Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Västra Skaraborg"

Transkript

1 Samordningsförbundet Västra Skaraborg ÅRSREDOVISNING Dnr TJS 209 /2014 Sida 1 av 14

2 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG Inledning Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov. I lagstiftningen om finansiell samordning betonas att syftet med samordningsinsatserna är att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Begreppet arbetsförmåga har även en central betydelse i vårt socialförsäkringssystem. Begränsad arbetsförmåga beror oftast på en blandning av medicinska, psykologiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade faktorer, vilket tydligt pekar på behovet av samordnade insatser. Gränserna för att vara arbetsför och att vara anställningsbar är flytande samt står ofta i relation till individuella egenskaper och arbetets karaktär. Med finansiell samordning inom Västra Skaraborg kommer de offentliga organisationerna närmare varandra i en permanent samarbetsform. Den finansiella samordningen skall ses som ett viktigt steg mot en hållbar välfärd för de enskilda invånarna och för samhället i stort. Den skall inte ersätta nuvarande samarbetsformer, men skall stödja och fördjupa dem. Genom Samordningsförbundet Västra Skaraborg skall det skapas en struktur och en kontinuitet både för individ och för organisation. De lokala behoven och kunskaperna skall styra samordningens inriktning och omfattning. Respektive myndighets mål för individen ligger fast. Den finansiella samordningen skall medverka till en högre grad av samordning av insatserna för de enskilda individerna och därmed erbjuda möjligheter till andra insatser än vad som tidigare kunnat erbjudas. Beredningsgruppen GEVALIS skall utgöra ett forum för gemensamma prioriteringar. Det är av stor betydelse för legitimitet, effektivitet och kontinuitet att gruppens lokala linjechefer samarbetar både i ledningsgrupp och i beredningsgrupp samt är tydliga med till vilka insatser som de vill äska medel från finansiell samordning. Sedan den 1 december 2004 anges i kommunallagen att det i budgeten skall finnas angivet finansiella mål för en god ekonomisk hushållning. Dessutom skall det för verksamheten finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning Vision För att samordningsförbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en god och effektiv samhällelig resursanvändning uppnås. Samordningsförbundet Västra Skaraborg menar med effektiv resursanvändning att individens behov av samordnat stöd skall sättas i fokus och därmed uppnås samhälleliga vinster både för medborgarna, i form av bättre hälsa och möjligheter till egen försörjning, och för de samverkande organisationerna i form av rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle. Sida 2 av 14

3 Förutsättningen för att kunna följa upp om verksamheten är effektiv är att det formuleras mål och riktlinjer, som är adekvata och mätbara, för verksamheten. Verksamhetens mål skall stå i relation till de ekonomiska resurser, som står till samordningsförbundets förfogande. Finansiella mål I verksamhetsmålen finns inga finansiella mål angivna beroende på att förbundet inte har några avkastningskrav, vilket inte heller är lagstiftningens intention. Ett grundläggande finansiellt mål är dock att förbundet driver verksamhet inom fastslagna medel och med en god ekonomisk hushållning. För att Samordningsförbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg kostnad som möjligt. Dessutom skall verksamheten hålla god kvalitet genom att individens behov av samordnat stöd skall sättas i fokus. För att förbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning gällande likviditet bör inte det egna kapitalet understiga 400 tkr och styrelsens ambition är att det egna kapitalet inte bör överstiga tio procent av årets budget Förbundet får inte sätta sig i skuld. Skulle samordningsförbundet sakna tillgångar för att betala en skuld, skall medlemmarna skjuta till medel för att täcka kostnaderna enligt gällande lagstiftning i finansiell samordning. Uppföljning och utvärdering All finansiell samordning där statlig medfinansiering är aktuell följs upp i SUS system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. I SUS registreras varje samverkansaktivitet. För aktiviteter som riktar sig till enskilda registreras även uppgifter om individerna. Beviljade projekt eller insatser skall skriftligt och muntligt redovisas efter varje verksamhetsår. Mål och uppdrag 2013 Samordningsförbundet finansierar eller delfinansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen eller hos andra rehabiliteringsintressenter, där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen. Samordningsförbundet bedriver inte någon egen rehabiliteringsverksamhet. För att Samordningsförbundet skall kunna uppnå sina mål förutsätts att parternas verksamhetschefer har ett intresse och engagemang för samverkan, vilket är direkt avgörande för hur väl samordningsförbundet kommer att lyckas med att få till stånd stödjande insatser eller aktiviteter som de olika målgrupperna behöver för att nå arbetsmarknaden och egen försörjning. En risk för samverkan är de stora organisations- och omvärldsförändringar som pågår, vilket kan göra att samverkansuppdraget får mindre utrymme. Vad gäller organisationsförändringar är det så att revirgränser och snävare uppdrag minskar utrymmet för att förstå nyttan med samverkan och att sätta individens behov i fokus. Den arbetsmarknad som numera finns att tillgå, kräver alltfler arbeten specialistkompetens vilket kan innebära en risk för vår målgrupp, som kan få det mycket svårt att få ett arbete i konkurrens med andra arbetssökande. Det som kan gynna och säkerställa en viss trygghet för de medborgare som behöver särskilt stöd, är att samordningsförbundet kan erbjuda både struktur och legitimitet för samverkan och som numera skall ses som en permanent verksamhet. Sida 3 av 14

4 Det verksamhetsmässiga målet för samordningsförbundet är att minst sju av tio deltagare, som deltar i rehabiliteringssamverkan och som finansieras eller delfinansieras av samordningsförbundet, skall ha ökat sin aktivitetsförmåga så att deltagaren kan återgå till de ordinarie myndigheternas rehabiliteringsaktiviteter eller ha ökat sin arbetsförmåga så att deltagaren kan vara i arbete, praktik, stå till arbetsmarknadens förfogande med färska arbetslivskunskaper eller utbildning efter rehabiliteringsinsatsen. I de fall där medborgaren efter en fördjupad utredning inte bedöms ha någon arbetsförmåga, skall det avslutas till en sjuk- eller aktivitetsersättning under förutsättning att villkoren för ersättningsformen uppfylls. Målgrupp Samordningsförbundet skall ge de samverkande myndigheterna ökad möjlighet till att samordna sina insatser utifrån ett helhetsperspektiv för individen. Utgångspunkten för insatsen är följaktligen inte den enskilda organisationens kostnader, eventuella vinster eller besparingar. Samordningsförbundets målgrupp är människor i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade gentemot att öka deltagarens aktivitetsförmåga eller arbetsförmåga så att det blir möjligt för dem att nå ett arbete/studier och egen försörjning. Styrelsen har prioriterat nedanstående målgrupper för 2013 års verksamhet: Människor mellan 20 till 64 år som är långtidsberoende av samhälleligt stöd för sin försörjning Det finns grupper som blir kvar i ett långvarigt beroende av de olika samhällsstöden. Det gäller människor som uppbär tidsbegränsad sjukersättning, lång frånvaro från arbetsmarknaden och försörjningsstöd. Dessa människor har ett stort behov av att få stöd med att pröva sin aktivitetsoch/eller arbetsförmåga genom särskilda insatser eller få stöd av tvärprofessionella samverkansteam. Unga vuxna mellan 18 till 29 år med funktionsnedsättningar Unga Vuxna mellan 18 till 29 år med psykisk ohälsa, som har eller riskerar att få aktivitetsersättning och som behöver särskilt stöd för att nå arbetsmarknaden eller återuppta sina tidigare studier. Konklusioner av verksamheten 2013 Styrelsens arbete är viktigt och utgör en plattform och en arena så att samverkan mellan parterna lokalt kan anpassas efter de behov som finns. Det är viktigt med en kapacitet för att gemensamt bygga lösningar och reflektera kring allt som görs genom samordningen både i förhållande till samordningsförbunden själva men även i förhållande till ägarna. Detta gäller även riksdag och regering som är ytterst ansvariga för möjligheten med finansiell samordning. Det är viktigt att kunna hantera ofrånkomliga spänningar, som kan och kommer att, uppstå mellan aktörerna i en gemensam process och på en gemensam arena. Årets arbete för styrelsen har varit att stärka och utveckla samverkan, samarbetet och samsyn om deltagarnas behov samt diskutera implementeringsfrågor. Samordningsförbundet har under de senare åren medverkat till att utveckla olika arbetsmetoder för att öka möjligheterna för kommunernas invånare som har behov av samordnat stöd att (åter)få förmåga till att kunna försörja sig själv. Sida 4 av 14

5 Samsyns- och samarbetsfrågorna har varit direkt riktade till beredningsgruppen för Samordningsförbundet. För att Samordningsförbundet skall kunna uppnå sina mål förutsätts att parternas verksamhetschefer har ett intresse och engagemang för samverkan, vilket är direkt avgörande för hur väl samordningsförbundet kommer att lyckas med att få till stånd stödjande insatser eller aktiviteter som de olika målgrupperna behöver för att nå arbetsmarknaden och egen försörjning. Europeiska Socialfondens projekt inom programområde 2 för ökat arbetskraftsutbud skall utifrån sitt uppdrag vara en arena för metodutveckling och samverkan för integration av arbetssökande och långtidssjukskrivna personer i arbetslivet. ESF projektet GEVALIS Vuxna(se Verksamhetsberättelse 2013) avslutades under året den Ca 400 unika personer har fått tillgång till rehabiliteringsinsatsen mellan åren som i första hand har riktats till människor som under lång tid har varit sjuka eller har haft psykosociala problem som medfört långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. Orsaken till deras utanförskap handlar - till största delen om deras psykiska ohälsa (ca 70 % har haft diagnos med psykiska besvär) och ca 70 procent har varit kvinnor och 30 procent har varit män. Mer än hälften av deltagarna har haft offentlig försörjning i mer än sex år så många av deltagarna har befäst sitt utanförskap. Den arbetsmodell (ÅKA modellen Återhämtning, Klargöra, Anpassa) som projektetet arbetat med sedan 2012 utgör en sammansatt och hel rehabiliteringsprocess för deltagaren, trots att många olika aktörer från olika myndigheter är involverade i denna process. Ca 41 procent har fått eller kommer att avslutas mot ett partiellt anpassat arbete med stöd av Arbetsförmedlingen. De övriga deltagarna (ca 59 %) har återgått till de ordinarie myndigheterna på grund av försämring av sitt sjukdomstillstånd och ett behov av mer medicinsk rehabilitering. I denna grupp har vi också sett att ca 40 procent av deltagarna har beviljats en varaktig sjukersättning. Styrelsen kan således konstatera att 160 personer har fått eller kommer att få ett anpassat partiellt arbete vilket är oerhört positivt för de mäniskor som befunnits sig i ett utanförskap. Det är också en stor samhällsekonomisk vinst, då en s.k. pay off effekt redan fås efter ett år utifrån de kostnader som erlagts. Styrelsen kan sammanfattningsvis säga att 2013 har varit ett avslutsår där gamla metoder har avslutats till förmån för nya arbetsmodeller av integrerad samverkan. Det finns alltid en risk och en skörhet när nya arbetsmodeller skall införlivas i det ordinarie linjearbetet. En risk för ÅKA modellen är de stora organisations- och omvärldsförändringar som pågår, vilket kan göra att det integrerade samverkansuppdraget får mindre utrymme. Vad gäller organisationsförändringar är det så att revirgränser och snävare uppdrag minskar utrymmet för att förstå nyttan med ÅKA modellen och att sätta individens behov i fokus. Den arbetsmarknad som numera finns att tillgå, kräver alltfler arbeten specialistkompetens vilket kan innebära en risk för vår målgrupp som är funktionsnedsatta - kan få det mycket svårt att få ett anpassat arbete. Det innebär ett särskilt ansvar på linjens chefer att entusiasmera sina medarbetare för att upprätthålla ÅKA modellens metoder. Styrelsen är positiv till och kommer att stödja en implementeringsprocess under 2014 för att förena ÅKA modellen, som en ordinarie rehabiliteringsinsats inom samordningsförbundets parter och som även har beviljats ESF medel för fördjupat implementeringsstöd under Sida 5 av 14

6 SAMORDNINGSFÖRBUNDETS SEKRETARIAT Ordförande och vice ordförande har utsetts utifrån tidigare bestämt rotationsschema. Under perioden till har Claes-Göran Borg, Västra Götalandsregionen, varit ordförande. Ulla-Karin Gunnarsson, Arbetsförmedlingen, har varit vice ordförande från Ordinarie ledamöter från den 1 januari 2013 är följande: Claes-Göran Borg, (V), Västra Louise Ahlgren, Försäkringskassan Skaraborg Götalandsregionen, ordförande. Ulla-Karin Gunnarsson, Arbetsförmedlingen Stefan Westergren, (S), Vara kommun Lidköping, vice ordförande. Ersättare: Elsy Lundberg Östrand (Fp), Essunga kommun Jan-Erik Bengtsson (S), Lidköpings kommun Erik Kvarndal, (C), Skara kommun Åsa Karlsson (S), Götene kommun Git Axnemon, Arbetsförmedlingen Skara Torgny Andersson, Försäkringskassan Skaraborg Elisabeth Stålarm (M)Västra Götalandsregionen Revisorer Pernilla Rehnberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Barbro Berg, Skara kommun Ulla Göthager, Västra Götalandsregionen Personal Styrelsen stöds i det administrativa arbetet av en förbundschef och en ekonom. Utöver den administrativa personalen finns det två handledare för ESF Projekt GEVALIS Vuxna. Styrelsen har ett arbetsgivaransvar för de angivna tjänsterna. Tjänsterna fördelas enligt följande: Befattning % andel av heltid Förbundschef 100 Ekonom GEVALIS Vuxna 60 Handledare GEVALIS Vuxna 50 Sida 6 av 14

7 Samordningsförbundets styrelsemöten, presidiemöten, beredningsgruppsmöten samt övrig representation under perioden är följande: Styrelsemöten och presidiemöten Samordningsförbundets styrelse har haft fem sammanträden och åtta presidiemöten under perioden. Beredningsgruppsmöten Beredningsgrupp GEVALIS, har haft fem sammanträden. Styrgruppsmöten Projekt GEVALIS Vuxna har haft sju styrgruppsmöten. Regionalt nätverk Finsam Förbundschefen är samordningsförbundets representant i nätverket, som omfattar samordningsförbunden i Västra Götaland. Nätverket har haft tre möten under perioden. Förbundschefen är även representerad i arbetsutskottet, revisionsutskottet och ESF-gruppen. Nationellt Nätverk för Samordningsförbund(NNS) Erik Kvarndal valdes in som ordinarie ledamot i styrelsen för två år på årsmötet den 18 april Förbundschefen deltar och leder en arbetsgrupp för frågor inom juridik och ekonomi. Konferensdeltagande Brunsbo Gästgiveri - Styrelsen hade gemensamt med beredningsgruppens ledamöter en planeringskonferens den 4 mars på temat Inför Konferensen var mycket uppskattad av både politiker och tjänstemän. Lumber & Karle Kvänum Lärandekonferens för GEVALIS Vuxna. Den 7-8 mars hölls en lärandekonferens för GEVALIS Vuxna. Förutom medarbetare och chefer från linjeorganisationerna deltog från styrelsen Erik Kvarndal, Jan-Erik Bengtsson, Stefan Westergren och Åsa Karlsson. FINSAM konferens i Skövde Årets FINSAM konferens hölls i Skövde den april. Samordningsförbunden i Skaraborg var värdar gemensamt med Nationella Rådet. Samordningsförbundet företräddes av Claes-Göran Borg, Erik Kvarndal, Jan-Erik Bengtsson, Stefan Westergren, Åsa Karlsson och förbundschefen. NNS konferens, Stockholm, augusti Erik Kvarndal och förbundschef deltog. NNS höstkonferens på Arlanda oktober Förbundschefen företrädde förbundet. Sida 7 av 14

8 EKONOMI Sekretariat ekonomiskt utfall Sekretariat 2013 Budget i kronor Utfall i kronor Overheadkostnader lokaler, telefon etc Personal m personalomkostnader för styrelse och personal Arvode styrelse Revision Konferenser och utbildning(styrelse, beredningsgrupp, personal) Totalt Sekretariat* *De administrativa kostnaderna för Samordningsförbundet uppgick till 17 procent av budgeterade medel. RESAM-teamen/Kartläggning Unga Vuxna ekonomiskt utfall RESAM teamen/kartläggning Unga Vuxna 2013 Budget i kronor 2013 Utfall i kronor Processtödjare/samordnare Kartläggning Unga Vuxna Övrigt Total summa Projekt GEVALIS Vuxna ekonomiskt utfall Projekt GEVALIS Vuxna 2013 Budget i kronor Utfall i kronor Rehabiliteringsinsatser Egna personalkostnader Konferenser/utbildning Övrigt Summa kostnader Finansiering ESF medel Kommunmedel Egen insats Arbetsförmedlingen Egen Insats SoF Västra Skaraborg Summa finansiering Sida 8 av 14

9 Utvärdering/Uppföljning ekonomiskt utfall Utvärdering/Uppföljning 2013 Budget i kronor Utfall i kronor Regional SUS och Info -resurs Utvärdering Totalt för Budget och Bidrag Budget och Bidrag i tkr för år 2013 Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen Kommunerna Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara Hälso- och sjukvårdsnämnden Överskott föregående år (2012) 931 Totalt Avvikelse Styrelsen kan också konstatera att det egna kapitalet har ökat från kronor till kronor. Emellertid skall sägas att för att förbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning gällande likviditet bör inte det egna kapitalet understiga 400 tkr och styrelsens ambition är att det egna kapitalet inte bör överstiga tio procent av årets budget. Nationella Rådet har gett under 2013 en nationell rekommendation för samordningsförbund om att det egna kapitalet inte bör överstiga 20 procent av årets budget. Samordningsförbundet uppfyller detta ekonomiska mål. Resultatdisposition Förslag till disposition av Samordningsförbundets Västra Skaraborg överskott: Ingående eget kapital Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att till ny räkning överförs: Summa kr kr kr kr Sida 9 av 14

10 Resultaträkning Belopp i kr Noter Perioden Perioden Verksamhetens intäkter Bidrag från huvudmännen Summa intäkter Verksamhetens kostnader Rehabiliteringsinsatser Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 10 av 14

11 Balansräkning TILLGÅNGAR Belopp i kr Noter Ingående balans Utgående balans Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i kr Noter Ingående balans Utgående balans Eget kapital Fritt eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 11 av 14

12 Kassaflödesanalys Belopp i kr Perioden Perioden Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Bokslutet och årsredovisningen är upprättade enligt den kommunala redovisningslagen i tillämpliga delar och god redovisningssed. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckningarna nedan. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet, om inget annat anges nedan. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Sida 12 av 14

13 Noter Not 1 Ränteintäkter Ränteintäkter Summa ränteintäkter Not 2 Kortfristiga fordringar ESF medel GEVALIS Vuxna Summa kortfristiga fordringar Not 3 Övriga Fordringar Skattekonto (löneskatt 2012) Mervärdesskatt kommunkonto Summa Övriga fordringar Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Hyra kv Malmgatan Summa kortfristiga fordringar Not 5 Kassa och bank Kassa Bank Summa Kassa och Bank Not 6 Leverantörskulder Leverantörskulder ESF GEVALIS Vuxna kv Enter Card Summa Leverantörskulder Not 7 Övriga skulder Personalens källskatt Sociala avgifter Särskild löneskatt Moms redovisningskonto Summa Övriga skulder Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Pensionskostnader Revision SUS Summa Upplupna kostnader Sida 13 av 14

14 IJnderskrifter Skara den lt t/) to 20L4 Olh-Karin Gunnarsson, vice trrdforande Försdkringskassan Skaraborg rgö Sida 14 av 14

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund E8 BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång Org.nr. 222000-2170 1 Innehållsförteckning 1 Förbundet... 3 1.1 Samordningsförbundets organisation

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer