Enkät om energirådgivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät om energirådgivning"

Transkript

1 . Bo Andersson Energirådgivningen Söderköping/ Valdemarsvik Enkät om energirådgivning Har energirådgivningen påverkat energiomställningen i Söderköping och Valdemarsviks kommuner?

2 Inledning Kommunal energirådgivning har bedrivits i de båda kommunerna sedan 23 som ett led i regeringens energipolitiska femårs program (prop 21/2:143) som energimyndigheten ansvarar för, och ger kommunerna verksamhetsbidrag för att tillhandahålla energirådgivning i kommunen. I dagsläget har landets samtliga 29 kommuner någon form av kommunal energirådgivningsverksamhet. Energirådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energianvändning samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Till en början samarbetade fyra kommuner, Kinda, Söderköping, Valdemarsvik, och Åtvidaberg genom att köpa tjänsten från konsultfirman Carl Bro. Från och med 24 projektanställdes två energirådgivare till Kinda - Åtvidaberg respektive Söderköping Valdemarsvik. Varje år har energimyndigheten gjort en uppföljning av den kommunala energirådgivningen genom en enkät, ER27:24 1 som energirådgivaren uppmanats att avge. Därutöver finns en nationell enkät om allmänhetens kännedom om och inställning till kommunal energirådgivning, ER1:24 2. I denna enkät har data från dessa båda enkäter använts i jämförelsesyfte. Syftet med denna enkät är att få en uppfattning hur kommuninnevånarna har mottagit och använt sig av den information som energirådgivningen har förmedlat under perioden Enkäten omfattar Söderköping och Valdemarsviks kommuner. Sammanfattning Enkätens svarsfrekvens visar att det finns ett stort intresse för energifrågor. Allmänheten är kunskapssökande och efterfrågar mer information hur man ska hantera dessa frågor. Ungefär hälften av de tillfrågade som svarat känner till att kommunen tillhandahåller energirådgivning. Intrycket är ändå att fler vill ha information än de som aktivt söker sig till energirådgivningen. Den slutsatsen drar jag genom att man efterfrågar interaktiv information som broschyrer, artiklar, och internet. Den hälft som inte tidigare kände till energirådgivningen fick nu i och med denna enkät kännedom om detta. Av dem som har haft kontakt med energirådgivningen är fyra av fem nöjda eller mycket nöjda med den kontakten. 5 personer har också uppgivit sina kontaktuppgifter för att de vill bli kontaktade av energirådgivningen, vilket de också kommer att bli sinom tid. Innevånarna i de båda kommunerna har ofta gjort någon aktiv handling för att minska sin energianvändning, nästan 7 % uppger att man gjort detta. En fjärdedel uppger att man har planer för nästkommande år och 2/3-delar har inte beslutat om någon åtgärd, och 4 % kommer inte att investera i någon energiåtgärd. Det som styrt besluten har 7 % av fallen varit ekonomin och 28 % har gjort åtgärden av miljöskäl. I enkäten framgår också att den vanligaste informationskällan i energifrågor är idag internet tätt följt av tips från bekanta. Energirådgivningen har samma nivå som försäljning, ca 17 % och VVS installatörer ligger på strax under 2 %. 75 % av dom som svarade på enkäten har gjort ett aktivt val av elhandelsbolag. Detta är mycket mer än snittet i landet 2

3 Tillvägagångssättet Enkäten skickades till totalt 6625 hushåll, 3974 hushåll i Söderköping respektive 2651 i Valdemarsvik. Ca 12 % svarade på enkäten, som sedan har databehandlats i programmet SPSS och utvärderats med hjälp från Linköpings Universitet. Könsfördelningen på svaren var dubbelt så många män som kvinnor som svarat på enkäten och tämligen lika förhållande i båda kommunerna. Enkäten genomfördes av energirådgivningen och finansierades gemensamt av de båda kommunerna. Frågeformuläret finns som bilaga till enkäten Count Söderköping Bostadskommun Valdemarsvik Kommun Söderköping Valdemarsvik Antal Procent 62 % 38 % 3

4 Kännedom om energirådgivningen En tredjedel totalt i landet känner till att kommunen tillhandahåller energirådgivning. I regionen, Söderköping-Valdemarsvik är det nästan hälften av hushållen som vet att det finns energirådgivning i kommunen. De flesta är män i över medelåldern medan åldersgruppen 3-5 år har minst kunskap om att det finns gratis energirådgivning att få genom kommunen. Fördelningen var man bor har ingen betydelse. 5,% 4,% Percent 3,% 2,% 1,%,% Ja Nej Vet ej Känner ni till energirådgivningen? Svar ej med Av de 45 % som har kännedom om kommunal energirådgivning är det 1 % som har varit i kontakt med energirådgivaren och använt sig av dess tjänster. Även här är det män i övre medelåldern som oftast vänt sig till energirådgivningen för att få energiråd, totalt 66 st. Fördelningen mellan kommunerna visar att Söderköpingsbon som bor på landbygden har flitigare används sig av energirådgivningen än boende i Valdemarsviks kommun. I Östergötland hade 4 % varit kontakt med kommunal energirådgivning enl. ER1:24 2. En slutsats man kan dra av detta är att tjänsten i mindre kommuner är viktigare än i storstadsregionen. Kännedomen om kommunal energirådgivning är högst bland män i 5-65 år och lägst bland unga under 3 år. Bara hälften av kvinnorna visste att det finns kommunal energirådgivning. Utbildning, ålder eller bostadsort hade ingen statistiskt skillnad på resultatet. 4

5 8 6 % < Val av uppvärmingsform Frågor om energibidrag Husets klimatskal, isolering, fönster, etc Elfrågor Annat ärende Typ av ärenden värmepump pellets elfrågor+konv biobränsle solfångare isolering golvvärme belysning fjärrvärme olja konv. övriga 5

6 Den vanligaste frågan var val av uppvärmningsform, hela 65 %, och då får man anta att det är villaägare som ställt dessa frågor. Under 26 var bidragsfrågor om oljekonverteringen det tredje vanligast ärendet, men över tid som denna enkät speglar är det ca 2 %. I övrigt bekräftas min statistik med svaren från enkäten. På frågan om man varit nöjd med resultatet vid kontakten med energirådgivaren fick svarande gradera nöjdheten på en skala 1-5 där 1 är ej nöjd och 5 är mycket nöjd. Medelvärdet blev 3,91. Kvinnor var något mer nöjda än män Var ni nöjda med rådgivningen? Söderköping Bostadskommun Valdemarsvik 6

7 Man Kvinna Kön Det man mest efterfrågat är energispartips följt av uppvärmningsalternativ. Innebörden i alternativet energispartips får man räkna in sådant som belysning, isolering, och elfrågor av olika slag. 5 4 % Energispartips Info om uppvärmingsalternativ Info om energieffektiva apparater Info om energieffektiva vanor Ingen Hur fick man kännedom om energirådgivningen Till skillnad från nationella undersökningen, där utskick till hushåll och annonser dominerade, baseras denna genom artiklar i lokalpressen och information om evenemang som allmänheten har fått vetskap om den kommunala energirådgivningen. De 2 % som uppgivit att man fått information i brevlådan från kommunen är sannolikt en stor del av de svaren som hänvisar till denna enkäts utskick, då sådan typ av lokal direktinformation från den kommunal energirådgivningen inte förekommit till hushållen tidigare pga. kostnadsskäl. Tips från vänner och bekanta är traditionell väg för informationsspridning och kan tolkas i detta sammanhang så att energirådgivningen är något positivt och rekommenderas. 7

8 5 4 % Annonser och artiklar i lokalpress Radio/TV Info i brevlådan från kommunen Kommunens hemsida Kommuntidningen Tips från vänner/bekanta Seminarium, konferens eller utställning Annat sätt Synpunkter på energirådgivningen I enkäten gavs utrymme för att kommentera och ge synpunkter på energirådgivningen. Majoriteten efterlyser information som utskick av olika slag, eller i allmänhet att synas mer. Några utvalda kommentarer får här representera kommuninnevånarnas åsikter; Information fortlöpande på kommunens hemsida Gör hembesök Information i brevlådan påminn om att spara med spartips På ett enkelt sättpresentera jämförelserom elpriser inkl. ALLT Mer information i offentliga lokaler Bra beräkningsmodeller att jämföra olika uppvärmningsalternativ Egen rubrik på kommunens hemsida Bra service redan nu Visa skillnader som olika apparater drar Vill veta de mest effektiva energispartipsen 8

9 Vilka åtgärder har eller ska man göra och varför? När man hämtar information om lämpliga energibesparingsåtgärder gör man det på internet och från bekanta. 15 % uppger att man fått information om energirådgivningen direkt från energirådgivningen. Informationsspridningen i regionen har företrädelsevis varit genom föreläsningar, mässor och seminarier, samt tidningsartiklar. Direkt reklam till allmänheten har varit mycket sporadisk. Var hämtar man information om lämpliga åtgärder 4 3 % < Internet Försäljare Energirådgivare Konsumentvägledare Bekanta VVSinstallatörer Elbolag Vet ej var jag ska vända mig Annat Investeringsviljan har varit stor. Under det senaste året har 65 % gjort något inköp som varit i energibesparande syfte. Av svaren tolkar man det så att det är hushållen som gjort inköpet för att minska energianvändningen. Det är ingen större skillnad mellan kommunerna, men några fler avser att göra en åtgärd på landsbygden än i tätorterna. 9

10 % Gjort inköp/investeringar under det senaste året? Söderköping Valdemarsvik Bostadskommun Vad är det som styrt inköp/investeringarna När man gjort sina inköp/investeringar så är det ekonomin som varit styrande i beslutet, nästan 7 % svarar detta. Klimathotet anger 28 % är orsaken till att man gjort en åtgärd för att minska miljöpåverkan. 1 % tyckte att man förbättrade sin bekvämlighet och 18 % i samband med att man renoverade huset. Intressant att notera att det är ekonomin som styr. Om det beror på att man fått bidrag eller att det varit lönsamt ändå framgår inte av enkäten, men av mina egna noteringar på energirådgivningen var oljekonverteringen den tredje vanligaste frågan under % < Klimathotet Din ekonomi Bekvämlighet Renovering Annat 1

11 Planerade inköp/investeringar inom ett år På frågan om man planerar göra någon åtgärd för att minska energianvändningen inom det närmaste året svarade hela 4 % nej och 35 % vet inte, och bara en fjärdedel hade sådana planer. Förhoppningsvis finns även några fler av de 85 % -en som svarade nej eller vet inte som bestämmer sig senare. Ålder eller var man bor har här ingen inverkan på resultatet. Noteras kan dock att högutbildade har något bättre framförhållning i sin planering när det gäller framtida inköp/investeringar på energiområdet. 5,% 4,% Percent 3,% 2,% 1,%,% Ja Nej Vet ej Planerar ni att göra någon åtgärd inom ett år? Det är de unga männen, under 3 år på landsbygden med högskola som bakgrund, som går och funderar på att göra något för att minska energianvändningen enligt den här undersökningen. 5 % Planerar ni att göra någon åtgärd inom ett år? - Ja Under 3 år 3-5 år 5-65 år Över 65 år Ålder 11

12 Energibesparade beteende I enkäten frågar vi också om hushållets inställning till energieffektivt beteende. 75 % svarade att man tvättar med full maskin, och diskar med full maskin gör 6 % Likaså frostar man av frysen regelbundet och byter till lågenergilampor. Vidare är det vanligt förekommande att man använder vattenkokare, vilket vittnar om en god förståelse för effektivt val av energikälla, då detta är mycket effektivare än att värma vatten på spisen. Nästan 4 % av dom som svarat på enkäten läser av sin elförbrukning regelbundet, väljer A-klassade vitvaror och har sänkt inomhustemperaturen. Det är sämre ställt när det kommer till andra enklare underhållsåtgärder som att byta tätningslister var det knappt 2 % som gjorde, och 22 % har bytt till snålspolande munstycke. 8 6 % < Frostar av frysen regelbund et Använde r vattenko kare Bytt till lågenergil ampor Tvättar med full maskin Använde r diskmas kin Diskar Installerat Sänkt Läser av med fylld diskmask inomhust energiför emperatu brukning in ren en duschmu nstycke och perlatorer Bytt till nya tätningsli ster Väljer A- klassade vitvaror Bytt ut oljepanna mot Byt ut elpanna mot miljövänli miljövänli gare gare alternativ alternativ Övrig åtgärd 12

13 Val av elhandelsföretag I media har man påtalat att hushållen varit dåliga på att göra ett aktivt val av elhandelsföretag. Vår enkät visar att 75 % har gjort ett aktivt val. 8,% 6,% Percent 4,% 2,%,% Ja Nej Vet ej Har ni gjort ett aktivt val av elhandelsbolag? Här finns ingen märkbar skillnad på ort eller kön. Möjligen kan man påvisa att personer i medelåldern är något mer aktiva och att utbildningsnivån har en svag tendens åt att flera högskole/universitetsutbildade personer har bytt elhandelsföretag. 13

14 1 % Har ni gjort ett aktivt val av elhandelsbolag? - Ja Under 3 år 3-5 år Ålder 5-65 år Över 65 år 8 % Har ni gjort ett aktivt val av elhandelsbolag? - Ja Grundskola Gymnasium Utbildningslängd Högskola/universitet 14

15 Bilaga 1 Enkätbrev och frågeformulär Hej! Valdemarsvik den 29 september 27 Vill Du tjäna pengar och samtidigt göra en insats för miljön? Det kan jag som Din kommunala energirådgivare hjälpa Dig med, och nu vill jag bli ännu bättre på det! Som ett led i att utveckla den kommunala energirådgivningen gör vi nu en enkätundersökning där vi hoppas att Du har möjlighet att ägna 5 minuter åt att besvara våra 19 frågor om energi. Den kommunala energirådgivningen syftar bland annat till att informera och ge råd till företag, organisationer samt medborgare via telefon eller besök hos mig på kommunen. Tjänsten är kostnadsfri och finnansieras av energimyndigheten. Regeringen har nu föreslagit att denna service ska förlängas ytterligare tre år. Med den bakgrunden är jag som er kommunala energirådgivare intresserad av hur ni som kommuninevånare, företagare eller organisation har haft, eller kommer att få nytta av denna tjänst, och hur den kan förbättras för att ge er den service som önskas. I bifogad enkät har jag formulerat några frågor som jag hoppas att ni kan hjälpa mig att besvara. Lägg sedan svaren i bifogat portofria svarskuvert och posta redan idag! Alla svar kommer att behandlas anonymt. Ni får dock gärna lämna namn och telefonnummer om ni vill att jag kontaktar er. Tack för er medverkan! Med vänlig hälsning, Bo Andersson Kommunala energirådgivningen i Söderköping och Valdemarsvik Adress; Valdemarsviks kommun Tekniska kontoret VALDEMARSVIK Telefon; VALDEMARSVIK 15

16 ENKÄT OM Kommunal energirådgivning Söderköping den 19 september 27 Fråga Känner ni till att kommunen tillhandahåller kostnadsfri energirådgivning? JA NEJ VET EJ Fråga Har ni använt er av denna tjänst? JA NEJ VET EJ Fråga Om JA, på fråga 2, i vilket ärende? Fråga Var ni nöjda med rådgivningen? Markera graden med ett X i tabellen. Missnöjd nöjd mycket nöjd Fråga Har ni gjort någon åtgärd för att minska energiavändningen? I så fall vilken? Fråga Planerar ni att göra någon åtgärd inom ett år för att minska energiavändningen? JA NEJ VET EJ Fråga Vilka faktorer styr ert val vid en investering i energieffektiv åtgärd i bostaden? Klimathotet Bekvämlighet Din ekonomi Renovering Fråga Var hämtar ni information om lämpliga åtgärder? Internet Försäljare Energirådgivning Elbolag Annat

17 Fråga Vilken grad av intresse följer ni energifrågorna i allmänhet? Inget litet lagom stort mycket stort Fråga Har ni gjort ett aktivt val av elhandelsbolag för att köpa el? JA NEJ VET EJ Fråga Har ni synpunkter på hur energirådgivningen skulle ge bättre service vill jag gärna ta del av dessa. Skriv några kommentarer här nedan; Fråga Är ni ; Man Kvinna Fråga Bosatt i tätort Fråga Egen fastighet Bosatt på Landsbygden Lägenhet Fråga Över 5 år Under 5år Fråga Vill ni att energirådgivningen kontaktar er? JA NEJ Om JA skriv er kontkatinformation här nedan Namn: Adress: Telefon: E- postadr ess: Ärende Tack för er medverkan, Glöm nu inte att posta brevet! 17

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer