Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet"

Transkript

1 Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

2 Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet att tjäna pengar på företagande ska det finnas incitament att starta och rimliga villkor för att driva företag. Trots att alla partier vill vara småföretagens bästa vänner går det därvid att urskilja en avgörande skillnad mellan förslagen. Alliansens förslag om det utbyggda lärlingssystemet, lärlingsprovanställning, RUT, mentorskap och entreprenörskap i skolan framstår som mer genomtänkt och genomgripande när det gäller att förändra attityder till företagande och villkoren för småföretag. De rödgröna kontrar med en sänkning av arbetsgivaravgiften, som dock totalt sett innebär en höjning eftersom den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar slopas. Däremot vill de utöka ROT-avdraget och satsa ytterligare 100 Mkr i Tillväxtverkets program Forska&Väx för att gynna innovation. De rödgröna når dock sammanslaget i sin helhet inte ända fram i sin ambition.

3 Näringspolitiska förslag inför valet Alliansen och de rödgröna har huvudsakligen i vårpropositionen respektive vårmotionen och i sina valprogram lagt fram sina förslag för ett bättre företagsklimat inför kommande mandatperiod. Partierna kan avvika i sina förslag sinsemellan. Vad som är redovisat nedan är de båda blockens samlade förslag. Alliansen FöretagarFörbundet anser att det är bra att alliansen har uppmärksammat de tillväxtskadliga skatterna - bland annat bolagsskatten, arbetsgivaravgiften, värnskatten, och expertskatten. Dessutom vill alliansen om ekonomin tillåter genomföra ytterligare lättnader i form av riskkapitalavdrag och FoUavdrag. Samtidigt är vi negativa till att alliansen inte ser det som möjligt att under kommande mandatperiod genomföra dessa ändringar. FöretagarFörbundets undersökningar visar att det främst är två åtgärder som kommer leda till fler anställningar och större lönsamhet i landets småföretag sänkt arbetsgivaravgift och slopat sjuklöneansvar. Men ingen av dessa åtgärder är prioriterade i alliansens valmanifest Totalt ger vi alliansens förslag samlingsbetyget tre kronor av fem möjliga De rödgröna FöretagarFörbundet välkomnar flera av förslagen i de rödgrönas valmanifest framför allt den utlovade sänkningen av arbetsgivaravgiften. Samtidigt är innehållet tandlöst, det saknas skarpa förslag och besked. Flera av förslagen väcker frågetecken såsom rätten till heltidsanställning, årlig lönekartläggning samt lagstiftning om att försvåra visstidsanställningar och anlitande av bemanningsföretag. Risken finns också att de ökade skatterna för företagen kommer återspeglas i dyrare produkter för konsumenterna med ökad inflation som följd. Stigande inflation och högre räntor riskerar också att försvaga återhämtningen i ekonomin och göra det fortsatt svårt för småföretag att låna pengar. Totalt ger vi de rödgrönas förslag samlingsbetyget två kronor av fem möjliga

4 Genomgång av förslagen: Hur ser vi då på de individuella förslagen? I tabellen nedan ger vi en kort kommentar till varje enskilt förslag. Vad förslagen innebär enligt respektive block kan läsas sist i respektive del. Alliansens förslag Förslag: Kommentar: Betyg: Utökat och reformerat lärlingssystem Lärlingsprovanställning Jobbpaket för aktivitet RUT och ROT Utvecklad rådgivning och mentorskap till företagare Nystartskontor Olika satsningar för att hålla ihop Sverige. Satsningarna på entreprenörskap i skolan ska utvecklas. Antalet lärlingsplatser på gymnasiet och yrkesvux ska utökas. Möjlighet att gå lärlingsutbildning inom komvux. Bra förslag men samarbetsvilja från arbetsmarknadens parter krävs. En ny anställningsform ska skapas. Hur är upp till arbetsmarknadens parter. Vi hoppas verkligen att båda parter driver på i denna viktiga fråga. Lärlingar är viktiga för småföretagen. Satsning på coachning, praktik och utbildning ger nya platser under 2011 och En satsning som på sikt kommer öka matchningen på arbetsmarknaden och gynna småföretagen. Avdragen behålls även under nästa mandatperiod vilket är mycket bra för sysselsättning, jämställdhet och tillväxt. Information och rådgivning till småföretagare, i synnerhet med invandrarbakgrund. Även information och råd om etablering av företag och mikrolån. Välkommet. Fortsatt satsning på nystartskontor i områden där behoven är som störst. En one stop shop med information om företagande från kommuner och myndigheter i kombination med rådgivning. Bra satsning som hjälper många med utländsk bakgrund. Landsbygdsutveckling bestående av bl.a. satsningar på transportsystem. Ska ge tillgång till god service och goda elektroniska kommunikationer. Satsningarna på yrkesutbildning fortsätter och yrkeshögskolan utvecklas. Bra satsningar för förstärkt konkurrenskraft och en bättre matchning mellan jobb och utbildning. Borde dock permanentas i hela skolplanen.

5 Förslag: Kommentar: Betyg: Insatser för exportfrämjande förstärks och inriktas mot små och medelstora företag. Utredning om företagsbeskattningssystemet Fortsatt regelförenklingsarbete. Arbetet vidgas till kommunal och regional nivå. Särskild satsning på kvinnligt företagande En statlig fond för investeringar i Norrlands inland Inlandsinnovation kommer att inrättas. Ett nytt starta-eget-bidrag införs Enligt undersökningar upplever ca 50 procent konkurrens från utlandet idag. Lättnader sker nu på skattesidan vilket är bra. I synnerhet skatteavtalen behöver uppdateras. En utredning ska tillsättas under nästa mandatperiod. Ett bra förslag eftersom skattesystemet blivit väldigt svårgenomträngligt sedan förra genomgången En stor del av myndighetsutövningen som påverkar småföretagens vardag finns på kommunal och regional nivå. Förslaget visar att regeringen satsar helhjärtat på detta. Vi behöver få fler kvinnor som startar och driver företag. Satsningen fortsätter över nästa mandatperiod. Kvinnor och män har dock samma drivkrafter för företagande varför allmänna satsningar är bättre. Förhoppningsvis är fondens huvudsyfte att förbättra för småföretagen. Vi ser snarare fonden som landsbygdsstöd än statligt riskkapital. Pengarna bör gå till inkubatorer för bästa utfall för företagandet. Bättre att satsa allmänt. Bidraget avser gälla för äldreomsorgens medarbetare. Kompletterar LOV bra. Fler anställda borde ges möjlighet att få starta-eget- bidrag. Reformer om ekonomin tillåter: Sänkt restaurangmoms Diverse lättnader Kommentar: Restaurangmomsen sänks från 25 till 12 procent om ekonomin tillåter. Förslaget kommer öka konsumtionen samt andelen vita jobb. Skattemoralen förbättras. Lättnader i form av åtgärder inom bolagsskatten, arbetsgivaravgifter, värnskatten, riskkapitalavdrag, FoU-avdrag och expertskatt. Förslag som ska utredas: Nystartszoner Kommentar: Incitament med skattelättnader för den som startar företag i socialt utsatta områden. En intressant idé som behöver utredas vidare.

6 Förslag som ska utredas: Förstärkta innovationsinsatser Kommentar: För effektivare och mer miljövänlig produktion. Konkurrenskraften kommer stärkas. Frågan är uppe på agendan även om det inte finns några konkreta förslag. Beskrivning av de förslag som ska genomföras eller utredas Här följer alliansens egen beskrivning av förslagen. Texten nedan återspeglar alltså inte FöretagarFörbundets egen bedömning av förslagen utan återges för att läsaren snabbt ska få en bild av vad förslagen innebär rent konkret. 1. Utökat lärlingssystem Alliansen vill utöka antalet lärlingsplatser på gymnasiet från till till och med Utöver det skapas möjlighet för personer att gå lärlingsutbildning inom komvux. Praktiska utbildningar ska uppvärderas och förstärkas. Gymnasieskolan reformeras. Yrkes- och lärlingsutbildningar inom gymnasieskolan ska utvecklas. Det ska bli möjligt att gå en gymnasial lärlingsutbildning och samtidigt vara anställd där den praktiska delen av utbildningen är förlagd. 2. Lärlingsprovanställning Förslaget innebär att personer upp till 23 år ska kunna anställas med en lärlingsprovanställning i upp till 18 månader. Villkoren ska regleras på sedvanligt sätt på svenska arbetsmarknaden genom kollektivavtal. Arbetsgivaren ansvarar för att anställningen ges ett utbildningsinnehåll. De nya lärlingsjobben ska växa fram genom branschöverenskommelser mellan parterna och därmed anpassas efter behoven i respektive område. 3. Jobbpaket för aktivitet Jobbpaketet innebär insatser för korttidsarbetslösa, långtidsarbetslösa och ungdomar. Paketet innebär förutom fler platser inom arbetspraktik, coachningsplatser och fler platser i folkhögskolan. Dessutom införs ett särskilt anställningsstödet för långtidsarbetslösa; taket för ersättning till arbetsgivaren höjs från 750 kronor till 890 kronor per dag upp till 85 procent av lönekostnaden. Samtidigt förlängs kvalifikationstiden från 14 till 24 månaders arbetslöshet för dem som ska anställas med stödet. Vidare innebär förslaget att ett handledarstöd på 50 kronor per dag införs för de tre första månaderna. Totalt kostar satsningen 3 miljarder kronor varav det särskilda anställningsstödet 1,4 miljarder kronor. 4. RUT och ROT Avdragen för hushållsnära tjänster och för ombyggnad och renovering av hemmen kvarstår oförändrade under nästa mandatperiod. 5. Utvecklad rådgivning och mentorskap Information och rådgivning riktad till främst små och medelstora företag. Ett särskilt uppdrag ges också för rådgivning och mentorskap rörande invandrares företagande, inklusive information om mikrolån. Satsningen på utvecklad rådgivning och mentorskap omfattar cirka 30 miljoner per år från 2011 och totalt under mandatperioden cirka 120 miljoner kronor.

7 6. Nystartskontor Nystartskontoren är så kallade one stop-shops där den sökande ska kunna få all den kunskap och hjälp han eller hon behöver från myndigheter, kommun och rådgivningsaktörer för att kunna starta ett företag. Kontoren har etablerats i kommuner eller stadsdelar präglade av stort utanförskap i form av exempelvis låg förvärvsfrekvens, stor andel invånare beroende av försörjningsstöd samt högt ohälsotal. I många sådana områden är personer med utländsk bakgrund överrepresenterade och inflyttningen av nyanlända invandrare stor. 7. Landsbygdsutveckling Ett antal infrastrukturprojekt genomförs för att få ett sammanhållet och väl fungerande transportsystem. Infrastrukturplaneringen ska ha ett transportslagsövergripande perspektiv där väg, järnväg, flyg och sjöfart ska fungera tillsammans, underhållsinsatser av väg och järnväg ska fortsätta att förbättra transportsystemets tillgänglighet och kvalitet, insatser görs för att möjliggöra en utveckling av bra kollektivtrafiklösningar, dispenserna från pumplagens fjärde steg ska permanentas, bland annat genom initiativet Matlandet tillvaratas de gröna näringarnas möjligheter att skapa investeringar och företagande på landsbygden, tillgången till god service i hela landet stärks, tillgången till goda elektroniska kommunikationer i hela landet förbättras. 8. Entreprenörskap i skolan Alliansen tog under 2009 fram en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Tillväxtverket och Skolverket har vidare fått i uppdrag att stödja och stimulera entreprenörskap inom grundskola, gymnasium och högre utbildningar. Det kan tex. handla om att främja samarbetet med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte och fördela utvecklingsmedel. Alliansarbetsgruppen föreslår att detta arbete fortsätter under nästa mandatperiod bl.a. genom ett utökat verksamhetsstöd till organisationer som Ung företagsamhet och Snilleblixtarna. 9. Insatser för exportfrämjande Sverige är ett litet handelsberoende land i en globaliserad värld. För tillväxt och utveckling behövs fler svenska företag som agerar på en internationell marknad och både importerar och exporterar varor och tjänster. Utöver exportfrämjande samt ett gott företagsklimat i hemlandet är det även nödvändigt med regelverk och avtal som underlättar en ökad internationalisering av svenskt näringsliv. Förslagen rör huvudsakligen förenkling av momshanteringen vid handel med länder utanför EU samt att fler internationella skatteavtal upprättas. 10. Skatteutredning En genomgripande utredning för att se över skattesystemet och utforma beskattningen så att investeringar och sysselsättning gynnas. Utredningen kommer att analysera hur olika skatteförändringar bör rangordnas. 11. Fortsatt regelförenklingsarbete Regelförenkling har startat som ett förändringsarbete på den statliga nivån. Majoriteten av företagen har dock regelbundna kontakter med regionala och kommunala myndigheter vid tillsyn och tillämpning av lagar och regler. Arbetet ska därför utvecklas till att också omfatta regional och lokal nivå. Regelrådets arbete fortsätter också under nästa mandatperiod. Vidare finns ett mål att företagen ska ha ett enda rapporteringstillfälle. 12. Särskild satsning på kvinnligt företagande Hittills har 100 miljoner kronor per år anslagits till programmet för att främja kvinnors företagande. Satsningen inkluderar ett nationellt program med bland annat information och rådgivning för att underlätta för fler kvinnor att starta och driva företag, ett forskningsprogram om kvinnors företagande, förbättrad statistik och en landsomfattande satsning på ambassadörer för kvinnors företagande. Nu kommer en utvärderingen av det genomförda programmet att ske. De åtgärder som visat sig vara effektiva för att stärka kvinnors företagande kommer därefter att permanentas.

8 13. Innovationsfond för Norrland En särskild satsning görs för att stärka utvecklingskraften i Norrlands inland. Ökat entreprenörskap och utvecklad innovationsförmåga ska bidra till förnyelse av ekonomin. En statlig fond för riskkapital Inlandsinnovation inrättas och ska arbeta tillsammans med privata och offentliga aktörer. 14. Starta eget bidrag Bidraget ska inte bara ges till arbetslösa utan nu också till anställda inom äldreomsorgen för att komplettera LOV och öka det entreprenöriella tänkande inom välfärden. Det är angeläget att fortsätta stimulera och förenkla företagande och entreprenörskap inom vård och omsorg. Att få fler entreprenörer inom vård och omsorg är också en konkret jämställdhetsåtgärd som öppnar nya företagsmöjligheter i en i huvudsak kvinnodominerad bransch.

9 Rödgröna förslag Hur ser vi då på de individuella rödgröna förslagen? I tabellen nedan ger vi en kort kommentar till varje enskilt förslag. Vad förslagen innebär enligt de rödgröna själva kan läsas sist i rapporten. Förslag: Kommentar: Betyg: Sänkta arbetsgivaravgifter Utökat ROT-avdrag Slopat RUT-avdrag Forskning Fler praktik- och utbildningsplatser Rätt till heltid Försvåra visstidsanställningar och för bemanningsföretag Karenstid i sjukförsäkringen Arbetsgivaravgifterna sänks med 2 miljarder kronor 2011 och ytterligare 4 miljarder Ingen arbetsgivaravgift om en arbetslös ungdom anställs eller får praktik eller trainee plats. Samtidigt tas sänkningen för ungdomar bort vilket totalt kan medföra en höjning av arbetsgivaravgiften. Nuvarande avdragsrätt ska vara kvar. ROTavdrag utökas med klimatavdrag för flerfamiljsbostäder, vanliga hushåll och skolor om investeringen leder till energieffektivisering. Mycket bra att avdraget får vara kvar och att det kompletteras. RUT-avdraget ska avskaffas helt. En sektor som till stor del har uppstått eller blivit vit genom avdraget riskerar att åter bli svart. Ytterligare 100 Mkr ska satsas på Tillväxtverkets program Forska&Väx. Ett bra förslag för tillväxt och kunskapsnivå hos de företag som fått stöd. De rödgröna vill investera i fler praktik- och utbildningsplatser varav st i högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. En satsning som på sikt kommer öka matchningen på arbetsmarknaden och gynna småföretagen. Hot om lagstifning om inte arbetsmarknades parter kommer överens om att heltidsanställa. Ett förslag som inte borde höra hemma i en plattform för ett bättre företagsklimatet. De rödgröna vill lagstifta så att det blir svårare att stapla visstidsanställningar på varandra och se över lagstiftningen för att anlita bemanningsföretag. Förslaget hämmar både sysselsättning och tillväxt och är inte företagarvänligt. Med förslaget finns möjlighet att välja en karensdag som egenföretagare mot dagens minst sju dagar. Förslaget ska ställas i perspektiv till att egenavgiften ökar. Vi uppskattar ändå alternativet.

10 Förslag: Kommentar: Betyg: Kilometerskatt för lastbilar Höjd bensinskatt En ny skatt som kommer få stora negativa effekter för företagen eftersom de flesta näringar är beroende av transporter. Höjd skatt på koldioxid med 49 öre per liter bensin. Förslaget medför kännbara kostnader för småföretagen. Riskkapitalfond En extra utdelning från Vattenfall om 5 miljarder kr ska skapa fonden. Vi är tveksamma till statligt riskkapital om inte pengarna går direkt till inkubatorer som sedan självständigt kan göra investeringarna. Det är annars bättre att satsa pengarna på att förbättra företagsklimatet för alla alternativt att ge skatteincitament till privatpersoner för att investera i småföretag. Regelförenkling Entreprenörskap i hela Sverige Konkurrenskraft Sverige Återinförd skatt på handelsgödsel Höjd stämpelskatt Skatt på förmögna Lönekartläggning ooh handlingsplaner mot lönediskriminering En Onestop tillståndsportal ska inrättas. Regelrådet ska fortsätta med sitt förbättringsarbete. En portal för alla tillstånd som kan behövas är ett mycket bra initiativ liksom Regelrådets verksamhet. En satsning om 50 Mkr ska säkerställa grundläggande kommersiell service i gles- och landsbygd i form av t.ex. biogasmackar och internetuppkoppling. Ett program för att främja export och utländska investeringar. Underlättar för småföretagen att skapa internationella kontakter. Lovvärt förslag. Genom en återinförd skatt får svenska jordbrukare en sämre konkurrenssituation än bönder inom övriga EU. En ytterligare höjning med 500 Mkr på juridiska personers förvärv av fastighet. Det saknas besked i vilken form skatten ska införas. En förmögenhetsskatt beskattar mycket av det kapital som redan är beskattat och som skulle kunna användas som riskkapital i småföretag. Förslaget minskar också incitamenten med att driva företag. Mycket negativt för företagsklimatet. Ska enligt förslaget upprättas varje år. Möjligheterna att använda vite ska övervägas. Ett förslag som kostar företagen mycket pengar och ökar den administrativa bördan samtidigt som resultatutfallet är tveksamt.

11 Reformer om ekonomin tillåter: Sänkt restaurangmoms Ytterligare lättnader för småföretagen Kommentar: Restaurangmomsen sänks från 25 till 12 procent om ekonomin tillåter. Förslaget kommer öka konsumtionen samt andelen vita jobb. Skattemoralen förbättras. Det kan handla om sänkningar av momsen i andra delar av tjänstesektorn, sänkta arbetsgivaravgifter, minskade sjuklönekostnader eller ett riskkapitalavdrag. Beskrivning av de förslag som ska genomföras eller utredas Här följer de rödgrönas egen beskrivning av förslagen. Texten nedan återspeglar alltså inte FöretagarFörbundets egen bedömning av förslagen utan återges för att läsaren snabbt ska få en bild av vad förslagen innebär rent konkret. 1. Sänkta arbetsgivaravgifter De rödgröna vill sänka arbetsgivaravgiften med två procent på lönesummor upp till kronor och sedan med ytterligare 4 procent. Kostnad för statskassan: 2 miljarder respektive 6 miljarder. Samtidigt fördubblas arbetsgivaravgiften för unga under 26 år vilket innebär en skattehöjning med 10 miljarder. Netto blir det en skattehöjning med 8 miljarder för 2011 och med 4 miljarder från För ett litet företag med 2-3 anställda innebär reformen en sänkning med ca kronor när den är fullt genomförd förutsatt att företaget inte har några unga som nu har den halverade arbetsgivaravgiften. 2. Utökat ROT-avdrag ROT avdraget ska vara kvar och ska också omfatta hyreshus om renoveringen leder till minst 30 procent i minskad energianvändning. De rödgröna föreslår också ett klimatavdrag för alla hushåll som vill genomföra större klimatinvesteringar. Klimatavdraget gäller för den som gör en betydande investering i sin bostad, t.ex. installerar nya fönster och på så sätt får ned energiförbrukningen med minst 30 procent. Dessa hushåll får fastighetsavgiften nedsatt till 0 kronor per år i tre års tid. Utöver det ska ett skol-rot införas. Avdraget ger skolorna maximalt 50 procent av arbetskostnaderna tillbaka. För att få ta del av avdraget krävs att renoveringarna minskar energianvändningen med 30 procent. 3. Slopat RUT-avdrag De rödgröna vill skrota rutavdraget, bland annat med hänvisning till att det är för dyrt. Pengarna borde i stället satsas på välfärden. För att skapa förutsättningar för branschen att anpassa sin verksamhet föreslår de att avskaffandet sker från halvårsskiftet Forskning För att ge fler småföretag möjlighet att växa genom innovativa varor och tjänster behöver vi öka forskningsanslagen till små och medelstora företag. Tjänstesektorns behov ska särskilt uppmärksammas. De rödgröna vill tillföra 100 miljoner kronor per år till programmet Forska & Väx för att underlätta forskning och utveckling.

12 5. Praktik- och utbildningsplatser Under 2011 vill de rödgröna bygga ut högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen med platser. De vill förbättra vid högskolan genom satsningar på kvalitet och bättre karriär- och yrkesvägledning samt bättre möjligheter till praktik. Totalt ska fler praktik och utbildningsplatser skapas. 6. Rätt till heltid Heltid blir en rättighet, och deltid en möjlighet. Arbetsmarknadens parter har det huvudsakliga ansvaret för att det blir så. Om frågan inte kan lösas avtalsvägen är de rödgröna beredda att lagstifta om rätt till heltid. Redan 2011 och 2012 vill de rödgröna investera i en heltidsmiljard för att driva på utvecklingen i kommuner och landsting. 7. Försvåra visstidsanställningar och anlitande av bemanningsföretag De rödgröna vill göra det lättare att få fasta tjänster genom att göra det svårare för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra. Alla som arbetar i Sverige ska behandlas lika. De vill också verka för att EU ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll för fackliga rättigheter. Lagstiftningen när det gäller företag och organisationers anlitande av bemanningsföretag ska också se över. Företrädesrätten vid återanställning får inte sättas ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag. Lex laval ska rivas upp och vissa delar av utstationeringsdirektivet revideras. 8. Sänkning av karenstiden i sjukförsäkringen för egenföretagare Mot en höjning av egenavgiften med 0,75 procent ges egenföretagare möjlighet att välja 1 karensdag i sjukförsäkringen. 9. Kilometerskatt för lastbilar En kilometersskatt på tunga lastbilstransporter kan tidigast införas år 2013 och ska användas för att finansiera investeringar i infrastruktur. De rödgröna vill införa en skatt i nivå med vad SIKA och klimatberedningen har föreslagit. I dessa beräkningar har skatten varit i genomsnitt cirka en krona per kilometer i 2001 års prisläge. Detta motsvarar en inkomst på cirka fyra miljarder kronor. Skatten kostar ett åkeri med en lastbil ca kr mer på år. 10. Höjd bensinskatt För att underlätta för människor att göra klimatsmarta val föreslår de rödgröna att koldioxidskatten höjs. Koldioxidskatten höjs med 29 öre per liter första året och 20 öre andra året under de kommande två åren. För att kompensera för de som behöver bilen för att ta sig till och från arbetet, och de som använder bilen i arbetet, höjer de rödgröna reseavdraget med 75 öre 2011 och 150 öre Därefter kommer effekten av skatten att utvärderas och en samlad bedömning kommer göras av om det krävs ytterligare investeringar eller förändringar av de ekonomiska styrmedlen för att klimatmålen ska kunna nås. 11. Riskkapitalfond Fonden ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Insatser som stärker det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras. Detta kan till exempel användas för satsningar på företag som verkar i branschen för miljöteknik. Den nya riskkapitalfonden ska agera marknadskompletterande. 12. Regelförenkling Regelrådet ska få fortsätta med sin verksamhet. En Onestop tillståndsportal inrättas.

13 13. Entreprenörskap i hela Sverige Avstånden till närmaste butik eller serviceställe ökar på många håll i Sverige, bland annat på grund av att drivmedelsstationerna blir färre. På många orter försvinner nödvändig kommersiell serviceinfrastruktur, det är ett hot mot inte minst de små företagens möjligheter att klara sin vardag och utvecklas. De rödgröna föreslår ett särskilt stöd om 50 miljoner per år för att trygga tillgängligheten till viss grundläggande kommersiell service i gles- och landsbygd, t.ex. till biogasmackar och för att stimulera lösningar som gör Internet tillgängligt för flera. 14. Konkurrenskraft Sverige Programmet ska bland annat innehålla främjande av export och av utländska investeringar. Gemensamma framtidsprogram ska utformas med näringslivet, inom ramen för exempelvis forskningsinstitutioner och myndigheter som Exportrådet och Invest in Sweden Agency. De rödgröna anslår 100 miljoner kronor årligen till programmet under 2011 och Återinförd skatt på handelsgödsel De rödgröna föreslår att en skatt införs på handelsgödsel. En återföring till jordbruksnäringen fanns kopplad till den skatt som tidigare fanns på handelsgödsel. De kommer också att ha en modell för återföring kopplad till den nya skatten. Exakt hur återföringen ska ske kommer att utredas. Skatten kostar bönderna ca 300 Mkr om året eller ca kr per bonde. 16. Höjd stämpelskatt Regeringen föreslår en höjning av stämpelskatten för juridiska personer vid förvärv av fastigheter i vårpropositionen på 500 miljoner kronor. De rödgröna föreslår en ytterligare höjning med lika mycket. 17. Skatt på förmögna Det ska utredas på vilket sätt det är bäst att ta ut skatten. 18. Lönekartläggning De rödgröna vill att alla arbetsgivare med minst 10 anställda ska göra lönekartläggningar varje år och upprätta handlingsplaner. De rödgröna vill också införa någon form av vite för de arbetsgivare som trots lönekartläggningar och handlingsplaner inte åtgärdar lönediskriminering. Så blir arbetsmarknaden mer jämställd.

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Proposition ang Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län Inledning... 1 Finansiering... 2 Regelverk...

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Växande företag fler i arbete En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN: 978-91-88019-00-4 www.saco.se

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015

Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS EN KOMMENTAR TILL GLOBALISERINGSRÅDETS SKATTEFÖRSLAG ETT ÅR EFTER LANSERINGEN ELISABETH THAND RINGQVIST FÖRORD Globliseringsrådet gjorde den mest djupa och breda analysen av vad

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer