Ebola - Vårdhygienisk riktlinje vid omhändertagande av misstänkt ebolasmittade patienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ebola - Vårdhygienisk riktlinje vid omhändertagande av misstänkt ebolasmittade patienter"

Transkript

1 Sida 1(12) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Eva Gunnarsson (egn011) Rolf Lundholm (rlm005) Fastställt av Granskare Anders Johansson (ljn043) Ylva Ågren (yan001) Gäller för Ytterligare information Landstingsgemensamt Dokumentet ska ge en vägledning i en akut situation. Patienter med misstänkt eller verifierad ebolainfektion ska snabbt identifieras och handläggas korrekt om de söker vård inom LVN omhändertagande av misstänkt ebolasmittade Bakgrund Det pågår ett utbrott av sjukdomen i västra Afrika. 20 oktober 2014 är detta i länderna Guinea, Liberia och Sierra Leone. För aktuell information se Folkhälsomyndighetens hemsida. Enstaka fall av smittspridning har skett även utanför Afrika vid vård av svårt sjuka. Symtomen vid infektion med ebolavirus karakteriseras av plötsligt isättande feber och muskelvärk, huvudvärk, kräkningar och diarré. Patienter med svår sjukdom utvecklar hemorragiska symtom och multiorgansvikt. Inkubationstiden är oftast 7 10 dagar, upp till tre veckor. Det föreligger ingen smittsamhet under inkubationstiden för ebola. Mortaliteten beräknas till %. Smittvägar Ebolavirus smittar mellan människor genom direktkontakt med infekterade kroppsvätskor såsom, blod, kräkning och avföring från levande eller död människa eller indirekt kontakt med föremål och ytor som kontaminerats via stänk eller droppar av infekterade kroppsvätskor från skadad hud eller slemhinnor. Luftburen smitta har inte dokumenterats i det pågående utbrottet. De ytdesinfektionsmedel som används i sjukvården är effektiva mot ebolavirus. Ansvar och befogenheter All vårdpersonal inom LVN ska med hjälp av dokumentet kunna delta i initial handläggning av misstänkt ebolainfektion. Alla läkare har ansvar och befogenhet att initialt bedöma.

2 Sida 2(12) Riskbedömning och handläggning av En patient som exponerats för ebola, eller ha bedöms ha viss risk eller hög risk för att ha ebolainfektion, ska omhändertas inom vården med samma medicinska kompetens och kvalitet som normalt erbjuds med andra sjukdomar, samtidigt som nödvändig hänsyn tas för att undvika överföring av smitta till personal och med. Person som ska utredas De kliniska symtomen vid ebola är, speciellt i tidigt skede, relativt ospecifika. Därför är reseanamnesen särskilt viktig för att väcka misstanke om ebola, se bilaga 1. En person som har klinisk bild och epidemiologiska riskfaktorer enligt båda följande punkter ska utredas och omhändertas som troligt fall: 1) Klinisk bild med feber 38,0ºC och symtom som huvudvärk, muskelvärk, kräkningar, diarré, buksmärtor eller blödning som inte kan förklaras på annat sätt. 2) Epidemiologiska riskfaktorer under de senaste 21 dagarna innan symptomdebut. Riskfaktorer är - kontakt med blod eller andra kroppsvätskor från person eller en avliden med säkerställd eller misstänkt ebolasjukdom, - vistelse i ett område där det pågår ebolautbrott, - arbete med fladdermöss, gnagare eller primater från ett område med pågående ebolautbrott. Hög risk för att ebolasmitta föreligger Inkluderar något av följande: Exposition för kroppsvätskor från en ebolapatient genom stickskada eller annan skada som penetrerat huden eller slemhinneexposition. Vård av ebolapatient eller exponering för kroppsvätskor från en ebolapatient utan personlig skyddsutrustning (vätsketätt förkläde, handskar, stänkskydd för slemhinnor). Exposition på laboratorium för kroppsvätskor från ebolapatient utan skyddsutrustning eller utan att följa standardrutiner för arbete med smittsamma organismer. Deltagit i begravningsriter med exposition för kvarlevor från avlidna i ett område med pågående ebolautbrott.

3 Sida 3(12) Personer som utsatts för hög risk för överföring av ebolavirus ska utan dröjsmål vårdas på infektionskliniken på Sundsvalls sjukhus och smittskyddsläkaren informeras. Om infektion med ebolavirus laboratorieverifierats flyttas patienten till högisoleringsenheten i Linköping. Viss risk för att ebolasmitta föreligger Tillfällig kontakt med febril ebolasjuk person utan andra symtom i samband med exempelvis - vistelse i samma väntrum, - färd med samma buss, - tjänstgöring som receptionist på sjukhus/vårdmottagning. Vårdat ebolapatient inom sjukvård eller hushåll i ett land med pågående utbrott men utan högriskexposition enligt ovan. Till de personer som bedömts ha viss risk för att ha exponerats för ebola, ges lugnande besked, men vederbörande rekommenderas att kontrollera temperaturen två gånger dagligen under 21 dagar efter senast möjliga exponering, samt att genast söka lämplig vård om temperaturen är 38,0 o C eller om symtom på sjukdom uppträder. Primärt omhändertagande av patient Vid misstanke om ebola kontaktas infektionsjouren omgående för överenskommelse om fortsatt handläggning inklusive diagnostik. Patient som uppfyller kriterierna för troligt fall ska bedömas av infektionsläkare. Patient med misstänkt ebolainfektion, oavsett ålder, ska sändas direkt med ambulans till akutmottagningen i Sundsvall. Patienten ska komma direkt till akutmottagningens saneringsrum utan att passera annan mottagning eller vårdavdelning. Uppkommer misstanken på en annan vårdenhet får patienten inte sitta i väntrum på en mottagning utan ska placeras i eget rum, helst rum med förrum och stängd dörr.

4 Sida 4(12) Patienttransport till sjukhus Vid transport till sjukhus är det viktigt att minimera antalet kontakter. Transporten ska ske med ambulans. Taxi eller andra allmänna transporter ska inte användas. I ambulansen ska luckan mellan förarhytt och patientutrymme vara stängd. Så lite materiel som möjligt ska vara framme. Täck ytor i patientutrymmet med plast vid risk för stänk av kroppsvätskor (blod, kräkningar, urin, avföring). Ambulanspersonal som har kontakt med patienten ska över arbetsdräkten bära långärmad vätsketät skyddsrock, plastförkläde samt ha dubbla handskar, op-hjälm med dok, engångsvisir och andningsskydd FFP3 med ventil. Under transporten bör patienten använda engångsandningsskydd klass FFP3 utan ventil eller förses med engångsnäsdukar att hålla för munnen vid hosta. Efter transport tas ambulansen ur bruk och rengörs med allrengöringsmedel och vatten. Desinficera därefter med Virkon eller Perform. Kontakta vårdhygien innan ambulansen tas i bruk. Åtgärder vid sjukhuset Ansvarig infektionsläkare kontaktar högisoleringsenheten på Linköpings universitetssjukhus via bakjouren vid infektionskliniken Linköping, , för överenskommelse om fortsatt handläggning. Vederbörande informerar också nedanstående: - Länets smittskyddsläkare och Tjänsteman i beredskap (TiB) via eller via SOS alarm TiB på Folkhälsomyndigheten: TiB på Socialstyrelsen via SOS alarm Länets vårdhygieniska enhet informeras snarast möjligt

5 Sida 5(12) Patient Provtagning Eftersom exposition för blod och andra kroppsvätskor är riskmoment ska man minimera antalet provtagningstillfällen. All provtagning vid misstanke om ebola ska enbart ske på Sundsvalls sjukhus. Rådgör alltid med infektionsjouren, diagnostik för andra livshotande sjukdomstillstånd inklusive malariadiagnostik får inte utebli. Kontakta alltid Akutmottagningen Sundsvall för att överenskomma om transport. Godkända transportkartonger och etiketter erhålles därifrån. För specifik eboladiagnostik kontaktas Folkhälsomyndigheten, enheten för högpatogena virus (kontorstid) alternativt TiB , dygnet runt. Prov sänds med kurir (transportör med tillstånd att transportera farligt gods). Instruktion för packning och transport finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, sök Packa provet rätt. Hygienrutiner vid initialt omhändertagande Patienten placeras i eget rum med förrum, helst sluss och eget hygienrum (toalett/dusch och helst spoldesinfektor). Det är en fördel om rummet även har direkttillträde utifrån och att det finns ett intilliggande rum där avfall kan omhändertas. Särskild personal ska avdelas som bara sköter den person som har symptom som kan vara tecken på ebolainfektion. Tillämpning av basala hygienrutiner och ett säkert arbetssätt är de allra viktigaste skyddsåtgärderna. Utöver det ska skyddsutrustning användas för att förebygga kontakt- och droppsmitta. Skyddsutrustningen ska vara påtagen innan inträdet i vårdrummet. All personal som går in i patientrummet ska ha långärmad vätsketät skyddsrock, plastförkläde, dubbla handskar, op-hjälm med dok, engångsvisir och andningsskydd FFP3 med ventil. Ytterligare utrustning kan behövas om stora mängder blod, andra kroppsvätskor, kräkningar eller avföring förorenar omgivningen. Knähöga skoskydd alternativt gummistövlar används. OBS! Se bilaga 2 angående rutiner för på- och avklädning av skyddsutrustning.

6 Sida 6(12) Patienttransport inom sjukhuset Då en patient förflyttas från akutmottagningen till infektionskliniken bör förflyttningen om möjligt ske utomhus. Om medicinsk undersökning måste ske utanför det rum där patienten vårdas tas i god tid kontakt med berörd avdelning. Inga andra och ingen personal som inte direkt medverkar i undersökningen bör uppehållas sig vid eller kring transportvägarna eller i undersökningsrummet. Transportvägarna inom sjukhuset kan behöva säkras med personer som ser till att hissar och korridorer hålls fria från besökare och personal när transporten sker. Patienten bör använda engångsandningsskydd klass FFP3 utan ventil eller förses med engångsnäsdukar att hålla för munnen vid hosta under transport och undersökning. Personal som transporterar och deltar i undersökningen ska använda skyddsutrustning. Observera behovet av beredskap för punktdesinfektion i samband med transport. Personal Arbetsledare ansvarar för att en förteckning upprättas över alla kontakter och personal, inklusive läkare, som omhändertagit patienten. Personal instrueras att intill tre veckor efter avslutad kontakt med patienten ge akt på allmänna sjukdomssymtom och feber. Uppkommer feber eller tecken på infektion ska läkare vid infektionskliniken omedelbart kontaktas. Gravida bör inte delta i vården av med misstänkt ebola. Åtgärder vid exponering för ebolainfekterad kroppsvätska eller vävnad Vid inträffad exponering för ebola bör arbetet avslutas omedelbart på ett säkert sätt. En person som utsatts för smittorisk bör lämna vårdlokalen och ta av sig den personliga skyddsutrustningen under iakttagande av beskrivna rekommendationer för avklädning och därefter duscha. En inträffad exponering i samband med vårdarbete ska genast anmälas till närmaste chef samt smittskyddsläkaren. Personen bör skyndsamt bedömas av infektionsläkare.

7 Sida 7(12) Rutiner Tvätt och avfall Omhändertagande av kräkningar och avföring innebär stor risk för smitta. Vid spill av stora mängder använd högabsorberande material, t.ex. blöja. Patienten kan använda toaletten. Om spoldesinfektor finns tillgänglig i hygienutrymmet ska den användas enligt normala rutiner för desinfektion av urinflaska/bäcken. Textilier och avfall från patientrummet ska betraktas som smittförande och samlas i gula avfallsbehållare. Behållaren märks med etikett för smittförande avfall och ska desinfekteras med Virkon eller Perform på utsidan innan den tas ut ur rummet. Smittförande skärande/stickande avfall samlas i kanylburk och placeras därefter i behållare för smittförande avfall. Flergångsmaterial/utrustning Medicinsk utrustning ska vara rumsbunden och så långt möjligt engångsmaterial. Material som peanger, saxar, etc. kasseras. Flergångsutrustning ska noggrant desinfekteras innan den tas ut ur rummet alternativt kasseras. Begränsa så långt möjligt användandet av nålar och andra vassa föremål. Måltider Eventuella måltider intas i vårdrummet. Använd engångsmaterial som kastas efter användning och hanteras som smittförande avfall. Besök Besök kan undantagsvis tillåtas för nära anhöriga. Dessa ska då bära samma skyddsutrustning som vårdpersonalen samt informeras om sjukdomen och smittvägar. Punktdesinfektion Eventuellt spill av blod eller annan kroppsvätska från person med misstänkt eller säkerställd ebolainfektion, torkas upp med absorberande material, t.ex. blöjor. Använd allrengöringsmedel och vatten för mekanisk rengöring. Desinficera därefter med Virkon eller Perform. Städning Personal som utför städningen ska vara informerade om de skyddsrutiner som gäller och använda samma skyddsutrustning som övrig personal och tillämpa samma rutiner för på- och avklädning. För slutstädningen vid misstänkt eller verifierat fall av ebola används Virkon eller Perform.

8 Sida 8(12) Referensmaterial för ytterligare information Socialstyrelsen. Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola. Kan laddas ned från WHO. Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings, with Focus on Ebola. Kan laddas ned från CDC. Ebola hemorrhagic fever, många olika dokument kan laddas ned från ECDC. Ebola outbreak in West Africa Relaterad information Smittskyddsenheten, Ebolarekommendationer

9 Bilaga 1 Sida 9(12) Frågor till med misstänkta ebola-symtom Patienter som kontaktar vården (via telefon eller på annat sätt) med någon/några av dessa symtom: feber eller diarré eller kräkning rekommenderas att följande frågor ställs till alla dessa : 1. Har du varit utomlands de senaste tre veckorna? 2. Om ja, i så fall var? 3. Har patienten varit i Sierra Leone, Liberia eller Guinea, så ska infektionsbakjouren ( ) kontaktas för bedömning om hur patienten ska omhändertas. Observera: Om det framkommer att en patient med andra symtom besökt ovanstående länder de senaste tre veckorna ska också infektionsjouren kontaktas för bedömning om hur patienten ska omhändertas. Besöker en misstänkt smittad patient en mottagning så ska patienten så snabbt som möjligt placeras i enskilt rum med stängd dörr, se bilaga 2 Vårdhygieniska rutiner vid. Risken för att smitta ska spridas i Västernorrland eller i Sverige är mycket låg, men det krävs god beredskap och en ökad vaksamhet i hela den svenska sjukvården. Uppdaterad information om världsläget finns 1177.se

10 Sida 10(12) Bilaga 2 Omhändertagande av med misstänkt ebolasmitta Identifiera - Isolera - Informera 1. Identifiera expositionsbakgrund: Har patienten bott eller rest i ett land med pågående ebolautbrott eller haft kontakt med en person med verifierad ebola de senaste 21 dagarna? NEJ Fortsätt med sedvanlig triage/ bedömning av hälsotillstånd JA 2. Identifiera symtom: Feber 38,0 o C och/eller värk i muskler, leder och huvud, hosta, buksmärtor, kräkningar, blödningar, diarré JA 3. Isolera och använd personlig skyddsutrustning Placera patienten i eget rum, helst med förrum, och stängd dörr. Endast utsedd personal iförd personlig skyddsutrustning ska omhänderta patienten. Notera namn på all personal som har kontakt med patienten Informera Kontakta omedelbart infektionsbakjouren NEJ A. Fortsätt med triage och bedömning B. Informera infektionsjouren C. Egenvård att kontrollera tempen 2 gånger dagligen under 21 dagar efter senaste exposition. Vid symtom kontakta omedelbart infektionsbakjouren Fortsatt omhändertagande och handläggning A. Patient med misstänkt ebola ska sändas direkt med ambulans till akutmottagningen, Sundsvalls sjukhus. Informera akutmottagningen B. Initialt omhändertagande sker i saneringsrummet på akutmottagningen. C. Kvarstår misstanke om ebolasmitta flyttas patienten till högriskenheten, avd 1, Sundsvalls sjukhus. Fakta och aktuell information 1177.se Ebola Vägledning vid misstanke om ebolavirusinfektion, Smittskydd Vårdhygieniska rutiner vid

11 Bilaga 3 Sida 11(12) Rutiner för personal angående på- och avklädning av skyddsutrustning vid misstänkt ebola Detta dokument gäller om patienten befinner sig på annan vårdenhet än på akuten eller infektionskliniken vid Sundsvalls sjukhus. Patienten ska inte sitta i väntrum utan ska omedelbart placeras i eget rum, helst med förrum och stängd dörr. En patient med misstänkt ebola ska initialt omhändertas på akuten vid Sundsvalls sjukhus. Rutiner utanför vårdrummet Alla som går in på vårdrummet ska notera datum och namn på förteckningen över personal som vårdar/besöker patienten. Alla som går in till patienten ska ha kunskap om hur de ska arbeta och vara klädda för att förhindra smittspridning. Korrekt och ofta utförd handhygien är synnerligen viktigt för att minimera risken för smittspridning. Vårdpersonal ska använda sjukhusets/enhetens arbetskläder och sina egna strumpor och arbetsskor. Påklädning i förrummet alternativt utanför vårdrummet Lämna telefoner, personsökare etc utanför rummet. Placera gul avfallsbehållare med sopsäck i anslutning till vårdrummet. Ta hjälp av arbetskamrat som övervakar att på- och avklädning av skyddsutrustning görs på rätt sätt. Var alltid två personer i vårdrummet hos patienten. Börja med att desinficera händerna och sen tas utrustningen på i följande ordning: 1) Sterila handskar 2) Vätsketät skyddsrock med mudd 3) Andningsskydd FFP3 med ventil, se till att den sluter tätt kring näsa och mun 4) Operationshjälm som får hänga fritt utanpå skyddsrocken 5) Visir 6) Knähöga SPP-skoskydd alternativt gummistövlar 7) Plastförkläde 8) Skyddshandskar i nitril. Handskkragen dras ovanpå skyddsrockens ärm.

12 Sida 12(12) Under arbetet i vårdrummet Byt vid behov yttre skyddshandskar (nitril) och plastförkläde efter smutsiga arbetsmoment. Var noga med att inte förorena det inre paret av handskar. Avklädning Avklädning påbörjas inne i vårdrummet 1) Plastförkläde tas av och läggs i sopsäck/påse 2) Yttre par skyddshandskar (nitril) tas av och läggs i sopsäck/påse Fortsatt avklädning sker om möjligt i förrummet alternativt utanför vårdrummet. Personlig skyddsutrustningen läggs i sopsäck som placeras i gul avfallsbehållare. 3) Behåll de sterila handskarna på 4) Ta av visir, undvik att vidröra ansiktet och visirets framsida 5) Ta av operationshjälm, fatta tag på baksidan och dra över huvudet 6) Lossa skyddsrockens snörning, 7) Dra av skyddsrocken så den hamnar ut och in 8) Ta av skoskydd alternativt gummistövlar, även stövlar betraktas som avfall 9) Desinficera avfallsbehållare med Virkon eller Perform och ställ åt sidan på ren golvyta 10) Ta av de sterila handskarna 11) Desinfektera händerna 12) Ta av andningsskyddet genom att dra resårbandet över huvudet utan att vidröra skyddets framsida 13) Desinfektera händerna 14) Bär ut avfallsbehållare till soprum, desinfektera händerna 15) Duscha och byt arbetskläder Textilier och allt avfall från patientrummet ska betraktas som smittförande avfall och hanteras enligt landstingets rutin för detta. Skärande/stickande avfall samlas i kanylburk. Allt avfall läggs i sopsäckar, som sedan läggs i gul behållare. Behållaren märks med etikett för smittförande avfall. Behållaren förvaras inlåst. Kontakta transportenheten.

Handläggning av misstänkt ebolasmittad patient Rutiner för personal utanför infektionskliniken

Handläggning av misstänkt ebolasmittad patient Rutiner för personal utanför infektionskliniken Enheten för vårdhygien 1 av 7 Handläggning av misstänkt ebolasmittad patient Rutiner för personal utanför infektionskliniken Detta dokument bygger på Socialstyrelsens Rekommendation för handläggning av

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner för omhändertagande av misstänkt ebolasmittade patienter

Vårdhygieniska rutiner för omhändertagande av misstänkt ebolasmittade patienter Vårdhygieniska rutiner för omhändertagande av misstänkt ebolasmittade patienter Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare Fastställande datum: Första version 2014-08-14, detta är version 5 uppdaterad 2014-11-27

Läs mer

Ebola - hygienrutiner

Ebola - hygienrutiner INSTRUKTION 1 (6) INLEDNING Med anledning av utbrott av ebola i Västafrika har vårdhygieniska rutiner för primärt omhändertagande av misstänkta fall upprättats. Till misstänkta fall av ebola räknas en

Läs mer

Hygienkonferens hösten 2014

Hygienkonferens hösten 2014 Hygienkonferens hösten 2014 Program EBOLA Skyddsutrustning EBOLA VRI-förebyggande arbeteframgångsfaktorer Vårdhygieniska aspektermentometer övning Övriga frågor Anders Lindblom Annica Blomkvist Marianne

Läs mer

2015-11-13 www.smittskyddstockholm.se. Ebola Viral hemorragisk feber (VHF)

2015-11-13 www.smittskyddstockholm.se. Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Finns risk för fall av ebola i Sverige? Sverige har få kontakter med de nu drabbade länderna Folkhälsomyndigheten bedömer risken att någon ebolasmittad person skulle

Läs mer

Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning

Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på vårdcentral/akutmottagning Bilaga: misstänkt fall av Viral Hemorragisk Feber (t.ex. Ebola) på Hitta i dokumentet Sammanfattning Riskbedömning Åtgärder vid misstanke om VHF Transport av patient Städning av rummet övriga riktlinjer

Läs mer

Ebola - handläggning av misstänkt fall vid akutmottagningen i Västerås och Köping

Ebola - handläggning av misstänkt fall vid akutmottagningen i Västerås och Köping INSTRUKTION 1 (5) PATIENT MED MISSTÄNKT EBOLA SOM KONTAKTAR AKUTMOTTAGNINGEN PER TELEFON På akutmottagningen sker ingen telefonrådgivning utan sådana samtal hänvisas normalt till 1177. Om ett samtal ändå

Läs mer

Hygienkonferens hösten 2014

Hygienkonferens hösten 2014 Hygienkonferens hösten 2014 Program EBOLA Skyddsutrustning EBOLA VRI-förebyggande arbeteframgångsfaktorer Vårdhygieniska aspektermentometer övning Övriga frågor Anders Lindblom Annica Blomkvist Marianne

Läs mer

Ebola - handläggning av misstänkta fall vid vårdcentraler

Ebola - handläggning av misstänkta fall vid vårdcentraler INSTRUKTION 1 (7) UTBROTT AV EBOLA I AFRIKA Det pågår fortfarande en epidemi i Västfrika med f.n. smittspridning i Guinea och Sierra Leone. WHO har deklarerat att ebolautbrottet i Västafrika utgör ett

Läs mer

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Aktuellt läge 150706 följ uppdateringar av situationen och rekommendationerna på vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd/sjukdomar/sidor/ebola Kan ebola

Läs mer

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Ebolautbrottet i Västafrika 2014 Smittvägar Kontaktsmitta (droppsmitta) Ebolavirus överlever flera dagar både i vätska och intorkat tillstånd Hög risk för smitta

Läs mer

Instruktion för på- och avklädning av skyddskläder vid misstänkt ebola.

Instruktion för på- och avklädning av skyddskläder vid misstänkt ebola. Instruktion för på- och avklädning av skyddskläder vid misstänkt ebola. Hjälp med påklädning behövs Desinfektera händerna innan påklädningen Påklädning vid misstanke om ebola 1. Vanlig arbetsklädsel Strumpor

Läs mer

Samhällsfarlig sjukdom. Anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Samhällsfarlig sjukdom. Anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. Sida 1 (5) Ebola (ebolavirusinfektion), läkarinformation Samhällsfarlig sjukdom. Anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. 1. Laboratoriediagnostik Diagnostiken

Läs mer

Handläggning av misstänkta fall av ebola i primärvård

Handläggning av misstänkta fall av ebola i primärvård Sida 1 av 9 141204 Handläggning av misstänkta fall av ebola i primärvård Patient som söker vård på vårdcentral Den som först träffar patient med plötsligt feberinsjuknande, till exempel sekreterare, ställer

Läs mer

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Bildkälla: CDC Epidemiska hot under 2000-talet Spridning av pulverbrev ( antraxsporer ) per

Läs mer

Hantering på KUL av prov från patient med misstänkt eller säkerställd Ebola eller annan viral hemorrhagisk feber (VHF)

Hantering på KUL av prov från patient med misstänkt eller säkerställd Ebola eller annan viral hemorrhagisk feber (VHF) 1(5) Klinisk mikrobiologi misstänkt eller säkerställd Ebola eller annan viral Inledning... 1 Omhändertagande av patient... 1 Diagnostik... 1 Om prov ändå kommer till KUL... 2 Destruktion av prov... 2 Skyddsutrustning

Läs mer

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, nya coronaviruset)

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, nya coronaviruset) MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, nya coronaviruset) Detta PM fokuserar framför allt på de vårdhygieniska riktlinjerna. För ytterligare information var god se Socialstyrelsens Rekommendation

Läs mer

Hygienkonferens. Hösten 2016

Hygienkonferens. Hösten 2016 Hygienkonferens Hösten 2016 Program Tuberkulos Influensa Kaffe Zika Rapport från utbrott i Sverige Information från vårdhygien Helena Ernlund, Erica Nyman Helena Ernlund, Annica Blomkvist Helena Ernlund

Läs mer

Viral hemorragisk feber/ Ebola Instruktion för av- och påklädning av skyddskläder vid misstänkt ebola.

Viral hemorragisk feber/ Ebola Instruktion för av- och påklädning av skyddskläder vid misstänkt ebola. Viral hemorragisk feber/ Ebola Instruktion för av- och påklädning av skyddskläder vid misstänkt ebola. Skyddsutrustning. Hjälp med påklädning behövs. Påklädning inför patientkontakt (steg 1-11). - Sker

Läs mer

Viral hemorragisk feber (VHF) omhändertagande och åtgärder vid misstanke

Viral hemorragisk feber (VHF) omhändertagande och åtgärder vid misstanke Viral hemorragisk feber (VHF) omhändertagande och åtgärder vid misstanke Utfärdad av: Bo Claesson Godkänd av: Rune Wejstål Granskad av: Godkänd datum: 2012-02-16 Viral hemorragisk feber (VHF) bör övervägas

Läs mer

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

Jenny Stenkvist Informationsmaterial för vården: MERS-CoV

Jenny Stenkvist  Informationsmaterial för vården: MERS-CoV Informationsmaterial för vården: MERS-CoV 151013 Middle East Respiratory Syndrome (MERS) Nytt coronavirus (CoV), upptäckt 2012 Smittländer: Saudiarabien, För Arabemiraten, Quatar, Jordanien, Kuwait, Oman,

Läs mer

Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2

Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2 Hygienrutin Verksamhetschef Suzanne Wendahl 1 av 5 Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2 Smittspridning... 2 Smittsamhet... 2 Utbrott... 2 Kohortvård

Läs mer

Revisionsnr: 9 Giltigt t.o.m.: 2016-06-09

Revisionsnr: 9 Giltigt t.o.m.: 2016-06-09 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Dokument ID: 09-122333 Fastställandedatum: 2015-06-09 Giltigt t.o.m.: 2016-06-09 Upprättare: Signar K Mäkitalo Fastställare: Signar Mäkitalo Ebola Handläggning

Läs mer

Virusorsakad Gastroenterit inom vården

Virusorsakad Gastroenterit inom vården Virusorsakad Gastroenterit inom vården Vårdhygienisk handläggning Smittskydd/Vårdhygien DLL Bakgrund - ökat antal utbrott Smittsamhet hög Problemets omfattning varierar över åren VIRUSORSAKAD GASTROENTERIT

Läs mer

Dokument text Version 6 - Ändringar som gjorts jämfört med föregående PM (version 5) står med röd text!

Dokument text Version 6 - Ändringar som gjorts jämfört med föregående PM (version 5) står med röd text! Innehållsansvarig: Eva Lindgren, Överläkare, Läkare Infektion (evali49) Granskad av: Christer Printz, Överläkare, Kvalitetsfunktion (chrpr) Godkänd av: Marga Brisman, Chefläkare, Patientsäkerhetsfunktion

Läs mer

Instruktion för av- och påklädning av skyddskläder vid misstänkt ebola.

Instruktion för av- och påklädning av skyddskläder vid misstänkt ebola. Instruktion för av- och påklädning av skyddskläder vid misstänkt ebola. Hjälp med påklädning behövs. Desinfektera händerna innan påklädningen. Påklädning vid misstanke om ebola 1. Vanlig arbetsklädsel.

Läs mer

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit 1 Vårdrutin Calicivirusgastroenterit Innehåll BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION... 1 ENSTAKA PATIENT SOM INSJUKNAR... 3 UTBROTT... 4 PERSONALADMINISTRATIV HANDLÄGGNING... 5 BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso-, sjuk- och tandvård i Västerbottens läns landsting.

Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso-, sjuk- och tandvård i Västerbottens läns landsting. er för vård av patient med smittsam tuberkulos Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare Fastställande datum: Uppdaterad 2015-10-15 Omfattning Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso-,

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner vid utbrott av misstänkt eller konstaterad virusgastroenterit

Vårdhygieniska rutiner vid utbrott av misstänkt eller konstaterad virusgastroenterit 2012-03-26 1 (5) Vårdhygieniska rutiner vid utbrott av misstänkt eller konstaterad virusgastroenterit Innehållsförteckning Förutsättningar... 1 Utbrott... 2 Handtvätt... 2 Dokumentation/information...

Läs mer

2015-07-06 www.smittskyddstockholm.se. Ebola. Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version

2015-07-06 www.smittskyddstockholm.se. Ebola. Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) - utvidgad version Virala hemorragiska febrar Blödarfebrar orsakade av virus = virala hemorragiska febrar (VHF) Ebola, Marburg, Lassa, Krim-Kongo m.fl. Djur eller insekts-reservoarer

Läs mer

Ebola. Uppföljning av hemvändande hjälparbetare EN VÄGLEDNING

Ebola. Uppföljning av hemvändande hjälparbetare EN VÄGLEDNING Ebola Uppföljning av hemvändande hjälparbetare EN VÄGLEDNING Förord Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Smittskyddsläkarföreningen har gemensamt tagit fram denna vägledning för hur hemvändande hjälparbetare

Läs mer

Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Eva Melander

Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Eva Melander Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Eva Melander VÅRDHYGIEN SKÅNE Datum: 2015 03-25 Sida 1 (6) Virusorsakad gastroenterit

Läs mer

Calici/vinterkräksjuka (noro- och sapovirus)

Calici/vinterkräksjuka (noro- och sapovirus) 10279.13.G2 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 6 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Ann-Mari Gustavsson Anna Skogstam 2014-11-05 2017-11-05

Läs mer

Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola 2014-08-07

Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola 2014-08-07 Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola 2014-08-07 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Ebola utbrottet i Västafrika och arbetet i Landstinget Gävleborg

Ebola utbrottet i Västafrika och arbetet i Landstinget Gävleborg Ebola utbrottet i Västafrika och arbetet i Landstinget Gävleborg Signar Mäkitalo Smittskyddsläkare 2014-12-02 Innehåll Uppgifter för oss i LG Bild 3-5 Allmänt virala hemorrhagiska febrar ebola Bild 6-8

Läs mer

Omhändertagande av misstänkt ebolasmittad patient på akutmottagningen

Omhändertagande av misstänkt ebolasmittad patient på akutmottagningen Sida 1(6) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Ann-Louise Eldstål (ael001) 2018-02-17 2016-08-17 Anders Lundin (aln024) Fastställare Anders Lundin (aln024) Granskare Fredrik Granholm

Läs mer

Influensa på åtta minuter Hur förhindrar vi smittspridning i vården?

Influensa på åtta minuter Hur förhindrar vi smittspridning i vården? Influensa på åtta minuter Hur förhindrar vi smittspridning i vården? Vad är viktigt? Identifiera smittsamma patienter tidigt och avskilj från övriga Frikostig provtagning under influensasäsong Försäkra

Läs mer

VKS slutenvård Länsövergripande Virusorsakad gastroenterit (vinterkräksjuka) - handläggning av patient inom slutenvård

VKS slutenvård Länsövergripande Virusorsakad gastroenterit (vinterkräksjuka) - handläggning av patient inom slutenvård Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) VKS slutenvård Länsövergripande Virusorsakad gastroenterit (vinterkräksjuka) - handläggning av patient inom slutenvård Virusorsakade gastroenteriter, speciellt

Läs mer

Ebola. Olle Wik. Smittskyddsläkare. Smittskydd Värmland 2014-10-14

Ebola. Olle Wik. Smittskyddsläkare. Smittskydd Värmland 2014-10-14 Ebola Olle Wik Smittskyddsläkare Historik Första tillfället viruset kategoriserades var 1976. Södra Sudan/Norra Zaire (nuvarande Kongo Kinshasa). Namnet taget efter floden Ebola som finns i ovanstående

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

Det är viktigt för patientsäkerheten att nödvändig medicinsk vård och behandling inte försenas pga. influensa eller misstanke om influensa.

Det är viktigt för patientsäkerheten att nödvändig medicinsk vård och behandling inte försenas pga. influensa eller misstanke om influensa. Vårdhygieniska riktlinjer för influensa Omfattning Dokumentet riktar sig till personal och studerande inom hälso- sjuk- och tandvård i Västerbottens läns landsting, VLL, som utför undersökning, vård eller

Läs mer

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20 Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus (MERS-CoV) reviderad version 2013-06-20 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om

Läs mer

Hur hanterade vi risken för ebola i Sverige? Hur förstärker vi beredskapen i framtiden?

Hur hanterade vi risken för ebola i Sverige? Hur förstärker vi beredskapen i framtiden? Hur hanterade vi risken för ebola i Sverige? Hur förstärker vi beredskapen i framtiden? Symposium Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte Östersund 28 maj 2015 Ulf Törnebladh, moderator Enheten för

Läs mer

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus 1(7) Innehåll: 1.Bakgrund 2. Syfte 3. Omfattning. Ansvar 5. Tillvägagångssätt 5.1 Bedömning av situation 5.2 Tillägg till basala hygienrutiner Handtvätt med tvål och vatten 5.3 Definition utbrott, kohortvård

Läs mer

A.1 Falldefinition enl SMI

A.1 Falldefinition enl SMI 1 (5) Titel Handlingsplan för omhändertagande av patient med misstänkt eller sannolik SARS (severe acute respiratory syndrome) Dokumenttyp Datum Lokal handlingsplan 2003-03-22 Utfärdare Kommentar Ann-Christine

Läs mer

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län Hygienregler för personal inom Landstinget i Kalmar län Vi måste hjälpas åt att minimera risken för spridning av vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner leder bland annat till ökat patientlidande,

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler. - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning

Basala hygienrutiner och klädregler. - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Basala hygienrutiner och klädregler - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Smitta i vård och omsorg Bakterier Snälla bakterier Normalflora Elaka bakterier Snäll kan bli elak Resistenta

Läs mer

Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso, -sjuk, och tandvård i Västerbottens läns landsting.

Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso, -sjuk, och tandvård i Västerbottens läns landsting. Virusorsakad magsjuka Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare Fastställande datum: Uppdaterad 2014-01-16 Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso, -sjuk, och tandvård i Västerbottens

Läs mer

Bakgrund. Smittsam lungtuberkulos Godkänt av:

Bakgrund. Smittsam lungtuberkulos Godkänt av: Förvaltning: Alla Titel: Verksamhet/division: Alla ID.nr Smittsam lungtuberkulos Godkänt av: Styrgruppen för smittskydd och vårdhygien i Uppsala län Dokumenttyp Vårdrutin Godkänt den: 2015-11-18 Kategori:

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Utarbetat av Vårdhygien 2010 Uppdaterad 2015 Tre enkla åtgärder för att förebygga smittspridning/vårdrelaterade infektioner Basala

Läs mer

Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso, -sjuk, och tandvård i Västerbottens läns landsting.

Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso, -sjuk, och tandvård i Västerbottens läns landsting. Virusorsakad magsjuka Vinterkräksjuka (Calicivirus) Omfattning Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso, -sjuk, och tandvård i Västerbottens läns landsting. Bakgrund Virusgastroenterit

Läs mer

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2

Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Publicerat för enhet: NU gemensamt Version: 2 Innehållsansvarig: Aino Kempe, Hygiensköt/ass, Vårdhygien (ainke); Bert Ove Larsson, Verksamhetschef, Giltig från: 2014-10-22 Infektionsklinik läkare (beola);

Läs mer

Virusorsakad gastroenterit (vinterkräksjuka) - handläggning av patient inom slutenvård

Virusorsakad gastroenterit (vinterkräksjuka) - handläggning av patient inom slutenvård Virusorsakad gastroenterit (vinterkräksjuka) - handläggning av patient inom slutenvård Virusorsakade gastroenteriter, speciellt calicivirus, ger upphov till plötsligt insättande kräkningar och diarréer

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Vårdhygien 2016 Socialstyrelsens föreskrifter 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 1 januari 2016 trädde en ny föreskrift om Basal

Läs mer

Självklart! Läs det i alla fall

Självklart! Läs det i alla fall Självklart! Läs det i alla fall självklarheter Vi är alla beredda att göra allt vi kan för att de som behandlas, vårdas eller arbetar i vården inte ska smittas eller i onödan drabbas av en infektion. Därför

Läs mer

Lokal anvisning 2012-04-30

Lokal anvisning 2012-04-30 1(5) Virusorsakad gastroenterit Lokal anvisning 2012-04-30 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Hygienrutiner vid omhändertagande av patienter med ny influensa A(H1N1)v.

Hygienrutiner vid omhändertagande av patienter med ny influensa A(H1N1)v. Hygienrutiner vid omhändertagande av patienter med ny influensa A(H1N1)v. Checklista framtagen av Vårdhygien SÄS, modifierad efter WHO Patient Care Checklist June 2009 Version 090820 För komplett handläggning

Läs mer

MERS-CoV Förenklad handläggning i Region Gävleborg

MERS-CoV Förenklad handläggning i Region Gävleborg Beskrivning 1(5) MERS-CoV Förenklad handläggning i Region Gävleborg Handläggningen bygger på: Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers. Misstänkta fall under utredning

Läs mer

Fastställd 2013-12-17

Fastställd 2013-12-17 Magsjuka (virusorsakad gastroenterit) Avsnittet i Vårdhandboken heter Infektioner i magtarmkanalen. Framtagen av Lena Bodin, MAS Uppvidinge Kommun Elaine Walve, MAS Älmhults Kommun Katarina Madehall, hygiensjuksköterska

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Inger Andersson, hygiensjuksköterska Bakterier är överlevare! Antibiotika Resistens Resistenta bakterier MRSA Methicillin Resistent Staphyloccus Aureus ESBL Extended Spektrum

Läs mer

Vinterkräksjukan (Calicivirusgastroenterit)

Vinterkräksjukan (Calicivirusgastroenterit) 1 (6) BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION Noro/Calicivirus ger upphov till kräkningar/diarréer med akut insjuknande. Smittdosen är c:a 10 viruspartiklar, i diarré finns 10 000 000 partiklar/gram faeces. Inkubationstid:

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Stickskada Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

Clostridium Difficile

Clostridium Difficile Clostridium Difficile sporbildande tarmbakterie Ses framförallt hos äldre (3/4 av fallen > 60 år) och patienter som fått antibiotika el. andra läkemedel som påverkar den normala tarmfloran Senaste 10 åren

Läs mer

Dokumentet kompletterar Vårdhandbokens avsnitt om multiresistenta bakterier.

Dokumentet kompletterar Vårdhandbokens avsnitt om multiresistenta bakterier. Vård av patient med ESBL-producerande bakterier Omfattning Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso-, sjuk- och tandvård i Västerbottens läns landsting. Observera att rutiner för vård av

Läs mer

Infektionsmanualerna är tänkta som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet på vårdavdelning.

Infektionsmanualerna är tänkta som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet på vårdavdelning. nfektionsmanual VÅRDHYGEN Ersätter 2012-06-25 Sida 1 (10) nfektionsmanualerna är tänkta som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet på vårdavdelning. Basala hygienrutiner Det är inte alltid man känner till

Läs mer

Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015

Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015 Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015 17. Magsjuka Utbrott av magsjuka i vård och omsorg är vanligt förekommande under vinterhalvåret. Dessa orsakas främst av rota-, sapo- och calicivirus.

Läs mer

Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA

Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA Blodsmitta i vården Smitta via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor synligt blod Genom: Stick- eller skärskador. Rikliga mängder

Läs mer

Dokumentrubrik Vancomycinresistenta enterokocker

Dokumentrubrik Vancomycinresistenta enterokocker Sida 1(6) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Eva Gunnarsson (egn011) 2015-11-13 2014-05-13 Rolf Lundholm (rlm005) Fastställt av Granskare Anders Johansson (ljn043) Ylva Ågren (yan001)

Läs mer

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg.

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare i samarbete med kommunala MASfunktionen Fastställande

Läs mer

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler -En Egenkontroll Vad styr? SOSFS 2007:19 föreskrift

Läs mer

Följ rutinerna i dokumentet Screening för multiresistenta bakterier (MRB) på Vårdhygiens hemsida. Kontakta gärna Vårdhygien för samråd.

Följ rutinerna i dokumentet Screening för multiresistenta bakterier (MRB) på Vårdhygiens hemsida. Kontakta gärna Vårdhygien för samråd. Vård av patient med ESBL-producerande bakterier Omfattning Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso-, sjuk- och tandvård i Västerbottens läns landsting. OBS er för vård av patient med ESBLcarba

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Vårdrelaterade infektioner, en vårdskada Vårdrelaterade infektioner 1.Urinvägsinfektioner 2. Blodförgiftning på grund av centrala infarter 3.Postoperativa sårinfektioner 4. Lunginflammationer

Läs mer

INSTRUKTION, BILAGA 1 Uppdaterings-/revideringsdatum Dnr/id-nummer Sida (8) Styrkraft Gäller fr.o.m. Utgåva Rekommendation

INSTRUKTION, BILAGA 1 Uppdaterings-/revideringsdatum Dnr/id-nummer Sida (8) Styrkraft Gäller fr.o.m. Utgåva Rekommendation 2015-07-02 1 (8) Virusgastroenterit Checklista vid utbrott inom kommunal hälso- och sjukvård Södra Älvsborg, SÄBO Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vårdsituationer och av alla personalkategorier.

Läs mer

Vårdhygien - Basala hygienrutiner

Vårdhygien - Basala hygienrutiner Dokumenttyp Rutin Beslutad av (datum och ) Ledningsgruppen vård och omsorgsförvaltningen (2013-09-09 ) Giltig fr.o.m. 2013-09-09 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller för Vård- och

Läs mer

Basala hygienrutiner Länsövergripande

Basala hygienrutiner Länsövergripande Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Basala hygienrutiner Länsövergripande Basala hygienrutiner ska tillämpas där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2015:10). Syftet är att förhindra smitta från

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Handlingsplan för Calicivirusorsakad gastroenterit vinterkräksjuka

Handlingsplan för Calicivirusorsakad gastroenterit vinterkräksjuka Handlingsplan för Calicivirusorsakad gastroenterit vinterkräksjuka Dessa råd/riktlinjer är applicerbara både inom kommunal- och landstingsvård. Inledning Syftet med denna handlingsplan är att förhindra

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Virusgastroenterit. Åtgärder vid gastroenterit på kommunal enhet

Virusgastroenterit. Åtgärder vid gastroenterit på kommunal enhet (tillägg till /Infektioner i mag-tarmkanalen/virusorsakad gastroenterit) Dokumentnamn Omhändertagande av patient med virusgastroenterit Giltig fr.o.m. 2016-02-01 Ersätter 2012-02-02 Sida 1(6) Revideras

Läs mer

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum:

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum: Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner Riktlinje Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum

Läs mer

Revisionsnr: 10 Giltigt t.o.m.:

Revisionsnr: 10 Giltigt t.o.m.: Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Dokument ID: 09-122333 Fastställandedatum: 2016-05-27 Giltigt t.o.m.: 2018-05-27 Upprättare: Signar K Mäkitalo Fastställare: Signar Mäkitalo Ebola Handläggning

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

1 (7) 8 Referenser... 3 9 Bilaga 1. Vårdhygieniska riktlinjer... 4 10 Bilaga 2. Checklista... 7

1 (7) 8 Referenser... 3 9 Bilaga 1. Vårdhygieniska riktlinjer... 4 10 Bilaga 2. Checklista... 7 1 (7) 1 Bakgrund... 1 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Riskfaktorer för smittspridning... 2 6 Provtagning... 2 7 Vård av patient med misstänkt eller konstaterad Clostridium difficile-diarré...

Läs mer

Vård hemma vid influensa

Vård hemma vid influensa 2009-07-02 1(5) Vård hemma vid influensa De allra flesta som får influensa tillfrisknar på egen hand, utan behandling eller sjukhusvård. Men många får hjälp och omvårdnad i sina hem, av personal från kommuner

Läs mer

Clostridium difficile diarré (CD)

Clostridium difficile diarré (CD) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Hälso- och sjukvårds ledning, Sjukvårdsledning Riktlinje Clostridium difficile diarré (CD) Bakgrund Clostridium difficile (CD) är en sporbildande bakterie som förekommer

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Förord Varje år orsakar vårdrelaterade infektioner stort lidande som dessutom kostar den svenska vården miljardbelopp.via händer och kläder kan du lätt överföra smittämnen till

Läs mer

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av:

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: RIKTLINJE Dokumentnamn RUTIN Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2011-11-01 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Godkänt datum: Ansvarig läkare: Nästa rev.datum:

Godkänt datum: Ansvarig läkare: Nästa rev.datum: Dokumentnamn: Gastroenteritutbrott Vårdhygien, Patientsäkerhetsavdelningen, Landstingsdirektörens stab Dokid: H: Smittämne 2 Utfärdare: Vårdhygien Godkänt datum: Ansvarig läkare: Nästa rev.datum: 2018-03-01

Läs mer

Smittsam magsjuka. Hur du kan förhindra spridning i vård och omsorg. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Vårdhygien Uppsala

Smittsam magsjuka. Hur du kan förhindra spridning i vård och omsorg. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Vårdhygien Uppsala Smittsam magsjuka Hur du kan förhindra spridning i vård och omsorg Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Vårdhygien Uppsala Vårdtagare med diarré eller kräkning - Bakom symtom kan finnas mycket - Kräver

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) Handläggning av VRE Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent tillämpas

Läs mer

Screening för multiresistenta bakterier (MRB) gällande patienter, personal och vårdstuderande

Screening för multiresistenta bakterier (MRB) gällande patienter, personal och vårdstuderande Sida 1(5) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Eva Gunnarsson (egn011) 2015-11-13 2014-05-13 Rolf Lundholm (rlm005) Fastställt av Granskare Anders Johansson (ljn043) Ylva Ågren (yan001)

Läs mer

Alla. Kategori: Vård/medicinska riktlinjer, Skapat av: Sektionen för vårdhygien i Uppsala län Skapat den: Granskad av:

Alla. Kategori: Vård/medicinska riktlinjer, Skapat av: Sektionen för vårdhygien i Uppsala län Skapat den: Granskad av: Förvaltning: Alla Alla Titel: Verksamhet/division: Alla ID.nr MERS-CoV handlingsprogram i Uppsala län Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien Dokumenttyp Vårdrutin

Läs mer