Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. En del av Landstinget Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg"

Transkript

1 Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling En del av Landstinget Gävleborg

2 Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar översättas med uppmärksamhetsstörning med överaktivitet. Om man har adhd har man så svårt att koncentrera sig, sitta still och/eller hejda sina impulser att det skapar problem i vardagen. Svårigheterna finns i olika grad hos olika personer. Symtom Om man har adhd har man svårt att hålla kvar uppmärksamheten kontrollera sina impulser vara lagom aktiv Många har också andra symtom, som problem med motoriken sen tal- och språkutveckling problem med att tolka sinnesintryck snabba humörsvängningar psykiska problem som stark oro, ångest eller depression Behandling Adhd går inte att bota, men det finns olika sätt att underlätta vardagen. Vad är adhd? Många barn kan ha svårt att sitta stilla eller att koncentrera sig, men är svårigheterna så stora att de skapar problem i vardagen kan det handla om ADHD. Man behöver inte ha alla de problem som tidigare nämnts. En del är exempelvis enbart hyperaktiva eller har koncentrationssvårigheter. Om man har ADHD har man så uttalade problem att de påverkar hela ens livssituation. Hur svårigheterna ser ut varierar i olika skeden av livet. Till exempel påverkar ålder, mognad och vilka erfarenheter personen gör i sin uppväxtmiljö hur problemen visar sig. ADHD har mest uppmärksammats hos barn men finns också hos ungdomar och vuxna. Nedsatt funktion i delar av hjärnan Trots att det pågår mycket och intensiv forskning är mycket fortfarande okänt om hur hjärnan fungerar. Ännu vet inte läkare eller psykologer allt om hur olika beteendeproblem hänger samman med hjärnans funktion. Orsakerna till adhd är därför i dag endast delvis kända. Svårigheter inom tre huvudområden Adhd är en diagnos som används för svårigheter inom tre huvudområden. De finns i olika grad hos olika personer. Den som har adhd har svårt att hålla kvar uppmärksamheten kontrollera sina impulser vara lagom aktiv.

3 Signalämnen har betydelse Bland ämnen som är viktiga vid adhd finns dopamin och noradrenalin. Om det finns för lite av dem eller om de fungerar dåligt i vissa delar av hjärnan, skapar det de symtom som är typiska för adhd. Ärftlighet och miljö påverkar När forskare har studerat varför adhd uppstår verkar ärftlighet vara den viktigaste faktorn. Man ärver vissa gener som styr uppbyggnaden av hjärnans olika delar. Därmed påverkas till exempel hur signalsubstanserna fungerar. Hjärnans utveckling påverkas förstås också av de upplevelser och erfarenheter som man har under sin uppväxt. Det innebär att både arv och miljö spelar en roll för hur problemen vid adhd visar sig. Hur vanligt är adhd? Adhd finns i alla kulturer och i alla sociala skikt. Ett stort antal vetenskapliga undersökningar från olika delar av världen har gjorts. En sammanvägning av resultaten visar att ungefär tre till sex av hundra barn i skolåldern har adhd. Vanligare hos pojkar Forskningen om barn och ungdomar med adhd har huvudsakligen varit inriktad på pojkar och kunskapen om adhd hos flickor är mindre. Utifrån de studier som finns verkar det vara två till tre gånger vanligare med adhd hos pojkar än hos flickor. Grundproblemen hos flickor med adhd är samma som hos pojkar, men de visar sig oftare som koncentrationssvårigheter än överaktivitet. Pojkar med adhd har oftare ett beteende som stör andra, medan flickorna har mer inåtvända symtom. Det kan vara dålig självkänsla, nedstämdhet eller olika kroppsliga symtom som ont i magen eller i huvudet. Lära sig leva med symtomen Många föräldrar som frågat läkare och psykologer om sina barns beteendeproblem fick tidigare lugnande besked om att symtomen vid adhd skulle försvinna under uppväxten, men aktuell forskning visar att de grundläggande svårigheterna kommer att finnas kvar hos de flesta under hela uppväxten, och hos vissa under hela livet i någon form. Ungefär hälften av dem som har adhd i skolåldern har kvar betydelsefulla symtom även efter tonåren. Man kan ha mer lindriga symtom som ändå kan ha betydelse, eftersom de påverkar vad man orkar med i arbetslivet och i nära relationer. En diagnos som väcker diskussion Idag finns vetenskapligt underlag för att förstå att adhd har en biologisk förklaring men att också sociala och psykologiska förhållanden har betydelse för individens aktuella problem. De som forskar inom området är i dag eniga om de basfakta om adhd som beskrivs i den här texten.

4 Många olika symtom Om man har adhd finns det tre slags problem som man i mer eller mindre hög grad har, nämligen uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet och som visar sig på olika sätt hos olika personer. Att ett barn har problem med något av detta betyder förstås inte att barnet måste ha adhd. Det finns många skäl till att ett barn kan ha svårt att koncentrera sig, ha svårt att sitta stilla eller att lyssna uppmärksamt. Störande förhållanden i omgivningen har förstås betydelse. Det kan också vara en reaktion på förhållanden i hem eller skola liksom vara orsakat av en kroppslig sjukdom. För att få diagnosen måste man ha haft symtom under en lång tid. Varje symtom ska också vara mycket mer påtagligt än vad man kan vänta sig utifrån ens ålder, kön och utvecklingsnivå. Särskilt viktigt är att svårigheterna kraftigt påverkar ens totala sätt att fungera och gör att man får problem både i skolan eller på jobbet och hemma. Funktionsnedsättningarna vid adhd kan vara mer eller mindre hindrande beroende på symtomens svårighetsgrad men också på personens resurser i övrigt, till exempel begåvningsnivå, vilka krav som ställs i miljön och på hur förhållandena runt omkring anpassats efter barnets eller den vuxnes behov. Svåra adhd-symtom inverkar på ett barns liksom på en vuxen persons hela vardag, på hur han eller hon fungerar i sina olika miljöer, i hemmet, i skolan eller på arbetet, i samvaro med andra och under fritidsaktiviteter. De som har mer lindriga problem kan med stöd och anpassningar leva ett liv som andra och klara sig bra när det gäller utbildning och arbete. Överaktiv eller oföretagsam Adhd kan delas in i tre undergrupper: Adhd av kombinerad typ, då barnet eller den vuxne har både stora uppmärksamhetsproblem och problem med överaktivitet och impulsivitet. Adhd med huvudsakligen hyperaktivitetimpulsivitet finns nästan enbart hos yngre barn och innebär att barnet är mycket aktivt och har svårt att sitta stilla men har bibehållen förmåga att vara uppmärksam på viktiga saker omkring sig. Adhd med huvudsakligen bristande uppmärksamhet innebär stora uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter men utan överaktivitet. Hos små barn Förskolebarn med adhd är oftast överaktiva. De är ständigt i rörelse, hoppar, springer och klättrar. När barnet får syn på något störtar det genast iväg för att undersöka saken. Barnet verkar inte medvetet om faror det utsätter sig för. Leken blir fort splittrad och samvaron med andra barn fungerar sällan bra. Det är vanligt att barnet har snabba humörsvängningar och reagerar med kraftiga utbrott, även vid små motgångar.

5 Eftersom barnets handlande är så oförutsägbart är det viktigt att någon vuxen finns i närheten. I skolåldern Barn som går i skolan är också ofta överaktiva. I många situationer kan barnet ha svårt att sitta stilla och tempot i leken blir snabbt uppvarvat. Barnet kanske pratar mycket och ljudnivån blir ofta hög. När barnet har kommit upp i skolåldern börjar omgivningen förvänta sig mer. Människor runt omkring räknar med att man ska förstå vad som är passande att säga och göra. Det förutsätts också att man ska kunna planera och ta ansvar för sina handlingar. Eftersom många som har adhd inte kan kontrollera sina impulser märks deras problem tydligare i skolåldern. Barnet klarar inte att vänta på sin tur utan avbryter och kommenterar, ofta innan det lyssnat färdigt och utan att förstå att andra blir irriterade. Att stå i kö, att vänta eller att tänka långsiktigt är ofta svårt. Det är också svårt att planera saker och att hålla fast vid och genomföra en idé. I stället dras barnet till sådant som ger en snabb tillfredsställelse utan stor ansträngning. I skolan ställs också krav på att barnet ska kunna koncentrera sig trots att det kanske händer mycket runt omkring. Om man har adhd blir man lättare störd än andra. Barnet hoppar från en sak till en annan och har svårt att bli klar med uppgifter. Barnet kan också ha uppmärksamhetsproblem och kan i stället beskrivas som dagdrömmare. Ofta kan barnet sitta i egna tankar och ha svårt att komma igång med olika uppgifter. Barnet kan också verka förvirrat och inte riktigt närvarande i det som sker. Språksvårigheter är vanligt Många små barn med adhd har en sen tal- och språkutveckling. I skolåldern kan det yttra sig i form av en språklig osäkerhet. Barnet kan ha svårt att hitta ord, att formulera sig i fullständiga meningar och att uttrycka sin vilja. Det kan göra det svårt för barnet att klara av konflikter. Barnet kan också ha svårt att uppfatta de ljud som bygger upp ord, fonemen. Då hör barnet inte att ord rimmar och det blir svårt att uttala ord rätt. Det blir också svårt att koppla ihop bokstäver med rätt ljud när barnet lär sig läsa. Det här är problem som är typiska för dyslexi läs- och skrivsvårigheter. Ungefär hälften av alla med adhd har stora läs- och skrivsvårigheter. Därför är det angeläget att utreda om ett barn med koncentrationssvårigheter också har lässvårigheter. Hetsigt humör och trots Många barn med adhd har svårt att tåla krav och förändringar. De möter ofta sina föräldrars uppmaningar med protester och starka känslor. När de känner sig frustrerade svarar de lätt med stora utbrott av ilska, även om det för en vuxen kan handla om småsaker. Det finns en risk för att protester och bråk blir ett mönster i samvaron mellan föräldrar och barn. Det kan som förälder vara svårt att orka vara förstående mot sitt barn och hitta bättre sätt att bemöta konflikterna på. Därför är det viktigt att föräldrarna får hjälp med att förstå och orka med barnets krävande beteende och att utveckla förhållningssätt som underlättar vardagen.

6 När problemen blir värre I tonåren kan mönstret med protester mot de närmaste i omgivningen utvecklas till ett mer allmänt avståndstagande mot auktoriteter. Det kan leda till att ungdomar med adhd får mer allvarliga sociala problem, till och med hamna i missbruk och kriminalitet. Därför är det viktigt att omgivningen uppmärksammar problemet i tid. Föräldrar och andra i omgivningen behöver hjälp med att försöka ändra det trotsiga beteendet medan det fortfarande går att påverka. Det är betydligt vanligare att pojkar utvecklar den här typen av utagerande beteende än flickor. Hos ungdomar Länge var uppfattningen att problemen av adhd skulle försvinna när man blev äldre. I dag vet forskarna att det sällan är så. De grundläggande problemen finns kvar i större eller mindre grad hos de flesta även i ungdomsåren och ända upp i vuxen ålder. Vissa problem, som svårigheter med att sitta stilla, minskar ofta medan koncentrationssvårigheter finns kvar. När ungdomar med adhd själva har beskrivit sina känslor, berättar många om en känsla av inre oro, en otålighet och otillfredsställelse som de inte riktigt förstår eller kan påverka. Otåligheten gör att de fort tröttnar på sådant som kräver tankemöda eller som är rutinmässigt och inte så spännande. De har svårt att upprätthålla koncentration under stillasittande aktiviteter, som att läsa eller lyssna i skolan. Många har fortfarande i ungdomsåren svårt att kontrollera sin sinnesstämning och sitt humör. Humöret svänger snabbt och man kan ha ett hett temperament eller kort stubin. Andra utmärks mer av sin oföretagsamhet och passivitet. De har svårt att komma igång med sina arbetsuppgifter eller dagliga rutiner. Saker blir bara inte gjorda. Ibland verkar de drömmande och tappar lätt tråden i samtal eller vid läsning. De har svårt för att upprätthålla energin om uppgifterna inte är väldigt motiverande. En del har också kvar sitt impulsiva sätt och sin oförmåga att se konsekvenserna av sitt handlande. De hamnar lätt i situationer som de i efterhand ångrar. Det innebär att de är mer beroende än andra ungdomar av att det finns vuxna i deras omgivning som förstår dem, ser dem och som bryr sig om vad de gör och hur de mår. Hos vuxna För de flesta vuxna med adhd handlar problemen framför allt om svårigheterna med koncentration och uppmärksamhet och mer om rastlöshet än överaktivitet. Man kan ha svårt för att komma igång och bli klar med en uppgift. I stället skjuter man upp det som borde göras. När behövs en utredning? Alla barn som misstänks ha adhd behöver inte gå igenom en utredning för att få rätt förståelse. Ibland kan det räcka med att till exempel en sjuksköterska vid BVC eller en skolpsykolog förstår problemet när en förälder beskriver sitt barn. Om föräldrarna känner att det räcker med det stödet för att kunna hjälpa barnet, behövs ingen mer ut-

7 redning. Samma sak gäller i skolan. Där kan en lärare kanske anpassa undervisningen så att barnet fungerar bättre. Då behöver barnet inte utredas för att få en diagnos som sammanfattar svårigheterna. Däremot bör ett barn som har symtom som allvarligt försvårar vardagen få möjlighet till en utredning. Den kan ge en bättre förståelse för barnets problem och leda till att det får lämplig hjälp. Även för oroliga vuxna kring barnet kan det vara till stor hjälp med en utredning som ger svar på olika frågor. Hur utredningen går till Om man som förälder misstänker att ens barn har adhd och vill ha hjälp, vänder man sig i första hand till barnavårdscentralen, skolhälsovården, en barnläkare eller en barnoch ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP. Då kan man få en första bedömning, och sedan inleds eventuellt en utredning av barnet. Det finns ingen specifik undersökning, vare sig medicinsk eller psykologisk, som kan avgöra om en person har eller inte har adhd. För att kunna ställa diagnosen, eller utesluta den, måste den som utreder lägga ett slags pussel. Den viktigaste delen är att utredaren skaffar sig en så noggrann bild av barnets sätt att fungera som möjligt. Det görs framför allt genom intervjuer med personer som känner barnet väl, i första hand barnets föräldrar, men också med barnets förskollärare eller lärare. I en utredning ingår dessutom samtal och observationer av barnet samt psykologiska test för att bedöma barnets förmåga till koncentration, problemlösning och allmänna utvecklingsnivå. Utredningen ska också visa om barnet har andra problem som blir en extra belastning. Det kan gälla motorik, språk och inlärningsförmåga. Det kan också handla om att upptäcka problem i familjen eller i närmiljön som försämrar chanserna till en bra hälsa och utveckling. För att utföra en heltäckande utredning kan det behövas medverkan av personer med olika kompetenser. Förutom läkare och psykolog behövs ibland också andra yrkeskategorier som pedagog, sjukgymnast, arbetsterapeut eller logoped. Oavsett om slutsatsen är att barnet har adhd eller inte, ska utredningen beskriva barnets svårigheter och resurser och vilket slags hjälp som barnet behöver. Att förstå är första steget mot hjälp. Man kan inte bota den avvikelse i hjärnans finaste funktioner som ligger bakom adhd-symtomen. Den viktigaste hjälpen för ett barn med adhd är att de vuxna omkring barnet förstår vilka svårigheter barnet har, och vad de beror på. Först då kan barnet mötas med realistiska förväntningar och krav. Föräldrar, förskolepersonal och lärare behöver lära sig hur de ska kunna hjälpa barnet i vardagen för att så få problem som möjligt ska uppstå. Stödinsatserna måste planeras långsiktigt och ofta måste många personer vara inblandade och samordna sina insatser. Föräldrautbildning På många håll i landet finns det särskilda kurser för föräldrar till barn som har adhd. Syftet är att ge föräldrar större kunskap om adhd för att det ska bli lättare att förstå sitt barns svårigheter och för att kunna hjälpa det. Eftersom föräldrautbildningen ofta sker i grupp, får man också en möjlighet att dela erfarenheter med andra som är i samma situation.

8 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN Föräldrautbildningar har visat sig kunna förbättra både barnens symtom och relationerna inom familjen. Det har däremot varit svårt att överföra resultaten från hemmiljö till skolan. Mediciner kan hjälpa Läkemedelsverket har utformat riktlinjer för läkemedelsbehandling vid adhd hos barn och ungdomar. Enligt riktlinjerna ska man först pröva med andra stödinsatser. Om de inte har hjälpt, och om symtomen allvarligt påverkar barnets eller den unges totala sätt att fungera, kan det vara aktuellt med mediciner. Medicinering ska alltid kombineras med andra stödåtgärder, som råd till föräldrar och anpassning i förskolan och skolan. Det är ovanligt att barn under sex år får medicin. Det finns flera mediciner som minskar symtomen vid adhd. De som har visat bäst effekt och samtidigt har ganska få biverkningar, är de som kallas för centralstimulerande medel. Hit hör läkemedlen Concerta, Ritalin, Medikinet och Equasym Depot som kan skrivas ut av psykiatriker, barnpsykiatriker, barnneurologer och vissa barnläkare. Behandling med centralstimulerande läkemedel är känd sedan 1930-talet. Flera studier har visat att de har god effekt på adhd hos barn. En annan medicin för behandling av adhd är Strattera. Det är inte ett centralstimulerande medel. Biverkningar Biverkningarna av centralstimulerande medel är oftast lindriga. De vanligaste är försämrad matlust, insomningssvårigheter och magont. Dessa biverkningar kan lindras om doseringen ändras. För en del kan medicinering med Strattera göra det lättare att somna. I sällsynta fall händer det att barnens psyke och beteende påverkas på ett negativt sätt. Då måste man oftast sluta med medicinerna även om det ibland kan det räcka med att man byter till ett annat liknande läkemedel. Flera studier har visat att det inte finns någon risk för att bli beroende av läkemedlen när de används som behandling av adhd. Mer information Det finns naturligtvis en massa information på internet om adhd. Ett bra ställe att börja på är riksförbundet Attention som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Produktion: Informationsenheten, Lednings- och verksamhetsstöd, Landstinget Gävleborg En del av Landstinget Gävleborg

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer