30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel"

Transkript

1 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006

2 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus manual gällande 30RB/RQ. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade uppgifter utan föregående meddelande. Carrier AB Postadress Besöksadress Telefon Huvudkontor, Göteborg Box 8946, Göteborg Aröds Industriväg Filialkontor, Stockholm Box 130, Hägersten Vretensborgsvägen Filialkontor, Malmö Box 9222, Malmö Bronsyxegatan 9B Telefax: Återförsäljare: 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 - INLEDNING Kontroll av utrustningen vid ankomst Säkerhetsaspekter vid installation Säkerhetsaspekter vid underhåll Säkerhetsaspekter vid reparation ATT TRANSPORTERA OCH STÄLLA ENHETEN PÅ PLATS Transport av enheten Att ställa enheten på plats Kontroller innan igångkörning DIMENSIONER, UTRYMMESKRAV, VIKTFÖRDELNING RQ RQ Multipel värmepumpsinstallation TEKNISKA DATA - 30RQ ELEKTRISKA DATA - 30RQ Effekter, kortslutningsström Elektriska data, pumpmodul Elektriska data, kompressor APPLIKATIONSDATA Maximala och minimala driftstemperaturer Minimalt köld-/värmebärarflöde (enheter utan pumpmodul) Maximalt köld-/värmebärarflöde (enheter utan pumpmodul) Variabelt vätskeflöde, vattenvärmeväxlare Systemets minimala vattenvolym Systemets maximala vattenvolym Flöde, vattenvärmeväxlare ELEKTRISK ANSLUTNING Kraftmatning Spänningens fasobalans (%) Kraftanslutning/manöverbrytare VATTENANSLUTNINGAR Försiktighetsåtgärder vid drift Köld-/värmebäraranslutningar Flödesreglering Frysskydd Drift av två enheter i master/slav-konfiguration SYSTEMETS NOMINELLA FLÖDESREGLERING Procedur för flödesreglering Pumptryck/flödeskurvor Tillgängligt statiskt systemtryck SYSTEMKOMPONENTER Kompressorer Smörjolja Luftvärmeväxlare Fläktar Elektronisk expansionsventil (EXV) Fuktindikator Förvaringstank för köldmedium med integrerad filtertorkare Vattenvärmeväxlare Köldmedium

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING (forts.) 11 - UNDERHÅLL Underhåll, nivå Underhåll, nivå Underhåll, nivå 3 (eller högre) Åtdragningarnas vridmoment för elektriska anslutningar Åtdragningarnas vridmoment för bultar och skruvar Luftvärmeväxlare Underhåll av vattenvärmeväxlare Karakteristik, R-410A IGÅNGKÖRNINGSLISTA (IFYLLES PÅ INSTALLATIONSPLATSEN)

5 1 - INLEDNING Det är viktigt att berörd personal har god kännedom om innehållet i dessa drift- och skötselinstruktioner innan igångkörning av 30RQ-enheterna påbörjas. Procedurerna i detta dokument beskrivs i den ordning som gäller för installation, igångkörning, drift och underhåll. Det är viktigt att användaren förstår och följer de procedurer och de säkerhetsaspekter som anges, t ex: skyddskläder såsom handskar, skyddsglasögon, skyddsskor, korrekta verktyg m m Kontroll av utrustningen vid ankomst Bekräfta att den mottagna enheten överensstämmer med den som beställts. Jämför aggregatets märkplåt med beställningen. Märkplåten är fäst på styrskåpets insida. Enhetens märkplåt skall innehålla följande information: - Modellbeteckning - storlek - CE-märkning - Serienummer - Tillverkningsår och datum för test av tryck samt läcksökningstest. - Det köldmedium som används - Köldmediefyllning per krets - Min./max. tillåten temperatur (hög- och lågtryckssidan) - Min./max tillåten temperatur (hög- och lågtryckssidan) - Säkerhetsventilens utlösningsvärde - Pressostatens frånslagsvärde - Enhetens läcksökningstryck - Spänning, frekvens, antal faser - Maximal strömförbrukning - Maximal tillförd eleffekt - Enhetens nettovikt Bekräfta att alla tillbehör som beställts för installation har levererats, och att de är kompletta och oskadade. Enheten skall regelbundet kontrolleras för att garantera att inga stötar (vid hantering av tillbehör, verktyg et. c.) har skadat den. Avlägsna vid behov isoleringen (termisk, akustisk) vid kontrollerna. Skadade delar skall repareras eller avlägsnas. Se även kapitlet, Underhåll Säkerhetsaspekter vid installation Inspektera enheten så att inga skador uppkommit. Kontrollera att köldmediekretsarna är intakta, och i synnerhet att inga komponenter eller rör har flyttats eller krökts (exempelvis som en konsekvens av stötar). Vid tveksamma fall, genomför ett läcksökningstest. Om skada skulle upptäckas, anmäl detta omedelbart till transportföretaget. Avlägsna ej emballaget förrän enheten kommit på sin slutgiltiga position. Enheten kan lyftas med gaffeltruck, förutsatt att gaffeln placeras på rätt ställe och i rätt riktning under enheten. Enheten kan även lyftas med lyftremmar. Placera dessa på de ställen som markerats på enheten (etikett med instruktioner för hantering av enheten finns fäst på enheten). Använd lyftremmar av tillräcklig kapacitet och följ alltid de lyftinstruktioner som finns på de certifierade dimensionsritningarna. Full säkerhet kan endast garanteras om säkerhetsinstruktionerna följs. Följs ej dessa finns risk för personskada samt skadad utrustning. Blockera aldrig någon säkerhetsutrustning! Informationen nedan gäller säkerhetsventilen i vattenkretsen och säkerhetsventilen (ventilerna) i köldmediekretsen (kretsarna). Se till att ventilerna är korrekt installerade innan enheten tas i drift. Säkerhetsventilerna är konstruerade och installerade för ge skydd mot brand. Avlägsnande av säkerhetsventilerna får endast ske om brandrisken är helt kontrollerad, och sker på användarens ansvar. Alla fabriksmonterade säkerhetsventiler är förseglade för att förhindra kalibreringsändringar. Säkerhetsventilerna måste anslutas till utblåsningsledningar för enheter installerade i begränsade utrymmen. Rören måste installeras på sådant sätt att människor och egendom ej riskerar att drabbas av köldmedieläckor. Dessa vätskor kan spridas ut i luften, men detta måste då ske långt ifrån luftintag till byggnad. Om de släpps ut, måste det ske i sådana mängder att den omgivande miljön kan absorbera dem. Säkerhetsventiler måste regelbundet kontrolleras. Se speciellt kapitel om detta. Placera en dränerinsanslutning i hetgaskretsen, nära varje säkerhetsventil, för att undvika ackumulering av kondensat eller regnvatten. Alla försiktighetsåtgärder gällande hantering av köldmedium måste utföras i enlighet med lokala föreskrifter. 5

6 1.3 - Säkerhetsaspekter vid underhåll Arbete på elektriska komponenter eller köldmediekomponenter får endast utföras av kvalificerad servicepersonal (elektriker skall vara utbildade i enlighet med IEC klass BA4). Alla reparationer på köldmediekretsen skall utföras av kvalificerade kyltekniker, som har god kännedom om utrustningen. All lödning måste utföras av kvalificerade specialister. Aquasnap Puron-enheter använder köldmediet R-410A (enhetens servicetryck är över 40 bar, trycket vid 35 C lufttemperatur är 50% högre än för R-22). Specialutrustning måste användas vid arbete på köldmediekretsen (tryckmanometer, enhet för överföring av köldmedium et c.) Varje öppnande eller stängande av en avstängningsventil måste utföras av en kvalificerad och auktoriserad kyltekniker. Dessa åtgärder får endast utföras när enheten är avstängd. ANMÄRKNING: Enheten får aldrig lämnas avstängd med vätskeledningens ventil stängd, då köldmedium i vätskefas kan stängas in mellan ventilen och expansionsutrustningen. Ventilen finns placerad på vätskeledningen framför filtertorkarboxen. Under hantering av enheten, samt underhålls- och servicearbete på enheten, måste de tekniker som arbetar på enheten vara utrustade med säkerhetshandskar, glasögon, skor och skyddskläder. Utför aldrig arbete på en enhet som fortfarande är strömsatt. Utför aldrig arbete på några elektriska komponenter förrän kraftmatningen till enheten har stängts av. Om underhållsåtgärder utförs på enheten, lås strömbrytaren i den öppna positionen framför aggregatet. Om arbetet avbryts, se till att inga kretsar är strömsatta när arbetet påbörjas igen. OBSERVERA: Även om aggregatet har stängts av, förblir kraftmatningen påslagen såvida inte enhetens eller kretsens manöverbrytare är öppen. Se elschema för ytterligare detaljer. Fäst lämpliga skyddsetiketter på enheten. Under arbete i fläktområdet, särskilt när galler eller höljen har avlägsnats, slå ifrån kraftmatningen till fläkten för att förhindra automatisk återstart. Driftskontroller: Under systemets livstid måste inspektioner och tester utföras i enlighet med de nationella föreskrifterna. Den information om driftsinspektioner som ges i bilaga C i standard EN278-2 kan användas om inget motsvarande existerar i de nationella föreskrifterna. Kontroll av säkerhetsanordningar (bilaga C6 EN378-2): Säkerhetsanordningarna måste kontrolleras på installationsplatsen en gång per år (högtryckspressostat), och en gång vart femte år för extern övertrycksutrustning (sätesventiler). Se 30RB/RQ Pro-Dialog Plus styrmanual för en detaljerad beskrivning av testmetoden för högtryckspressostat. Inspektera skyddsanordningarna (ventiler) noggrant minst en gång per år. Utför inspektionen oftare om aggregatet är i drift i en korrosiv miljö. Utför läcksökning regelbundet och reparera eventuella läckor omedelbart. Kontrollera regelbundet att vibrationsnivåerna förblir acceptabla, och att de ligger nära vibrationsnivåerna vid den initiala igångkörningen. Innan en köldmediekrets öppnas, avlufta och avläs tryckmanometrarna. Byt köldmedium när utrustningens funktion visar brister, och följ ett tillvägagångssätt såsom t. ex. det som beskrivs i NFE , eller utför en köldmedieanalys i ett specialist-laboratorium. Plugga igen alla öppningar när köldmediekretsen är öppen i upp till en dag. Skall kretsen vara öppen längre än så, fyll kretsen med en kvävgasfyllning Säkerhetsaspekter vid reparation Alla installationsdelar måste skötas av ansvarig personal, för att undvika materialförslitning och personskador. Fel och läckor måste repareras omedelbart. Den auktoriserade teknikern har ansvar för att felet repareras omedelbart. Varje gång som reparationer har utförts på enheten måste säkerhetsanordningarna åter kontrolleras. Följ reglerna och rekommendationerna i enhetens och HVACs säkerhetsnormer för installation, såsom: EN378, ISO 5149 et c. Använd under inga omständigheter syre för att avlufta ledningar eller för att trycksätta maskinen. Syre reagerar våldsamt tillsammans med olja, fett och andra vanliga ämnen. Överskrid aldrig specificerade gränser för maximalt driftstryck. Verifiera de testvärden för hög- och lågtryck som finns i denna instruktion samt på enhetens märkplåt. Använd inte luft för att utföra läcksökning. Använd endast köldmedium eller torrt kväve. 6

7 Löd ej och använd inte skärbrännare på köldmedierör eller på någon komponent i köldmediekretsen förrän allt köldmedium (vätska och gas) har avlägsnats från värmepumpen. Spår av gas skall tas bort med hjälp av torrt kväve. Om köldmediet kommer i kontakt med öppen flamma bildas giftiga gaser. Nödvändig skyddsutrustning måste finnas tillgänglig, och lämpliga brandsläckare för systemet och köldmedietypen måste finnas nära utrustningen där de är lättåtkomliga. Använd inte hävert vid hantering av köldmedium. Undvik att få köldmedium i vätskefas på huden eller i ögonen. Använd skyddsglasögon. Tvätta bort det som spillts på huden med tvål och vatten. Om köldmedium i vätskefas kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta sedan läkare. Utsätt aldrig köldmediecylindern för direkt flamma eller direkt ånga. Följden kan bli farligt övertyck. Följ tillämpbara föreskrifter vid avlägsnande och förvaring av köldmedium. Dessa föreskrifter gällande återvinning beskrivs i standard NFE Använd mekanisk utrustning (kran, hiss etc) för att lyfta eller flytta tunga komponenter. Även om komponenterna är lätta, använd lyftutrustning om det finns risk för halka eller att balansen förloras. Använd endast reparations- eller ersättningsdelar vars specifikationer överensstämmer med originalutrustningen. Dränera inte en vattenkrets som innehåller industriell brine utan tillstånd av maskinansvarig. Stäng in- och utgående avstängningsventiler för vätska och töm köld-/värmebärarkretsen innan arbete inleds på komponenter som installerats i kretsen (nätfilter, pump, flödesvakt etc). Inspektera med jämna mellanrum samtliga ventiler, kopplingar och all rördragning, så att ingen korrosion eller läcka uppkommit. Använd öronskydd när arbete utförs i närheten av aggregatet och aggregatet är i drift. Referera till enhetens certifierade dimensionsritningar. Återanvänd inte engångscylindrar (ej returnerbara), och försök inte att återfylla dem, då detta är farligt och olagligt. När en cylinder tömts, avlägsna återstående gas och flytta cylindern till avsedd uppsamlingsplats. Utsätt inte cylindern för eld. Avlägsna inte köldmediekretsens komponenter eller kopplingar medan aggregatet är trycksatt eller i drift. Försäkra dig om att trycket är 0 kpa innan komponenter avlägsnas eller en krets öppnas. Försök inte reparera eller återställa säkerhetsutrustning om korrosion eller uppsamlingar av främmande material (rost, smuts, beläggning etc) hittats i ventilkroppen eller i mekaniken. Ersätt istället utrustningen. Installera inte säkerhetsutrustning i serier eller i omvänd ordning. OBSERVERA: Ingen del av enheten får använda sockel, ställning eller stöd under drift. Övervaka och reparera periodiskt, eller byt vid behov ut komponenter eller rör som visar tecken på slitage. Trampa inte på köldmedierör. Rören kan gå sönder och läcka ut köldmedium, vilket kan orsaka personskada. Klättra inte över maskinen. Använd plattform eller annan stödanordning. 7

8 2 - ATT TRANSPORTERA OCH STÄLLA ENHETEN PÅ PLATS Transport Se kapitlet Säkerhetsaspekter vid installation Att ställa enheten på plats För information om utrymmeskrav för anslutningar och service hänvisas till kapitlet Dimensioner, utrymmeskrav, viktfördelning. I fråga om tyngdpunktens koordinater, monteringshålens position och viktfördelningens punkter hänvisas till de certifierade dimensionsritningarna, vilka bifogas med enheten. VAR FÖRSIKTIG: Använd endast lyftband på de speciella punkter som finns utmärkta på enheten. Kontrollera följande innan enheten ställs på plats: Att underlaget är tillräckligt starkt. Om nödvändigt, förstärk golvytan. Att enheten har placerats på en plan yta (maximal tillåten differens är 5 mm i båda axelriktningar). Att det finns tillräckligt med utrymme ovanför enheten för luftflödet och för åtkomst av komponenter (se dimensionsritningarna). Att antalet stödpunkter är tillräckligt, och att de finns på rätt platser. Att ingen översvämningsrisk föreligger på installationsplatsen. På platser där temperaturen under längre tidsperioder befinner sig under 0 C och där snöfall förekommer skall enheten stå på ett upphöjt underlag. Bafflar kan behövas för att avleda starka vindar. Dessa får dock inte hindra enhetens luftflöde. VAR FÖRSIKTIG: Kontrollera att alla paneler är ordentligt säkrade innan enheten lyfts. Höj och sänk enheten med stor försiktighet. Alltför mycket lutning kan skada enheten och försämra dess drift. Om 30RQ-enheten hissas med rigg, skall batterierna skyddas från stötar under lyftet. Använd spridarbommar för sprida lyftbanden ovanför aggregatet. Luta inte enheten mer än Kontroller innan igångkörning Innan igångkörning av köldmediesystemet ska den kompletta installationen kontrolleras mot installationsritningarna, dimensionsritningarna, systemets rördragning och elscheman. Under installationstestet ska de nationella föreskrifterna följas. Om inga nationella föreskrifter existerar, kan paragraf 9-5 i normen EN användas som riktlinje. Externa kontroller: Jämför den kompletta installationen med köldmediesystemet och elschema. Kontrollera att alla komponenter överensstämmer med specifikationerna. Kontrollera att alla säkerhetsdokument och all utrustning som krävs gällande europeiska normer finns närvarande. Bekräfta att alla säkerhetsanordningar och anordningar för miljöskydd är på plats och överensstämmer med gällande europeisk standard. Kontrollera att alla dokument, certifikat, märkplåtar osv som krävs enligt nuvarande europeiska normer finns tillgängliga. Bekräfta obehindrad tillgänglighet till aggregatet och dess komponenter. Kontrollera installationen av anslutningar. Kontrollera stödanordningar och fixerande föremål (material, kabeldragning osv.). Kontrollera kvaliteten på lödningar och andra fogar. Kontrollera skyddet mot mekanisk skada. Kontrollera skyddet mot värme. Kontrollera skyddet för rörliga delar. Bekräfta åtkomligheten för underhåll eller reparationer och för att kontrollera rördragningen. Bekräfta ventilernas status. Bekräfta den termiska isoleringens kvalitet. VIKTIGT: Kompressormonteringarna flyter på gummiklossar mellan enhetens chassi och ramarna för undermontering (ej synliga). En fläns installeras i fabriken för att skydda rördragningen under transport. Denna fläns måste avlägsnas på installationsplatsen. Flänsen identifieras genom dess röda ringar. En etikett som är fäst på kompressorns montering varnar installatören. Enheten inkluderar serviceventiler uppströms och nedströms från EXV (underlättar för service av dessa). Ändra inte ventilernas inställning medan enheten är i drift. Enheten får inte förvaras med ventilerna stängda. VARNING: Tryck ej på panelerna för att få enheten i rätt läge. Endast basen är konstruerad för att klara ett sådant tryck. 8

9 Kompressorfläns som skall avlägsnas Fixeranordning för chassi som ska vara kvar 9

10 3 - DIMENSIONER, UTRYMMESKRAV, VIKTFÖRDELNING RQ 262 Med pumpmodul Kraftanslutning Utan pumpmodul För anslutning av användarens styrfunktion Förklaring Rekommenderat utrymme för underhåll och luftflöde Rekommenderat utrymme för byte av rörtuber Rekommenderat utrymme för avlägsnande av värmeväxlare Vatteninlopp Vattenutlopp 10 Luftutlopp, får ej blockeras ANMÄRKNING: Ej certifierade ritningar. Vid installation hänvisas till de certifierade dimensionsritningarna, vilka kan erhållas på begäran. För position av fixeringspunkter, viktfördelning och tyngdpunktens koordinater hänvisas till certifierade dimensionsritningar. Samtliga dimensioner är angivna i mm.

11 3.2-30RQ RQ RQ X Y Med W ith pumpmodul hydronic m odule X Kraftanslutning Powerconnection 1500 Y För anslutning av användarens styrfunktion Forusercontrolconnection W ithouthydronic Utan pumpmodul m odule Y 1500 Legend: Förklaring Utrymmeskrav Clearances required för underhåll form aintenance och luftflöde and airflow Rekommenderat utrymme för byte Clearances recom m ended forheat av exchanger rörtubertube rem oval Rekommenderat utrymme för borttagning av värmeväxlare Clearances recom m ended forheat exchangerrem oval NO TE:Non-contractualdraw ings. ANMÄRKNING: Ej certifierade ritningar. Vatteninlopp W aterinlet W hen designing an installation,refer to the certified dim ensional draw ings,available Vid installation request. hänvisas till de certifierade dimensionsritningarna, vilka kan erhållas på begäran. För position av fix- Vattenutlopp W ateroutlet For the positioning ofthe fixing points,w eightdistribution and centre Luftutlopp, får ej blockeras ofgravity eringspunkter, coordinates. viktfördelning och tyngdpunktens koordinater Airoutlet,do notobstruct hänvisas till certifierade dimensionsritningar. Alldim ensions are in m m Samtliga dimensioner är angivna i mm

12 3.3 - Multipel värmepumpsinstallation ANMÄRKNING: Kontakta Carrier AB om väggarna är högre än 2 m. A A B B B B B B B B 1500 I händelse av flera värmepumpar (upp till fyra enheter) ska utrymmeskravet på sidorna öka från 1500 till 3000 mm. Om nödvändigt, lägg till erforderligt utrymme för avlägsnande av värmeväxlare eller batteri. 12

13 4 -TEKNISKA DATA - 30RQ Drift- och skötselinstruktion, 30RQ, aggregat 30RQ Nominell kyleffekt* kw Total tillförd eleffekt, kyldrift* kw Nominell värmeeffekt** kw Total tillförd eleffekt, värmedrift** kw Ljudnivå W db(a) Enhet med tillbehöret Euro Pack Standardenhet Driftsvikt*** Standardenhet med tillbehöret Euro Pack kg Standardenhet med tillbehöret Euro Pack och tillbehöret högtrycks tvillingpumpar kg Enhet utan tillbehör**** kg Köldmedium R-410A Krets A kg Krets B kg Kompressorer Hermetisk scroll, 48.3 v/s Krets A Krets B Antal effektsteg Minimal effekt % Styrning PRO-DIALOG Plus Luftvärmeväxlare Ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller Fläktar Axial FLYING BIRD 4 med roterande inkapsling Antal Totalt luftflöde l/s Hastighet v/s Vattenvärmeväxlare Direktexpansion, två kretsar, tubpanna Vattenvolym l Max. driftstryck, vattensidan utan pumpmodul kpa Pumpmodul (tillbehör) Pump, Victaulic nätfilter, säkerhetsventil, expansionstank, tryckmanometer, avluftningsventiler (vatten och luft) och reglerventiler Centrifugal, monocell, 48.3 v/s, låg- eller högtryck (beroende på Vattenpump applikation), singel- eller tvillingpump (beroende på applikation). Antal Expansionstankens volym l Maximalt driftstryck, vattensidan med pumpmodul kpa Vattenanslutningar utan pumpmodul Victaulic Anslutningar tum Utvändig rördiameter mm Vattenanslutningar med pumpmodul Victaulic Anslutningar tum Utvändig rördiameter mm * Stand försmutsningsfaktor, vattenvärmeväxlare: m 2 K/W (avrundade världen, endast för information). ** Standa (avrundade värden, endast för information) *** Vikterna ges endast som riktlinje. För enhetens korrekta köldmediefyllning, var god referera till enhetens märkplåt. **** Standardenhet: Bas utan de fabriksinstallerade tillbehören Europack och pumpmodul. I enlighet med ISO och certifierad av Eurovent (avrundade värden). 13

14 5 - ELEKTRISKA DATA - 30RQ 30RQ Kraftmatning Tillförd spänning V-ph-Hz Spänningsområde V Manöverkretsens matning 24 V, via intern transformator Nominell strömförbrukning* Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A Maximal strömförbrukning** Krets A + B (en punkt för kraftmatning) kw Enhetens strömfaktor vid maximal effekt** Maximal strömförbrukning (Un-10%)*** Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A Maximal driftsström (Un)**** Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A Maximal startström, standardenhet (Un) Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A Maximal startström, enhet utan mjukstart (Un) Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A * Standardiserade Euroventvillkor: ingående/utgående köldbärartemperatur i vattenvärmeväxlaren: 12 C/7 C, utomhustemperatur 35 C. ** Tillförd eleffekt för kompressorn (kompressorerna) + fläkt (fläktarna) vid enhetens maximala driftsvillkor, mättad suggastemperatur 10 C, mättad kondenseringstemperatur 65 C vid 400 V nominell spänning (värdena finns angivna på enhetens märkplåt). *** Enhetens maximala driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 380 V. **** Enhetens maximala driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 400 V (värdena finns på enhetens märkplåt) Maxim förbrukning + den största kompressorns startström). Fläktmotorns elektris V: 3.8 A, startström 20A, tillförd eleffekt 1.75 kw. Dessa värden finns angivna på motorns märkplåt Kortslutningsström Kortslutningsström (TN-system)* Enhet utan huvudbrytare Maximal säkringsstorlek Krets A + B A gl/gg / / /500 Kortslutningsström (rms) Krets A + B ka /70 60/70 60/70 Enheter med huvudbrytare utan säkring Krets A + B ka/ka 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 15/30 15/30 15/30 Maximal säkringsstorlek Krets A + B gl/gg A Med säkring (rms) Krets A + B ka Enhet med huvudbrytare och säkring Maximal säkringsstorlek Krets A + B gl/gg A Kortslutningsström (rms) Krets A + B ka * Typ av systemjordning IT system: Värdena i tabellen ovan för TN-system är även giltiga för IT-system, storlekar 30RQ 302 till 522. För enheterna 30RQ 262 krävs modifieringar. Kontakta Carrier AB. 14

15 5.2 - Elektriska data, pumpmodul 30RQ Singel och lågtrycks tvillingpump Motoreffekt kw Tillförd eleffekt* kw Nominell strömförbrukning A Maximal strömförbrukning vid 400 V** A Singel och högtrycks tvillingpump Motoreffekt kw Tillförd eleffekt* kw Nominell driftsström A Maximal strömförbrukning vid 400 V** A Anmärkning: Värdena gällande tillförd eleffekt för köldbärarpumpen skall endast användas som riktlinjer. * För att erhålla den maximala tillförda eleffekten för enhet med pumpmodul, addera värdet för enhetens maximala tillförda eleffekt i tabellen för elektriska data (5) till värdet för pumpens tillförda eleffekt i tabellen här ovan. ** För att erhålla värdet för maximal strömförbrukning för en enhet med pumpmodul, addera värdet för maximal strömförbrukning i tabellen för elektriska data (5) till värdet för pumpens strömförbrukning i tabellen ovan Elektriska data, kompressor Kompressor I Nom I Max I Max LRA Cosine Krets (Un) (Un-10%) (Un) Phi (max.) SH A B SH A B Förklaring I Nom Nominell strömförbrukning vid Euroventvillkor (se definition av villkor under enhetens nominella strömförbrukning), A I Max Maximal driftsström vid 360 V, A LRA Startström, A Kraftkrets Tillgänglig ström finns endast på enheter utan styrmodul. För effekt, se eldata pumpmodul, här ovan. Styrkrets Tillgänglig ström via TC transformator. 24 V max, 1 A (OBS! jordad). 230 V max, 0,8 A (endast datoransl, klass II isolerad). 15

16 6 - APPLIKATIONSDATA Maximala och minimala driftstemperaturer Kyldrift Vattenvärmeväxlare (förångare) Minimum Maximum Ingående vattentemperatur vid igångkörning C 6.8* 30 Utgående vattentemperatur under drift C 5 15 Ingående vattentemperatur vid avstängning C - 60 Luftvärmeväxlare (kondensor)** Ingående lufttemperatur C 0 46 Tillgängligt statiskt tryck Pa 0 0 Värmedrift Vattenvärmeväxlare (kondensor) Minimum Maximum Ingående vattentemperatur vid igångkörning C 8 45 Utgående vattentemperatur under drift C Ingående vattentemperatur vid avstängning C 3 60 Luftvärmeväxlare (förångare) Ingående lufttemperatur C Anmärkningar Överskrid inte värdet för maximal driftstemperatur * För applikationer som kräver en temperatur under 6.8 C, var god kontakta Carrier AB. ** För drift ner till -20 C måste enheten vara utrustad med tillbehör 28 (vinterdrift). Dessutom måste enheten antingen vara utrustad med tillbehöret frysskydd, eller så måste frysskyddslösning användas i vattenkretsen. Maximal utomhustemperatur: Vid förvaring och under transport är de minimala och maximala tillåtna temperaturerna -20 C och +48 C. Det rekommenderas att dessa temperaturer används vid transport i container. Driftsområde 30RQ OBSERVERA: Tillbehör 28, Vinterdrift : Om utomhustemperaturen understiger -10 C och enheten har varit avstängd längre än 4 timmar, är det nödvändigt att vänta 2 timmar efter att enheten har startats igen för att göra det möjliggöra uppvärmning frekvensomvandlaren Minimalt köld-/värmebärarflöde (enheter utan pumpmodul) Det minimala köld-/värmebärarflödet visas i tabellen på nästa sida. Om systemflödet är mindre än detta, kan återcirkulation av köld-/värmebärarflödet inträffa, vilket visas i diagrammet nedan. 1 2 Kyldrift Värmedrift Inkommande lufttempera- Utgående vattentemperatur, vattenvärmeväxlare Förklaring 1 Vattenvärmeväxlare 2 Återcirkulation Maximalt köld-/värmebärarflöde (enheter utan pumpmodul) Det maximala köld-/värmebärarflödet visas i tabellen på nästa sida. Om systemflödet överskrider det maximala värdet kan det bypassas i enlighet med diagrammet nedan. För maximalt köld-/värmebärarflöde Inkommande lufttempera- 1 2 Utgående vattentemperatur, C, luftvärmeväxlare Anmärkning: Vattenvärmeväxlare och luftvärmeväxlare T = 5 K Förklaring: Standardenhet vid fullast Driftsområde för enheter som är utrustade med tillbehör 28 vinterdrift : Dessutom måste enheten antingen vara utrustad med tillbehöret frysskydd eller så måste frysskyddslösning tillsättas vattenkretsen. 16 Förklaring 1 Vattenvärmeväxlare 2 Bypass

17 6.4 - Variabelt vätskeflöde, vattenvärmeväxlare Variabelt vätskeflöde i förångaren kan användas i standard värmepumpar. Flödeshastigheten måste vara högre än det minimiflöde som anges i tabellen över tillåtna flödeshastigheter, och får inte variera med mer än 10% per minut. Om flödeshastigheten ändras snabbare ska systemet innehålla minst 6.5 liter vatten per kw istället för 2.5 l/kw Systemets minimala vattenvolym Oavsett system bestäms vattenkretsens minimala kapacitet av följande formel: Kapacitet: Cap (kw) x N Liter Applikation N Normal luftkonditionering 2.5 Processkyla 6.5 Där Cap motsvarar systemets nominella kyleffekt (kw) vid installationens nominella driftsvillkor. Den här volymen är nödvändig för stabil drift. Det kan vara nödvändigt att tillsätta en extra vattentank i kretsen för att uppnå önskad volym. Tanken i sig måste vara internt sektionerad för att garantera korrekt blandning av vätskan (vatten eller brine). Se exemplen nedan. Anslutning till en bufferttank Systemets maximala vattenvolym Enheter med pumpmodul innehåller en expansionstank som begränsar vattenvolymen. Tabellen nedan anger vattenkretsens maximala volym för rent vatten eller etylenglykol vid olika systemkoncentrationer och statiska tryck. Om den maximala volymen är otillräcklig jämfört med vattenkretsens minimala volym, måste en ytterligare expansionstank installeras i systemet. 30RQ Statiskt tryck bar Vattenkretsens maximala volym, l Rent vatten EG 10% EG 20% EG 30% EG 40% EG - Etylenglykol Flöde, vattenvärmeväxlare 30RQ Flödeshastighet, vatten, l/s Minimum Maximum * Den maximala flödeshastigheten korresponderar mot ett tryckfall på 100 kpa (värmeväxlare utan pumpmodul). Tryckfall över vattenvärmeväxlare, standardenhet Dålig Bad Dålig Bra G ood Bra Tryckfall, kpa Flödeshastighet l/s Förklaring 1 30RQ RQ RQ

18 7 - ELEKTRISK ANSLUTNING För detaljerad information, se de dimensionsritningar som levereras tillsammans med enheten Kraftmatning Kraftmatningen måste överensstämma med specifikationerna på enhetens märkplåt. Den tillförda spänningen måste ligga inom det område som specificeras i tabellen för elektriska data. För anslutningar hänvisas till elscheman och de certifierade dimensionsritningarna. VARNING: Om värmepumpen tas i drift med felaktig spänning eller med för hög fasobalans betraktas detta som försummelse, och leder till att Carriers garanti förklaras ogiltig. Om fasobalansen överskrider 2% för spänning eller 10% för ström, kontakta din lokala elleverantör omedelbart och se till att värmepumpen inte tas i drift förrän nödvändiga åtgärder vidtagits Spänningens fasobalans (%) 100 x max. avvikelse från genomsnittsspänningen Genomsnittsspänning Exempel: Vid 400 V - 3 fas - 50 Hz kraftmatning uppmäts den individuella fasobalansen till: AB = 406 V ; BC = 399; AC = 394 V Genomsnittsspänning = ( )/3 = 1199/3 = säg 400 V Beräkna den maximala avvikelsen från 400 V genomsnitt: (AB) = = 6 (BC) = = 1 (CA) = = 6 Motor Den maximala avvikelsen från genomsnittet är 6 V. Den största procentuella avvikelsen är: 100 x 6/400 = 1.5 % Detta är mindre än tillåtna 2% och därför acceptabelt Kraftanslutning/manöverbrytare Anslutnings- Ström- Säkring, punkter brytare strömbrytare Standardenhet 30RQ Enhet med tillbehör 70 30RQ x - Enhet med tillbehör 70D 30RQ x x 18

19 8 - VATTENANSLUTNINGAR För information om storlekar och positioner på vatteninlopp-utloppsanslutningar, hänvisas till de certifierade dimensionsritningar, som levereras med enheten. Rördragningen får ej överföra några radialeller axialkrafter till värmeväxlarna eller vibrationer till rör eller byggnad Försiktighetsåtgärder vid drift Vätskan i systemet (oftast vatten) måste uppfylla kriteriena nedan. Köld-/värmebärarsystemet måste vara utrustat med filter, avtappnings-, avluftnings- och avstängningsventiler. Följande punkter är viktiga att kontrollera: Notera aggretatets vatteninlopp- och utlopp. Installera manuella eller automatiska avluftningsventiler vid vattenkretsens alla höga punkter. Använd ett expansionskärl för att upprätthålla trycket i systemet. Installera en säkerhetsventil och en expansionstank (ingår med tillbehöret pumpmodul). Installera vattentermometrar i både de ingående och utgående vattenanslutningarna (en rekommendation). Installera dräneringsventiler vid alla låga punkter för att möjliggöra avtappning av hela kretsen. Installera avstängningsventiler i både ingående och utgående vattenrör. Använd flexibla anslutningar för att reducera vibrationsöverföringar till rördragningen. Isolera all rördragning efter det att läcksökning genomförts för att förhindra kondensering. Ett nätfilter måste installeras i vattenkretsen (finns inkluderat i enheter med tillbehöret pumpmodul). Maskstorleken skall vara 1.2 mm, se skissen över schematiskt köld- /värmebärarsystem på nästa sida. Se till att vattenkretsarna är anslutna till korrekt värmeväxlare. Innan igångkörning; låt inte värmeväxlarkretsen utsättas för något större statiskt eller dynamiskt tryck (hänsyn måste tas till tillåtet driftstryck). Kontrollera att vätskan i värmeväxlaren är kompatibel med vattenkretsens ytbeläggning. Skulle annan vätska behöva tillsättas, som inte rekommenderats av Carrier AB, se till att denna vätska inte betecknas som gas samt att den tillhör klass 2, som defineras i direktivet 97/23/EC. 19 Rekommendationer gällande värmeväxlarens vätska Vattnet måste analyseras. Om nödvändigt måste lämpliga anordningar för filtrering, vattenbehandling, styrutrustning och isolering installeras, liksom överströmningsventiler och speciella kretsar. Detta för att förhindra korrosion och förslitning av pumpanordningen. Konsultera en vattenspecialist eller lämplig facklitteratur. Om vattenkretsen skall vara tömd längre än en månads tid, måste hela kretsen fyllas med en kvävgasfyllning för att förhindra korrosion. Påfyllning och avlägsnande av vätska i värmeväxlaren skall utföras med hjälp av utrustning som installatören placerar i vattenkretsen. Fyll aldrig på vätska via värmeväxlaren.

20 8.2 - Köld-/värmebäraranslutningar ith hydronic m odule option Enhet utrustad med tillbehöret pumpmodul Diagrammet ovan illustrerar en schematisk köld-/värmebärarinstallation m illustrates a typicalhydronic installation Förklaring Komponenter i enhet och pumpmodul 1. Victaulic nätfilter 2. Expansionstank 3. Säkerhetsventil 4. Pump 5. Ventil, tryckuttag 6. Tryckmanometer för att mäta komponenternas tryckfall 7. Tryckavläsning, systemets avluftningsventil 8. Avtappningsventil 9. Reglerventil, vattenflöde 10. Värmeväxlare 11. Elvärmare för avfrostning, vattenvärmeväxlare 12. Elvärmare för avfrostning, pumpmodul 13. Avluftningsventil (vattenvärmeväxlare) 14. Avluftningsventil, vatten (vattenvärmeväxlare) 15. Expansionskompensator (flexibla anslutningar) 16. Flödesvakt 17. Vattentemperatur Installationskomponenter I t ll ti t 18. Avluftningsventil 19. Flexibel anslutning 20. Backventil 21. Påfyllningsventil 22. Antivibrationsmontering 23. Pumpstöd 24. Inlopp, vattenvärmeväxlare 25. Utlopp, vattenvärmeväxlare 26. Fältanslutet vatteninlopp 27. Fältanslutet vattenutlopp --- Pumpmodul (enhet med pumpmodul) Anmärkning: - Systemet inkluderar frysskydd (anti-fryslösning eller elvärmare). - Pumpmodulen inkluderar frysskydd via elvärmare (punkt 12). - Enhetens vattenvärmeväxlare inkluderar frysskydd via en fabriksinstallerad elektrisk värmare (tillbehöret frysskydd för vattenvärmeväxlare ). 20

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK 1 (49) Yamarin 80 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK 2 (49) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin 80 Day Cruiser! Vi tackar Dig för att ha valt Yamarin! Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert

Läs mer