Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!"

Transkript

1 CHECK it out!

2 Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Nu tar allt fler organisationer, myndigheter och företag viktiga steg för ökad tillgänglighet. Självklart ska vi i Studiefrämjandet också skärpa våra insatser. Sedan några år har vi en gemensam policy för personer med funktionsnedsättning. Den anger övergripande mål och tanken är att den ska följas av lokala handlingsplaner. På vissa avdelningar har arbetet tagit fart, på andra håll går det trögare. Med hjälp av den här checklistan går det att ta viktiga steg framåt i arbetet för ökad tillgänglighet. När ni har gått igenom checklistan innebär det att ni har en plan för vad ni behöver förbättra. Kanske upptäcker ni också att en hel del redan är gjort. Många åtgärder behöver inte kosta särskilt mycket. Annat kan kosta mer, men är faktiskt en investering som gör att fler har möjlighet att delta i vår verksamhet, besöka oss eller arbeta hos oss. Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! Tjia Torpe Förbundschef f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 2 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

3 ENKELT AVHJÄLPA HINDER - CHECKLISTA Tanken är att ansvarig med checklistan i handen ska ta sig runt i aktuella lokaler och därefter ha en lista på vad som behöver åtgärdas. Tänk på att de flesta besökare uppskattar lokaler som är lätta att hitta i, rymliga och som känns välkomnande. Regelverket I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av meddelade föreskrifter, 17 kap. 21a plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Boverket har meddelat föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, BFS 2003:19, HIN 1 vilka denna checklista är baserad på. Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren, 5 HIN: 5 Föreskrifterna i 6-18 gäller endast om de hinder som skall undanröjas är enkelt avhjälpta. Vems ansvar? Det är den som äger publika lokaler eller allmänna platser som har ansvar för att kraven uppfylls. Studiefrämjandet äger vissa lokaler och är då själva skyldiga att se till att kraven uppfylls. I de fall då lokalerna som används hyrs är det i juridisk mening hyresvärden som är ansvarig men Studiefrämjandet kan och bör naturligtvis påpeka problem till värden. Vilken typ av hinder gäller det? Det handlar om att åtgärda olika typer av brister i den fysiska miljön. Föreskrifterna anger vilka åtgärder som omfattas. Till föreskrifterna finns allmänna råd som beskriver hur bristerna kan åtgärdas. Reglerna omfattar: - mindre nivåskillnader och tunga dörrar - kontrast- och varningsmarkeringar - skyltning och belysning - balansstöd - ljudmiljö - fast inredning Vad händer om hinder inte Det är kommunens (byggnadsnämndens) uppgift att övervaka att reglerna följs. Byggnadsnämnden kan besluta om sanktioner mot den ägare som inte följer reglerna. Besökare som får problem i lokalerna kommer givetvis sammankoppla det med Studiefrämjandets varumärke. Vilka sanktionsmöjligheter finns de som inte åtgärdar enkelt avhjälpta hinder? De ingripande- och sanktionsmöjligheter som kan användas finns i 10 kap. PBL och då framförallt 3, 14, 15 och 18. Den ingripandemöjlighet som är aktuell när en ägare inte undanröjer ett enkelt avhjälpt hinder är 15. Den ger kommunen rätt att förelägga ägaren att utföra åtgärden inom viss tid. För att föreläggandet ska bli verkningsfullt mot en trilskande ägare bör föreläggandet förenas med ett vite eller en föreskrift att åtgärden kan komma att utföras av kommunen på den försumliges bekostnad. Kommunen kan också få hjälp av kronofogdemyndigheten (12 ) att via handräckningsinstitutet få åtgärden utförd om ett föreläggande enligt 15 inte följs. När ska åtgärderna vara genomförda? Boverkets föreskrifter trädde i kraft 1 december 2003 och principen är att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas direkt. f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 3 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

4 FYSISKA HINDER 6 Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas. f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 4 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

5 Kan man komma till byggnaden utan att behöva passera trappa eller trappsteg? Finns det dörrmattor som är tunga att rulla över eller med kanter som är svåra att passera? Är dörrarna utan tröskel eller med avfasad tröskel? Kan man förflytta sig i byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 5 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

6 Är tunga dörrar i byggnaden försedda med automatisk dörröppnare? Är dörrar med dörrstängare i utrymme i byggnad som används främst till förflyttning som korridorer, hallar, passager, ramper, trappor, försedda med automatisk dörröppnare? Se domslut om rimligt pris för dörröppnare sid 32. Är dörrhandtag och låsvred lätta att hantera och greppa exempelvis med enhandsgrepp och stort vred? f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 6 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

7 Är placeringen för: 1. Kodlås/ porttelefon 2. Manöverdon för dörröppnare 3. Ringklocka lämplig och lätt att hitta? Centrum ca 80 cm över golv eller mark. Sitter information om era aktiviteter i en höjd som deltagarna kan läsa även om de sitter i rullstol? Kan: 1. Kodlås/ porttelefon 2. Manöverdon för dörröppnare 3. Ringklocka nås av personer i rullstol eller med rollator utan att träffas av dörrbladet vid öppning? f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 7 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

8 Är anropsknappen utanför hissen samt manöverpanelen i hissen nåbar från rullstol? Kallelseknappen utanför: cm över golv och minst 50 cm från hörn Knappar inne i hissen cm över golv och minst 40 cm från hörn. RAMPER Kan lutningen göras högst 5 % (1:20) Enligt byggreglerna blir en ramp säkrare att använda om lutningen är högst 5%, speciellt för en rullstolsbrukare som inte har någon som står bakom. f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 8 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

9 Är bredden minst 130 cm? Finns avåkningsskydd på rampen? Är rampens beläggning sådan att man inte riskerar att halka? Behövs och kan rampen kompletteras med trappa? f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 9 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

10 ANTECKNINGAR: f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 10 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

11 KONTRAST OCH VARNINGSMARKERINGAR 7 Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering skall undanröjas Kontrastmarkering gör att synsvaga och personer med utvecklingstörning lättare kan orientera sig. Kontrastmarkeringar kan exempelvis uppnås med avvikande materia och ljushetskontrast. Bilden ovan är ett exempel på en kontrastmarkering av en glasdörr. f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 11 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

12 Har kontrast- och varningsmarkeringar en mycket skarp kontrast? Är varningsmarkeringarna avkännbara med vit käpp för synsvaga? STRATEGISKA PUNKTER Är strategiska punkter som nedanstående kontrastmarkerade? 1. Entrédörrar 2. Trapphus 3. Hissdörrar 4. Manöverdon/ öppnare för dörrar, hissar och larm 5. Receptionsdiskar/informationsställen f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 12 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

13 6. Toalettdörrar 7. Nödutgångar Är beslag och manöverdon till hygienrummen kontrastmarkerade? Är svepytan för dörrar med öppnare kontrastmarkerad på golvet, alternativt är dörren försedd med säkerhetssensor? Är anropsknappen på hissen kontrastmarkerad? Är handtag och vred på dörrar kontrastmarkerade? f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 13 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

14 Är nedanstående kontrastmarkerade? 1. Kodlås 2. Porttelefon 3. Manöverdon för dörröppnare och ringklocka Kan knappar avläsas taktilt? Är 5:an på knappsatsen taktilt utmärkt? 5:an brukar vara upphöjd för att synsvaga skall kunna orientera sig. Är viktig textinformation tydlig Är bokstäverna minst 15 mm höga? Finns det andra strategiska punkter som behöver kontrastmarkeras? f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 14 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

15 LEDSTRÅK (VÄGAR) Är ledstråk markerade mellan strategiska punkter till och inom byggnaden? Är ledstråk kontrastmarkerade? Är ledstråk möjliga att följa med vit käpp? Behövs färgsättning för att underlätta orienteringen? UTSTICKANDE BYGGNADS OCH INREDNINGSDELAR Är utstickande byggnadsdelar (t ex pelare och trappor) och inredningsdelar (t ex kapphyllor) varningsmarkerade eller inbyggda? f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 15 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

16 OSKYDDADE GLASYTOR Är oskyddade glasytor kontrastmarkerade i ögonhöjd för sittande och stående personer? 90 resp. 150 cm över golv, se bildexempel sid 31 ANTECKNINGAR: f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 16 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

17 SKYLTNING OCH LJUDMILJÖ 8 Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön skall undanröjas Tydlig och väl belyst skyltning har stor betydelse för att bl a personer med nedsatt syn eller hörsel och personer med utvecklingsstörning skall kunna orientera sig. f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 17 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

18 Är skyltningen lättbegriplig och lättläst? Har den tillräcklig ljuskontrast? Är bokstäverna i upphöjd relief eller punkskrift? Är den allmänna ljudmiljön acceptabel för lokalens användning? Om inte kan exempelvis lokalen kompletteras med ljudabsorbenter anpassade till rummets form såsom material, gardiner, draperier och takplattor. f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 18 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

19 Är textinformationen lättbegriplig? Behövs kompletterande text i relief eller som punktskrift? Behövs det kompletterande talad information? ANTECKNINGAR: f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 19 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

20 BELYSNING 9 Hinder i form av bristande eller bländande belysning skall undanröjas Belysningen kan vara avgörande för om en synsvag person kan orientera sig eller inte. Den synsvage behöver rätt utformat ljus för att kunna se och läsa, den hörselskadade eller döve för att kunna läsa teckenspråk och läsa på läppar. Avskärmning kan ske exempelvis med gardiner, markiser eller persienner. f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 20 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

21 Finns det bländande dagsljus som behöver skärmas av? Är den fasta belysningen bländfri? Finns det viktiga skyltar eller informationsställen som behöver bättre belysning? ANTECKNINGAR: f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 21 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

22 BALANSSTÖD 10 Hinder i form av brist på och bristande utformning av balansstöd skall undanröjas Ledstänger bör finnas på båda sidor om trappor och ramper. Ledstängerna bör löpa oavbrutet, gå förbi översta och nedersta stegframkanten respektive rampens början och slut med minst 30 cm, vara greppvänliga och ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor. Det bör vara möjligt att hålla i ledstången även förbi infästningarna. f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 22 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

23 Finns ledstänger på båda sidor om rampen och trapporna? Går ledstängerna 30 cm förbi rampen och trappornas båda slut? Är ledstängerna kontinuerliga utan avbrott? Är ledstängarna greppvänliga utan hindrande infästningar? Är ledstängerna kontrastmarkerade? f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 23 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

24 Är trappan kontrastmarkerad på trappavsatsen vid första steget såväl som på nedersta steget? (Även under 7.) ANTECKNINGAR: f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 24 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

25 FAST INREDNING 11 Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning skall undanröjas Fast inredning bör anpassas för att fungera för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 25 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

26 Är telefoner, porttelefoner, receptionsdiskar, kapphängare och klädrockar m.m placerade där de är enkla att hitta och komma åt? Är dessa anpassade i höjd för personer i rullstol? Finns toalettpappershållare lätt åtkomlig från toaletten? Finns fungerande besökslarm på toaletten? Är larmknappen nåbar för personer i rullstol och för person som ligger på golvet? f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 26 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

27 Kan döva eller hörselskadade som är på toaletten nås av brandlarm eller annat larm? Är manöverdon och reglage lätta att hantera? Är tvålhållare, hållare för handdukar och muggar, speglar etc, lämpligt placerade och inom räckhåll? Finns armstöd på båda sidorna av toaletten? Är dörren till hygienrummen/ toaletten kontrastmarkerad? (även under 7.) f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 27 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

28 Är beslag och manöverdon till hygienrummen kontrastmarkerade? (även under 7.) Är placeringen för knappsatser och manöverdom lämplig och lätt att hitta? Går det att komma tillräckligt nära för personer i rullstol eller med rullator? Är placering i rätt höjd? Centrum knapp ca 80 cm golv eller mark, för t ex dörröppnare eller ringklocka. Är manöverdonet kontrastmarkerat? (även under 7.) Kan knappar avläsas taktilt? f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 28 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

29 Är 5:an på knappsatsen taktilt utmärkt? Är viktig textinformation tydlig? Är bokstäverna minst 15 mm höga? ANTECKNINGAR: f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 29 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

30 DOM OM AUTOMATISK DÖRRÖPPNARE Syftet med alla tillgänglighetsskapande åtgärder är att personer med funktionsnedsättning i största möjliga mån ska kunna klara sig utan att be om hjälp. Att stora grupper av befolkningen ständigt ska vara beroende av andras välvilja är inte förenligt med dagens samhällssyn kronor är inte för mycket för en automatisk dörröppnare till en butikslokal. Det slår länsrätten fast i en dom som hänvisar till reglerna om att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas. (Länsrätten i Skåne län den 14 september 2009, mål nr Domen har vunnit laga kraft.) VILL DU VETA MER? Denna checklista är gjord av ALLT OM JÄMSTÄLLDHET tillsammans med Studiefrämjandet. Vill du veta mer, gå gärna in på eller maila f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 30 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

31 DET MÅSTE INTE VARA FULT... f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 31 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

32 DET KAN VARA TILL OCH MED VARA SNYGGT! f ö r S T U D I E F R Ä M J A N D E T 32 a v A L L T O M J Ä M S T Ä L L D H E T

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda!

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! 2 Hinder ska åtgärdas Hinder, som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Du som äger en lokal dit

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare

Enkelt avhjälpta hinder. Broschyr för fastighetsägare Enkelt avhjälpta hinder Broschyr för fastighetsägare Denna broschyr vänder sig i första hand till dig som äger en lokal dit allmänheten har tillträde eller äger allmän platsmark och vill veta vad de nya

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler Örnsköldsviks kommun maj 2014 INFORMATION FRÅN BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN FÖRETAG Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler 1. Fysiska hinder 1.1 Parkeringsplats

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699.

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699. BLOMQUIST ANNONSBYRÅ 2008 32 tips som ökar tillgängligheten i din butik Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator och torg, i offentliga lokaler, i butiker och restauranger

Läs mer

Tillgängligare publika lokaler år 2010

Tillgängligare publika lokaler år 2010 LÄSTIPS Enklare utan hinder, en idébok om föreskrifterna, Boverket 2005, upplaga 1 Boken finns som pdf på Boverkets webbplats www.boverket.se Svensson Elisabeth (2001) Bygg i kapp handikapp: att bygga

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ)

GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ) GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ) avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning Branka Majkić arkitekt SAR/MSA certifierad sakkunnig av tillgänglighet branka.majkic@bbh.se

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12 Tillgängliga dörrar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att få tillgängliga dörrar. Det är en fördjupning av riktlinjerna för dörrar som finns i vår publikation Riv hindren

Läs mer

Föreläggande om åtgärd, Näckrosen 7

Föreläggande om åtgärd, Näckrosen 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår beteckning BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-10-19 TILLS.2017.30 Vår handläggare Anna Eriksson Bygglovshandläggare Bygg- och miljönämnden Katrineholms kommun Föreläggande om åtgärd,

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler i Brottsofferjouren Innehåll: Checklista för jourens lokaler Hjälptexter och länkar Mall för åtgärdsplan 2014-12-16 Innehåll Inledning... 2 Inventera

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning

Läs mer

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tillgänglighetsinventering - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tyréns AB December 2005 Denna utredning har utförts under november-december 2005

Läs mer

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Ledstråk Att hitta rätt och veta var man är, det vill väl alla. För många räcker det med att använda sig av s.k. landmärken, man ser på långt håll vilken riktning

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

Checklista. För tillgängliga vallokaler

Checklista. För tillgängliga vallokaler Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2014 Titel: Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam Serie: A 2014:3 ISBN-nummer: 978-91-980064-7-6

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder HJÄLPTEXTER HIN FÖR OFFENTLIG BYGGNAD, GÅNGVÄGAR, TERMINAL OCH KNUTPUNKT Enkelt avhjälpta hinder HIN Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder, i en befintlig

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2014 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Lekebergs Kommunfastigheters fastigheter september 2014

Tillgänglighetsplan för Lekebergs Kommunfastigheters fastigheter september 2014 Tillgänglighetsplan för Lekebergs Kommunfastigheters fastigheter september 2014 Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga i projektet. Vilhelm

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset 2016 En stad för alla en vinst för dig! En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Ewa Krynicka Storskog 22 oktober, Lund Funktionsnedsättning och funktionshinder = två olika saker Funktionsvariation? 2016-02-29 Sida 2 2016-02-29 Sida 3 Bindande

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn Dokumentnamn 2013-04-25 1(21) 2(21) 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 3 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 4 3. ENTRÉ... 5 4. INOMHUSMILJÖ... 7 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Innehållsförteckning Förord 2 Sida Åtgärder i kommunerna 3-4 Lagar 5 Socialtjänstlagen, 1 kap 1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5, 6 7 Plan- och bygglagen

Läs mer

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet Innehållsförteckning Alla tjänar på tillgänglighet 3 Fem steg för bättre tillgänglighet 4 105 miljarder att ta del av 5 En entré för alla 6 Ta sig fram och hitta 8 Plocka varor och använda utrustning 10

Läs mer

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Innehållsförteckning Läsanvisning 2 Anvisningar från Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet 2 - Förtydligande tagna från TSD:n 3 - Allmänt

Läs mer

Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen

Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen 001 Typsnitt (HIN) Typsnitt som är linjära är enkla och lättlästa. De är inte kursiva och är ganska jämntjocka. Exempel

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet hjälp för byggherrar och projektörer vid nyproduktion, tillbyggnad och ändringar av byggnader Uppdaterad 2012-03-19 Inledning Kontrollprogrammet för

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Folkoperan

Tillgänglighetsinventering av Folkoperan Tillgänglighetsinventering av Folkoperan 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4 Läsanvisning...

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillgängliga lokaler... 3 Förflytta sig in genom entrén... 4 Att förflytta sig inne i byggnaden...

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi stockholm.se - Trafikkontorets åtgärsstrategi Utgivningsdatum: Februari 2015 Utgivare: Trafikkontoret Kontaktperson: Catarina Nilsson 3 (45) Förord

Läs mer

Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet?

Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet? Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet? Seminarium om oskyddade trafikanter NVF Malmö 26 april 2007 Professor Teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola 070426 Personerna och hindren Tillgänglighet

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet

Tillgänglighet och användbarhet Tillgänglighet och användbarhet till och i arbetslokaler samt till och i lokaler dit allmänheten har tillträde vid nybyggnad och ändring av byggnad. 2008-02-25 Inledning Syftet med handlingen är att förtydliga

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet

Tillgänglighet och användbarhet Tillgänglighet och användbarhet till och i arbetslokaler samt till och i lokaler dit allmänheten har tillträde vid nybyggnad och ändring av byggnad. 2007-02-12 Inledning Syftet med handlingen är att förtydliga

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Tillgänglig utemiljö

Tillgänglig utemiljö Tillgänglig utemiljö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet vid ny och ombyggnad av allmän plats. Upprättad av Gatu- och trafikavdelningen samt Gatu- och parkdriftavdelningen 2011 Senast reviderad

Läs mer

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Bättre för alla Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Innehåll Sid Inledning 3 Tillgänglighet och på tomt 4 Angöring 4 Handikapparkering

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunerna i Fyrbodal Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram förslag till riktlinjer för fysisk

Läs mer

Revidering av Boverkets regler om enkelt avhjälpta hinder Remiss från Boverket Remisstid den 6 mars 2013

Revidering av Boverkets regler om enkelt avhjälpta hinder Remiss från Boverket Remisstid den 6 mars 2013 PM 2013:35 RIII (Dnr 319-35/2013) Revidering av Boverkets regler om enkelt avhjälpta hinder Remiss från Boverket Remisstid den 6 mars 2013 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Tillgängliga bostadsområden

Tillgängliga bostadsområden Tillgängliga bostadsområden Projekt Tillgängliga bostadsområden, 2007 Text: Zdenka Sramkova, Anders Nordholm, Handikappförbunden Illustrationer: Nuno Ventura Bento, KCT Stockholm 2 Tillgängligt samhälle

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 1992:10 Sjöfartsverkets kungörelse Utkom från trycket med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april

Läs mer

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET INNEHÅLL DEL 1 - ÖVERSIKTLIGA PLANER PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6 DEL 2 - EXEMPEL OCH TILLÄMPNINGAR ENTRÉER RECEPTION HISSAR Syftet med denna skift är att på ett överskådligt sätt visa hur till-

Läs mer

Tillgänglighetsdatabasen HJÄLPTEXTER

Tillgänglighetsdatabasen HJÄLPTEXTER Tillgänglighetsdatabasen HJÄLPTEXTER Vad är Tillgänglighetsdatabasen (TD)? En databas har utvecklats för att kunna ge aktuell och tillförlitlig information om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Version 1.0 2012-01-24. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Version 1.0 2012-01-24. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet Version 1.0 2012-01-24 Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1 Riktlinjer för fysisk tillgänglighet REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Enklare utan hinder. En idébok om enkelt avhjälpta hinder

Enklare utan hinder. En idébok om enkelt avhjälpta hinder Enklare utan hinder En idébok om enkelt avhjälpta hinder Syftet med Boverkets idébok Enklare utan hinder är att visa med konkreta exempel hur hinder, som redan har uppstått, kan byggas bort på ett bra

Läs mer

18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR

18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR 18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 110405 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Hur tillgänglig är din fastighet?

Hur tillgänglig är din fastighet? Hur tillgänglig är din fastighet? Guide för tillgänglighetshöjande åtgärder i flerbostadshus Datum: 2017-03-30 1 Innehåll Inledning..3-4 Parkering och angöring... 4 Gångvägar, snöröjning... 5-6 Trapphusentré,

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen n Titel: Tillgänglighet som en del i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM FÖR NYTT STADSHUS I SÖDERTÄLJE 2006-03-08 ARKITEKTER & INGENJÖRER

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM FÖR NYTT STADSHUS I SÖDERTÄLJE 2006-03-08 ARKITEKTER & INGENJÖRER TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM FÖR NYTT STADSHUS I SÖDERTÄLJE 2006-03-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD INNEHÅLLSFÖRTECKNING/FÖRORD Innehållsförtecning-Förord sid 1 Inledning-Övergripande programfrågor sid 2 Kommunikationer

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION FÖR BESÖKARE kan det vara viktigt att på förhand få veta om lokalen eller verksamheten är tillgänglig

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor Sida 1 Toaletten Hur ska toaletten se för att alla kan använda den? För att på bästa sätt kunna svara på den frågan har vi tagit hjälp av byggnadsinspektör Ola Grönås och Handisam. Kyrkan räknas till offentliga

Läs mer

Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja

Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja Innehåll Angöring, parkering... 3 Ny huvudbyggnad... 3 Allmänt om lokaler... 3 Passage från entrédörr till reception... 4 Kapprum...

Läs mer