30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel"

Transkript

1 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006

2 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus manual gällande 30RB/RQ. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade uppgifter utan föregående meddelande. Carrier AB Postadress Besöksadress Telefon Huvudkontor, Göteborg Box 8946, Göteborg Aröds Industriväg Filialkontor, Stockholm Box 130, Hägersten Vretensborgsvägen Filialkontor, Malmö Box 9222, Malmö Bronsyxegatan 9B Telefax: Återförsäljare: 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 - INLEDNING Kontroll av utrustningen vid ankomst Säkerhetsaspekter vid installation Säkerhetsaspekter vid underhåll Säkerhetsaspekter vid reparation ATT TRANSPORTERA OCH STÄLLA ENHETEN PÅ PLATS Transport av enheten Att ställa enheten på plats Kontroller innan igångkörning DIMENSIONER, UTRYMMESKRAV, VIKTFÖRDELNING RQ RQ Multipel värmepumpsinstallation TEKNISKA DATA - 30RQ ELEKTRISKA DATA - 30RQ Effekter, kortslutningsström Elektriska data, pumpmodul Elektriska data, kompressor APPLIKATIONSDATA Maximala och minimala driftstemperaturer Minimalt köld-/värmebärarflöde (enheter utan pumpmodul) Maximalt köld-/värmebärarflöde (enheter utan pumpmodul) Variabelt vätskeflöde, vattenvärmeväxlare Systemets minimala vattenvolym Systemets maximala vattenvolym Flöde, vattenvärmeväxlare ELEKTRISK ANSLUTNING Kraftmatning Spänningens fasobalans (%) Kraftanslutning/manöverbrytare VATTENANSLUTNINGAR Försiktighetsåtgärder vid drift Köld-/värmebäraranslutningar Flödesreglering Frysskydd Drift av två enheter i master/slav-konfiguration SYSTEMETS NOMINELLA FLÖDESREGLERING Procedur för flödesreglering Pumptryck/flödeskurvor Tillgängligt statiskt systemtryck SYSTEMKOMPONENTER Kompressorer Smörjolja Luftvärmeväxlare Fläktar Elektronisk expansionsventil (EXV) Fuktindikator Förvaringstank för köldmedium med integrerad filtertorkare Vattenvärmeväxlare Köldmedium

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING (forts.) 11 - UNDERHÅLL Underhåll, nivå Underhåll, nivå Underhåll, nivå 3 (eller högre) Åtdragningarnas vridmoment för elektriska anslutningar Åtdragningarnas vridmoment för bultar och skruvar Luftvärmeväxlare Underhåll av vattenvärmeväxlare Karakteristik, R-410A IGÅNGKÖRNINGSLISTA (IFYLLES PÅ INSTALLATIONSPLATSEN)

5 1 - INLEDNING Det är viktigt att berörd personal har god kännedom om innehållet i dessa drift- och skötselinstruktioner innan igångkörning av 30RQ-enheterna påbörjas. Procedurerna i detta dokument beskrivs i den ordning som gäller för installation, igångkörning, drift och underhåll. Det är viktigt att användaren förstår och följer de procedurer och de säkerhetsaspekter som anges, t ex: skyddskläder såsom handskar, skyddsglasögon, skyddsskor, korrekta verktyg m m Kontroll av utrustningen vid ankomst Bekräfta att den mottagna enheten överensstämmer med den som beställts. Jämför aggregatets märkplåt med beställningen. Märkplåten är fäst på styrskåpets insida. Enhetens märkplåt skall innehålla följande information: - Modellbeteckning - storlek - CE-märkning - Serienummer - Tillverkningsår och datum för test av tryck samt läcksökningstest. - Det köldmedium som används - Köldmediefyllning per krets - Min./max. tillåten temperatur (hög- och lågtryckssidan) - Min./max tillåten temperatur (hög- och lågtryckssidan) - Säkerhetsventilens utlösningsvärde - Pressostatens frånslagsvärde - Enhetens läcksökningstryck - Spänning, frekvens, antal faser - Maximal strömförbrukning - Maximal tillförd eleffekt - Enhetens nettovikt Bekräfta att alla tillbehör som beställts för installation har levererats, och att de är kompletta och oskadade. Enheten skall regelbundet kontrolleras för att garantera att inga stötar (vid hantering av tillbehör, verktyg et. c.) har skadat den. Avlägsna vid behov isoleringen (termisk, akustisk) vid kontrollerna. Skadade delar skall repareras eller avlägsnas. Se även kapitlet, Underhåll Säkerhetsaspekter vid installation Inspektera enheten så att inga skador uppkommit. Kontrollera att köldmediekretsarna är intakta, och i synnerhet att inga komponenter eller rör har flyttats eller krökts (exempelvis som en konsekvens av stötar). Vid tveksamma fall, genomför ett läcksökningstest. Om skada skulle upptäckas, anmäl detta omedelbart till transportföretaget. Avlägsna ej emballaget förrän enheten kommit på sin slutgiltiga position. Enheten kan lyftas med gaffeltruck, förutsatt att gaffeln placeras på rätt ställe och i rätt riktning under enheten. Enheten kan även lyftas med lyftremmar. Placera dessa på de ställen som markerats på enheten (etikett med instruktioner för hantering av enheten finns fäst på enheten). Använd lyftremmar av tillräcklig kapacitet och följ alltid de lyftinstruktioner som finns på de certifierade dimensionsritningarna. Full säkerhet kan endast garanteras om säkerhetsinstruktionerna följs. Följs ej dessa finns risk för personskada samt skadad utrustning. Blockera aldrig någon säkerhetsutrustning! Informationen nedan gäller säkerhetsventilen i vattenkretsen och säkerhetsventilen (ventilerna) i köldmediekretsen (kretsarna). Se till att ventilerna är korrekt installerade innan enheten tas i drift. Säkerhetsventilerna är konstruerade och installerade för ge skydd mot brand. Avlägsnande av säkerhetsventilerna får endast ske om brandrisken är helt kontrollerad, och sker på användarens ansvar. Alla fabriksmonterade säkerhetsventiler är förseglade för att förhindra kalibreringsändringar. Säkerhetsventilerna måste anslutas till utblåsningsledningar för enheter installerade i begränsade utrymmen. Rören måste installeras på sådant sätt att människor och egendom ej riskerar att drabbas av köldmedieläckor. Dessa vätskor kan spridas ut i luften, men detta måste då ske långt ifrån luftintag till byggnad. Om de släpps ut, måste det ske i sådana mängder att den omgivande miljön kan absorbera dem. Säkerhetsventiler måste regelbundet kontrolleras. Se speciellt kapitel om detta. Placera en dränerinsanslutning i hetgaskretsen, nära varje säkerhetsventil, för att undvika ackumulering av kondensat eller regnvatten. Alla försiktighetsåtgärder gällande hantering av köldmedium måste utföras i enlighet med lokala föreskrifter. 5

6 1.3 - Säkerhetsaspekter vid underhåll Arbete på elektriska komponenter eller köldmediekomponenter får endast utföras av kvalificerad servicepersonal (elektriker skall vara utbildade i enlighet med IEC klass BA4). Alla reparationer på köldmediekretsen skall utföras av kvalificerade kyltekniker, som har god kännedom om utrustningen. All lödning måste utföras av kvalificerade specialister. Aquasnap Puron-enheter använder köldmediet R-410A (enhetens servicetryck är över 40 bar, trycket vid 35 C lufttemperatur är 50% högre än för R-22). Specialutrustning måste användas vid arbete på köldmediekretsen (tryckmanometer, enhet för överföring av köldmedium et c.) Varje öppnande eller stängande av en avstängningsventil måste utföras av en kvalificerad och auktoriserad kyltekniker. Dessa åtgärder får endast utföras när enheten är avstängd. ANMÄRKNING: Enheten får aldrig lämnas avstängd med vätskeledningens ventil stängd, då köldmedium i vätskefas kan stängas in mellan ventilen och expansionsutrustningen. Ventilen finns placerad på vätskeledningen framför filtertorkarboxen. Under hantering av enheten, samt underhålls- och servicearbete på enheten, måste de tekniker som arbetar på enheten vara utrustade med säkerhetshandskar, glasögon, skor och skyddskläder. Utför aldrig arbete på en enhet som fortfarande är strömsatt. Utför aldrig arbete på några elektriska komponenter förrän kraftmatningen till enheten har stängts av. Om underhållsåtgärder utförs på enheten, lås strömbrytaren i den öppna positionen framför aggregatet. Om arbetet avbryts, se till att inga kretsar är strömsatta när arbetet påbörjas igen. OBSERVERA: Även om aggregatet har stängts av, förblir kraftmatningen påslagen såvida inte enhetens eller kretsens manöverbrytare är öppen. Se elschema för ytterligare detaljer. Fäst lämpliga skyddsetiketter på enheten. Under arbete i fläktområdet, särskilt när galler eller höljen har avlägsnats, slå ifrån kraftmatningen till fläkten för att förhindra automatisk återstart. Driftskontroller: Under systemets livstid måste inspektioner och tester utföras i enlighet med de nationella föreskrifterna. Den information om driftsinspektioner som ges i bilaga C i standard EN278-2 kan användas om inget motsvarande existerar i de nationella föreskrifterna. Kontroll av säkerhetsanordningar (bilaga C6 EN378-2): Säkerhetsanordningarna måste kontrolleras på installationsplatsen en gång per år (högtryckspressostat), och en gång vart femte år för extern övertrycksutrustning (sätesventiler). Se 30RB/RQ Pro-Dialog Plus styrmanual för en detaljerad beskrivning av testmetoden för högtryckspressostat. Inspektera skyddsanordningarna (ventiler) noggrant minst en gång per år. Utför inspektionen oftare om aggregatet är i drift i en korrosiv miljö. Utför läcksökning regelbundet och reparera eventuella läckor omedelbart. Kontrollera regelbundet att vibrationsnivåerna förblir acceptabla, och att de ligger nära vibrationsnivåerna vid den initiala igångkörningen. Innan en köldmediekrets öppnas, avlufta och avläs tryckmanometrarna. Byt köldmedium när utrustningens funktion visar brister, och följ ett tillvägagångssätt såsom t. ex. det som beskrivs i NFE , eller utför en köldmedieanalys i ett specialist-laboratorium. Plugga igen alla öppningar när köldmediekretsen är öppen i upp till en dag. Skall kretsen vara öppen längre än så, fyll kretsen med en kvävgasfyllning Säkerhetsaspekter vid reparation Alla installationsdelar måste skötas av ansvarig personal, för att undvika materialförslitning och personskador. Fel och läckor måste repareras omedelbart. Den auktoriserade teknikern har ansvar för att felet repareras omedelbart. Varje gång som reparationer har utförts på enheten måste säkerhetsanordningarna åter kontrolleras. Följ reglerna och rekommendationerna i enhetens och HVACs säkerhetsnormer för installation, såsom: EN378, ISO 5149 et c. Använd under inga omständigheter syre för att avlufta ledningar eller för att trycksätta maskinen. Syre reagerar våldsamt tillsammans med olja, fett och andra vanliga ämnen. Överskrid aldrig specificerade gränser för maximalt driftstryck. Verifiera de testvärden för hög- och lågtryck som finns i denna instruktion samt på enhetens märkplåt. Använd inte luft för att utföra läcksökning. Använd endast köldmedium eller torrt kväve. 6

7 Löd ej och använd inte skärbrännare på köldmedierör eller på någon komponent i köldmediekretsen förrän allt köldmedium (vätska och gas) har avlägsnats från värmepumpen. Spår av gas skall tas bort med hjälp av torrt kväve. Om köldmediet kommer i kontakt med öppen flamma bildas giftiga gaser. Nödvändig skyddsutrustning måste finnas tillgänglig, och lämpliga brandsläckare för systemet och köldmedietypen måste finnas nära utrustningen där de är lättåtkomliga. Använd inte hävert vid hantering av köldmedium. Undvik att få köldmedium i vätskefas på huden eller i ögonen. Använd skyddsglasögon. Tvätta bort det som spillts på huden med tvål och vatten. Om köldmedium i vätskefas kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta sedan läkare. Utsätt aldrig köldmediecylindern för direkt flamma eller direkt ånga. Följden kan bli farligt övertyck. Följ tillämpbara föreskrifter vid avlägsnande och förvaring av köldmedium. Dessa föreskrifter gällande återvinning beskrivs i standard NFE Använd mekanisk utrustning (kran, hiss etc) för att lyfta eller flytta tunga komponenter. Även om komponenterna är lätta, använd lyftutrustning om det finns risk för halka eller att balansen förloras. Använd endast reparations- eller ersättningsdelar vars specifikationer överensstämmer med originalutrustningen. Dränera inte en vattenkrets som innehåller industriell brine utan tillstånd av maskinansvarig. Stäng in- och utgående avstängningsventiler för vätska och töm köld-/värmebärarkretsen innan arbete inleds på komponenter som installerats i kretsen (nätfilter, pump, flödesvakt etc). Inspektera med jämna mellanrum samtliga ventiler, kopplingar och all rördragning, så att ingen korrosion eller läcka uppkommit. Använd öronskydd när arbete utförs i närheten av aggregatet och aggregatet är i drift. Referera till enhetens certifierade dimensionsritningar. Återanvänd inte engångscylindrar (ej returnerbara), och försök inte att återfylla dem, då detta är farligt och olagligt. När en cylinder tömts, avlägsna återstående gas och flytta cylindern till avsedd uppsamlingsplats. Utsätt inte cylindern för eld. Avlägsna inte köldmediekretsens komponenter eller kopplingar medan aggregatet är trycksatt eller i drift. Försäkra dig om att trycket är 0 kpa innan komponenter avlägsnas eller en krets öppnas. Försök inte reparera eller återställa säkerhetsutrustning om korrosion eller uppsamlingar av främmande material (rost, smuts, beläggning etc) hittats i ventilkroppen eller i mekaniken. Ersätt istället utrustningen. Installera inte säkerhetsutrustning i serier eller i omvänd ordning. OBSERVERA: Ingen del av enheten får använda sockel, ställning eller stöd under drift. Övervaka och reparera periodiskt, eller byt vid behov ut komponenter eller rör som visar tecken på slitage. Trampa inte på köldmedierör. Rören kan gå sönder och läcka ut köldmedium, vilket kan orsaka personskada. Klättra inte över maskinen. Använd plattform eller annan stödanordning. 7

8 2 - ATT TRANSPORTERA OCH STÄLLA ENHETEN PÅ PLATS Transport Se kapitlet Säkerhetsaspekter vid installation Att ställa enheten på plats För information om utrymmeskrav för anslutningar och service hänvisas till kapitlet Dimensioner, utrymmeskrav, viktfördelning. I fråga om tyngdpunktens koordinater, monteringshålens position och viktfördelningens punkter hänvisas till de certifierade dimensionsritningarna, vilka bifogas med enheten. VAR FÖRSIKTIG: Använd endast lyftband på de speciella punkter som finns utmärkta på enheten. Kontrollera följande innan enheten ställs på plats: Att underlaget är tillräckligt starkt. Om nödvändigt, förstärk golvytan. Att enheten har placerats på en plan yta (maximal tillåten differens är 5 mm i båda axelriktningar). Att det finns tillräckligt med utrymme ovanför enheten för luftflödet och för åtkomst av komponenter (se dimensionsritningarna). Att antalet stödpunkter är tillräckligt, och att de finns på rätt platser. Att ingen översvämningsrisk föreligger på installationsplatsen. På platser där temperaturen under längre tidsperioder befinner sig under 0 C och där snöfall förekommer skall enheten stå på ett upphöjt underlag. Bafflar kan behövas för att avleda starka vindar. Dessa får dock inte hindra enhetens luftflöde. VAR FÖRSIKTIG: Kontrollera att alla paneler är ordentligt säkrade innan enheten lyfts. Höj och sänk enheten med stor försiktighet. Alltför mycket lutning kan skada enheten och försämra dess drift. Om 30RQ-enheten hissas med rigg, skall batterierna skyddas från stötar under lyftet. Använd spridarbommar för sprida lyftbanden ovanför aggregatet. Luta inte enheten mer än Kontroller innan igångkörning Innan igångkörning av köldmediesystemet ska den kompletta installationen kontrolleras mot installationsritningarna, dimensionsritningarna, systemets rördragning och elscheman. Under installationstestet ska de nationella föreskrifterna följas. Om inga nationella föreskrifter existerar, kan paragraf 9-5 i normen EN användas som riktlinje. Externa kontroller: Jämför den kompletta installationen med köldmediesystemet och elschema. Kontrollera att alla komponenter överensstämmer med specifikationerna. Kontrollera att alla säkerhetsdokument och all utrustning som krävs gällande europeiska normer finns närvarande. Bekräfta att alla säkerhetsanordningar och anordningar för miljöskydd är på plats och överensstämmer med gällande europeisk standard. Kontrollera att alla dokument, certifikat, märkplåtar osv som krävs enligt nuvarande europeiska normer finns tillgängliga. Bekräfta obehindrad tillgänglighet till aggregatet och dess komponenter. Kontrollera installationen av anslutningar. Kontrollera stödanordningar och fixerande föremål (material, kabeldragning osv.). Kontrollera kvaliteten på lödningar och andra fogar. Kontrollera skyddet mot mekanisk skada. Kontrollera skyddet mot värme. Kontrollera skyddet för rörliga delar. Bekräfta åtkomligheten för underhåll eller reparationer och för att kontrollera rördragningen. Bekräfta ventilernas status. Bekräfta den termiska isoleringens kvalitet. VIKTIGT: Kompressormonteringarna flyter på gummiklossar mellan enhetens chassi och ramarna för undermontering (ej synliga). En fläns installeras i fabriken för att skydda rördragningen under transport. Denna fläns måste avlägsnas på installationsplatsen. Flänsen identifieras genom dess röda ringar. En etikett som är fäst på kompressorns montering varnar installatören. Enheten inkluderar serviceventiler uppströms och nedströms från EXV (underlättar för service av dessa). Ändra inte ventilernas inställning medan enheten är i drift. Enheten får inte förvaras med ventilerna stängda. VARNING: Tryck ej på panelerna för att få enheten i rätt läge. Endast basen är konstruerad för att klara ett sådant tryck. 8

9 Kompressorfläns som skall avlägsnas Fixeranordning för chassi som ska vara kvar 9

10 3 - DIMENSIONER, UTRYMMESKRAV, VIKTFÖRDELNING RQ 262 Med pumpmodul Kraftanslutning Utan pumpmodul För anslutning av användarens styrfunktion Förklaring Rekommenderat utrymme för underhåll och luftflöde Rekommenderat utrymme för byte av rörtuber Rekommenderat utrymme för avlägsnande av värmeväxlare Vatteninlopp Vattenutlopp 10 Luftutlopp, får ej blockeras ANMÄRKNING: Ej certifierade ritningar. Vid installation hänvisas till de certifierade dimensionsritningarna, vilka kan erhållas på begäran. För position av fixeringspunkter, viktfördelning och tyngdpunktens koordinater hänvisas till certifierade dimensionsritningar. Samtliga dimensioner är angivna i mm.

11 3.2-30RQ RQ RQ X Y Med W ith pumpmodul hydronic m odule X Kraftanslutning Powerconnection 1500 Y För anslutning av användarens styrfunktion Forusercontrolconnection W ithouthydronic Utan pumpmodul m odule Y 1500 Legend: Förklaring Utrymmeskrav Clearances required för underhåll form aintenance och luftflöde and airflow Rekommenderat utrymme för byte Clearances recom m ended forheat av exchanger rörtubertube rem oval Rekommenderat utrymme för borttagning av värmeväxlare Clearances recom m ended forheat exchangerrem oval NO TE:Non-contractualdraw ings. ANMÄRKNING: Ej certifierade ritningar. Vatteninlopp W aterinlet W hen designing an installation,refer to the certified dim ensional draw ings,available Vid installation request. hänvisas till de certifierade dimensionsritningarna, vilka kan erhållas på begäran. För position av fix- Vattenutlopp W ateroutlet For the positioning ofthe fixing points,w eightdistribution and centre Luftutlopp, får ej blockeras ofgravity eringspunkter, coordinates. viktfördelning och tyngdpunktens koordinater Airoutlet,do notobstruct hänvisas till certifierade dimensionsritningar. Alldim ensions are in m m Samtliga dimensioner är angivna i mm

12 3.3 - Multipel värmepumpsinstallation ANMÄRKNING: Kontakta Carrier AB om väggarna är högre än 2 m. A A B B B B B B B B 1500 I händelse av flera värmepumpar (upp till fyra enheter) ska utrymmeskravet på sidorna öka från 1500 till 3000 mm. Om nödvändigt, lägg till erforderligt utrymme för avlägsnande av värmeväxlare eller batteri. 12

13 4 -TEKNISKA DATA - 30RQ Drift- och skötselinstruktion, 30RQ, aggregat 30RQ Nominell kyleffekt* kw Total tillförd eleffekt, kyldrift* kw Nominell värmeeffekt** kw Total tillförd eleffekt, värmedrift** kw Ljudnivå W db(a) Enhet med tillbehöret Euro Pack Standardenhet Driftsvikt*** Standardenhet med tillbehöret Euro Pack kg Standardenhet med tillbehöret Euro Pack och tillbehöret högtrycks tvillingpumpar kg Enhet utan tillbehör**** kg Köldmedium R-410A Krets A kg Krets B kg Kompressorer Hermetisk scroll, 48.3 v/s Krets A Krets B Antal effektsteg Minimal effekt % Styrning PRO-DIALOG Plus Luftvärmeväxlare Ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller Fläktar Axial FLYING BIRD 4 med roterande inkapsling Antal Totalt luftflöde l/s Hastighet v/s Vattenvärmeväxlare Direktexpansion, två kretsar, tubpanna Vattenvolym l Max. driftstryck, vattensidan utan pumpmodul kpa Pumpmodul (tillbehör) Pump, Victaulic nätfilter, säkerhetsventil, expansionstank, tryckmanometer, avluftningsventiler (vatten och luft) och reglerventiler Centrifugal, monocell, 48.3 v/s, låg- eller högtryck (beroende på Vattenpump applikation), singel- eller tvillingpump (beroende på applikation). Antal Expansionstankens volym l Maximalt driftstryck, vattensidan med pumpmodul kpa Vattenanslutningar utan pumpmodul Victaulic Anslutningar tum Utvändig rördiameter mm Vattenanslutningar med pumpmodul Victaulic Anslutningar tum Utvändig rördiameter mm * Stand försmutsningsfaktor, vattenvärmeväxlare: m 2 K/W (avrundade världen, endast för information). ** Standa (avrundade värden, endast för information) *** Vikterna ges endast som riktlinje. För enhetens korrekta köldmediefyllning, var god referera till enhetens märkplåt. **** Standardenhet: Bas utan de fabriksinstallerade tillbehören Europack och pumpmodul. I enlighet med ISO och certifierad av Eurovent (avrundade värden). 13

14 5 - ELEKTRISKA DATA - 30RQ 30RQ Kraftmatning Tillförd spänning V-ph-Hz Spänningsområde V Manöverkretsens matning 24 V, via intern transformator Nominell strömförbrukning* Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A Maximal strömförbrukning** Krets A + B (en punkt för kraftmatning) kw Enhetens strömfaktor vid maximal effekt** Maximal strömförbrukning (Un-10%)*** Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A Maximal driftsström (Un)**** Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A Maximal startström, standardenhet (Un) Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A Maximal startström, enhet utan mjukstart (Un) Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A * Standardiserade Euroventvillkor: ingående/utgående köldbärartemperatur i vattenvärmeväxlaren: 12 C/7 C, utomhustemperatur 35 C. ** Tillförd eleffekt för kompressorn (kompressorerna) + fläkt (fläktarna) vid enhetens maximala driftsvillkor, mättad suggastemperatur 10 C, mättad kondenseringstemperatur 65 C vid 400 V nominell spänning (värdena finns angivna på enhetens märkplåt). *** Enhetens maximala driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 380 V. **** Enhetens maximala driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 400 V (värdena finns på enhetens märkplåt) Maxim förbrukning + den största kompressorns startström). Fläktmotorns elektris V: 3.8 A, startström 20A, tillförd eleffekt 1.75 kw. Dessa värden finns angivna på motorns märkplåt Kortslutningsström Kortslutningsström (TN-system)* Enhet utan huvudbrytare Maximal säkringsstorlek Krets A + B A gl/gg / / /500 Kortslutningsström (rms) Krets A + B ka /70 60/70 60/70 Enheter med huvudbrytare utan säkring Krets A + B ka/ka 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 15/30 15/30 15/30 Maximal säkringsstorlek Krets A + B gl/gg A Med säkring (rms) Krets A + B ka Enhet med huvudbrytare och säkring Maximal säkringsstorlek Krets A + B gl/gg A Kortslutningsström (rms) Krets A + B ka * Typ av systemjordning IT system: Värdena i tabellen ovan för TN-system är även giltiga för IT-system, storlekar 30RQ 302 till 522. För enheterna 30RQ 262 krävs modifieringar. Kontakta Carrier AB. 14

15 5.2 - Elektriska data, pumpmodul 30RQ Singel och lågtrycks tvillingpump Motoreffekt kw Tillförd eleffekt* kw Nominell strömförbrukning A Maximal strömförbrukning vid 400 V** A Singel och högtrycks tvillingpump Motoreffekt kw Tillförd eleffekt* kw Nominell driftsström A Maximal strömförbrukning vid 400 V** A Anmärkning: Värdena gällande tillförd eleffekt för köldbärarpumpen skall endast användas som riktlinjer. * För att erhålla den maximala tillförda eleffekten för enhet med pumpmodul, addera värdet för enhetens maximala tillförda eleffekt i tabellen för elektriska data (5) till värdet för pumpens tillförda eleffekt i tabellen här ovan. ** För att erhålla värdet för maximal strömförbrukning för en enhet med pumpmodul, addera värdet för maximal strömförbrukning i tabellen för elektriska data (5) till värdet för pumpens strömförbrukning i tabellen ovan Elektriska data, kompressor Kompressor I Nom I Max I Max LRA Cosine Krets (Un) (Un-10%) (Un) Phi (max.) SH A B SH A B Förklaring I Nom Nominell strömförbrukning vid Euroventvillkor (se definition av villkor under enhetens nominella strömförbrukning), A I Max Maximal driftsström vid 360 V, A LRA Startström, A Kraftkrets Tillgänglig ström finns endast på enheter utan styrmodul. För effekt, se eldata pumpmodul, här ovan. Styrkrets Tillgänglig ström via TC transformator. 24 V max, 1 A (OBS! jordad). 230 V max, 0,8 A (endast datoransl, klass II isolerad). 15

16 6 - APPLIKATIONSDATA Maximala och minimala driftstemperaturer Kyldrift Vattenvärmeväxlare (förångare) Minimum Maximum Ingående vattentemperatur vid igångkörning C 6.8* 30 Utgående vattentemperatur under drift C 5 15 Ingående vattentemperatur vid avstängning C - 60 Luftvärmeväxlare (kondensor)** Ingående lufttemperatur C 0 46 Tillgängligt statiskt tryck Pa 0 0 Värmedrift Vattenvärmeväxlare (kondensor) Minimum Maximum Ingående vattentemperatur vid igångkörning C 8 45 Utgående vattentemperatur under drift C Ingående vattentemperatur vid avstängning C 3 60 Luftvärmeväxlare (förångare) Ingående lufttemperatur C Anmärkningar Överskrid inte värdet för maximal driftstemperatur * För applikationer som kräver en temperatur under 6.8 C, var god kontakta Carrier AB. ** För drift ner till -20 C måste enheten vara utrustad med tillbehör 28 (vinterdrift). Dessutom måste enheten antingen vara utrustad med tillbehöret frysskydd, eller så måste frysskyddslösning användas i vattenkretsen. Maximal utomhustemperatur: Vid förvaring och under transport är de minimala och maximala tillåtna temperaturerna -20 C och +48 C. Det rekommenderas att dessa temperaturer används vid transport i container. Driftsområde 30RQ OBSERVERA: Tillbehör 28, Vinterdrift : Om utomhustemperaturen understiger -10 C och enheten har varit avstängd längre än 4 timmar, är det nödvändigt att vänta 2 timmar efter att enheten har startats igen för att göra det möjliggöra uppvärmning frekvensomvandlaren Minimalt köld-/värmebärarflöde (enheter utan pumpmodul) Det minimala köld-/värmebärarflödet visas i tabellen på nästa sida. Om systemflödet är mindre än detta, kan återcirkulation av köld-/värmebärarflödet inträffa, vilket visas i diagrammet nedan. 1 2 Kyldrift Värmedrift Inkommande lufttempera- Utgående vattentemperatur, vattenvärmeväxlare Förklaring 1 Vattenvärmeväxlare 2 Återcirkulation Maximalt köld-/värmebärarflöde (enheter utan pumpmodul) Det maximala köld-/värmebärarflödet visas i tabellen på nästa sida. Om systemflödet överskrider det maximala värdet kan det bypassas i enlighet med diagrammet nedan. För maximalt köld-/värmebärarflöde Inkommande lufttempera- 1 2 Utgående vattentemperatur, C, luftvärmeväxlare Anmärkning: Vattenvärmeväxlare och luftvärmeväxlare T = 5 K Förklaring: Standardenhet vid fullast Driftsområde för enheter som är utrustade med tillbehör 28 vinterdrift : Dessutom måste enheten antingen vara utrustad med tillbehöret frysskydd eller så måste frysskyddslösning tillsättas vattenkretsen. 16 Förklaring 1 Vattenvärmeväxlare 2 Bypass

17 6.4 - Variabelt vätskeflöde, vattenvärmeväxlare Variabelt vätskeflöde i förångaren kan användas i standard värmepumpar. Flödeshastigheten måste vara högre än det minimiflöde som anges i tabellen över tillåtna flödeshastigheter, och får inte variera med mer än 10% per minut. Om flödeshastigheten ändras snabbare ska systemet innehålla minst 6.5 liter vatten per kw istället för 2.5 l/kw Systemets minimala vattenvolym Oavsett system bestäms vattenkretsens minimala kapacitet av följande formel: Kapacitet: Cap (kw) x N Liter Applikation N Normal luftkonditionering 2.5 Processkyla 6.5 Där Cap motsvarar systemets nominella kyleffekt (kw) vid installationens nominella driftsvillkor. Den här volymen är nödvändig för stabil drift. Det kan vara nödvändigt att tillsätta en extra vattentank i kretsen för att uppnå önskad volym. Tanken i sig måste vara internt sektionerad för att garantera korrekt blandning av vätskan (vatten eller brine). Se exemplen nedan. Anslutning till en bufferttank Systemets maximala vattenvolym Enheter med pumpmodul innehåller en expansionstank som begränsar vattenvolymen. Tabellen nedan anger vattenkretsens maximala volym för rent vatten eller etylenglykol vid olika systemkoncentrationer och statiska tryck. Om den maximala volymen är otillräcklig jämfört med vattenkretsens minimala volym, måste en ytterligare expansionstank installeras i systemet. 30RQ Statiskt tryck bar Vattenkretsens maximala volym, l Rent vatten EG 10% EG 20% EG 30% EG 40% EG - Etylenglykol Flöde, vattenvärmeväxlare 30RQ Flödeshastighet, vatten, l/s Minimum Maximum * Den maximala flödeshastigheten korresponderar mot ett tryckfall på 100 kpa (värmeväxlare utan pumpmodul). Tryckfall över vattenvärmeväxlare, standardenhet Dålig Bad Dålig Bra G ood Bra Tryckfall, kpa Flödeshastighet l/s Förklaring 1 30RQ RQ RQ

18 7 - ELEKTRISK ANSLUTNING För detaljerad information, se de dimensionsritningar som levereras tillsammans med enheten Kraftmatning Kraftmatningen måste överensstämma med specifikationerna på enhetens märkplåt. Den tillförda spänningen måste ligga inom det område som specificeras i tabellen för elektriska data. För anslutningar hänvisas till elscheman och de certifierade dimensionsritningarna. VARNING: Om värmepumpen tas i drift med felaktig spänning eller med för hög fasobalans betraktas detta som försummelse, och leder till att Carriers garanti förklaras ogiltig. Om fasobalansen överskrider 2% för spänning eller 10% för ström, kontakta din lokala elleverantör omedelbart och se till att värmepumpen inte tas i drift förrän nödvändiga åtgärder vidtagits Spänningens fasobalans (%) 100 x max. avvikelse från genomsnittsspänningen Genomsnittsspänning Exempel: Vid 400 V - 3 fas - 50 Hz kraftmatning uppmäts den individuella fasobalansen till: AB = 406 V ; BC = 399; AC = 394 V Genomsnittsspänning = ( )/3 = 1199/3 = säg 400 V Beräkna den maximala avvikelsen från 400 V genomsnitt: (AB) = = 6 (BC) = = 1 (CA) = = 6 Motor Den maximala avvikelsen från genomsnittet är 6 V. Den största procentuella avvikelsen är: 100 x 6/400 = 1.5 % Detta är mindre än tillåtna 2% och därför acceptabelt Kraftanslutning/manöverbrytare Anslutnings- Ström- Säkring, punkter brytare strömbrytare Standardenhet 30RQ Enhet med tillbehör 70 30RQ x - Enhet med tillbehör 70D 30RQ x x 18

19 8 - VATTENANSLUTNINGAR För information om storlekar och positioner på vatteninlopp-utloppsanslutningar, hänvisas till de certifierade dimensionsritningar, som levereras med enheten. Rördragningen får ej överföra några radialeller axialkrafter till värmeväxlarna eller vibrationer till rör eller byggnad Försiktighetsåtgärder vid drift Vätskan i systemet (oftast vatten) måste uppfylla kriteriena nedan. Köld-/värmebärarsystemet måste vara utrustat med filter, avtappnings-, avluftnings- och avstängningsventiler. Följande punkter är viktiga att kontrollera: Notera aggretatets vatteninlopp- och utlopp. Installera manuella eller automatiska avluftningsventiler vid vattenkretsens alla höga punkter. Använd ett expansionskärl för att upprätthålla trycket i systemet. Installera en säkerhetsventil och en expansionstank (ingår med tillbehöret pumpmodul). Installera vattentermometrar i både de ingående och utgående vattenanslutningarna (en rekommendation). Installera dräneringsventiler vid alla låga punkter för att möjliggöra avtappning av hela kretsen. Installera avstängningsventiler i både ingående och utgående vattenrör. Använd flexibla anslutningar för att reducera vibrationsöverföringar till rördragningen. Isolera all rördragning efter det att läcksökning genomförts för att förhindra kondensering. Ett nätfilter måste installeras i vattenkretsen (finns inkluderat i enheter med tillbehöret pumpmodul). Maskstorleken skall vara 1.2 mm, se skissen över schematiskt köld- /värmebärarsystem på nästa sida. Se till att vattenkretsarna är anslutna till korrekt värmeväxlare. Innan igångkörning; låt inte värmeväxlarkretsen utsättas för något större statiskt eller dynamiskt tryck (hänsyn måste tas till tillåtet driftstryck). Kontrollera att vätskan i värmeväxlaren är kompatibel med vattenkretsens ytbeläggning. Skulle annan vätska behöva tillsättas, som inte rekommenderats av Carrier AB, se till att denna vätska inte betecknas som gas samt att den tillhör klass 2, som defineras i direktivet 97/23/EC. 19 Rekommendationer gällande värmeväxlarens vätska Vattnet måste analyseras. Om nödvändigt måste lämpliga anordningar för filtrering, vattenbehandling, styrutrustning och isolering installeras, liksom överströmningsventiler och speciella kretsar. Detta för att förhindra korrosion och förslitning av pumpanordningen. Konsultera en vattenspecialist eller lämplig facklitteratur. Om vattenkretsen skall vara tömd längre än en månads tid, måste hela kretsen fyllas med en kvävgasfyllning för att förhindra korrosion. Påfyllning och avlägsnande av vätska i värmeväxlaren skall utföras med hjälp av utrustning som installatören placerar i vattenkretsen. Fyll aldrig på vätska via värmeväxlaren.

20 8.2 - Köld-/värmebäraranslutningar ith hydronic m odule option Enhet utrustad med tillbehöret pumpmodul Diagrammet ovan illustrerar en schematisk köld-/värmebärarinstallation m illustrates a typicalhydronic installation Förklaring Komponenter i enhet och pumpmodul 1. Victaulic nätfilter 2. Expansionstank 3. Säkerhetsventil 4. Pump 5. Ventil, tryckuttag 6. Tryckmanometer för att mäta komponenternas tryckfall 7. Tryckavläsning, systemets avluftningsventil 8. Avtappningsventil 9. Reglerventil, vattenflöde 10. Värmeväxlare 11. Elvärmare för avfrostning, vattenvärmeväxlare 12. Elvärmare för avfrostning, pumpmodul 13. Avluftningsventil (vattenvärmeväxlare) 14. Avluftningsventil, vatten (vattenvärmeväxlare) 15. Expansionskompensator (flexibla anslutningar) 16. Flödesvakt 17. Vattentemperatur Installationskomponenter I t ll ti t 18. Avluftningsventil 19. Flexibel anslutning 20. Backventil 21. Påfyllningsventil 22. Antivibrationsmontering 23. Pumpstöd 24. Inlopp, vattenvärmeväxlare 25. Utlopp, vattenvärmeväxlare 26. Fältanslutet vatteninlopp 27. Fältanslutet vattenutlopp --- Pumpmodul (enhet med pumpmodul) Anmärkning: - Systemet inkluderar frysskydd (anti-fryslösning eller elvärmare). - Pumpmodulen inkluderar frysskydd via elvärmare (punkt 12). - Enhetens vattenvärmeväxlare inkluderar frysskydd via en fabriksinstallerad elektrisk värmare (tillbehöret frysskydd för vattenvärmeväxlare ). 20

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

61AF. Värmepumpar med hög temperatur PRO-DIALOG + Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

61AF. Värmepumpar med hög temperatur PRO-DIALOG + Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion 6AF Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz PRO-DIALOG + Drift- och skötselinstruktion innehållsförteckning - INLEDNING...4. - Kontroll av utrustningen vid ankomst...4. - Säkerhetsaspekter

Läs mer

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion AW05 Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz Drift- och skötselinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING - INLEDNING...4. - Kontroll av utrustningen vid ankomst...4. - Säkerhetsaspekter

Läs mer

30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw

30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw Luftkyld vätskekylare 30XA 252-702 Nominell kyleffekt 270-700 kw Aquaforce vätskekylare är den idealiska lösningen för industriella och kommersiella applikationer: optimal prestanda och maximal kvalitet.

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY)

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar Quality Management Systems Komfortmodul med montagesats för två zoner Komfortmodul för en zon 8HMA Nominell värmeeffekt 4-2 kw Nominell kyleffekt 4-2 kw

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt TM Kondensor 8-1200 kw RC Low upp till 66 kw RC Mid&High upp till 1200 kw Allmänt RC är en serie robusta och pålitliga externa luftkylda kondensorer som kan användas både till luftkonditionering och industriella

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Utbud för alla behov 32 1600kW GULLBERG & JANSSON AB Smältaregatan 6 S-263 39 HÖGANÄS Tel +46 (0)42 34 05 90 +46 (0)42 34 02 10 www.gullbergjansson.se info@gullbergjansson.se

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy LIGHT LIGHT-ECM KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt 100% Made in Italy 1.5 kw 5.47 kw 1.9 kw 6.5 kw LIGHT STÄLLBARA LUFTRIKTARE SE VIDEON NEW LIGH WATERCASSE 600x60 ENKEL INSTALLATION OCH UNDERHÅLL LIGHT,

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Scrollkompressorer för kylning

Scrollkompressorer för kylning 1 Scrollkompressorer för kylning Kompressorn är hjärtat i varje kompressionskylanläggning. Den tar köldmediet i förångad form från en lågtrycksnivå (sugtryckssida) till en högtrycksnivå (högtryckssida).

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer GX 2-11 2,2-11 kw/3,0-15 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet GX 2-11: Industriteknik för verkstaden. Atlas Copcos skruvkompressorer har alltid varit normgivande

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION. Vattenkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT. Performo RW VATTEN-VATTEN VÄRMEPUMP. Performo HW

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION. Vattenkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT. Performo RW VATTEN-VATTEN VÄRMEPUMP. Performo HW VENCO 1 DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Vattenkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT Performo RW VATTEN-VATTEN VÄRMEPUMP Performo HW Maserati\Company\Produkter\!!D&S 2002\Vätskekylda VKA\Word\RW+HW 5-38 2006-04-06 VENCO

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL 0498 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Garanti 3 Leveransmottagning 3 Märkplåt 3 Allmänt 3 Installation 4 Val av installationsplats 4 Installation 5 Viktangivelser

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Värmepump. Enviheater. Drift- och skötselanvisningar. Enviheater. Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original

Värmepump. Enviheater. Drift- och skötselanvisningar. Enviheater. Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Värmepump Drift- och skötselanvisningar Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Drift- och skötselanvisningar Sida 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Avsedd användning...2 1.2 Säkerhetsföreskrifter...2

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer