Vid utredning och behandling av ADHD och autismspektrumstörning hos vuxna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid utredning och behandling av ADHD och autismspektrumstörning hos vuxna"

Transkript

1 Riktlinje Vid utredning och behandling av ADHD och autismspektrumstörning hos vuxna Syfte Att få en kvalitetsmässigt likvärdig utredningsgång inom hela Psykiatriförvaltningen. Mål Arbeta enligt riktlinjerna från socialstyrelsen. Minska väntetiderna till utredning. Giltighet From 15 mars 2015 Ansvarig för dokumentet Mona Lövmo processledare NP-processgrupp Revideras och följs upp Vid behov eller senast 1 mars 2016 Beslutsdatum Beslutat av Psykiatriförvaltningens ledningsgrupp

2 Rutin vid utredning och behandling av ADHD och autismspektrumstörning hos vuxna Inledning ADHD och autismspektrumstörning kan betecknas som funktionsnedsättningar som debuterar i barnaåren. ADHD kännetecknas av uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och hyperaktivitet. Autismspektrumstörning karaktäriseras av brister i social interaktion och kommunikation samt stereotypt beteende. Hos en del personer med ADHD eller autismspektrumstörning förekommer samtidigt någon form av samsjuklighet så som personlighetsstörning, ångest- och depressionstillstånd, tvång, bipolär sjukdom, Tourettes syndrom och missbruk- eller beroendeproblem. Samsjuklighet kan komplicera både diagnostik och behandling och måste tas i beaktande. Bakgrund Från att det år 2000 i stort sett inte alls fanns några vuxna patienter med ADHD eller autismspektrumstörning på de psykiatriska mottagningarna utgör de idag mellan % av alla patienter. NP-processen är en av Landstinget i Kalmar läns sex prioriterade processer. Efterfrågan på NP-utredningar har de senaste åren ökat rejält med långa väntetider som följd. Denna utredningsrutin syftar till att få en likvärdig utredningsgång inom hela Psykiatriförvaltningen. Underlaget är framtaget av en tvärprofessionell arbetsgrupp under ledning av en processledare. Utredningsarbetet är uppdelat i basutredning och fördjupad utredning. Detta för att de ganska tydliga ADHD-patienterna och de med autismspektrumstörning ska kunna få en snabbare utredningsgång. De som kräver en mer djupgående psykologisk utredning kan komma snabbare till utredning. Utredning Eftersom prevalensen (förekomsten) av ADHD är betydligt högre hos den vuxna befolkningen jämfört med autismspektrumstörning, 4-5 % jämfört med %, har processens tyngdpunkt varit på utredning av ADHD, men utredningsgången är även tillämplig på autismspektrumstörning. I Socialstyrelsens broschyr; Riktlinje för utredning och diagnostik förklarar man att utredning för ADHD är aktuell om en vuxen person har stora koncentrationssvårigheter och andra symtom som kan förknippas med ADHD och som skapar allvarliga problem i vardagen. Utredningen syftar till att öka förståelsen för personens svårigheter samt att ge underlag för adekvat bemötande, behandling och planering av stödinsatser. Vid utredningen samlar man in och värderar information från olika källor för att därefter ta ställning till om svårigheterna bäst kan förklaras med diagnosen ADHD eller om de har andra orsaker. Utredningen ska också belysa hur personen fungerar i olika vardagssituationer, personens kognitiva och

3 intellektuella förutsättningar, om det finns andra svårigheter eller tillstånd som behöver uppmärksammas samt vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i närmiljön. Utredningen kan få olika utformning och omfattning beroende på hur komplex problembilden är. Följande moment bör utgöra minimum vid en NP-utredning sjukdomshistoria genom intervju med personen som utreds intervju med föräldrar och andra anhöriga medicinsk undersökning samlad bedömning skriftligt utlåtande återföring av utredningen till personen själv, anhöriga och vid behov andra verksamheter som ansvarar för stöd Vid fortsatt utredning tillägg av följande moment kartläggning av hur personen fungerar i vardagsaktiviteter, arbetsterapeutbedömning psykologisk utredning Viktigt att tänka på! Innan en utredning startar ska ett nybesök ha ägt rum där man kartlägger individens symtom, suicidrisk och självskadeproblematik och om det finns skäl att starta en utredning. Om patienten redan är känd på mottagningen ska det finnas remiss/utförlig frågeställning i Cosmic. BASUTREDNING: Åtgärdskod: AA060 Sjuksköterska/kurator Får patientens godkännande att rekvirera handlingar och journaler från andra aktörer. Mallen finns på A-Ö-listan under N: NP godkännande ADHD Patientintervju enligt mall som tagits fram. Finns på A-Ö-listan. Åtgärdskod: AV018 Anhörigintervju enligt mall som tagits fram. Finns på A-Ö-listan. Åtgärdskod: AV018 Skattningsskalor: WURSS, ASRS, RAADS-80, AUDIT-C och DUDIT (samtliga formulär finns på A-Ö-listan).

4 Sjuksköterska Strukturerad hälsointervju enligt mall i Cosmic. Åtgärdskod: DV030 Puls, blodtryck, vikt och längd. Utfärda provtagningsunderlag i Cosmic, (tyroidea, leverprover, el-status och Hb) Läkarbesök hos psykiater Somatisk anamnes penetreras, ev fler somatiska undersökningar/ provtagningar ordineras för uteslutande av differentialdiagnoser. Psykiatrisk anamnes och bedömning. Teamkonferens Åtgärdskod XS008 Läkare, en psykolog och alla som deltagit i utredning sammanfattar resultatet och sätter diagnos. Finns oklarheter går patienten vidare till en fördjupad utredning, vilken leg. psykolog ansvarar för. Återföring av utredningsresultat till patient Åtgärdskod XS007 Muntlig genomgång görs av läkare/ssk/kurator av slutsatser från utredningen, en sammanfattning lämnas skriftligen (A-Ö-listan: NP Sammanfattning). Diagnos - vidare till behandling. Oklar diagnos till fördjupad utredning. Ingen diagnos avslutas. FÖRDJUPAD UTREDNING: Psykolog Åtgärdskod: AA085 ADHD: WAIS-4 CPT-test AUTISM: ADOS 2, modul 4 WAIS-4 Arbetsterapeut Funktionsbedömning, Åtgärdskod: AV118 PRPP m fl Teamkonferens Åtgärdskod XS008 Alla inblandade samt läkare, diagnos sätts och ev. behandlingsföslag.

5 Återföring till patient och ev. anhörig Åtgärdskod XS007 Muntlig och skriftlig sammanställning görs av läkare/psykolog (A-Ö-listan, N; NP sammanställning) BEHANDLING Enligt Socialstyrelsens bedömning bör följande insatser kunna erbjudas: Specialiststöd och behandling till vuxna. Psykopedagogik i form av utbildning om diagnosen till den vuxna själv och dennes närstående Relevant informationsmaterial Psykologisk behandling baserad på KBT Kognitivt stöd inklusive hjälpmedel Behandling av tillkommande svårigheter En fast vårdkontakt En skriftlig vårdplan och uppföljning Socialt stöd (kommunens ansvar): Följande insatser kan vara aktuella till individer med grava funktionsnedsättningar: Stöd i hemmet, t ex boendestödjare Ekonomiskt bistånd och budgetrådgivning Arbetsförberedande insatser Personligt stöd i form av kontaktperson, Case Manager eller personligt ombud Stöd och behandling vid missbruk och beroende ÅTERBESÖK/UPPFÖLJNING Åtgärdskod: XV007 För att underlätta kommande registrering i BUSA ska mallen Strukturerad uppföljning användas i Cosmic. (I framtiden kommer den att vara kopplad direkt till kvalitetsregistret, med en knapptryckning förs alla uppgifter över till BUSA). LÄKEMEDELSBEHANDLING Rekommendationer om läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna enligt Socialstyrelsen Socialstyrelsens dokument innehåller rekommendationer om erbjudande av behandling med centralt verkande sympatomimetika vid följande diagnoser: ADHD ADHD och samtidigt substansbruksyndrom

6 ADHD och samtidig autism ADHD och samtidig egentlig depression ADHD och samtidigt ångestsyndrom ADHD och samtidiga bipolära syndrom Vid ADHD och samtliga tillstånd ovan med två diagnoser rekommenderar Socialstyrelsen behandling med centralt verkande sympatomimetika (centralstimulantia) till vuxna med ADHD. Läkemedelsbehandlingen bör erbjudas som en del i ett behandlingsprogram. Beprövad erfarenhet talar för att individer med ADHD, både barn och vuxna, har nytta av behandling med centralt verkande sympatomimetika som lindrar ADHD-symtom och att behandlingen bidrar till en bättre livskvalitet. Vanliga biverkningar som bör beaktas vid uppföljning av medicinering är illamående, buksmärtor, nedsatt aptit, viktnedgång, muntorrhet, sömnproblem, huvudvärk och pulsökning. Hos vuxna män är erektil dysfunktion en vanlig biverkning vid behandling med atomoxetin. Erfarenhet talar för medeldosen hos vuxna som behandlas med metylfenidat är 1 mg/kg kroppsvikt. Insättning sker regelmässigt med lägsta dos ca 20 mg x 1. Dosen utvärderas efter 1 vecka och därefter ställningstagande till doshöjning, vilket sedan utvärderas på nytt efter 1 v, osv. Dosintervallet bedöms erfarenhetsmässigt att vara mellan mg. När en dos på morgonen av långtidsverkande metylfenidat är otillräcklig, kan det vara aktuellt att pröva tvådos. De olika preparatens verkningstid behöver då beaktas. När det finns risk för sidomissbruk eller försäljning behöver medicineringen kontrolleras strikt och även kontroll av drogtester ske regelbundet. Vid återfall rekommenderas minst 2 veckors dokumenterad drogfrihet innan medicinering återupptas. Ifall det finns en aktuell missbruksanamnes, bevis eller starka misstankar på pågående missbruk, sidomissbruk eller försäljning ska patienten remitteras till beroendemottagning för delning av läkemedel och täta urinprov. På de enheter i länet som saknar subspecialiserade beroendemottagningar krävs lokala lösningar i samverkan med socialtjänst och primärvård. REFERENSER Utredning och diagnostik av ADHD, hos vuxna. Kort om ADHD hos vuxna. Stöd till barn, ungdomar och vuxna ett kunskapsstöd.

7 Läkemedelsbehandling av ADHD hos barn och vuxna - stöd för beslut om behandling - remissversion. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Stöd för beslut om behandling Kompletterande kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd. Socialstyrelsen, 2014 Utredning

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01 Version nr Diarie nr År/löp nr 2 Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Vårdprogram vid ADHD Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 2010-08-27 Upprättad

Läs mer

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD 1 2013-12-04 Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD För det första vill vi be om ursäkt för att man vid informationen har talat om att Socialstyrelsen har ställt

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder vårdprogram Neuropsykiatriska funktionshinder Vårdprogram för vuxna patienter med neuropsykiatriska funktionshinder Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Vilka patienter? 4 3 Bemötande 4 4 Utredning 4 5

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

SFBUPs Riktlinje ADHD

SFBUPs Riktlinje ADHD 2015-02-06 1 SFBUPs Riktlinje ADHD Svenska Föreningen för Barn- o Ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Gunilla Granholm, leg psykolog Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri, med. dr Marcus Westin,

Läs mer

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport. ~.6 Jä.mtlandS Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (2) 2012-01-16 Dnr REVj17j2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Granskning av n (BUP) På vårt uppdrag

Läs mer

Kliniska riktlinjer - adhd

Kliniska riktlinjer - adhd 1 Kliniska riktlinjer - adhd (Arbetsgrupp psykolog Jan Johansson, ST-läkare Nina Delling och överläkare PeO Andersson samt referensgrupp psykolog Bengt Andersson, överläkare Anna Santesson och chefsöverläkare

Läs mer

Kliniska riktlinjer adhd

Kliniska riktlinjer adhd Kliniska riktlinjer adhd 2012 Kliniska riktlinjer adhd Innehåll 1. Syfte 3 2. Genomförandeplan 3 3. Klinisk bild 3 4. Utredning 5 Basnivå 6 Medelnivå 7 Extranivå 8 5. Behandling 9 Behandling av lindrig

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Läkemedelsbehandling av ADHD

Läkemedelsbehandling av ADHD Ny rekommendation Den 19 maj 2008 anordnade ett expertmöte med syfte att ta fram rekommendationer för farmakologisk behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet).

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Behandlingsprogram Alkoholprogrammet

Behandlingsprogram Alkoholprogrammet Behandlingsprogram Alkoholprogrammet Beroendemottagningen verksamhetsområde beroende- och neuropsykiatri Behandlingsprogrammet för alkoholberoende och alkoholmissbruk är framtaget under år 2011-2012 vid

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdomar för personer över 65 år i Haninge kommun Tungelstahälsan Brandbergens vårdcentral rudans vårdcentral Vendelsö vårdcentral Haninge kommun

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Klaradokumentet. Om nivådifferentierad neuropsykiatrisk utredning

Klaradokumentet. Om nivådifferentierad neuropsykiatrisk utredning Klaradokumentet Om nivådifferentierad neuropsykiatrisk utredning Vägledningsdokument inom Vuxenpsykiatrin och Beroendecentrum Stockholm - Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Klaradokumentet kan komma

Läs mer

Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken Lokalt vårdprogram Demens Värmdö

Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken Lokalt vårdprogram Demens Värmdö Lokalt vårdprogram Demens Värmdö Ett samarbete mellan Kommunen, primärvården och Nackageriatriken 1 Innehåll Arbetsgrupp... 2 Bakgrund... 3 Mål... 3 Övergripande inriktning... 3 Processkarta... 4 I Värmdö

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11 Information från Läkemedelsverket Årgång 20 NummeR 1 februari 2009 ny rekommendation...11 Foto: Sjöberg Bild Läkemedelsbehandlingen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ska vara en del i

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Jämställd vård - Barn och ungdomar med ADHD

Jämställd vård - Barn och ungdomar med ADHD Revisionsrapport Jämställd vård - Barn och ungdomar med ADHD - fokus på flickornas situation Norrbottens läns landsting April 2010 Jan-Erik Wuolo, Certifierad kommunal revisor Andreas Jönsson, Revisionskonsult

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer