30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel"

Transkript

1 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006

2 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus manual gällande 30RB/RQ. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade uppgifter utan föregående meddelande. Carrier AB Postadress Besöksadress Telefon Huvudkontor, Göteborg Box 8946, Göteborg Aröds Industriväg Filialkontor, Stockholm Box 130, Hägersten Vretensborgsvägen Filialkontor, Malmö Box 9222, Malmö Bronsyxegatan 9B Telefax: Återförsäljare: 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 - INLEDNING Kontroll av utrustningen vid ankomst Säkerhetsaspekter vid installation Säkerhetsaspekter vid underhåll Säkerhetsaspekter vid reparation ATT TRANSPORTERA OCH STÄLLA ENHETEN PÅ PLATS Transport av enheten Att ställa enheten på plats Kontroller innan igångkörning DIMENSIONER, UTRYMMESKRAV, VIKTFÖRDELNING RQ RQ Multipel värmepumpsinstallation TEKNISKA DATA - 30RQ ELEKTRISKA DATA - 30RQ Effekter, kortslutningsström Elektriska data, pumpmodul Elektriska data, kompressor APPLIKATIONSDATA Maximala och minimala driftstemperaturer Minimalt köld-/värmebärarflöde (enheter utan pumpmodul) Maximalt köld-/värmebärarflöde (enheter utan pumpmodul) Variabelt vätskeflöde, vattenvärmeväxlare Systemets minimala vattenvolym Systemets maximala vattenvolym Flöde, vattenvärmeväxlare ELEKTRISK ANSLUTNING Kraftmatning Spänningens fasobalans (%) Kraftanslutning/manöverbrytare VATTENANSLUTNINGAR Försiktighetsåtgärder vid drift Köld-/värmebäraranslutningar Flödesreglering Frysskydd Drift av två enheter i master/slav-konfiguration SYSTEMETS NOMINELLA FLÖDESREGLERING Procedur för flödesreglering Pumptryck/flödeskurvor Tillgängligt statiskt systemtryck SYSTEMKOMPONENTER Kompressorer Smörjolja Luftvärmeväxlare Fläktar Elektronisk expansionsventil (EXV) Fuktindikator Förvaringstank för köldmedium med integrerad filtertorkare Vattenvärmeväxlare Köldmedium

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING (forts.) 11 - UNDERHÅLL Underhåll, nivå Underhåll, nivå Underhåll, nivå 3 (eller högre) Åtdragningarnas vridmoment för elektriska anslutningar Åtdragningarnas vridmoment för bultar och skruvar Luftvärmeväxlare Underhåll av vattenvärmeväxlare Karakteristik, R-410A IGÅNGKÖRNINGSLISTA (IFYLLES PÅ INSTALLATIONSPLATSEN)

5 1 - INLEDNING Det är viktigt att berörd personal har god kännedom om innehållet i dessa drift- och skötselinstruktioner innan igångkörning av 30RQ-enheterna påbörjas. Procedurerna i detta dokument beskrivs i den ordning som gäller för installation, igångkörning, drift och underhåll. Det är viktigt att användaren förstår och följer de procedurer och de säkerhetsaspekter som anges, t ex: skyddskläder såsom handskar, skyddsglasögon, skyddsskor, korrekta verktyg m m Kontroll av utrustningen vid ankomst Bekräfta att den mottagna enheten överensstämmer med den som beställts. Jämför aggregatets märkplåt med beställningen. Märkplåten är fäst på styrskåpets insida. Enhetens märkplåt skall innehålla följande information: - Modellbeteckning - storlek - CE-märkning - Serienummer - Tillverkningsår och datum för test av tryck samt läcksökningstest. - Det köldmedium som används - Köldmediefyllning per krets - Min./max. tillåten temperatur (hög- och lågtryckssidan) - Min./max tillåten temperatur (hög- och lågtryckssidan) - Säkerhetsventilens utlösningsvärde - Pressostatens frånslagsvärde - Enhetens läcksökningstryck - Spänning, frekvens, antal faser - Maximal strömförbrukning - Maximal tillförd eleffekt - Enhetens nettovikt Bekräfta att alla tillbehör som beställts för installation har levererats, och att de är kompletta och oskadade. Enheten skall regelbundet kontrolleras för att garantera att inga stötar (vid hantering av tillbehör, verktyg et. c.) har skadat den. Avlägsna vid behov isoleringen (termisk, akustisk) vid kontrollerna. Skadade delar skall repareras eller avlägsnas. Se även kapitlet, Underhåll Säkerhetsaspekter vid installation Inspektera enheten så att inga skador uppkommit. Kontrollera att köldmediekretsarna är intakta, och i synnerhet att inga komponenter eller rör har flyttats eller krökts (exempelvis som en konsekvens av stötar). Vid tveksamma fall, genomför ett läcksökningstest. Om skada skulle upptäckas, anmäl detta omedelbart till transportföretaget. Avlägsna ej emballaget förrän enheten kommit på sin slutgiltiga position. Enheten kan lyftas med gaffeltruck, förutsatt att gaffeln placeras på rätt ställe och i rätt riktning under enheten. Enheten kan även lyftas med lyftremmar. Placera dessa på de ställen som markerats på enheten (etikett med instruktioner för hantering av enheten finns fäst på enheten). Använd lyftremmar av tillräcklig kapacitet och följ alltid de lyftinstruktioner som finns på de certifierade dimensionsritningarna. Full säkerhet kan endast garanteras om säkerhetsinstruktionerna följs. Följs ej dessa finns risk för personskada samt skadad utrustning. Blockera aldrig någon säkerhetsutrustning! Informationen nedan gäller säkerhetsventilen i vattenkretsen och säkerhetsventilen (ventilerna) i köldmediekretsen (kretsarna). Se till att ventilerna är korrekt installerade innan enheten tas i drift. Säkerhetsventilerna är konstruerade och installerade för ge skydd mot brand. Avlägsnande av säkerhetsventilerna får endast ske om brandrisken är helt kontrollerad, och sker på användarens ansvar. Alla fabriksmonterade säkerhetsventiler är förseglade för att förhindra kalibreringsändringar. Säkerhetsventilerna måste anslutas till utblåsningsledningar för enheter installerade i begränsade utrymmen. Rören måste installeras på sådant sätt att människor och egendom ej riskerar att drabbas av köldmedieläckor. Dessa vätskor kan spridas ut i luften, men detta måste då ske långt ifrån luftintag till byggnad. Om de släpps ut, måste det ske i sådana mängder att den omgivande miljön kan absorbera dem. Säkerhetsventiler måste regelbundet kontrolleras. Se speciellt kapitel om detta. Placera en dränerinsanslutning i hetgaskretsen, nära varje säkerhetsventil, för att undvika ackumulering av kondensat eller regnvatten. Alla försiktighetsåtgärder gällande hantering av köldmedium måste utföras i enlighet med lokala föreskrifter. 5

6 1.3 - Säkerhetsaspekter vid underhåll Arbete på elektriska komponenter eller köldmediekomponenter får endast utföras av kvalificerad servicepersonal (elektriker skall vara utbildade i enlighet med IEC klass BA4). Alla reparationer på köldmediekretsen skall utföras av kvalificerade kyltekniker, som har god kännedom om utrustningen. All lödning måste utföras av kvalificerade specialister. Aquasnap Puron-enheter använder köldmediet R-410A (enhetens servicetryck är över 40 bar, trycket vid 35 C lufttemperatur är 50% högre än för R-22). Specialutrustning måste användas vid arbete på köldmediekretsen (tryckmanometer, enhet för överföring av köldmedium et c.) Varje öppnande eller stängande av en avstängningsventil måste utföras av en kvalificerad och auktoriserad kyltekniker. Dessa åtgärder får endast utföras när enheten är avstängd. ANMÄRKNING: Enheten får aldrig lämnas avstängd med vätskeledningens ventil stängd, då köldmedium i vätskefas kan stängas in mellan ventilen och expansionsutrustningen. Ventilen finns placerad på vätskeledningen framför filtertorkarboxen. Under hantering av enheten, samt underhålls- och servicearbete på enheten, måste de tekniker som arbetar på enheten vara utrustade med säkerhetshandskar, glasögon, skor och skyddskläder. Utför aldrig arbete på en enhet som fortfarande är strömsatt. Utför aldrig arbete på några elektriska komponenter förrän kraftmatningen till enheten har stängts av. Om underhållsåtgärder utförs på enheten, lås strömbrytaren i den öppna positionen framför aggregatet. Om arbetet avbryts, se till att inga kretsar är strömsatta när arbetet påbörjas igen. OBSERVERA: Även om aggregatet har stängts av, förblir kraftmatningen påslagen såvida inte enhetens eller kretsens manöverbrytare är öppen. Se elschema för ytterligare detaljer. Fäst lämpliga skyddsetiketter på enheten. Under arbete i fläktområdet, särskilt när galler eller höljen har avlägsnats, slå ifrån kraftmatningen till fläkten för att förhindra automatisk återstart. Driftskontroller: Under systemets livstid måste inspektioner och tester utföras i enlighet med de nationella föreskrifterna. Den information om driftsinspektioner som ges i bilaga C i standard EN278-2 kan användas om inget motsvarande existerar i de nationella föreskrifterna. Kontroll av säkerhetsanordningar (bilaga C6 EN378-2): Säkerhetsanordningarna måste kontrolleras på installationsplatsen en gång per år (högtryckspressostat), och en gång vart femte år för extern övertrycksutrustning (sätesventiler). Se 30RB/RQ Pro-Dialog Plus styrmanual för en detaljerad beskrivning av testmetoden för högtryckspressostat. Inspektera skyddsanordningarna (ventiler) noggrant minst en gång per år. Utför inspektionen oftare om aggregatet är i drift i en korrosiv miljö. Utför läcksökning regelbundet och reparera eventuella läckor omedelbart. Kontrollera regelbundet att vibrationsnivåerna förblir acceptabla, och att de ligger nära vibrationsnivåerna vid den initiala igångkörningen. Innan en köldmediekrets öppnas, avlufta och avläs tryckmanometrarna. Byt köldmedium när utrustningens funktion visar brister, och följ ett tillvägagångssätt såsom t. ex. det som beskrivs i NFE , eller utför en köldmedieanalys i ett specialist-laboratorium. Plugga igen alla öppningar när köldmediekretsen är öppen i upp till en dag. Skall kretsen vara öppen längre än så, fyll kretsen med en kvävgasfyllning Säkerhetsaspekter vid reparation Alla installationsdelar måste skötas av ansvarig personal, för att undvika materialförslitning och personskador. Fel och läckor måste repareras omedelbart. Den auktoriserade teknikern har ansvar för att felet repareras omedelbart. Varje gång som reparationer har utförts på enheten måste säkerhetsanordningarna åter kontrolleras. Följ reglerna och rekommendationerna i enhetens och HVACs säkerhetsnormer för installation, såsom: EN378, ISO 5149 et c. Använd under inga omständigheter syre för att avlufta ledningar eller för att trycksätta maskinen. Syre reagerar våldsamt tillsammans med olja, fett och andra vanliga ämnen. Överskrid aldrig specificerade gränser för maximalt driftstryck. Verifiera de testvärden för hög- och lågtryck som finns i denna instruktion samt på enhetens märkplåt. Använd inte luft för att utföra läcksökning. Använd endast köldmedium eller torrt kväve. 6

7 Löd ej och använd inte skärbrännare på köldmedierör eller på någon komponent i köldmediekretsen förrän allt köldmedium (vätska och gas) har avlägsnats från värmepumpen. Spår av gas skall tas bort med hjälp av torrt kväve. Om köldmediet kommer i kontakt med öppen flamma bildas giftiga gaser. Nödvändig skyddsutrustning måste finnas tillgänglig, och lämpliga brandsläckare för systemet och köldmedietypen måste finnas nära utrustningen där de är lättåtkomliga. Använd inte hävert vid hantering av köldmedium. Undvik att få köldmedium i vätskefas på huden eller i ögonen. Använd skyddsglasögon. Tvätta bort det som spillts på huden med tvål och vatten. Om köldmedium i vätskefas kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta sedan läkare. Utsätt aldrig köldmediecylindern för direkt flamma eller direkt ånga. Följden kan bli farligt övertyck. Följ tillämpbara föreskrifter vid avlägsnande och förvaring av köldmedium. Dessa föreskrifter gällande återvinning beskrivs i standard NFE Använd mekanisk utrustning (kran, hiss etc) för att lyfta eller flytta tunga komponenter. Även om komponenterna är lätta, använd lyftutrustning om det finns risk för halka eller att balansen förloras. Använd endast reparations- eller ersättningsdelar vars specifikationer överensstämmer med originalutrustningen. Dränera inte en vattenkrets som innehåller industriell brine utan tillstånd av maskinansvarig. Stäng in- och utgående avstängningsventiler för vätska och töm köld-/värmebärarkretsen innan arbete inleds på komponenter som installerats i kretsen (nätfilter, pump, flödesvakt etc). Inspektera med jämna mellanrum samtliga ventiler, kopplingar och all rördragning, så att ingen korrosion eller läcka uppkommit. Använd öronskydd när arbete utförs i närheten av aggregatet och aggregatet är i drift. Referera till enhetens certifierade dimensionsritningar. Återanvänd inte engångscylindrar (ej returnerbara), och försök inte att återfylla dem, då detta är farligt och olagligt. När en cylinder tömts, avlägsna återstående gas och flytta cylindern till avsedd uppsamlingsplats. Utsätt inte cylindern för eld. Avlägsna inte köldmediekretsens komponenter eller kopplingar medan aggregatet är trycksatt eller i drift. Försäkra dig om att trycket är 0 kpa innan komponenter avlägsnas eller en krets öppnas. Försök inte reparera eller återställa säkerhetsutrustning om korrosion eller uppsamlingar av främmande material (rost, smuts, beläggning etc) hittats i ventilkroppen eller i mekaniken. Ersätt istället utrustningen. Installera inte säkerhetsutrustning i serier eller i omvänd ordning. OBSERVERA: Ingen del av enheten får använda sockel, ställning eller stöd under drift. Övervaka och reparera periodiskt, eller byt vid behov ut komponenter eller rör som visar tecken på slitage. Trampa inte på köldmedierör. Rören kan gå sönder och läcka ut köldmedium, vilket kan orsaka personskada. Klättra inte över maskinen. Använd plattform eller annan stödanordning. 7

8 2 - ATT TRANSPORTERA OCH STÄLLA ENHETEN PÅ PLATS Transport Se kapitlet Säkerhetsaspekter vid installation Att ställa enheten på plats För information om utrymmeskrav för anslutningar och service hänvisas till kapitlet Dimensioner, utrymmeskrav, viktfördelning. I fråga om tyngdpunktens koordinater, monteringshålens position och viktfördelningens punkter hänvisas till de certifierade dimensionsritningarna, vilka bifogas med enheten. VAR FÖRSIKTIG: Använd endast lyftband på de speciella punkter som finns utmärkta på enheten. Kontrollera följande innan enheten ställs på plats: Att underlaget är tillräckligt starkt. Om nödvändigt, förstärk golvytan. Att enheten har placerats på en plan yta (maximal tillåten differens är 5 mm i båda axelriktningar). Att det finns tillräckligt med utrymme ovanför enheten för luftflödet och för åtkomst av komponenter (se dimensionsritningarna). Att antalet stödpunkter är tillräckligt, och att de finns på rätt platser. Att ingen översvämningsrisk föreligger på installationsplatsen. På platser där temperaturen under längre tidsperioder befinner sig under 0 C och där snöfall förekommer skall enheten stå på ett upphöjt underlag. Bafflar kan behövas för att avleda starka vindar. Dessa får dock inte hindra enhetens luftflöde. VAR FÖRSIKTIG: Kontrollera att alla paneler är ordentligt säkrade innan enheten lyfts. Höj och sänk enheten med stor försiktighet. Alltför mycket lutning kan skada enheten och försämra dess drift. Om 30RQ-enheten hissas med rigg, skall batterierna skyddas från stötar under lyftet. Använd spridarbommar för sprida lyftbanden ovanför aggregatet. Luta inte enheten mer än Kontroller innan igångkörning Innan igångkörning av köldmediesystemet ska den kompletta installationen kontrolleras mot installationsritningarna, dimensionsritningarna, systemets rördragning och elscheman. Under installationstestet ska de nationella föreskrifterna följas. Om inga nationella föreskrifter existerar, kan paragraf 9-5 i normen EN användas som riktlinje. Externa kontroller: Jämför den kompletta installationen med köldmediesystemet och elschema. Kontrollera att alla komponenter överensstämmer med specifikationerna. Kontrollera att alla säkerhetsdokument och all utrustning som krävs gällande europeiska normer finns närvarande. Bekräfta att alla säkerhetsanordningar och anordningar för miljöskydd är på plats och överensstämmer med gällande europeisk standard. Kontrollera att alla dokument, certifikat, märkplåtar osv som krävs enligt nuvarande europeiska normer finns tillgängliga. Bekräfta obehindrad tillgänglighet till aggregatet och dess komponenter. Kontrollera installationen av anslutningar. Kontrollera stödanordningar och fixerande föremål (material, kabeldragning osv.). Kontrollera kvaliteten på lödningar och andra fogar. Kontrollera skyddet mot mekanisk skada. Kontrollera skyddet mot värme. Kontrollera skyddet för rörliga delar. Bekräfta åtkomligheten för underhåll eller reparationer och för att kontrollera rördragningen. Bekräfta ventilernas status. Bekräfta den termiska isoleringens kvalitet. VIKTIGT: Kompressormonteringarna flyter på gummiklossar mellan enhetens chassi och ramarna för undermontering (ej synliga). En fläns installeras i fabriken för att skydda rördragningen under transport. Denna fläns måste avlägsnas på installationsplatsen. Flänsen identifieras genom dess röda ringar. En etikett som är fäst på kompressorns montering varnar installatören. Enheten inkluderar serviceventiler uppströms och nedströms från EXV (underlättar för service av dessa). Ändra inte ventilernas inställning medan enheten är i drift. Enheten får inte förvaras med ventilerna stängda. VARNING: Tryck ej på panelerna för att få enheten i rätt läge. Endast basen är konstruerad för att klara ett sådant tryck. 8

9 Kompressorfläns som skall avlägsnas Fixeranordning för chassi som ska vara kvar 9

10 3 - DIMENSIONER, UTRYMMESKRAV, VIKTFÖRDELNING RQ 262 Med pumpmodul Kraftanslutning Utan pumpmodul För anslutning av användarens styrfunktion Förklaring Rekommenderat utrymme för underhåll och luftflöde Rekommenderat utrymme för byte av rörtuber Rekommenderat utrymme för avlägsnande av värmeväxlare Vatteninlopp Vattenutlopp 10 Luftutlopp, får ej blockeras ANMÄRKNING: Ej certifierade ritningar. Vid installation hänvisas till de certifierade dimensionsritningarna, vilka kan erhållas på begäran. För position av fixeringspunkter, viktfördelning och tyngdpunktens koordinater hänvisas till certifierade dimensionsritningar. Samtliga dimensioner är angivna i mm.

11 3.2-30RQ RQ RQ X Y Med W ith pumpmodul hydronic m odule X Kraftanslutning Powerconnection 1500 Y För anslutning av användarens styrfunktion Forusercontrolconnection W ithouthydronic Utan pumpmodul m odule Y 1500 Legend: Förklaring Utrymmeskrav Clearances required för underhåll form aintenance och luftflöde and airflow Rekommenderat utrymme för byte Clearances recom m ended forheat av exchanger rörtubertube rem oval Rekommenderat utrymme för borttagning av värmeväxlare Clearances recom m ended forheat exchangerrem oval NO TE:Non-contractualdraw ings. ANMÄRKNING: Ej certifierade ritningar. Vatteninlopp W aterinlet W hen designing an installation,refer to the certified dim ensional draw ings,available Vid installation request. hänvisas till de certifierade dimensionsritningarna, vilka kan erhållas på begäran. För position av fix- Vattenutlopp W ateroutlet For the positioning ofthe fixing points,w eightdistribution and centre Luftutlopp, får ej blockeras ofgravity eringspunkter, coordinates. viktfördelning och tyngdpunktens koordinater Airoutlet,do notobstruct hänvisas till certifierade dimensionsritningar. Alldim ensions are in m m Samtliga dimensioner är angivna i mm

12 3.3 - Multipel värmepumpsinstallation ANMÄRKNING: Kontakta Carrier AB om väggarna är högre än 2 m. A A B B B B B B B B 1500 I händelse av flera värmepumpar (upp till fyra enheter) ska utrymmeskravet på sidorna öka från 1500 till 3000 mm. Om nödvändigt, lägg till erforderligt utrymme för avlägsnande av värmeväxlare eller batteri. 12

13 4 -TEKNISKA DATA - 30RQ Drift- och skötselinstruktion, 30RQ, aggregat 30RQ Nominell kyleffekt* kw Total tillförd eleffekt, kyldrift* kw Nominell värmeeffekt** kw Total tillförd eleffekt, värmedrift** kw Ljudnivå W db(a) Enhet med tillbehöret Euro Pack Standardenhet Driftsvikt*** Standardenhet med tillbehöret Euro Pack kg Standardenhet med tillbehöret Euro Pack och tillbehöret högtrycks tvillingpumpar kg Enhet utan tillbehör**** kg Köldmedium R-410A Krets A kg Krets B kg Kompressorer Hermetisk scroll, 48.3 v/s Krets A Krets B Antal effektsteg Minimal effekt % Styrning PRO-DIALOG Plus Luftvärmeväxlare Ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller Fläktar Axial FLYING BIRD 4 med roterande inkapsling Antal Totalt luftflöde l/s Hastighet v/s Vattenvärmeväxlare Direktexpansion, två kretsar, tubpanna Vattenvolym l Max. driftstryck, vattensidan utan pumpmodul kpa Pumpmodul (tillbehör) Pump, Victaulic nätfilter, säkerhetsventil, expansionstank, tryckmanometer, avluftningsventiler (vatten och luft) och reglerventiler Centrifugal, monocell, 48.3 v/s, låg- eller högtryck (beroende på Vattenpump applikation), singel- eller tvillingpump (beroende på applikation). Antal Expansionstankens volym l Maximalt driftstryck, vattensidan med pumpmodul kpa Vattenanslutningar utan pumpmodul Victaulic Anslutningar tum Utvändig rördiameter mm Vattenanslutningar med pumpmodul Victaulic Anslutningar tum Utvändig rördiameter mm * Stand försmutsningsfaktor, vattenvärmeväxlare: m 2 K/W (avrundade världen, endast för information). ** Standa (avrundade värden, endast för information) *** Vikterna ges endast som riktlinje. För enhetens korrekta köldmediefyllning, var god referera till enhetens märkplåt. **** Standardenhet: Bas utan de fabriksinstallerade tillbehören Europack och pumpmodul. I enlighet med ISO och certifierad av Eurovent (avrundade värden). 13

14 5 - ELEKTRISKA DATA - 30RQ 30RQ Kraftmatning Tillförd spänning V-ph-Hz Spänningsområde V Manöverkretsens matning 24 V, via intern transformator Nominell strömförbrukning* Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A Maximal strömförbrukning** Krets A + B (en punkt för kraftmatning) kw Enhetens strömfaktor vid maximal effekt** Maximal strömförbrukning (Un-10%)*** Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A Maximal driftsström (Un)**** Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A Maximal startström, standardenhet (Un) Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A Maximal startström, enhet utan mjukstart (Un) Krets A + B (en punkt för kraftmatning) A * Standardiserade Euroventvillkor: ingående/utgående köldbärartemperatur i vattenvärmeväxlaren: 12 C/7 C, utomhustemperatur 35 C. ** Tillförd eleffekt för kompressorn (kompressorerna) + fläkt (fläktarna) vid enhetens maximala driftsvillkor, mättad suggastemperatur 10 C, mättad kondenseringstemperatur 65 C vid 400 V nominell spänning (värdena finns angivna på enhetens märkplåt). *** Enhetens maximala driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 380 V. **** Enhetens maximala driftsström vid maximal tillförd eleffekt och 400 V (värdena finns på enhetens märkplåt) Maxim förbrukning + den största kompressorns startström). Fläktmotorns elektris V: 3.8 A, startström 20A, tillförd eleffekt 1.75 kw. Dessa värden finns angivna på motorns märkplåt Kortslutningsström Kortslutningsström (TN-system)* Enhet utan huvudbrytare Maximal säkringsstorlek Krets A + B A gl/gg / / /500 Kortslutningsström (rms) Krets A + B ka /70 60/70 60/70 Enheter med huvudbrytare utan säkring Krets A + B ka/ka 13/26 13/26 13/26 13/26 13/26 15/30 15/30 15/30 Maximal säkringsstorlek Krets A + B gl/gg A Med säkring (rms) Krets A + B ka Enhet med huvudbrytare och säkring Maximal säkringsstorlek Krets A + B gl/gg A Kortslutningsström (rms) Krets A + B ka * Typ av systemjordning IT system: Värdena i tabellen ovan för TN-system är även giltiga för IT-system, storlekar 30RQ 302 till 522. För enheterna 30RQ 262 krävs modifieringar. Kontakta Carrier AB. 14

15 5.2 - Elektriska data, pumpmodul 30RQ Singel och lågtrycks tvillingpump Motoreffekt kw Tillförd eleffekt* kw Nominell strömförbrukning A Maximal strömförbrukning vid 400 V** A Singel och högtrycks tvillingpump Motoreffekt kw Tillförd eleffekt* kw Nominell driftsström A Maximal strömförbrukning vid 400 V** A Anmärkning: Värdena gällande tillförd eleffekt för köldbärarpumpen skall endast användas som riktlinjer. * För att erhålla den maximala tillförda eleffekten för enhet med pumpmodul, addera värdet för enhetens maximala tillförda eleffekt i tabellen för elektriska data (5) till värdet för pumpens tillförda eleffekt i tabellen här ovan. ** För att erhålla värdet för maximal strömförbrukning för en enhet med pumpmodul, addera värdet för maximal strömförbrukning i tabellen för elektriska data (5) till värdet för pumpens strömförbrukning i tabellen ovan Elektriska data, kompressor Kompressor I Nom I Max I Max LRA Cosine Krets (Un) (Un-10%) (Un) Phi (max.) SH A B SH A B Förklaring I Nom Nominell strömförbrukning vid Euroventvillkor (se definition av villkor under enhetens nominella strömförbrukning), A I Max Maximal driftsström vid 360 V, A LRA Startström, A Kraftkrets Tillgänglig ström finns endast på enheter utan styrmodul. För effekt, se eldata pumpmodul, här ovan. Styrkrets Tillgänglig ström via TC transformator. 24 V max, 1 A (OBS! jordad). 230 V max, 0,8 A (endast datoransl, klass II isolerad). 15

16 6 - APPLIKATIONSDATA Maximala och minimala driftstemperaturer Kyldrift Vattenvärmeväxlare (förångare) Minimum Maximum Ingående vattentemperatur vid igångkörning C 6.8* 30 Utgående vattentemperatur under drift C 5 15 Ingående vattentemperatur vid avstängning C - 60 Luftvärmeväxlare (kondensor)** Ingående lufttemperatur C 0 46 Tillgängligt statiskt tryck Pa 0 0 Värmedrift Vattenvärmeväxlare (kondensor) Minimum Maximum Ingående vattentemperatur vid igångkörning C 8 45 Utgående vattentemperatur under drift C Ingående vattentemperatur vid avstängning C 3 60 Luftvärmeväxlare (förångare) Ingående lufttemperatur C Anmärkningar Överskrid inte värdet för maximal driftstemperatur * För applikationer som kräver en temperatur under 6.8 C, var god kontakta Carrier AB. ** För drift ner till -20 C måste enheten vara utrustad med tillbehör 28 (vinterdrift). Dessutom måste enheten antingen vara utrustad med tillbehöret frysskydd, eller så måste frysskyddslösning användas i vattenkretsen. Maximal utomhustemperatur: Vid förvaring och under transport är de minimala och maximala tillåtna temperaturerna -20 C och +48 C. Det rekommenderas att dessa temperaturer används vid transport i container. Driftsområde 30RQ OBSERVERA: Tillbehör 28, Vinterdrift : Om utomhustemperaturen understiger -10 C och enheten har varit avstängd längre än 4 timmar, är det nödvändigt att vänta 2 timmar efter att enheten har startats igen för att göra det möjliggöra uppvärmning frekvensomvandlaren Minimalt köld-/värmebärarflöde (enheter utan pumpmodul) Det minimala köld-/värmebärarflödet visas i tabellen på nästa sida. Om systemflödet är mindre än detta, kan återcirkulation av köld-/värmebärarflödet inträffa, vilket visas i diagrammet nedan. 1 2 Kyldrift Värmedrift Inkommande lufttempera- Utgående vattentemperatur, vattenvärmeväxlare Förklaring 1 Vattenvärmeväxlare 2 Återcirkulation Maximalt köld-/värmebärarflöde (enheter utan pumpmodul) Det maximala köld-/värmebärarflödet visas i tabellen på nästa sida. Om systemflödet överskrider det maximala värdet kan det bypassas i enlighet med diagrammet nedan. För maximalt köld-/värmebärarflöde Inkommande lufttempera- 1 2 Utgående vattentemperatur, C, luftvärmeväxlare Anmärkning: Vattenvärmeväxlare och luftvärmeväxlare T = 5 K Förklaring: Standardenhet vid fullast Driftsområde för enheter som är utrustade med tillbehör 28 vinterdrift : Dessutom måste enheten antingen vara utrustad med tillbehöret frysskydd eller så måste frysskyddslösning tillsättas vattenkretsen. 16 Förklaring 1 Vattenvärmeväxlare 2 Bypass

17 6.4 - Variabelt vätskeflöde, vattenvärmeväxlare Variabelt vätskeflöde i förångaren kan användas i standard värmepumpar. Flödeshastigheten måste vara högre än det minimiflöde som anges i tabellen över tillåtna flödeshastigheter, och får inte variera med mer än 10% per minut. Om flödeshastigheten ändras snabbare ska systemet innehålla minst 6.5 liter vatten per kw istället för 2.5 l/kw Systemets minimala vattenvolym Oavsett system bestäms vattenkretsens minimala kapacitet av följande formel: Kapacitet: Cap (kw) x N Liter Applikation N Normal luftkonditionering 2.5 Processkyla 6.5 Där Cap motsvarar systemets nominella kyleffekt (kw) vid installationens nominella driftsvillkor. Den här volymen är nödvändig för stabil drift. Det kan vara nödvändigt att tillsätta en extra vattentank i kretsen för att uppnå önskad volym. Tanken i sig måste vara internt sektionerad för att garantera korrekt blandning av vätskan (vatten eller brine). Se exemplen nedan. Anslutning till en bufferttank Systemets maximala vattenvolym Enheter med pumpmodul innehåller en expansionstank som begränsar vattenvolymen. Tabellen nedan anger vattenkretsens maximala volym för rent vatten eller etylenglykol vid olika systemkoncentrationer och statiska tryck. Om den maximala volymen är otillräcklig jämfört med vattenkretsens minimala volym, måste en ytterligare expansionstank installeras i systemet. 30RQ Statiskt tryck bar Vattenkretsens maximala volym, l Rent vatten EG 10% EG 20% EG 30% EG 40% EG - Etylenglykol Flöde, vattenvärmeväxlare 30RQ Flödeshastighet, vatten, l/s Minimum Maximum * Den maximala flödeshastigheten korresponderar mot ett tryckfall på 100 kpa (värmeväxlare utan pumpmodul). Tryckfall över vattenvärmeväxlare, standardenhet Dålig Bad Dålig Bra G ood Bra Tryckfall, kpa Flödeshastighet l/s Förklaring 1 30RQ RQ RQ

18 7 - ELEKTRISK ANSLUTNING För detaljerad information, se de dimensionsritningar som levereras tillsammans med enheten Kraftmatning Kraftmatningen måste överensstämma med specifikationerna på enhetens märkplåt. Den tillförda spänningen måste ligga inom det område som specificeras i tabellen för elektriska data. För anslutningar hänvisas till elscheman och de certifierade dimensionsritningarna. VARNING: Om värmepumpen tas i drift med felaktig spänning eller med för hög fasobalans betraktas detta som försummelse, och leder till att Carriers garanti förklaras ogiltig. Om fasobalansen överskrider 2% för spänning eller 10% för ström, kontakta din lokala elleverantör omedelbart och se till att värmepumpen inte tas i drift förrän nödvändiga åtgärder vidtagits Spänningens fasobalans (%) 100 x max. avvikelse från genomsnittsspänningen Genomsnittsspänning Exempel: Vid 400 V - 3 fas - 50 Hz kraftmatning uppmäts den individuella fasobalansen till: AB = 406 V ; BC = 399; AC = 394 V Genomsnittsspänning = ( )/3 = 1199/3 = säg 400 V Beräkna den maximala avvikelsen från 400 V genomsnitt: (AB) = = 6 (BC) = = 1 (CA) = = 6 Motor Den maximala avvikelsen från genomsnittet är 6 V. Den största procentuella avvikelsen är: 100 x 6/400 = 1.5 % Detta är mindre än tillåtna 2% och därför acceptabelt Kraftanslutning/manöverbrytare Anslutnings- Ström- Säkring, punkter brytare strömbrytare Standardenhet 30RQ Enhet med tillbehör 70 30RQ x - Enhet med tillbehör 70D 30RQ x x 18

19 8 - VATTENANSLUTNINGAR För information om storlekar och positioner på vatteninlopp-utloppsanslutningar, hänvisas till de certifierade dimensionsritningar, som levereras med enheten. Rördragningen får ej överföra några radialeller axialkrafter till värmeväxlarna eller vibrationer till rör eller byggnad Försiktighetsåtgärder vid drift Vätskan i systemet (oftast vatten) måste uppfylla kriteriena nedan. Köld-/värmebärarsystemet måste vara utrustat med filter, avtappnings-, avluftnings- och avstängningsventiler. Följande punkter är viktiga att kontrollera: Notera aggretatets vatteninlopp- och utlopp. Installera manuella eller automatiska avluftningsventiler vid vattenkretsens alla höga punkter. Använd ett expansionskärl för att upprätthålla trycket i systemet. Installera en säkerhetsventil och en expansionstank (ingår med tillbehöret pumpmodul). Installera vattentermometrar i både de ingående och utgående vattenanslutningarna (en rekommendation). Installera dräneringsventiler vid alla låga punkter för att möjliggöra avtappning av hela kretsen. Installera avstängningsventiler i både ingående och utgående vattenrör. Använd flexibla anslutningar för att reducera vibrationsöverföringar till rördragningen. Isolera all rördragning efter det att läcksökning genomförts för att förhindra kondensering. Ett nätfilter måste installeras i vattenkretsen (finns inkluderat i enheter med tillbehöret pumpmodul). Maskstorleken skall vara 1.2 mm, se skissen över schematiskt köld- /värmebärarsystem på nästa sida. Se till att vattenkretsarna är anslutna till korrekt värmeväxlare. Innan igångkörning; låt inte värmeväxlarkretsen utsättas för något större statiskt eller dynamiskt tryck (hänsyn måste tas till tillåtet driftstryck). Kontrollera att vätskan i värmeväxlaren är kompatibel med vattenkretsens ytbeläggning. Skulle annan vätska behöva tillsättas, som inte rekommenderats av Carrier AB, se till att denna vätska inte betecknas som gas samt att den tillhör klass 2, som defineras i direktivet 97/23/EC. 19 Rekommendationer gällande värmeväxlarens vätska Vattnet måste analyseras. Om nödvändigt måste lämpliga anordningar för filtrering, vattenbehandling, styrutrustning och isolering installeras, liksom överströmningsventiler och speciella kretsar. Detta för att förhindra korrosion och förslitning av pumpanordningen. Konsultera en vattenspecialist eller lämplig facklitteratur. Om vattenkretsen skall vara tömd längre än en månads tid, måste hela kretsen fyllas med en kvävgasfyllning för att förhindra korrosion. Påfyllning och avlägsnande av vätska i värmeväxlaren skall utföras med hjälp av utrustning som installatören placerar i vattenkretsen. Fyll aldrig på vätska via värmeväxlaren.

20 8.2 - Köld-/värmebäraranslutningar ith hydronic m odule option Enhet utrustad med tillbehöret pumpmodul Diagrammet ovan illustrerar en schematisk köld-/värmebärarinstallation m illustrates a typicalhydronic installation Förklaring Komponenter i enhet och pumpmodul 1. Victaulic nätfilter 2. Expansionstank 3. Säkerhetsventil 4. Pump 5. Ventil, tryckuttag 6. Tryckmanometer för att mäta komponenternas tryckfall 7. Tryckavläsning, systemets avluftningsventil 8. Avtappningsventil 9. Reglerventil, vattenflöde 10. Värmeväxlare 11. Elvärmare för avfrostning, vattenvärmeväxlare 12. Elvärmare för avfrostning, pumpmodul 13. Avluftningsventil (vattenvärmeväxlare) 14. Avluftningsventil, vatten (vattenvärmeväxlare) 15. Expansionskompensator (flexibla anslutningar) 16. Flödesvakt 17. Vattentemperatur Installationskomponenter I t ll ti t 18. Avluftningsventil 19. Flexibel anslutning 20. Backventil 21. Påfyllningsventil 22. Antivibrationsmontering 23. Pumpstöd 24. Inlopp, vattenvärmeväxlare 25. Utlopp, vattenvärmeväxlare 26. Fältanslutet vatteninlopp 27. Fältanslutet vattenutlopp --- Pumpmodul (enhet med pumpmodul) Anmärkning: - Systemet inkluderar frysskydd (anti-fryslösning eller elvärmare). - Pumpmodulen inkluderar frysskydd via elvärmare (punkt 12). - Enhetens vattenvärmeväxlare inkluderar frysskydd via en fabriksinstallerad elektrisk värmare (tillbehöret frysskydd för vattenvärmeväxlare ). 20

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

61AF. Värmepumpar med hög temperatur PRO-DIALOG + Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

61AF. Värmepumpar med hög temperatur PRO-DIALOG + Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion 6AF Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz PRO-DIALOG + Drift- och skötselinstruktion innehållsförteckning - INLEDNING...4. - Kontroll av utrustningen vid ankomst...4. - Säkerhetsaspekter

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion AW05 Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz Drift- och skötselinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING - INLEDNING...4. - Kontroll av utrustningen vid ankomst...4. - Säkerhetsaspekter

Läs mer

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n Drift- och skötseli n s t r u k t i o n 30RW/RWA020-300 Vattenkyld/kondensorlös vätskekylare med integrerade pumpmoduler Nominell kyleffekt 20-300 kw 50 Hz AQUASNAP Oktober 2002 Denna drift- och skötselinstruktion

Läs mer

30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare

30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare 30XW - 30XWH Vattenkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 476-1178 kw Nominell värmeeffekt: 506-1276 kw 50 Hz Aggregatmanual Juni 2009 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar 30XW/30XWH. Vi förbehåller

Läs mer

30RB 039-160/30RQ 039-160

30RB 039-160/30RQ 039-160 Luftkylda vätskekylare Reversibla luft-till-vatten värmepumpar www.eurovent-certification.com www.certiflash.com 30RB /30RQ Nominell kyleffekt 30RB: 40-160 kw Nominell kyleffekt 30RQ: 40-150 kw Nominell

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw

30XA 252-1702. Luftkyld vätskekylare. Nominell kyleffekt 270-1700 kw Luftkyld vätskekylare 30XA 252-702 Nominell kyleffekt 270-700 kw Aquaforce vätskekylare är den idealiska lösningen för industriella och kommersiella applikationer: optimal prestanda och maximal kvalitet.

Läs mer

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw Kassettaggregat för köldbärare Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER 30HXC Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. Quality

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

30HXC 50 Hz. Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor. Nominell kyleffekt 286-1300 kw

30HXC 50 Hz. Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor. Nominell kyleffekt 286-1300 kw Vattenkyld vätskekylare/värmepump med skruvkompressor Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 0HC 50 Hz Nominell

Läs mer

61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor. Nominell kyleffekt 25-95 kw Nominell värmeeffekt 29-117 kw

61WG/30WG/30WGA. Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor. Nominell kyleffekt 25-95 kw Nominell värmeeffekt 29-117 kw Vätskekylare utan kondensor/ Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Enhet med pumpmodul Standardenhet Heating System Manager (fältinstallerade tillbehör)

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Drift- och skötselinstruktion 30HXC 080-375 30GX 082-358 Vätske- och luftkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER September 2000 klimatstyrning Denna drift- och skötselinstruktion omfattar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

50AZ. Enhetsaggregat för takinstallation, kylmaskin. Nominell kyleffekt 43.0-116.1 kw

50AZ. Enhetsaggregat för takinstallation, kylmaskin. Nominell kyleffekt 43.0-116.1 kw Enhetsaggregat för takinstallation, kylmaskin Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 50AZ Nominell kyleffekt 43.0-116.1

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER 30HX:AVANCERAD STOR PÅLITLIGHET KOMPAKT STORLEK - HÖG PRESTANDA LÖ Fler än 50000 Carrier skruvkompressorer sålda över hela världen

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015)

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015) Luftkyld vätskekylare Carrier deltar i urovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i urovents register för registrerade produkter. (Storlekar 5-13) QUSNP JUNIOR (Storlek 15) 3R 5-15

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel BILD Åkerstedts Verkstad AB Broholm 1 53 591 Kvänum Tel 0512-325 60 www.akerstedts.com Kammarfläkt KML Montering och skötsel 1. Viktig information Installation och service av fläkten ska endast ske av

Läs mer

30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Nominell kyleffekt kw Nominell värmeeffekt kw

30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Nominell kyleffekt kw Nominell värmeeffekt kw Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. Modellen visas

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY)

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Läs mer

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare EP T E K NI S K H ANDB OK Fläktförångare EP Innehållsförteckning Viktigt.......................................................................7 Transportkontroll......................................................7

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS med EC-fläkt TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS Innehållsförteckning...........................................................................9 Transportkontroll........................................................9

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel

Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel Allmänt Denna instruktion är avsedd för användning av professionell drifts- och underhållspersonal. Installation, igångkörning och drift av fläktarna

Läs mer

30RB Luftkyld vätskekylare med inbyggd pumpmodul. Nominell kyleffekt kw

30RB Luftkyld vätskekylare med inbyggd pumpmodul. Nominell kyleffekt kw Luftkyld vätskekylare med inbyggd pumpmodul Modellen visas med tillbehöret European Pack Nominell kyleffekt 260-760 kw Den nya generationen Aquasnap vätskekylare är utrustad med den senaste teknologin:

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Luftkylda vätskekylare och värmepumpar kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

Luftkylda vätskekylare och värmepumpar kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Toppmodern integrerad konstruktion De luftkylda Aquasnap vätskekylarna levereras helt monterade,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare.

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Ulf.Grevillius@AlfaLaval.com Portfolio management /EPSi 01/11/2010 Innehåll Allmänt Sida Miljöbestämmelser och CIP 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Varför använda

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

StudioLine flat unit fancoils

StudioLine flat unit fancoils StudioLine flat unit fancoils StudioLine TM Flat Unit en ny generation innovativa fancoils StudioLine TM är en ny förstklassig fancoilfamilj, vilken har utvecklats av Chiller Oy. Aggregatets ljudnivå kan

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN 30HX: OPTIMERAD TEKNOLOGI EFFEKTIVITET SOM DET EJ KAN HÅLLAS TYST OM 30HX vätskekylare kombinerar överlägsen tillförlitlighet med oöverträffad prestanda.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar.

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar. Användarhandbok: Oljeseparator, type 5411 Säkerhetsföreskrifter: Oljeavskiljaren måste anslutas till ett korrekt installerat eluttag med jordad kontakt. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid installation

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto

KLIN GOTHIC ITC DEMI-13,3 b. Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen. Illustrationsfoto POOL EQUIPMENT K Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING i Läs bruksanvisningen Illustrationsfoto Innehållsförteckning 1. Specifikation...3 2. Kapacitetskurvor...4 3. Dimensioner...5 4. Installation...5

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar Quality Management Systems Komfortmodul med montagesats för två zoner Komfortmodul för en zon 8HMA Nominell värmeeffekt 4-2 kw Nominell kyleffekt 4-2 kw

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer