Riktlinjer för tillgänglighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för tillgänglighet"

Transkript

1 Riktlinjer för tillgänglighet i offentlig utemiljö Antagen av samhällsbyggnadsnämnden Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

2 Projektledare: Karoline Hällgren Foto: Karoline Hällgren Linköpings kommun, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

3 Innehåll Inledning... 4 Belysning... 5 Gångpassage/övergångsställe... 6 Gångyta... 8 Kollektivtrafik Ledstråk för personer med synnedsättning Lekplats Markutrustning, toalett m m Naturen i Linköping Parkering Ramp Trappa Underhåll, skötsel och drift Vegetation Referenslista

4 Inledning Linköping en stad för alla Alla medborgare med någon form av funktionsnedsättning ska utifrån sina förutsättningar ha möjlighet att leva ett med andra medborgare likvärdigt liv. Tillgänglighet för alla är ett jämlikhetskrav en demokratifråga. Utgångspunkten är att alla människor har olika förutsättningar och funktionsnedsättningar är en av flera naturliga variationer i befolkningen. Utformningen av miljön ska baseras på att vi är olika men att miljön ska kunnas användas på likvärdiga villkor. Det ska vara enkelt att ta sig till samhällsservice, affärer, fritidsaktivitet, kultur, möten och upplevelser i den offentliga miljön. Ökad självständighet och trygghet ger ökad aktivitet, och därmed bättre fysisk och psykisk hälsa. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för kommunens yttre offentliga miljö, som t.ex. består av gator, gång och cykelvägar, torg, parker och naturområden. I Riktlinjer för tillgänglighet i offentlig utomhusmiljö finns exempel på godtagbar gestaltning för ett tillgängligare Linköping samt hänvisningar till lagkrav och kommunens typritningar. Lagkrav I Boverkets föreskrift BFS 2011:5 (ALM 2) beskrivs allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. Tillgänglighet Tillgänglighet innebär att man självständigt kan nå målpunkter i samhället. Att platsen är användbar betyder att man kan vistas i miljön och använd den till avsett ändamål. Viktiga dokument FN:standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. 22 standardregler kring delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade i hela samhället. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En FN:konvention som specifikt omfattar personer med funktionsnedsättningar. Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning i konvention. Från patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Den svenska handikappolitiken bygger på denna handlingsplan som sträckte sig fram till En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning och mål. I Boverkets föreskrifter BFS 2011:13 HIN 2 beskrivs allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Personer med funktionsnedsättning Det är viktigt att skilja mellan begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. Med funktionsnedsättning avses människor som har nedsättningar av den psykiska, fysiska eller intellektuella funktionsförmågan. Funktionshinder kan undvikas om den fysiska miljön anpassas efter personens förmåga. Cirka en tiondel av befolkningen har mer varaktig och omfattande funktionsnedsättning. Om man har nedsatt rörelseförmåga är det t.ex. viktigt med korta avstånd, sittmöjligheter utefter förflyttningsvägar, markbeläggning som är fast och jämn, ledstänger vid trappor och ramper och tillräckligt med utrymme att ta sig fram t.ex. med rullstol. När man har nedsatt orienteringsförmåga är det t.ex. viktigt med logisk utformning, ledstråk, markering av hinder, belysning och tydliga och konsekventa skyltar med taktil och verbal information. 4

5 Belysning Belysning på gångytor och vid viktiga målpunkter ska vara så utformad och ha sådan ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda dessa (BFS 2011:5 14 ) Belysning vid trappor, gång och cykelväg, Mahoniadalen En god belysning har stor betydelse för alla men nödvändigt för personer med nedsatt syn. God belysning är särskilt viktig vid övergångställen/korsningar, entréer, hållplatser/perronger, trappor, orienteringsskyltar och viktiga gångstråk. Många synsvaga personer är särskilt känsliga för bländning. Belysning bör vara icke bländande och jämn, därför bör ljuskällan vara avskärmad. Ljusets färg har också betydelse. Ett vitt ljus ger bättre färgåtergivning än det gula ljus som är vanligt vid vägmiljöer. Belysningsstolpar bör placeras i möbleringszon så att de inte utgör en olycksfallsrisk för personer med synnedsättning. Extra belysning vid övergångsställe (Hjulsbroskolan). 5

6 Gångpassage/övergångsställe Platser med passage mellan olika typer av gångytor och platser som ansluter till gångytor ska utformas, placeras och markeras så att de inte medför hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. På dessa platser ska delar av nivåskillnaderna utjämnas med ramp till 0-nivå så att personer med nedsatt rörelseförmåga kan ta sig fram (BFS 2011:5 8 ) Se typritning: Signalreglerat övergångställe: AB 964/50. Signalreglerat övergångställe med cykelpassage: AB 964/49. Obevakat övergångsställe med cykelpassage: AB 964/47. Obevakat övergångställe: AB964/48. Gångpassage: AB 964/51B Allmänt gäller att övergångställen/gångpassager ska utformas så att de fungerar för både personer med nedsatt syn och personer som har rörelsenedsättning. Låga hastigheter och korta passager över vägen är viktigt aspekter ur trafiksäkerhetssynpunkt. Övergångställe Ena delen av övergångsstället ska utformas med en nedsänkt ramp och den andra delen med kantsten. Övergångstället bör utformas likadant på båda sidor av gatan och ligga vinkelrätt mot trottoaren för att underlätta för personer som använder teknikkäpp att ta ut riktningen mot kantstenen. Den del av övergångstället som är anpassat för personer med synnedsättning placeras därför längst bort från radien i en korsning. Taktila plattor används för att underlätta för personer med synnedsättning att korsa gatan. Rampen ska luta max 1:12 för att det ska vara lätt att ta sig fram. Vid signalreglerat övergångställe bör det finnas akustisk och taktil information monterad vid signalstolpen. Ljudsignalen underlättar lokalisering av passagen, informerar när det är grönt och vägleder över gatan. Taktil karta vid signalstolpe ger information till personer med synnedsättning om övergångsställets utformning. Gångpassage Detaljutformningen av gångpassager är starkt relaterad till förhållanden på plats. Vid viktiga målpunktermed mycket gångtrafik utformas gångpassage liknande övergångställen förutom zebraränder. I villaområden och ytterområden ansluter asfalten till noll. För att personer med synnedsättning inte ovetande ska gå ut i körbanan bör nedsänkningen placeras innanför förlängningen av husliv/gräskant. Kantsten Två körfält Refug Ett körfält Kantsten Startpunkt/riktningspil Taktilkarta/relief vid signalreglerat övergångsställe 6

7 Övergångställen vid Fontänen Refug Vid breda övergångställen/gångpassager bör refuger anordnas. Personer med funktionsnedsättning har speciellt nytta av detta eftersom de kan behöva längre tid på sig att passera och att man kan ha behov av att vila. Refugens bredd bör vara två meter för att en rullstol ska få plats. Övergångsställe i Ryd Kantnedsänkningen till 0:nivå vid Snickaregatan 7

8 Gångyta Gångytor skall utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp (BFS 2011:5 7 ) Gångytans bredd Dimensionerade för gångytors bredd är en större utomhusrullstol vars vändmått är en cirkel med diametern 2 meter. Om gångbanan görs smalare ska det finnas vändzoner med jämna mellanrum. Gångytor skall var jämna, fasta och halkfria (BFS 2011:5 7 ) Markbeläggning ytskikt Gångbanor och gångvägar ska ha ett fast ytskikt som har en jämn och halkfri yta. Tät asfalt, slät betong och släta stenhällar, betongplattor ger god tillgänglighet. I naturområden ger packad stenmjöl god tillgänglighet. Smågatsten och storgatsten ger sämre tillgänglighet. Genom att krysshamra eller flamma stenens överyta kan tillgängligheten öka. Kullersten och lös sand ger dålig tillgänglighet. Gångytans tvärlutning En gångyta som lutar för mycket i tvärled gör att hjulen på rullstolen eller rollatorn drar snett, vilket fordrar både styrka och balans för att hantera. Redan mycket små tvärlutningar är ett problem för de som går med krycka, käpp eller sitter i manuell rullstol. Tvärlutningen ska understiga 2% (= 1:50) för att uppnå god standard. Gångytans längslutning En gångyta bör vara så horisontell som möjligt. För att uppnå god standard bör längslutning inte vara över 2% (= 1:50). Då längslutningen beror på topografin kan låg standard förbättras till mindre god standard om vilplan med sittbänk planeras in. Vilplan och kraftiga vägkrökar får högst luta 2% (= 1:50). Vattenavrinning - Ränndal och dagvattenbrunn För att minska risken för halka ska alla gångytor ha god dränering och ytvattenavrinning. Vatten från omgivningen får inte rinna över gångytor om det finns risk för svallis. Dagvattenbrunnar ska om möjligt läggas vid sidan om gångstråk, gångpassager och övergångsställen för att minska risken för fallolyckor. Dagvattenbrunnar ska t.ex. inte placeras i ledstråk. Djupa ränndalar utgör snubbelrisk Betongplattor, asfalt, stenhällar och packad stenmjöl räknas som jämna ytor. 8

9 och är ett hinder för personer som använder rollator eller rullstol. Vid all ny- och ombyggnad ska allt takvatten tas omhand via stuprör som kopplas till dagvattenledningar eller till anläggningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. Om ränndalar inte kan undvikas ska de utformas mjukt skålformat. Mjuk skålad ränndal som gör det möjligt att passera med rollator och rullstol Tydlig möbleringszon på bokhållargatan Sammanhängande stråk bör utformas med lättbegripliga och tydliga gångzoner och möbleringszoner (BFS 2011:5 6 ) En gångyta bör ( )vara fri från hinder ( ) samt (.) särskiljas från möbleringszon med exempelvis avvikande markbeläggning (BFS 2011:5 7 ) Möbleringszon Gångstråk bör utformas tydligt och lättbegripligt och utan hinder. I gaturummet ska möbler samordnas för att inte hindra framkomligheten. Möbleringszonen kan avgränsas med t.ex. ett annat material. I möbleringszonen placeras blomsterurnor, utemöbler, papperskorgar, cykelställ, skyltar m.m. Stolpar till belysning, skyltar, parkeringsmätare m.m. ska om möjligt placeras intill fasaderna och andra väggar i gaturummet, helst i en sk. fasadfris med avvikande beläggning. Gångbanan närmast husfasaden ska så långt som möjligt hållas fritt från hinder så att personer med synnedsättning lätt kan orientera sig. Cykelyta Speciellt äldre och personer med funktionsnedsättning upplever det extra svårt med cykeltrafik. Cyklar hörs inte och har man dessutom nedsatt hörsel så kan man känna sig otrygg i samspelet med cyklister. Gångytor bör så långt som möjligt vara åtskild från cykelvägar. Det ska vara tydligt vilken yta som är avsedd för respektive trafikslag. 9

10 Kollektivtrafik Viktiga målpunkter, gångytor; trappor och ramper ska vara lätta att upptäcka (BFS 2011:5 11 ) Belysningen på gångytor och vid viktiga målpunkter ska vara så utformad och ha sådan ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda dessa (BFS 2011:15 14 ) Se typritning: AB 964/52 (busshållplats typ fickhållplats) AB 964/53 (busshållplats typ timglas) Busshållplats med kontrastplattor vid kantstöd, taktil ledyta samt hög kantsten (Kvinnebyvägen) Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. För att underlätta resandet måste det därför finnas hög kantstens där bussen stannar så att det är lätt att komma av och på bussen. Taktila plattor underlättar för personer med synnedsättning att veta var bussen stannar. Det är viktigt att hållplatsen tydligt framträder mot omgivningen och att anslutningsvägar till busshållplats är tillgängliga. Bänk i busskuren har ryggstöd och armstöd Taktila plattor leder fram till dörren på bussen Hög kantsten gör det enkelt att kliva på bussen med rollator. 10

11 Ledstråk för personer med synnedsättning Gångytor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp. ( ) På öppna ytor ska särskilda ledstråk finnas (BFS 2011:5 7 ) För att orientera sig i gatumiljön behöver personer med nedsatt syn olika form av ledning. Behoven ser olika ut beroende på grad av synnedsättning. Många personer med nedsatt syn kan orientera sig med hjälp av skillnader i ljushetskontrast i gatumiljön, medan andra är beroende av vit käpp, GPS, ledarhund och kännbara skillnader i material. logisk och konsekvent. Det är speciellt viktigt att markera tvära riktningsförändringar, valpunkter och platser där det kan bli konflikter. När ett ledstråk anläggs med taktila plattor ska ytan på båda sidor vara så slät som möjligt för att få fram skillnaderna mellan materialen. Den släta ytan gör att de taktila plattorna är lättare att hitta med den vita käppen. Ett ledstråk ska bilda en obruten kedja från start till mål. Det är viktigt att hålla ledstråk fria från hinder. För att uppnå god standard måste det finnas en tydlig kant att följa. I första hand bör naturliga ledytor användas som t.ex mot gräs, plantering, asfalt, släta plattor, vägg och räcke. Där detta inte är möjligt, till exempel på öppna hårdgjorda platser, kan man använda sig av konstgjorda ledytor, med taktila plattor. För att kunna identifiera stråket bör ytan vara 0,7 meter bred och ha en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS. Utformningen måste vara enkel, Kontrastplattor ORIENTERING Kupolplattor VARNING Stopplatta Sinusplattor LEDNING För ledning över öppna ytor Kontrastplattor ORIENTERING Taktila plattor leder över torgyta (friidrottsarenan) Husfasader, kantstöd, asfalt/gräs är exempel på naturliga ledstråk 11

12 Lekplats Lekplatser ska kunna användas av både barn och vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (BFS 2011:5 6 ) Lekplatser ska så långt möjligt anpassas till såväl barn som vuxna med nedsatt funktionsförmåga. Ambitionen i kommunens lekplatsplan är att lekparken i Trädgårdsföreningen och alla stadsdelslekplatser ska vara anpassade och tillgängliga till någon del. Även vid utformningen av lokallekplats och närlek bör god tillgänglighet vara en utgångspunkt. Lekplatser ska placeras i en trafiksäker miljö där man inte störs av buller eller luftföroreningar. Lekplatsen behöver ha ett bra vindskydd och tillgång till såväl sol som skugga eller halvskugga. Särskilt viktigt är sol- och vindskydd över sandlådan och att rutschbanan placeras så att den inte ligger i gassande sol. Starkt allergiframkallande växter ska undvikas på och i anslutning till lekplatsen. Populär korggunga (Berga) Lekplatsen bör ge möjlighet till såväl enskild lek som lek i grupp, och uppmuntra barn till att förändra och skapa. Alla lekredskap och mötesplatser som t.ex. sandlådor, gungor, karuseller, klätterställningar, grill- och sittplatser Lekutrusning som nås via ramp (Trädgårdsföreningens parklek) 12

13 Det finns möjlighet att ta sig till rutschbanan på olika sätt: ramp, trapp eller klättra över stockar (Trädgårdsföreningens parklek) ska utformas så att alla så långt som möjligt kan vara med, helst utan någon annans hjälp. Lägre lekredskap på fasta stenmjölsytor och högre på fallskyddsplattor ger god tillgänglighet. Baksandytor kan göras tillgängliga genom nedsänkta sarger, bryggor eller upphöjda sandlådor och bakbord. Belysning, rumslighet och markbeläggningar ska underlätta orientering. Lekplatsen ska om möjligt också innehålla utmaningar för barn med nedsatt funktionsförmåga, t.ex. hemliga gångar i natur eller buskage. Här ska också finnas rika möjligheter till spännande synintryck och sinnesupplevelser av vatten, dofter, material och ljud. Färgsättning är speciellt viktig vid en lekplats. Klara tydliga färger med god kontrastverkan skapar en spännande och upplevelserik miljö. Gungbräda med ryggstöd (Trädgårdsföreningens parklek) Upphöjd sandlåda i två olika höjder för att passa såväl vuxen som barn som använder rullstol (Trädgårdsföreningens parklek) 13

14 Markutrustning, toalett m m Sittplatser som kan användas av personer med nedsatt rörelseförmåga ska finnas i anslutning till gångytor och vid viktiga målpunkter (BFS 2011:5 15 ) Se typritning: 964/49 Placering av soffa Sittplats För många människor är möjligheten att med jämna mellanrum kunna vila sig en förutsättning för att kunna bege sig ut på promenad. I miljöer där ett stort antal människor rör sig bör man tänka på att placera ut sittplatser minst var hundrade meter. På mindre frekventerade sträckor ska soffor inte placeras med större avstånd än 200 meter. Soffor placeras vid sidan av gångytan på hårdgjord yta. Sittplatsen utformas så även en person i rullstol kan sitta med bredvid. En soffa som fungerar bra för alla har en sitthöjd mellan 0,45-0,50 meter och armstöd på 70 cm för att ge stöd när man reser och sätter sig. Papperskorg Papperskorgar bör placeras logiskt så att de inte utgör någon risk för personer med synnedsättning att gå in i. Inkastet placeras 80 cm över mark. Uteservering/varuskylt Med hänsyn till framkomlighet och säkerhet för förbipasserande måste uteserveringar, reklam och varuskyltar uppfylla vissa krav. I Riktlinjer för uppställning av tillfälliga reklamskyltar på av kommunen ägd offentlig plats, inom Linköpings kommun, finns krav på hur varuskyltar ska vara utformade och placerade för att skapa god tillgänglighet. Tillståndsgivning av uteserveringar ska följa kommunens skrift Uteserveringar i staden, några tips och råd till Dig som vill söka om tillstånd. Soffa som är placerrad utanför gångyta och med plats för rullstol eller rullator bredvid 14

15 Varuskylt med tydlig sockel Offentlig toalett Där toalett för allmänheten finns ska minst en toalett kunna användas av personer med rullstol för begränsad utomhusanvändning (BFS 2011:5 6 ) För mer information om tillgängliga toaletter, se Tillgängliga toaletter, Handisams fördjupningsblad: Det ska vara möjligt att ta sin in på uteserveringarna med rullstol och rollator. Observera att rampen ska ligga inom uteserveringens område. Tydligt räcke vid uteservering underlättar för personer med synnedsättning att gå förbi 15

16 Naturen i Linköping Gångslinga med packad stenmjöl vid servicehus Ekbacken Den tätortsnära naturen och kommunens naturreservat ska ges ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Särskilt attraktiva målpunkter för det rörliga friluftslivet ska prioriteras i tillgänglighetsarbetet. I den tätortsnära naturen i övrigt genomförs åtgärder utefter hur attraktiv platsen är, rådande lokala förhållanden och de resurser som finns till förfogande. attraktiva områdena används taktil skrift/punktskrift samt audioguider. Spår och leder ska vara väl uppmärkta, och försedda med avståndsangivelser. Övriga anordningar som utsiktsplatser, rast och grillplatser, allmänna bad och bryggor ska prioriteras och ges ökad tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättning ska så långt möjligt också kunna delta i guidningar, övriga aktiviteter och evenemang. På de mest attraktiva besöksområdena ska målet vara att så stor del av området som möjligt ska vara helt tillgängliga. Det innebär att marklutningar, anordningar och informationsinsatser ska hålla högsta standard. I övriga områden genomförs alltid tillgänglighetsinsatser som t.ex. parkering för rörelsehindrade, anpassade stängselgenomgångar och färister. Där klosett anordnas ska den vara tillgänglig. Ytterligare exempel på åtgärder som bör eftersträvas är att spänger och broar ska förses med handledare och avåkningsskydd i områden där tillgängligheten i övrigt är god. Skyltar ska alltid vara tydliga och lättlästa och i de mest Gångstig vid Ekängsdalens våtmarker. 16

17 Informationsskylt med upphöjda bokstäver, punktskrift och audioguidning (Upplevelsestig, Valla skogen) Kontrastmarkering av trapp (Snöbryggan) Gömslet vid Rosenkällasjön har utsiktshål i två olika höjder för att passa både den som sitter i rullstol och den som står upp och kikar ut Träsarg underlättar för personer med synnedsättning att hitta (Upplevelsestig, Vallaskogen) 17

18 Parkering En angöringsplats för bilar ska finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler; arbetslokaler och bostadshus. (BBR 3:122) Parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd ska utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga. Markbeläggningen på sådana parkeringsplatser skall vara fast, jämn och halkfri (BFS 2011:5 16 ) Se typritning: 964/55 Parkering reserverad för personer med nedsatt rörelseförmåga Många personer med nedsatt rörelseförmåga har svårt att förflytta sig längre sträckor, därför måste det finnas möjlighet att angöra och parkera nära målpunkter. Parkeringsplatser för rörelsehindrade måste vara anpassade i storlek t.ex. så att det finns möjlighet att fälla ner en ramp och ta sig in med rullstol i bilen. Är parkeringsplatsen vid en trottoarkant ska en del av kanten vara nedsänkt så att man kan ta sig upp på gångbanan. 18

19 Ramp Om det inte är möjligt att undvika att anordna en trappa skall denna kompletteras med ramp eller alternativ väg som personer med nedsatt rörelseförmåga kan använda. Trappor och ramper skall utformas så att även personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert Trappor och ramper skall på båda sidorna ha ledstänger som är möjliga att greppa om (BFS 2011:5 9 ) Trappor skall förses med kontrastmarkeringar så att synsvaga och personer med andra orienteringssvårigheter kan uppfatta skillnaden (BFS 2011:5 11 ) Ramp vid Johannisborgsparken Större lutningar måste tas upp med ramper och trappor, och i speciella fall med hissar. Ramp bör finnas som alternativ till trappa för barnvagnar, rullstolar och rollatorer. En ramp bör ha en fri bredd på minst 1,5 meter. Vilplanet får luta högst 2% och ska ha en ljushetskontrast på minst 0,40 NCS-enheter. Rampens början och slut ska ha en ljushetskontrast på minst 0,40 NCS-enheter. Ledstänger på rampens båda sidor. En ledstång på en höjd av 0,9 respektive 0,7 meter. Rampen bör ha minst 4 centimeter högt avåkningsskydd. Rampen får inte luta i sidled. Ramper ska vara raka men svängar kan accepteras vid vilplan. Lutningen får vara högst 1:20=5%. En ramp ska ta upp högst 0,5 meters höjdskillnad, sedan krävs 2 meters vilplan. Om det finns tillräckligt med plats bör ramper komplet- teras med trappor. Ramp vid Guldsmedstorg 19

20 Trappa Om det inte är möjligt att undvika att anordna en trappa ska denna kompletteras med ramp eller alternativ väg som personer med nedsatt rörelseförmåga kan använda. Trappor och ramper ska utformas så att även personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert (BFS 2011:5 9 ) Trappor ska utformas på ett så säkert sätt som möjligt. Räcke, halk- och snubbelfri yta och kontrastmarkeringar underlättar för alla. Trappor utomhus bör ha minst två trappsteg för att minimera snubbelrisken. Kontrastmarkerad trapp vid Källådersgatan Fri bredd på trappor bör uppgå till minst 1,5 meter. Längre trappor ska avdelas med vilplan och gärna sitt- möjlighet. Vilplan ska vara minst 1,3 meter långt. Trappor bör vara raka. Trappstegen ska vara av samma höjd och djup i hela trappan. Trappstegsdjupet bör vara minst 0,3 meter. Trappstegshöjden bör vara 0,15 meter för att vara bekväm att gå i. Ledstången ska vara greppvänlig hela vägen, även vid infästningarna och nå minst 0,3 meter utanför nedersta och översta trappsteget. Trappans översta och nedersta trappsteg och även översta och nedersta i en avsats ska kontrastmarkeras över hela trappsteget. Handledaren ska vara greppvänlig Trappstegen bör ha 15 cm steghöjd och 30 cm stegdjup 0,9 m Trappan bör belysas, särskilt viktigt i slutet och början av trappan. 1,3 m min. 0,3 m Kontrasterande beläggning Ljushetskontrast ska vara minst 0,4 enligt NCS. Detaljutformning av trappa 20

21 Underhåll, skötsel och drift Regelbunden tillsyn, skötsel och underhåll av allmän platsmark är en förutsättning för god tillgänglighet. Beläggningar måste repareras, växtlighet beskäras, belysning bytas ut, räcken i trappor rätas upp med mera. God standard, drift och underhåll förhindrar singelolyckor för fotgängare som kan leda till långa vårdtider och stora samhällskostnader. Särskilt vintertid har många personer med funktionsnedsättning stora problem med att ta sig fram. Vid gångpassager, övergångställen, busshållplatser och parkeringsplats för rörelsehindrade är det extra viktigt att snövallar inte förekommer. Halkbekämpning är en mycket viktig del för att skapa säkra gångytor. Markvärme gör att stora delar av innerstaden är snöfri vinterhalvåret Avstängning vid gatuarbete Vid alla arbeten på gata, väg, cykelväg eller gångväg är det särskilt viktigt att se till att framkomligheten inte försämras för personer med funktionsnedsättning eftersom de har oftare svårare än andra att ta alternativa vägar. För personer med synnedsättning är det t.ex. viktigt att avstängningen inte ger vika och att den ger ledning att orientera sig förbi och för personer med rörelsenedsättning är det nödvändigt att det finns tillgängliga vägar att ta sig fram med rullstol och rollator. Linköpings kommun tillämpar Handbok - Arbete på väg utgiven av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting, där finns krav på utformning för att skapa god tillgänglighet. Det är viktigt att tryckknappar vid övergångställen inte blockeras av snövallar Person med synnedsättning ska kunna upptäcka och ta sig förbi avspärrning 21

22 Vegetation Växter och gröna miljöer är viktiga för människors hälsa och välbefinnande. Val av växter, dess placering och en omsorgsfull skötsel är viktigt för att skapa en attraktiv, trygg och tillgänglig utemiljö. När man väljer träd och annan grönska ska allergiaspekten beaktas. Växter som kan vara allergiframkallande eller ge personer med allergi besvär bör inte placeras nära lekplatser, förskolor, skolor, entréer och hållplatser eller vid luftintag. Växter som kan ge besvär för allergiker, astmatiker och överkänsliga är t.ex. gräs, gråbo och maskros samt många korgblommiga växter som t.ex. prästkrage, ringblomma och krysantemum. Växter med stark doft kan orsaka allergiska reaktioner t.ex. syren, schersmin, ginst, spirea och hägg. Särskilt allergiframkallande är björk, men även sälg, hassel och al kan ge allergiska reaktioner under pollenperioden. Ofta är dessa växter vindpollinerade. Skymd belysningsstolpe Kontinuerlig tillsyn krävs så av vegetation inte begränsar framkomligheten, skymmer sikt och skapar otrygga miljöer. Växtligheten får inte avskärma belysningen och den fria höjden bör vara minst 2,2 meter. Vissa växter, bl.a. pil, poppel och tall har rötter som ligger grunt och ger lätt skador på markbeläggningar. Ytliga rötter och sprickor på gångvägar kan medföra svårigheter att förflytta sig med rullstol och rollator och det finns risk att gående snubblar. Överväxt bänk Vegetationen är väl klippt för att inte gå ut i gångbana Ytliga rötter som skadat markbeläggning 22

23 Referenslista Tryckta källor Boverkets författningssamling. BFS 2011:5 ALM 2. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader Boverkets författningssamling. BFS 2011:13 HIN 2. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har företräde och på allmänna platser Bygg ikapp För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, Elisabeth Svensson 2012, Svensk Byggtjänst GCM-Handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel och mopedtrafik i fokus. Trafikverket, 2010 Mer åt fler på lekplatsen Ingegerd Harvard, Sveriges kommuner och Landsting, 2006 Enklare utan hinder Boverket, 2005 Vägar och gators utformning (VGU) Trafikverkets publikation, 2012 Elektroniska källor Boverket: Myndigheten för handikappolitisk samordning: Typritningar Typritningar finns att få hos Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, Linköping Kundtjänst:

24 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Arbetslokaler och publika lokaler med tillhörande tomtmark 0 1. Vad ska denna handledning användas till? Syftet med dokumentet är

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.1 PRAKTISK TILLÄMPNING Allmänt Teknisk handbok för gata, park och VA är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Teknisk handbok reglerar

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad Lekplats för alla Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad FÖRORD Vi har fått i uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret att ta fram ett program för handikappanpassning av lekplatser

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss)

Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) 1(55) Handläggare Pauline Sedin Fastställd av Anders Lindström Förvaltningschef TF Informationsägare Jens Plambeck Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) 2(55) Innehållsförteckning

Läs mer

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Utemiljöns betydelse. för hälsan... 3 Äldre människors. utevistelse... 3 Tillgänglighet...

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren TRIDENT EU-RAMP EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren Den perfekta rampen EU-ramp är avsedd för personer som vill förflytta sig snabbt och säkert gående, med hjälp av rollator eller rullstol.

Läs mer

Fastighetsbolag väljer rätt för äldre

Fastighetsbolag väljer rätt för äldre Fastighetsbolag väljer rätt för äldre Husbyggnadsvaror HBV Förening (HBV) i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet (HI) En rapport om hur HBV fastställt kriterier för upphandlade produkters användbarhet vid

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Fördjupningsprojekt inom TRAST. - en exempelsamling

Fördjupningsprojekt inom TRAST. - en exempelsamling Fördjupningsprojekt inom TRAST G A T U T Y P E R - en exempelsamling Innehållsförteckning Förord, inledning... I Gatans utveckling... II TRAST en vision om en stad för alla... III Gatans disposition och

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund, vision... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Trygghet, säkerhet och tillgänglighet... 6

Läs mer

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Äldres miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande. Anna Bergman Stamblewski

Äldres miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande. Anna Bergman Stamblewski Äldres miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande Anna Bergman Stamblewski Äldres miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk

Läs mer

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Tänk nytt, lätt och rätt handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Innehåll Inledning 3 Konventionen och ditt ansvar 4 Ny konvention, samma viktiga rättigheter 4 Dina

Läs mer