Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet"

Transkript

1 Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

2 Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet att tjäna pengar på företagande ska det finnas incitament att starta och rimliga villkor för att driva företag. Trots att alla partier vill vara småföretagens bästa vänner går det därvid att urskilja en avgörande skillnad mellan förslagen. Alliansens förslag om det utbyggda lärlingssystemet, lärlingsprovanställning, RUT, mentorskap och entreprenörskap i skolan framstår som mer genomtänkt och genomgripande när det gäller att förändra attityder till företagande och villkoren för småföretag. De rödgröna kontrar med en sänkning av arbetsgivaravgiften, som dock totalt sett innebär en höjning eftersom den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar slopas. Däremot vill de utöka ROT-avdraget och satsa ytterligare 100 Mkr i Tillväxtverkets program Forska&Väx för att gynna innovation. De rödgröna når dock sammanslaget i sin helhet inte ända fram i sin ambition.

3 Näringspolitiska förslag inför valet Alliansen och de rödgröna har huvudsakligen i vårpropositionen respektive vårmotionen och i sina valprogram lagt fram sina förslag för ett bättre företagsklimat inför kommande mandatperiod. Partierna kan avvika i sina förslag sinsemellan. Vad som är redovisat nedan är de båda blockens samlade förslag. Alliansen FöretagarFörbundet anser att det är bra att alliansen har uppmärksammat de tillväxtskadliga skatterna - bland annat bolagsskatten, arbetsgivaravgiften, värnskatten, och expertskatten. Dessutom vill alliansen om ekonomin tillåter genomföra ytterligare lättnader i form av riskkapitalavdrag och FoUavdrag. Samtidigt är vi negativa till att alliansen inte ser det som möjligt att under kommande mandatperiod genomföra dessa ändringar. FöretagarFörbundets undersökningar visar att det främst är två åtgärder som kommer leda till fler anställningar och större lönsamhet i landets småföretag sänkt arbetsgivaravgift och slopat sjuklöneansvar. Men ingen av dessa åtgärder är prioriterade i alliansens valmanifest Totalt ger vi alliansens förslag samlingsbetyget tre kronor av fem möjliga De rödgröna FöretagarFörbundet välkomnar flera av förslagen i de rödgrönas valmanifest framför allt den utlovade sänkningen av arbetsgivaravgiften. Samtidigt är innehållet tandlöst, det saknas skarpa förslag och besked. Flera av förslagen väcker frågetecken såsom rätten till heltidsanställning, årlig lönekartläggning samt lagstiftning om att försvåra visstidsanställningar och anlitande av bemanningsföretag. Risken finns också att de ökade skatterna för företagen kommer återspeglas i dyrare produkter för konsumenterna med ökad inflation som följd. Stigande inflation och högre räntor riskerar också att försvaga återhämtningen i ekonomin och göra det fortsatt svårt för småföretag att låna pengar. Totalt ger vi de rödgrönas förslag samlingsbetyget två kronor av fem möjliga

4 Genomgång av förslagen: Hur ser vi då på de individuella förslagen? I tabellen nedan ger vi en kort kommentar till varje enskilt förslag. Vad förslagen innebär enligt respektive block kan läsas sist i respektive del. Alliansens förslag Förslag: Kommentar: Betyg: Utökat och reformerat lärlingssystem Lärlingsprovanställning Jobbpaket för aktivitet RUT och ROT Utvecklad rådgivning och mentorskap till företagare Nystartskontor Olika satsningar för att hålla ihop Sverige. Satsningarna på entreprenörskap i skolan ska utvecklas. Antalet lärlingsplatser på gymnasiet och yrkesvux ska utökas. Möjlighet att gå lärlingsutbildning inom komvux. Bra förslag men samarbetsvilja från arbetsmarknadens parter krävs. En ny anställningsform ska skapas. Hur är upp till arbetsmarknadens parter. Vi hoppas verkligen att båda parter driver på i denna viktiga fråga. Lärlingar är viktiga för småföretagen. Satsning på coachning, praktik och utbildning ger nya platser under 2011 och En satsning som på sikt kommer öka matchningen på arbetsmarknaden och gynna småföretagen. Avdragen behålls även under nästa mandatperiod vilket är mycket bra för sysselsättning, jämställdhet och tillväxt. Information och rådgivning till småföretagare, i synnerhet med invandrarbakgrund. Även information och råd om etablering av företag och mikrolån. Välkommet. Fortsatt satsning på nystartskontor i områden där behoven är som störst. En one stop shop med information om företagande från kommuner och myndigheter i kombination med rådgivning. Bra satsning som hjälper många med utländsk bakgrund. Landsbygdsutveckling bestående av bl.a. satsningar på transportsystem. Ska ge tillgång till god service och goda elektroniska kommunikationer. Satsningarna på yrkesutbildning fortsätter och yrkeshögskolan utvecklas. Bra satsningar för förstärkt konkurrenskraft och en bättre matchning mellan jobb och utbildning. Borde dock permanentas i hela skolplanen.

5 Förslag: Kommentar: Betyg: Insatser för exportfrämjande förstärks och inriktas mot små och medelstora företag. Utredning om företagsbeskattningssystemet Fortsatt regelförenklingsarbete. Arbetet vidgas till kommunal och regional nivå. Särskild satsning på kvinnligt företagande En statlig fond för investeringar i Norrlands inland Inlandsinnovation kommer att inrättas. Ett nytt starta-eget-bidrag införs Enligt undersökningar upplever ca 50 procent konkurrens från utlandet idag. Lättnader sker nu på skattesidan vilket är bra. I synnerhet skatteavtalen behöver uppdateras. En utredning ska tillsättas under nästa mandatperiod. Ett bra förslag eftersom skattesystemet blivit väldigt svårgenomträngligt sedan förra genomgången En stor del av myndighetsutövningen som påverkar småföretagens vardag finns på kommunal och regional nivå. Förslaget visar att regeringen satsar helhjärtat på detta. Vi behöver få fler kvinnor som startar och driver företag. Satsningen fortsätter över nästa mandatperiod. Kvinnor och män har dock samma drivkrafter för företagande varför allmänna satsningar är bättre. Förhoppningsvis är fondens huvudsyfte att förbättra för småföretagen. Vi ser snarare fonden som landsbygdsstöd än statligt riskkapital. Pengarna bör gå till inkubatorer för bästa utfall för företagandet. Bättre att satsa allmänt. Bidraget avser gälla för äldreomsorgens medarbetare. Kompletterar LOV bra. Fler anställda borde ges möjlighet att få starta-eget- bidrag. Reformer om ekonomin tillåter: Sänkt restaurangmoms Diverse lättnader Kommentar: Restaurangmomsen sänks från 25 till 12 procent om ekonomin tillåter. Förslaget kommer öka konsumtionen samt andelen vita jobb. Skattemoralen förbättras. Lättnader i form av åtgärder inom bolagsskatten, arbetsgivaravgifter, värnskatten, riskkapitalavdrag, FoU-avdrag och expertskatt. Förslag som ska utredas: Nystartszoner Kommentar: Incitament med skattelättnader för den som startar företag i socialt utsatta områden. En intressant idé som behöver utredas vidare.

6 Förslag som ska utredas: Förstärkta innovationsinsatser Kommentar: För effektivare och mer miljövänlig produktion. Konkurrenskraften kommer stärkas. Frågan är uppe på agendan även om det inte finns några konkreta förslag. Beskrivning av de förslag som ska genomföras eller utredas Här följer alliansens egen beskrivning av förslagen. Texten nedan återspeglar alltså inte FöretagarFörbundets egen bedömning av förslagen utan återges för att läsaren snabbt ska få en bild av vad förslagen innebär rent konkret. 1. Utökat lärlingssystem Alliansen vill utöka antalet lärlingsplatser på gymnasiet från till till och med Utöver det skapas möjlighet för personer att gå lärlingsutbildning inom komvux. Praktiska utbildningar ska uppvärderas och förstärkas. Gymnasieskolan reformeras. Yrkes- och lärlingsutbildningar inom gymnasieskolan ska utvecklas. Det ska bli möjligt att gå en gymnasial lärlingsutbildning och samtidigt vara anställd där den praktiska delen av utbildningen är förlagd. 2. Lärlingsprovanställning Förslaget innebär att personer upp till 23 år ska kunna anställas med en lärlingsprovanställning i upp till 18 månader. Villkoren ska regleras på sedvanligt sätt på svenska arbetsmarknaden genom kollektivavtal. Arbetsgivaren ansvarar för att anställningen ges ett utbildningsinnehåll. De nya lärlingsjobben ska växa fram genom branschöverenskommelser mellan parterna och därmed anpassas efter behoven i respektive område. 3. Jobbpaket för aktivitet Jobbpaketet innebär insatser för korttidsarbetslösa, långtidsarbetslösa och ungdomar. Paketet innebär förutom fler platser inom arbetspraktik, coachningsplatser och fler platser i folkhögskolan. Dessutom införs ett särskilt anställningsstödet för långtidsarbetslösa; taket för ersättning till arbetsgivaren höjs från 750 kronor till 890 kronor per dag upp till 85 procent av lönekostnaden. Samtidigt förlängs kvalifikationstiden från 14 till 24 månaders arbetslöshet för dem som ska anställas med stödet. Vidare innebär förslaget att ett handledarstöd på 50 kronor per dag införs för de tre första månaderna. Totalt kostar satsningen 3 miljarder kronor varav det särskilda anställningsstödet 1,4 miljarder kronor. 4. RUT och ROT Avdragen för hushållsnära tjänster och för ombyggnad och renovering av hemmen kvarstår oförändrade under nästa mandatperiod. 5. Utvecklad rådgivning och mentorskap Information och rådgivning riktad till främst små och medelstora företag. Ett särskilt uppdrag ges också för rådgivning och mentorskap rörande invandrares företagande, inklusive information om mikrolån. Satsningen på utvecklad rådgivning och mentorskap omfattar cirka 30 miljoner per år från 2011 och totalt under mandatperioden cirka 120 miljoner kronor.

7 6. Nystartskontor Nystartskontoren är så kallade one stop-shops där den sökande ska kunna få all den kunskap och hjälp han eller hon behöver från myndigheter, kommun och rådgivningsaktörer för att kunna starta ett företag. Kontoren har etablerats i kommuner eller stadsdelar präglade av stort utanförskap i form av exempelvis låg förvärvsfrekvens, stor andel invånare beroende av försörjningsstöd samt högt ohälsotal. I många sådana områden är personer med utländsk bakgrund överrepresenterade och inflyttningen av nyanlända invandrare stor. 7. Landsbygdsutveckling Ett antal infrastrukturprojekt genomförs för att få ett sammanhållet och väl fungerande transportsystem. Infrastrukturplaneringen ska ha ett transportslagsövergripande perspektiv där väg, järnväg, flyg och sjöfart ska fungera tillsammans, underhållsinsatser av väg och järnväg ska fortsätta att förbättra transportsystemets tillgänglighet och kvalitet, insatser görs för att möjliggöra en utveckling av bra kollektivtrafiklösningar, dispenserna från pumplagens fjärde steg ska permanentas, bland annat genom initiativet Matlandet tillvaratas de gröna näringarnas möjligheter att skapa investeringar och företagande på landsbygden, tillgången till god service i hela landet stärks, tillgången till goda elektroniska kommunikationer i hela landet förbättras. 8. Entreprenörskap i skolan Alliansen tog under 2009 fram en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Tillväxtverket och Skolverket har vidare fått i uppdrag att stödja och stimulera entreprenörskap inom grundskola, gymnasium och högre utbildningar. Det kan tex. handla om att främja samarbetet med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte och fördela utvecklingsmedel. Alliansarbetsgruppen föreslår att detta arbete fortsätter under nästa mandatperiod bl.a. genom ett utökat verksamhetsstöd till organisationer som Ung företagsamhet och Snilleblixtarna. 9. Insatser för exportfrämjande Sverige är ett litet handelsberoende land i en globaliserad värld. För tillväxt och utveckling behövs fler svenska företag som agerar på en internationell marknad och både importerar och exporterar varor och tjänster. Utöver exportfrämjande samt ett gott företagsklimat i hemlandet är det även nödvändigt med regelverk och avtal som underlättar en ökad internationalisering av svenskt näringsliv. Förslagen rör huvudsakligen förenkling av momshanteringen vid handel med länder utanför EU samt att fler internationella skatteavtal upprättas. 10. Skatteutredning En genomgripande utredning för att se över skattesystemet och utforma beskattningen så att investeringar och sysselsättning gynnas. Utredningen kommer att analysera hur olika skatteförändringar bör rangordnas. 11. Fortsatt regelförenklingsarbete Regelförenkling har startat som ett förändringsarbete på den statliga nivån. Majoriteten av företagen har dock regelbundna kontakter med regionala och kommunala myndigheter vid tillsyn och tillämpning av lagar och regler. Arbetet ska därför utvecklas till att också omfatta regional och lokal nivå. Regelrådets arbete fortsätter också under nästa mandatperiod. Vidare finns ett mål att företagen ska ha ett enda rapporteringstillfälle. 12. Särskild satsning på kvinnligt företagande Hittills har 100 miljoner kronor per år anslagits till programmet för att främja kvinnors företagande. Satsningen inkluderar ett nationellt program med bland annat information och rådgivning för att underlätta för fler kvinnor att starta och driva företag, ett forskningsprogram om kvinnors företagande, förbättrad statistik och en landsomfattande satsning på ambassadörer för kvinnors företagande. Nu kommer en utvärderingen av det genomförda programmet att ske. De åtgärder som visat sig vara effektiva för att stärka kvinnors företagande kommer därefter att permanentas.

8 13. Innovationsfond för Norrland En särskild satsning görs för att stärka utvecklingskraften i Norrlands inland. Ökat entreprenörskap och utvecklad innovationsförmåga ska bidra till förnyelse av ekonomin. En statlig fond för riskkapital Inlandsinnovation inrättas och ska arbeta tillsammans med privata och offentliga aktörer. 14. Starta eget bidrag Bidraget ska inte bara ges till arbetslösa utan nu också till anställda inom äldreomsorgen för att komplettera LOV och öka det entreprenöriella tänkande inom välfärden. Det är angeläget att fortsätta stimulera och förenkla företagande och entreprenörskap inom vård och omsorg. Att få fler entreprenörer inom vård och omsorg är också en konkret jämställdhetsåtgärd som öppnar nya företagsmöjligheter i en i huvudsak kvinnodominerad bransch.

9 Rödgröna förslag Hur ser vi då på de individuella rödgröna förslagen? I tabellen nedan ger vi en kort kommentar till varje enskilt förslag. Vad förslagen innebär enligt de rödgröna själva kan läsas sist i rapporten. Förslag: Kommentar: Betyg: Sänkta arbetsgivaravgifter Utökat ROT-avdrag Slopat RUT-avdrag Forskning Fler praktik- och utbildningsplatser Rätt till heltid Försvåra visstidsanställningar och för bemanningsföretag Karenstid i sjukförsäkringen Arbetsgivaravgifterna sänks med 2 miljarder kronor 2011 och ytterligare 4 miljarder Ingen arbetsgivaravgift om en arbetslös ungdom anställs eller får praktik eller trainee plats. Samtidigt tas sänkningen för ungdomar bort vilket totalt kan medföra en höjning av arbetsgivaravgiften. Nuvarande avdragsrätt ska vara kvar. ROTavdrag utökas med klimatavdrag för flerfamiljsbostäder, vanliga hushåll och skolor om investeringen leder till energieffektivisering. Mycket bra att avdraget får vara kvar och att det kompletteras. RUT-avdraget ska avskaffas helt. En sektor som till stor del har uppstått eller blivit vit genom avdraget riskerar att åter bli svart. Ytterligare 100 Mkr ska satsas på Tillväxtverkets program Forska&Väx. Ett bra förslag för tillväxt och kunskapsnivå hos de företag som fått stöd. De rödgröna vill investera i fler praktik- och utbildningsplatser varav st i högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. En satsning som på sikt kommer öka matchningen på arbetsmarknaden och gynna småföretagen. Hot om lagstifning om inte arbetsmarknades parter kommer överens om att heltidsanställa. Ett förslag som inte borde höra hemma i en plattform för ett bättre företagsklimatet. De rödgröna vill lagstifta så att det blir svårare att stapla visstidsanställningar på varandra och se över lagstiftningen för att anlita bemanningsföretag. Förslaget hämmar både sysselsättning och tillväxt och är inte företagarvänligt. Med förslaget finns möjlighet att välja en karensdag som egenföretagare mot dagens minst sju dagar. Förslaget ska ställas i perspektiv till att egenavgiften ökar. Vi uppskattar ändå alternativet.

10 Förslag: Kommentar: Betyg: Kilometerskatt för lastbilar Höjd bensinskatt En ny skatt som kommer få stora negativa effekter för företagen eftersom de flesta näringar är beroende av transporter. Höjd skatt på koldioxid med 49 öre per liter bensin. Förslaget medför kännbara kostnader för småföretagen. Riskkapitalfond En extra utdelning från Vattenfall om 5 miljarder kr ska skapa fonden. Vi är tveksamma till statligt riskkapital om inte pengarna går direkt till inkubatorer som sedan självständigt kan göra investeringarna. Det är annars bättre att satsa pengarna på att förbättra företagsklimatet för alla alternativt att ge skatteincitament till privatpersoner för att investera i småföretag. Regelförenkling Entreprenörskap i hela Sverige Konkurrenskraft Sverige Återinförd skatt på handelsgödsel Höjd stämpelskatt Skatt på förmögna Lönekartläggning ooh handlingsplaner mot lönediskriminering En Onestop tillståndsportal ska inrättas. Regelrådet ska fortsätta med sitt förbättringsarbete. En portal för alla tillstånd som kan behövas är ett mycket bra initiativ liksom Regelrådets verksamhet. En satsning om 50 Mkr ska säkerställa grundläggande kommersiell service i gles- och landsbygd i form av t.ex. biogasmackar och internetuppkoppling. Ett program för att främja export och utländska investeringar. Underlättar för småföretagen att skapa internationella kontakter. Lovvärt förslag. Genom en återinförd skatt får svenska jordbrukare en sämre konkurrenssituation än bönder inom övriga EU. En ytterligare höjning med 500 Mkr på juridiska personers förvärv av fastighet. Det saknas besked i vilken form skatten ska införas. En förmögenhetsskatt beskattar mycket av det kapital som redan är beskattat och som skulle kunna användas som riskkapital i småföretag. Förslaget minskar också incitamenten med att driva företag. Mycket negativt för företagsklimatet. Ska enligt förslaget upprättas varje år. Möjligheterna att använda vite ska övervägas. Ett förslag som kostar företagen mycket pengar och ökar den administrativa bördan samtidigt som resultatutfallet är tveksamt.

11 Reformer om ekonomin tillåter: Sänkt restaurangmoms Ytterligare lättnader för småföretagen Kommentar: Restaurangmomsen sänks från 25 till 12 procent om ekonomin tillåter. Förslaget kommer öka konsumtionen samt andelen vita jobb. Skattemoralen förbättras. Det kan handla om sänkningar av momsen i andra delar av tjänstesektorn, sänkta arbetsgivaravgifter, minskade sjuklönekostnader eller ett riskkapitalavdrag. Beskrivning av de förslag som ska genomföras eller utredas Här följer de rödgrönas egen beskrivning av förslagen. Texten nedan återspeglar alltså inte FöretagarFörbundets egen bedömning av förslagen utan återges för att läsaren snabbt ska få en bild av vad förslagen innebär rent konkret. 1. Sänkta arbetsgivaravgifter De rödgröna vill sänka arbetsgivaravgiften med två procent på lönesummor upp till kronor och sedan med ytterligare 4 procent. Kostnad för statskassan: 2 miljarder respektive 6 miljarder. Samtidigt fördubblas arbetsgivaravgiften för unga under 26 år vilket innebär en skattehöjning med 10 miljarder. Netto blir det en skattehöjning med 8 miljarder för 2011 och med 4 miljarder från För ett litet företag med 2-3 anställda innebär reformen en sänkning med ca kronor när den är fullt genomförd förutsatt att företaget inte har några unga som nu har den halverade arbetsgivaravgiften. 2. Utökat ROT-avdrag ROT avdraget ska vara kvar och ska också omfatta hyreshus om renoveringen leder till minst 30 procent i minskad energianvändning. De rödgröna föreslår också ett klimatavdrag för alla hushåll som vill genomföra större klimatinvesteringar. Klimatavdraget gäller för den som gör en betydande investering i sin bostad, t.ex. installerar nya fönster och på så sätt får ned energiförbrukningen med minst 30 procent. Dessa hushåll får fastighetsavgiften nedsatt till 0 kronor per år i tre års tid. Utöver det ska ett skol-rot införas. Avdraget ger skolorna maximalt 50 procent av arbetskostnaderna tillbaka. För att få ta del av avdraget krävs att renoveringarna minskar energianvändningen med 30 procent. 3. Slopat RUT-avdrag De rödgröna vill skrota rutavdraget, bland annat med hänvisning till att det är för dyrt. Pengarna borde i stället satsas på välfärden. För att skapa förutsättningar för branschen att anpassa sin verksamhet föreslår de att avskaffandet sker från halvårsskiftet Forskning För att ge fler småföretag möjlighet att växa genom innovativa varor och tjänster behöver vi öka forskningsanslagen till små och medelstora företag. Tjänstesektorns behov ska särskilt uppmärksammas. De rödgröna vill tillföra 100 miljoner kronor per år till programmet Forska & Väx för att underlätta forskning och utveckling.

12 5. Praktik- och utbildningsplatser Under 2011 vill de rödgröna bygga ut högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen med platser. De vill förbättra vid högskolan genom satsningar på kvalitet och bättre karriär- och yrkesvägledning samt bättre möjligheter till praktik. Totalt ska fler praktik och utbildningsplatser skapas. 6. Rätt till heltid Heltid blir en rättighet, och deltid en möjlighet. Arbetsmarknadens parter har det huvudsakliga ansvaret för att det blir så. Om frågan inte kan lösas avtalsvägen är de rödgröna beredda att lagstifta om rätt till heltid. Redan 2011 och 2012 vill de rödgröna investera i en heltidsmiljard för att driva på utvecklingen i kommuner och landsting. 7. Försvåra visstidsanställningar och anlitande av bemanningsföretag De rödgröna vill göra det lättare att få fasta tjänster genom att göra det svårare för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra. Alla som arbetar i Sverige ska behandlas lika. De vill också verka för att EU ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll för fackliga rättigheter. Lagstiftningen när det gäller företag och organisationers anlitande av bemanningsföretag ska också se över. Företrädesrätten vid återanställning får inte sättas ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag. Lex laval ska rivas upp och vissa delar av utstationeringsdirektivet revideras. 8. Sänkning av karenstiden i sjukförsäkringen för egenföretagare Mot en höjning av egenavgiften med 0,75 procent ges egenföretagare möjlighet att välja 1 karensdag i sjukförsäkringen. 9. Kilometerskatt för lastbilar En kilometersskatt på tunga lastbilstransporter kan tidigast införas år 2013 och ska användas för att finansiera investeringar i infrastruktur. De rödgröna vill införa en skatt i nivå med vad SIKA och klimatberedningen har föreslagit. I dessa beräkningar har skatten varit i genomsnitt cirka en krona per kilometer i 2001 års prisläge. Detta motsvarar en inkomst på cirka fyra miljarder kronor. Skatten kostar ett åkeri med en lastbil ca kr mer på år. 10. Höjd bensinskatt För att underlätta för människor att göra klimatsmarta val föreslår de rödgröna att koldioxidskatten höjs. Koldioxidskatten höjs med 29 öre per liter första året och 20 öre andra året under de kommande två åren. För att kompensera för de som behöver bilen för att ta sig till och från arbetet, och de som använder bilen i arbetet, höjer de rödgröna reseavdraget med 75 öre 2011 och 150 öre Därefter kommer effekten av skatten att utvärderas och en samlad bedömning kommer göras av om det krävs ytterligare investeringar eller förändringar av de ekonomiska styrmedlen för att klimatmålen ska kunna nås. 11. Riskkapitalfond Fonden ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Insatser som stärker det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras. Detta kan till exempel användas för satsningar på företag som verkar i branschen för miljöteknik. Den nya riskkapitalfonden ska agera marknadskompletterande. 12. Regelförenkling Regelrådet ska få fortsätta med sin verksamhet. En Onestop tillståndsportal inrättas.

13 13. Entreprenörskap i hela Sverige Avstånden till närmaste butik eller serviceställe ökar på många håll i Sverige, bland annat på grund av att drivmedelsstationerna blir färre. På många orter försvinner nödvändig kommersiell serviceinfrastruktur, det är ett hot mot inte minst de små företagens möjligheter att klara sin vardag och utvecklas. De rödgröna föreslår ett särskilt stöd om 50 miljoner per år för att trygga tillgängligheten till viss grundläggande kommersiell service i gles- och landsbygd, t.ex. till biogasmackar och för att stimulera lösningar som gör Internet tillgängligt för flera. 14. Konkurrenskraft Sverige Programmet ska bland annat innehålla främjande av export och av utländska investeringar. Gemensamma framtidsprogram ska utformas med näringslivet, inom ramen för exempelvis forskningsinstitutioner och myndigheter som Exportrådet och Invest in Sweden Agency. De rödgröna anslår 100 miljoner kronor årligen till programmet under 2011 och Återinförd skatt på handelsgödsel De rödgröna föreslår att en skatt införs på handelsgödsel. En återföring till jordbruksnäringen fanns kopplad till den skatt som tidigare fanns på handelsgödsel. De kommer också att ha en modell för återföring kopplad till den nya skatten. Exakt hur återföringen ska ske kommer att utredas. Skatten kostar bönderna ca 300 Mkr om året eller ca kr per bonde. 16. Höjd stämpelskatt Regeringen föreslår en höjning av stämpelskatten för juridiska personer vid förvärv av fastigheter i vårpropositionen på 500 miljoner kronor. De rödgröna föreslår en ytterligare höjning med lika mycket. 17. Skatt på förmögna Det ska utredas på vilket sätt det är bäst att ta ut skatten. 18. Lönekartläggning De rödgröna vill att alla arbetsgivare med minst 10 anställda ska göra lönekartläggningar varje år och upprätta handlingsplaner. De rödgröna vill också införa någon form av vite för de arbetsgivare som trots lönekartläggningar och handlingsplaner inte åtgärdar lönediskriminering. Så blir arbetsmarknaden mer jämställd.

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Oppositionens budgetförslag. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag

Oppositionens budgetförslag. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag Oppositionens budgetförslag - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag Ekonomisk-politisk motion Oppositionen i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern presenterade

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ekonomiska vårmotion En gemensam rödgrön budget Starka offentliga

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Företag & jobb Moderata Företagarrådet. Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27

Företag & jobb Moderata Företagarrådet. Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27 Företag & jobb Moderata Företagarrådet Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27 Agenda Presentation Tre teser Diskussion Tre teser 1. Sverige är idag ett bättre land att investera, producera och anställa

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Centerpartiet: En ny svensk modell för småföretagen? - FöretagarFörbundet granskar Centerpartiets nya förslag

Centerpartiet: En ny svensk modell för småföretagen? - FöretagarFörbundet granskar Centerpartiets nya förslag Centerpartiet: En ny svensk modell för småföretagen? - FöretagarFörbundet granskar Centerpartiets nya förslag En ny svensk modell för småföretagen? Centerpartiet har nu kommit med ett nytt stort paket

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Fler växande företag

Fler växande företag Fler växande företag En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 fler jobb 2015-07-01 Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att det är: lätt att starta företag kul att driva företag enkelt att driva företag tryggt att driva företag lönsamt att driva företag Vi är den växande organisationen

Läs mer

Mot full sysselsättning. en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland

Mot full sysselsättning. en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland Mot full sysselsättning en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland 1 Sverige står starkt Tack vare ordning och reda i finanserna och en tydlig arbetslinje har Sverige klarat sig bättre ur

Läs mer

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga Skapad av Malin Appelgren Så ser ungas situation på arbetsmarknaden ut i Kronobergs län Januari 2010 I vecka 3 gick 2 226 ungdomar i Kronoberg

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan 31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven Idag är det exakt en månad till riksdagsvalet den 14 september. Samarbete är en nödvändighet i den svenska politiken. Inget parti kan ensamt göra anspråk

Läs mer

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Entreprenörskap Det företagsvänliga och innovativa Umeå Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Maj 2010 INLEDNING Måndag den 17 januari presenterade Allians för Umeå fyra arbetsgrupper med syfte att ytterligare

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

2013-11-05 Dnr 2013:1530

2013-11-05 Dnr 2013:1530 2013-11-05 Dnr 2013:1530 Rapport från utredningstjänsten TYPFALL BARNFAMILJ En barnfamilj som bor i Gävle med 2 barn, och där hon tjänar 35 000 i månaden och han tjänar 24 500, på vilket sätt skulle deras

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Näringslivets skattefrågor i valet 2014

Näringslivets skattefrågor i valet 2014 696 debatt & kommentar 2014 HANS PETER LARSSON Näringslivets skattefrågor i valet 2014 1 INLEDNING Valrörelsen går nu in i sin slutspurt. Under Almedalsveckan hettade skattefrågan till när Socialdemokraterna

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar 1(5) Datum Diarienummer 2009-06-10 013-2009- 903815 Dokumenttyp Remissvar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Tillväxtverket har anmodats inkomma med

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Näringslivsenheten Rubrik: Budgetproposition

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

ETT NÄRINGSLIVSKLIMAT AV VÄRLDSKLASS

ETT NÄRINGSLIVSKLIMAT AV VÄRLDSKLASS ETT NÄRINGSLIVSKLIMAT AV VÄRLDSKLASS 20100609 InnehållsförteckningInnehållsförteckning 2 Förord 4 1 Sammanfattning 5 2. Alliansen har levererat under 2006-2010 7 2.1 Ett urval av genomförda åtgärder 7

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Kommentarer till Vårpropositionen 2015

Kommentarer till Vårpropositionen 2015 Kommentarer till Vårpropositionen 2015 Stockholm 15 april 2015 Allmänt om budgeten Regeringens vårbudget innehåller tyvärr inga näringspolitiska överraskningar. Den näringspolitiska offensiv som regeringen

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

En frisk. affär - Slopat sjuklöneansvar

En frisk. affär - Slopat sjuklöneansvar En frisk affär - Slopat sjuklöneansvar Rapport Februari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och våra förslag... 2 Bakgrund och teori... 3 Arbetsgivarens kostnadsansvar... 3 Högkostnadsskydd... 3 Socialförsäkringsutredningen...

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Jobb och skola går före fortsatta skattesänkningar

Jobb och skola går före fortsatta skattesänkningar Idag är arbetslösheten ungefär åtta procent. Antalet långtidsarbetslösa har nära nog tredubblats sedan 2007 och ungdomsarbetslösheten är högre än i nästan alla jämförbara länder. Kunskapsresultaten i grundskolan

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se Vänsterpartiets nota Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006 centerpartiet.se 1 Sammanfattning Vänsterpartiets kongress den 5-8 januari 2006 fastslog bland annat partiets

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Handlingsalternativ för att ge bättre villkor för Sveriges näringsliv och industriföretag

Handlingsalternativ för att ge bättre villkor för Sveriges näringsliv och industriföretag Handlingsalternativ för att ge bättre villkor för Sveriges näringsliv och industriföretag Sveriges näringsliv och industriföretag är inget särintresse tvärtom utgör företagen en förutsättning för allas

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Sid 1 (7) Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsmiljö Inom detta omfattande område tar regeringen avstamp med att uttala att jobbpolitiken

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer