SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, Skara fredagen den 1 februari 2013 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga Anmält förhinder SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, Skara fredagen den 1 februari 2013 kl Claes-Göran Borg, ordförande, Louise Ahlgren, ledamot, Git Axnemon, ersättare,, är ordinarie ledamot under mötet Stefan Westergren, ledamot, Vara kommun Jan-Erik Bengtsson, ersättare, Lidköpings Kommun Elsy Lundberg Östrand, ersättare, Essunga kommun Åsa Karlsson, ersättare, Götene kommun Erik Kvarndal, ersättare, Skara Kommun Janet Wohlfarth, Förbundschef, SVS Elisabeth Gilbertsson, processtödjare Elisabeth Stålarm, ersättare, Torgny Andersson, ersättare, Ulla-Karin Gunnarsson, vice ordförande, Anders Svensson, Lidköpings kommun Paragrafer Underskrifter Ordförande Justerare Sekreterare Claes-Göran Borg, ordförande Stefan Westergren, ledamot, Janet Wohlfarth, förbundschef ANSLAG/BEVIS Organ Samordningsförbundet Västra Skaraborg Sammanträdesdatum Fredagen den 1 februari 2013 kl Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Skara Underskrift Janet Wohlfarth, förbundschef 1/7

2 425 Mötets öppnande Claes-Göran Borg, ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 426 Fastställande av dagordning Den föreliggande dagordningen fastställdes med tillägg under punkten Information b. Konferenser 2013, c. remiss från VG regionen om handlingsplan för jämlik hälsa i regionen. 427 Val av justerare Att jämte ordförande, valdes Stefan Westerberg till att justera dagens protokoll. 428 Internkontroll 2012 a. Revidering av den interna kontrollplanen Dnr 36/2007 Arbetsutskottet har förelagit en revidering av sista meningen i 5 i kontrollplanen med följande lydelse: Den interna kontrollplanen skall beslutas i samband med årets första styrelsemöte Styrelsen beslut att godkänna förslaget om förändring av sista meningen i 5 Styrelsen har att vid det första mötet för året att bestämma sig för vad som särskilt skall granskas under kommande verksamhetsår. I dialog med varandra anfördes ett förslag om att hitta kontrollpunkter för implementeringsprocessen som skall påbörjas under hösten 2013 av GEVALIS Vuxna metodiken. 2/7

3 att återremittera ärendet till presidiet för att inge en plan hur en sådan kontrollfunktion kan utformas. Planen skall presenteras på nästkommande styrelsemöte. b. PM internkontroll 2012 Dnr 188/2013 Föreliggande handling är en genomgång av de kontrollfunktioner som förbundet har under verksamhetsåret. Internkontrollen som är utförd av presidiet förordar förändringar i Attest och Delegationsordning Dnr 164/2011 för förbundets styrelse och förbundschef. Ordförande och viceordförande attesterar övriga ledamöters arvodes och reseersättningar. Förbundschefen har rätt en attesträtt motsvarande 3 basbelopp. I den särskilda delegationsförteckningen under Personalärenden punkt 1 skall det stå: På styrelsens uppdrag befogenhet att underteckna anställnings- eller uppsägningsbeslut Under Upphandlingsärenden under punkt 3 skall det stå: På styrelsens uppdrag befogenhet att underteckna avtal gällande inhyrning, uthyrning och uppsägning av lokaler att godkänna PM Internkontroll 2012 med revideringar i attest- och delegationsordning och lägga dessa till handlingarna 429 Verksamhetsberättelse 2012 Dnr 187/2013 Styrelsen gick utförligt igenom föreliggande handling där det fördes en bra dialog om årets verksamheter. RESAM teamen uppfyller Samordningsförbundets verksamhetsmässiga mål genom att 76 % av de avslutade deltagarna avslutas mot de mål som Samordningsförbundet uppsatt. Återigen är det de deltagare som har försörjningsstöd som får annan försörjning främst då genom arbete eller studier eller har efter utredning befunnits inte ha någon arbetsförmåga och avslutas då med en varaktig sjukersättning. 3/7

4 GEVALIS Vuxna är den insats som har tagit mycket tid i anspråk men som nu har börjat påvisa goda resultat för de deltagare som befinner sig i processen genom den metodiken som infördes under Styrelsen kommer att återkomma till en fortsatt diskussion om RESAM teamens avveckling under 2013 och implementering av GEVALIS Vuxna metodiken in i linjeorganisationerna under sin planeringsdag med beredningsgruppen den 4 mars. att sammanfattningsvis konstatera att Samordningsförbundet väl uppfyller sina kvantitativa mål och övrigt godkänna Verksamhetsberättelse 2012 Dnr 187/2013 och lägga den till handlingarna samt överlämna handlingen till revisorerna. 430 Årsredovisning 2012 Dnr 187/2013 Årets resultat blev kr vilket gör att det egna kapitalet har ökat från kr till kr. Det är framförallt reservation för mervärdesskatt som återfördes alltför sent samt att Projekt Total inte har aktualiserats som föranlett överskottet. att fastställa årets resultat till kr att fastställa årets utgående egna kapital till kr som överföres i ny räkning att överlämna föreliggande Årsredovisning 2012 Dnr 187/2013 till revisorerna och till huvudmännen 431 Gemensamma resurspersoner för Samordningsförbund i Väst Dnr 184/2012 Samordningsförbunden i Väst har sedan 2007 gemensamt finansierat en stödresurs för SUS och en stödresurs för information 4/7

5 Västra Götalands samverkangrupp är en chefsgrupp med representanter från de samverkande organisationerna som anser att det är värdefullt att bibehålla dessa resurser och gemensamt samfinansiera dessa. För 2013 gäller samfinansieringen 50 % av heltid för SUS stöd och för Infostödet 20 % av heltid från Totalkostnad för vårt samordningsförbund är ca kr/år. att godkänna förslaget om samfinansiering kring gemensamma stödresurser i den inkomna handlingen Dnr 184/ Utvecklingsanställning för administrativt stöd till samordningsförbundet Förbundschefen redogjorde för att den person som arbetsprövat som administratör sedan oktober och därefter arbetstränat, nu är redo för en utvecklingsanställning hos oss på Samordningsförbundet, på i Lidköpings inrådan. Stödmedel har sökts för perioden Arbetsplatsen har anpassats efter den enskildes behov genom. Uppföljning av utvecklingsanställningen kommer ske via en handlingsplan upprättad mellan administratören, och Samordningsförbundet. Huvudsakliga arbetsuppgifter är följande: Diarieföring av inkommande/utgående post Beredande av arkivhandlingar Allmänna kontorsgöromål kopiering, fakturering, skrivuppdrag, statistik i förekommande fall, beställning av kontorsvaror etc. Uppdatering och nybyggnad av Samordningsförbundets hemsida samt GEVALIS Vuxnas hemsida Layout och komponering av infomaterial till våra insatser Mötesrum förberedelser inför möten Ärendet är tidigare under 2012 berett av presidiet och beredningsgrupp med bifall till ärendet och styrelsen har gett bifall till beslut att anställa ett administrativt stöd till kansliet. att godkänna utvecklingsanställningen under perioden för administrativt stöd och övrigt lägga informationen till handlingarna. 5/7

6 433 Konferenser 2013 Måndag 4 mars Dagkonferens styrelse och beredningsgrupp (plats meddelas senare) Info från och om gemensam karläggning (GK) Info om implementering av GEVALIS Vuxna metodiken Framtidsspåning Torsdagen den 7 mars Spridnings/lärandekonferens för GEVALIS Vuxna inbjudna är politiker i omsorgsnämndernas presidier, linjechefer och medarbetare både inom GEVALIS och inom ordinarie verksamhet. Konferensen hålls på Lumber & Karle och särskilt program kommer att sändas ut. Onsdagen den 20 mars Möjlighet till arbete utifrån sina förutsättningar. Anmälan lämnas till förbundschefen. Onsdag/torsdag den april FINSAM 2013 nationell konferens för finansiell samordning. Anmälan görs på och när ni får bekräftelse mail med faktura vidarebefordrar ni denna till mig. Torsdag den 23 maj om barns tidiga våldsutsatthet och konsekvenserna för hälsan senare i livet. Intresseanmälan görs till förbundschefen. 434 Begäran om remissyttrande inkommen handling om jämlik hälsa i Västra Götaland Remissen syftar till att dels få kommunernas synpunkter på Handlingsplanens intention, dels att undersöka intresset bland kommunerna att tillsammans med andra kommuner, myndigheter, samordningsförbund, idéburna organisationer etc. påverka hälsoskillnader i Västra Götaland i gynnsam riktning med handlingsplanen som ramverk/plattform. Remissyttrandet skall vara tillhanda den 15 mars att förbundschefen vidarebefordrar underlaget till styrelsen för synpunkter och därefter uppdrar styrelsen presidiet att formulera ett yttrande till det datum som remissen skall inlämnas. Presidiet informerar styrelsen vid nästa styrelsemöte om innehållet i yttrandet. 6/7

7 435 Delegationsärenden a. Samråd om budget Essunga kommun b. Delårsrapport för SoF Västra Skaraborg Essunga kommun c. Delårsrapport för SoF Västra Skaraborg Skara kommun d. Delårsrapport för SoF Västra Skaraborg Vara kommun 436 Avslutning Enär det inte fanns ytterligare punkter på övrigt tackade ordförande ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 7/7

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer