Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN mm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm"

Transkript

1 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande VDI 35. Används tillsammans med ställdonen AVM 234 S, AVF 234 S oh AVN 224 S som en reglerenhet. Ventilen testad enl. DIN 327 1). Ventilhus av stålgjutgods (GP2GH+N), målad svart. spindel, säte oh kägla av syrafast stål. Pakbox av rostfritt stål med fjäderbelastade PTFE skivor. Ventilkarakteristiken är likproentig / linjär. För användning med PN motflänsar. När spindeln är utdragen är ventilen stängd. Tillbehör * Adapter (rekommenderas för media C; MV ) * Adapter (rekommenderas för media C; MV ) * Pakbox med grafittätning för temp C; DN 15 50; MV * Pakbox med grafittätning för temp C; DN ; MV * Pakbox med grafittätning för temp C; DN ; MV *) Måttritning eller kopplingsshema finns under samma nummer. 1) Ned till -10 C, krävs ingen pakbox värmare. Vid temperaturer mellan -10 C oh -60 C, skall speiell mekanisk tätning av bälg-typ användas (tillgänglig på förfrågan, endast upp till DN 100). Applikation: vatten med frostskydd (glykol till 55% oh brine lösning), max. drifttryk bar. Över 1 C eller 180 C, används relevant adapter (tillbehör). Över 2 C oh upp till 260 C, använd pakbox med grafittätning (tillbehör). Garanti N.B.: Typ Nominell diameter DN Trykklass k VS värde [m 3 /h] Tekniska data oh trykdifferenser angivna ovan gäller endast i kombination med Sauter ställdon. Vid användning med ställdon av andra fabrikat garanteras ej angivna speifikationer Dessa ventiler skall användas som blandningsventiler. Fördelningsventil finns att beställa som speialversion. Vikt [kg] BUS 015 F PN BUS 015 F PN BUS 015 F5 15 PN BUS 0 F5 PN BUS 025 F5 25 PN BUS 032 F5 32 PN BUS 0 F5 PN BUS 050 F5 50 PN BUS 065 F5 65 PN BUS 080 F5 80 PN BUS 100 F5 100 PN BUS 125 F5 125 PN BUS 150 F5 150 PN Drifttemperatur 1) C Läkage vid max.. Δps: Drifttryk reglerport 0.05% av kvs värdet vid C.0 bar blandningsport vid 1 C 36.3 bar Ventilens slaglängd 1.0% av kvs värdet vid 2 C 29.4 bar DN mm DN mm Ventilkarakteristik DN mm reglerport DN linjär Måttritning M10462 reglerport DN likproentig Montageinstruktioner MV blandningsport linjär AVM 234 sammanbyggnad MV AVF 234 sammanbyggnad MV 5059 Ventilens reglerförhållande > 50:1 AVN 224 sammanbyggnad MV Pakbox Rostfritt stål/ptfe Materialdeklaration MD AB Y07545 A B B01134a

2 56.126/2 BUS BUS i kombination med elektriskt ställdon (kombination utan 2 V modul eller tillbehör). Ställdon Typ: Gångtid: Insignal: utan fjäderretur 2500 N trykkraft. AVM 234S F132 (24 V) 2/4/6 s/mm 2pt/3pt/0 10 V/4 ma Används som blandningsventil Ventil Δp max Δp s stängningstryk BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS Ställdon Typ: Gångtid: Insignal: Fjäderretur: med fjäderretur 00 N trykkraft. AVF 234S F132 (24 V) 2/4/6 s/mm 2pt/3pt/0 10 V/4 ma 15 s Används som blandningsventil Ventil Δp max Δp s stängningstryk BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS Ställdon Typ: Gångtid: Insignal: Fjäderretur: med nödfunktion enligt DIN N trykkraft. AVN 224S F132 (24 V) 2/4/6 s/mm 2pt/3pt/0 10 V/4 ma 15 s Används som blandningsventil Ventil Δp max Δp s stängningstryk BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS Ventil: Ställdon: Exempel: Δp max [bar]= Δp s [bar]= stängningstryk [bar]= För F-variant, tekniska data oh tillbehör, se tabell på ventiltyp. För F-variant, tekniska data, tillbehör oh montageläge, se tabell på ställdonstyp. BUS 0 F5/AVM 234S F132 Max. tillåten trykdifferens över ventilen vid vilken ställdonet säkert kan öppna oh stänga ventilen när Δp v är med i beräkningen. Max. tillåten trykdifferens över ventilen vid vilken, i händelse av fel, (rörbrott efter ventilen), ställdonet säkert kan stänga ventilen säkert oh snabbt. Max. möjlig trykdifferens över ventilen (i reglerläge) vid vilket ställdonet säkert kan öppna oh stänga ventilen. I detta fall kan livslängden redueras. Kavitation oh erosion kan skada ventilen. Värdena gäller endast när ventilen är monterad med ställdonet som en enhet.

3 BUS /3 Funktion Med ett elektriskt ställdon kan ventilen manövreras till valfritt läge. Ventilens reglerport stänger när ventilens spindel är utdragen. Dessa ventiler kan användas för att stänga mot drifttryket. Flödestekniska parametrar i enlighet med EN Används som blandningsventil AB A B B01134a Beskrivning. Dessa reglerventiler känneteknas av sin goda pålitlighet oh noggrannhet oh ger ett viktigt bidrag till en effektiv reglering. Ventilspindeln kopplas automatiskt samman med ställdonsspindeln. Sauter's utformade rostfria kägla styr ett likproentigt flöde i reglerporten. För kompensering av karakteristiken på förbrukningssidan oh för att garantera ett lika flöde oberoende av ventilläge fungerar blandningsporten med linjär karakteristik. Ventilens tätning garanteras av en rostfri stålring som pressats i ventilhuset. Pakboxen är underhållsfri. Pakboxen innehåller sex koniskt formade PTFE ringar samt en fjäder. Fjädern säkerställer ett permanent tryk på tätningarna. Tillförd smörjmedel säkerställer att ventilspindeln alltid smörjes oh motverkar att partiklar når PTFE tätningarna oh media. Projekterings- oh montageanvisningar. Ventilerna kan kombineras med AVM 234 S, ställdon utan fjäderretur eller AVF 234 S, AVN 224 S ställdon med fjäderretur. Ställdonet monteras på ventilen oh fixeras med två skruvar oh låses till ventilspindeln automatiskt. När installationen tas i drift, AVM 234 S oh AVF 234 S tryks ställdonets axel ut oh kopplingen ansluts automatiskt till ventilen när den når det nedre ventilsätet. Ventilens slaglängd kontrolleras av ställdonet. Inga övriga inställningar behöver göras. Kraften mot ventilsätet är konstant oh det angivna läkaget garanteras. Ställdonens karakteristik kan ändras från linjär till kvadratiskt eller vie versa. Om ställdonet AVN 224 S används måste manuell initialisering utföras. För en komplett beskrivning av detta, se datablad : 'Initialisering oh återföringssignal' Montageläge. Kan monteras i valfritt läge, dok inte nedåt. Kondensat oh droppande vatten längs den rörliga axeln får ej förekomma. Vid horisontellt montage får ventilen belastas med max. 25 kg utan att ställdonet har extra stöd upp till 1 C Valfritt läge, dok ej nedåt. över 1 C Vid temperaturer över 1 C eller 180 C, skall ventilen monteras i horisontellt läge oh den korrekta adapter för den relevanta temperaturen skall användas. Adaptern kan även fungera som en förlängning vid kraftig rörisolering. För att skydda ställdonet mot för hög värme bör rören vara isolerade. Vid montage av ställdon på ventilen, får ej käglan roteras mot det rostfria sätet, då detta kan skada tätningen av käglan. Vid isolering av ventilen får ej isoleringen gå över ställdonets klämanslutning på ventilen Montage utomhus. Om enheten monteras utomhus, rekommenderas extra skydd mot påverkan av vädrets effekter.

4 56.126/4 BUS Användning med ånga. Ventilen kan användas för ångapplikationer upp till 0 C med samma Δp max värden. Rekomendationen är att ventilen endast används för öppna/stänga funktion. Vid användning som reglerande ventil bör ej ventilen huvudsaklig reglera i den nedre tredjedelen av lyfthöjden. Detta resulterar i en extrem hög fllödeshastighet, som allvarligt reduerar ventilens livslängd. Användning med vatten. För att hindra föroreningar i vattnet (e.g. svetsslagg, rostpartiklar et.) oh motverka skada på spindeltätning, rekommenderas installation av filter, t.ex. för varje våning eller huvudledning. Vattnets kvalitet bör vara i överensstämmelse med VDI 35. Om ett tillsatsmedel används, bör leverantören kontaktas för att klargöra om ventilens material kan ta skada. Se materialtabellen nedan. Om glykol används rekommenderas en konentration mellan % oh 55%. Ventilen är ej lämplig för användning med driksvatten eller i zoner där det finns risk för explosion. Övriga uppgifter om tryk oh oljud i installationer. För att motverka oljud får ej differenstryket Δp max som angivits nedan överskridas. Dessa värden finns listade som rekommenderade värden i tabellen över trykfall. Trykfallet Δpv är det högsta tillåtna tryket för ventilen, oavsett ventilläge, för att risken för kavitation oh erosion begränsas. Kraften från ställdonet har inget inflytande på dessa värden. Kavitation ökar förslitningen oh orsakar oljud. För att motverka kavitation, speiellt i applikationer med ånga, skall differenstryket Δpmax ej överskrida värdet Δpkrit = (p1 pv) 0.5 p1 = Tilloppstryket före ventilen (bar) pv = Ångtryket. Absoluttryk används i dessa beräkningar. Stängningstrykets värde är det maximala tryket vid vilket ställdonet fortfarande kan förflytta käglan med egen kraft. Notera att ventilen kan skadas av kavitation oh erosion om dessa tryk används oh att differenstryket Δpmax överskrids. Vad beträffar fjäderretur-funktionen, där det angivna Δps värdet även representerar det tillåtna differenstryket, upp till vilket ställdonet fortfarande kan stänga ventilen i händelse av en nödsituation. Efter som detta är en säkerhetsfunktion med snabb rörelse (med hjälp av en fjäder), kan detta värde överstiga Δpmax

5 BUS /5 Flödesshema BUS P [kpa] v V [m /h] DN 150 kvs 3 DN 125 kvs 2 DN 100 kvs 160 DN 80 kvs 100 DN 65 kvs 63 DN 50 kvs DN kvs 25 DN 32 kvs 16 DN 25 kvs 10 DN kvs 6,3 DN 15 kvs 4 DN 15/1 kvs 2,5 DN 15/2 kvs 1, P v100 [bar] B10918

6 56.126/6 BUS Övriga tekniska data. Type Δp v Stänger mot tryket Stänger med tryket BUS 015 F225 bar BUS 015 F215 bar BUS 015 F5 bar BUS 0 F5 bar BUS 025 F5 bar BUS 032 F5 bar BUS 0 F5 bar BUS 050 F5 bar BUS 065 F5 bar BUS 080 F5 25 bar BUS 100 F5 25 bar BUS 125 F5 15 bar BUS 150 F5 15 bar Tryk oh temperaturspeifikationer EN 764. EN 1333 Flödesparametrar EN Sauter ventilstika för ventildimensionering Manual för ventilstika Teknisk manual: 'Ventiler oh ställdon' Parametrar, Installationsanvisningar, Generell information Giltig EN, DIN, AD, TRD oh UVV regler CE överensstämmelse, Direktiv för trykkärlsutrustning (Flödesgrupp II 97/23/EC BUS 15 upp till BUS 150: CE-0525 symbol Kategori II Kombination med ställdon AVN 224S, ej ertiferad enligt DIN 327 eller EN Övriga detaljer för modeltyperna. Ventilhus av stålgjutgods enligt DIN EN 10213, kod GP2GH+N, material nummer N, med borrade flänsar enligt EN , Form B. Ventilhus skyddat med matt svart färg enligt (RAL 9005). Rekommendation för svetsfläns enligt EN Ventilens montagemått enligt EN 558-1, Series 1. Plantätning på ventilhuset av asbestfritt material. Materialnummer enligt DIN DIN material nummer DIN kod Ventilhus N GP2GH+N Ventilsäte 1.21 X Cr 13 Spindel 1.21 X Cr 13 Kägla 1.21 X Cr 13 Pakbox 1.21 X Cr 13 Tätning under pakboxen Cu DIN 7603 Tryk- /Temp- Relation [bar / bars] [ C] B10919

7 BUS /7 Förklaring till använda termer. Δpv: Maximum tillåtet differenstryk över ventilen oavsett läge på spindel, begränsad av ljudnivå oh erosion. Genom övervakning av kavitation, erosion oh oljud, kan förbättringar göras för att förlänga livslängd oh hållbarhet. Δpmax: Maximum tillåtet differenstryk över ventilen där ställdonet säkert kan öppna oh stänga ventilen. Statiskt tryk oh mediainflytande är medtagna i beräkningen. Detta värde hjälper till att bibehålla en mjuk reglering oh god tätning. Genom detta vill ventilens Δpv aldrig bli överskriden. Δps: Maximum tillåtet differenstryk över ventilen i händelse av fel (t.ex. strömavbrott, överskriden temperatur eller tryk, röravbrott) där ställdonet säkert kan stänga ventilen oh, om nödvändig hålla hela drifttryket mot atmosfärstryk. Då detta är en säkerhetsfunktion med 'snabb' rörelse kan Δps bli större än Δpmax eller, respektive, Δpv. Den resulterande flödesstörningen i detta fall spelar en mindre roll. På tre-vägs ventiler, gäller värdena endast den reglerande porten. Δpstat: Tryket efter ventilen. Detta motsvarar tryket i systemet vid stopp av pumpen, beroende på vätskenivå i systemet, ökning av tryket via tryktank, ångtryk oh liknande. För ventiler som stänger med tryket, skall det statiska tryket samt pumptryket användas. Karakteristik för ställdon med lägesregulator (endast 24 V) På ställdonen AVM 234 S, AVF 234 S eller AVN 224 S kan karakteristikenlik-proentig/linjär/kvadratisk ställas in med hjälp av kod-swithar k VS 100 % lin. 10 quadr. = % % Hub, Course, Stroke B S9

8 56.126/8 BUS Måttritning AVM AVF > > ,5 H b d A Øk DN L BUS DN A L H k d 14 x 4 14 x 4 14 x 4 19 x 4 19 x 4 19 x 4 19 x 8 19 x 8 23 x 8 28 x 8 28 x 8 b M10462a 289 K10460

9 BUS /9 AVN > K10461 Tillbehör b a T ( C) a (mm) b (mm) , ,4 100

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

56.115/1. VUE: Flänsad 2-vägs ventil, PN 10 / 16. Sauter Components

56.115/1. VUE: Flänsad 2-vägs ventil, PN 10 / 16. Sauter Components 56.115/1 VUE: Flänsad 2-vägs ventil, PN 10 / 16 Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga upp till 115 grad C eller luft i HVC installationer.

Läs mer

Tryckklass. k VS värde m 3 /h AVF 125S

Tryckklass. k VS värde m 3 /h AVF 125S 56.116/1 BUE: Flänsad 3-vägs ventil, PN 10 / 16 Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga upp till 115 grad C eller luft i HVC installationer.

Läs mer

76.115/1. VUE: Flänsad 2-vägs ventil, PN 10 / 16. Sauter Components

76.115/1. VUE: Flänsad 2-vägs ventil, PN 10 / 16. Sauter Components 76.115/1 VUE: Flänsad 2-vägs ventil, PN 10 / 16 Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga upp till 115 grad C eller luft i HVAC installationer.

Läs mer

76.111/1. BUD: Flänsad 3-vägs ventil, PN 6. Sauter Components

76.111/1. BUD: Flänsad 3-vägs ventil, PN 6. Sauter Components 76.111/1 BUD: Flänsad 3-vägs ventil, PN 6 Reglerventil, fri från siliconfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande VDI 2035.

Läs mer

56.122/1. VUP: 2-vägs flänsad ventil med tryckavlastning, PN 25. Sauter Components

56.122/1. VUP: 2-vägs flänsad ventil med tryckavlastning, PN 25. Sauter Components 56.122/1 VUP: 2-vägs flänsad ventil med tryckavlastning, PN 25 Reglerventil, fri från siliconfett, med tryckkompensering, för kontinuerlig reglering av kallt eller varmt vatten, ånga eller luft. Vattenkvalitet

Läs mer

k VS värde m 3 /h använd lämplig adapter (tillbehör). För användning i enlighet med DIN 32730, är den tillåtna temperaturen på mediet > 0 C

k VS värde m 3 /h använd lämplig adapter (tillbehör). För användning i enlighet med DIN 32730, är den tillåtna temperaturen på mediet > 0 C 76.1/1 VUG: Flänsad 2-vägs ventil, PN 16 / 25 Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i VC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

k VS -värde m 3 /h 0,16 0,25 0,40 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10,0 16,0 25,0 40,0 63,0 100,0 160,0 Ventilens slaglängd DN DN 65...

k VS -värde m 3 /h 0,16 0,25 0,40 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10,0 16,0 25,0 40,0 63,0 100,0 160,0 Ventilens slaglängd DN DN 65... 56.93/1 V66N: 2-vägs ventil, rostfri, flänsad, Din fördel för mer energieffektivitet Noggrann reglering med hög tillförlitlighet. Tillämpningar För kontinuerlig reglering av kallt, varmt vatten, varmt

Läs mer

BUE: 3-vägs flänsad ventil, PN 16/10 (el.)

BUE: 3-vägs flänsad ventil, PN 16/10 (el.) BUE: 3-vägs flänsad ventil, PN 16/10 (el.) Hur energieffektiviteten förbättras Effektiv användning i kontinuerliga styrsystem funktioner Kontinuerlig reglering av kallt och varmt vatten i slutna kretsar

Läs mer

Tryckklass. k VS värde m 3 /h. Temperatur adapter (>130 C till max. 150 C) för AVP;DN15 50, MV

Tryckklass. k VS värde m 3 /h. Temperatur adapter (>130 C till max. 150 C) för AVP;DN15 50, MV 76.115/1 VUE: Flänsad 2-vägs ventil, PN 10 / 16 Reglerventil, fri från siliconfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga upp till 115 grad C eller luft i HVAC installationer.

Läs mer

VUS: 2-vägs flänsad ventil, PN 40 (el.)

VUS: 2-vägs flänsad ventil, PN 40 (el.) VUS: 2-vägs flänsad ventil, PN 40 (el.) Hur energieffektiviteten förbättras Effektivitet innebär exakt och tillförlitlig reglering Funktion Kontinuerlig reglering av kallt, varmt och varmt vatten i slutna

Läs mer

Tryckklass. k VS värde m 3 /h

Tryckklass. k VS värde m 3 /h 76.122/1 VUP: 2-vägs flänsad ventil med tryckavlastning, PN 25 Reglerventil, fri från siliconfett, med tryckkompensering, för kontinuerlig reglering av kallt eller varmt vatten, ånga eller luft. Vattenkvalitet

Läs mer

BUG: 3-vägs flänsad ventil, PN 25/16 (el.)

BUG: 3-vägs flänsad ventil, PN 25/16 (el.) BUG: 3-vägs flänsad ventil, PN 25/16 (el.) Hur energieffektiviteten förbättras Exakt och tillförlitlig reglering Funktioner Kontinuerlig reglering av kallt och varmt vatten i slutna kretsar I kombination

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

VUE: 2-vägs flänsad ventil, PN 16/10 (el.)

VUE: 2-vägs flänsad ventil, PN 16/10 (el.) VUE: 2-vägs flänsad ventil, PN 16/10 (el.) Hur energieffektiviteten förbättras Effektiv användning i kontinuerliga styrsystem Funktioner Kontinuerlig reglering av kallt / varmt vatten och lågtrycksånga

Läs mer

Product data sheet VQE: 2-vägs flänsad ventil, PN 16. Energieffektivisering Effektiv användning i kontinuerliga styrsystem

Product data sheet VQE: 2-vägs flänsad ventil, PN 16. Energieffektivisering Effektiv användning i kontinuerliga styrsystem Product data sheet 56.117 VQE: 2-vägs flänsad ventil, PN 16 Energieffektivisering Effektiv användning i kontinuerliga styrsystem VQE Egenskaper Kontinuerlig reglering av kallt och varmt vatten i slutna

Läs mer

Product data sheet BQE: 3-vägs flänsad ventil, PN 16. Energieffektivisering Effektiv användning i kontinuerliga styrsystem

Product data sheet BQE: 3-vägs flänsad ventil, PN 16. Energieffektivisering Effektiv användning i kontinuerliga styrsystem Product data sheet 56.118 BQE: 3-vägs flänsad ventil, PN 16 Energieffektivisering Effektiv användning i kontinuerliga styrsystem BQE blandningsventil Egenskaper Kontinuerlig reglering av kallt och varmt

Läs mer

VUG: 2-vägs flänsad ventil, PN 25/16 (el.)

VUG: 2-vägs flänsad ventil, PN 25/16 (el.) Produkt datablad 56.1 VUG: 2-vägs flänsad ventil, PN 25/16 (el.) Hur energieffektiviteten förbättras Exakt och tillförlitlig reglering Funktioner Kontinuerlig reglering av kallt och varmt vatten i slutna

Läs mer

VUE: Flänsad 2-vägs ventil, PN 10 / 16 BUE: Flänsad 3-vägs ventil, PN 10 / 16

VUE: Flänsad 2-vägs ventil, PN 10 / 16 BUE: Flänsad 3-vägs ventil, PN 10 / 16 VUE: Flänsad 2-vägs ventil, PN 10 / 16 BUE: Flänsad 3-vägs ventil, PN 10 / 16 Reglerventil, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVC installationer. nvänds

Läs mer

BUS: 3-vägs flänsad ventil, PN 40 (el.)

BUS: 3-vägs flänsad ventil, PN 40 (el.) BUS: 3-vägs flänsad ventil, PN 40 (el.) Hur energieffektiviteten förbättras Effektivitet innebär exakt och tillförlitlig reglering Funktioner I kombination med ventilställdon AVM 322 (S), AVM 234S, AVN

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG Ramén Trading AB UI-S-KSG Industriella Reglerventiler & Regulatorer 2006-05-10 Er Order: Märke: Raméns order: Ventiltyp: Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG ALLMÄN BESKRIVNING

Läs mer

B6R: 3-vägs ventil med invändig gänga, PN 16 (el.)

B6R: 3-vägs ventil med invändig gänga, PN 16 (el.) B6R: 3-vägs ventil med invändig gänga, PN 16 (el.) Hur energieffektiviteten förbättras Effektivitet innebär exakt och tillförlitlig kontroll Funktioner Reglerventil fri från siliconfett med invändig gänga

Läs mer

MV 505809 MV 506066 Miljödeklaration MD 51.366

MV 505809 MV 506066 Miljödeklaration MD 51.366 51.366/1 AVM 124/125S: Ventilställdon med lägesregulator. För regulatorer med kontinuerlig utsignal (0 10V och / eller 4 20 ma) eller 2-punkt, 3-punkts reglering För reglering a 2-ägs- eller 3-ägs entiler

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

Fk 46.72(16)SE. Säkerhetsventiler. Primära egenskaper Kägla med lyftkrage ger ett högt kägellyft och stor avblåsningsförmåga.

Fk 46.72(16)SE. Säkerhetsventiler. Primära egenskaper Kägla med lyftkrage ger ett högt kägellyft och stor avblåsningsförmåga. Säkerhetsventiler NAF 546340-546641, PN 16 och PN 25/40 Höglyftande fjäderbelastade Fk 46.72(16)SE 05.05 Primära egenskaper Kägla med lyftkrage ger ett högt kägellyft och stor avblåsningsförmåga. Ventilerna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil

Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV. Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278. Typ 3331 Spjällventil Pneumatisk reglerventil typ 3331/BR 31a Specialversion typ 3331/3278 Typ 3331 Spjällventil Fig. 1 Typ 3331/BR 31a (nedre) och typ 3331/3278 (övre) Monterings- och bruksanvisning EB 8227 SV Utgåva april

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

Trevägs kägelventil, flänsad PN 16 (Mjuktätande) Ventilen klarar följande typer av media: Hetvatten och kylvatten. Storlek. m 3 /h

Trevägs kägelventil, flänsad PN 16 (Mjuktätande) Ventilen klarar följande typer av media: Hetvatten och kylvatten. Storlek. m 3 /h Field Devices Europe 1 Trevägs kägelventil, flänsad PN 16 (Mjuktätande) kan användas i ett stort antal applikationer, såsom värme, kyla, luftbehandling och tappvatten. Ventilen klarar följande typer av

Läs mer

FLÖDE. Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar

FLÖDE. Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar FLÖDE Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar Flöde Flödessensor FS5/FS5L, FS5LA serie för Gas och vätskor Flödessensorn består av två temperaturberoende

Läs mer

Säkerhetsventil proportionell

Säkerhetsventil proportionell Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-100 40-60 C till +350 ºC Segjärn DN 25-100 40-85 C till +450 ºC Stål Användningsområde Proportionell säkerhetsventil för hetvattenpannor utan ångrum

Läs mer

VKAI: 2-vägs kulventil med invändig gänga, PN 40

VKAI: 2-vägs kulventil med invändig gänga, PN 40 VKAI: 2-vägs kulventil med invändig gänga, PN 40 Er fördel för bättre energianvändning Noggrann avstängning utan läkförluster Egenskaper 2-vägs kulventil för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten

Läs mer

Dimensionsområde PN Temperaturområde Material. DN 32-200 16-10 - 300 C Gråjärn Segjärn

Dimensionsområde PN Temperaturområde Material. DN 32-200 16-10 - 300 C Gråjärn Segjärn Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 32-200 6-0 - 300 C Gråjärn Segjärn Användningsområde För mekanisk rening av varmvatten, hetvatten, kylvatten, petroliumprodukter, neutrala fluider och ånga.

Läs mer

BF2/BF3. Invändigt gängade 2- och 3-vägs reglerventiler. Funktion. Installation

BF2/BF3. Invändigt gängade 2- och 3-vägs reglerventiler. Funktion. Installation Revision 2016-12-30 Invändigt gängade 2- och 3-vägs reglerventiler Ventilerna är avsedda för reglering av varmt, kallt eller glykolblandat vatten i värme- och ventilationssystem. vsedda att användas tillsammans

Läs mer

71.247/1. AVP : Pneumatiskt ventilställdon. Sauter Components

71.247/1. AVP : Pneumatiskt ventilställdon. Sauter Components 71.247/1 AVP 242...244: Pneumatiskt ventilställdon. För styrning av ventiler i serierna VUN/BUN, VUR/BUR, VUD/BUD, VUE/BUE, VUG/BUG och VUP, i kontinuerliga reglersystem eller öppen/stängd funktion. Ventilställdonet

Läs mer

Reglerområde 1) Effektiv ställdonsarea cm 2. bar

Reglerområde 1) Effektiv ställdonsarea cm 2. bar 71.247/1 AVP 242...244: Pneumatiskt ventilställdon. För styrning av ventiler i serierna VUN/BUN, VUR/BUR, VUD/BUD, VUE/BUE, VUG/BUG och VUP, i kontinuerliga reglersystem eller öppen/stängdd funktion. Ventilställdonet

Läs mer

Dragkraft [N] Dragkraft [N]

Dragkraft [N] Dragkraft [N] 51.362/1 AVM 105/115S: Ventilställdon med Sauter Uniersal Technology (SUT) För regulatorer med analog utgång (0...10 V) eller kontaktutgång (2- eller 3-punkts styrning). För tå- och treägs-ägs entiler

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.3 REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT O O5M OPTIMASHUNT är en kompakt prefabricerad shuntgrupp för små utrymmen och passar

Läs mer

KOMPLEMENTPRODUKTER KOMPLEMENTPRODUKTER

KOMPLEMENTPRODUKTER KOMPLEMENTPRODUKTER KOMPLEMENTPROUKTER 13 14 PÅFYLLNINGSVENTILER, PTRONKVENTILER, säkerhetsventiler och avtappningsventiler. lla är de små, men viktiga, komponenter som gör installationen komplett för pannor, varmvattenberedare,

Läs mer

SERIE VLA300 OCH VLB300

SERIE VLA300 OCH VLB300 ESE-serie med reglerventiler med fläns för PN6, DN-. -vägsventiler: och VL3. 3-vägsventiler: VL33 och VL33. VL3 MEDI Reglerventilerna klarar följande typer av media: Hetvatten och kylvatten Vatten med

Läs mer

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400 Injusteringsventiler STAF, STAF-SG Injusteringsventil PN och PN DN 0-00 Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE En flänsad injusteringsventil

Läs mer

NAF-Trimball reglerkulventiler

NAF-Trimball reglerkulventiler NAF-Trimball reglerkulventiler DN 50-500, Size 2-20 PN 10 40, ANSI Class 150 och 300 Fk 41.65(7)SE 05.05 Primära egenskaper NAF-Trimball är ett helt nytt sätt att komma tillrätta med kavitation, erosion

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

VKRA: 2- vägs reglerkulventil med utvändig gänganslutning PN40

VKRA: 2- vägs reglerkulventil med utvändig gänganslutning PN40 Produktdatablad 4.1 56.092 VKRA: 2- vägs reglerkulventil med utvändig gänganslutning PN40 Er fördel för bättre energianvändning Noggrann reglering oh arbetar utan läkförluster Egenskaper Reglerande 2-vägs

Läs mer

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER)

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) Tryckstegraren, eller boostern, är ett automatiskt system som komprimerar luft för att ge ett utgångstryck som är dubbelt så stort som ingångstrycket. Enheten användes oftast till

Läs mer

Centrisk vridspjällventil med PFA-foder. DN 40 till 300 mm (1 1/2 till 12 ) : wafer hus eller full-lug hus

Centrisk vridspjällventil med PFA-foder. DN 40 till 300 mm (1 1/2 till 12 ) : wafer hus eller full-lug hus Typblad 0166.1/2-55 0166.1/2-10/01.03.1997 Centrisk vridspjällventil med PFA-foder 40 till 300 mm (1 1/2 till 12 ) : wafer hus eller full-lug hus 350 till 600 mm (14 till 24") U-profil hus PN 10 bar Användningsområde

Läs mer

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik.

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Ventiler avsedda att reglera varmt, kallt eller glykolblandat vatten i värme- ventilations- och tappvarmvattensystem.

Läs mer

2- och 3-vägs flänsad ventil med DINbygglängd

2- och 3-vägs flänsad ventil med DINbygglängd Revision 08-04-4 - och -vägs flänsad ventil med DINbygglängd Styrventiler för bruk i värme-, kyl- och ventilationssystem. De är avsedda att användas tillsammans med Regins RVAN-ställdon. Ventilerna har

Läs mer

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50 STAD Injusteringsventiler DN 15-50 IMI TA / Injusteringsventiler / STAD STAD Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt

Läs mer

FRS. Flänsad 2-vägs fjärrvärmeventil. Funktion. Ställkraft

FRS. Flänsad 2-vägs fjärrvärmeventil. Funktion. Ställkraft Revision 2018-08-15 Flänsad 2-vägs fjärrvärmeventil Flänsade ventiler för värme, fjärrvärme och ventilationssystem. Ventilerna är avsedda att användas tillsammans med Regins RVAN-ställdon. Det finns även

Läs mer

VTTV/VTTR/VTTB. 2-vägs, 3-vägs och 3-vägs (bypass) zonventiler. Funktion. Inget läckage i stängt läge

VTTV/VTTR/VTTB. 2-vägs, 3-vägs och 3-vägs (bypass) zonventiler. Funktion. Inget läckage i stängt läge Revision 12 2015 2-vägs, 3-vägs och 3-vägs (bypass) zonventiler Ventiler för reglering av värme och kyla i fan-coileller kylbaffelsystem. Ventilerna är avsedda att användas tillsammans med de termiska

Läs mer

STAD INJUSTERINGSVENTILER

STAD INJUSTERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt lämpad för användning på sekundärsidan i värme- och kylanläggningar

Läs mer

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25 STAF, STAF-SG Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25 IMI TA / Injusteringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG En fl änsad injusteringsventil av gjutjärn (STAF) och segjärn (STAF-SG) som ger

Läs mer

STAG INJUSTERINGSVENTILER

STAG INJUSTERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL PN SEGJÄRN En injusteringsventil av segjärn med spårförsedda in-/utlopp som ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. STAG är lämpad för användning

Läs mer

VUN: 2-vägs ventil med utvändig gänga, PN 16

VUN: 2-vägs ventil med utvändig gänga, PN 16 VUN: 2-vägs ventil med utvändig gänga, PN 16 Hur energieffektiviteten förbättras Effektiv användning i kontinuerliga styrsystem Funktioner Fri från silikonfett med utvändig gänga (DIN/EN ISO 228-1) för

Läs mer

BKTA: 3-vägs växlings kulventil (T) med utvändig gänga, PN 40

BKTA: 3-vägs växlings kulventil (T) med utvändig gänga, PN 40 BKTA: 3-vägs växlings kulventil (T) med utvändig gänga, PN 40 ur energieffektiviteten förbättras Effektivitet innebär exakt reglering med minimalt läkage Funktion 3-vägs växlande kulventil med T-borrning

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon NAF-Turnex pneumatiska manöverdon för on/off och reglering, NAF 791290/92/94, NAF 791390/92/94 Fk 74.59(8)SE 11.02 Primära egenskaper NAFs pneumatiska manöverdon är konstruerat för 90 vridningsvinkel och

Läs mer

NTVS. Flänsade 2-vägsventiler med DINstandardlängd. Funktion

NTVS. Flänsade 2-vägsventiler med DINstandardlängd. Funktion Revision 2016-12-28 Flänsade 2-vägsventiler med DINstandardlängd för fjärrvärme Tryckbalanserad 2-vägsventil avsedd att reglera kallt, varmt eller glykolblandat vatten eller fjärrvärme inom temperaturområdet

Läs mer

Datablad DKACV.PD.400.A2.07 520B0889

Datablad DKACV.PD.400.A2.07 520B0889 Datablad Externt styrda ventiler 2/2-vägs snedsätes DKACV.PD.400.A2.07 520B0889 Innehåll Information Sida Egenskaper, tekniska data och funktion 3 Beställning 4 Specialversioner 5 Styrtrycksdiagram 6 Mått

Läs mer

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3 _tryckluftstyrda_snedsätesventiler_130927 Sida 1(6) Normalt öppen eller normalt stängd Ventilhus av rostfritt stål Storlek DN15 till DN80 Invändig gänga, svetsändar eller flänsar Arbetstryck upp till max

Läs mer

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer.

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer. Datablad Rumsregulator ECC 24 Danfoss VVS Danfoss VVS Användning V5-55 ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och

Läs mer

Manöverdon Ajac, pneumatiskt

Manöverdon Ajac, pneumatiskt Användningsområde Manöverdon för on-off och reglering av kul-, vridspjäll- och kikventiler eller där 90 vridning erfordras. Programtext UEC.21 Ställdon för ventil, pneumatiska, tvåläges utan fjäderåtergång.

Läs mer

STAD. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventiler STAD Injusteringsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hyronisk prestana

Läs mer

Original instructions VOT TRVS SD

Original instructions VOT TRVS SD Original instructions VOT TRVS SD230 SE... 3 GB... 7 NO... 11 DE... 15 ES... 19 FR... 23 NL... 27 VOT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below. [kpa] 100

Läs mer

43.034/1. NRT 105: Elektronisk fan-coil regulator

43.034/1. NRT 105: Elektronisk fan-coil regulator 4.04/1 R 105: Elektronisk fan-coil regulator För individuell reglering av rum och zoner, lämplig för användning i hotell, bostadhus och offentliga lokaler med krav på hög komfortstandard. Aktiverar automatiskt

Läs mer

STAG. Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp

STAG. Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp STAG Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp IMI TA / Injusteringsventiler / STAG STAG En injusteringsventil av segjärn med spårförsedda in-/utlopp som ger tillförlitlig hydronisk prestanda

Läs mer

ADM 322: Vridande ställdon

ADM 322: Vridande ställdon ADM 322: Vridande ställdon Hur energieffektiviteten förbättras Bästa driftsbekvämlighet, precision och hög energieffektivitet med minimal ljudnivå. Funktioner För reglering av vridande ventiler etc. För

Läs mer

Centrisk vridspjällventil med gummifoder. Wafer hus och full-lug hus DN 40 till 300 mm (1 1/2 till 12 ) M.W.P. 10 bar. Ytbehandling.

Centrisk vridspjällventil med gummifoder. Wafer hus och full-lug hus DN 40 till 300 mm (1 1/2 till 12 ) M.W.P. 10 bar. Ytbehandling. Typblad 0167.1/2-55 0167.1/2-10/01.07.1997 Centrisk vridspjällventil med gummifoder Wafer hus och full-lug hus DN 40 till 300 mm (1 1/2 till 12 ) M.W.P. 10 bar Användningsområde Medelkorrosiva och/eller

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

3-vägsventiler vxf42..

3-vägsventiler vxf42.. Air Comfort Air treatment 999 SE.0.0 -vägsventiler vxf.. med flänsad anslutning, pn STAZ- och stz-» eq DATAblad -vägsventiler VXf.. I panncentraler, kylanläggningar, värmegrupper samt i luftbehandlingsanläggningar

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

MV-50-1000-sv-07 2003-36 1/7 MV Skjutspjällsventil DN 50-1000

MV-50-1000-sv-07 2003-36 1/7 MV Skjutspjällsventil DN 50-1000 1/7 Stafsjös skjutspjällsventil är en avstängningsventil som är konstruerad för att möta ett brett spektrum av tillämpningar. Den är främst framtagen för att hantera vätskor och suspensioner upp till 5%.

Läs mer

NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL

NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL 1(5) NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL STÅL MATERIAL ROSTFRITT MATERIAL DEL BENÄMNING 1 HUS P235GH 1.4404 2 KULA AISI 304 1.4404 3 SÄTESRING

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

LÖSNING: VÄLJ EN LEVERANTÖR SOM FÖRSTÅR DITT SYSTEM

LÖSNING: VÄLJ EN LEVERANTÖR SOM FÖRSTÅR DITT SYSTEM PROBLEM: OLJUD, LÄCKAGE, DRIFTSTÖRNINGAR I DITT ÅNGOCH KONDENSATSYSTEM LÖSNING: VÄLJ EN LEVERANTÖR SOM FÖRSTÅR DITT SYSTEM armatec.se Solutions for advanced flow technology ÅNGSYSTEM AVSTÄNGNINGSVENTILER

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

KEYSTONE SERIE GR SPJÄLLVENTILER MED ELASTISKT SÄTE GRW/GRL (ISO)

KEYSTONE SERIE GR SPJÄLLVENTILER MED ELASTISKT SÄTE GRW/GRL (ISO) En kraftig industriell spjällventil med elastiskt säte FUNKTIONER OCH EGENSKPER LLMÄN TILLÄMPNING Vatten, luft, torr bulktransport, etc. Dessa ventiler passar för alla användningsområden som kräver en

Läs mer

VG8000 Flänsade Ventiler

VG8000 Flänsade Ventiler Produktblad 4.3 Utgåva 12.00 VG8000 Flänsade Ventiler Introduktion VG8000-serien av elektriskt eller pneumatiskt styrda nodular-järn ventiler är utvecklade att reglera flöde av vatten eller ånga som en

Läs mer

Valveco : 2-vägs reglerventil för dynamisk hydronisk balans

Valveco : 2-vägs reglerventil för dynamisk hydronisk balans SAUTER Valveco PDS 57.001 se Produktdatablad VCL010...032 Valveco010 032: 2-vägs reglerventil för dynamisk hydronisk balans Hur energieffektiviteten förbättras SAUTER Valveco ventilen säkerställer korrekt

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

2-VÄGSVENTILER PN16 MED FLÄNSAD ANSLUTNING STAZ-16, STBZ-16, STCZ-52 DATABLAD

2-VÄGSVENTILER PN16 MED FLÄNSAD ANSLUTNING STAZ-16, STBZ-16, STCZ-52 DATABLAD -VÄGSVENTILER PN MED FLÄNSAD ANSLUTNING STAZ-, STBZ-, STCZ- DATABLAD I panncentraler, kylanläggningar, värmegrupper samt i luftbehandlingsanläggningar som regler- eller avstängningsventiler. För slutna

Läs mer

BKR: 3-vägs reglerkulventil med invändig gänganslutning, PN 40

BKR: 3-vägs reglerkulventil med invändig gänganslutning, PN 40 Produktdatablad BKR: 3-vägs reglerkulventil med invändig gänganslutning, PN Er fördel för bättre energianvändning Noggrann reglering oh arbetar utan läkförluster Egenskaper Reglerande 3-vägs kulventil

Läs mer

MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm

MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm MPE 322 har konstruerats för att styra vattencirkulationen i två kretsar genom att styra flödet till en av kretsarna eller

Läs mer

ZTV/ZTR. Utvändigt gängade 2- och 3-vägs zonventiler. Funktion. Inget läckage i stängt läge

ZTV/ZTR. Utvändigt gängade 2- och 3-vägs zonventiler. Funktion. Inget läckage i stängt läge Revision 12 2015 Utvändigt gängade 2- och 3-vägs zonventiler Ventiler för styrning av varmt och kallt vatten i klimat-, värme- och ventilationssystem. De kan även reglera glykolblandat vatten i exempelvis

Läs mer

VKR: 2-vägs reglerkulventil med invändig gänganslutning, PN 40

VKR: 2-vägs reglerkulventil med invändig gänganslutning, PN 40 VKR: 2-vägs reglerkulventil med invändig gänganslutning, PN 40 Er fördel för bättre energianvändning Noggrann reglering och arbetar utan läckförluster Egenskaper Reglerande 2-vägs kulventil för kontinuerlig

Läs mer

Installation. Upphängning

Installation. Upphängning Utförande och mått Installation & upphängning Utförande Thermopanel radiatorn är försedd med insvetsat dolt ventilarrangemang med både botten och sidoanslutning. Thermopanel radiatorn levereras i standardutförande

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

FlowCon UniQ 15-20 mm

FlowCon UniQ 15-20 mm FlowCon marknadsförs i Sverige av TTM. www.ttmenergi.se 15-20 mm Dynamisk självbalanserande styrventil SPECIFIKATIONER Statiskt tryck: 2500 kpa/360 psi Omgivningstemperatur: +1 ºC till +50 ºC/+34 ºF till

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING... 3 ANLÄGGNINGENS

Läs mer

VG8000 Flänsade Ventiler

VG8000 Flänsade Ventiler Produktblad 4.3 Utgåva 12.00 VG8000 Flänsade Ventiler Introduktion VG8000-serien av elektriskt eller pneumatiskt styrda nodular-järn ventiler är utvecklade att reglera flöde av vatten eller ånga som en

Läs mer

Elektrohydrualiska manöverdon RCE-SR

Elektrohydrualiska manöverdon RCE-SR KLA-_elhydraulmanoverdon_140610/SWE Sida 1(7) Beskrivning Rotork Fluid Systems RCE elektrohydrauliska manöverdon är en serie robusta manöverdon för on/off och reglering med höga vridmoment i förhållande

Läs mer

PN 10. Wey Skjutspjällsventil VN 2.4.00. weyvalve.com

PN 10. Wey Skjutspjällsventil VN 2.4.00. weyvalve.com Industri Belos AB Axel Johanssons gata 4-6 Box 6482 751 38 Uppsala Tel: 018-67 67 80 Fax: 018-67 67 90 E-post: info@belos.se www.belos.se Wey Skjutspjällsventil VN 2.4.00 PN 10 weyvalve.com Wey Skjutspjällsventil

Läs mer

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING TERMOSTATISK RADIATORVENTIL MED FÖRINSTÄLLNING Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak används på radiatorer

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Danfoss VVS. Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB. Danfoss VVS V3-30A. Användning

Danfoss VVS. Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB. Danfoss VVS V3-30A. Användning Datablad Användning Termostatisk vattenventil PN 16 AVTB Danfoss VVS Danfoss VVS V3-30A l AVTB är en självverkande proportionalregulator l Stänger vid stigande temperatur på givaren l Monteras i tillopp

Läs mer