30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare"

Transkript

1 30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: kw Nominell värmeeffekt: kw 50 Hz Aggregatmanual Juni 2009

2 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar 30XW/30XWH. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade uppgifter utan föregående meddelande. Carrier AB Postadress Besöksadress Telefon Huvudkontor, Göteborg Box 8946, Göteborg Aröds Industriväg Filialkontor, Stockholm Box 130, Hägersten Vretensborgsvägen Filialkontor, Malmö Box 9222, Malmö Bronsyxegatan 9B Telefax: Återförsäljare: 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 - INTRODUKTION Säkerhetsaspekter vid installation Säkerhetsaspekter vid underhåll Säkerhetsaspekter vid reparation INLEDANDE KONTROLLER Kontroll av utrustningen vid ankomst Att flytta och ställa enheten på plats DIMENSIONER OCH UTRYMMESKRAV TEKNISKA OCH ELEKTRISKA DATA Tekniska data Ljudnivåer Kortslutningsström för alla enheter Elektriska data 30XW (inklusive fabriksinstallerat tillbehör 81) Kompressorns elektriska data 30XW Kompressoranvändning per krets (A, B) ELEKTRISK ANSLUTNING Kraftmatning Spänningens fasobalans (%) Kraftanslutning/manöverbrytare Rekommenderad kabelarea Kabelingång Fältansluten styrkoppling och 230 V kraftmatningsreserv för användaren APPLIKATIONSDATA Driftsgränser för 30XW-enheter Minimalt köldbärarflöde Maximalt köldbärarflöde Kylmedelflöde Standard och valfritt antal vattenpass Köldbärar- och kylmedelflöden Variabelt flöde, förångare Systemets minimala vattenvolym Tryckfallskurvor, förångare Tryckfallskurvor, kondensor VATTENANSLUTNINGAR Säkerhetsåtgärder vid drift Köldbäraranslutningar Flödesreglering Åtdragning av bulten på förångarens och kondensorns vattenbox Drift av två enheter i master/slav-läge VÄRMEAGGREGAT 30XWH- OCH 30XWHP Tekniska data, värmeaggregat Elektriska data, värmeaggregat Dimensioner och utrymmeskrav Driftsområde Driftslägen TILLBEHÖR FÖR HÖGA KONDENSERINGSTEMPERATURER (TILLBEHÖR 150) Tekniska data för 30XW-enheter med tillbehör Elektriska data för 30XW-enheter med tillbehör 150 (inklusive tillbehör 81) Dimensioner och utrymmeskrav Driftsgränser för 30XW-enheter med tillbehör

4 10 - SYSTEMKOMPONENTER OCH DRIFTSDATA Tvillingskruvkompressor med direktdrift och med avstängningsventiler med variabel effekt Tryckkärl Högtryckspressostat Elektronisk expansionsventil (EXV) Fuktindikator Filtertorkare Givare FABRIKS- OCH FÄLTINSTALLERADE TILLBEHÖR STANDARDUNDERHÅLL Underhåll nivå Underhåll nivå Underhåll nivå 3 (eller högre) Åtdragningens vridmoment för elektriska anslutningar Åtdragningens vridmoment för bultar och skruvar Underhåll av förångare och kondensor Underhåll av kompressor IGÅNGKÖRNINGSLISTA FÖR 30XW VÄTSKEKYLARE Den här manualen är giltig för följande 30XW-aggregat: 30XW-- Standardeffektiva enheter 30XW-P Högeffektiva enheter och 30XWH- Värmeaggregat, standardeffektiva enheter 30XWP- Värmeaggregat, högeffektiva enheter För drift av styrenheten, var god referera till 30XA/30XW Pro-Dialog styrmanualen. 4

5 1 - INTRODUKTION 30XW Aquaforce är konstruerad för att kyla vatten för luftkonditionering av byggnader och industriella processer. Det är viktigt att berörd personal har god kännedom om installation, drift och underhåll innan proceduren för igångkörning påbörjas. 30XW kylmaskinerna är konstruerade för att hålla en hög säkerhetsnivå vid installation, igångkörning, drift och underhåll Denna drift- och skötselinstruktion innehåller all nödvändig information som behövs för att användaren ska kunna bli bekant med enheten innan igångkörning. Procedurerna beskrivs i den ordning som gäller för installation, igångkörning, drift och underhåll. Var noggrann med att följa alla nödvändiga säkerhetsåtgärder, inklusive de som anges i den här manualen. Använd skyddskläder (handskar, skor) och skyddsglasögon. Använd korrekta verktyg. Se till att uppgifterna utförs av kvalificerade kyltekniker (elektriker, kyltekniker), och följ de lokala föreskrifterna. För att ta reda på om de här produkterna överensstämmer med Europeiska direktiv (maskinsäkerhet, lågspänning, elektromagnetisk kompatibilitet, utrustning under tryck et. c.), kontrollera CE-dokumenten för dessa produkter Säkerhetsaspekter vid installation Carrier rekommenderar starkt att ett specialistföretag anlitas för att lasta av aggregatet. Det är obligatoriskt att använda skyddsutrustning. Avlägsna ej emballaget förrän enheten kommit på sin slutgiltiga position. Enheten kan lyftas med gaffeltruck eller med lyftremmar, förutsatt att dessa placeras på markerade ställen vid enhetsbasens fyra hörn. Enheten är inte gjord för lyft uppiftån. Använd lyftremmar av tillräckligt kapacitet och följ alltid de lyftinstruktioner som finns på de certifierade dimensionsritningarna. Full säkerhet kan endast garanteras om säkerhetsinstruktionerna följs. Följs ej dessa finns risk för personskada samt skadad utrustning. Blockera aldrig någon säkerhetsutrustning. Informationen nedan gäller säkerhetsventilen i köldbäraroch kylmedelkretsen, samt säkerhetsventilen (ventilerna) i köldmediekretsen (kretsarna). Se till att ventilerna är korrekt installerade innan enheten tas i drift. Om säkerhetsventilerna är installerade på ett växelventilställ, är detta utrustat med en säkerhetsventil på vardera av de två utloppen. Endast en av de två säkerhetsventilerna är aktiv, den andra är avstängd. Lämna aldrig växelventilen i mellanpositionen, d.v.s. med båda vägarna öppna (vrid ventilen till ändlägena). Om en säkerhetsventil avlägsnas för kontroll eller för att bytas ut, kontrollera att det alltid finns en aktiv säkerhetsventil på var och en av de växelventiler som är installerade i enheten. Alla fabriksinstallerade säkerhetsventiler är blyförseglade för att förhindra kalibreringsändringar. Säkerhetsventilerna är konstruerade och installerade för att garantera skydd mot övertryck orsakat av brand. Säkerhetsventilen får endast avlägsnas om brandfaran är helt kontrollerad och efter att ha kontrollerat att detta är i överensstämmelse med de lokala föreskrifterna. Om enheten är installerad i ett rum måste säkerhetsventilerna anslutas till utblåsningsledningar. Om inga lokala eller kontraktsmässiga föreskrifter (exempelvis nationella föreskrifter, standardkontrakt et c.) täcker behandlingen av dessa säkerhetsventilers utblåsningsledningar, tillämpas de europeiska standarderna EN och EN De inkluderar en dimensioneringsmetod och exempel för konfigurering och beräkning. Under vissa förhållanden möjliggör dessa standarder anslutning av flera ventiler till samma utblåsningsledning. Anmärkning: liksom alla övriga standarder finns dessa EN standarder tillgängliga från de nationella organisationerna för standarder. De här rören måste installeras på ett sätt som garanterar att människor och egendom inte riskerar att utsättas för köldmedieläckage. Dessa vätskor kan spridas ut i luften, men långt bort från luftintag för byggnad, och de måste tömmas ut i en mängd som miljön kan absorbera. Det rekommenderas att installera en indikationsanordning som visar om någon del av köldmediet har läckt ut från ventilen. Närvaron av olja i utloppet är en användbar indikator på köldmedieläckage. Håll utloppet rent för att garantera att eventuella läckage syns tydligt. Kalibreringen av en ventil som har läckt är normalt lägre än originalkalibreringen. Den nya kalibreringen kan påverka öppningstrycket. För att undvika felaktig utlösning eller läckage, byt ut eller kalibrera om ventilen. Periodisk kontroll av säkerhetsventilerna: se avsnitt Säkerhetsaspekter vid underhåll. Dränera vid behov utblåsningsledningen, för att undvika ansamling av kondensat eller regnvatten. Se till att ventilationen är god, då ansamling av köldmedium i ett isolerat utrymme tränger bort syret och kan orsaka kvävning eller explosioner. Inandning av höga koncentrationer gas är farligt och kan orsaka hjärtproblem, medvetslöshet eller död. Gasen reducerar mängden syre för inandning samt orsakar irritation i ögon och hud. 5

6 1.2 - Säkerhetsaspekter vid underhåll Arbete på elektriska- eller köldmediekomponenter får endast utföras av kvalificerad servicepersonal (elektriker skall vara utbildade i enlighet med IEC klass BA4). Alla reparationer på köldmediekretsen skall utföras av kvalificerade kyltekniker, som har god kännedom om utrustningen. Varje öppnande eller stängande av en avstängningsventil måste utföras av en kvalificerad och auktoriserad kyltekniker. Dessa åtgärder får endast utföras när enheten är avstängd. OBSERVERA: Enheten får aldrig stängas av med vätskeledningsventilen avstängd, då köldmedium i vätskefas kan stängas in mellan denna ventil och expansionsanordningen. (Denna ventil är belägen på vätskeledningen, innan torkfiltret.) Under hantering av enheten, samt underhålls- och servicearbete på enheten, måste de tekniker som arbetar på enheten vara utrustade med säkerhetshandskar, glasögon, skor och skyddskläder. Utför aldrig arbete på en enhet som fortfarande är strömsatt. Utför aldrig arbete på några elektriska komponenter förrän kraftmatningen till enheten har stängs av med hjälp av huvudbrytaren (huvudbrytarna) i styrskåpet (styrskåpen). Om underhållsåtgärder utförs på enheten, lås strömbrytaren i den öppna positionen framför aggregatet. Om arbetet avbryts, se till att inga kretsar är strömsatta när arbetet påbörjas igen. OBSERVERA: Även om kompressormotorerna har stängts av, förblir kraftmatningen påslagen, såvida inte enhetens eller kretsens manöverbrytare är öppen. Referera till elschemat för fler detaljer. Fäst lämpliga skyddsetiketter på enheten. Driftskontroller: VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE DET ANVÄNDA KÖLDMEDIET Den här produkten innehåller växthusgas som omfattas av Kyotoprotokollet. Köldmedietyp: R-134a Potential för global uppvärmning (GWP): 1300 Periodiska inspektioner för köldmedieläckage kan vara nödvändiga beroende på europeiska eller lokala föreskrifter. Var god kontakta din lokala leverantör för mer information. Under systemets livstid måste inspektioner och tester utföras i enlighet med de nationella föreskrifterna. Kontroll av säkerhetsanordningar (bilaga C6 - EN 378-2): Säkerhetsanordningarna måste kontrolleras på installationsplatsen en gång per år för säkerhetsanordningar (högtryckspressostater) och vart femte år för externa övertrycksanordningar. Kontrollera maualen 30XA/XW Pro-Dialog styrning för en detaljerad beskrivning av testmetoden för högtryckspressostater. Inspektera skyddsanordningarna (ventiler) grundligt åtminstone en gång per år. Inspektera aggregatet oftare om det är i drift i en korroderande miljö. Utför läcktester regelbundet och reparera eventuella läckor omedelbart Se regelbundet till att vibrationsnivåerna förblir acceptabla och ligger nära nivåerna vid den initiala igångstarten. Töm aggregatet och kontrollera tryckmanometrarna innan en köldmediekrets ska öppnas. Byt ut köldmediet när utrustningsfel inträffar, i enlighet med proceduren i NFE , eller utför en köldmedieanalys i ett specialistlaboratorium. Om köldmediekretsen förblir öppen under längre tid än en dag efter att arbete utförts (såsom vid byte av komponent), måste öppningarna pluggas igen och kretsen måste fyllas med kväve (skyddsgas). Målet är att förhindra penetration av fukt från atmosfären och den resulterande korrosionen på de interna väggarna och på oskyddade stålytor Säkerhetsaspekter vid reparation Det är obligatoriskt att använda utrustning för personskydd. Isoleringen måste avlägsnas och uppvärmningen måste begränsas genom användning av våt trasa. Kontrollera alltid att kretsen har tömts och vakuumsugits innan enheten öppnas. Om arbete på förångaren är nödvändigt, kontrollera att rördragningen från kompressorn inte längre är trycksatt (då ventilen inte är läcktät i kompressorns riktning.) Alla installationsdelar måste skötas av ansvarig personal, för att undvika materialförslitning och personskador. Fel och läckor måste repareras omedelbart. Den auktoriserade teknikern har ansvar för att felet repareras omedelbart. Varje gång som reparationer har utförts på enheten måste säkerhetsanordningarna åter kontrolleras. Följ föreskrifterna och rekommendationerna i säkerhetsstandarderna för enheten och för luftbehandlingsaggregat, såsom: EN 378, ISO 5149, et. c. Om ett läckage inträffar eller om köldmediet blir förorenat (exempelvis genom kortslutning i en motor), avlägsna den kompletta fyllningen med hjälp av en återvinningsenhet och lagra köldmediet i mobila tuber. 6

7 Reparera det upptäckta läckaget och återfyll kretsen med den fulla R-134a fyllningen, i enlighet med enhetens märkplåt. Vissa delar av kretsen kan isoleras. Fyll endast på köldmedium R134a i vätskefas i vätskeledningen. Se till att du använder korrekt köldmedietyp innan du återfyller enheten. Påfyllning av annat köldmedium än den ursprungliga fyllningstypen (R-134a) kommer att försämra aggregatets drift och kan till och med leda till att kompressorerna går sönder. De kompressorer som är i drift med denna köldmedietyp är smörjda med en syntetisk polyolesterolja. Använd inte syre för att avlufta ledningar eller för att trycksätta ett aggregat. Syrgas reagerar våldsamt med olja, fett och andra vanliga ämnen. Överskrid aldrig specificerade gränser för maximalt driftstryck. Verifiera de testvärden för hög- och lågtryck som finns i denna instruktion samt på enhetens märkplåt. Använd inte luft för att utföra läcksökning. Använd endast köldmedium eller torrt kväve. Löd ej och använd inte skärbrännare på köldmedierör eller på någon komponent i köldmediekretsen förrän allt köldmedium (vätska och gas) har avlägsnats från vätskekylaren. Spår av gas skall tas bort med hjälp av torrt kväve. Om köldmediet kommer i kontakt med öppen flamma bildas giftiga gaser. Nödvändig skyddsutrustning måste finnas tillgänglig, och lämpliga brandsläckare för systemet och köldmedietypen måste finnas nära utrustningen där de är lättåtkomliga. Använd inte hävert vid hantering av köldmedium. Undvik att få köldmedium i vätskefas på huden eller i ögonen. Använd skyddsglasögon. Tvätta bort det som spillts på huden med tvål och vatten. Om köldmedium i vätskefas kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och kontakta sedan läkare. Utsätt aldrig köldmediecylindern för direkt flamma eller direkt ånga. Följden kan bli farligt övertyck. Använd endast varmt vatten om det är nödvändigt att värma köldmediet. Följ tillämpbara föreskrifter vid avlägsnande och förvaring av köldmedium. Dessa föreskrifter, vilka tillåter konditionering och återvinning av halogenerade kolväten under optimala kvalitetsförhållanden för produkten, och optimala säkerhetsförhållanden för människor, egendom och miljö, beskrivs i standard NFE Återanvänd inte engångscylindrar (ej returnerbara) eller försök inte att återfylla dem då detta är farligt och olagligt. När en cylinder tömts, avlägsna återstående gas, lossa nippeln, skruva upp och avlägsna ventilen. Utsätt inte cylindern för eld. Avlägsna inte anordningar, komponenter etc medan aggregatet är trycksatt eller medan det är i drift. Försäkra dig om att trycket är 0 kpa innan köldmedieanslutningarna öppnas. Försök inte reparera eller återställa säkerhetsutrustning om korrosion eller uppsamlingar av främmande material (rost, smuts, beläggning etc) hittats i ventilkroppen eller i mekaniken. Ersätt istället utrustningen. Installera inte avstängningsventiler i serier eller i omvänd ordning. OBSERVERA: Ingen del av enheten får användas som gångväg eller ställning eller stöd. Övervaka och reparera periodiskt, eller vid behov byt ut, komponenter eller rör som visar tecken på slitage. Klättra inte över maskinen. Använd plattform eller annan stödanordning. Om vikten gör att köldmedierör går sönder, kan köldmedium läcka ut och orsaka personskada. Använd mekanisk utrustning (kran, hiss etc) för att lyfta eller flytta tunga komponenter. Även om komponenterna är lätta, använd lyftutrustning om det finns risk för halka eller att balansen förloras. Använd endast reparations- eller ersättningsdelar vars specifikationer överensstämmer med originalutrustningen. Tappa inte av en vattenkrets, som innehåller industriell brine, utan tillstånd av maskinansvarig. Stäng in- och utgående avstängningsventiler för vätska och töm köldbärarkretsen innan arbete inleds i kretsen (nätfilter, pump, flödesvakt etc). Lossa inte på vattenboxarnas bultar förrän vattenboxarna helt har tappats av. Inspektera med jämna mellanrum samtliga ventiler, anordningar och all rördragning, så att ingen korrosion, rost, skada eller läcka uppkommit. Det är rekommenderat att använda öronskydd vid arbete nära enheten om enheten är i drift. Varje överföring eller återvinning av köldmedium måste utföras med hjälp av en överföringsenhet. En 3/8 SAE-nippel på den manuella avstängningsventilen i vätskeledningen levereras med alla enheter för anslutning till överföringsstationen. Enheterna får aldrig modifieras för att inkludera påfyllning av köldmedium eller olja, eller anordningar för avlägsnande eller rengöring. Alla dessa anordningar levereras med enheten. Referera till enhetens dimensionsritningar. 7

8 2 - PRELIMINÄRA KONTROLLER Kontroll av utrustningen vid ankomst Undersök enheten så att den inte skadats eller delar saknas. Om skada skulle upptäckas, eller om leveransen är ofullständig, kontakta transportbolaget omgående. Bekräfta att rätt enhet levererats genom att jämföra orderunderlaget med uppgifterna på enhetens märk plåt. Enhetens märkplåt måste innehålla följande information: - Versionsnummer - Modellnummer - CE-märkning - Serienummer - Tillverkningsår och testdatum - Använt köldmedium och köldmedieklass - Köldmediefyllning per krets - Den inneslutningsvätska som skall användas - PS: min./max. tillåtet tryck (hög- och lågtrycks sidan) - TS: Min./max. tillåten temperatur (hög- och lågtryckssidan) - Säkerhetsventilens inställda tryck - Tryckpressostatens frånslagstryck - Enhetens läcktesttryck - Spänning, frekvens, antal faser - Maximal elkraft - Enhetens nettovikt Bekräfta att alla beställda tillbehör för installation på plats har levererats, och att de är kompletta och oskadade. Enheten måste regelbundet kontrolleras under hela dess livstid för att försäkra att inga stötar ( vid hantering av tillbehör, verktyg et c.) har skadat den. Eventuellt skadade delar måste repareras eller bytas ut. Se också avsnittet underhåll Att flytta och ställa enheten på plats Transport Se avsnitt 1.1 Säkerhetsaspekter vid installation Uppställning av enheten För information om utrymmeskrav för anslutningar och service hänvisas till avsnittet Dimensioner, utrymmeskrav, viktfördelning. I fråga om tyngdpunktens koordinater, monteringshålens position och viktfördelningens punkter hänvisas till de certifierade dimensionsritningarna, vilka bifogas med enheten. Dessa aggregat används normalt i luftkonditioneringssystem, och kräver inte jordbävningssäkerhet. Jordbävningssäkerhet har inte verifierats. Om enheten beställs med det vibrationsdämpande kitet, var god följ säkerhets- och installationsföreskrifterna i installationsinstruktionerna. VAR FÖRSIKTIG: Använd endast lyftband på de speciella punkter som finns utmärkta på enheten. 8 Kontrollera följande innan enheten ställs på plats: Att underlaget är tillräckligt starkt. Om nödvändigt, förstärk golvytan. Att enheten har placerats på en plan yta (maximal tillåten differens är 1.5 mm på båda axelriktningarna). Att det finns tillräckligt med utrymme över enheten för åtkomst av komponenter. Att antalet stödpunkter är tillräckligt, och att de finns på rätt platser. Att ingen översvämningsrisk föreligger på installationsplatsen. VAR FÖRSIKTIG: Höj och sänk enheten med stor försiktighet. Alltför mycket lutning kan skada enheten. Om 30XW-enheten hissas med rigg, använd balkar eller spridarbommar. Luta inte enheten mer än 15. Kontroller innan igångkörning: Innan igångkörningen av luftkonditioneringssystemet måste den fullständiga installationen verifieras relativt installationsritningar, dimensionsritningar, diagrammen för systemets rörläggning och instrumentering, samt elscheman. Under installationstestet ska de nationella föreskrifterna följas. Om det inte finns några föreskrifter kan paragraf 9-5 i standard EN användas som guide. Externa visuella installationskontroller: Jämför den fullständiga installationen med diagrammen för luftkonditioneringssystemet och kraftmatningsdiagrammen. Kontrollera att alla komponenter överensstämmer med konstruktionsspecifikationerna. Kontrollera att alla säkerhetsdokument och all utrustning som krävs i nuvarande europeiska standarder är närvarande. Bekräfta att alla säkerhets- och miljöskyddsanordningar och arrangemang finns på plats och överensstämmer med nuvarande europeisk standard. Bekräfta att alla dokument för tryckcontainrar, certifikat, märkplåtar, filer och instruktionsmanualer som krävs i nuvarande europiska standarder är närvarande. Bekräfta att tillgångs- och säkerhetsvägarna inte är blockerade. Kontrollera att ventilationen i aggregatets rum är tillräcklig. Kontrollera att köldmediedetektorer är närvarande. Bekräfta instruktionerna och direktiven för att förhindra avsiktligt avlägsnande av köldmediegaser som är skadliga för miljön. Bekräfta anslutningarnas installation. Bekräfta stöden och fixerande element (material och anslutning). Bekräfta lödningars och andra sammanfogningars kvalitet. Kontrollera skyddet mot mekanisk skada. Kontrollera skyddet mot värme. Kontrollera skyddet för rörliga delar. Bekräfta tillgängligheten för underhåll och reparation, och kontrollera rörläggningen. Kontrollera ventilernas tillstånd. Bekräfta kvaliteten på den termiska isoleringen och på kondensisoleringen

9 3 - DIMENSIONER OCH UTRYMMESKRAV Se detalj 2 Förångare Se detalj 1 Se detalj 3 Kondensor Dimensioner i mm A B C D E F G Standardeffektiva enheter 30XW-/30XWH Högeffektiva enheter 30XW-P/30XWHP Anmärkning: Ritningarna är ej kontraktsenligt bindande. Innan en installation konstrueras, konsultera de certifierade dimensionsritningar som levereras med enheten eller tillhandahålls på begäran. För positionering av fixerpunkter, viktdistribution och tyngdpunktskoordinater, referera till dimensionsritningarna. Detalj 1 Detalj 2 Detalj 3 Förklaring: Alla dimensioner anges i mm. Utrymmeskrav för underhåll Utrymmeskrav för avlägsnande av förångartub Vatteninlopp Vattenutlopp Kraftmatningsanslutning 9

10 3 - DIMENSIONER OCH UTRYMMESKRAV Se detalj 2 Förångare Förångare Kondensor Se detalj 1 Se detalj 3 Se detalj 3 Se detalj 1 Dimensioner i mm A B C D E F G Standardeffektiva enheter 30XW-/30XWH Högeffektiva enheter 30XW-P/30XWHP Anmärkning: Ritningarna är ej kontraktsenligt bindande. Innan en installation konstrueras, konsultera de certifierade dimensionsritningar som levereras med enheten eller tillhandahålls på begäran. För positionering av fixerpunkter, viktdistribution och tyngdpunktskoordinater, referera till dimensionsritningarna. Förklaring: Alla dimensioner anges i mm. Utrymmeskrav för underhåll Utrymmeskrav för avlägsnande av förångartub Vatteninlopp Vattenutlopp Detalj 1 Detalj 2 Detalj 3 Kraftmatningsanslutning 10

11 4 - TEKNISKA OCH ELEKTRISKA DATA Tekniska data Standardeffektiva enheter 30XW- Högeffektiva enheter 30XW-P Storlek Nominell kyleffekt* kw Driftsvikt** kg Kompressorer 06T semihermetiska skruvkompressorer, 50 v/s 06T semihermetiska skruvkompressorer, 50 v/s Krets A Krets B Köldmediefyllning** R-134a R-134a Krets A kg Krets B kg Oljefyllning SW220 SW220 Krets A kg Krets B kg Effektbegränsning PRO-DIALOG, elektroniska expansionsventiler (EXV) PRO-DIALOG, elektroniska expansionsventiler (EXV) Minimal effekt % Förångare Flödande multirör-förångare med tubrör Som standardeffektiva enheter av koppar med intern ytförstoring Vatteninnehåll, netto l Vattenanslutningar Victaulic-anslutningar Victaulic-anslutningar Inlopp/utlopp tum Avtappning och avluftning (NPT) 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 Maximalt driftstryck, vattensidan Kondensor Multi-rör, med tubrör av koppar med intern ytförstoring Som standardeffektiva enheter Vatteninnehåll, netto Vattenanslutningar Victaulic-anslutningar Victaulic-anslutningar Inlopp/utlopp tum Dränering och avluftning (NTP) tum 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 Maximalt driftstryck, vattensidan kpa * Standardiserade Euroventvillkor: ingående/utgående köldbärartemperatur = 12 C/7 C, ingående/utgående kylmedeltemperatur = 30 C/35 C. Försmutsningsfaktor, förångare och kondensor= 0.18 x 10-4 (m 2 K) W. Ej applicerbart för enheter med hög kondenseringstemperatur. ** Vikterna utgör endast riktlinjer. Köldmediefyllningen anges på enhetens märkplåt Ljudnivåer Standardeffektiva enheter 30XW-/30XWH- Högeffektiva enheter 30XW-P/30XWHP Storlek Ljudeffektnivå* db(a) Ljudtrycksnivå vid 1m** * W - i enlighet med ISO ** I ett fritt fält Kortslutningsström för alla enheter Kortslutningsström för alla enheter genom användning av TNsystem (jordningssystem): 50 ka (förmodad systemström vid enhetens anslutningspunkt som rms-värde). Förutom enheterna med tillbehöret 70E är alla enheter utrustade med skyddssäkringar som är placerade i elskåpet omedelbart nedanför enhetens anslutningspunkt. För enheter utrustade med tillbehöret 70E måste en skyddsanordning installeras på enhetens kraftmatningsledning. Dess tidsström-egenskap måste åtminstone motsvara den rekommenderade gl-säkringen upp till systemets beräknade värde för kortslutningsström. Maximal gl säkringsstorlek för enheter med tillbehöret 70E (A) 30XW Krets Storlekar Storlekar Storlek 1012 Storlek 1002 Storlekar Enheter utan tillbehör 150 A B Enheter med tillbehör 150 A B

12 4.4 - Elektriska data 30XW (inklusive fabriksinstallerat tillbehör 81) Standardeffektiva enheter 30XW--/30XWH- Högeffektiva enheter 30XW-P/30XWHP Storlek Kraftmatning Nominell tillförd eleffekt V-ph-Hz Spänningsområde V Manöverkretsens matning* 24 V via den inbyggda transformatorn Krets A**** A Krets B**** A Tillbehör 81 A Maximal startström** Krets A**** A Krets B**** A Tillbehör 81 A Cos φ, nominell*** Cos φ, maximal**** Maximal tillförd eleffekt Krets A kw Krets B kw Tillbehör kw Nominell strömförbrukning**** Krets A A Krets B A Tillbehör 81 A Maximal strömförbrukning (Un) Krets A A Krets B A Tillbehör 81 A Maximal strömförbrukning (Un - 10%)**** Krets A A Krets B A Tillbehör 81 A * Momentan startström (den minsta kompressorns/kompressorernas maximala driftsström + den största kompressorns startström eller reducerade startström). Värdena erhållna vid enhetens standard Eurovent driftsvillkor: ingående/utgående köldbärartemperatur = 12 C/7 C. Ingående/utgående kylmedeltemperatur = 30 C/35 C. ** Momentan startström (den minsta kompressorns/kompressorernas maximala driftsström + den största kompressorns startström eller reducerade startström). Värden erhållna vid drift med maximal tillförd eleffekt. *** Värden tillhandahållna vid standard Eurovent driftsvillkor: ingående/utgående köldbärartemperatur = 12 C/7 C. Ingående/utgående kylmedeltemperatur = 30 C/35 C. **** Värden erhållna vid drift med maximal tillförd eleffekt. Värden erhållna vid drift med maximal tillförd eleffekt. Värdena angivna på enhetens märkplåt Kompressorns elektriska data 30XW Kompressor I nom (A)* I Max (A)** MHA (A) LRYA (A) LRDA (An) Kosinus fi (nom.)* Kosinus fi (max.)** 06TUW TUW TUA TUA * Genomsnittligt värde för sortimentet (vid Euroventvillkor) ** Värde vid maximal effekt och nominell spänning (400V) Förklaring MHA - Kompressorns maximala driftsström, begränsad av enheten (strömmen angiven för maximal effekt på 360 V). LRYA - Startström för stjärnanslutning (anslutning under kompressorns igångstart). LRDA - Startström för deltaanslutning Kompressoranvändning per krets (A, B) Kompressor Enhet med tillbehör TUW483 A - AB B - 06TUW554 - A - A AB Enhet med tillbehör TUW483 A - AB B - 06TUW554 - A - A AB 12

13 Anmärkningar, Elektriska data, 30 XW Som standard: 30XW enheterna har en enda punkt för kraftanslutning, placerad omedelbart uppströms från huvudbrytaren. enheterna har två punkter för kraftanslutning placerad omedelbart uppströms från huvudbrytarna. Elskåpet inkluderar: - En huvudbrytare per krets. - Startenhet och motorskyddsutrustning - Skyddsutrustning mot kortslutning** - Styrutrustning Fältanslutningar: Samtliga systemanslutningar och elektriska installationer måste ske i enlighet med lokala direktiv. Carriers 30XW-enheter är konstruerade och byggda för att garantera överensstämmelse med lokala föreskrifter.vid konstruktionen av den elektriska utrustningen har särskild uppmärksamhet ägnats åt rekommendationerna i norm EN (maskinsäkerhet - elektriska maskinkomponenter - del 1: allmänt regelverk - vilket motsvarar IEC ). Frånvaron av manöverbrytare och skyddsanordningar mot kortslutningar i tillbehören 82A och 70E är en viktig faktor som måste tas hänsyn till vid installationsplatsen. Enheter utrustade med ett av dessa två tillbehör är levererade med en deklaration om inkorporering, i enlighet med maskindirektivet. Anmärkningar: Rekommendationerna i IEC är generellt accepterade som överensstämmande med kraven i installtionsdirektiven. Att följa reglerna i norm är det bästa sättet att garantera överensstämmelse med maskindirektivet och Bilaga B i EN beskriver den elektriska karakteristiken som används för drift av maskiner. Nedan specificeras driftsmiljön för 30XW-enheterna: Omgivning*** Omgivning som den klassificeras i EN (motsvarar IEC 60721): - Inomhusinstallation - omgivningstemperatur, område: +5 C till +42 C, klass AA4 - höjd över havsnivå: mindre än eller lika med 2000 m - närvaro av vatten: klass AD2 (vattendroppar möjliga) - närvaro av hårt material, klass 4S2 (ej märkbart mycket damm i närheten) - närvaro av korrosiva och förorenande substanser, klass 4C2 (försum bart) 2. Kraftmatningens frekvensavvikelse: ± 2 Hz. 3. Nolledaren (N) får ej anslutas direkt till aggregatet (om nödvändigt använd en transformator). 4. Överströmsskydd för extern kraftmatning till aggregatet ingår inte. 5. Den fabriksinstallerade manöverbrytaren (manöverbrytarna)/maximalbrytaren (maximalbrytarna) stämmer överens med direktiven i EN (motsvarar IEC ). 6. Enheten är konstruerad för anslutning till TN-nätverk (IEC 60364). Vid anslutning till IT nätverk får nolledaren ej kopplas till nätverkets jordledare. En lokal jordanslutning måste ordnas, konsultera därför elutbildad personal vid den elektriska installationen. ANMÄRKNING: Om det vid någon installation skulle råda villkor som ej överensstämmer med de ovan beskrivna, eller om det finns andra villkor som bör tas i beaktande; kontakta alltid din lokala Carrier-återförsäljare. * Tillhandahålls inte för enheter utrustade med tillbehören 70E och 82A ** Tillhandahålls inte för enheter utrustade med tillbehöret 70E *** Den nödvändiga skyddsnivån för den här klassen är IP21BW (enligt referensdokumentet IEC 60529). Alla 30XW-enheter är skyddade till IP23C och uppfyller det här skyddsvillkoret. 13

14 5 - ELEKTRISK ANSLUTNING Kraftanslutning/manöverbrytare Var god referera till de certifierade dimensionsritningarna, levererade med enheten Kraftmatning Enheter Anslutningspunkter 1 per enhet 1 för krets A 1 för krets B Kraftmatningen måste överensstämma med de specifikationer som står på vätskekylarens märkplåt. Den tillförda spänningen måste befinna sig inom det område som specificeras i tabellen för elektriska data. För anslutningar hänvisas till elschema. VARNING: Om vätskekylaren tas i drift med felaktig spänning eller med för hög fasobalans betraktas detta som försummelse, och leder till att Carriers garanti förklaras ogiltig. Om fasobalansen överskrider 2% för spänning eller 10% för ström, kontakta din lokala elleverantör omedelbart och se till att vätskekylaren inte tas i drift förrän nödvändiga åtgärder vidtagits Spänningens fasobalans (%) 100 x max. avvikelse från genomsnittsspänningen Genomsnittlig spänning Exempel: Vid 400 V - 3 fas- 50 Hz kraftmatning, uppmäts den individuella fasobalansen till: AB = 406 V ; BC = 399; AC = 394 V Genomsnittsspänning = ( )/3 = 1199/3 = säg 400 V Beräkna den maximala avvikelsen från 400 V genomsnitt: (AB) = = 6 (BC) = = 1 (CA) = = 6 Den maximala avvikelsen från genomsnittet är 6 V. Den största procentuella avvikelsen är: 100 x 6/400 = 1.5 % Detta är mindre än tillåtna 2% och därför acceptabelt Rekommenderad kabelarea Dimensionering av kabelarea ligger på installatörens ansvar, och är beroende av de egenskaper och regler som gäller för varje installationsplats. Informationen i tabellen nedan är endast avsedd för rådgivande syfte och gör inte Carrier ansvariga för kabeldimensioneringen. Efter att kabelarean bestämts, med hjälp av de certifierade dimensionsritningarna, måste installatören se till att det blir lätt att ansluta, och utföra nödvändiga justeringar på installationsplatsen. Kabelanslutningarna på huvudbrytaren är som standard utformade för de kabelareor som finns listade i tabellen nedan. Beräkningarna är baserade på maximal maskinström (se tabell för elektriska data). För detta aggregat används följande standardiserade installationsmetoder, i enlighet med IEC 60364, tabell 52C: För 30XW-enheter installerade i byggnaden: Minimal kabelarea Nr.13: perforerad horisontell kabel Maximal kabelarea nr. 41: stängd kabel. Beräkningen baseras på PVC (70 C) eller XLPE (90 C) isolerade kablar med kopparkärna. Den maximala temperaturen för 30XW-enheter är 46 C. Den givna kabellängden begränsar spänningsfallet till < 5% Kabelingång Elkablarna kan anslutas till 30XW elskåpet från ovansidan efter att den borttagbara aluminumplåten på elskåpets övre del avlägsnats. Se enhetens certifierade dimensionsritning. Urvalstabell av minimum och maximum kabelareor för anslutning till 30XW-enheter Max. anslutnings- Minimal beräknad sektion Maximal beräknad sektion bar kabelarea 30XW - Kretsar A/B Area (mm 2 )* Area (mm 2 )* Max. längd (m) Kabeltyp Area (mm 2 )* Max. längd (m) Kabeltyp Enheter utan tillbehör 150 eller x x XLPE Cu 1 x PVC Cu x x XLPE Cu 1 x PVC Cu x x 95/1 x /200 XLPE Cu 2 x 120/2 x /400 PVC Cu x x 120/1 x /200 XLPE Cu 2 x 120/2 x /400 PVC Cu x x 120/1 x /200 XLPE Cu 2 x 120/2 x /400 PVC Cu Enheter med tillbehör x x XLPE Cu 1 x XLPE Cu x x XLPE Cu 1 x XLPE Cu x x 150/1 x /220 XLPE Cu 2 x 185/2 x /410 PVC Cu x x 185/1 x /230 XLPE Cu 2 x 150/2 x /340 XLPE Cu x x 185/1 x /220 XLPE Cu 2 x 150/2 x /310 XLPE Cu Enheter med tilbehör till x x XLPE Cu 4 x XLPE Cu * Kraftmatningens kabelarea (se diagrammet i avsnittet Elektrisk anslutning ). Anmärkning: Strömvärdena anges för en enhet utan tillbehör 84 (vätskepumpsinlopp). 14

15 5.6 - Fältansluten styrkoppling Se 30XA/30XW Pro-Dialog styrmanualen och de certifierade elscheman som levereras med enheten för den fältanslutna styrkopplingen, med följande egenskaper: Fältansluten förregling Extern på/av-brytare Effektbegränsning, extern brytare Externt dubbelt börvärde Larm-, varnings- och driftsrapport Styrning av köldbärarpump Styrning av värmeåtervinningspump (fabriksinstallerat tillbehör) Reglering, kylmedelventil (fabriksinstallerat tillbehör) Diverse förreglingar på modulkortet för energihantering (EEM) (fältinstallerat- eller fabriksinstallerat tillbehör). CCN-buss anslutning Den permanenta anslutningen till systemets CCN-buss sker vid den plint som tillhandahålls för detta syfte i elskåpet. Anslutningen av CCN serviceverktyget är möjlig genom ett uttag under elskåp, tillgängligt från utsidan och 230 V kraftmatning för användaren Manöverkretsreserv: Efter att alla nödvändiga tillbehör har anslutits, inkluderar TCtransformatorn en kraftmatningsreserv som kan användas till den fältanslutna styrkopplingen: Enhet utan tillbehör 084* 2 A (24 V a.c.) eller 48 VA Enhet med tillbehöret 084* 1.3 A (24 V a.c.) eller 30 VA * 084 eller 084R eller 084D Vid denna TC-transformator möjliggör 230 V, 50 Hz kretsen kraftmatning till batteriladdare för bärbar dator vid maximalt 0.8 A och 230 V. Anslutningen sker via ett EEC 7/16 uttag (2 poler utan jordning) placerad under elskåpet och tillgängligt från utsidan. Endast anordningar med klass II dubbel isolering kan anslutas till detta uttag. 15

16 6 - APPLIKATIONSDATA Driftsgränser för 30XW-enheter 30XW-/30XW-P Minimal Maximal Förångare Ingående temperatur vid uppstart C Utgående temperatur vid drift 3.3 C 20 C Ingående/utgående temperaturskillnad 2.8 K Kondensor Ingående temperatur vid uppstart 13 C K Utgående temperatur vid drift 19.0 C** 50 C*** Ingående/utgående temperaturskillnad 2.8 K 11.1 K Minimalt köldbärarflöde Det minimala köldbärarfödet visas i tabellen i avsnitt 6.6. Om systemflödet är mindre än enhetens minimala flöde, kan köldbärarflödet återcirkuleras i enlighet med schemat nedan. För minimalt köldbärarflöde * Om den utgående köldbärartemperaturen är mindre än 3.3 C måste en frysskyddslösning användas. Var god referera till tillbehör 05 och tillbehör 06 för applikationer med låg utgående köldbärartemperatur. (> -12 C). ** Om den utgående kylmedeltemperaturen är lägre än 19 C måste en ventil användas vid kondensorn (2-vägs eller 3-vägs). Var god referera till tillbehör 152 för att försäkra korrekt kondenseringstemperatur. *** Var god referera till tillbehör 150 för applikationer med hög utgående kylmedeltemperatur (upp till 63 C). Anmärkning: Omgivningstemperaturer: Under förvaring och transport av 30XW-enheterna är de minimala och maximala tillåtna temperaturerna -20 C och 72 C. Dessa temperaturer bör tas hänsyn till vid transport i container. Förklaring 1. Förångare 2. Återcirkulation Utgående kylmedeltemperatur, C Maximalt köldbärarflöde Det maximala köldbärarflödet är begränsat av det tillåtna tryckfallet i förångaren. Det tillhandahålls i tabellen i avsnitt 6.6. Välj tillbehöret med en vattenpassage mindre som möjliggör ett högre maximalt köldbärarflöde (se tillbehör 100C i tabellen i avsnitt 6.5). Förbikoppla förångaren i enlighet med diagrammet nedan för att erhålla ett lägre köldbärarflöde. Utgående köldbärartemperatur, C Fullast Minimal last Förklaring 1. Förångare 2. Bypass Kylmedelflöde De maximala och minimala kylmedelflödena visas i tabellen i avsnitt 6.6. Om systemflödet är högre än enhetens maximala kylmedelflöde, välj tillbehöret med ett pass mindre, vilket möjliggör högre maximalt kylmedelflöde. Var god referera till tillbehöret 102C i tabellen i avsnitt

17 6.5 - Standard och möjlighet till andra vattenpassager Standardeffektiva enheter 30XW-- Högeffektiva enheter 30XW-P Storlek Förångare Standard Tillbehör 100C N/A N/A N/A 1 1 N/A N/A Tillbehör 100A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 Kondensor Standard Tillbehör 102C N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 N/A - tillbehöret ej tillgängligt för den specifika storleken Köldbärar- och kylmedelflöden Standardeffektiva enheter 30XW-- Högeffektiva enheter 30XW-P Storlek Köldbärarflöde, l/s Minimalt Maximalt Kylmedelflöde, l/s Minimalt Maximalt Minimalt flöde baserat på en vattenhastighet på 0,3 m/s - Maximalt flöde baserat på ett tryckfall på 120 kpa Variabelt flöde, förångare Variabelt förångarflöde kan användas. Det reglerade flödet måste vara högre än det minimala flöde som anges i tabellen för tillåtna flöden och får inte variera med mer än 10% per minut. Om flödet ändras snabbare måste systemet innehålla minst 6.5 liter vatten per kw istället för 3.25 l/kw Systemets minimala vattenvolym Oavsett system anges vattenkretsens minimala volym genom följande formel: Volym = Cap (kw) x N liter Applikation N Normal luftkonditionering 3.25 Processkyla 6.5 Där Cap är den nominella kyleffekten (kw) vid nominella driftsvillkor. Den här volymen är nödvändig för stabil drift. För att uppnå denna volym kan det bli nödvändigt att tillsätta en buffertank till kretsen. Denna tank skall utrustas med bafflar för att möjliggöra blandning av vätskan (vatten eller brine). Se exempel nedan. Anslutning till buffertank Dålig Bra Dålig Bra 17

18 6.9 - Tryckfallskurvor, förångare Standardeffektiva enheter 30XW--/30XWH- Högeffektiva enheter 30XW-P/30XWHP Flöde, l/s Flöde, l/s Tryckfallskurvor, kondensor Standardeffektiva enheter 30XW--/30XWH- Högeffektiva enheter 30XW-P/30XWHP Tryckfall, kpa Tryckfall, kpa Tryckfall, kpa Tryckfall, kpa Flöde, l/s Flöde, l/s 18

19 7 - VATTENANSLUTNINGAR IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: Innan några vattenanslutningar utförs, installera vattenboxens avluftningsstift (ett stift per vattenbox i den lägre sektionen - levereras i elskåpet). För information om storlekar och positioner på värmeväxlarens vatteninlopps- och utloppsanslutningar hänvisas till de certifierade dimensionsritningar som levereras med enheten. Rördragningen får inte överföra några radial- eller axialkrafter till värmeväxlarna eller vibrationer till rör eller byggnad. Vattnet måste analyseras. Om nödvändigt måste lämpliga anordningar för filtrering, vattenbehandling, styrutrustning och isolering installeras, liksom överströmningsventiler och speciella kretsar. Detta för att förhindra korrosion och förslitning av pumpanordningen. Konsultera en vattenspecialist eller lämplig facklitteratur Säkerhetsåtgärder vid drift Vattenkretsen bör vara konstruerad att ha minsta möjliga antal krökar och horisontella rör vid olika nivåer. Följande grundläggande kontroller bör genomföras: Notera värmeväxlarnas vatteninlopp och utlopp. Installera manuella eller automatiska avluftningsventiler vid vattenkretsens alla höga punkter. Använd ett expansionskärl för att upprätthålla trycket i systemet, och installera en säkerhetsventil samt en expansionstank. Installera vattentermometrar i både de ingående och utgående vattenanslutningarna nära förångaren. Installera dräneringsventiler vid alla låga punkter för att möjliggöra avtappning av hela kretsen. Installera avstängningsventiler nära förångaren, i både ingående och utgående vattenrör. Använd flexibla anslutningar för att reducera vibrationsöverföringar till rördragningen. Isolera all rördragning efter det att läcksökning genomförts, både för att reducera risken för termiska läckor och för att förhindra kondensering. Täck isoleringen med diffusionstätt material. Om det finns partiklar i vätskan som kan förorena värmeväxlaren måste ett nätfilter installeras framför pumpen. Storleken på filtrets maskor måste vara 1.2 mm. Innan systemets igångstart, bekräfta att vattenkretsarna är anslutna till de korrekta värmeväxlarna (dvs ingen växling mellan förångare och kondensor). Introducera inte något signifikant statiskt eller dynamiskt tryck i värmeväxlarkretsen (med avseende på de avsedda driftstrycken). Innan igångstart, bekräfta att värmeväxlarvätskan är kompatibel med materialen och vattenkretsens material. Carrier ABs rekommendationer gällande värmeväxlarvätskor: Inga NH 4+ ammoniumjoner i vattnet, då de är mycket skadliga för koppar. Detta är en av de viktigaste faktorerna när det gäller kopparrörens drifts-livstid. Ett innehåll på några tiondelars mg/l kommer med tiden att vålla allvarliga frätskador på kopparen. Cl- kloridjoner är skadliga för koppar med risk för perforering genom korrosion. Om möjligt håll mängden lägre än 10 mg/l. SO 4 2- sulfatjoner kan orsaka perforerande korrosion om mängden överstiger 30 mg/l. Inga fluoridjoner (<0.1 mg/l). Inga Fe 2+ och Fe 3+ joner med ej negligerbara nivåer av upplöst syre får finnas närvarande. Upplöst järn < 5 mg/l med upplöst syre < 5 mg/l. Upplöst kisel: kisel är ett surt vattenelement och kan också leda till korrosionsrisk. Innehåll < 1mg/l. Vattnets hårdhet: >0.5 mmol/l. Värden mellan 1 och 2.5 kan rekommenderas. Detta underlättar avlagring som kan begränsa korrosion av kopparen. TH värden som är alltför höga kan med tiden orsaka blockeringar i rören. En total alkalimetrisk titrering (TAC) under 100 är önskvärd. Upplöst syre: Varje plötslig förändring i vattnets syrsättningsvillkor måste undvikas. Det är lika skadligt att befria vattnet från syre genom att blanda det med ädelgas som det är att över-syrsätta det genom att blanda det med rent syre. När syrsättningsvillkoren störs, underlättas destabilisering av kopparhydroxider och förstoring av partiklar. Specifikt motstånd elektrisk konduktivitet: ju högre det specifika motståndet, desto långsammare korrosionstendens. Värden över 30 Ohm/m är önskvärda. En neutral omgivning gynnar maximala värden för specifikt motstånd. För elektrisk konduktivitet kan värden i storleksordningen ms/m rekommenderas. ph: I idealfallet ph neutralt vid C 7 < ph < 8 Om kylmedelkretsen måste vara tömd under längre tid än en månad, måste hela kretsen fyllas med kväve för att undvika risk för korrosion genom syresatt luft. Påfyllning och avlägsnande av värmeväxlarvätskor får endast utföras genom användning av de anordningar som installatörer skall ha inkluderat på kylmedelkretsen. Använd aldrig enhetens värmeväxlare för att fylla på värmeväxlarvätska. I händelse av additiv eller andra vätskor än de som rekommenderas av Carrier, kontrollera att vätskorna inte anses utgöra gaser, samt att de tillhör klass 2, i enlighet med direktivet 97/23/EEC. 19

20 7.2 - Vattenanslutningar Vattenanslutningarna är av Victaulic-typ. Inlopps- och utloppsanslutningarnas diametrar är identiska. Inlopps-/utloppsdiametrar Standardeffektiva enheter 30XW--/30XWH- Högeffektiva enheter 30XW-P/30XWHP Storlek Förångare Enheter utan tillbehör 100C eller 100A Diameter tum Utvändig diameter mm Tillbehör 100C Diameter tum N/A N/A N/A 6 6 N/A N/A Utvändig diameter mm N/A N/A N/A N/A N/A Tillbehör 100A Diameter tum N/A N/A N/A N/A N/A 8 8 Utvändig diameter mm N/A N/A N/A N/A N/A Kondensor Enheter utan tillbehör 102C Diameter tum Utvändig diameter mm Tillbehör 102C Diameter tum N/A N/A N/A N/A N/A 8 8 Utvändig diameter mm N/A N/A N/A N/A N/A N/A - tillbehöret ej tillgängligt för den specifika storleken Flödesreglering Förångarens flödesvakt och förregling av köldbärarpumpen VIKTIGT: På 30XW-enheter måste enhetens flödesvakt för vatten vara strömsatt, och köldbärarpumpens förregling vara ansluten. Om denna instruktion inte följs, förklaras Carriers garanti ogiltig. Flödesvakten är installerad på förångarens vatteninlopp och justeras av styrenheten, baserat på enhetens storlek och applikation. Om justering är nödvändig måste den utföras av kvalificerad personal. Plintarna 34 och 35 är tillhandahållna för fältinstallation av köldbärarpumpens förregling (hjälpkontakt för pumpens drift ansluts på installationsplatsen) Åtdragning av bulten på förångarens och kondensorns vattenbox Förångaren (och kondensorn) är av tubpanne-typ med borttagbara vattenboxar för att underlätta rengöring. Åtdragning måste ske i enlighet med illustrationen nedan. Vattenboxens åtdragningssekvens Drift av två enheter i master/slav-läge Styrningen av en master/slav sker via ingående köld-/ värmebärare och kräver inga ytterligare givare (standardkonfiguration). Styrningen kan även placeras i utgående köld-/värmebärare. I detta fall måste två ytterligare givare placeras i den gemensamma rördragningen. Samtliga parametrar som krävs för master/slav funktionen skall konfigureras i MST_SLV-menyn. Alla externa styrfunktioner i master/slav-konfigurationen (start/stop, börvärde, lasttak etc.) regleras av den enhet som är konfigurerad som master, och får endast tillämpas av denna. Varje enhet reglerar sin egen vätskepump. Om det bara finns en gemensam pump, såsom vid variabelt flöde, måste avstängningsventiler installeras på varje enhet. De aktiveras att öppna eller stänga av respektive värmepumps styrenhet (i detta fall regleras ventilerna med hjälp av de dedikerade pumputgångarna). Se 30XA/30XW Pro-Dialog styrmanualen för en mer detaljerad förklaring. Förklaring 1. Sekvens 1: Sekvens 2: Sekvens 3: Sekvens 4: Förklaring 1. Masterenhet 2. Slavenhet Master- och slavenheternas elskåp Vatteninlopp Vattenutlopp 2 Åtdragningens vridmoment Bultstorlek M Nm ANMÄRKNING: Innan den här åtgärden rekommenderar vi dränering av kretsen och att rören kopplas bort för att garantera att bultarna dras åt korrekt och likformigt. 20 Vattenpumpar för varje enhet (inkluderas som standard för enheter med pumpmodul) Ytterligare givare för reglering av utgående köld-/värmebärare, för anslutning till kanal 1 på respektive master- och slavenhets slavkort CCN kommunikationsbuss Anslutning av ytterligare två givare

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n Drift- och skötseli n s t r u k t i o n 30RW/RWA020-300 Vattenkyld/kondensorlös vätskekylare med integrerade pumpmoduler Nominell kyleffekt 20-300 kw 50 Hz AQUASNAP Oktober 2002 Denna drift- och skötselinstruktion

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER 30HXC Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. Quality

Läs mer

30HXC 50 Hz. Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor. Nominell kyleffekt 286-1300 kw

30HXC 50 Hz. Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor. Nominell kyleffekt 286-1300 kw Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 0HC 50 Hz Nominell

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER 30HX:AVANCERAD STOR PÅLITLIGHET KOMPAKT STORLEK - HÖG PRESTANDA LÖ Fler än 50000 Carrier skruvkompressorer sålda över hela världen

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor. Nominell kyleffekt 25-95 kw Nominell värmeeffekt 29-117 kw

61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor. Nominell kyleffekt 25-95 kw Nominell värmeeffekt 29-117 kw Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Enhet med pumpmodul Standardenhet Heating System Manager (fältinstallerade tillbehör)

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13 Allmänt LW-450E är en kompressor som är tillverkad av Leonard & Wagner. Namnet kan tydas så att 450 är kapaciteten i antalet minutliter och E står för att den går på en trefas elmotor. Den har tre stycken

Läs mer

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight Installationsanvisning UV-filter Sterilight Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL

Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL 1. Säkerhet 2. Aggregatuppbyggnad 3. Monteringsanvisning 4. Injustering 5. Tekniska data 6. Drift- och skötselinstruktion 7. Garantibestämmelser 2015-05-13 1. Säkerhet

Läs mer

Användarmanual. UV-handlampa 97050/97051

Användarmanual. UV-handlampa 97050/97051 Användarmanual UV-handlampa 97050/97051 Innehåll Svenska 1 Var vänlig observera följande...3 1.1 Viktigt...3 1.2 Medföljande delar...3 1.3 Säkerhet...3 1.4 Användning...3 2 Beskrivning...4 3 Tekniska data...4

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL. SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6

INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL. SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6 SWE INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6 1. INNAN DU BÖRJAR Symbolerna används i bruksanvisningen för att förbättra din orientering. Följande tabell innehåller de grafiska

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto POOL EQUIPMENT K Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING i Läs bruksanvisningen Illustrationsfoto Innehållsförteckning 1. Specifikation...3 2. Kapacitetskurvor...4 3. Dimensioner...5 4. Installation...5

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

Handbok Byggavfuktare modell Attack

Handbok Byggavfuktare modell Attack Handbok Byggavfuktare modell Attack Drift och underhåll INNEHÅLL SÄKERHET...3 TILLÄMPLIGA TEKNISKA STANDARDER OCH REGELVERK...4 DRIFT OCH UNDERHÅLL...5 INKOPPLING AV DRÄNERINGSRÖR...8 PERIODISKT UNDERHÅLL...9

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight Installationsanvisning UV-filter Sterilight Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning 712 RTD Calibrator Instruktionsblad Inledning Fluke 712 RTD Calibrator är ett handverktyg för kalibrering av RTD-sändare (motståndstemperaturdetektering), inklusive de flesta pulsstyrda sändare. Det simulerar

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET Kod TC.7.002303:1.0 Datum: 2011-05-16 INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET http://www.wittur.se E-post: info@wittur.se W:\Wittur Sweden AB\6. Teknik\Tekniska dokument\intern produktpärm Wittur\20 Fång HR och

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS en ny serie teknologiskt avancerade kompressorer är resultatet av en utförlig forsknings- och utvecklingsprocess. Resultatet är en extremt tyst och

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar FRITÖS, BORDSMODELL PROFI PLUS 6, 8, 10 Installations- och användningsanvisningar 1. Beskrivning Korg Hållare för korg Styrpanel Styrenhetens skenor Säkerhetsbrytare Tömningskran Sil Profi 6-8 Sil Profi

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 1. BESKRIVNING Vikings flexibla sprinklerneddragningar är en komplett enhet avsedd för installation i kommersiella hängtak med medelkraftiga till kraftiga T-balkar som stöd, såsom

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Juli 2013 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT FILTER D DFILTER FÖR REN TRYCKLUFT Tryckluftskvalitet är direkt relaterat till din kompressors driftsförhållanden. De flesta kompressorintagsfilter avlägsnar partiklar större än 2 µm. Mindre partiklar

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform.

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform. L U F T B E H A N D L I N G I S I M H A L L A R PROBLEMET att välja rätt system och förnuftig driftform. En möjlighet är att ventilera ut fukten. Detta kan kombineras med värmeåtervinning och/eller återluftsdrift.

Läs mer