Tillgänglighet för funktionshindrade Inventering på gångvägar till och från hållplats i stadsdelen Kortedala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet för funktionshindrade Inventering på gångvägar till och från hållplats i stadsdelen Kortedala"

Transkript

1 Tillgänglighet för funktionshindrade Inventering på gångvägar till och från hållplats i stadsdelen Kortedala Rapport 2:2003 Trafikkontoret Issn , isrn gbg-tk-r 2:2003-se

2 Rapporten har utarbetats på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg. Medverkande: Jonas Bergqvist (projektledare) och Beata Löfmarck, Trafikkontoret. Anna Tingvall (uppdragsledare), Birgitta Björklund och Anki Valdemarsen, Gatubolaget. Inventeringen har bl a utförts av HSO Haga AB. Rapporten kan även hämtas på Trafikkontorets hemsida, Foto, framsida: Roland Ahlgren, Landskapsgruppen

3 Förord I maj år 2000 antog riksdagen regeringens proposition Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken. I handlingsplanen anges att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättningar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Det handikappolitiska arbetet ska inriktas på att identifiera och undanröja hinder för sådan delaktighet. Syftet med detta projekt är att identifiera hinder till och från hållplatser i stadsdelen Kortedala. Rapporten presenterar resultatet från en inventering som utförts på gångvägar i det aktuella området. Projektet har finansierats av Vägverket Region Väst, Västtrafik, Park- och Naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Färdtjänsten och Trafikkontoret i Göteborg. Juni år 2003

4

5 Sammanfattning Bakgrund och syfte I januari 2002 bildades en arbetsgrupp i Göteborg för att öka tillgängligheten i utemiljön och kollektivtrafiken. Arbetsgruppen består av representanter från Vägverket Region Väst, Färdtjänsten, Västtrafik, Göteborgs Spårvägar, Park- och naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret. Arbetsgruppen driver Pilotprojekt linje 6 som omfattar Kortedala och Bergsjöns spårvagnshållplatser, Sahlgrenskas huvudentré samt närmiljön kring hållplatserna. Projektet omfattar primärt spårvagnslinje 6, eftersom de flesta fordon på denna linje kommer att förses med låggolvvagnar. Tillgänglighet för funktionshindrade - Inventering på gångvägar till och från hållplats i stadsdelen Kortedala utgör en del av pilotprojektet. Syftet med projektet är att inventera och analysera tillgängligheten och i viss mån även tryggheten längs vissa gångvägar i Kortedala. Tyngdpunkten är lagd på tillgängligheten för funktionshindrade. Analyserna kan användas som underlag vid beslut om tillgänglighetsförbättrande åtgärder. Genomförande Det geografiska området omfattas av utvalda gångstråk från bostad till hållplats i Kortedala. Följande parametrar har inventerats: - Hinder (typ av hinder, kontrastmarkering, fri bredd mm) - Bänkar (ryggstöd, armstöd, sitthöjd mm) - Trappor (kontrastmarkering, bredd, antal trappsteg, ledstänger mm) - Gångpassager (zebramarkering, signalreglering, kanthöjd, ramp mm) - Underhåll (beläggningsskador, vegetation mm) - Belysning (mätvärde i lux) - Sektioner (typ av gångbana, ytmaterial, ledstråk, ledstänger mm) - Lutning (längslutning och tvärlutning i procent) Analys och resultat Resultatet av analyserna presenteras på kartbilder. Följande analyser redovisas: - Vilmöjligheter - Belysning - Hinder - Underhåll (vegetation och beläggningsskador) - Typer av gångpassager - Gångpassager med ramp eller låg kantsten - Gångpassager med kantsten - Trappor - Längslutning - Tvärlutning - Ledstråk

6

7 Innehållsförteckning Inledning...1 Bakgrund...1 Syfte...1 Genomförande...1 Parametrar...3 Referenser...3 Analys...5 Vilmöjligheter...5 Belysning...9 Hinder...13 Underhåll (vegetation och beläggningsskador)...20 Gångpassager...24 Gångpassager med ramp eller låg kantsten...28 Trappor...32 Längslutning...36 Tvärlutning...40 Ledstråk...44

8

9 Inledning Bakgrund I januari 2002 bildades en arbetsgrupp för att öka tillgängligheten i utemiljön och kollektivtrafiken. Arbetsgruppen består av representanter från Vägverket Region Väst, Färdtjänsten, Västtrafik, Göteborgs Spårvägar, Park- och naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret. Arbetsgruppen driver Pilotprojekt linje 6 som omfattar Kortedala och Bergsjöns spårvagnshållplatser, Sahlgrenskas huvudentré samt närmiljön kring hållplatserna. Projektet omfattar primärt spårvagnslinje 6, eftersom de flesta fordon på denna linje kommer att förses med låggolvvagnar. Kortedala är en stadsdel med en högre andel ålderspensionärer (75 år och äldre) än genomsnittet i Göteborg. Dessutom finns en mycket stor andel förtidspensionärer. Sahlgrenska är en viktig målpunkt för de boende i Kortedala. Spårvagnshållplatserna har nyligen upprustats och stadsdelen trafikeras med en Flexlinje som ansluter till spårvagnshållplatserna. Tillgänglighet för funktionshindrade - Inventering på gångvägar till och från hållplats i stadsdelen Kortedala utgör en del av pilotprojektet. Syfte Syftet med projektet är att inventera och analysera tillgängligheten och i viss mån även tryggheten längs vissa gångvägar i Kortedala. Tyngdpunkten är lagd på tillgängligheten för funktionshindrade, men parametrar som belysning och underhåll inverkar även på tryggheten. Tanken med inventeringen och analyserna är att de ska utgöra underlag för tillgänglighetsförbättrande åtgärder. Genomförande Inventeringen har utförts med hjälp av formulär och karta i fält. Följande parametrar har inventerats: - Hinder (typ av hinder, kontrastmarkering, fri bredd mm) - Bänkar (ryggstöd, armstöd, sitthöjd mm) - Trappor (kontrastmarkering, bredd, antal trappsteg, ledstänger mm) - Gångpassager (zebramarkering, signalreglering, kanthöjd, ramp, refug mm) - Underhåll (beläggningsskador, vegetation mm) - Belysning (mätvärde i lux) - Sektioner (typ av gångbana, ytmaterial, ledstråk, ledstänger mm) - Lutning (längslutning och tvärlutning i procent) Parametrarna sektioner och lutning har endast inventerats i närområdet till hållplatserna. 1

10 Det geografiska området omfattas av utvalda gångstråk från bostad till hållplats i Kortedala. Vid valet av gångstråk har följande hållplatser i Kortedala använts som utgångspunkt: - Kviberg - Beväringsgatan - Nymånegatan - Runstavsgatan - Kortedala torg - Allhelgonakyrkan - Aprilgatan - Januarigatan Antalet inventerade objekt är stort och som exempel kan nämnas att över 300 bänkar och 800 hinder har inventerats. Inventeringsmaterialet har lagts in i en databas (MapInfo), vilket möjliggör en mängd olika analysmöjligheter. 2

11 Parametrar De gångstråk som har inventerats framgår av kartan på nästa sida. För att enklare redovisa resultatet har området delats upp i tre mindre delområden (A, B och C). I det här kapitlet presenteras följande: - Vilmöjligheter - Belysning - Hinder - Underhåll (vegetation och beläggningsskador) - Gångpassager - Gångpassager med ramp eller låg kantsten - Trappor I närområdet till hållplatserna visas även följande: - Längslutning - Tvärlutning - Ledstråk (analyskarta visas inte) Referenser Till samtliga analyskartor som presenteras på följande sidor finns text som i första hand refererar till Boverkets förslag till allmänna råd som utkom i februari år I de fall allmänna råd saknas från Boverket har istället refererats till Bygg ikapp handikapp eller Trafikkontorets projekterings- och utförandeanvisningar (TPU). Boverkets slutliga förslag till föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, har skickats till regeringen för godkännande. Därefter kan Boverket fatta det formella beslutet. Tillämpningsreglerna är tänkta att träda i kraft så snart som möjligt efter regeringens godkännande. 3

12 Lärjeholm Område C Aprilgatan Januarigatan Allhelgonakyrkan Orion Område B Kortedala torg Gärdsåsgatan Runstavsgatan Valborgsmässogatan Område A Nymånegatan Hindersmässogatan Ungbrodersga Beväringsgatan Kviberg Orrebacksgatan Brovägen

13 Analys Vilmöjligheter Enligt Bygg ikapp handikapp: Sittbänkar med armstöd och ryggstöd bör finnas längs gångvägar, förslagsvis var 25:e meter i närhet av bostadsentré, i övrigt som regel var 100:e meter, i större park- och friluftsområden var 250:e meter. Sittbänkarna placeras på hårdgjord yta vid sidan om själva gångfältet, gärna med plats för rullstol bredvid. Sitthöjden bör som regel vara ca 0,45-0,50 meter. Resultat I delområde A är avståndet längre än 100 meter längs vissa gångvägar. I område B och C är det relativt god täckning med bänkar med undantag i vissa villaområden. 5

14 Runstavsgatan Område A Nymånegatan Beväringsgatan Kviberg Bänkar/soffor Avstånd 25 meter Avstånd 100 meter Brovägen

15 Janua Allhelgonakyrkan Område B Kortedala torg Runstavsgatan Bänkar/soffor Avstånd 25 meter Avstånd 100 meter

16 Område C Aprilgatan Januarigatan Allhelgonakyrkan Bänkar/soffor Avstånd 25 meter Avstånd 100 meter Kortedala torg

17 Belysning Allmänt råd från Boverket: Fast belysning bör inte vara bländande. Exempelvis är det viktigt att ljuskällan är avskärmad. Belysningen kan vara avgörande för om en synsvag person kan orientera sig eller inte. Den synsvage behöver rätt utformat ljus för att kunna se och läsa, den hörselskadade eller döve för att kunna läsa teckenspråk och läsa på läppar. Belysningen där man förflyttar sig bör vara jämn och anordnad så att synsvaga och personer med nedsatt rörelseförmåga kan uppfatta hur underlaget ser ut, och så att hörselskadade eller döva kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar. Resultat En luxmätare har använts för att mäta belysningen. För att få fram de sämsta punkterna har mätningarna utförts mellan belysningsstolparna. Totalt har 1093 belysningspunkter inventerats och av dessa ligger en stor del, 68 %, inom intervallet 5-10 lux. Endast 6% är uppmätta till mer än 10 lux och dessa är främst placerade vid hållplatser och större korsningar. Gränserna för grön, gul och röd standard nedan är inte vedertagna utan är en bedömning som gjorts just i den här rapporten. Bedömning: >10 lux Grön standard 5-10 lux Gul standard <5 lux Röd standard I förklaringsrutan till kartorna anges inom parantes antalet mätpunkter som tillhör respektive standard. 9

18 Runstavsgatan Område A Nymånegatan Beväringsgatan Kviberg Belysning > 10 lux (61) 5-10 lux (746) < 5 lux (286)

19 Januarigatan Allhelgonakyrkan Område B Kortedala torg Runstavsgatan Belysning > 10 lux (61) 5-10 lux (746) < 5 lux (286)

20 Område C Aprilgatan Januarigatan Allhelgonakyrkan Belysning > 10 lux (61) 5-10 lux (746) < 5 lux (286) Kortedala torg

21 Hinder Allmänt råd från Boverket: Utstickande byggnadsdelar, kantstenar på trottoarer, stolpar i gångbanor, fallkanter och andra detaljer bör kontrastmarkeras för att underlätta för synsvaga och personer med utvecklingsstörning att urskilja detaljer. En ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS gör det möjligt för många synsvaga att uppfatta markerningen. Utstickande byggnadsdelar, exempelvis trappor, skyltar och balkonger, lägre än 2,20 m över mark bör markeras tydligt och byggas in eller åtgärdas på annat sätt för att inte utgöra fara för blinda och synsvaga. Fasta hinder i gångytor bör, om det inte är möjligt att flytta dem bort från gångytan, tydligt markeras visuellt och utformas så att de kan upptäckas med teknikkäpp. Resultat Totalt har 854 hinder inventerats. Många av dessa består av belysningsstolpar (49%), stolpar/skyltar (12%) och elskåp (10%). Flera av hindren kan vara svåra att flytta, men markeringen av dem bör förbättras. Kontrastmarkering är viktig för synskadade personer som annars riskerar att gå in i hindren. Siffran inom parantes i kartbildernas förklaringsruta anger antalet hinder av varje typ. Vid prioritering av åtgärder av inventerade hinder bör de som ger fri bredd mindre än 1 meter och hinder som ej är fysiskt markerat nära marknivå och/eller ej kontrastmarkerat prioriteras. Dessa är markerade med T eller och /eller 6 och visas på separata kartor. 13

22 Runstavsgatan Område A Nymånegatan Beväringsgatan Kviberg Hinder Stolpe/skylt m belysning (416) Utstickande objekt (26) Trafikfålla/räcke (29) Bänk/soffa (53) Låda/tunna (58) Kantsten (58) Övrigt (9) Stolpe/skylt/träd (103) El/tele/fjärrvärme-skåp (84) Betonggris/sten (18) Brovägen

23 Januarigata Allhelgonakyrkan Område B Kortedala torg Runstavsgatan Hinder Stolpe/skylt m belysning (416) Utstickande objekt (26) Trafikfålla/räcke (29) Bänk/soffa (53) Låda/tunna (58) Kantsten (58) Övrigt (9) Stolpe/skylt/träd (103) El/tele/fjärrvärme-skåp (84) Betonggris/sten (18)

24 Område C Aprilgatan Januarigatan Allhelgonakyrkan Hinder Stolpe/skylt m belysning (416) Utstickande objekt (26) Trafikfålla/räcke (29) Bänk/soffa (53) Låda/tunna (58) Kantsten (58) Övrigt (9) Stolpe/skylt/träd (103) El/tele/fjärrvärme-skåp (84) Betonggris/sten (18) Kortedala torg

25 Runstavsgatan Område A Nymånegatan Beväringsgatan Kviberg Fri bredd < 1 meter Ej fysiskt markerat nära marknivå Ej kontrastmarkerat

26 Januarigata Allhelgonakyrkan Område B Kortedala torg Runstavsgatan Fri bredd < 1 meter Ej fysiskt markerat nära marknivå Ej kontrastmarkerat

27 Område C Aprilgatan Januarigatan Allhelgonakyrkan Orion Fri bredd < 1 meter Ej fysiskt markerat nära marknivå Kortedala torg Ej kontrastmarkerat

28 Underhåll (vegetation och beläggningsskador) Allmänt råd från Boverket: Ojämn markbeläggning som utgör hinder för personer i rullstol och med rollator att ta sig fram i gångytor bör bytas ut, exempelvis genom att ett stråk med jämnare markbeläggning fälls in. Resultat Vegetation som är högre än 0,8 meter inom 1 meters avstånd från gångbana och beläggningsskador har inventerats. Gångvägar med skymmande buskar kan upplevas som otrygga och ojämnheter som så kallade potthål, skarvar och sättningar kan göra gångbanan svårtillgänglig. Största delen av den inventerade vegetationen som är högre än 0,8 meter inom 1 meters avstånd från gångbana är planterade buskar och häckar som behöver beskäras. De inventerade beläggningsskadorna är främst potthål. 20

29 Runstavsgatan Område A Nymånegatan Beväringsgatan Kviberg Beläggningsskada Vegetation > 0,8 m hög inom en meter från gångbana Brovägen

30 Januarigatan Allhelgonakyrkan Område B Kortedala torg Runstavsgatan Beläggningsskada Vegetation > 0,8 m hög inom en meter från gångbana

31 Område C Aprilgatan Januarigatan Allhelgonakyrkan Kortedala torg Beläggningsskada Vegetation > 0,8 m hög inom en meter från gångbana

32 Gångpassager Allmänt råd från Boverket: Strategiska punkter, t ex busshållplatser, perronger, övergångsställen och upphöjda gångpassager över gator, entréer mm bör kontrastmarkeras så att synsvaga, blinda och personer med utvecklingsstörning lättare skall kunna ta sig fram. Enligt Bygg ikapp handikapp och TPU: För synskadade personer är signalreglerade övergångsställen säkrast. Ljudsignalen har tre funktioner; den underlättar lokalisering av passagen, informerar om när det är grönt och vägleder över gatan. Resultat Övergångsställen med zebramarkering redovisas med rosa färg. Signalreglerade övergångsställen redovisas med streckad linje,. Övriga gångpassager som inte är markerade övergångsställen redovisas med blå färg. Totalt har 104 gångpassager inventerats. Av dessa är 15 st zebramarkerade, 3 st både zebramarkerade och signalreglerade. Resterande 86 gångpassager är inte markerade. 24

33 Runstavsgatan Område A Nymånegatan Beväringsgatan Kviberg Gångpassager Markerade övergångsställen Signalreglerade övergångsställen

34 Januarigatan Allhelgonakyrkan Område B Kortedala torg Runstavsgatan Gångpassager Markerade övergångsställen Signalreglerade övergångsställen

35 Område C Aprilgatan Januarigatan Allhelgonakyrkan Kortedala torg Gångpassager Markerade övergångsställen Signalreglerade övergångsställen

36 Gångpassager med ramp eller låg kantsten Allmänt råd från Boverket: Nivåskillnader vid övergångsställen, andra gångpassager, biluppställningsplatser för handikappfordon och hållplatser bör avfasas till 0-kant för att öka möjligheterna för personer i rullstol eller med rollator att ta sig upp och ner för trottoarkanten. Avfasningen bör, om plats finns, inte ha större lutning än 1:12 och bredden bör vara cm. Vid sidan av avfasningen bör kantstenen ligga kvar så att synskadade kan ta ut riktningen över gatan. Avfasningen bör ha jämn och halkfri yta. Resultat Av 104 inventerade gångpassager har 19 stycken lägre kant än 4 cm eller ramp på båda sidor av gångpassagen. I kartbilderna visas gångpassager som har ramp eller kantsten mindre än 4 cm med grön färg. Övriga gångpassager markeras med blå färg. 28

37 Runstavsgatan Område A Nymånegatan Beväringsgatan Kviberg Gångpassager Gångpassager med låg kantsten eller ramp

38 Januarigatan Allhelgonakyrkan Område B Kortedala torg Runstavsgatan Gångpassager Gångpassager med låg kantsten eller ramp

39 Område C Aprilgatan Januarigatan Allhelgonakyrkan Kortedala torg Gångpassager Gångpassager med låg kantsten eller ramp

40 Trappor Allmänt råd från Boverket: Trappor bör förses med kontrastmarkering så att synsvaga kan uppfatta nivåskillnaderna, exempelvis genom att framkanten på nedersta plansteget och framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp ges en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS. Markerningarna bör göras på ett konsekvent sätt inom området. Ledstänger bör finnas på båda sidor av trappor och ramper. Ledstängerna bör löpa oavbrutet, gå förbi översta och nedersta stegframkanten respektive rampens början och slut med minst 30 cm, ha ett runt tvärsnitt på ca 4 cm och ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor. Det bör vara möjligt att hålla i ledstången även förbi infästningarna. Resultat Totalt har 17 trappor inventerats. Av dessa har 10 st ledstång på båda sidor. I uppdragets databas finns information om bland annat ledstänger, kontrastmarkering av första och sista steg, trappnos, bredd, antal steg och steghöjd. Trappor visas i kartmaterialet med och trappor med ledstång på båda sidor visas med. 32

41 Område A Trappor Ledstänger på båda sidor

42 Område B Trappor Ledstänger på båda sidor

43 Område C Trappor Ledstänger på båda sidor

44 Längslutning Allmänt råd från Boverket: Mindre nivåskillnader i gångytor bör överbryggas, exempelvis med ramper. Även om rampen är kort är det viktigt att lutningen inte är större än 1:12, på grund av risken att falla och välta baklänges. En lutning på 1:20 eller flackare bör eftersträvas. Rampen bör ha jämn och halkfri yta, vara minst 1,3 m bred och ha avåkningsskydd. Om det finns plats bör en trappa finnas som komplement till rampen. Resultat Totalt är 125 längslutningar uppmätta. Ungefär hälften har en lutning mindre än 3%. Medan cirka en fjärdedel har större lutning än 8%. De mätningar som har gjorts i området redovisas på kartorna. Siffran inom parantes i kartbildens förklaringsruta anger antalet mätpunkter som tillhör respektive intervall. 36

45 Nymånegatan Beväringsgatan Längslutning Kviberg < 3 % (64) 3-5 % (14) > 5 %, < 8 % (16) > 8 % (31) Förekomst av ledstång

46 (0,1)+2 Kortedala torg Längslutning < 3 % (64) 3-5 % (14) > 5 %, < 8 % (16) > 8 % (31) Runstavsgatan Förekomst av ledstång

47 LA 30 Aprilgatan Januarigatan Längslutning < 3 % (64) 3-5 % (14) > 5 %, < 8 % (16) > 8 % (31) Allhelgonakyrkan Förekomst av ledstång

48 Tvärlutning Allmänt råd från Boverket: Tvärlutningen bör inte vara mer än vad som krävs för erforderlig vattenavrinning och inte överstiga 1:50, för att inte utgöra fara för personer med dålig balans, för att synsvaga och blinda inte ska tappa orienteringen och för att personer i rullstol eller med rollator ska kunna ta sig fram. Resultat Totalt är 125 tvärlutningar uppmätta. Av dessa har 41% mindre än 2% lutning, 36% ligger mellan 2-4% lutning och 23% har större lutning än 4%. Mätpunkter redovisas på kartorna. Siffran inom parantes i kartbildens förklaringsruta anger antalet mätpunkter som tillhör respektive intervall. 40

49 Nymånegatan Beväringsgatan Tvärlutning < 2 % (51) 2-4 % (45) > 4 % (29) Kviberg Förekomst av ledstång

50 (0,1)+2 Kortedala torg Tvärlutning < 2 % (51) 2-4 % (45) > 4 % (29) Runstavsgatan Förekomst av ledstång

51 0 Aprilgatan Januarigatan Tvärlutning < 2 % (51) 2-4 % (45) > 4 % (29) Allhelgonakyrkan Förekomst av ledstång

52 Ledstråk Allmänt råd från Boverket: Strategiska punkter, t ex busshållplatser, perronger, övergångsställen och upphöjda gångpassager över gator, entréer mm bör kontrastmarkeras så att synsvaga, blinda och personer med utvecklingsstörning lättare skall kunna ta sig fram. Kontrastmarkering kan exempelvis anordnas genom att material med avvikande struktur och ljushet fälls in i markbeläggningen, t ex tydligt kännbara plattor i asfaltyta eller släta plattor i gatstensyta. Markbeläggningen bör utformas så att den inte medför snubbelrisk. En ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS gör det möjligt för många synsvaga att uppfatta markeringen. För personer med utvecklingsstörning underlättas orienteringen av logiska färgsystem. Resultat De närområden till hållplatserna som har inventerats bedöms ha ledstråk. 44

53

54 Tillgänglighet för funktionshindrade Inventering på gångvägar till och från hållplats i stadsdelen Kortedala I maj år 2000 antog riksdagen regeringens proposition Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken. I handlingsplanen anges att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättningar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Det handikappolitiska arbetet ska inriktas på att identifiera och undanröja hinder för sådan delaktighet. Syftet med detta projekt är att identifiera hinder till och från hållplatser i stadsdelen Kortedala. Rapporten presenterar resultatet från en inventering som utförts på gångvägar i det aktuella området. Projektet har finansierats av Vägverket Region Väst, Västtrafik, Parkoch Naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Färdtjänsten och Trafikkontoret i Göteborg.

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder KONCEPT April 2006, rev 2006-10-26 Enkelt avhjälpta hinder Utförandeanvisning Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad Inledning I maj år 2000 antog riksdagen regeringens proposition Från patient

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet?

Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet? Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet? Seminarium om oskyddade trafikanter NVF Malmö 26 april 2007 Professor Teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola 070426 Personerna och hindren Tillgänglighet

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder på allmän plats Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antagen av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Tillgänglig utemiljö

Tillgänglig utemiljö Tillgänglig utemiljö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet vid ny och ombyggnad av allmän plats. Upprättad av Gatu- och trafikavdelningen samt Gatu- och parkdriftavdelningen 2011 Senast reviderad

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi stockholm.se - Trafikkontorets åtgärsstrategi Utgivningsdatum: Februari 2015 Utgivare: Trafikkontoret Kontaktperson: Catarina Nilsson 3 (45) Förord

Läs mer

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder HJÄLPTEXTER HIN FÖR OFFENTLIG BYGGNAD, GÅNGVÄGAR, TERMINAL OCH KNUTPUNKT Enkelt avhjälpta hinder HIN Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder, i en befintlig

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Näsåker - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006

Näsåker - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Näsåker - en tillgänglighetsinventering Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Inventeringen genomfördes under juli 2006 av Linda Åberg och Susanna Rudehill. Denna rapport

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tillgänglighetsinventering - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tyréns AB December 2005 Denna utredning har utförts under november-december 2005

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Innehållsförteckning Förord 2 Sida Åtgärder i kommunerna 3-4 Lagar 5 Socialtjänstlagen, 1 kap 1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5, 6 7 Plan- och bygglagen

Läs mer

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet...

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Landskrona kommun Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Innehållsförteckning Enkelt avhjälpta hinder Stråk Principer för enhetlighet Taktila (kännbara) plattor Kupol- och sinusplattor Pollare och

Läs mer

GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ)

GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ) GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ) avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning Branka Majkić arkitekt SAR/MSA certifierad sakkunnig av tillgänglighet branka.majkic@bbh.se

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 PM 1 av 5 2009-05-14 Tekniska nämnden Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 Bakgrund I slutet av 2008 gjordes en uppföljning av Gator och parkers tillgänglighetsarbete under åren 2002-2008.

Läs mer

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Långsele - en tillgänglighetsinventering Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Inventeringen genomfördes under juli 2006 av Linda Åberg och Susanna Rudehill. Denna rapport

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

ENKELT AVHJÄLPTA HINDER I PRAKTIKEN. Meddelande 5:2009

ENKELT AVHJÄLPTA HINDER I PRAKTIKEN. Meddelande 5:2009 ENKELT AVHJÄLPTA HINDER I PRAKTIKEN Meddelande 5:2009 Beställare: Projektledare: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Beata Löfmarck, beata.lofmarck@trafikkontoret.goteborg.se Konsult: Uppdragsansvarig: Medverkande:

Läs mer

Junsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill, Samhällsbyggnadskontoret juli 2008

Junsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill, Samhällsbyggnadskontoret juli 2008 Junsele - en tillgänglighetsinventering Susanna Rudehill, Samhällsbyggnadskontoret juli 2008 Sammanfattning 2004 fastställdes Handikappolitiskt handlingsprogram av fullmäktige, Sollefteå kommun. Där finns

Läs mer

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 2 Innehåll Inledning 5 Bakgrund och syfte 5 Förutsättningar 6 Funktionella brister i vägnätet 6 Riktlinjer

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005 Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden September 2005 Förord I maj 2000 antog Riksdagen propositionen Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan

Läs mer

Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen

Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen 001 Typsnitt (HIN) Typsnitt som är linjära är enkla och lättlästa. De är inte kursiva och är ganska jämntjocka. Exempel

Läs mer

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Gårdstånga Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Stråk Stråk 1 Sandyvägen Flyingevägen. Foto 1:1a-b -1:2 Belysning ej testad Belysning provas Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07 Upprättad datum 2013-02-07 07 Göteborgs kyrkogårdar 2013-02-07 Sidan 2 Handlingsprogrammet är en förvaltningsgemensam plan som beskriver riktlinjer för tillgänglighetsåtgärder beträffande gångytor, trappor

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet hjälp för byggherrar och projektörer vid nyproduktion, tillbyggnad och ändringar av byggnader Uppdaterad 2012-03-19 Inledning Kontrollprogrammet för

Läs mer

Sollefteå - en stad för alla

Sollefteå - en stad för alla Sollefteå - en stad för alla etapp ett - tillgänglighetsinventering i centrum Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret 1 augusti 2005 Linda Åberg och Susanna Rudehill är de som genomfört

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Ett tillgängligt Tierp

TIERPS KOMMUN. Ett tillgängligt Tierp TIERPS KOMMUN Ett tillgängligt Tierp December 2006 Organisation Tierps kommun Henrik Schelin, projektledare Kommunhuset Centralgatan 7 815 80 Tierp Tfn: 0293-180 00 Vägverket Konsult Marie Holms, uppdragsansvarig

Läs mer

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure.

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla Roger Johansson SWECO Infrastructure Shared space tredje generationen Möjlighet Attraktiva stadsrum för alla Harmoni mellan människors förmåga,

Läs mer

Användbar kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

Användbar kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning Användbar kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning 1 Användbar kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning Samhället ska utformas så att det blir tillgängligt för alla medborgare.

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Policydokument om tillgänglig närmiljö - framtaget av SRF:s tillgänglighetsnätverk efter principer fastställda av SRF:s förbundsstyrelse

Policydokument om tillgänglig närmiljö - framtaget av SRF:s tillgänglighetsnätverk efter principer fastställda av SRF:s förbundsstyrelse Synskadades Riksförbund 2010-04-30 Policydokument om tillgänglig närmiljö - framtaget av SRF:s tillgänglighetsnätverk efter principer fastställda av SRF:s förbundsstyrelse Innehåll Inledning... 1 Ledstråk...

Läs mer

Stockholm en stad för alla

Stockholm en stad för alla Stockholm en stad för alla Handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö Visionen för Stockholm år 2030 är en konkurrenskraftig och attraktiv storstad i världsklass. Stockholms väg mot visionen

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet

Riktlinjer för tillgänglighet Riktlinjer för tillgänglighet i offentlig utemiljö Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2013-01-23 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Projektledare: Karoline Hällgren Foto: Karoline Hällgren Linköpings

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Ledstråk Att hitta rätt och veta var man är, det vill väl alla. För många räcker det med att använda sig av s.k. landmärken, man ser på långt håll vilken riktning

Läs mer

Tillgängliga bostadsområden

Tillgängliga bostadsområden Tillgängliga bostadsområden Projekt Tillgängliga bostadsområden, 2007 Text: Zdenka Sramkova, Anders Nordholm, Handikappförbunden Illustrationer: Nuno Ventura Bento, KCT Stockholm 2 Tillgängligt samhälle

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunerna i Fyrbodal Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram förslag till riktlinjer för fysisk

Läs mer

Lösningar i Norden Likheter och olikheter

Lösningar i Norden Likheter och olikheter Island Färöarna Lösningar i Norden Likheter och olikheter Karin Renström Seniorkonsult Trafikplanering, Vectura Consulting AB karin.renstrom@vectura.se Seminarieplatser 2008-2012 2012-06-12 1 2012-06-12

Läs mer

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 1992:10 Sjöfartsverkets kungörelse Utkom från trycket med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april

Läs mer

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler Örnsköldsviks kommun maj 2014 INFORMATION FRÅN BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN FÖRETAG Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler 1. Fysiska hinder 1.1 Parkeringsplats

Läs mer

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Tillgängligheten och användbarheten anges dels som riktlinje, dels som standard. I vissa

Läs mer

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005 KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Mars 2005 Titel KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Datum 2005 03 01 Beställare Stockholms gatu- och fastighetskontor

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

På rätt spår? 0m tillgängliga resor för äldre och funktionshindrade Nationell konferens Göteborg 2008-11-21. Kan vi gå till bussen bekvämt och säkert?

På rätt spår? 0m tillgängliga resor för äldre och funktionshindrade Nationell konferens Göteborg 2008-11-21. Kan vi gå till bussen bekvämt och säkert? På rätt spår? 0m tillgängliga resor för äldre och funktionshindrade Nationell konferens Göteborg 20 Kan vi gå till bussen bekvämt och säkert? agneta.stahl@tft.lth.se www.tft.lth.se/competencecenter Organisation

Läs mer

Revidering av Boverkets regler om enkelt avhjälpta hinder Remiss från Boverket Remisstid den 6 mars 2013

Revidering av Boverkets regler om enkelt avhjälpta hinder Remiss från Boverket Remisstid den 6 mars 2013 PM 2013:35 RIII (Dnr 319-35/2013) Revidering av Boverkets regler om enkelt avhjälpta hinder Remiss från Boverket Remisstid den 6 mars 2013 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler i Brottsofferjouren Innehåll: Checklista för jourens lokaler Hjälptexter och länkar Mall för åtgärdsplan 2014-12-16 Innehåll Inledning... 2 Inventera

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

Publikation 2006:119 Metod för Vägverkets tillgänglighetsarbete i Skånes kommuner 2006

Publikation 2006:119 Metod för Vägverkets tillgänglighetsarbete i Skånes kommuner 2006 Publikation 2006:119 Metod för Vägverkets tillgänglighetsarbete i Skånes kommuner 2006 Titel: Metod för Vägverkets tillgänglighetsarbete i Skånes kommuner 2006 Publikation: 2006:119 Utgivningsdatum: 2006

Läs mer

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar 20070906 RSK 516 2007 Reviderad 20100118 Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland HK 20070906 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillgängliga Lund. ett projekt med fotgängarna i fokus. Idag? Imorgon! Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Tillgängliga Lund. ett projekt med fotgängarna i fokus. Idag? Imorgon! Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Tillgängliga Lund ett projekt med fotgängarna i fokus Idag? Imorgon! Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Allmänt om projektet Bakgrund Stadens gator och offentliga rum skall vara tillgängligt för

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPLAN. 49 r gar [Vi @tierp se TIERPS FÖR OFFENTLIG UTEMILJÖ IIIERP ;\ISÖMMUNI KOMMUN SAM HÄLLSBYGGNADSEN HETEN

TILLGÄNGLIGHETSPLAN. 49 r gar [Vi @tierp se TIERPS FÖR OFFENTLIG UTEMILJÖ IIIERP ;\ISÖMMUNI KOMMUN SAM HÄLLSBYGGNADSEN HETEN TIERPS KOMMUN SAM HÄLLSBYGGNADSEN HETEN Antagen av... Dnr: TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR OFFENTLIG UTEMILJÖ IIIERP ;\ISÖMMUNI 4r -.. n gata 7 h-rjrekagåt R.54 :0-, 029-1-2 69 49 r gar [Vi @tierp se 2015 Samhällsbyggnadsenheten,

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

Tillgänglighetshandbok. Antagen i kommunfullmäktige

Tillgänglighetshandbok. Antagen i kommunfullmäktige Tillgänglighetshandbok Antagen i kommunfullmäktige 2008-12-11 1 Tillgänglighetshandbok regler och riktlinjer för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.

Läs mer

Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum

Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum Dokumenttyp inventering Dokumentägare SHBK GoP Dokumentinformation inventering av Umeå kommuns centrala parker ur ett tillgänglighetsperspektiv

Läs mer

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699.

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699. BLOMQUIST ANNONSBYRÅ 2008 32 tips som ökar tillgängligheten i din butik Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator och torg, i offentliga lokaler, i butiker och restauranger

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Mariehamn för alla. Resultat från tillgänglighetsinventering 2015

Mariehamn för alla. Resultat från tillgänglighetsinventering 2015 Mariehamn för alla Resultat från tillgänglighetsinventering 2015 Innehåll Om inventeringen Stadsbiblioteket Mariebad Färjeterminalen Västerhamn Sjökvarteret Strandpromenaden Mariehamns stad: - Gator och

Läs mer

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Tillgänglighets plan Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden 0.0.5 Innehåll Bakgrund 3 Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Stockholms stadsdelsområden

Tillgänglighetsplan för Stockholms stadsdelsområden S GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET 040219 Tillgänglighetsplan för Stockholms stadsdelsområden Metodik Februari 2004 2 Förord Stockholms stad har som mål att bli världens mest tillgängliga huvudstad senast

Läs mer

Checklista. För tillgängliga vallokaler

Checklista. För tillgängliga vallokaler Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2014 Titel: Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam Serie: A 2014:3 ISBN-nummer: 978-91-980064-7-6

Läs mer

Karin Renström Seniorkonsult Trafikplanering, Vectura Consulting AB

Karin Renström Seniorkonsult Trafikplanering, Vectura Consulting AB Lofoten Färöarna Løsninger i Norden Likheter og ulikheter Karin Renström Seniorkonsult Trafikplanering, Vectura Consulting AB karin.renstrom@vectura.se Svolvær, Lofoten 2012-04-19 1 2012-04-19 2 Övergångsställen/Kryssningssteder

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Innehåll 20090922/2010 Inledning...3 Varför behövs riktlinjer

Läs mer

Tillgänglighetsplan för trafiknät i Flen och Malmköping

Tillgänglighetsplan för trafiknät i Flen och Malmköping ANTAGANDEHANDLING Tillgänglighetsplan för trafiknät i Flen och Malmköping Landsvägsgatan i Malmköping Götgatan i Flen Handläggare Britt-Marie Andersson, Plan- och byggkontoret Lina Gustavsson, Utvecklingskontoret

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

Ledstråk för personer med synskada

Ledstråk för personer med synskada Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete

Läs mer

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kommunstyrelsen Tid: Måndagen den 12 November 2012, kl 14.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Delårsredovisning per den 31 augusti

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

Tillgänglighetsstrategi -för en framkomlig fysisk utemiljö

Tillgänglighetsstrategi -för en framkomlig fysisk utemiljö Tillgänglighetsstrategi -för en framkomlig fysisk utemiljö 2016-03-01 Innehållsförteckning Tillgänglighetsstrategi... 4 1 Bakgrund... 4 2 Målbild... 6 3 Strategipunkter... 6 3.1 Reglerande dokument och

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö i Linköpings kommun

Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö i Linköpings kommun Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö i Linköpings kommun med riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö för personer med nedsatt funktionsförmåga Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Antagen

Läs mer

Fördjupningsmaterial för studiecirkelledare till filmen. Attans! en film om tillgänglighet

Fördjupningsmaterial för studiecirkelledare till filmen. Attans! en film om tillgänglighet Fördjupningsmaterial för studiecirkelledare till filmen Attans! en film om tillgänglighet Projekt Tillgängliga bostadsområden, Handikappförbunden, Sundbyberg 2010 Texter: Zdenka Sramkova Foto: Claes Herrlander

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer