Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet"

Transkript

1 Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet hjälp för byggherrar och projektörer vid nyproduktion, tillbyggnad och ändringar av byggnader Uppdaterad

2 Inledning Kontrollprogrammet för tillgänglighet och användbarhet är framtagen under projektet Umeå utan hinder som drevs av Umeå kommuns Byggnadsnämnd i samarbete med KCT Västerbotten. Ett tvåårigt projekt under perioden Målet med projektet var att informera och stödja privata fastighetsägare att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Ett av delmålen i projektet var att förebygga att enkelt avhjälpta hinder byggs in i nyproduktionen. Detta material är ett led i det arbetet. Syftet med kontrollprogrammet är att underlätta för byggherrar, projektörer och kommunen vid nyproduktion, tillbyggnad och ändringar av byggnader. Målet är att tillgänglighets- och användbarhetskrav skall uppfyllas. Materialet kan ligga till grund för slutbevis och användas som checklista för verifiering vid besiktning. Materialet följer Boverkets byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2011:26. I texten finns hänvisningar till BBR och dess olika avsnitt. Det finns även hänvisningar till Plan och bygglagen, PBL, SFS 2010:900 och till andra förordningar och texter. När det i detta dokument står tillgänglig och användbar avser det tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, om inte annat anges. Det är meningen att kontrollprogrammet skall vara ett levande dokument där såväl ordförklaringar som fördjupningsblad kan utvecklas och kompletteras över tid. Möjlighet finns att komplettera med ytterligare material under kapitlen och rubrikerna. När lagstiftning ändras och nya forskningsrön inom området presenteras är det viktigt att uppdatera dokumentet. Umeå mars 2012 A: 1-2 sida 2 (6)

3 A:1 Att använda materialet Enligt innehållsförteckningen är kontrollprogrammet indelat i sex avsnitt A F. Innehållet är kopplat till tillgänglighets och användbarhets krav som finns i bygglagstiftning med tillhörande förordningar och rekommendationer. A Inledning Innehåller en kort inledning som beskriver syftet med kontrollprogrammet och hur materialet är tänkt att användas samt innehållsförteckning. B Checklistor vid nybyggnad, tillbyggnad och ändring Innehåller checklistor inom olika områden. Varje lista inleds med krav från Plan och bygglagen, PBL och Plan och byggförordningen, PBF. Därefter följer skall-krav från BBRs föreskrifter som lyfts ut från originaltexten och utformats med kryssbara rutor som kan markeras när kraven är uppfyllda. Till vissa skall-krav finns hänvisningar till fördjupningsblad, se avsnitt C, vilka innehåller information om tillgänglig och användbar utformning och bygger på BBRs allmänna råd. Det är viktigt att checklistan används i kombination med fördjupningsbladen. Om vissa skall-krav inte är relevanta eller om de inte uppfylls av annan orsak skall detta kunna motiveras vid en granskning. C Fördjupningsblad Fördjupningsbladen bygger på de allmänna råden i BBR. Varje blad inleds med en beskrivande text med information om tillgänglig och användbar utformning som har kompletterats med övrig information; bra att tänka på vid byggande, råd som många kommuner i Sverige använder sig av. Varje fördjupningsblad har bildexempel med förklarande text både av dåliga och bra utformningar. Fördjupningsbladen kan projektledare/byggansvarig med fördel överlämna till entreprenör och underleverantör. Bladen kan även användas som underlag vid upphandling. Några av fördjupningsbladen är hämtade från Handisams hemsida. De allmänna råden i BBR är inte bindande utan visar på hur någon kan eller bör göra för att uppfylla skall-kraven. Om andra metoder används än de som anges i de allmänna råden ska de ändå uppfylla kraven. D Intyg för tillgänglighet och användbarhet Kapitlet innehåller ett intyg som redovisas till Byggnadsnämnden Umeå kommun inför byggnation (projekteringsdelen) samt vid begäran om slutbevis (utförande delen) för åtgärder som erfordrar bygglov och/eller bygganmälan enligt Plan och bygglagen. I intyget hänvisas till rubrikerna under kapitel B och C. A: 1-2 sida 3 (6)

4 E Checklistor för Enkelt Avhjälpta Hinder Innehåller två checklistor för egenskattning av Enkelt avhjälpta hinder. En lista för publika lokaler och en lista för allmän plats. Checklistorna har bifogats eftersom de kan användas för bedömning av passa-på-åtgärder i samband med tillbyggnad och ändring av byggnader. F Begrepps- och ordförtydliganden, Lathund Innehåller information som beskriver varför det är viktigt med tillgänglighet och användbarhet för människor med funktionsnedsättningar. Bygglagstiftningen är begränsad att gälla nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Här finns även förklaringar av några vanligt förekommande termer och en enkel lathund. A: 1-2 sida 4 (6)

5 A:2 Innehållsförteckning Inledning A:1 Att använda materialet A:2 Innehållsförteckning Checklistor vid nybyggnad, tillbyggnad och ändring B:1 Tomtmark B:2 Allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader B:3 Publik lokal B:4 Bostäder B:4,1 Enskilda bostadslägenheter i ett plan B:4,2 Enskilda bostadslägenheter i flera våningsplan B:4,3 Småhus B:6 B:7 Fördjupningsblad C:1 Avfallsutrymmen och avfallsanordningar C:2 Belysning i byggnader C:3 Belysning utomhus C:4 Bostadskomplement C:5 Entréer och dörrar C:6 Glasytor, ljus och bländrisk C:7 Gångvägar utomhus C:8 Hiss C:9 Kommunikationsvägar C:10 Kontraster C:11 Ledstråk i byggnader C:12 Ledstråk utomhus C:13 Ledstänger och räcken C:14 Ljud C:15 Möblering C:16 Parkering och angöring C:17 Ramper i byggnader C:18 Ramper utomhus C:19 Skyltning C:20 Toaletter mindre A: 1-2 sida 5 (6)

6 C:21 Toaletter stora RWC C:22 Trappor i byggnader C:23 Trappor utomhus Intyg för tillgänglighet och användbarhet D:1 Intyg för tillgänglighet och användbarhet Checklistor för Enkelt avhjälpta hinder E:1 Checklista för egenskattning av Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler E:2 Checklista för egenskattning av Enkelt avhjälpta hinder på allmän plats Begrepps- och ordförtydliganden, Lathund F:1 Fysisk tillgänglighet och funktionsnedsättningar F:2 Begrepp/Termer/Ordförklaringar F:3 Lathund A: 1-2 sida 6 (6)

7 B:1 Tomtmark För tomtmark som tas i anspråk för bebyggelse är dimensionerande mått en eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) med vändmått cirkel med diameter 1500 mm. Utrymme för manövrering av rullstol ska finnas. Det ska ordnas så att tomter som bebyggs, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt, kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 5 komma fram till byggnadsverk på annat sätt använda tomten När tomter bebyggs skall risken för olycksfall begränsas. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 Tomter som bebyggs skall ordnas så att det finns lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 3 Det ska finnas utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning på tomt eller i dess närhet. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 4 Anordningar på tomten som är avsedda att uppfylla kraven i 9 ska i skälig utsträckning hållas i sådant skick att de fyller sina ändamål. SFS 2010:900, PBL 8 kap 15. Exempelvis anordningar som parkering, lastning och lossning av fordon samt friytor lämpliga för lek När tomter bebyggs med en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, skall det finnas friyta lämplig för lek och utevistelse på tomten eller i dess närhet. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så att risken för olycksfall begränsas. SFS 2010:900, PBL 8 kap 15 Tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas:// SFS 2010:900, PBL 8 kap 15 Tillgängliga och användbara gångvägar, angörings- och parkeringsplatser Det ska finnas minst en tillgänglig och användbar gångväg mellan tillgängliga entréer till byggnader och bostadskomplement i andra byggnader, A: 1-2 sida 7 (6)

8 B:2 Allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader Vilka platser eller områden som avses, se kapitel F:2 under rubriken begrepps- och ordförklaringar. SFS 2010:900 och föreskriften BFS 2011:5, ALM 2 gäller när allmän plats och områden för andra anläggningar än byggnader iordningställs, de vill säga nyanläggning. Dimensionerande mått är större utomhusrullstol med vändmått cirkel med diameter 2,0 meter. Utrymme för manövrering av rullstol och rollator för utomhusbruk samt manuell rullstol ska finnas. Det ska vara användbart för personer med nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga. Det ska ordnas så att platsen eller området, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt, kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 5 komma fram till byggnadsverk på annat sätt använda allmänna platser och områden När den allmänna platsen eller området bebyggs skall risken för olycksfall begränsas. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 6 Det ska finnas utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning på den allmänna platsen eller området eller i dess närhet. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 4 Tomter som bebyggs skall ordnas så att det finns lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 3 Den allmänna platsen eller området för andra anläggningar än byggnader skall kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, SFS 2010:900, PBL 8 kap 12 Undantag från föreskriften (ALM 2) kan göras om det är befogat med hänsyn till terräng och förhållandena i övrigt, exempelvis delar av platser och områden som är bergiga eller partier med stora höjdskillnader. BFS 2011:5, ALM 2, 1 Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska A: 1-2 sida 8 (6)

9 B:3 Publik lokal Både den Publika lokalen och dess tillhörande Tomtmark / Allmän plats skall vara tillgänglig och användbar. Därför skall kontroll göras enligt både denna checklista (B:3) och checklista (B:1) eller (B:2). En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. SFS 2010:900, PBL 8 kap 1 3. SFS 2011:338, 3 kap 18 Hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt avhjälpt. SFS 2010:900, PBL 8 kap 2 sista stycket Byggnadsverket ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga för / / 4. säkerhet vid användning / /8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga/.../ SFS 2010:900, PBL 8 kap 4 Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i PBL 8 kap 4, se ovan, i huvudsak bevaras. Anordningar för sådana syften skall hållas i sådant skick att de alltid fyller sitt ändamål. SFS 2010:900, PBL 8 kap 14 Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk; vid ändring eller flytt av byggnad får avsteg göras från tillgänglighetskraven endast om det är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. SFS 2010:900, 7 och 13. SFS 2011:819, 23. Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar. SFS 2011:338, 3 kap 4 För att uppfylla det krav på säkerhet vid användning som anges i 8 kap. 4 första stycket 4 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det vid användning eller drift inte innebär en oacceptabel risk för halkning, fall, sammanstötning, brännskador, elektriska stötar, skador av explosioner eller andra olyckor. SFS 2011:338, 3 kap 10. Hissar i byggnader / /för persontransport ska alltid ha de utförande och den utrustning som skäligen kan fodras för att uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i PBL 4, se ovan. SFS 2010:900, PBL 8 kap 24 A: 1-2 sida 9 (6)

10 B:4 Bostäder För byggnader gäller PBL 2010:900, 8 kapitlet samt PBF 2011:338. Vid nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av byggnad gäller BFS 2011:26. Tomter som förses med en eller flera byggnader ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan komma fram till byggnader och på annat sätt kan använda tomten. Se B:1 Tomtmark. En byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg-, och materialverkan samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. PBL 2010:900, 8 kap 1. Byggnadsverkets tekniska egenskaper är väsentliga i fråga om / / säkerhet vid användning, skydd mot buller / / tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga SFS 2010:900, 8 kap. 4 4, 5 och 8. För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap. 1 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring. Bostäderna ska med hänsyn till användningen ha inredning och utrustning för matlagning och hygien. PBF 2011:338, 3 Kap 1 samt 17. Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar. Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad. PBF 2011:338, 3 Kap 4 samt 18. Bestämmelser om vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i förordningen (2011:339) om handikappanpassning av vissa byggnader. PBF 2011:338, 3 Kap 25. För att uppfylla det krav på skydd mot buller som anges i 8 kap. 4 första stycket 5 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att buller, som uppfattas av användarna eller andra personer i närheten av byggnadsverket, ligger på en nivå som inte medför en oacceptabel risk för dessa personers hälsa och som A: 1-2 sida 10 (6)

11 B:1 Tomtmark För tomtmark som tas i anspråk för bebyggelse är dimensionerande mått en eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) med vändmått cirkel med diameter 1500 mm. Utrymme för manövrering av rullstol ska finnas. Det ska ordnas så att tomter som bebyggs, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt, kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 5 komma fram till byggnadsverk på annat sätt använda tomten När tomter bebyggs skall risken för olycksfall begränsas. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 Tomter som bebyggs skall ordnas så att det finns lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 3 Det ska finnas utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning på tomt eller i dess närhet. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 4 Anordningar på tomten som är avsedda att uppfylla kraven i 9 ska i skälig utsträckning hållas i sådant skick att de fyller sina ändamål. SFS 2010:900, PBL 8 kap 15. Exempelvis anordningar som parkering, lastning och lossning av fordon samt friytor lämpliga för lek När tomter bebyggs med en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, skall det finnas friyta lämplig för lek och utevistelse på tomten eller i dess närhet. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så att risken för olycksfall begränsas. SFS 2010:900, PBL 8 kap 15 Tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas:// SFS 2010:900, PBL 8 kap 15 Tillgängliga och användbara gångvägar, angörings- och parkeringsplatser Det ska finnas minst en tillgänglig och användbar gångväg mellan tillgängliga entréer till byggnader och bostadskomplement i andra byggnader, A: 1-2 sida 11 (6)

12 B:2 Allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader Vilka platser eller områden som avses, se kapitel F:2 under rubriken begrepps- och ordförklaringar. SFS 2010:900 och föreskriften BFS 2011:5, ALM 2 gäller när allmän plats och områden för andra anläggningar än byggnader iordningställs, de vill säga nyanläggning. Dimensionerande mått är större utomhusrullstol med vändmått cirkel med diameter 2,0 meter. Utrymme för manövrering av rullstol och rollator för utomhusbruk samt manuell rullstol ska finnas. Det ska vara användbart för personer med nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga. Det ska ordnas så att platsen eller området, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt, kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 5 komma fram till byggnadsverk på annat sätt använda allmänna platser och områden När den allmänna platsen eller området bebyggs skall risken för olycksfall begränsas. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 6 Det ska finnas utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning på den allmänna platsen eller området eller i dess närhet. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 4 Tomter som bebyggs skall ordnas så att det finns lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon. SFS 2010:900, PBL 8 kap 9 3 Den allmänna platsen eller området för andra anläggningar än byggnader skall kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, SFS 2010:900, PBL 8 kap 12 Undantag från föreskriften (ALM 2) kan göras om det är befogat med hänsyn till terräng och förhållandena i övrigt, exempelvis delar av platser och områden som är bergiga eller partier med stora höjdskillnader. BFS 2011:5, ALM 2, 1 Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska A: 1-2 sida 12 (6)

13 B:3 Publik lokal Både den Publika lokalen och dess tillhörande Tomtmark / Allmän plats skall vara tillgänglig och användbar. Därför skall kontroll göras enligt både denna checklista (B:3) och checklista (B:1) eller (B:2). En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. SFS 2010:900, PBL 8 kap 1 3. SFS 2011:338, 3 kap 18 Hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt avhjälpt. SFS 2010:900, PBL 8 kap 2 sista stycket Byggnadsverket ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga för / / 4. säkerhet vid användning / /8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga/.../ SFS 2010:900, PBL 8 kap 4 Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i PBL 8 kap 4, se ovan, i huvudsak bevaras. Anordningar för sådana syften skall hållas i sådant skick att de alltid fyller sitt ändamål. SFS 2010:900, PBL 8 kap 14 Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk; vid ändring eller flytt av byggnad får avsteg göras från tillgänglighetskraven endast om det är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. SFS 2010:900, 7 och 13. SFS 2011:819, 23. Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar. SFS 2011:338, 3 kap 4 För att uppfylla det krav på säkerhet vid användning som anges i 8 kap. 4 första stycket 4 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det vid användning eller drift inte innebär en oacceptabel risk för halkning, fall, sammanstötning, brännskador, elektriska stötar, skador av explosioner eller andra olyckor. SFS 2011:338, 3 kap 10. Hissar i byggnader / /för persontransport ska alltid ha de utförande och den utrustning som skäligen kan fodras för att uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i PBL 4, se ovan. SFS 2010:900, PBL 8 kap 24 A: 1-2 sida 13 (6)

14 B:4 Bostäder För byggnader gäller PBL 2010:900, 8 kapitlet samt PBF 2011:338. Vid nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av byggnad gäller BFS 2011:26. Tomter som förses med en eller flera byggnader ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan komma fram till byggnader och på annat sätt kan använda tomten. Se B:1 Tomtmark. En byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg-, och materialverkan samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. PBL 2010:900, 8 kap 1. Byggnadsverkets tekniska egenskaper är väsentliga i fråga om / / säkerhet vid användning, skydd mot buller / / tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga SFS 2010:900, 8 kap. 4 4, 5 och 8. För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap. 1 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring. Bostäderna ska med hänsyn till användningen ha inredning och utrustning för matlagning och hygien. PBF 2011:338, 3 Kap 1 samt 17. Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar. Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad. PBF 2011:338, 3 Kap 4 samt 18. Bestämmelser om vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i förordningen (2011:339) om handikappanpassning av vissa byggnader. PBF 2011:338, 3 Kap 25. För att uppfylla det krav på skydd mot buller som anges i 8 kap. 4 första stycket 5 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att buller, som uppfattas av användarna eller andra personer i närheten av byggnadsverket, ligger på en nivå som inte medför en oacceptabel risk för dessa personers hälsa och som A: 1-2 sida 14 (6)

15 B:4,1 Enskilda bostadslägenheter i ett plan Följande gäller specifikt för enskilda bostadslägenheter i ett plan. Generellt skall B:4 användas. Måtten för manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning (inomhusrullstol) får vara dimensionerande i enskilda bostadslägenheter. Utrymme för manövrering av rullstol ska finnas. Dimensionerande vändradie för en inomhusrullstol är en cirkel med diametern 1300 mm. Dimensionerande mått finns i SS normalnivå. Om en bostadslägenhet ryms inom ett plan ska hela planet vara tillgängligt (utom eventuella hygienrum utöver det tillgängliga). Finns det mindre nivåskillnader (trappsteg) inom ett plan som ska vara tillgängligt ska nivåskillnaden överbryggas med en permanent ramp, en hiss eller någon annan lyftanordning. Följande är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. (BFS 2011:26, BBR 3:146) Gäller: Rum Takterrasser Balkonger Uteplatser Takterrasser som kompletterar annan tillgänglig och användbar och välplacerad balkong är tillgängligheten tillgodosedd om det i efterhand går at ordna ramp Det finns minst en entrédörr och minst en dörr till varje rum som medger passage med rullstol. Med möjligheten att öppna och stänga dörren själv från rullstolen. (BFS 2011:26, BBR 3:146) Gäller: Entré Alla rum Rum för matlagning Hygienrum Terrass Uteplats Balkong Trösklar se rubrik trösklar B:4 eller (BFS 2011:26, BBR 8:22) Minst ett hygienrum är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och lätt kan ordnas plats för medhjälpare. Duschplats ska kunna ordnas om sådan saknas (exempelvis genom borttagande av badkar). (BFS 2011:26, BBR 3:146) A: 1-2 sida 15 (6)

16 B:4,2 Enskilda bostadslägenheter i flera våningsplan Följande gäller specifikt för enskilda bostadslägenheter i flera plan. Generellt skall B:4 användas. Dimensionerande mått finns i SS normalnivå Nedanstående krav enligt BBR 3:146 är uppfyllda i entréplanet. (BFS 2011:26, BBR 3:147) Följande är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. (BFS 2011:26, BBR 3:146) Gäller: Rum Takterrasser Balkonger Uteplatser För takterrasser som kompletterar tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går at t ordna ramp. Det finns minst en entrédörr och minst en dörr till varje rum som medger passage med rullstol. Med möjligheten att öppna och stänga dörren själv från rullstolen. (BFS 2011:26, BBR 3:146) Gäller: Entré Alla rum Rum för matlagning Hygienrum Terrass Uteplats Balkong Minst ett hygienrum är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och lätt kan ordnas plats för medhjälpare. Duschplats ska kunna ordnas om sådan saknas (exempelvis genom borttagande av badkar). (BFS 2011:26, BBR 3:146) A: 1-2 sida 16 (6)

17 B:4,3 Småhus En byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg-, och materialverkan samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. PBL 2010:900, 8 kap 1. Reglerna om tillgängliga och användbara entréer till byggnader gäller för bostäder. Vidare följer att reglerna inte gäller för småhus om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven. (PBL 2010:900 8 kap BFS 2011:26, BBR 3:131). Bostaden behöver inte vara tillgänglig genom hiss eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden vara projekterad och utförd så att hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. (PBF 2011:338 3 kap. 4 ) Dimensionerande mått finns i SS normalnivå Nedanstående krav enligt BBR 3:146 är uppfyllda i entréplanet. (BFS 2011:26, BBR 3:147) Följande är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. (BFS 2011:26, BBR 3:146) Gäller: Rum Takterrasser Balkonger Uteplatser För takterrasser som kompletterar annan tillgänglig och användbar och väl placerad balkong är tillgängligheten tillgodosedd om det i efterhand går at t ordna ramp Det finns minst en entrédörr och minst en dörr till varje rum som medger passage med rullstol samt möjlighet att öppna och stänga dörren själv från rullstolen. (BFS 2011:26, BBR 3:146) Gäller: Entré Alla rum Rum för matlagning Hygienrum Terrass Uteplats Balkong A: 1-2 sida 17 (6)

18 C:2 Belysning i byggnader Belysning för orientering i byggnader Belysningen i entréer och kommunikationsutrymmen ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig. (BFS 2011:26, BBR 3:1424). De allmänna råden säger att: Golv i kommunikationsutrymmen bör vara tillräckligt och jämnt belysta. Ljuskällan bör vara avskärmad och kontrasten i ljushet mellan angränsande utrymmen och mellan ute och inne bör inte vara för stor. Kommunikationsutrymmen bör för publika lokaler särskiljas från möblerade ytor med exempelvis belysning eller avvikande material, BBR 3:142 Belysning anpassad till den avsedda användningen ska kunna anordnas i byggnaders alla utrymmen. Kravet gäller byggnaden som helhet. (BFS 2011:26, BBR 6:321) Belysningen i kommunikationsutrymmen ska utformas med sådan styrka och jämnhet att personer kan röra sig säkert inom byggnaden. (BFS 2011:26, BBR 8:21). Allmänt råd: Belysningsinstallationer bör utformas enligt SS Den fasta belysningen bör inte vara bländande. De allmänna råden säger att: I driftsutrymmen och avfallsutrymmen bör det finnas belysning och nödbelysning (BFS 2011:26, BBR 3:42 och 3:422) Hinder i form av bristande eller bländande belysning ska avhjälpas i publika lokaler (BFS 2011:13, HIN 2, 9 ). De allmänna råden säger att: Fast belysning bör inte vara bländande. Det är viktigt att ljuskällan är skymd, avskärmad Att kontrasten i ljushet mellan angränsande utrymmen eller mellan ute och inne inte är för stor. Belysningen kan vara avgörande för om en synsvag person kan orientera sig eller inte. Den synsvage behöver rätt utformat ljus för att kunna se och läsa Belysningen kan vara avgörande för om personer med nedsatt hörsel eller dövhet ska kunna läsa teckenspråk och läsa på läppar. Belysningen där man förflyttar sig bör vara jämn och anordnad så att synsvaga och rörelsehindrade personer kan uppfatta hur underlaget ser ut, och så att hörselskadade och döva kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar. De allmänna råden säger att: Tydlig och väl belyst skyltning har stor betydelse för att bland annat personer med nedsatt syn eller hörsel och personer med utvecklingsstörning, A: 1-2 sida 18 (6)

19 C:3 Belysning utomhus Belysning på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader Belysning för orientering på tomter Belysningen längs tillgängliga och användbara gångvägar och vid parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar och friytor, ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig. (BFS 2011:26, BBR 3:1224). De allmänna råden säger att: På tillgängliga och användbara gångvägar bör markytan vara tillräckligt och jämnt belyst Fast belysning bör inte vara bländande Hinder i form av bristande eller bländande belysning ska avhjälpas på allmänna platser. (BFS 2011:13, HIN 15 ). Belysning på gångytor och vid viktiga målpunkter skall vara så utformad och ha sådan ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda dessa. (BFS 2011:5, ALM 2, 14 ). Exempel på viktiga målpunkter är busshållplatser, perronger, övergångsställen och entréer De allmänna råden säger att: Fast belysning bör inte vara bländande. Det är viktigt att ljuskällan är skymd, avskärmad Att kontrasten i ljushet mellan angränsande utrymmen eller mellan ute och inne inte är för stor. Belysningen kan vara avgörande för om en synsvag person kan orientera sig eller inte. Den synsvage behöver rätt utformat ljus för att kunna se och läsa Belysningen kan vara avgörande för om personer med nedsatt hörsel eller dövhet ska kunna läsa teckenspråk och läsa på läppar. Belysningen där man förflyttar sig bör vara jämn och anordnad så att synsvaga och rörelsehindrade personer kan uppfatta hur underlaget ser ut, och så att hörselskadade och döva kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar. De allmänna råden säger att: Tydlig och väl belyst skyltning har stor betydelse för att bland annat personer med nedsatt syn eller hörsel och personer med utvecklingsstörning, lässvårigheter eller andra orienteringssvårigheter skall kunna orientera sig. (BFS 2011:13, HIN 2, 14 och BFS 2011:5, ALM 2, 13 ) A: 1-2 sida 19 (6)

20 A: 1-2 sida 20 (6)

21 C:13 Ledstänger och Räcken Ledstänger Ramper och trappor ska ha balansstöd i form av ledstänger. Ledstängerna ska vara lätta att gripa om (BFS 2011:26, BBR 8:2322) De allmänna råden säger att ledstänger i ramper och trappor: i publika lokaler alltid bör finnas på båda sidor andra ramper bör ha ledstänger på båda sidor, lika så andra trappor som har fler än tre steg lägre ramper och trappor bör ha minst en ledstång Inom en bostadslägenhet får vinklade och svängda trappor, som är högst 0,9 meter breda, anordnas utan inre ledstång, om det i stället finns en spaljé, mittstolpe eller dylikt som går lätt att gripa om bör ha en höjd av 0,9 meter över golv bör löpa förbi rampens/trappans början och slut med minst 0,3 meter i publika lokaler och trapphus i flerbostadshus bör ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor bör vara möjligt att hålla i även förbi infästningen ledstång som inte fungerar på grund av dess användningsområde t.ex. vid läktare, kan en alternativ utformning av balansstödet göras som motsvarar ledstångens funktion Övrigt: Komplettera med en ledstång 0,7 meter ovan mark vilket underlättar för barn och för personer som använder manuell rullstol. Rund ledstång bör vara omkring 30 mm i diameter och ledstången bör utformas med ett tydligt avslut. I ramp/trappa med vilplan bör ledstängerna löpa utan avbrott för vilplanet. Lämpliga material i ledstång kan vara plast, trä, mässing m.m. undvik material med nickel alternativt ytbehandla materialet. Räcken Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa. (BFS 2011:26, BBR 8:2321) De allmänna råden säger: Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är större än 0,4 meter i båda längdriktningarna och våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. A: 1-2 sida 21 (6)

22 C:17 Ramper i byggnader Ramper i byggnader ska vara tillgängliga och användbara. Maximal lutning 1:12 (8 %, 5 ). (BFS 2011:26, BBR 3:1422)- Ramper i eller i anslutning till byggnader ska utformas så att personer kan förflytta sig säker. (BFS 2011:26, BBR 8:232) De allmänna råden säger att ramp: blir säkrare om den lutar högst 1:20 (5 %, 3 ) total höjdskillnad högst 1 meter höjdskillnad högst 0,5 meter mellan vilplanen minst 2 meter långa vilplan ha en fri bredd på minst 1,3 meter fri från hinder minst 40 mm högt avåkningsskydd kompletteras med trappor där det är möjligt Det ska vara lätt att upptäcka och hitta fram till ramper i byggnader även för personer med nedsatt orienteringsförmåga.( BBR 2011:26, BBR 3:1423) De allmänna råden säger att: kontrastmarkeringar genom avvikande material och ljushet logiska ledstråk mellan valda målpunkter exempelvis genom taktila eller visuella ledstråk, avvikande material med ljushetskontrast eller logiska färgsystem Belysning i entréer och kommunikationsutrymmen ska vara utformad så att personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga kan orientera sig. (BFS 2011:26, BBR 3:1424) De allmänna råden säger att: golv i kommunikationsutrymmen skall vara tillräckligt och jämt belysta Ramper ska ha ledstänger som är lätta att gripa om (BFS 2011:26, BBR 8:2322). Se C:12 Ledstänger och Räcken. Ramper som inte avgränsas av väggar ska ha räcken som begränsar risken för personskador på grund av fall.(bfs 2011:26, BBR 8:2321). Se Ledstänger och Räcken. Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas. I utrymmen där lutning ökar risken för halka ska ytmaterialens egenskaper anpassas till detta. (BFS 2011:26, BBR 8:22) A: 1-2 sida 22 (6)

23 C:18 Ramper utomhus Ramper på tomter ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. De ska luta högst 1:12 (8 %, 5 ). (BFS 2011:26, BBR 3:1222) De allmänna råden säger att ramp: blir säkrare om den lutar högst 1:20 (5 %, 3 ) total höjdskillnad högst 1,0 m höjdskillnad högst 0,5 meter mellan viloplanen minst 2 meter långa vilplan ha en fri bredd på minst 1,3 meter fri från hinder minst 40 mm högt avåkningsskydd om det finns nivåskillnader mot omgivningen kompletteras med trappor där det är möjligt Ramper skall vara lätta att upptäcka. (BFS 2011:26, BBR 3:1223) Ramper i gångvägar mellan en byggnads tillgängliga entréer och parkeringsplatser och angöringsplatser för bilar, ska utformas så att personer kan förflytta sig säkert. (BFS 2011:26, BBR 8:91) Se Ledstänger och Räcken. Ramper ska ha ledstänger som är lätta att gripa om (BFS 2011:26, BBR 8:2322). Se C:12 Ledstänger och räcken. Ramper som inte avgränsas av väggar ska ha räcken som begränsar risken för personskador på grund av fall.(bfs 2011:26, BBR 8:2321). Se Ledstänger och Räcken. Övrigt: ramper bör utformas utan sidlutning alternativt inte överstiga 1:50 (2 %, 1 ) detta för att undvika att rullstolar drar snett eller tippar. Rampens beläggning bör vara halkfri, jämn och hård. Kontrastmarkering, i ljushet med minst 0,40 enligt NCS, av rampen ytan före och efter rampen underlättar orienteringen. Enligt några källor bör markering i rampens början och slut ha bredden 0,4 0,8 m och kan vara taktil. A: 1-2 sida 23 (6)

24 A: 1-2 sida 24 (6)

25 A: 1-2 sida 25 (6)

26 C:22 Trappor i byggnader Entré- och kommunikationsutrymmen Entréer och kommunikationsutrymmen ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och där det är möjligt, utformas utan nivåskillnader. Entréer och kommunikationsutrymmen ska ha tillräckligt manöverutrymme för rullstol och utformas så att personer som använder rullstol kan förflytta sig utan hjälp. Där nivåskillnader i kommunikationsutrymmen inte kan undvikas ska skillnaderna utjämnas med ramp, hiss eller annan lyftanordning och trappa. Trappor i eller i anslutning till byggnader ska utformas så att personer kan förflytta sig säkert. (BFS 2011:26, BBR 8:232). De allmänna råden säger: För att trappan ska få en säker utformning bör man ta hänsyn till trappans lutning och längd samt måttförhållandet mellan trappstegens höjd och djup. Lutningen i gånglinjen bör inte ändras inom samma trapplopp. Enstaka trappsteg med avvikande höjd bör inte förekomma. Där det inte går att undvika bör trappstegen tydligt markeras. Stegdjupet i trappor bör vara minst 0,25 meter, mätt i gånglinjen. Trappor som är bredare än 2,5 meter bör delas i två eller flera lopp med räcken eller ledstänger. Trappor, utom i småhus och inom enskilda bostadslägenheter i flerbostadshus, bör förses med kontrastmarkeringar så att personer med nedsatt synförmåga kan uppfatta nivåskillnaderna. En trappas nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp bör ha en ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS (Natural Color System). Markeringarna bör göras på ett konsekvent sätt inom byggnaden. Trapplanen bör ha minst samma bredd som trappan. Dörrar på trapplan bör placeras så att det inte blir svårt att passera. I flerbostadshus bör trapplan vara minst 1,5 meter djupa. Inom enskilda bostadslägenheter bör trapplan vara minst 1,3 meter. Vangstycken, socklar, räcken, ledstänger och dylikt bör inte på någon sida inkräkta mer än högst 100 mm på trapploppens bredd. Avståndet mellan begränsningsväggarna och trapploppens sidor bör vara högst 50 mm. Trappor i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att risken för barnolycksfall begränsas. (BFS 2011:26, BBR 8:232). De allmänna råden säger: Öppningar mellan plansteg i trappor bör vara högst 100 mm. I bostadslägenheter bör trappor vara utformade så att grindar kan monteras i trappans övre och nedre del. A: 1-2 sida 26 (6)

27 A: 1-2 sida 27 (6)

28 A: 1-2 sida 28 (6)

29 Fastighetsägare Plats/Område: Adress: Kontrollpunkt Antecknin g 12 Nivåskillnader och ojämnheter Nivåskillnad vid övergångsställe, hållplats, gångpassager och parkeringsplats för handikappfordon Mindre nivåskillnader i gångytor Ojämn markbeläggning Ränndalar som utgör hinder för person med rullstol eller rollator Datum Inventering utförd av: Lämplig åtgärd Avfasas till 0-kant med lutning högst 1:12 och bredd cm. Avfasning görs jämn och halkfri. Kantsten vid sidan av avfasning lämnas. Överbryggas t.ex. med ramp. Lutning högst 1:12. Om utrymme finns komplettera med trappa Byts ut helt eller delvis exempelvis ett infällt stråk av jämnare markbeläggning Täck över så att ytan blir jämn eller byt ut mot avrinningsgaller/ränndalar som lätt kan passeras 13 Kontrast- och Varningsmarkering En kontrastmarkering skall ge skillnad i ljushet med minst 0,40 enligt NCS (Natural Color System) Strategiska punkter t.ex. entréer, övergångsställen, perronger, hållplatser Trappor Utstickande byggnadsdelar; t.ex. stolpar i gångbanor, fallkanter, kantstenar på trottoarer Utstickande byggnadsdelar; t.ex. trappor, skyltar och balkonger Kontrastmarkeras t.ex. genom att material i avvikande ljushet och struktur fälls in i markbeläggning. Logiska färgsystem eftersträvas. Kontrastmarkeras; framkant på nedersta sättsteg och på trappavsats vid översta sättsteg. Görs på ett konsekvent sätt i hela området Kontrastmarkeras Hinder lägre än 2,2 m över mark markeras synbart tydligt, även kännbara med teknikkäpp Se bila ga * * A: 1-2 sida 29 (6) Ut fört dat P ri o

30 Oskyddade glasytor Fasta hinder i gångyta 14 Skyltning Placering Markering med avvikande ljushet mot bakgrund placeras i ögonhöjd t.ex. 0,9 och 1,5 m från mark Flyttas eller markeras, bör vara synligt och kännbart med teknikkäpp Placera skylt där den förväntas finnas, ej skymd. Med möjlighet att läsa på nära håll och på bra höjd Tydlighet Lätt att läsa och förstå 15 Belysning Bristande eller bländande belysning 16 Ledstänger Placering och utformning 17 P-plats för personer med nedsatt rörlighet inom 25 m från tillgänglig entré Bredd Ljushetskontrast mellan skylt och bakomvarande vägg samt mellan skylt och text. Skylten bör gärna vara belyst. Materialet bör ej vara reflekterande Text kan kompletteras med välkända symboler. Textstorlek anpassas till läsavståndet. Vissa skyltar kompletteras med bokstäver i upphöjd relief, punktskrift eller tal Fast belysning har avskärmad ljuskälla. Belysning där man förflyttar sig ska vara jämn Greppvänliga ledstänger monteras på båda sidor om trappa och ramp Vissa platser bör vara 5 m breda, om fri yta intill saknas. Ev. övriga platser minst 3,6 m breda Markförhållanden Lutning ej mer än 1:50 i längs- och sidled. Fast, jämn och halkfri markbeläggning Kontrollpunkt Ant Lämplig åtgärd Se bil A: 1-2 sida 30 (6) * * * Ut för P r

31 18 Lekplats Brister i tillgänglighet och användbarhet Åtgärdas så att barn och föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan vistas på och använda lekplatsen t dat i o A: 1-2 sida 31 (6)

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi stockholm.se - Trafikkontorets åtgärsstrategi Utgivningsdatum: Februari 2015 Utgivare: Trafikkontoret Kontaktperson: Catarina Nilsson 3 (45) Förord

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 PBL samt 5, 6 och 12 BVF. (BFS 2006:12).

Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 PBL samt 5, 6 och 12 BVF. (BFS 2006:12). :1 Allmänt Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 PBL samt 5, 6 och 12 BVF. (BFS 2006:12). :1 46 Allmänt Byggnader ska utformas så att risken för olyckor såsom fall, sammanstötningar,

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Sven Hedlund DTH arkitekter

Sven Hedlund DTH arkitekter Sven Hedlund DTH arkitekter Verksam sedan 1991. Olika anställningar bl.a. på SWECO. Egen verksamhet sedan 2000. DTH arkitekter: 9 anställda, omsätter ca 5 MSEK. Sjuhärads största arkitektkontor med 4 arkitekter

Läs mer

Sven Hedlund DTH arkitekter

Sven Hedlund DTH arkitekter Sven Hedlund DTH arkitekter Verksam sedan 1991. Olika anställningar bl.a. på SWECO. Egen verksamhet sedan 2000. DTH arkitekter: 8 anställda och omsätter ca 5 MSEK. Sjuhärads största arkitektkontor med

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tillgänglighetsinventering - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tyréns AB December 2005 Denna utredning har utförts under november-december 2005

Läs mer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer

Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Tillgänglighetskrav i befintliga miljöer Ewa Krynicka Storskog 22 oktober, Lund Funktionsnedsättning och funktionshinder = två olika saker Funktionsvariation? 2016-02-29 Sida 2 2016-02-29 Sida 3 Bindande

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

Avsnitt 8. Säkerhet vid användning vid byggande

Avsnitt 8. Säkerhet vid användning vid byggande Avsnitt 8. Säkerhet vid användning vid byggande Innehållsförteckning 8 Säkerhet vid användning... 1 8:1 Allmänt... 1 8:11 Tillämpningsområde... 1 8:2 Skydd mot fall... 1 8:21 Belysning i kommunikationsutrymmen...

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar 20070906 RSK 516 2007 Reviderad 20100118 Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland HK 20070906 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Långsele - en tillgänglighetsinventering Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Inventeringen genomfördes under juli 2006 av Linda Åberg och Susanna Rudehill. Denna rapport

Läs mer

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden F1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Hinderfri byggnad Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

Promemoria. Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden Promemorians huvudsakliga innehåll Det krävs åtgärder för att snabbt kunna ordna boende för det stora antal asylsökande som har kommit till

Läs mer

2 Författningen senast omtryckt BFS 2008:6 och senast ändrad BFS 2008:20. 3 Senaste lydelse BFS 2007:21. BFS 2010:29 BBR 17 2

2 Författningen senast omtryckt BFS 2008:6 och senast ändrad BFS 2008:20. 3 Senaste lydelse BFS 2007:21. BFS 2010:29 BBR 17 2 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Lars T Svensson 1 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) - föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 22 december 2010 beslutade

Läs mer

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje:

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Alla barns rätt till lek och fritid fastslås i FN:s barnkonvention. Oberoende av funktionsförmåga, etnicitet, kön, ålder och social bakgrund har alla barn, ungdomar och

Läs mer

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Trappor, ledstänger Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om trappor: I byggnader med förvaltnings-, serviceoch affärsutrymmen skall trappsteg i entréhallar och andra utrymmen

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07

Handläggare Marie Louise Nord. Upprättad datum 2010-12-09. Rev datum 07 Upprättad datum 2013-02-07 07 Göteborgs kyrkogårdar 2013-02-07 Sidan 2 Handlingsprogrammet är en förvaltningsgemensam plan som beskriver riktlinjer för tillgänglighetsåtgärder beträffande gångytor, trappor

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Innehåll 20090922/2010 Inledning...3 Varför behövs riktlinjer

Läs mer

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 BASANPASSNING BÄTTRE FÖR ALLA Enligt FN:s standardregler skall

Läs mer

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket fn:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika organ

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering G1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Bostadsplanering Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om bostadsplanering Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke

Läs mer

Tillgängligare publika lokaler år 2010

Tillgängligare publika lokaler år 2010 LÄSTIPS Enklare utan hinder, en idébok om föreskrifterna, Boverket 2005, upplaga 1 Boken finns som pdf på Boverkets webbplats www.boverket.se Svensson Elisabeth (2001) Bygg i kapp handikapp: att bygga

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter

Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter 1 trätrappor Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter. Innehåll Inledning 3 Allmänt 4 Funktionskrav och mått på trappor 5 Vägledning

Läs mer

GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ)

GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ) GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ) avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning Branka Majkić arkitekt SAR/MSA certifierad sakkunnig av tillgänglighet branka.majkic@bbh.se

Läs mer

Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum

Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum Tillgänglighet för alla i parker, lekplatser och gröna offentliga rum Dokumenttyp inventering Dokumentägare SHBK GoP Dokumentinformation inventering av Umeå kommuns centrala parker ur ett tillgänglighetsperspektiv

Läs mer

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn Dokumentnamn 2013-04-25 1(21) 2(21) 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 3 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 4 3. ENTRÉ... 5 4. INOMHUSMILJÖ... 7 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPLAN. 49 r gar [Vi @tierp se TIERPS FÖR OFFENTLIG UTEMILJÖ IIIERP ;\ISÖMMUNI KOMMUN SAM HÄLLSBYGGNADSEN HETEN

TILLGÄNGLIGHETSPLAN. 49 r gar [Vi @tierp se TIERPS FÖR OFFENTLIG UTEMILJÖ IIIERP ;\ISÖMMUNI KOMMUN SAM HÄLLSBYGGNADSEN HETEN TIERPS KOMMUN SAM HÄLLSBYGGNADSEN HETEN Antagen av... Dnr: TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR OFFENTLIG UTEMILJÖ IIIERP ;\ISÖMMUNI 4r -.. n gata 7 h-rjrekagåt R.54 :0-, 029-1-2 69 49 r gar [Vi @tierp se 2015 Samhällsbyggnadsenheten,

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter

Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter Handledning för trätrappor inom enfamiljshus/lägenheter. Innehåll Inledning 3 Allmänt 4 Funktionskrav och mått på trappor 5 Vägledning vid projektering

Läs mer

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet.

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet Lag-Förordning-föreskrift-Allmänt råd Riksdagen Lagar Plan- och bygglagen, PBL Nikolaj Tolstoy, Tegnik AB Miljösamverkan Stockholms län

Läs mer

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet Rapport 2009:81 Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen i

Läs mer

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kommunstyrelsen Tid: Måndagen den 12 November 2012, kl 14.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Delårsredovisning per den 31 augusti

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen Uppdragsbeslut 2012-12-11 Samrådsbeslut 2012-12-11 Detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter Gyllings väg Centralorten, Oskarshamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-04-07 2016-0589. Förhandsbesked, nybyggnad av fritidshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-04-07 2016-0589. Förhandsbesked, nybyggnad av fritidshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-04-07 2016-0589 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Dörby-Nygärde 1:2 Fastighetens adress: Nygärde gård 411 Sökande: Nilsdotter, Helena Ärende:

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Svartviksstrand DETALJPLANEFÖRSLAG TILLGÄNGLIGHET

Svartviksstrand DETALJPLANEFÖRSLAG TILLGÄNGLIGHET SKONSULT AB 070-747 2 2 GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 2016-10-0 1 OMFATTNING Granskningen omfattar utformning av detaljplan/område för flerbostadshus med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer

Läs mer

8 Säkerhet vid användning

8 Säkerhet vid användning 8 Säkerhet vid BFS 1998:38 8:1 Allmänt 8 Säkerhet vid Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 PBL, 5 och 6 BVF samt 4 förordningen (1993:1598) om hissar och vissa andra motordrivna

Läs mer

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520 En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal Forum Vårdbyggnad Var hittar jag mått??? Varje linje jag drar som arkitekt innebär att jag bestämmer en utformning och ett mått Har

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst 1 (20) 20131211 Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 411 20 Göteborg Telefon: 010-441 00 00

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005

KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR. Utvärdering och rekommendationer. Mars 2005 KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Mars 2005 Titel KONTRASTMARKERINGAR I TRAPPOR Utvärdering och rekommendationer Datum 2005 03 01 Beställare Stockholms gatu- och fastighetskontor

Läs mer

Plan- och bygglag (1987:10)

Plan- och bygglag (1987:10) Sida 1 av 49 SFS 1987:10 Källa: Rixlex Utfärdad: 1987-01-08 Omtryck: SFS 1992:1769 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2003:132 Plan- och bygglag (1987:10) [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-03 Innehållsförteckning Ärende 86 Planbesked avseende upprättande av ny detaljplan för fastighet Gunnarsbo 1:62 (Gröne vägen )... 188 87 Lovföreläggande enligt 11 kap. 17

Läs mer

RAKA TRAPPOR HÄFLA BRUKS AB

RAKA TRAPPOR HÄFLA BRUKS AB RAKA TRAPPOR HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Man brukar säga att man lär så länge man lever. Häfla Bruk har en lång historia och under drygt 300 år har erfarenhet, kunskap

Läs mer

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Innehållsförteckning Läsanvisning 2 Anvisningar från Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet 2 - Förtydligande tagna från TSD:n 3 - Allmänt

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun

Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun Denna information vänder sig till dig som planerar att bygga nytt i Ekerö kommun och går igenom vilka krav som ställs på tillgänglighet och användbarhet

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygglovsskedet

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygglovsskedet 1(12) Jönköping 2012-11-28 Arkitekthuset Jönköping AB Högabergsgatan 8 Makaronen 2 AB 554 46 JÖNKÖPING Box 2149 550 02 Jönköping GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygglovsskedet Avseende Kv Kvarnholmen Hus 12 (urspr.

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

Boende för äldre och ett tillgängligare samhälle för alla

Boende för äldre och ett tillgängligare samhälle för alla BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport 14 Boende för äldre och ett tillgängligare samhälle för alla Länsstyrelsens meddelandeserie 2007:9 P L AN - O C H B O STADSEN H ETEN ISSN

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-09 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Kvalitetsgranskning

Läs mer

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar KF 2014-11-03 Bild på renhållningsfordon 1 Dessa råd och anvisningar gäller vid insamling och borttransport(hämtning) av de avfallstyper som faller under kommunens renhållningsskyldighet eller som annars

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet...

Landskrona kommun. Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Landskrona kommun Tillgänglighet förutsätter framkomlighet... Innehållsförteckning Enkelt avhjälpta hinder Stråk Principer för enhetlighet Taktila (kännbara) plattor Kupol- och sinusplattor Pollare och

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Entrédörrarna ska

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns

Läs mer

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu)

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Boverkets informationspaket 2014-2016 Andreas Lidholm Länsarkitekt/funktionschef

Läs mer