftkonditionering, lokala föreskrifter). För att ta reda på om dessa produkter följer de Europeiska direktiven (maskinsäkerhet, lågspänning, elektromagnetisk kompatibilitet, utrustning under tryck, etc.) kontrollera CE-dokumenten för dessa produkter.. - Kontroll av utrustningen vid ankomst Inspektera enheten för skada eller saknade delar. Om skada upptäcks eller om leveransen är ofullständig, kontakta omedelbart transportbolaget. Bekräfta att den mottagna enheten överensstämmer med den som beställts. Jämför aggregatets märkplåt med beställningen. Enhetens märkplåt finns på två ställen: utvändigt, på en av enhetens sidor, samt inne i elskåpet. Märkplåten innehåller följande information: - Modellnummer - storlek - CE-märkning - Serienummer - Tillverkningsår och datum för test av tryck och vattentäthet - Det köldmedium som används - Köldmediefyllning per krets - PS: Min./max. tillåtet tryck (hög- och lågtryckssidan) - TS: Min./max tillåten temperatur (hög- och lågtryckssidan) - Säkerhetsventilens öppningstryck - Pressostatens frånslagstryck - Enhetens läcksökningstryck - Spänning, frekvens, antal faser - Maximal strömförbrukning - Maximal tillförd eleffekt - Enhetens nettovikt Bekräfta att alla tillbehör som beställts för installation på installationsplatsen har levererats och att de är kompletta och oskadade. Enheten måste regelbundet kontrolleras under hela dess livstid (tag vid behov bort termisk och/eller akustisk isolering) för att garantera att inga stötar (vid hantering av tillbehör, verktyg etc.) har skadat den. Skadade delar skall repareras eller avlägsnas. Se även avsnittet Underhåll.. - Säkerhetsaspekter vid installation Efter att enheten har mottagits och innan den igångkörs måste den inspekteras för skador. Kontrollera att köldmediekretsarna är intakta, i synnerhet att inga komponenter eller rör har flyttats eller krökts (exempelvis som en konsekvens av stötar). Vid tveksamma fall, utför ett läcktest för att se om enheten är tät. Om skada upptäcks vid mottagning, anmäl omedelbart skadan till transportföretaget. Aggregatet måste installeras på en plats som inte är tillgänglig för offentligheten samt skyddad mot åtkomst för icke auktoriserade människor. Avlägsna ej emballaget förrän enheten kommit på sin slutgiltiga position. Enheten kan lyftas med gaffeltruck, förutsatt att gaffeln placeras på rätt ställe och i rätt riktning under enheten. Enheten kan även lyftas med lyftremmar. Placera dessa på de ställen som markerats på enheten (etikett med instruktioner för hantering av enheten finns fäst på enhetens tank referera till kapitel.4). Använd lyftremmar av tillräcklig kapacitet och följ alltid de lyftinstruktioner som finns på de certifierade dimensionsritningarna. Full säkerhet kan endast garanteras om säkerhetsinstruktionerna följs. Följs ej dessa finns risk för personskada samt skadad utrustning. De här enheterna är ej konstruerade för att lyftas ovanifrån. Blockera aldrig någon säkerhetsutrustning. Informationen nedan gäller säkerhetsventilen i köldbäraroch kylmedelkretsen, samt säkerhetsventilen (ventilerna) i kylkretsen (kretsarna). Kontrollera att ventilerna är korrekt installerade innan enheten tas i drift. Säkerhetsventilerna är konstruerade och installerade för ge skydd mot brand. Alla fabriksinstallerade säkerhetsventiler är blyförseglade för att förhindra kalibreringsändringar. Säkerhetsventilerna måste anslutas till utblåsningsledningar för enheter installerade i begränsade utrymmen. Rören måste installeras på sådant sätt att människor och egendom ej riskerar att drabbas av köldmedieläckor. Dessa vätskor kan spridas ut i luften, men detta måste då ske långt ifrån något luftintag till byggnad. Om de töms ut, måste de tömmas i sådana mängder att den omgivande miljön kan absorbera dem. 4 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

5 Säkerhetsventiler måste regelbundet kontrolleras. Se avsnitt.5, Säkerhetsaspekter vid reparation. Om säkerhetsventiler är installerade på en växelventil, är denna utrustad med avstängningsventiler på båda utgångarna. Endast en av de två säkerhetsventilerna är öppen, den andra är isolerad. Lämna aldrig växelventilen i mellanpositionen, d.v.s. med båda vägarna öppna (lokalisera styrelementet i stopp-positionen). Om en säkerhetsventil tas bort för kontroll eller byte, kontrollera att det alltid finns en aktiv säkerhetsventil på var och en av de växelventiler som är installerade i enheten. Placera en dränerinsanslutning i utblåsningsledningen, nära varje säkerhetsventil, för att undvika ackumulering av kondensat eller regnvatten. Alla försiktighetsåtgärder för hantering av köldmedium måste utföras i enlighet med lokala föreskrifter. Vid ansamling av köldmedium i ett isolerat utrymme kan syret trängas undan och orsaka kvävning eller explosioner. Inandning av höga koncentrationer gas är farligt och kan orsaka hjärtproblem, medvetslöshet eller död. Gasen reducerar mängden syre för inandning samt orsakar irritation i ögon och på hud. De förmultnande produkterna kan vara farliga..3 - Utrustning och komponenter under tryck Dessa produkter innehåller utrustning eller komponenter under tryck. Vi rekommenderar att du konsulterar relevant nationell branchorganisation eller ägaren till utrustningen och kompo-nenterna under tryck (deklaration, återkvalificering, åter-testning etc). Karakteristiken för denna utrustning/dessa komponenter anges på märkplåten eller i den dokumentation som levererades med produkterna. Introducera inte höga statiska och dynamiska tryck jämfört med de existerande driftstrycken antingen service- eller testtryck i köldmediekretsen eller i värmeöverföringskretsen, särskilt: begräsning av upphöjningen av kondensorerna eller förångarna hänsynstagande till cirkulationspumparna..4 - Säkerhetsaspekter vid underhåll Arbete på elektriska komponenter eller köldmediekomponenter får endast utföras av kvalificerad servicepersonal (elektriker skall vara utbildade i enlighet med IEC klass BA4). Alla reparationer på köldmediekretsen skall utföras av kvalificerade kyltekniker, som har god kännedom om utrustningen. All lödning måste utföras av kvalificerade specialister. Varje öppnande eller stängande av en avstängningsventil måste utföras av en kvalificerad och auktoriserad kyltekniker. Dessa åtgärder får endast utföras när enheten är avstängd. Under hantering av enheten, samt underhålls- och servicearbete på enheten, måste de tekniker som arbetar på enheten vara utrustade med säkerhetshandskar, glasögon, skor och skyddskläder. Utför aldrig arbete på en enhet som fortfarande är strömsatt. Utför aldrig arbete på några elektriska komponenter förrän kraftmatningen till enheten har stängs av. Om underhållsåtgärder utförs på enheten, lås strömbrytaren i den öppna positionen med ett hänglås. Om arbetet avbryts, se till att inga kretsar är strömsatta när arbetet påbörjas igen. OBSERVERA: Även om aggregatet har stängts av, förblir kraftmatningen påslagen såvida inte enhetens eller kretsens manöverbrytare är öppen. Referera till elschemat för mer detaljer. Fäst lämpliga skyddsetiketter på enheten. Under arbete i fläktområdet, särskilt när galler eller höljen har avlägsnats, koppla bort kraftmatningen till fläkten för att förhindra automatisk återstart. Det är rekommenderat att installera en indikationsenhet som visar om köldmedium har läckt från ventilen. Närvaron av olja i utgångens mynning är en användbar indikator på att köldmedium har läckt. Håll mynningen ren för att garantera att eventuella läckor är uppenbara. Kalibreringen av en ventil som har läckt är generellt lägre än originalkalibreringen. Den nya kalibreringen kan påverka driftsintervallet. För att undvika att ventilen läcker eller utlöses i onödan, byt ut den eller kalibrera om den. DRIFTSKONTROLLER: VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE DET ANVÄNDA KÖLDMEDIET: Den här produkten innehåller fluoriderade växthusgaser som omfattas av Kyoto-protokollet. Köldmedietyp: R-407C Potential för global uppvärmning (GWP): 653 Periodiska inspektioner för köldmedieläckage kan vara nödvändigt beroende på europeiska eller lokala föreskrifter. Var god kontakta din lokala återförsäljare för mer information. Under systemets livstid måste inspektioner och tester utföras i enlighet med de nationella föreskrifterna. Kontroll av säkerhetsanordningar (bilaga D- EN 378-4): Om det inte finns några lokala föreskrifter måste säkerhetsanordningarna kontrolleras på installationsplatsen en gång per år (högtryckspressostater) och vart femte år för externa övertrycksanordningar (säkerhetsventiler). AW05-enheter använder köldmediet R-407C. Särskild utrustning måste användas vid arbete på köldmediekretsen (tryckmanometer, enhet för överföring av fyllning etc.). Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 5

6 Inspektera skyddsanordningarna (ventiler) noggrant minst en gång per år. Utför inspektionen oftare om aggregatet är i drift i en korrosiv miljö. Utför läcksökning regelbundet och reparera eventuella läckor omedelbart. Kontrollera regelbundet att vibrationsnivåerna förblir acceptabla, och att de ligger nära vibrationsnivåerna vid den initiala igångkörningen. Innan en köldmediekrets öppnas, överför köldmediet till de flaskor som tillhandahållits för detta specifika ändamål, och avläs tryckmanometrarna. Byt köldmedium när utrustning fallerar, och följ ett tillvägagångssätt såsom t. ex. det som beskrivs i NFE 9-795, eller utför en köldmedieanalys i ett specialistlaboratorium. Om köldmediekretsen förblir öppen under längre tid än en dag efter en åtgärd (exempelvis komponentbyte), måste öppningarna pluggas igen, och kretsen måste fyllas med kväve (skyddsgas). Målet är att förhindra att fukt från atmosfären tränger in och orsakar korrosion på de interna väggarna och på andra oskyddade stålytor..5 - Säkerhetsaspekter vid reparation Alla installationsdelar måste skötas av ansvarig personal, för att undvika materialförslitning och personskador. Fel och läckor måste repareras omedelbart. Den auktoriserade teknikern har ansvar för att felet repareras omedelbart. Varje gång som reparationer har utförts på enheten måste säkerhetsanordningarna åter kontrolleras. Följ reglerna och rekommendationerna i enhetens och HVACs säkerhetsstandarder för installation, såsom: EN378, ISO 549 etc. Använd under inga omständigheter syre för att rensa rör eller för att trycksätta maskinen. Syre reagerar våldsamt tillsammans med olja, fett och andra vanliga ämnen. Överskrid aldrig specificerade gränser för maximalt driftstryck. Verifiera de testvärden för hög- och lågtryck som finns i denna instruktion samt på enhetens märkplåt. Använd inte luft för att utföra läcksökning. Använd endast torrt kväve. Löd ej och använd inte skärbrännare på köldmedierör eller på någon komponent i köldmediekretsen förrän allt köldmedium (vätska och gas) har avlägsnats från vätskekylaren. Spår av gas skall tas bort med hjälp av torrt kväve. Om köldmediet kommer i kontakt med öppen flamma bildas giftiga gaser. Nödvändig skyddsutrustning måste finnas tillgänglig, och lämpliga brandsläckare för systemet och köldmedietypen måste finnas nära utrustningen där de är lättåtkomliga. Använd inte hävert vid hantering av köldmedium. Undvik att få köldmedium i vätskefas på huden eller i ögonen. Använd skyddsglasögon. Tvätta bort det som spillts på huden med tvål och vatten. Om köldmedium i vätskefas kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta sedan läkare. Utsätt aldrig köldmediecylindern för direkt flamma (blåslampa) eller direkt ånga (högtrycksrengörare). Följden kan bli farligt övertyck. Följ tillämpbara föreskrifter vid avlägsnande och förvaring av köldmedium. Dessa föreskrifter, vilka tillåter konditionering och återvinning av halogenerade kolväten under optimala kvalitetsförhållanden för produkten, och optimala säkerhetsförhållanden för människor, egendom och miljö, beskrivs i standard NFE Referera till enhetens certifierade dimensionsritningar. Återanvänd inte återvinningsflaskor (ej returnerbara), och försök inte att återfylla dem, då detta är farligt och olagligt. När en återvinningsflaska tömts, avlägsna återstående gas och lämna flaskan vid plats avsedd för återvinning. Utsätt inte återvinningsflaskan för eld. Avlägsna inte köldmediekretsens komponenter eller kopplingar medan aggregatet är trycksatt eller i drift. Försäkra dig om att trycket är 0 kpa innan komponenter avlägsnas eller en krets öppnas. Försök inte reparera eller återställa säkerhetsutrustning om korrosion eller uppsamlingar av främmande material (rost, smuts, beläggning etc) hittats i ventilkroppen eller i mekaniken. Ersätt istället utrustningen. Installera inte säkerhetsventiler i serie eller i omvänd ordning. OBSERVERA: Ingen del av enheten får användas som gångväg, räcke eller stöd. Kontrollera och reparera periodiskt, och byt vid behov ut, komponenter eller rör som visar tecken på slitage. Gå inte på köldmedierör. Rören kan gå sönder och läcka ut köldmedium, vilket kan orsaka personskada. Klättra inte över maskinen. Använd plattform eller annan stödanordning. Använd mekanisk utrustning (kran, hiss etc) för att lyfta eller flytta tunga komponenter. Även om komponenterna är lätta, använd lyftutrustning om det finns risk för halka eller att balansen förloras. Använd endast reparations- eller ersättningsdelar vars specifikationer överensstämmer med originalutrustningen. Tappa inte av en vattenkrets som innehåller industriell brine utan tillstånd från maskinansvarig. Stäng in- och utgående avstängningsventiler för vätska och töm köldbärarkretsen innan arbete inleds på komponenter som installerats i kretsen (nätfilter, pump, flödesvakt etc). 6 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

7 Inspektera med jämna mellanrum samtliga ventiler, kopplingar och all rördragning, så att ingen korrosion eller läcka uppkommit. Det är rekommenderat att använda öronskydd om arbete utförs nära enheten och enheten är i drift. Kontrollera alltid att korrekt köldmedietyp används innan enheten återfylls. Påfyllning av annat köldmedium än originaltypen (R-407C) skadar maskinens drift och kan leda till att kompressorerna går sönder. De kompressorer som är i drift med R-407C är fyllda med en syntetisk polyolesterolja. Innan åtgärder utförs på köldmediekretsen måste hela köldmediefyllningen ha återvunnits. - ATT FLYTTA OCH STÄLLA ENHETEN PÅ PLATS. - Flytt av enheten Se avsnitt., Säkerhetsaspekter vid installation.. - Att ställa enheten på plats För information om utrymmeskrav för anslutningar och service hänvisas till avsnitt 3, Dimensioner, utrymmeskrav. För tyngdpunktens koordinater, monteringshålens position och viktfördelningens punkter, hänvisas till de certifierade dimensionsritningarna, vilka bifogas med enheten. Dessa aggregat kräver för sina normala användningsområden inte jordbävningssäkerhet. Jordbävningssäkerhet har inte verifierats. VAR FÖRSIKTIG: Använd endast lyftband på de speciella punkter som finns utmärkta på enheten. Kontrollera följande innan enheten ställs på plats: Att underlaget är tillräckligt starkt. Om nödvändigt, förstärk golvytan. Om värmepumpen ska vara i drift vid temperaturer som understiger 0 C måste den höjas åtminstone 300 mm från marken. Detta är nödvändigt för att förhindra isbildning på enhetens ramar och för att möjliggöra korrekt enhetsdrift på platser där snönivån kan nå denna höjd. Om risk finns för större snödjup, måste aggregatet placeras högre för att vara fri från snön. Att enheten har placerats på en plan yta (maximal tillåten differens är 5 mm på båda axelriktningarna). Att det finns tillräckligt med utrymme ovanför enheten för luftflödet och för åtkomst av komponenter (se dimensionsritningarna). Att antalet stödpunkter är tillräckligt, och att de finns på rätt platser. Att ingen översvämningsrisk föreligger på installationsplatsen. VAR FÖRSIKTIG: Kontrollera att alla paneler är ordentligt säkrade innan enheten lyfts. Höj och sänk enheten med stor försiktighet. Alltför mycket lutning kan skada enheten och försämra dess drift. Om AW05-enheten hissas med rigg, är det tillrådligt att skydda batterierna från stötar när enheten hissas. Använd balkar eller lyftbom för sprida lyftbanden ovanför aggregatet. Luta inte enheten mer än 5. VARNING: Tryck ej på panelerna för att få enheten i rätt läge. Endast basen är konstruerad för att klara ett sådant tryck..3 - Kontroller innan igångkörning Innan igångkörningen av värmepumpssystemet måste den fullständiga installationen verifieras mot systemritningar, diagrammen för systemets rörläggning och instrumentering, samt elscheman. Under verifieringen ska de nationella föreskrifterna följas. Om det inte finns några föreskrifter, referera till bilaga G i standard EN378-, specifikt: Externa visuella installationskontroller: Jämför den fullständiga installationen med ritningar gällande köldmediesystem och kraftmatning. Kontrollera att alla komponenter överensstämmer med angivna specifikationer. Kontrollera att alla säkerhetsdokument och all utrustning som krävs i nuvarande europeiska standarder är på plats. Bekräfta att alla säkerhets- och miljöskyddsanordningar överensstämmer med nuvarande europeisk standard. Bekräfta att alla dokument för tryckkärl, certifikat, märkplåtar, filer, instruktionsmanualer som krävs i nuvarande europeiska standarder är på plats. Se till att säkerhetsvägar inte är blockerade. Bekräfta instruktionerna och direktiven för att förhindra avsiktligt avlägsnande av köldmediegaser. Kontrollera anslutningarnas åtdragning. Kontrollera stöden och fixerande element (material och anslutning). Kontrollera lödningars och andra sammanfogningars kvalitet. Kontrollera skyddet mot mekanisk skada. Kontrollera skyddet mot värme. Kontrollera skyddet för rörliga delar. Bekräfta tillgängligheten för underhåll och reparation, och för att kontrollera rörläggningen. Bekräfta ventilernas status. Kontrollera kvaliteten på den termiska isoleringen och på kondensisoleringen. Kontrollera att ventilationen i maskinrummet är tillräcklig. Kontrollera köldmediedetektorerna. Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 7

8 .4 - Lyftetiketter AW AW M 000 Z Y + 0 X + 40 Z + 0 Y + 0 X + 40 AW05 Dimensioner i mm X Y Z AW AW05 Dimensioner i mm X Y Z Z + 0 X + 50 Y + 50 ANMÄRKNINGAR:. Material: självhäftande vinyl Symbolerna måste vara centrerade. 3. Symbolerna är svarta mot röd bakgrund. AW05 Dimensioner i mm X Y Z Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

9 3 - DIMENSIONER, UTRYMMESKRAV 3. - AW , enheter med och utan pumpmodul ANMÄRKNINGAR: A Ej certifierade dimensionsritningar Vid utformning av installation, referera till de certifierade dimensionsritningarna. Dessa levereras med enheten eller finns tillgäng liga på begäran. Alla dimensioner är angivna i mm Elskåp Referera även till dimensionsritningarna för fixerpunkter, viktdistribution och tyngpunktens koordinater. B I flerdubbla enhetsinstallationer (maximalt 4 enheter), måste utrymmet mellan enheterna ökas från 000 till 000 mm. C Höjden på den solida ytan får inte överskrida m. Vatteninlopp Vattenutlopp Rekommenderat utrymmeskrav för luftflöde Rekommenderat utrymmeskrav för underhåll Luftutlopp, får ej blockeras Ingång, kraftmatning Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 9

10 3. - AW , enheter med och utan pumpmodul ANMÄRKNINGAR: A Ej certifierade dimensionsritningar Vid utformning av installation, referera till de certifierade dimensionsritningarna. Dessa levereras med enheten eller finns tillgäng liga på begäran. Alla dimensioner är angivna i mm Elskåp Referera även till dimensionsritningarna för fixerpunkter, viktdistribution och tyngpunktens koordinater. B I flerdubbla enhetsinstallationer (maximalt 4 enheter), måste utrymmet mellan enheterna ökas från 000 till 000 mm. C Höjden på den solida ytan får inte överskrida m. Vatteninlopp Vattenutlopp Rekommenderat utrymmeskrav för luftflöde Rekommenderat utrymmeskrav för underhåll Luftutlopp, får ej blockeras Ingång, kraftmatning 0 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

11 3.3 - AW , enheter med och utan pumpmodul ANMÄRKNINGAR: A Ej certifierade dimensionsritningar Vid utformning av installation, referera till de certifierade dimensionsritningarna. Dessa levereras med enheten eller finns tillgäng liga på begäran. Alla dimensioner är angivna i mm Elskåp Referera även till dimensionsritningarna för fixerpunkter, viktdistribution och tyngpunktens koordinater. B I flerdubbla enhetsinstallationer (maximalt 4 enheter), måste utrymmet mellan enheterna ökas från 000 till 000 mm. C Höjden på den solida ytan får inte överskrida m. Vatteninlopp Vattenutlopp Rekommenderat utrymmeskrav för luftflöde Rekommenderat utrymmeskrav för underhåll Luftutlopp, får ej blockeras Flerdubbel enhetsinstallation Solid vägg Ingång, kraftmatning Solid vägg ANMÄRKNING: Om enhetens väggar är högre än m, kontakta fabriken Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

12 4 - TEKNISKA DATA AW Driftsvikt* Standardenhet utan pumpmodul kg Standardenhet + pumpmodul (tillbehör) kg Ljudnivåer Ljudeffektnivå 0 - W** db(a) Ljudtrycksnivå vid 0 m*** db(a) Kompressorer Hermetiska scrollkompressorer 48,3 v/s Krets A Antal effektsteg Köldmediefyllning R-407C Krets A kg 8,0 8,8 9,7 0,0 3,,0 6,5 Effektreglering Minimal effekt % Kondensorer Direktexpansion, lödad plattvärmeväxlare Vattenvolym l 4,9 6,4 8, 9,6, 6,4,7 Max. driftstryck på vattensidan utan pumpmodul kpa Max. driftstryck på vattensidan med pumpmodul kpa Fläktar Axial flying bird 4 fläktar med roterande inkapsling Mängd Totalt luftflöde (hög hastighet) l/s Hastighet v/s Förångare Ytförstorade kopparrör, aluminiumlameller Pumpmodul (tillbehör) En pump, tre hastigheter Pump, Victaulic nätfilter, avstängningsventil, vatten + avluftningsventiler, givare för kavitationstryck Vattenanslutningar (med och utan pumpmodul) Victaulic Anslutningar**** tum -/4 -/4 -/ -/ -/ Utvändig rördiameter mm 4,4 4,4 48,3 48,3 48,3 60,3 60,3 Ramfärg Färgkod RAL 7035 * Vikten anges endast som riktlinje. För information om enhetens köldmediefyllning, se enhetens märkplåt. ** I enlighet med ISO *** Beräknad från ljudeffektnivån Lw(A). **** Enheterna AW05 0 och AW inkluderar två rördelar för -/4 Victaulic till gänganslutningar. 5 - ELEKTRISKA DATA AW05 - Standardenhet (utan pumpmodul) Kraftmatning Nominell kraftmatning V-ph-Hz Spänningsområde V Manöverkretsens matning 4V, via intern transformator Maximal startström (Un)* Standardenhet A 04,6 0,6 3,0 7,0 9,0 545,5 Enhet med tillbehöret elektronisk mjukstart A 56, 55, 70,0 90,8 0, 0,5 4,5 Enhetens strömfaktor vid maximal effekt** 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Maximal tillförd eleffekt** kw 8,7,6,9 4,6 6,8 5,8 33,7 Nominell strömförbrukning*** A 4,3 6,9 0, 3, 7,9 39,7 55, Maximal strömförbrukning (Un)**** A 6,,3 4, 7, 3, 47,5 6,5 Maximal strömförbrukning (Un-0%) A, 8,4 3, 36,4 4,0 63,7 83,3 Enhetens elreserv, förreglingssidan Förreglingsreserv vid 4V styrkraftmatningen Kortslutningsstabilitet och skydd Se tabellen på nästa sida * Maximal momentan startström (den minsta kompressorns/kompressorernas maximala driftsström + fläktströmmen + den största kompressorns startström). ** Tillförd eleffekt, kompressorer och fläktar, vid enhetens driftsgränser (mättad suggastemperatur 0 C, mättad kondenseringstemperatur 65 C) och nominell spänning på 400V (data angivna på enhetens märkplåt). *** Standardiserade Euroventvillkor: ingående/utgående kylmedeltemperatur 40 C/45 C, utomhustemperatur 7 C torr temperatur/6 C våt temperatur. **** Maximal driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 400 V (värdena finns angivna på enhetens märkplåt). Maximal driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 360 V. Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

13 5. - Kompressoranvändning och elektriska data för standardenheter Kompressor I Nom I Max (Un) I Max (Un-0%) LRA* A LRA** A Kosinus Phi (max.) ZH8KVE 0,7,5 7, , ZH4KVE 3,3 7,7 4, , ZH33KVE 6, 0, 8, , ZH40KVE 9, 3, 3, , ZH48KVE 3,9 7, 38, , I Nom Nominell strömförbrukning vid standard Euroventvillkor (se definition av villkor under nominell strömförbrukning), A I Max Maximal driftsström vid 360 V, A * Startström vid nominell spänning, A ** Startström vid nominell spänning, elektronisk mjukstart 5. - Effekter, kortslutningsström (TN-system*) - standardenhet (med huvudbrytare utan säkring) AW Värde utan externt skydd Kortsiktig ström vid s - lcw - ka rms 0,6 0,6 0,6,6,6,6 Tillåten strömtopp - lpk - ka pk 4,5 4,5 4, Värde vid externt skydd (motorskydd) Villkorlig kortslutningsström lcc - ka rms 5, ,7 7,7 6, 0 Siemens maximalbrytare - kompakt serie Referensnummer** 5SY SY SY SY SY SP SP439-7 Värde med externt skydd (säkringar) Villkorlig kortslutningsström lcc - ka rms ,5 Siemenssäkring (gl/gg) * Jordningssystem ** Om ett annat skyddssystem för strömbegränsning används måste utlösningskarakteristiken för dess tid-ström och termiska begränsning (l t) åtminstone motsvara de för Siemens strömbrytare. Kontakta dit närmaste Carrier-kontor. Värdena för kortslutningsström ovan är i enlighet med TN-systemet. Anmärkningar, elektriska data: AW enheter har en enda punkt för kraftmatning, placerad omedelbart före huvudbrytaren. Elskåpet innefattar följande standarddelar: - en huvudbrytare - startenhet och motorskyddsutrustning för varje kompressor, fläktarna och pumpen - styrutrustning Fältanslutningar: Samtliga systemanslutningar och elektriska installationer måste ske i enlighet med lokala direktiv. Carrier AW05-enheter är konstruerade för att uppfylla dessa direktiv. Vid konstruktionen av den elektriska utrustningen har särskild uppmärksamhet ägnats åt rekommendationerna i norm EN (maskinsäkerhet - elektriska maskinkomponenter - del : allmänt regelverk - vilket motsvarar IEC 6004-). VIKTIGT: Rekommendationerna i IEC är generellt accepterade som överensstämmelse med kraven i installationsdirektiven. Att följa reglerna i norm är det bästa sättet att också nå överensstämmelse med maskindirektiven.5.. Bilaga B i EN beskriver den elektriska karakteristiken som används för drift av maskiner. Nedan specificeras driftsmiljön för AW05-enheterna:. Omgivning* - Omgivning som den klassificeras i EN 607 (motsvarar IEC 607): - utomhusinstallation* - omgivningstemperatur: -0 C till +40 C, klass 4K4H - höjd över havsnivå: 000 m - närvaro av hårt material, klass 4S* (ej märkbart mycket damm i närheten) - närvaro av korrosiva och förorenande substanser, klass 4C (försumbart). Kraftmatningens frekvensavvikelse: ± Hz. 3. Nolledaren (N) får ej anslutas direkt till aggregatet (om nödvändigt använd en transformator). 4. Överströmsskydd för extern kraftmatning till aggregatet ingår inte. 5. Den fabriksinstallerade manöverbrytaren/maximalbrytaren stämmer överens med direktiven i EN Enheten är konstruerad för anslutning till TN-nätverk (IEC 60364). Vid anslutning till IT nätverk får nolledaren ej kopplas till nätverkets jordledare. En lokal jordanslutning måste ordnas, konsultera därför elutbildad personal vid den elektriska installationen. ANMÄRKNING: Om det vid någon installation skulle råda villkor som ej överensstämmer med de ovan beskrivna, eller om det finns andra villkor som bör tas i beaktande; kontakta alltid din lokala Carrier-återförsäljare. * Den erforderliga skyddsnivån för denna klass är IP43W (i enlighet med referensdokument IEC 6059). Samtliga AW05-aggregat är skyddade till IP44CW och uppfyller detta skyddsvillkor. Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 3

14 6 - APPLIKATIONSDATA 6. - Enhetens driftsområde Kondensor Minimal Maximal Ingående vattentemp. vid igångstart C 8 57 Utgående vattentemp. vid drift C Ingående/utgående vattentemp. skillnad K 3 0 Förångare Minimal Maximal Ingående lufttemperatur* C Anmärkning: Överskrid inte den maximala driftstemperaturen. * Utomhustemperatur: För transport och förvaring av AW05 enheter är de minimala och maximala tillåtna temperaturerna -0 C och +50 C. Det är rekommenderat att dessa temperaturer används för transport via container. ** Referera till det minimala vattenflödet för varje maskin (se avsnitt 6.). Utgående vattentemperatur, C Vattenkretsens volym Minimal vattenkretsvolym Värmepumpen används i en tappvarmvattenapplikation och måste värma en mellanliggande krets som levererar tappvarmvatten via en värmegenerator. Regelbundna kontroller måste utföras på vattensystemet för att upptäcka eventuellt bildande av flagor. Värmepumpen i den här sortens applikation får aldrig leverera tappvarmvatten direkt. Den minimala vattenkretsen i liter bestäms genom följande formel: Volym (l) = CAP (kw) x N, där CAP är den nominella värmeeffekten vid nominella driftsvillkor. Värmedrift eller tappvarmvattenapplikation AW AW N 5,0 l 3,0 l Denna volym är nödvändig för att uppnå temperaturmässig stabilitet och precision. För att uppnå den här volymen kan det vara nödvändigt att lägga till en lagringstank till kretsen. Denna tank ska vara utrustad med bafflar som möjliggör blandning av vätskan (vatten eller brine). Se exemplen nedan Ingående lufttemperatur, C Fullast 6. - Flöde, plattvärmeväxlare Dålig Bra AW05 Minimalt flöde, l/s Maximalt flöde med pumpmodul, l/s* Maximalt flöde utan pumpmodul, l/s** 0 0,4,6, ,5,7, ,7 3,3 3, 045 0,8 3,3 3, ,9 3, 4,6 075, 5,9 6,4 05,6 6, 8,5 * Maximalt flöde vid ett tillgängligt tryck på 5 kpa. ** Maximalt flöde vid en vattentemperaturskillnad på 3 K. Anmärkning: För en tappvarmvattenapplikation (utgående vattentemperatur = 65 C), vattentemperaturskillnaden måste vara minst 8 K Minmalt vattenflöde Om installationsflödet understiger det minimala flödet finns risk för överdriven försmutsning av kondensorn Maximalt flöde, plattvärmeväxlare Detta begränsas av det tillåtna tryckfallet för plattvärmeväxlare. Dessutom måste ett minimalt T på 3 K garanteras, vilket motsvarar ett vattenflöde på 0,09 l/s per kw. Dålig Expansionstankens volym Enheter med pumpmodul innehåller inte en expansionstank. Detta måste inkluderas i vattenkretsen. Tabellen nedan anger den extra volym som den extra tanken måste tillhandahålla, baserat på vattenkretsens volym, den vätska som används och dess koncentration. Expansionstankens volym % av vattenkretsvolymen* Rent vatten 3,0 0% etylenglykol 3,0 0% etylenglykol 3,5 30% etylenglykol 3,8 40% etylenglykol 4, Bra * Beräkning baserad på en fyllningstemperatur på 0 C 4 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

15 7 - ELEKTRISK ANSLUTNING 7. - Elskåp Var god referera till de certifierade dimensionsritningar som levereras med enheten Kraftmatning Kraftmatningen måste överensstämma med de specifikationer som står på värmepumpens märkplåt. Den tillförda spänningen måste befinna sig inom det område som specificeras i tabellen för elektriska data. För anslutningar hänvisas till elschema. VARNING: Om vätskekylaren tas i drift med felaktig spänning eller med för hög fasobalans betraktas detta som försummelse, och leder till att Carriers garanti förklaras ogiltig. Om fasobalansen överskrider % för spänning eller 0% för ström, kontakta din lokala elleverantör omedelbart och se till att värmepumpen inte tas i drift förrän nödvändiga åtgärder vidtagits Spänningens fasobalans (%) 00 x max. avvikelse från genomsnittsspänningen Genomsnittsspänning Exempel: Vid 400 V - 3 fas - 50 Hz kraftmatning, uppmäts den individuella fasobalansen till: AB = 406 V ; BC = 399; AC = 394 V Genomsnittsspänning = ( )/3 = 99/3 = 399,7 säg 400 V Beräkna den maximala avvikelsen från 400 V genomsnitt: (AB) = = 6 (BC) = = (CA) = = 6 Motor Den maximala avvikelsen från genomsnittet är 6 V. Den största procentuella avvikelsen är: 00 x 6/400 =,5% Detta är mindre än tillåtna % och därför acceptabelt Rekommenderad kabelarea Dimensionering av kabelarea ligger på installatörens ansvar, och är beroende av de egenskaper och regler som gäller för varje installationsplats. Informationen i tabellen nedan är endast avsedd för rådgivande syfte och gör inte Danfoss ansvariga för kabeldimensioneringen. Efter att kabelarean bestämts, med hjälp av de certifierade dimensionsritningarna, måste installatören se till att det blir lätt att ansluta, och utföra nödvändiga justeringar på installationsplatsen. Kabelanslutningarna på huvudbrytaren är som standard utformade för de kabelareor som finns listade i tabellen nedan. Beräkningarna är baserade på maximal maskinström (se tabell för elektriska data). Standardiserade installationsmetoder för enheter installerade utomhus har tillämpats i enlighet med IEC 60364, tabell 5C: Nr. 7: upphängda ledningar Nr. 6: nedgrävd ledning med en förslitningskoefficient på 0. Beräkningen baseras på PVC eller XLPE- isolerade kablar med kopparkärna. Hänsyn har tagits till en maximal temperatur på 40 C. Den givna kabellängden begränsar spänningsfallet till < 5% (längd L i meter - se tabellen nedan). VIKTIGT: Innan anslutning av huvudkablarna (L - L - L3) görs till huvudbrytaren/isoleringsbrytaren, är det viktigt att kontrollera att de tre faserna är inkopplade i rätt ordning. Elkabelns ingång Elkablarna kan gå in i AW05 elskåpet från undersidan eller från enhetens sida, vid undre änden av vinkeljärnet. Förstansade hål underlättar ingången. Referera till de certifierade dimensionsritningarna för enheten. En öppning under elskåpet möjliggör introduktion av kablarna Fältansluten styrkoppling Referera till AW05 reglermanual och de certifierade elscheman som levereras med aggregatet när det gäller information om följande funktioner: Förregling, värmebärarpump (obligatorisk) Extern av/på brytare Extern effektbegränsningsbrytare Dubbla börvärden - extern omställning Larm-, varnings- och driftsrapport Tabell över minimala och maximala kabelareor för anslutning till AW05-enheter Manöverbrytare Anslutningsbar kabel Max. anslutningsbar area Min. kabelarea Max kabelarea AW05 Area (mm ) Area (mm ) Max längd (m) Kabeltyp Area (mm ) Max längd (m) Kabeltyp 0 x 0 x 6 00 XLPE Cu x 0 0 PVC Cu 030 x 0 x 6 00 XLPE Cu x 0 45 PVC Cu 035 x 0 x 0 30 XLPE Cu x 0 45 PVC Cu 045 x 6 x 0 30 XLPE Cu x 6 45 PVC Cu 055 x 6 x 0 30 XLPE Cu x 6 45 PVC Cu 075 x 6 x 6 0 XLPE Cu x 6 45 PVC Cu 05 x 35 x 35 0 XLPE Cu x 35 0 PVC Cu Kraftmatningens kabelarea (se diagrammet i avsnittet Elektrisk anslutning ). Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 5

16 7.6 - Kraftmatning Efter uppstart får kraftmatningen endast kopplas bort för snabba underhållsåtgärder (maximalt en dag). För längre underhållsåtgärder eller när enheten tags ur service och förvaras måste kraftmatningen upprätthållas för att garantera kraftmatning till värmarna (enhetens frysskydd) V kraftmatningsreserv Efter tillbehören har anslutits garanterar transformatorn tillgång till en 4 VA eller A kraftmatningsreserv för styrkretsen på installationsplatsen. 8 - VATTENANSLUTNINGAR För information om storlekar och positioner på värmeväxlarens vatteninlopps- och utloppsanslutningar hänvisas till de certifierade dimensionsritningar som levereras med enheten. Vattenrören får inte överföra några radial- eller axialkrafter till värmeväxlarna, ej heller några vibrationer. Vattnet måste analyseras, och lämpliga anordningar för avslamning, filtrering, vattenbehandling, styrutrustning och överströmningsventiler byggas in för att förhindra korrosion (exempelvis skada på rörytans skydd om vätskan är oren), försmutsning och förslitning av vattenkretsen. Innan uppstart, bekräfta att värmeväxlarvätskan är kompatibel med materialen och vattenkretsens beläggning. I händelse av tillsatser och andra vätskor än de som rekommenderas av Danfoss, kontrollera att vätskorna inte anses vara gaser, och att de tillhör klass i enlighet med definitionen i direktiv 97/3/EC. Danfoss rekommendationer gällande värmeväxlarvätskor: Inga NH 4+ ammoniumjoner i vattnet, då de är mycket skadliga för koppar. Detta är en av de viktigaste faktorerna när det gäller kopparrörens livstid. Ett innehåll på några tiondelars mg/l kommer med tiden att vålla allvarliga frätskador på kopparen. Cl - kloridjoner är skadliga för koppar med risk för perforering genom korrosion. Om möjligt håll mängden lägre än 0 mg/l. SO 4 - sulfatjoner kan orsaka perforerande korrosion om mängden överstiger 30 mg/l. Inga fluoridjoner (< 0, mg/l). Inga Fe + och Fe 3+ joner med ej negligerbara nivåer av upplöst syre får finnas närvarande. Upplöst järn < 5 mg/l med upplöst syre < 5 mg/l. Upplöst kisel: kisel är ett surt vattenelement och kan också leda till korrosionsrisk. Innehåll < mg/l. Vattnets hårdhet: > 0,5 mmol/l. Värden mellan 0,5 och,5 mmol/l kan rekommenderas. Detta underlättar avlagring som kan begränsa korrosion av kopparen. Värden som är alltför höga kan med tiden orsaka blockeringar i rören. En total alkalimetrisk titrering (TAC) under 00 är önskvärd i primära tappvarmvatten-kretsar och för värmeapplikationer. Upplöst syre: Varje plötslig förändring i vattnets syrsättningsvillkor måste undvikas. Det är lika skadligt att befria vattnet från syre genom att blanda det med ädelgas som det är att översyrsätta det genom att blanda det med rent syre. När syrsättningsvillkoren störs, underlättas destabilisering av kopparhydroxider och förstoring av partiklar. Specifikt motstånd elektrisk konduktivitet: ju högre det specifika motståndet, desto långsammare korrosionstendens. Värden över 30 Ohm/m är önskvärda. En neutral omgivning gynnar maximala värden för specifikt motstånd. För elektrisk konduktivitet kan värden i storleksordningen 0-60 ms/m rekommenderas. ph: I idealfallet ph neutralt vid 0-5 C (7 < ph < 8). IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: Påfyllning, tillägg eller dränering av vätska från vattenkretsen måste utföras av kvalificerad personal, genom användning av avluftningsventiler och material som är lämpliga för produkten. Påfyllningsanordningarna för vattenkretsen fältinstalleras. Påfyllning och avlägsnande av värmeväxlarvätskor får endast utföras genom användning av de anordningar som installatören ska ha installerat på vattenkretsen Säkerhetsåtgärder och rekommendationer vid drift Vattenkretsen ska konstrueras för att ha minsta möjliga antal krökar och horisontella rör vid olika nivåer. Följande grundläggande kontroller ska genomföras: Notera värmeväxlarnas vatteninlopp och utlopp. Installera manuella eller automatiska avluftningsventiler vid samtliga kretsens höga punkter. Använd ett expansionskärl för att upprätthålla trycket i systemet, och installera en säkerhetsventil samt en expansionstank. Enheter med pumpmodul inkluderar säkerhetsventil. Installera vattentermometrar i både de ingå ende och utgående vattenanslutningarna nära förångaren. Installera dräneringsventiler vid alla låga punkter för att möjliggöra avtappning av hela kretsen. Installera avstängningsventiler nära de ingående och utgående vattenrören. Använd flexibla anslutningar för att reducera vibrationsöverföringar till rördragningen. Isolera all rördragning efter det att läcksökning genomförts, för att förhindra värmeförlust. Linda in isoleringarna med en diffusionsspärr. Om den externa vattenrörläggningen till enheten finns i en miljö där utomhustemperaturen kan falla under 0 C, skall den isoleras, och en elektrisk värmare skall installeras för att skydda rören. ANMÄRKNING: För enheter som inte är utrustade med pumpmodul måste ett nätfilter installeras. Detta måste installeras på de ingående vattenrören efter tryckmanometern på enhetens inlopp. Den måste vara placerad på en position som är lätt tillgänglig för borttagning och rengöring. Filtrets maskstorlek måste vara, mm. 6 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

17 Plattvärmeväxlaren kan smutsas ned snabbt vid enhetens initiala uppstart, och enhetens drift försämras (reducerat vattenflöde pga ökat tryckfall). Därför måste alltid ett filter installeras på ingången till värmeväxlaren. Enheter med pumpmodul är utrustade med den här sortens filter. Introducera inte något signifikant statiskt eller dynamiskt tryck i värmeväxlarkretsen (med hänsyn till de specificerade driftstrycken). De produkter som kan installeras till för termisk isolering av tankar, rör etc. under anslutningen av vattenrör måste vara kemiskt neutrala i relation till de material och beläggningar som de appliceras på. Detta är även fallet för de produkter som ursprungligen levererats av Danfoss Pumpanslutningar Diagrammet på nästa sida visar en schematisk pumpinstallation. Vid påfyllning av vattenkretsen, använd avluftningsventiler för att tömma eventuella kvarvarande luftfickor Skydd mot kavitation För att försäkra pumparnas pålitlighet i de integrerade pumpmodulerna (tillbehör 6), innehåller styralgoritmen för AW05-enheterna antikavitationsskydd. Det är därför nödvändigt att garantera ett minimalt ingående pumptryck på 40 kpa (0.4 bar) under drift och vid avstängning. Ett tryck under 40 kpa kommer att förhindra uppstart av enheten eller orsaka ett larm samtidigt som enheten stängs av. För att erhålla tillräckligt tryck rekommenderas: att trycksätta köldbärarkretsen mellan och 4 bar (maximalt), att rengöra köldbärarkretsen innan påfyllning med vatten (se avsnitt 9. och 9.3), att regelbundet rengöra nätfiltret, att inte använda de integrerade pumpmodulerna för en öppen krets Frysskydd Plattvärmeväxlarna, rördragningen och pumpmodulen kan skadas av frost trots enheternas inbyggda frysskydd. Frysskydd för plattvärmeväxlaren och alla köldbärarkomponenter garanteras: Ner till -0 C genom elvärmare (värmeväxlare och intern rördragning) med automatisk matning (enheter utan pumpmodul). Ner till -0 C genom en elvärmare på värmeväxlaren som har automatisk matning och pumpcykling (standard för enheter med pumpmodul). Ner till -0 C genom elvärmare (värmeväxlare och intern rördragning) som har automatisk matning och pumpcykling (enheter med pumpmodul och tillbehöret Förstärkt frysskydd ). Stäng aldrig av plattvärmeväxlaren och köldbärarkretsvärmarna eller pumpen, annars kan frysskyddet inte garanteras. Av detta skäl måste enhetens huvudbrytare samt den extra skyddsbrytaren för värmarna alltid vara slutna (för dessa komponenters placering, se elschemat). För att garantera frysskydd för enheter med pumpmodul måste vattencirkulationen i köldbärarkretsen upprätthållas genom att pumpen periodiskt slås på. Om en avstängningsventil är installerad måste en förbikoppling inkluderas i enlighet med illustrationen nedan. Vattennätverk Vinterposition Stängd Stängd Öppen Enhet VIKTIGT: Beroende på de atmosfäriska förhållandena i ditt område måste du göra följande när enheten stängs av under vintern: Tillsätt etylenglykol eller propylenglykol med tillräcklig koncentration för att skydda installationen upptill en temperatur på 0K under den lägsta temperatur som kan förväntas inträffa på installationsplatsen. Om etylenglykol eller propylenglykol tillsätts, se till att enhetspumpen inte används för att lägga till ren glykol och för att tilldela rätt mängd (möjlig pumpskada). Mixen som läggs till ska alltid vara uppmätt i förväg. Om enheten inte används under en längre period är det rekommenderat att avtappa den och som säkerhetsåtgärd fylla på etylenglykol eller propylenglykol i värmeväxlaren, genom användning av avluftningsventilens anslutning för ingående vatten. Vid nästa säsongs start, återfyll enheten med vatten och tillsätt en inhibitor. Vid installation av extrautrustning måste installatören följa de grundläggande föreskrifterna, särskilt gällande minimala och maximala flöden, vilka måste ligga mellan de värden som anges i driftsgränstabellen (applikationsdata). För att förebygga korrosion genom differential syrsättning, måste hela den avtappade värmeöverföringskretsen vara fylld med kväve under en månad. Om värmeöverföringsvätskan inte överensstämmer med Danfoss föreskrifter, måste kvävefyllningen läggas till omedelbart. Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 7

18 Schematiskt köld-/värmebärardiagram Enhetens och pumpmodulens komponenter Victaulic nätfilter Tryckgivare Anmärkning: ger information om pumpens sugtryck (se installationsmanualen) 3 Avstängningsventil 4 Vattenavtappningsventil Anmärkning: En andra ventil är placerad på värmeväxlarens utgående rördragning 5 Avstängningsventil 6 Pump 7 Temperaturgivare, BPHE-inlopp Anmärkning: värmeväxlarens ingående temperatur 8 Tryckmanometer Anmärkning: Möjliggör mätning av pumpens sugtryck, pumpens utgående tryck och värmeväxlarens utgående tryck 9 Temperaturgivare, BPHE-utlopp Anmärkning: Ger information om värmeväxlarens utgående temperatur (se installationsmanualen) 0 Automatisk avluftning Flödesvakt Frysskyddsvärmare för plattvärmeväxlare 3 Plattvärmeväxlare Pumpmodul - AW05 Installationskomponenter 4 Fördjupning för temperaturgivare 5 Avluftningsventil 6 Flexibel anslutning 7 Avstängningsventil 8 Nätfilter (obligatoriskt för enhet utan pumpmodul) 9 Tryckmanometer 0 Reglerventil, vattenflöde Påfyllningsventil Förbikopplingsventil, frysskydd (när avstängningsventiler (7) är stängda under vintern) --- Pumpmodul (enhet med pumpmodul) Anmärkningar: Enheter utan pumpmodul (standardenheter) är utrustade med flödesvakt och två temperaturgivare (7 och 9). För enheter utrustade med pumpmodul är den tryckgivare som är belägen motströms från pumpen för att förhindra kavitation installerad på en anslutning utan Schraeder-ventiler. Minska trycket och avtappa systemet innan åtgärder utförs. 8 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

19 9 - SYSTEMETS NOMINELLA FLÖDESREGLERING AW05-enheternas vattencirkulationspumpar (tillbehör) har dimensionerats för att göra det möjligt för pumpmodulerna att omfatta alla möjliga konfigurationer baserat på de specifika installationsförhållandena, d.v.s. för olika temperaturskillnader mellan ingående och utgående vatten ( T) vid fullast, vilka kan variera mellan 3 och 0 K. Temperaturskillnaden mellan ingående och utgående vatten bestämmer systemets nominella flödeshastighet. Det är absolut nödvändigt att känna till det nominella systemflödet för att kunna reglera det, genom användning av en manuell ventil som måste finnas på systemets rördragning för utgående vatten (punkt 0 i det schematiska köld-/ värmebärardiagrammet). P.g.a det tryckfall den genererar i pumpsystemet möjliggör den här flödesregleringsventilen justering av tryck/systemflödeskurvan i enlighet med pumptrycket/flödeskurvan för att erhålla det nominella flödet vid den önskade driftspunkten (se exemplet för enhet AW05 035). Det tryckfall som avläses i plattvärmeväxlaren används för att reglera och justera systemets nominella flöde. Denna avläsning kan utföras med en differential tryckmanometer som installeras vid värmeväxlarens inlopp och utlopp. Använd den tekniska specifikation som erhållits vid dimensioneringen av systemet för att erhålla systemets drifts-villkor och för att kunna ta reda på enhetens nominella flöde och plattvärmeväxlarens tryckfall vid de specificerade villkoren. Om den här informationen inte finns tillgänglig vid systemets igångkörning, kontakta installatören. Denna information kan erhållas från den tekniska litteraturen genom användning av enhetens prestandatabeller för T på 5K vid kondensorn eller med hjälp den elektroniska katalogen för alla T villkor utöver 5 K i intervallet 3 till 0 K. För tappvarmvattenapplikationer (utgående vattentemperaturer över 60 C) kan styrningen inte ske vid T under 8 K vid kondensorn Procedur för flödesreglering Rengöring av värmebärarkrets Öppna ventilen helt (punkt 0). Starta systempumpen eller enhetspumpen (genom snabbtest), om enheten är utrustad med pumpmodul. Avläs plattvärmeväxlarens tryckfall. Tryckfallet utgörs av skillnaden mellan de värden som erhålls av den tryckmanometer som är ansluten till enhetens in- och utlopp (punkt 9). Låt pumpen vara i drift i två timmar utan avbrott för att rengöra systemets värmebärarkrets (närvaro av solida föroreningar). Gör en ny avläsning. Jämför det här värdet med det initiala värdet. Om tryckfallet har minskat indikerar detta att filtret måste tas bort och rengöras, då värmebärarkretsen innehåller solida partiklar. I detta fall, stäng avstängningsventilerna vid vatteninloppet och utloppet (punkt 7) och ta bort nätfiltret (punkt 8 eller för enhet med pumpmodul) efter att enhetens värmebärardel har tömts (punkt 4). Avluftning av kretsen (punkt 0 och 5). Byt vid behov ut filtret för att garantera att det inte är förorenat. Procedur för flödesreglering När kretsen rengjorts, avläs trycken vid den differentiala tryckmanometern (BPHE utgående vattentryck - BPHE ingående vattentryck) för att får veta tryckfallet för plattvärmeväxlaren och den interna rördragningen. Jämför det erhållna värdet med det teoretiska värdet. Om det uppmätta tryckfallet är högre än det specificerade värdet innebär detta att enhetsflödet (och därmed systemflödet) är för högt. Pumpen levererar ett för stort flöde baserat på applikationens totala tryckfall. I detta fall, justera reglerventilen och läs av den nya tryckskillnaden. Fortsätt gradvis att justera reglerventillen tills det specifika tryckfall erhålls som motsvarar det nominella flödet vid enhetens önskade driftspunkt. ANMÄRKNING: Om systemet har ett för högt tryckfall i relation till det tillgängliga statiska trycket från systempumpen, kan det nominella vattenflödet inte erhållas (det resulterande flödet är lägre) och temperaturskillnaden mellan ingående och utgående kylmedeltemperatur ökar. För att reducera värmebärarsystemets tryckfall är det nödvändigt att: reducera de individuella tryckfallen så mycket som möjligt (böjar, nivåskillnader, tillbehör etc). använda korrekt dimensionerad rördiameter. undvika utbyggnad av värmebärarsystemet. Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07 9

20 Tryckfall, kpa Exempel: AW vid Euroventvillkor på,76 l/s ,5,5,5 3 3,5 4 Vattenflöde, l/s BPHE tryckfalls-/flödeskurva Med ventilen öppen ger det avlästa tryckfallet (8 kpa) punkt A på kurvan. A Driftspunkt nådd med ventilen öppen. 3 Med ventilen öppen är det uppnådda flödet 3,4 l/s: detta är för högt och ventilen måste åter stängas. 4 Om ventilen delvis är stängd, ger det avlästa tryckfallet (6 kpa) punkt B på kurvan. B Driftspunkt nådd med ventilen delvis stängd. 5 Med ventilen delvis stängd är det uppnådda flödet,76 l/s: detta är det önskade flödet och ventilen är i en godkänd position Tryckfall, plattvärmeväxlare För rent vatten vid 0 C Tryckfall, kpa AW05 0 AW AW AW B Vattenflöde, l/s 3 A Pumptryck/flödeskurva för enheter med pumpmodul AW05-enheterna är utrustade med pumpar (fast hastighet) med tre hastigheter. Dessa hastigheter kan justeras manuellt genom att plintkortet inne i plintboxen ändras (denna åtgärd kan endast utföras av godkänd personal). Den initiala valda hastigheten motsvarar standardanvändning för värmebärarkretsar. Om hastigheten måste ändras visas tryck/flödeskurvorna för de tre hastigheterna nedan. För rent vatten vid 0 C Vattenflöde, förångare, l/s AW05 Mimimalt Maximalt* 0 0,4, ,5, ,7 3, 045 0,8 3, ,9 4,6 075, 6,4 05,5 8,5 * Maximalt flöde, motsvarande en vattentemperaturskillnad på 8 K i plattvärmeväxlaren (enhet utan pumpmodul). Tryckfall, kpa , 0,4 0,6 0,8,0,,4,6,8,0 AW (hastighet ) AW (hastighet ): vald 3 AW (hastighet 3) 0 Vattenflöde, l/s Tryckfall, kpa Tryckfall, kpa Vattenflöde, l/s AW AW AW ,4 0,8,,6,0,4,8 3, AW (hastighet ) AW (hastighet ): vald 3 AW (hastighet 3) Vattenflöde, l/s 0 Drift- och skötselinstruktion - VMGFG07

61AF. Värmepumpar med hög temperatur PRO-DIALOG + Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

61AF. Värmepumpar med hög temperatur PRO-DIALOG + Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion 6AF Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz PRO-DIALOG + Drift- och skötselinstruktion innehållsförteckning - INLEDNING...4. - Kontroll av utrustningen vid ankomst...4. - Säkerhetsaspekter

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare

30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare 30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 476-1178 kw Nominell värmeeffekt: 506-1276 kw 50 Hz Aggregatmanual Juni 2009 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar 30XW/30XWH. Vi förbehåller

Läs mer

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n Drift- och skötseli n s t r u k t i o n 30RW/RWA020-300 Vattenkyld/kondensorlös vätskekylare med integrerade pumpmoduler Nominell kyleffekt 20-300 kw 50 Hz AQUASNAP Oktober 2002 Denna drift- och skötselinstruktion

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

30RB 039-160/30RQ 039-160

30RB 039-160/30RQ 039-160 Luftkylda vätskekylare Reversibla luft-till-vatten värmepumpar www.eurovent-certification.com www.certiflash.com 30RB /30RQ Nominell kyleffekt 30RB: 40-160 kw Nominell kyleffekt 30RQ: 40-150 kw Nominell

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw Kassettaggregat för köldbärare Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell

Läs mer

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER 30HXC Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. Quality

Läs mer

30HXC 50 Hz. Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor. Nominell kyleffekt 286-1300 kw

30HXC 50 Hz. Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor. Nominell kyleffekt 286-1300 kw Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 0HC 50 Hz Nominell

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw

30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw Luftkyld vätskekylare 30XA 252-702 Nominell kyleffekt 270-700 kw Aquaforce vätskekylare är den idealiska lösningen för industriella och kommersiella applikationer: optimal prestanda och maximal kvalitet.

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Drift- och skötselinstruktion 30HXC 080-375 30GX 082-358 Vätske- och luftkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER September 2000 klimatstyrning Denna drift- och skötselinstruktion omfattar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar Quality Management Systems Komfortmodul med montagesats för två zoner Komfortmodul för en zon 8HMA Nominell värmeeffekt 4-2 kw Nominell kyleffekt 4-2 kw

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

50AZ. Enhetsaggregat för takinstallation, kylmaskin. Nominell kyleffekt 43.0-116.1 kw

50AZ. Enhetsaggregat för takinstallation, kylmaskin. Nominell kyleffekt 43.0-116.1 kw Enhetsaggregat för takinstallation, kylmaskin Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 50AZ Nominell kyleffekt 43.0-116.1

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER 30HX:AVANCERAD STOR PÅLITLIGHET KOMPAKT STORLEK - HÖG PRESTANDA LÖ Fler än 50000 Carrier skruvkompressorer sålda över hela världen

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel BILD Åkerstedts Verkstad AB Broholm 1 53 591 Kvänum Tel 0512-325 60 www.akerstedts.com Kammarfläkt KML Montering och skötsel 1. Viktig information Installation och service av fläkten ska endast ske av

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare.

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Ulf.Grevillius@AlfaLaval.com Portfolio management /EPSi 01/11/2010 Innehåll Allmänt Sida Miljöbestämmelser och CIP 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Varför använda

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015)

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015) Luftkyld vätskekylare Carrier deltar i urovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i urovents register för registrerade produkter. (Storlekar 5-13) QUSNP JUNIOR (Storlek 15) 3R 5-15

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt TM Kondensor 8-1200 kw RC Low upp till 66 kw RC Mid&High upp till 1200 kw Allmänt RC är en serie robusta och pålitliga externa luftkylda kondensorer som kan användas både till luftkonditionering och industriella

Läs mer

61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor. Nominell kyleffekt 25-95 kw Nominell värmeeffekt 29-117 kw

61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor. Nominell kyleffekt 25-95 kw Nominell värmeeffekt 29-117 kw Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Enhet med pumpmodul Standardenhet Heating System Manager (fältinstallerade tillbehör)

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare EP T E K NI S K H ANDB OK Fläktförångare EP Innehållsförteckning Viktigt.......................................................................7 Transportkontroll......................................................7

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell

Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell Användning Effektförbrukning 1/1,2 W Halogenfri instickskabel Enkel snap-on-installation IP54 för alla installationspositioner Först-öppen-funktion

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

PRO-DIALOG Nominell värmeeffekt kw Egenskaper

PRO-DIALOG Nominell värmeeffekt kw Egenskaper Monobloc luft-till-vatten värmepumpar med hög temperatur och integrerad pumpmodul PRO-DIALOG + 6AF 0-05 Nominell värmeeffekt -05 kw Den nya generationen Aquasnap värmepumpar för höga temperaturer är konstruerad

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Full Flow Magnetfilter

Full Flow Magnetfilter ALTECH MAG Swedish ONLY 003_Layout 1 04/03/2014 10:02 Page 2 Full Flow Magnetfilter INSTRUKTIONSHANDBOK ALTECH MAG Swedish ONLY 004_Layout 1 06/03/2014 13:33 Page 3 Altech Full Flow Magnetfilter levereras

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS med EC-fläkt TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS Innehållsförteckning...........................................................................9 Transportkontroll........................................................9

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer