ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder"

Transkript

1 ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Kerstin Malmberg Överläkare BUP Stockholm E-post Tel

2 Historisk översikt över benämningen av symptombilden vid ADHD Year Name Diagnostic System 1937 Minimal brain damage s Minimal brain dysfunction Hyperkinetic reaction of childhood 1980 Attention deficit disorder + or - hyperactivity 1987 Attention deficit hyperactivity disorder 1994 Attention deficit hyperactivity disorder DSM-II DSM-III DSM-III-R DSM-IV

3 Hur vanligt är det? p./fl. ADHD 5% 3:1 Dyslexi 1% 2:1 Mental retardation 1% 1.6:1 Tourettes syndrom 0.5% 9:1 Autismspektrum 0.8% 4:1

4 Komorbiditet Inlärningssvårigheter, dyslexi, dyskalkuli Beteendestörningar Trotssyndrom Uppförandestörning Autismspektrumstörning, Aspergers syndrom Tourettes syndrom Ångestsjukdom Depression, Bipolär sjukdom

5 Genotyop vs Fenotyp Genotyp: Förändringar i DNA-sekvensen som resulterar i förändringar i aminosyrasekvensen av proteinet som resulterar i förändringar i enzymaktivitet Fenotyp: Aktuell förändring i läkemedelskoncentrationen beroende på förändringar i i enzymaktivitet För läkemedelsterapi Förändringar i fenotypen har större klinisk effekt

6 Typ av farmakologisk approach Disorder-specific approach ADHD, Depression, Schizofreni Symtombaserad approach Paranoia, agitation,explosivt humör, aggressivitet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, tvång och ritualer, aggressivitet, självskadebeteende

7 Symtombaserad approach Symtom som svarar på medicinering Hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, impulsivitet, tvång, tics, hallucinationer, vanföreställningar, nedsatt stämningsläge Symtom som även behöver beteendemodifiering Aggressivitet, ritualer, självskadebeteende, depression

8 Behandlingsstrategier Bota vs Säkerhet Tillstånd vs Symtom Fenotyp vs Genotyp

9 Signalsubstans/Symtom Symtom Noradrenalin Dopamine Serotonin Tvång ++++ Depression Hyperaktivitet Ouppmärksamhet Impulsivitet + ++ Aggressivitet Stereotypier -(+) +

10 Introduktion Farmakologisk behandling har varit en viktig del i behandling av ADHD under de sista 30 åren. I USA får c:a 3-5 millioner barn per år (c:a 4-5 % ungdomar ) behandling med centralstimulantia med anledning av ADHD. I Sverige får c:a 8000 (c.a 0.8%) barn och ungdomar behandling med centralstimulantia.

11 Introduktion Farmakologisk behandling för ADHD behövs när patientens beteende medför en mängd skol- och familjeproblem. Uppföljningen för att utvärdera behandlingen kräver stora insatser av doktorn.

12 Centralstimulantia 1920; upptäcktes att centralstimulerande medel hade effekt på överaktivitet Bradley; Genomförde en studie på stökiga och överaktiva pojkar som behandlades med amfetamin. 1995; Multicenterstudie i Sverige 1998 MTA; Multicenterstudie i USA

13 Bakgrund Centralstimulantia har blivit utvärderade i flera studier och visat säkerhet och effektivitet för användning hos ADHD patienter. Överallt visar forskning bevis för klinisk signifikant förbättring av ADHD-symtom till c:a %. Behandling med cs har även en god effekt hos vuxna med ADHD.

14 ADHD farmakologisk behandling hos ungdomar Stimulantia 1:a handsval metylfenidat, amfetamin, pemoline Atomoxetin 1:a handsval Antidepressiva bupropion,tca Antihypertensiva klonidin, guanfacine Andra prep modafinil venlafaxine mao-hämmare Kombinationsbehandling

15 Centralstimulantia Indikationer Global ouppmärksamhet Global hyperaktivitet/impulsivitet Kontraindikationer Psykos Graviditet Högt bltr Glaukom Behandling med moklobemid Aurorix Extrem kortväxthet Drogmissbruk i familjen

16 Metylfenidat Concerta, Ritalin, Equasym och Medikinet Metylfenidat hydroklorid. Flera sammansatta multipla överrensstämmande isomerer. Doseras mg/kg/dag uppdelat på 2-3 doser T½ 1-2 timmar Effekt kan uppnås efter 30 min och sitta i 2 5 timmar. Elimineras via nedbrytning i levern.

17 Amfetamin (licenspreparat) Metamina, Dexdrine, Amfetamin 5 mg Doseras mg/kg/dag uppdelat på 2-3 doser. T½ c:a 7 timmar. Effekt kan uppnås efter 30 min och sitter i 3 6 tim Elimineras delvis via nedbrytning i levern och delvis via utsöndring i urinen.

18 Registrerade preparat i Sverige mot ADHD Centralstimulantia Concerta (metylfenidat) Jansen-Cilag 18, 27, 36 och 54 mg Ritalin (metylfenidat) Novartis 10 mg Ritalin modifierad frisättning (metylfenidat) Novartis 10, 20, 30 och 40 mg Medikinet (metylfenidat) Evolan 5, 10 och 20 mg Medikinet Depotkapsar (metylfenidat) Evolan 10, 20, 30, 40 mg Equasym Depotkapslar (metylfenidat) Swedish Orphan Biovitrum 10, 20 och 30 mg Icke centralstimulerande Strattera (Atomexetin) Lilly 10, 18, 25, 40, 60 och 80 mg

19 Stimulantia for ADHD; Optimal doses Drug Start dos Maximum dos Duration Ritalin IR 5 mg x2 2 mg/kg/day 3-4 h Concerta 18 mg x 1 2 mg/kg/day 12 h Ritalin modifierad frisättning 20 mg x 1 2 mg/kg/day 8 h Medikinet Depot 10 mg x1 2 mg/kg/day 8 h Equasym Depot 10 mg x 1 2 mg/kg/day 8 h Amfetamin mg x2 1.5 mg/kg/day 3-5 h Metamina mg x2 1.5 mg/kg/day 3-5 h

20 Ritalin IR 2 doser

21 Equasym Depot (30% IR + 70% ER) Medikinet Retard (50%IR + 50% ER)

22 Concerta (22% IR + 78% ER) Ritalin med modifierad frisättning (50% IR + 50% ER)

23 Mekanismen av Stimulantias effekt AMPH blockerar upptaget av DA till vesiklarna. Amph tas upp i cellen genom DA frisättning i synapsen Presynaptiskt neuron AMPH diffunderar in i vesiklarna och AMPH medför DA frisättning i. cytoplamsan Cytoplasma DA Da transport protein Synaps. AMPH Mph och Amph inhiberar återupptaget av DA

24 Olika beredningsformer av metylfenidat Går de att jämföra? 4 timmar Ritalin IR 8 timmar Ritalin kapsel 12 timmar Concerta +20% 5mg (5) 10 mg (10) 15mg (15) 20mg ( ) 30mg (15+15) 18 mg (5+5+5) 36mg ( ) 54mg ( ) Tidskurvan för plasmakoncentrationen av metylfenidat vid intag av Ritalin kapslar är mycket lik den profil som observeras efter det att två kortverkande Ritalin tabletter intagits med 4 timmars intervall. Concerta tas en gång om dagen och minimerar de fluktuationer mellan topp- och bottenkoncentrationer som uppträder med metylfenidat med omedelbar frisättning som tas tre gånger om dagen. Absorptionsgraden för Concerta, som tas en gång om dagen, är i allmänhet jämförbar med konventionella beredningar med omedelbar frisättning. Ref:

25 Refraktär ADHD 30% svarar inte på eller tolererar inte stimulantia Samsjuklighet en vanlig orsak Kom ihåg utvecklingen av psykiatriska sjukdomar

26 Förskrivning utanför rekommenderade maxdoser Utanför rekommenderade maxdoser; användning av medicin representerar % hos barn Klinisk monitorering är nödvändig för både säkerhet och effektivitet Viktig att följa målsymptomen, funktionsnedsättningen och säkerhet, före och under behandling

27 Förskrivning utanför rekommenderade maxdoser/dag Metylfenidat Kort- och långverkande >50 kg: 100 mg OROS-mph (Concerta ): 108 mg Amfetamin > 50 kg: 60 mg Atomoxetin (Strattera ) Mindre än 1.8 mg/kg/dag eller 100 mg

28 Plasmanivåer hos barn som behandlas med höga doser OROS-mph Stevens JR, George RA, Fusillo S, Stern TA, Wilens TE. J Child Adolesc Psychopharmacol Feb;20(1):49-54.

29 MPH guideline U.S. FDA maximum 60 mg för kortverkande maximum 72 mg för långverkande AACAP Praktiska Parameter Med försiktig insättning kan doserna ökas i individuella fall (Plizka et al 2007) Off-label max/dag Concerta=108 mg/dag (Plizka et al 2007) Andra rekommendationer: Viktbaserade doser upp till mg/kg/dag (T. Wilens)

30 Number of patients Fördelning av MPH koncentration Toxisk gräns? MPH serum nivå (ng/ml) Stevens JR, George RA, Fusillo S, Stern TA, Wilens TE. J Child Adolesc Psychopharmacol Feb;20(1):49-5

31 Biverkningar vid CS-behandling Minskad aptit, viktminskning Huvudvärk, magont Insomnia Irritation, dysfori Tics, stereotypier, dyskinesier Hypertoni, tachycardi Hudutslag, urticaria Psykotiska symptom Leverskada

32 Mean CONCERTA Dose (mg) Total Daily OROS MPH Dose in Study Month Mean daily CONCERTA dose (mg) Mean daily CONCERTA dose/body weight (mg/kg) Mean Daily CONCERTA Dose/Body Weight (mg/kg) Wilens et al 2005 JAACAP

33 Mean Absolute Weight (kg) Results: Impact on Growth-Weight Baseline Month Wilens et al 2005 JAACAP

34 Interaktioner Centralstimulantia potentierar aktiviteten av andra läkemedel Amfetamin, Kokain, Efedrin Kan ge rastlöshet, sömnsvårigheter, agitaion, kramper, och hjärtarytmier Kan hämma levermetabolismen av TCA medför ökad koncentration i blod. Utsöndras via levern och kan därmed öka effekten av andra läkemedel som t.ex vissa antiepileptika (Fenytoin, fenobarbital.)

35 Interaktioner forts. Centralstimulantias effekt Ökar med alkohol, barbiturater, bensodiazepiner och antihistaminer Minskad urinutsöndring med Thiazider Ökad urinutsöndring med ammoniumklorid. Minskad absorption av askorbinsyra, reserpin, guanetedin. Ökad absorption med bikarbonat

36 Interaktioner forts Centralstimulantia kan interagera med Kan medföra potentiellt farliga interaktioner med MAOhämmare (hypotension, andningsdepression, coma hyperpyrexi och kardiovaskulär kollaps). Med astmamedicin Betadrenerga agonister (albuterol,metroproterenol, tebutaline) Xanthiner (teofyllin, aminoteofyllin)

37 Insättning av CS enligt Kerstin rekommendationer Skolbarn 18 mg Concerta 10 mg Ritalin modifierad frisättning, Equasym, Medikinet I en till två veckor därefter upptrappning Förskolebarn Ritalin IR mg x1i en vecka 2,5 5 mg x 2 i en vecka 2,5 5 mg x 3 I en vecka Om barnene tolererar dosen gå över till Concerta 18 mg eller mg Depotkapslar (Ritalin eller Equasym)

38 Kontroller Vikt, längd, bltr och puls före behandling Varje vecka de tre första månaderna hos skolsköterska med rapportera in till mottagningen Om tryck och puls är stabilt därefter varje månad 12 månader Därefter en gång i kvartalet

39 Atomoxetine, Strattera Mekanism Inhiberar presynaptiskt noradrenerga transportörer Minimal affinitet för andra noradrenerga receptorer eller andra neurotransmittor transportörer eller receptorer

40 Atomoxetin,Strattera Okomplicerad ADHD Refraktär ADHD Comorbid ADHD Ångest Depressioner Tics Drogmissbruk

41 Farmakokinetik av Atomoxetin; Strattera Absorberas snabbt Linjär PK Proteinbindning 98% Primärt metaboliseras genom CYP2D6 t max = 1 2 timmar t ½ = c:a 5 timmar

42 Atomoxetin doser Doseras per kg kroppsvikt Börja med 0.5 mg/kg/dag i en vecka och sedan 1.2mg/kg/dag Kan doseras morgon, kväll eller alternativt 2 ggr dagligen

43 Atomoxetin Biverkningar Somnolens Insomningsvårigheter Illamående Huvudvärk Nedsatt aptit gastrointestinala uppstötningar/dyspepsi Blodtryck och pulsstegring (vuxna) Sexuell dysfunktion (vuxna)

44 Atomoxetin och suicidalitet 12 DBPC pediatriska trial, 2200 patienter 5/1357 (0,4%) fick suicidtankar 0/851 med placebo Under < 12 första månaderna 1 suicidförsök Inget suicid

45 Atomoxetin och suicidalitet Samma varning som för antidepressiva Föreslås kontakt personligen 1 ggn/vecka under de 4 första veckorna Varnnan vecka under de nästkommande 4 veckorna Ordentlig information till familjen/nätverket att vara uppmärksam på Agitation Irritablitet suicidalitet

46 Atomoxetin och leverskador 2 patienter med markant förhöjning av leverprover Laboratorietest ska ske om misstanke på leverpåverkan Pruritis Mörk urin Icterus Magtarmsymptom

47 Modafinil Stimulantia med lång duration. Doseras 1 ggn/dag Effects of Modafinil in Children With Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder: An Open-Label-Study. Rugino Copley J.AM.ACAD.CHILD ADOLSC. PSYCHIATRY 40:2 FEBRUARY 2001

48 Modafinil forts. Metod: 11 barn med ADHD 5 15 år Modafinil i genomsnitt 4.6 veckor Utvärderades med frågeformulär och TOVA. Resultat: att Modafinil skulle kunna vara ett alternativ till en behandling 1 ggn/dag. Framtida studier med dubbelblinddesign behövs dock.

49 Klonidin Catapressan, ett blodtryckssänkande medel som visat sig ha effekt på hyperaktivitet Dosering mg/kg/dag uppdelat på 2-4doser. Det tar 2 veckor innan effekt kan utvärderas. Insättes och utsättes långsamt

50 Klonidin (alfa adrenerg agonist) Fördelar Användbar för att behandla ADHD med comorbid tics sjukdom Ökar möjligheten att somna Nackdelar Klinisk effekt kan ta flera veckor Trötthet Mindre effekt på uppmärksamhet Potentiell risk för depression och nedsatt glukostolerans

51 Bupropion A controlled clinical trial of bupropion for attention deficit hyperactivity disorder in adults. Wilens, Spencer, Biederman, Girard, Doyle, Prince, Polisner, Solhkhah, Comeau, Monuteaux, Parekh. Am. J Psychiatry 2001 Feb; 158(2):282-8

52 Resultat 40 vuxna patienter med ADHD, varav 21 fick behandling med bupropion och 19 placebo, 38 st fullföljde studien Dubbel-blind placebo kontrollerad, randomiserad, parallell, 6 veckors behandling. Utfall: 42% i den behandlade gruppen minskade sina ADHD symtom. 24% i placebo gruppen minskade sina ADHD symtom

53 ADHD och bupropion Fördelar Kan minska hyperaktivitet och aggressivitet Kan öka kognitiva färdigheter Använd 3 mg/kg till 6 mg/kg Nackdelar Få studier med ADHD Kan minska kramptröskeln Kan öka tics

54 ADHD och TCAs Fördelar bättre respons hos fall med comorbid ångest är användbar hos patienter med ticssjukdom längre duration av effekt desimipramine placebo i 5 dubbel blind studier för ADHD Nackdelar effektivitet stimulantia hjärtpåverkan

55 ADHD och Venlafaxine Noradrenalin & Serotonin återupptagshämmare Dos 37.5 mg 75 mg x2 Öppen studie hos vuxna ADHD (Findling) Öppen studie hos barn ADHD (Luh) Barn behöver högre doser (Derivan)

56 MTA-studien Målgrupp Barn med ADHD och komorbiditet Remitenter Barnläkare Skolhälsovård Socialtjänst Annonsering Inklusionskriterier Ålder 6-9-år DSM-IV diagnos av ADHD kombinerad typ Exklusionskriterier Andra samtidiga behandlingar som var inkompatibla med studien Situationer som krävde full undersökning och behandling N=4541 till n=579

57 Behandlingsstrategier i MTA-studien Totalt antal screenade n=4541 Studiegruppen n= 579 Beteende Farmakologisk Kombinerad Community Behandling Behandling Behandling care N=145 N=145 N=145 N=144

58 MTA- studien 4 grupper Bet = Beteende - behandling Med = Farmakologisk behandling Komb = Kombinerad behandling med med & bet Cc = Community care Signifikant skillnad i medeldos mellan de som fick medicinering enligt MTA - strategier och community care

59 Uppföljning av MTA-studien efter 14 månader Resultat signifikant skillnad mellan grupperna Med & komb bet & Cc för ADHD-symtom och ODDsymtom Komb bet & Cc för internaliserande symtom, sociala färdigheter, relationsproblem och läsfärdigheter

60 Uppföljning av MTA-studien efter 24 månader Resultat visade samma som vid 14 månader fortfarande en signifikant skillnad mellan grupperna Med & komb bet & Cc för ADHD-symtom och ODDsymtom Komb bet & Cc för internaliserande symtom, sociala färdigheter, relationsproblem och läsfärdigheter

61 Uppföljning av MTA-studien efter 36 månader Resultat Alla randomiserade grupper skiljer sig inte signifikant från varandra Fortfarande förbättring från baslinjen, men försämring från den förbättring som visades vid 14 och 24 månader

62 Uppföljning av MTA-studien efter 36 månader Konklusion Kvarhållande effekt och försämring var relaterad till medicinsk historia och baslinjekarakteristika Intensiv behandling behövs för att bibehålla förbättring av ADHD- symtom över tid

63 Uppföljning vid 14 och 24 månader Patienter med MTA medicinerings strategier klarade sig bättre än patienter med community treatment Med månatliga uppföljning på 30 minuter När klinikern hade kontaktat läraren före besöket När barnen doserades 3x dagligen med kortverkande stimulantia Med dagliga doser på mg metylfenidat När barnen först hade titrerat ut optimal dos

64 MTA studien, längdtillväxt och ADHD symtom 4 subgrupper analyserades efter 14 och 24 månader angående längdtillväxt och effekt på ADHD-symtom Med/med Med/ingen med Ingen med/med Ingen med/ingen med Resultat Med/med gruppen visade en hämmad längdtillväxt jämfört med gruppen ingen med/ingen med, den var dock mild Med/med gruppen visade signifikant bättre effekt på ADHDsymtomen

65 Kunskaper från MTA studien Patienter med MTA medicinerings strategier klarade sig bättre än patienter med community treatment Med månatliga uppföljning på 30 minuter När klinikern hade kontaktat läraren före besöket När barnen doserades 3x dagligen med kortverkande stimulantia Med dagliga doser på mg metylfenidat När barnen först hade titrerat ut optimal dos

66 ADHD: MTA resultat Enbart medicin Medicin och beteende behandling Nästan lika effektiva och överordnad till både: Beteendebehandling enbart Community based treatment

67 Stimulantia och Hyperkinetic syndrom enligt Paramala Santosh Data från MTA-studien användes för att använda ICD-10 diagnostik ¼ av ADHD i MTA- studien hade HKD (145/579) HKD svarar bättre på stimulantia och mindre på beteende intervention Om uppmärksamhetsproblem i skolan bör stimulantia användas Mildare former av ADHD kan svara lika bra på medicin som beteende intervention

68 Atomoxetin 99 svenska barn, 7 15 år Diagnostiserade med KSADS-PL ADHD DSM-IV Exklusionkriteria Tidigare stimulantiabehandling Symptom som krävde omedelbar behandling Vikt < 20 kg Bipolaritet Psykossjd Suicidrisk Annan psykotropisk medicinering Krampsjd Svanborg et al 2007

69 Studiedesign Dubbel blind placebo controlled 9 undersökningsställen i Sverige Dosering 1ggn/dag på morgonen Alla föräldrar fick en 3 timmar föäldrautbildning

70 Studiedesign Studieperiod 1 Studieperiod 2 Studieperiod dagar 1 0 veckor dubbel-blind 9 månader Washout- behandlingsperiod Extensionsperiod och Screening 1:1 randomisering alla patienter ATMX period 99 randomiserade pat Atomoxetin Placebo vecka 1 vecka 2 10 vecka 11 efter v 11 vikt > 70 kg mg/kg/dag mg/kg/dag mg/kg/dag mg/kg/dag vikt > 70 kg 40 mg/dag 80 mg/dag 40 mg/dag 80 mg/dag

71 Resultat ATMX och föräldrautbildning var överlägsen placebo och föräldrautbildning ADHD symptomen reducerades signifikant med ATMX jmf med placebo ATMX tolererades väl

72 Kombinerad farmakoterapi ATMX och stimulantia för ADHD Olika metabolism Ingen farmakokinetisk interaktion Dopamin och Noradrenalin Används ofta kliniskt Inga rapporterade allvarliga biverkningar

73 ATMX och Oros MPH Wilens et al Evaluera effektiviteten och säkerheten med att lägga till OROS MPH (Concerta) till barn som är partiella responder till ATMX (Strattera) i behandlingen av ADHD. Metod: En pågående öppen studie;två faser;7 veckor öppen studie med barn 6-17 år Fas1 ATMX i 4 veckor Fas 2 går de in i som som är identifierade som partiella responder till ATMX och OROS MPH adderas Partiell responder de om skattas ngn förbättring men inte optimalt med CGI improvement 3 och ADHD-RS> 18

74 ATMX och Oros MPH Wilens et al Resultat: 35 st fas1 ATMX 23 gick vidare till fas 2 60% reduktion på ADHD-RS från baslinjen till slutet av studien. Tillägg av OROS-MPH till ATMX resulterade i en 32% minskning av ADHD symptom (p < ). Klinisk signifikant reduktion in CGI index av ADHD svårighet (CGI-Severity) från moderat till mild ADHD (23%, p < ), Förbättring av CGI efter fas1 (59%) and fas 2 (67%), och förbättring i exekutiva funktioner

75 Konklusion: ATMX och Oros MPH Wilens et al Dessa preliminära resultat indikerar att tillägg av OROS MPH till partiella responder of ATMX minskar ADHD symptom och förbättrar exekutiva funktioner

76 OROS- MPH and ATMX ADHD-RS % Changes baseline ATMX (v 4) ATMX + OROS- MPH (v7) OROS - MPH

77 Texas Children s Medication Algorithm Program (C-MAP) Consensus av experter Evidensbaserad Täcker comorbiditet Algoritm publicerade

78 Algoritm för ADHD (enligt C-MAP) Steg 0 Diagnostik Behandlingsalternativ och ingen medicinering Steg 1 Monoterapi med stimulantia om svar Fortsätt partiellt svar eller inget svar Steg2 Monoterapi med annan stimulantia om svar partiellt svar eller inget svar Fortsätt Steg3 Atomoxetin om svar Fortsätt partiellt svar kombinera ATMX och stimulantia Fortsätt

79 Algoritm för ADHD (enligt C-MAP) Steg 4 Bupropion, Imipramine, Nortryptilin om svar Fortsätt partiellt svar eller inget svar Steg 5 Antidepressiva som inte används i steg 4 om svar Fortsätt partiellt svar eller inget svar Steg 6 Alfa-agonist (Clonidine)

80

81 Algoritm för MDD och ADHD (enligt C-MAP) Monoterapi med stimulantia i 2 veckor ADHD svarar ADHD & MDD ADHD & MDD MDD svarar inte svarar inte båda svarar Fortsätt med stimulantia Sluta med stimulantia Fortsätt med stimulantia Börja med MDD Börja med MDD Algoritm Algoritm Om MDD svarar men ADHD symtomen fortsätter fortsätt med att lägga till en alternativ stimulantia Texas Child Medication Algorithm Project (Hughes et al 1999)

82 Farmakabehandling för förskolebarn med ADHD ADHD är ett funktionsnedsättande tillstånd hos barn med ADHD även i förskoleåldern Farmakabehandling kan behövas och används vid svåra symptom 1.2% av förskolebarn fick i USA mph FDA varning Använd inte Farmakabehandling till förskolebarn Zito et al 2000, JAMA; 283:

83 PATS Preschool ADHD Treatment Study Första NIMH sponsrade studien av mph hos förskolebarn AIM: tolerabilitet, dosering biverkningar genetiska data för att bestämma säkerheten hos förskolebarn 3 år, 7 ställen som samarbetade med 303 förskolebarn med svår ADHD Studie design med multipla faser Öppen säkerhet Dubbel blind effektivitet säkerhet Follow up Dubbel blind avbrytning

84 Vilka är kvalificerade: Ålder: 3 år 5 år 6 månader Diagnos: ADHD (kombinerad eller hyperaktiv/impulsiv typ) med semistrukturerad P-DISC intervju och konsensus diagnos vid telefonkonferens Svårighet: ADHD score >1.5 sd på Conners parent rating scale, reviderad och åldersnormerad Funktionsnedsättning: CGAS score < 55, IQ: >70

85 Konklusion från PATS MPH effekt size var liten till måttlig hos förskolebarn med bästa dos 14.1±8.1 mg (0.75 mg/kg/dag) Bästa MPh dos 0.75 mg/kg/dag) i PATS skiljer sig från MTA (skolbarn)0.96 mg/kg/dag 8.7% avbröt pga biverkningar relaterade till mph som visade sig vid 5 mgx2 vilket skiljer sig från skolbarn Tillväxt (längd och vikt) över 375 dagar visade 1,5 cm mindre längtillväxt jmf med förväntat 2.5 kg mindre vikt jmf med förväntat

86 Kardiovaskulära risker med ADHD och farmakoterapi Hereditet Medicinsk historia Symptom Undersökning före och under farmakabehandling

87 Plötslig död i normal population / patientår Metylfenidat 0.2/ Amfetamin 0.3/ FDA 20 plötslig död under amph-behandling (14 barn och 6 vuxna)

88 VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PSYKISKT VÄLBEFINNANDE fritt efter Aaron Antonovsky (Hälsans Mysterium 1991) att man lever i ett begripligt och meningsfullt sammanhang med lagom avpassade krav med möjlighet att påverka situationen

89

Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se

Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se Historisk översikt över benämningen av symptombilden vid

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn

Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn Kerstin Malmberg, överläkare, med. Dr BUP Skärholmen Stockholm Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Socialstyrelsen Stöd för beslut om behandling Rekommendationer

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se 20110203 ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se ADHD I Uppsala län ca 65 000 barn Prevalens ADHD 4 % = 2 800 barn 2008 Pojkar:Flickor 5:1 (2-3:1) ADHD

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD

Medicin vid ADD/ADHD Medicin vid ADD/ADHD Om mig och mottagningen 49 år, läkare 1994 Startade 2006 hemma i källaren, kv. Aftonstjärnan 5 medarbetare 800 diagnoser 250 medicineringar Personlig erfarenhet Kvällens föreläsning

Läs mer

Anmärkning 1 Effekt över tid: Strattera jämfört med Metylfenidat

Anmärkning 1 Effekt över tid: Strattera jämfört med Metylfenidat www.lilly.se Eli Lilly Sweden AB Gustav III:s boulevard 42 Box 721, SE-169 27 Solna Tel +46 (0)8 737 88 00 Fax +46 (0)8 618 21 50 Solna 2014-01-22 Angående anmärkning från IGM, initiativärende Dnr W1469/13

Läs mer

ADHD och enures. ADHD - kärnsymtom. Mats Johnson Barnneuropsykiatri (BNK) Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

ADHD och enures. ADHD - kärnsymtom. Mats Johnson Barnneuropsykiatri (BNK) Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus ADHD och enures Mats Johnson Barnneuropsykiatri (BNK) Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus ADHD - kärnsymtom Ouppmärksamhet Överaktivitet Impulsivitet Kriterier för ADHD enligt DSM-IV DSM-IV American

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

Neuropsykiatri. Sandra Mulaomerovic ÖL i psykiatri

Neuropsykiatri. Sandra Mulaomerovic ÖL i psykiatri Neuropsykiatri Sandra Mulaomerovic ÖL i psykiatri Diagnoser Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar avser diagnoser: 1. ADHD - med både hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning - med enbart hyperaktivitet

Läs mer

Sömnstörning, beteendestörning och autism

Sömnstörning, beteendestörning och autism Sömnstörning, beteendestörning och autism Kerstin Malmberg Överläkare BUP Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se Tel. 08 51452950 Archives of Pediatric and Adolescent Medicine - medicinsk kommentar

Läs mer

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13 Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se Aspekter på stöd i skolan Skolan är en viktig skyddsfaktor inte minst för barn med funktionsproblem Men också

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Flickor/ Kvinnor med ADHD Attention Karlstad 15 november 2011 Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Vad är ADHD Vad är ADD ADHD utan hyperaktivitet Långsamhet Trötthet Svårt att komma igång 1 Vad

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning?

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning? Till: Socialminister Göran Hägglund Kopia: Socialstyrelsen, Media 22 juli 2014 Socialstyrelsens uppdrag om ADHD-behandling Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar

Läs mer

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Björn Kadesjö UPP-centrum, Socialstyrelsen, Stockholm och ö. l. Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Björn

Läs mer

Grundkurs om NPF för skolan

Grundkurs om NPF för skolan Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan Göteborg 28 oktober 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson och Miriam Lindström www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL 2014-10-13 Sidan 1 ADHD hos vuxna ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL Innehåll Korta fakta om ADHD Svårigheter i vardagen Utredning, diagnostik Behandling och stöd Modediagnos eller kärt barn med många

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Samsjuklighet vid autism farmakologisk behandling Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Budskapet Samsjuklighet är regel en diagnos undantaget dvs rule out ALLA patienter (med autism) ska få en

Läs mer

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Ångest och depression vid cancer Pia Dellson Enheten för cancerrehabilitering Skånes onkologiska klinik Skånes universitetssjukhus Psykiska problem

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

Psykofarmakologi vid. Psykiatrisk samsjuklighet. Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D.

Psykofarmakologi vid. Psykiatrisk samsjuklighet. Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D. Psykofarmakologi vid Psykiatrisk samsjuklighet Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D. Samsjuklighet är regel OCD* 80% ADHD 20% Tics/TS 30% MDD 15% Ångest 25% ODD 8-35%?? MDD^ 52% DYD

Läs mer

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Besluten i omprövningen av ADHD-läkemedel offentliggjordes den 10 september 2014. Detta underlag beskriver den situation som rådde inför nämndens beslut.

Läs mer

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt 12 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.45 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 Marie Adolfsson

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

SFBUPs ADHD riktlinjer. BUP kongressen 2015 Presentation av remissversionen Lars Joelsson, ordförande i SFBUP

SFBUPs ADHD riktlinjer. BUP kongressen 2015 Presentation av remissversionen Lars Joelsson, ordförande i SFBUP SFBUPs ADHD riktlinjer BUP kongressen 2015 Presentation av remissversionen Lars Joelsson, ordförande i SFBUP Arbetsgrupp Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri och med.dr. Marcus Westin,

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD 1 2013-12-04 Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD För det första vill vi be om ursäkt för att man vid informationen har talat om att Socialstyrelsen har ställt

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Förekomst av psykiska problem hos barn- och unga 1/3 har sömnsvårigheter minst en gång i veckan ¼ har huvudvärk 1/5

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Den tidiga bedömningsrapporten tas fram av 4-länsgruppen (VGR, SLL, RÖ och RS) på uppdrag av SKL.

Den tidiga bedömningsrapporten tas fram av 4-länsgruppen (VGR, SLL, RÖ och RS) på uppdrag av SKL. Guanfacin hydroklorid (Intuniv) för behandling av barn och ungdomar med ADHD En preliminär bedömning Datum för färdigställande av rapport: 2014-12-08 Datum för leverans: 2015-03-09 Detta dokument är utformat

Läs mer

Vid utredning och behandling av ADHD och autismspektrumstörning hos vuxna

Vid utredning och behandling av ADHD och autismspektrumstörning hos vuxna Riktlinje Vid utredning och behandling av ADHD och autismspektrumstörning hos vuxna Syfte Att få en kvalitetsmässigt likvärdig utredningsgång inom hela Psykiatriförvaltningen. Mål Arbeta enligt riktlinjerna

Läs mer

Neuropsykiatriska Vuxenteamet (NeuroVux)

Neuropsykiatriska Vuxenteamet (NeuroVux) Neuropsykiatriska Vuxenteamet (NeuroVux) Ett samarbete primärvården och vuxenpsykiatrin Tillhör Vuxenhabiliteringen, en primärvårdsverksamhet Började ta emot remisser från NLL den 3 maj 2010 En strid ström

Läs mer

Hypotalamisk obesitas

Hypotalamisk obesitas Hypotalamisk obesitas Jovanna Dahlgren Sektorsöverläkare och docent Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning Göteborgs Universitet Orsaker till fetma Huvudsakligen en genetisk komponent (många olika gener)

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Översikt av sjukdomsepidemiologin Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD; Attention Deficit Hyperactivity Disorder) innebär att man har svårt

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Alkoholabstinens Abstinenssymptom Abstinens med risk

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 25 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) En handbok för psykiatrin, som innehåller

Läs mer

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST)

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST) Disposition Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka diagnoser? Vad är diagnoserna? Hannah Jakobsson, leg. psykolog, Cereb Prevalens Behandlingsmöjligheter Vad kan primärvården

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD

Medicin vid ADD/ADHD Medicin vid ADD/ADHD Om mig och mottagningen 49 år, läkare 1994 Startade 2006 hemma i källaren, kv. Aftonstjärnan 5 medarbetare 800 diagnoser 250 medicineringar Personlig erfarenhet Kvällens föreläsning

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna

Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna Umeå 150211 Bo Söderpalm Professor/Öl Inst för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin och Beroendekliniken, Göteborg

Läs mer

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Avd för psykiatri, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vad är samsjuklighet? klienter och patienter

Läs mer

Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med ADHD?

Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med ADHD? Detta är en uppdatering av ett tidigare svar från SBU:s Upplysningstjänst Detta svar färdigställdes den 27 mars 2013. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Vid alla typer av sömnrelaterade andningsstörningar är sederande sömnläkemedel(hypnotika) kontraindicerade

Vid alla typer av sömnrelaterade andningsstörningar är sederande sömnläkemedel(hypnotika) kontraindicerade Sömnstörningar hos barn Sömnstörningar hos barn och ungdomar Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i barn och ungdomspsykiatri Med.dr Läkemedelsverket expertgrupp sömn Våren 2014 2 dagar internat med experter

Läs mer

Värt att veta om ADHD

Värt att veta om ADHD Sidan 1 Värt att veta om ADHD - förhållningssätt & strategier för personal Anna Backman Legitimerad psykolog ADHD-center, SLSO anna.backman@sll.se Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Vad innebär svårigheterna?

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Agneta Öjehagen Definition Förekomst Samverkan Metoder Riskbruk och psykisk sjukdom Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Medicin vid ADHD & ASD

Medicin vid ADHD & ASD Medicin vid ADHD & ASD Vad är ADHD + ASD? ADHD- medicin vid ADHD + ASD Miljö och pedagogik PAUS Vad kan medicineras? Välja medicin Byta medicin Säkerhet och uppföljning mer info: www.apsy.se 2015-10- 07

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

1. Diagnosen ADHD. Barn och ungdomar med ADHD. Översikt av föreläsningen

1. Diagnosen ADHD. Barn och ungdomar med ADHD. Översikt av föreläsningen 1 Barn och ungdomar med ADHD Översikt av föreläsningen 1. Diagnosen ADHD 2. Hur vanligt är det? 3. Flickor och pojkar 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller 6. Hur diagnostiseras ADHD hos

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet Depressioner hos barn och unga Mia Ramklint Uppsala Universitet Depression En egen tillfällig känsla Ett sänkt stämningsläge Ett psykiatriskt sjukdomstillstånd Depressionssjukdom (Egentlig depression)

Läs mer

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Sammanfattning av ett faktablad baserat på ett kapitel ur boken Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment (4th

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD

Medicin vid ADD/ADHD Medicin vid ADD/ADHD Om mig och mottagningen 49 år, läkare 1994 Startade 2006 hemma i källaren, kv. Aftonstjärnan 5 medarbetare 900 diagnoser 250 medicineringar Personlig erfarenhet Kvällens föreläsning

Läs mer

Sömnsstörning, beteendestörning och autism

Sömnsstörning, beteendestörning och autism Sömnsstörning, beteendestörning och autism Kerstin Malmberg Överläkare Med. Dr. BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se Archives of Pediatric and Adolescent Medicine - medicinsk

Läs mer

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar 1078 Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar Henrik Pelling, BUP-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Susanne Bejerot, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm Inledning Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Läs mer

Elevhälsans dag. Sandviken. Alf Kågström

Elevhälsans dag. Sandviken. Alf Kågström Elevhälsans dag Sandviken 2008-03 03-0606 Alf Kågström Upplägg Skolhälsovården Neuropsykiatri ADHD Stöd/Behandling Sandvikens modell Specifikt samarbete mellan skola och Barn och ungdomspsykiatri Skolhälsovårdens

Läs mer

Kliniska riktlinjer adhd

Kliniska riktlinjer adhd Kliniska riktlinjer adhd 2012 Kliniska riktlinjer adhd Innehåll 1. Syfte 3 2. Genomförandeplan 3 3. Klinisk bild 3 4. Utredning 5 Basnivå 6 Medelnivå 7 Extranivå 8 5. Behandling 9 Behandling av lindrig

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Kliniska riktlinjer - adhd

Kliniska riktlinjer - adhd 1 Kliniska riktlinjer - adhd (Arbetsgrupp psykolog Jan Johansson, ST-läkare Nina Delling och överläkare PeO Andersson samt referensgrupp psykolog Bengt Andersson, överläkare Anna Santesson och chefsöverläkare

Läs mer

Concerta upp till 72mg. Är förbättrad men har gått ner mkt i vikt och har sömnsvårigheter.

Concerta upp till 72mg. Är förbättrad men har gått ner mkt i vikt och har sömnsvårigheter. Ritalin & Zoloft otillräcklig effekt Ritalin/Concerta utan tillfredsställande effekt Concerta och Ritalina. kvarstående biverkningar i form av mycket kraftfull, närmast fysisk ångest. Hjärtklappning, domningar

Läs mer

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom Bo Runeson Fallbeskrivning Depression, troligen bipolär sjukdom med ångestinslag Instabilt skede av bipolär sjukdom Ingen suicidriskbedömning dokumenterades

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Bilaga II Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen kan senare

Läs mer

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg HÄLSODEKLARATIONEN Har du ADHD, ADD, DAMP, autismspektrumtillstånd (till exempel

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr NPL förp.-id AIP (SEK) AUP (SEK) Elvanse Vuxen. Kapsel 30 mg 30 st 122362 20140506100034 675,00 735,50 Elvanse Vuxen

Namn Form Styrka Förp. Varunr NPL förp.-id AIP (SEK) AUP (SEK) Elvanse Vuxen. Kapsel 30 mg 30 st 122362 20140506100034 675,00 735,50 Elvanse Vuxen BESLUT Datum Diarienummer 2015-09-03 1 (7) SÖKANDE Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

Välkommen till Grundkurs om NPF

Välkommen till Grundkurs om NPF Välkommen till Grundkurs om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Stockholm 3 september 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 09.30 11.30 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vad

Läs mer

Depressions och ångestbehandling

Depressions och ångestbehandling Depressions och ångestbehandling NU sjukvården, maj 2010 Ebba Holmberg överläkare psyk klin, leg psykoterapeut Gunilla Kenne, psykolog. leg psykoterapeut Frekvens ångest och depression Minst 25% av alla

Läs mer

Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se

Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se Farmakabehandling av depression Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se Steg för steg 1. Diagnos = ordentlig kartläggning är viktig symptom, samsjuklighet, missbruk!, suicidalitet,

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Depression hos barn och ungdomar. Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@psychiat.umu.

Depression hos barn och ungdomar. Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@psychiat.umu. Depression hos barn och ungdomar Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@psychiat.umu.se Förebygga och behandla depression vad kan ske i skolan? Förebygga

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD En beprövad substans i innovativ beredning Plasmakoncentration IL- (pg/ml) IL- Intag Frisättning Intag prednison Prednison Schematisk bild, adapterad från

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Abstinens Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd De fysiska och psykiska symtom som uppträder när en drog lämnar kroppen Droger som dämpar CNS ger en reaktiv excitation när de lämnar kroppen Abstinenssymtom

Läs mer

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Jönköping 18 november Föreläsare: Marie Adolfsson och Johan Bysell www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Underlag för psykiatrisk bedömning

Underlag för psykiatrisk bedömning 1 Underlag för psykiatrisk bedömning 1. Orsak till bedömningen (Remiss? Sökt själv? Huvudproblem?).. (TC: kontaktorsak) 2. Långsiktigt förlopp (Kartlägg förlopp från uppgiven symtomdebut. Ange besvärsperioder,

Läs mer

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd?

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd? Barn o ungas psykiska ohälsa Hur kan familjerna få stöd? Ylva Benderix leg psykoterapeut, dr i vårdvetenskap 1 Psykisk ohälsa bland unga undersöktes under 2013 av Socialstyrelsen. Barn och unga`s hälsa,

Läs mer

ASD: Autismerna. www.gnc.gu.se

ASD: Autismerna. www.gnc.gu.se ASD: Autismerna Autism/autismerna är en grupp tillstånd med många olika orsaker som, om oro uppstår tidigt och diagnos ställs under de första åren ALLTID samexisterar med andra utvecklingsavvikelser eller

Läs mer

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Azatioprin och Purinethol används som remissionsinducerande behandling och underhållsbehandling vid ulcerös colit och crohns sjukdom.

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Reliv 500 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller: Paracetamol 500 mg. Beträffande hjälpämnen se

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER ALKOHOL OCH ANDRA DROGER 2015 05 21 ALKOHOL Absolut vanligast Överkonsumtion var tionde vuxen. Halland: 25 000 Missbruk eller beroende cirka 450 000. Halland 12 000 Beroende: lite olika uppgifter, mellan

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Multifaktoriellt Heritabilitet 77% Varaktighet symtom före 7 åå Kliniskt signifikant funktionshinder

Multifaktoriellt Heritabilitet 77% Varaktighet symtom före 7 åå Kliniskt signifikant funktionshinder Prima Vuxen Danderyds sjukhus Kriminalvårdsanstalten Norrtälje Ersta Diakoni BUP Västra Götaland Kort om ADHD Kort om Autismspektrum Vad skiljer vuxna med NPF från barn? Styrkor/svårigheter Problem i vardagen

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter 5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter Christian Rück, överläkare, med dr Mottagningen för Tvångssyndrom, Internetpsykiatrienheten Psykiatri Sydväst Karolinska Institutet, Rucklab.com christian.ruck@ki.se

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder. Ungdomar/vuxna med ADHD. Andra vanliga svårigheter ADHD. ADHD olika typer

Neuropsykiatriska funktionshinder. Ungdomar/vuxna med ADHD. Andra vanliga svårigheter ADHD. ADHD olika typer Ungdomar/vuxna med ADHD Neuropsykiatriska funktionshinder Överlappar varandra Pernilla Ekström Mob 0707 73 97 00 pernilla@hanteralivet.se www.hanteralivet.se Aspergers syndrom Tvångssyndrom Tourettes syndrom

Läs mer

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm.

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 150 mg Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 300 mg 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller moklobemid

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust.

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Medicinsk information 1 Rosenrot Ger energi, lugn och tålamod Flera studier under de senaste

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer