Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD"

Transkript

1 Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri

2 Sidan 2 Läkemedelsbehandling vid ADHD Ger god effekt på ADHD-symtom hos ca 70% Bättre fungerande i skola/studier, arbete, fritid, relationer, boende och familjeliv hos många! Ofta bättre effekt av andra insatser

3 Sidan 3 Varför mer än medicin? Medicin fungerar inte för alla Ingen/otillräcklig effekt Biverkningar Motvilja Barn och vuxna med ADHD har många behov som inte kan tillgodoses av medicin, t.ex: Kunskap om ADHD hos personen själv och nätverket Tips, strategier, färdigheter, hjälpmedel Ökad acceptans, ändrat tankemönster Träffa andra i liknande situation

4 Sidan 4? Komplement till läkemedel behövs! Ny forskning & kliniska erfarenheter av icke-farmakologisk behandling Insatser ännu inte tillgängliga för alla

5 Sidan 5 Innehåll Föräldrautbildningsprogrammet Strategi vid Habiliteringens ADHD-center vad ger det? Kognitivt stöd för barn & ungdomar - erfarenheter från projekt inom BUP Stöd & behandling inom vuxenpsykiatrin - mycket bättre än tidigare

6 ADHD-centers föräldrautbildning STRATEGI Anna Backman Leg psykolog

7 7 Anna Backman, leg. psykolog Vår syn på ADHD ADHD stor grupp Livslång funktionsnedsättning Påverkar hela familjen Kunskap gör skillnad Lära sig leva med och hantera

8 8 Anna Backman, leg. psykolog Vårt synsätt på familjen Kan: Själva bedöma och formulera sina behov Aktivt söka och ta till sig kunskap Ta eget ansvar för att påverka sin livssituation Vill: Bli bemötta med respekt och förståelse Få insatser utifrån vetenskapligt förankrad kunskap och beprövad erfarenhet

9 9 Anna Backman, leg. psykolog Vår uppgift Att erbjuda kunskap som kan göra skillnad i brukarnas vardag Att stärka brukarnas egna resurser att ta ansvar för sin livssituation och att få vardagen att fungera Att anpassa utformningen av våra insatser till brukarnas behov och önskemål

10 10 Anna Backman, leg. psykolog Vårt erbjudande - psykoedukation Kunskap om diagnosens innebörd Råd om hur man kan hantera och lösa praktiska vardagsproblem Strategier för att kompensera och kringgå svårigheter Information om samhällsstöd och hur man kan göra för att få ta del av dem Möjlighet att träffa andra och utbyta erfarenheter

11 Sidan 11 Anna Backman, leg. psykolog Föräldrakursen STRATEGI

12 Sidan 12 Anna Backman, leg. psykolog Grundkurs för föräldrar STRATEGI- programmet Fem tillfällen á tre timmar en gång/vecka Maxantal 35 deltagare (ca. 22 barns föräldrar) Separata kurser för föräldrar till yngre barn respektive tonåringar Separata kurser för föräldrar till barn/tonåringar med ADHD respektive ADD

13 13 Agneta Hellström Innehåll Veckovisa gruppträffar 5 lektioner Lektion 1. Värt att veta om ADHD Lektion 2. ADHD i familjen Lektion 3. Så hjälper du ditt barn att fungera bättre i vardagen Lektion 4. Så kan du förebygga och hantera konflikter Lektion 5. Samhällets stöd

14 Sidan 14 Anna Backman, leg. psykolog Kapacitet barn/tonår - STRATEGI Yngre barn: 16 kurser/ år familjer Tonår: 12 kurser/ år familjer I genomsnitt 35 deltagare/22 familjer per kurs

15 Utvärdering av grundkurs för föräldrar till barn och tonåringar med ADHD och ADD I ganska hög grad 10% I viss mån 3% Inte alls 0% 15 Anna Backman, leg. psykolog - ADHD-center I vilken grad har kursen som helhet gett dig ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen? I hög grad 27% I mycket hög grad 60% Statistik från hösten 2013 n=100

16 16 Anna Backman, leg. psykolog - ADHD-center 1. 1 Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen 1.2 Strategier för att bemöta barnet/tonåringen i vardagen I ganska hög grad 10% I viss mån 3% Inte alls 0% I viss mån 3% Inte alls 0% I hög grad 27% I mycket hög grad 60% I ganska hög grad 21% I hög grad 40% I mycket hög grad 36% n=100 n= Bättre kunskap om samhällets stödinsatser I viss mån 7% I ganska hög grad 21% Inte alls 1% I mycket hög grad 26% I hög grad 45% 1.4. Stöd och erfarenhetsutbyte med andra föräldrar I ganska hög grad 15% I viss mån 4% I hög grad 34% Inte alls 0% I mycket hög grad 47% n=100 n=100

17 Anna Backman, leg. psykolog - ADHD-center Tycker du att kursen har haft någon effekt? -Om ja, ge gärna ett exempel på en eller flera sådan situationer 17 Nu förstår jag mig själv och min dotter på ett bättre sätt, jag ser hela bilden av handling och konsekvenser Förälder till ett barn med ADHD Jag börjar förstå min dotter mera i hur hon ser på saker och ting, hur hon upplever sin skola. Tidigare tyckte jag bara att hon hade svårt att lära sig! Förälder till ett barn med ADD Minskat antal småkonflikter i vardagen. Mer struktur i vardagen Förälder till ett barn med ADHD Tålamod genom högre förståelse. Bättre kvällsrutin och planering Förälder till ett barn med ADD Jag har slutat tjata och ställa för höga krav, accepterat min son, att han är som han är. Hela familjen mår mycket bättre. Vi har lärt oss at tänka positivt så framtiden ser inte så mörk ut längre Förälder till en tonåring med ADD Jag förstår min son bättre nu och kan hantera mina egna känslor på grund av det Förälder till tonåring med ADHD

18 Stöd & behandling inom psykiatrin för vuxna med ADHD Annika Brar Psykiater

19 Sidan 19 Vuxna med ADHD 2-4 % av befolkningen 20 % av patienter inom allmänpsykiatrin ADHD har uppmärksammats inom vuxenpsykiatrin först de senaste åren Utredning, diagnos behandling, stöd

20 Sidan 20 Behov hos vuxna med ADHD Utredning, diagnos Information, kunskap om ADHD & samhällets stöd Medicin för symtomlindring Lära sig hantera kvarvarande symtom & svårigheter Rastlöshet, impulsivitet, känslostormar, planering & organisation, arbetsminne, andra exekutiva svårigheter Behandling för samtidiga problem Depression, ångest, sömnproblem, missbruk, kroppslig ohälsa Hjälp att få vardagen att fungera Jobb, ekonomi, fritid, boende, vänner, familj, hälsa Träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter & tips

21 Sidan 21 Behov av behandling & stöd varierar mellan individer! Olika grad av ADHD-symtom Olika andra svårigheter & styrkor Olika personlighet, psykosocial & kulturell situation, stöd från omgivningen etc. Behandling & stöd ska ges utifrån personens svårigheter, behov & egna önskemål!

22 Riktlinjer för behandling & stöd vid ADHD, ex.

23 Sidan 23 Rekommenderade insatser Multimodal behandling Psykosociala, pedagogiska och medicinska insatser kombineras efter behov Målet är att minska symtom förbättra fungerandet förebygga sekundära problem

24 Psykiatrins uppdrag för vuxna med ADHD i Stockholms län Utredning, diagnostik Utbildning & info om ADHD Läkemedelsbehandling Psykologisk behandling Kognitivt stöd Behandling av psykiatrisk samsjuklighet Samordning av insatser med kommun, AF, FK m.fl. Info & stöd till närstående, särskilt minderåriga barn

25 Utbildning & information: Psykopedagogiska insatser Personen själv och närstående behöver kunskap om ADHD, konsekvenser, möjligheter till behandling, samhällets stöd, råd om strategier etc. Kurs för personer med ADHD och närstående Bör erbjudas alla nydiagnostiserade Inom psykiatrin, vid habiliteringens ADHD-center < 25 åå Basen för all annan behandling

26 Ex. på ADHD-kurs: PEGASUS Utvecklad och prövad inom Stockholms läns landsting Målsättning: Öka kunskaper om ADHD inkl. information om strategier, behandlingar och stöd som kan göra det lättare att leva med ADHD 8 kursträffar Man går kursen tillsammans med en närstående Föreläsningar, gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte deltagare med ADHD närstående

27 Teman för kursen 1. ADHD hos vuxna en introduktion 2. Läkemedel och psykologisk behandling 3. Livsstilsfaktorer: Stress, motion, kost, sömn 4. Struktur i vardagen 5. Leva med ADHD acceptans och förändring 6. ADHD i relationen 7. ADHD i arbetslivet 8. Samhällets stöd

28 PEGASUS forskningsprojekt (T Hirvikoski, E Waaler m fl) Första gruppen 2009 Större öppen studie Randomiserad kontrollerad studie Totalt ca 300 deltagare (14 grupper) Sammanfattning av öppna studiefasen (ca 100 deltagare) Passar de flesta vuxna inom psykiatrin med ADHD De flesta fullföljer kursen och kommer till de flesta kurskvällarna Deltagare med ADHD och närstående har varit lika nöjda Kunskaperna om ADHD har ökat Relationen mellan individen med ADHD och den närstående som man gått kursen med har förbättrats Upplevd närståendebörda har minskat

29 Sidan Psykologisk behandling KBT speciellt anpassad för ADHD God effekt på ADHD-symtom och samtidig ångest, depression Vetenskapligt utvärderade metoder med svensk manual: Gruppbehandling (Hesslinger) Individuell behandling (Safren) Finns vid allt fler psykiatriska enheter

30 Ex på psykologisk behandling/kbt: DBT-baserad färdighetsträning i grupp för vuxna med ADHD Sidan 30 Baserad på behandling för emotionell instabilitet (Linehan) Modifierad för vuxna med ADHD (Hesslinger, Philipsen, & Richter) Färdighetsträning i grupp, korttidsbehandling +

31 Vetenskaplig utvärdering av DBT-baserad färdighetsträning i grupp för vuxna med ADHD i SLL Sidan 31 Genomförbarheten var god Deltagarna var väldigt nöjda Färdighetsträning mer logisk, känns säkrare att metoden hjälper jämfört med löst strukturerad diskussiongrupp ADHD-symtomen minskade hos dem som gick i färdighetsträning

32 Individuell KBT Gruppbehandling t.ex DBT-baserad färdighetsträning ADHD-kurs för vuxna med ADHD och deras närstående Utredning och diagnos

33 3. Kognitivt stöd / struktur i vardagen Strategier, hjälpmedel, smartphones, appar mm Underlättar i studier/arbete, hemma, på fritiden Konsumentprodukter, förskrivningsbara hjälpmedel Rådgivning, utprovning och förskrivning av arbetsterapeut inom psykiatri / primärvårdsrehabilitering Strukturgrupper på vissa enheter Sidan 33

34 Sidan Samordning med kommun, AF, FK m.fl. Behov av stöd utanför sjukvården hos vuxna med ADHD I hemmet Kommunala insatser, ex. boendestöd Vid studier Folkhögskolor, vuxenutbildning, högskolor Hitta och behålla ett arbete Arbetsförmedlingen / AF unga FH Försörjning AF / FK / socialtjänsten Stöd till närstående Kommunernas anhörigstödjare Samordning av insatser Case manager / coach / personligt ombud Intresseföreningen Attention

35 Viktiga budskap Multimodal (farmakologisk + icke-farmakologisk) behandling rekommenderas för vuxna med ADHD i Sverige och internationellt Behandlingsmanualer för psykopedagogiska och psykologiska metoder finns på svenska Närstående bör involveras Kunskap om & tillgång till icke-farmakologisk behandling varierar - men ökar snabbt inom psykiatrin!

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar En enkätundersökning av Riksförbundet Attention 2011-05-04 Undersökningen är ett led i uppföljningen av att det den 1 juli 2009 infördes

Läs mer

Kursprogram våren 2013

Kursprogram våren 2013 Kursprogram våren 2013 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

utveckling och framtid

utveckling och framtid BeroendEvårdens utveckling och framtid vilka utmaningar står vi inför? Dokumentation från jubileumskonferens i Göteborg 17 oktober 2014 när Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fyller 10

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående - En kartläggning i Halland 2008 Annelie Georgsson Meddelandeserien 2008:5 FoU/Äldreomsorg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer