Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Västra Skaraborg"

Transkript

1 Samordningsförbundet Västra Skaraborg ÅRSREDOVISNING Dnr TJS 209 /2014 Sida 1 av 14

2 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG Inledning Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov. I lagstiftningen om finansiell samordning betonas att syftet med samordningsinsatserna är att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Begreppet arbetsförmåga har även en central betydelse i vårt socialförsäkringssystem. Begränsad arbetsförmåga beror oftast på en blandning av medicinska, psykologiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade faktorer, vilket tydligt pekar på behovet av samordnade insatser. Gränserna för att vara arbetsför och att vara anställningsbar är flytande samt står ofta i relation till individuella egenskaper och arbetets karaktär. Med finansiell samordning inom Västra Skaraborg kommer de offentliga organisationerna närmare varandra i en permanent samarbetsform. Den finansiella samordningen skall ses som ett viktigt steg mot en hållbar välfärd för de enskilda invånarna och för samhället i stort. Den skall inte ersätta nuvarande samarbetsformer, men skall stödja och fördjupa dem. Genom Samordningsförbundet Västra Skaraborg skall det skapas en struktur och en kontinuitet både för individ och för organisation. De lokala behoven och kunskaperna skall styra samordningens inriktning och omfattning. Respektive myndighets mål för individen ligger fast. Den finansiella samordningen skall medverka till en högre grad av samordning av insatserna för de enskilda individerna och därmed erbjuda möjligheter till andra insatser än vad som tidigare kunnat erbjudas. Beredningsgruppen GEVALIS skall utgöra ett forum för gemensamma prioriteringar. Det är av stor betydelse för legitimitet, effektivitet och kontinuitet att gruppens lokala linjechefer samarbetar både i ledningsgrupp och i beredningsgrupp samt är tydliga med till vilka insatser som de vill äska medel från finansiell samordning. Sedan den 1 december 2004 anges i kommunallagen att det i budgeten skall finnas angivet finansiella mål för en god ekonomisk hushållning. Dessutom skall det för verksamheten finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning Vision För att samordningsförbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en god och effektiv samhällelig resursanvändning uppnås. Samordningsförbundet Västra Skaraborg menar med effektiv resursanvändning att individens behov av samordnat stöd skall sättas i fokus och därmed uppnås samhälleliga vinster både för medborgarna, i form av bättre hälsa och möjligheter till egen försörjning, och för de samverkande organisationerna i form av rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle. Sida 2 av 14

3 Förutsättningen för att kunna följa upp om verksamheten är effektiv är att det formuleras mål och riktlinjer, som är adekvata och mätbara, för verksamheten. Verksamhetens mål skall stå i relation till de ekonomiska resurser, som står till samordningsförbundets förfogande. Finansiella mål I verksamhetsmålen finns inga finansiella mål angivna beroende på att förbundet inte har några avkastningskrav, vilket inte heller är lagstiftningens intention. Ett grundläggande finansiellt mål är dock att förbundet driver verksamhet inom fastslagna medel och med en god ekonomisk hushållning. För att Samordningsförbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg kostnad som möjligt. Dessutom skall verksamheten hålla god kvalitet genom att individens behov av samordnat stöd skall sättas i fokus. För att förbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning gällande likviditet bör inte det egna kapitalet understiga 400 tkr och styrelsens ambition är att det egna kapitalet inte bör överstiga tio procent av årets budget Förbundet får inte sätta sig i skuld. Skulle samordningsförbundet sakna tillgångar för att betala en skuld, skall medlemmarna skjuta till medel för att täcka kostnaderna enligt gällande lagstiftning i finansiell samordning. Uppföljning och utvärdering All finansiell samordning där statlig medfinansiering är aktuell följs upp i SUS system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. I SUS registreras varje samverkansaktivitet. För aktiviteter som riktar sig till enskilda registreras även uppgifter om individerna. Beviljade projekt eller insatser skall skriftligt och muntligt redovisas efter varje verksamhetsår. Mål och uppdrag 2013 Samordningsförbundet finansierar eller delfinansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen eller hos andra rehabiliteringsintressenter, där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen. Samordningsförbundet bedriver inte någon egen rehabiliteringsverksamhet. För att Samordningsförbundet skall kunna uppnå sina mål förutsätts att parternas verksamhetschefer har ett intresse och engagemang för samverkan, vilket är direkt avgörande för hur väl samordningsförbundet kommer att lyckas med att få till stånd stödjande insatser eller aktiviteter som de olika målgrupperna behöver för att nå arbetsmarknaden och egen försörjning. En risk för samverkan är de stora organisations- och omvärldsförändringar som pågår, vilket kan göra att samverkansuppdraget får mindre utrymme. Vad gäller organisationsförändringar är det så att revirgränser och snävare uppdrag minskar utrymmet för att förstå nyttan med samverkan och att sätta individens behov i fokus. Den arbetsmarknad som numera finns att tillgå, kräver alltfler arbeten specialistkompetens vilket kan innebära en risk för vår målgrupp, som kan få det mycket svårt att få ett arbete i konkurrens med andra arbetssökande. Det som kan gynna och säkerställa en viss trygghet för de medborgare som behöver särskilt stöd, är att samordningsförbundet kan erbjuda både struktur och legitimitet för samverkan och som numera skall ses som en permanent verksamhet. Sida 3 av 14

4 Det verksamhetsmässiga målet för samordningsförbundet är att minst sju av tio deltagare, som deltar i rehabiliteringssamverkan och som finansieras eller delfinansieras av samordningsförbundet, skall ha ökat sin aktivitetsförmåga så att deltagaren kan återgå till de ordinarie myndigheternas rehabiliteringsaktiviteter eller ha ökat sin arbetsförmåga så att deltagaren kan vara i arbete, praktik, stå till arbetsmarknadens förfogande med färska arbetslivskunskaper eller utbildning efter rehabiliteringsinsatsen. I de fall där medborgaren efter en fördjupad utredning inte bedöms ha någon arbetsförmåga, skall det avslutas till en sjuk- eller aktivitetsersättning under förutsättning att villkoren för ersättningsformen uppfylls. Målgrupp Samordningsförbundet skall ge de samverkande myndigheterna ökad möjlighet till att samordna sina insatser utifrån ett helhetsperspektiv för individen. Utgångspunkten för insatsen är följaktligen inte den enskilda organisationens kostnader, eventuella vinster eller besparingar. Samordningsförbundets målgrupp är människor i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade gentemot att öka deltagarens aktivitetsförmåga eller arbetsförmåga så att det blir möjligt för dem att nå ett arbete/studier och egen försörjning. Styrelsen har prioriterat nedanstående målgrupper för 2013 års verksamhet: Människor mellan 20 till 64 år som är långtidsberoende av samhälleligt stöd för sin försörjning Det finns grupper som blir kvar i ett långvarigt beroende av de olika samhällsstöden. Det gäller människor som uppbär tidsbegränsad sjukersättning, lång frånvaro från arbetsmarknaden och försörjningsstöd. Dessa människor har ett stort behov av att få stöd med att pröva sin aktivitetsoch/eller arbetsförmåga genom särskilda insatser eller få stöd av tvärprofessionella samverkansteam. Unga vuxna mellan 18 till 29 år med funktionsnedsättningar Unga Vuxna mellan 18 till 29 år med psykisk ohälsa, som har eller riskerar att få aktivitetsersättning och som behöver särskilt stöd för att nå arbetsmarknaden eller återuppta sina tidigare studier. Konklusioner av verksamheten 2013 Styrelsens arbete är viktigt och utgör en plattform och en arena så att samverkan mellan parterna lokalt kan anpassas efter de behov som finns. Det är viktigt med en kapacitet för att gemensamt bygga lösningar och reflektera kring allt som görs genom samordningen både i förhållande till samordningsförbunden själva men även i förhållande till ägarna. Detta gäller även riksdag och regering som är ytterst ansvariga för möjligheten med finansiell samordning. Det är viktigt att kunna hantera ofrånkomliga spänningar, som kan och kommer att, uppstå mellan aktörerna i en gemensam process och på en gemensam arena. Årets arbete för styrelsen har varit att stärka och utveckla samverkan, samarbetet och samsyn om deltagarnas behov samt diskutera implementeringsfrågor. Samordningsförbundet har under de senare åren medverkat till att utveckla olika arbetsmetoder för att öka möjligheterna för kommunernas invånare som har behov av samordnat stöd att (åter)få förmåga till att kunna försörja sig själv. Sida 4 av 14

5 Samsyns- och samarbetsfrågorna har varit direkt riktade till beredningsgruppen för Samordningsförbundet. För att Samordningsförbundet skall kunna uppnå sina mål förutsätts att parternas verksamhetschefer har ett intresse och engagemang för samverkan, vilket är direkt avgörande för hur väl samordningsförbundet kommer att lyckas med att få till stånd stödjande insatser eller aktiviteter som de olika målgrupperna behöver för att nå arbetsmarknaden och egen försörjning. Europeiska Socialfondens projekt inom programområde 2 för ökat arbetskraftsutbud skall utifrån sitt uppdrag vara en arena för metodutveckling och samverkan för integration av arbetssökande och långtidssjukskrivna personer i arbetslivet. ESF projektet GEVALIS Vuxna(se Verksamhetsberättelse 2013) avslutades under året den Ca 400 unika personer har fått tillgång till rehabiliteringsinsatsen mellan åren som i första hand har riktats till människor som under lång tid har varit sjuka eller har haft psykosociala problem som medfört långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. Orsaken till deras utanförskap handlar - till största delen om deras psykiska ohälsa (ca 70 % har haft diagnos med psykiska besvär) och ca 70 procent har varit kvinnor och 30 procent har varit män. Mer än hälften av deltagarna har haft offentlig försörjning i mer än sex år så många av deltagarna har befäst sitt utanförskap. Den arbetsmodell (ÅKA modellen Återhämtning, Klargöra, Anpassa) som projektetet arbetat med sedan 2012 utgör en sammansatt och hel rehabiliteringsprocess för deltagaren, trots att många olika aktörer från olika myndigheter är involverade i denna process. Ca 41 procent har fått eller kommer att avslutas mot ett partiellt anpassat arbete med stöd av Arbetsförmedlingen. De övriga deltagarna (ca 59 %) har återgått till de ordinarie myndigheterna på grund av försämring av sitt sjukdomstillstånd och ett behov av mer medicinsk rehabilitering. I denna grupp har vi också sett att ca 40 procent av deltagarna har beviljats en varaktig sjukersättning. Styrelsen kan således konstatera att 160 personer har fått eller kommer att få ett anpassat partiellt arbete vilket är oerhört positivt för de mäniskor som befunnits sig i ett utanförskap. Det är också en stor samhällsekonomisk vinst, då en s.k. pay off effekt redan fås efter ett år utifrån de kostnader som erlagts. Styrelsen kan sammanfattningsvis säga att 2013 har varit ett avslutsår där gamla metoder har avslutats till förmån för nya arbetsmodeller av integrerad samverkan. Det finns alltid en risk och en skörhet när nya arbetsmodeller skall införlivas i det ordinarie linjearbetet. En risk för ÅKA modellen är de stora organisations- och omvärldsförändringar som pågår, vilket kan göra att det integrerade samverkansuppdraget får mindre utrymme. Vad gäller organisationsförändringar är det så att revirgränser och snävare uppdrag minskar utrymmet för att förstå nyttan med ÅKA modellen och att sätta individens behov i fokus. Den arbetsmarknad som numera finns att tillgå, kräver alltfler arbeten specialistkompetens vilket kan innebära en risk för vår målgrupp som är funktionsnedsatta - kan få det mycket svårt att få ett anpassat arbete. Det innebär ett särskilt ansvar på linjens chefer att entusiasmera sina medarbetare för att upprätthålla ÅKA modellens metoder. Styrelsen är positiv till och kommer att stödja en implementeringsprocess under 2014 för att förena ÅKA modellen, som en ordinarie rehabiliteringsinsats inom samordningsförbundets parter och som även har beviljats ESF medel för fördjupat implementeringsstöd under Sida 5 av 14

6 SAMORDNINGSFÖRBUNDETS SEKRETARIAT Ordförande och vice ordförande har utsetts utifrån tidigare bestämt rotationsschema. Under perioden till har Claes-Göran Borg, Västra Götalandsregionen, varit ordförande. Ulla-Karin Gunnarsson, Arbetsförmedlingen, har varit vice ordförande från Ordinarie ledamöter från den 1 januari 2013 är följande: Claes-Göran Borg, (V), Västra Louise Ahlgren, Försäkringskassan Skaraborg Götalandsregionen, ordförande. Ulla-Karin Gunnarsson, Arbetsförmedlingen Stefan Westergren, (S), Vara kommun Lidköping, vice ordförande. Ersättare: Elsy Lundberg Östrand (Fp), Essunga kommun Jan-Erik Bengtsson (S), Lidköpings kommun Erik Kvarndal, (C), Skara kommun Åsa Karlsson (S), Götene kommun Git Axnemon, Arbetsförmedlingen Skara Torgny Andersson, Försäkringskassan Skaraborg Elisabeth Stålarm (M)Västra Götalandsregionen Revisorer Pernilla Rehnberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Barbro Berg, Skara kommun Ulla Göthager, Västra Götalandsregionen Personal Styrelsen stöds i det administrativa arbetet av en förbundschef och en ekonom. Utöver den administrativa personalen finns det två handledare för ESF Projekt GEVALIS Vuxna. Styrelsen har ett arbetsgivaransvar för de angivna tjänsterna. Tjänsterna fördelas enligt följande: Befattning % andel av heltid Förbundschef 100 Ekonom GEVALIS Vuxna 60 Handledare GEVALIS Vuxna 50 Sida 6 av 14

7 Samordningsförbundets styrelsemöten, presidiemöten, beredningsgruppsmöten samt övrig representation under perioden är följande: Styrelsemöten och presidiemöten Samordningsförbundets styrelse har haft fem sammanträden och åtta presidiemöten under perioden. Beredningsgruppsmöten Beredningsgrupp GEVALIS, har haft fem sammanträden. Styrgruppsmöten Projekt GEVALIS Vuxna har haft sju styrgruppsmöten. Regionalt nätverk Finsam Förbundschefen är samordningsförbundets representant i nätverket, som omfattar samordningsförbunden i Västra Götaland. Nätverket har haft tre möten under perioden. Förbundschefen är även representerad i arbetsutskottet, revisionsutskottet och ESF-gruppen. Nationellt Nätverk för Samordningsförbund(NNS) Erik Kvarndal valdes in som ordinarie ledamot i styrelsen för två år på årsmötet den 18 april Förbundschefen deltar och leder en arbetsgrupp för frågor inom juridik och ekonomi. Konferensdeltagande Brunsbo Gästgiveri - Styrelsen hade gemensamt med beredningsgruppens ledamöter en planeringskonferens den 4 mars på temat Inför Konferensen var mycket uppskattad av både politiker och tjänstemän. Lumber & Karle Kvänum Lärandekonferens för GEVALIS Vuxna. Den 7-8 mars hölls en lärandekonferens för GEVALIS Vuxna. Förutom medarbetare och chefer från linjeorganisationerna deltog från styrelsen Erik Kvarndal, Jan-Erik Bengtsson, Stefan Westergren och Åsa Karlsson. FINSAM konferens i Skövde Årets FINSAM konferens hölls i Skövde den april. Samordningsförbunden i Skaraborg var värdar gemensamt med Nationella Rådet. Samordningsförbundet företräddes av Claes-Göran Borg, Erik Kvarndal, Jan-Erik Bengtsson, Stefan Westergren, Åsa Karlsson och förbundschefen. NNS konferens, Stockholm, augusti Erik Kvarndal och förbundschef deltog. NNS höstkonferens på Arlanda oktober Förbundschefen företrädde förbundet. Sida 7 av 14

8 EKONOMI Sekretariat ekonomiskt utfall Sekretariat 2013 Budget i kronor Utfall i kronor Overheadkostnader lokaler, telefon etc Personal m personalomkostnader för styrelse och personal Arvode styrelse Revision Konferenser och utbildning(styrelse, beredningsgrupp, personal) Totalt Sekretariat* *De administrativa kostnaderna för Samordningsförbundet uppgick till 17 procent av budgeterade medel. RESAM-teamen/Kartläggning Unga Vuxna ekonomiskt utfall RESAM teamen/kartläggning Unga Vuxna 2013 Budget i kronor 2013 Utfall i kronor Processtödjare/samordnare Kartläggning Unga Vuxna Övrigt Total summa Projekt GEVALIS Vuxna ekonomiskt utfall Projekt GEVALIS Vuxna 2013 Budget i kronor Utfall i kronor Rehabiliteringsinsatser Egna personalkostnader Konferenser/utbildning Övrigt Summa kostnader Finansiering ESF medel Kommunmedel Egen insats Arbetsförmedlingen Egen Insats SoF Västra Skaraborg Summa finansiering Sida 8 av 14

9 Utvärdering/Uppföljning ekonomiskt utfall Utvärdering/Uppföljning 2013 Budget i kronor Utfall i kronor Regional SUS och Info -resurs Utvärdering Totalt för Budget och Bidrag Budget och Bidrag i tkr för år 2013 Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen Kommunerna Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara Hälso- och sjukvårdsnämnden Överskott föregående år (2012) 931 Totalt Avvikelse Styrelsen kan också konstatera att det egna kapitalet har ökat från kronor till kronor. Emellertid skall sägas att för att förbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning gällande likviditet bör inte det egna kapitalet understiga 400 tkr och styrelsens ambition är att det egna kapitalet inte bör överstiga tio procent av årets budget. Nationella Rådet har gett under 2013 en nationell rekommendation för samordningsförbund om att det egna kapitalet inte bör överstiga 20 procent av årets budget. Samordningsförbundet uppfyller detta ekonomiska mål. Resultatdisposition Förslag till disposition av Samordningsförbundets Västra Skaraborg överskott: Ingående eget kapital Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att till ny räkning överförs: Summa kr kr kr kr Sida 9 av 14

10 Resultaträkning Belopp i kr Noter Perioden Perioden Verksamhetens intäkter Bidrag från huvudmännen Summa intäkter Verksamhetens kostnader Rehabiliteringsinsatser Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 10 av 14

11 Balansräkning TILLGÅNGAR Belopp i kr Noter Ingående balans Utgående balans Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i kr Noter Ingående balans Utgående balans Eget kapital Fritt eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 11 av 14

12 Kassaflödesanalys Belopp i kr Perioden Perioden Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Bokslutet och årsredovisningen är upprättade enligt den kommunala redovisningslagen i tillämpliga delar och god redovisningssed. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckningarna nedan. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet, om inget annat anges nedan. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Sida 12 av 14

13 Noter Not 1 Ränteintäkter Ränteintäkter Summa ränteintäkter Not 2 Kortfristiga fordringar ESF medel GEVALIS Vuxna Summa kortfristiga fordringar Not 3 Övriga Fordringar Skattekonto (löneskatt 2012) Mervärdesskatt kommunkonto Summa Övriga fordringar Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Hyra kv Malmgatan Summa kortfristiga fordringar Not 5 Kassa och bank Kassa Bank Summa Kassa och Bank Not 6 Leverantörskulder Leverantörskulder ESF GEVALIS Vuxna kv Enter Card Summa Leverantörskulder Not 7 Övriga skulder Personalens källskatt Sociala avgifter Särskild löneskatt Moms redovisningskonto Summa Övriga skulder Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Pensionskostnader Revision SUS Summa Upplupna kostnader Sida 13 av 14

14 IJnderskrifter Skara den lt t/) to 20L4 Olh-Karin Gunnarsson, vice trrdforande Försdkringskassan Skaraborg rgö Sida 14 av 14

222000-2154 ÅRSREDOVISNING 2011 2011-01-01 2011-12-31

222000-2154 ÅRSREDOVISNING 2011 2011-01-01 2011-12-31 222000-2154 ÅRSREDOVISNING -01-01 -12-31 Dnr TJS 174 /2012 1 ÅRSREDOVISNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG 222000-2154 Inledning Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet

Läs mer

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara den 13 april 2012 kl. 13.00 15.30

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara den 13 april 2012 kl. 13.00 15.30 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara den 13 april 2012 kl. 13.00 15.30 Erik Kvarndal, ordförande, Skara Kommun Niklas Pettersson, vice ordförande, Claes-Göran

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga Anmält förhinder SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Claes-Göran Borg, ordförande, Louise

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Skara. Måndagen den 31 mars 2015 kl

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Skara. Måndagen den 31 mars 2015 kl Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Måndagen den 31 mars 2015 kl. 8.30 12.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Ulla-Karin Gunnarsson,

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet 1(11) Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Verksamhetens kostnader uppgick

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1(14) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Årsredovisning 2014 Falköping/Tidaholm Ordförande: Hasse Andersson Förbunds chef: Margaretha Eriksson SAMMANFATTNING Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2014

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2014 2014-09-23 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå...

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde 1(12) 2007-04-22 Dnr 2008-00007 Delårsrapport 2008-01-01 2008-03-31 Samordningsförbundet Skövde C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan,

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla,

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag till budget år 2007

Förslag till budget år 2007 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0005/06 2006-09-26 Ärende nr 6 Förslag

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2007-10-26. Tid 2007-10-26. Plats Badhusgatan 29

PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2007-10-26. Tid 2007-10-26. Plats Badhusgatan 29 PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Badhusgatan 29 Närvarande Anna-Britta Andersson Skövde kommun ordförande Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen Claes-Göran Borg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer