Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn"

Transkript

1 Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn Kerstin Malmberg, överläkare, med. Dr BUP Skärholmen Stockholm Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Socialstyrelsen Stöd för beslut om behandling Rekommendationer barn (från 6 år) och vuxna Vad bör göras inför erbjudande om behandling Noggrann differentialdiagnostik Samsjuklighet Medicinska faktorer som kan medföra risker för behandling Drogbruk eller beroende Livstilsfaktorer Behandlingsplan 1

2 Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Socialstyrelsen Vad bör beaktas i samband med läkemedelsbehandling: Läkemedelsbehandling ersätter inte andra insatser Vid inledning bör de som ska ansvara för behandlingen informeras noga Under var observant nytillkomna sociala, medicinska och psykiatriska faktorer Vid bristande effekt ta ställning för validiteten av adhd diagnosen Undvika att skriva ut för stora mängder av narkotika klassade läkemedel Diagnoskriterierna på ADHD enligt DSM 5 Ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitetimpulsivitet som inverkar negativt på funktionsförmågan eller utvecklingen vilket visar sig i ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-impulsivitet 2

3 Kärnsymtomen enligt DSM 5: 1 och/eller 2, i minst 6 månader 1. Uppmärksamhetsstörning (6/9 symtom, om 17 år eller äldre 5/9) ouppmärksam, kan ej fokusera, lyssnar inte, ingen uthållighet, lättdistraherad, svårt genomföra aktivitet, svårigheter planera och organisera, glömsk 2. Hyperaktivitet och impulsivitet (6/9 symtom, om 17 år eller äldre 5/9) myror i kroppen, springer omkring, på högvarv, psykomotorisk oro, känner sig rastlös, kan inte vänta på sin tur, avbryter andra, hamnar ofta i bråk, stör andra, pratar mycket, kan inte vänta på sin tur, avbryter andra Flera symtom på uppmärksamhetbrist eller hyperaktivitetimpulsivitet skall ha funnits för 12 års ålder skall finnas i fler än två sammanhang, hem, skola, fritid etc symtomen ger funktionsproblem tex i relationer, skolarbete etc Aktuell svårighetsgrad Lätt Uppfyller kriterier, lätt funktionsnedsättning Måttlig Symtom och funktionsnedsättning i gränslandet mellan lätt och svår störning Svår Flera symtom utöver gräns för diagnos, eller flera av symtomen är svåra eller att symtomen leder till betydande funktionssvårigheter 3

4 Andra utmärkande drag Oförsägbarhet Bra och dåliga dagar Fortare tröttare än andra barn Beroende av motivation Ofta återkommande problem Kamratproblem Svårigheter med samspel med andra Motoriska svårigheter Framför allt att planera det motoriska utförandet så att rörelsens tempo, ordningsföljd, kraft och samordning blir avpassade till det givna målet för rörelsen Perceptionsstörningar Nedsatt förmåga att registrera, organisera och känna igen olika sinnesintryck trots normala sinnesfunktioner (visuellt, auditivt, taktilt eller kinetisk perception) 4

5 Ofta återkommande problem forts Språkliga svårigheter Språkutvecklingsproblem eller specifika språksvårigheter som ofta blir uppenbara i småbarnsåren då barns språk utvecklas Kognitiva problem Svårigheter att tänka ut lösningar på problem, minnas, föra abstrakta resonemang samt utveckla och använda begrepp Inlärningsproblem Ofta inlärnings- och skolanpassningsvårigheter Över och under ytan Uppmärksamhetsstörning Överaktivitet Impulsivitet Funktionsnedsättning vad gäller Exekutiv funktion inkl arbetsminne & beteendeinhibition samt State regulation 5

6 Nedsatta exekutiva funktioner brist på hämning, självreglering Arbetsminnet - att hålla information i huvudet för att styra handlandet Utveckling av inre språk/tal och förmåga att följa regler Förmåga att reglera känslor, motivation och arousal Förmåga till problemlösning, flexibilitet och att verka för långsiktiga mål Planering -att planera sina uppgifter och dagliga liv Strategier för det dagliga livet Hämningskontroll -att kunna stoppa ett beteende i tid % vuxen nivå Utveckling av självkontroll Hypotetisk kurva 30% försening Normal ADHD Ålder 6

7 Diagnoser Prevalens hos barn och ungdomar ADHD 3-10 % Trotssyndrom 5-10 % Allvarlig uppförandestörning 1-5 % Autismspektrum 1 % Mest studerad Mest använda Mest effektiva Förstahandsval ADHD stimulantia Spencer et al JAACAP 1996 Dulcan et al JAACAP 1997 Greenhill et al JACCAP 2002 Greenhill AACAP januari

8 Fler får adhd-läkemedel förskrivet i Sverige Socialstyrelsen har hämtat uppgifter ur läkemedelsregistret Det sker en tillströmning av nya användare, så vi är fortfarande inte i ett skede där vi kan förvänta oss en stabilisering av förskrivningen. Fler nya användare av metylfenidat från 2006 till 2013 Andelen användare är högst i åldersgruppen år, både bland pojkar och flickor i Sverige. Vid förskrivningen av läkemedel vid adhd består omkring 90 procent, av det centralstimulerande läkemedlet metylfenidat. I dag behandlar vården drygt fyra procent av pojkarna i befolkningen med metylfenidat, vilket innebär att en betydande andel av dem som har adhd får läkemedel Förekomsten av adhd bland pojkar i skolåldern har i vetenskapliga studier uppskattats till omkring fem procent. Rapport från Socialstyrelsen 2014 Befintliga användare av adhd-läkemedel Ligger Gotland, Gävleborg och Västerbotten högst. På Gotland får 7,5 procent av pojkarna i åldrarna 10 till 17 år metylfenidat och i Kronoberg är 2,7 procent Kronoberg, Jönköping och Blekinge län har lägst andel befintliga användare, både för pojkar och flickor Rapport från Socialstyrelsen

9 Regionala skillnader i Sverige av ADHD läkemedel De län som har högst andel nya användare i åldersgruppen år För pojkar Gävleborg med 2,4 procent Stockholm med 1,8 procent Västerbotten med 1,7 procent För flickor 1,8 procent i Gävleborg 1,1 procent i Uppsala 1 procent i Stockholm. De län som har lägst andel nytillkomna användare i åldersgruppen år För pojkar Jämtland, Örebro och Jönköping För flickor Jämtland, Kronoberg och Blekinge Rapport från Socialstyrelsen 2014 Läkemedel för ADHD i USA Stimulantia (FDA approved) Metylfenidat Amfetamin Atomoxetin (FDA approved) Alpha agonist (FDA approved) Guanfacine extende realease Klonidin extende realease Kombinationsterapi (FDA approved) Alpha agonist och stimulatia Antidepressiva Bupropion TCA Modafinil Wilens and Spencer postgradute medicine 2010 Wilens AACAP

10 Registrerade ADHD-läkemedel i Sverige Centralstimulerande Concerta (metylfenidat) Janssen-Cilag, Orifarm 18, 27, 36 och 54 mg Methyphenidate Sandoz (generika) Sandoz 18, 36 och 54 mg Ritalin (metylfenidat) Novartis 10 mg Ritalin modifierad frisättning (metylfenidat) Novartis 10, 20, 30, och 40 mg Medikinet (metylfenidat) Evolan 5, 10 och 20 mg Medikinet modifierad frisättning (metylfenidat) Evolan 5, 10, 20, 30, 40, 50 och 60 mg Equasym Depot (metylfenidat) Shire 10, 20 och 30 mg Elvanse 30, 50 och 70 mg (lisdexamfetamin) Shire Icke centralstimulerande Strattera (Atomexetin) Lilly 10, 18, 25, 40, 60,80 och 100mg Förskrivningsrätt Centralstimulantia (metylfenidat, amfetamin) Alla psykiatriska specialiteter Barnläkare med neurologi och habilitering De som sökt dispens via läkemedelsverket Atomoxetin Alla läkare som har legitimation eller förordnande som läkare 10

11 Rekommendationer ADHD medicinering i Sverige Centralstimulantia Metylfenidat i första hand och som finns i olika beredningsformer (Concerta, Ritalin modifierad frisättning, Medikinet modifierad frisättning, Equasym Depot, T. Ritalin och T. Medikinet ). Lisdexamfetamin (Elvanse ) kan användas om metylfenidat inte har tillräcklig effekt Atomoxetin (Strattera ) är ett andrahandsval och måste motiveras varför man väljer det på nyinsättningar för läkemedelsförmån Kan fler behandlingsalternativ göra att fler patienter blir hjälpta? ADHD population Ca: 70% får respons på metylfenidat Metylfenidat Dexamfetamin Ca: 70% får respons på dexamfetamin Andelen patienter med respons kan ökas till > 90% då dexamfetamin ges till patienter med kliniskt inadekvat respons på metylfenidat (eller viceversa) Anpassad frånhodgkinset al. EurChild AdolescPsychiatry (2012) 21:

12 Metylfenidat Metylfenidat hydroklorid Flera sammansatta multipla överrensstämmande isomerer Doseras mg/kg/dag uppdelat på 2-3 doser T½ 1-2 timmar Effekt kan uppnås efter 30 min och sitta i under 2 5 timmar Elimineras via nedbrytning i levern Alla pat har sin egen dos response kurva Amfetamin Doseras mg/kg/dag uppdelat på 2-3 doser T½ c:a 7 timmar Effekt kan uppnås efter 30 min och sitter i under 3 6 tim Elimineras delvis via nedbrytning i levern och delvis via utsöndring i urinen 12

13 . Olika beredningsformer av metylfenidat Preparat Frisättning metylfenidat Duration timmar Concerta 22/78 % 12 Ritalin modifierad frisättning 50/50 % 8 Medikinet modifierad frisättning 50/50 % 8 Equasym Depot 30/70 % 8 T. Ritalin 100 % 4 T. Medikinet 100 % 4 Elvanse långverkande amfetamin Elvanse (lisdexamfetamin) = inaktiv prodrug Spjälkas i magtarmkanalen till dexamfetamin (den aktiva beståndsdelen) Doseras en gång om dagen på morgonen Startdos 30 mg (inkl. byte från annat preparat) Stegvis dosökning 20 mg i veckan Högsta rekommenderade dosen är 70 mg Effekt 13 timmar hos barn,14 timmar hos vuxna Tmax = 3.5 timmar 13

14 Elvanse - administrering Intas oberoende av måltid Kapslarna sväljs hela får inte delas Alternativt löses kapselinnehållet upp i ett glas vatten och intas direkt därefter (får inte sparas) Aktiva substansen löses helt men beläggning med inaktiva substanserna kan finnas kvar i glaset The Mechanisms of Action of Stimulants (Wilens and Spencer. Handbook of Substance Abuse: Neurobehavioral Pharmacology. 1998; Wilens TE. Mechanism of action of agents used in attention-deficit/hyperactivity disorder. J Clin Psychiatry , (suppl 8) ). AMPH blocks uptake into vesicle Presynaptic Neuron Cytoplasmic DA AMPH AMPH diffuses into vesicle causing DA release into cytoplasm Storage vesicle AMPH AMPH is taken up into cell causing DA release into synapse DA Transporter Protein Synapse MPH Inhibits AMPH Inhibits 14

15 Atomoxetin ADHD hos barn- och ungdomar och vuxna Refraktär ADHD Komorbid ADHD Ångest och depression DBD (Disruptive Behavior Disorders) Missbruk Tics sjukdomar Lite ökade suicidtankar har rapporterats i kliniska prövningar 0.037% Atomoxetine vs. 0.0% placebo Ett suicidförsök /1,357 patienter, Inga suicid Strattera Prescribing Information, Eli Lilly and Company Michelson D, Allen AJ, Busner J, et al. Am J Psychiatry. 2002; 159:

16 Dosering Atomoxetin Barn < 70 kg Starta med 0.5 mg/kg/dag x1 i 1-2 veckor, öka sedan till 1.2 mg/kg/dag Kan ökas till1.8 mg/kg/dag x 1 Ungdomar och vuxna > 70 kg 40 mg x 1 i en vecka Öka sedan till mg x 1 i 2 4 veckor Max dos efter 2 4 veckor 100 mg/dag Biverkningar Atomoxetin Sömnighet, insomningsvårigheter, illamående, huvudvärk, minskad aptit, gastrointenstinala besvär, bodtrycksstegring, minskad sexuell lust (vuxna) Läkemedelsinteraktion Metaboliseras via CYP2D6, vilket innebär försiktighet vid samtidig användning med lm som också metaboliseras via CYP2D6. Fluoxetin, Risperidon Ingen interaktion med stimulantia Ingen interaktion med alkohol 16

17 Guanfancine α 2-adrenergic receptor agonist som kan användas själv eller i kombination med andra läkemedel för behandling av högt blodtryck Guanfacine liknar klonidin men är mer selektiv för α 2-adrenergic receptorer, verkar längre, doseras en gång per dag, Guanfacine har ej godkänd indikation i Sverige och Europa Katekolaminregulering av uppmärksamhet i Prefrontala cortex (PFC) Arnsten Model Fokuserad Organiserad Ansvarstagande DA: Dopamine NA : Noradrenaline NA α 2A Moderat D 1 PFC förmågor Distraherad Oorganiserad Glömsk Impulsiv För lite DA och NA Trött Alert Stressad NA α 1, B 1 Excessive D 1 Nivåer av katekolaminerfrisättning ökar med vakenhet Arnsten. CNS Drugs. 2009;23:

18 18

ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325

ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325 ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11 Information från Läkemedelsverket Årgång 20 NummeR 1 februari 2009 ny rekommendation...11 Foto: Sjöberg Bild Läkemedelsbehandlingen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ska vara en del i

Läs mer

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Marie Dalan Leg. psykolog/ leg. psykoterapeut VAD ÄR R ADHD? UPPMÄRKSAMHETSST RKSAMHETSSTÖRNING/ RNING/ KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER RIGHETER HYPERAKTIVITET/IMPULSIVITET

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

ADHD-medicinering 2013-03-22

ADHD-medicinering 2013-03-22 ADHD-medicinering 2013-03-22 Per Woxler Spec.Psykiatri/Öl Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Disclosure Principal Investigator i LAMBDA 1 och 2,Janssen-C (Concerta) Advisory Board Lilly (Strattera)

Läs mer

Om psykiatrisk diagnos och behandling

Om psykiatrisk diagnos och behandling Om psykiatrisk diagnos och behandling En sammanställning av systematiska litteraturöversikter SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment Förord SBU:s

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt Gunilla Olsson, dr med sci, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, institutionen för neurovetenskap, barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet; överläkare, barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie Anna Nylin & Elin Wesslander Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos:

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn - En enkätstudie riktad till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm Föreningen Sveriges Habiliteringscheferr Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Kognition vid ryggmärgsbråck en kunskapsöversikt Barbro Lindquist Helén Jacobsson Marie Peny-Dahlstrand

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer