HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010"

Transkript

1 33 UTMANINGaR HINDER och MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

2 2

3 Kapitel 1. Kapitel 2. Innehåll Förord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivning av projektet GräNSHINdERKatalog kapitel Kapitel 3. Kapitel 4. Näringslivets prioriterade problem Bosättning i Sverige och jobb i Danmark kan ge krångel med socialförsäkringen vid extrajobb hemma / Bosättning i Danmark och jobb i Sverige kan ge krångel med skatten vid extrajobb hemma / Ettårsgräns för dansk tjänstebil i Sverige ger stort krångel / Dyrt att tjäna in pension på båda sidor Sundet / Dyrt och delvis omöjligt att flytta pensionskapital / Företagen behöver personlig rådgivning / Dansk lösning om svensk tjänstebil har inte nått ut / Pension i grannlandet kan gå förlorad om den inte bevakas Regelverk ArBEtsmarknAD och A-kASSA Utbildningar/behörigheter/auktorisationer inte lika värda på båda sidor / Icke EUmedborgare har bara jobbchans på ena sidan / A-kassetillhörighet / Ingen tjänstledighet för politiskt uppdrag / Arbetslösa får ingen praktik på andra sidan gränsen / Svenska företag tar inte lärlingar från Danmark / Svenskar som går lärlingsutbildningar i Danmark får inga reserabatter / Sökanderesa till Danmark ersätts inte SocIAlförsäkring Föräldraledighet beräknas på olika sätt / Ingen rehabilitering hemma för gränsgångare Skatt Montörsregeln tillämpas inte i Danmark Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Övrigt Offentliga fonder kan inte agera över nationsgränsen Information Svårt för företag att jämföra skatter / Kulturella skillnader både berikar och försvårar integrationen / Oklart med a-kassan för svenska gränspendlare / Import av slaktdjur från Danmark hejdas av intygsregler / Inkomstförsäkringen stannar kvar när du byter land Marknaden Banköverföringar kostar tid och pengar / Utlandsporto fördyrar handel mellan länderna / Utlandstaxa för telefoni trots kort avstånd Övriga begränsningar Oolika valutor ger nackdelar och fördelar / Långsam handläggning av expertskatten / Tågförseningar orsakar stora kostnader / Höga transportkostnader över Sundet ger nackdelar / Studentmedarbetare finns bara i Danmark Tidigare erfarenheter från Öresundsregionen Medverkande 3

4 Förord En gemensam arbets marknad som skapar tillväxt En Öresundsregion med en gemen sam arbetsmarknad och fri rörlighet skapar tillväxt för både regionen och de två nationalstaterna. För att kunna uppnå detta krävs en gemensam förståelse och vilja att göra det lättare för regionens näringsliv och invånare. Den regionala utvecklingsstrategin ÖRUS, som har tagits fram av Öresundskomiteen i tätt samarbete mellan kommitténs medlemmar samt med andra relevanta aktörer i regionen, är ett fundament för att främja initiativ till att skapa en sammanhängande arbetsmarknad för både näringslivet och medborgarna. Enligt oecd:s rapport för region Hovedstaden från 2009 krävs ett större samarbete över Sundet för att Öresundsregionen ska fortsätta vara stark och konkurrenskraftig på den globala marknaden. För att förbättra villkoren för en gemensam arbetsmarknad i öresundsregionen efterlyste OECD också ett större engagemang på nationell nivå. Nu vill vi inte bara fokusera på hinder, utan också lyfta fram möjligheter, eftersom det är där den stora utmaningen ligger. Under föregående period har öresundskomiteen fokuserat på näringslivet i Öresundsregionen samt hur man kan förbättra villkoren för företagen och deras anställda. Detta har bland annat gjorts genom att bjuda in näringsliv och arbetsgivarorganisationer på båda sidor av Sundet till samtal. Tillsammans med de regionala myndigheterna har Öresundskomiteen tagit fram förslag till lösningar för att regionen ska utvecklas och skapa tillväxt, för Sverige och för Danmark. Viljan att lösa gränsöverskridande barriärer är stor i de nordiska länderna. nordiska ministerrådet har, genom de nordiska regeringarna, valt varsin representant till gränshinderforum - ett forum som arbetar med att finna gränsöverskridande lösningar. Vi är glada över Öresundskomiteens goda samarbete med Gränshinderforum. Tillsammans ar be - tar vi med att koordinera gränshinderarbetet. vi har en samsyn när det gäller utmaningar och förslag till lösningar. gränshinderforums nära kontakt med de två regeringarna har betytt mycket för utvecklingen och arbetet med att bryta ned gränshinder. Samarbetet med den svenska regeringen har också varit ett gott exempel på hur man tillsammans kan skapa konsensus och utveckla lösningar för näringsliv och medborgare i Öresundsregionen. Vi är övertygade om att vårt samarbete över de nationella gränserna, mellan regioner och nationer, kan fungera som förebild för andra europeiska gränsregioner. Jerker Swanstein, ordförande i öresundskomiteen Vibeke Storm Rasmussen, vice ordförande i Öresundskomiteen Halldór Asgrimsson, General sekreterare för nordiska ministerrådet 4

5 5

6 6

7 1

8 SAmmAnhållEn och varierad ArBEtSmArknAD Detta kapitel är ett särtryck från den regionala utvecklingsstrategin för Öresundsregionen, Ørus, sidorna För öresundsregionens framtida utveckling är det avgörande att ha en väl fungerande gemensam arbets- och bostadsmarknad som är öppen och attraktiv för både de som är bosatta och de som flyttar till regionen. med en väl utvecklad infrastruktur har medborgarna redan idag möjlighet att välja var man vill bo och arbeta i öresundsregionen. landskrona är ett exempel på en stad där 550 personer pendlar till den danska sidan trots att staden inte ligger i brons omedelbara närhet. totalt pendlar ca personer. Behovet av rätt utbildad och högutbildad arbetskraft är stort inom olika framtidsbranscher. men det är också viktigt att kunna tillgodose behovet av arbetskraft inom serviceyrken både inom den offentliga och privata sektorn. Framtiden innebär att allt färre ska försörja allt fler om vi inte klarar att få fler personer i arbete inom öresundsregionen. Det kan ske genom höjd förvärvsfrekvens och ökad invandring av personer i arbetsför ålder. regionens stora mångfald beträffande boende, skolor, kultur och natur bör underlätta rekryteringen av arbetskraft till öresundsregionen jämfört med en mindre arbetskraftsregion. För att klara detta krävs dock en betydande samordning av insatser från olika aktörer i öresundsregionen Den stora frågan är hur öresundsregionens arbetsmarknad kommer att utvecklas i ett längre tidsperspektiv. Befolkningsprognoser kombinerade med rimliga antaganden om sysselsättningsnivåer och arbetsproduktivitet ger följande bild. Det ska tilläggas att hänsyn inte tagits till pendlingens påverkan eller proaktiva insatser för att möta problemen. Den bild som framtonar visar den övergripande utmaning som regionen står inför på den framtida arbetsmarknaden. gjorda analyser visar att om öresundsregionen ska klara samma ekonomiska tillväxt som under de föregående åren, kan regionen komma att stå i en situation av betydande arbetskraftsbrist i framtiden. hur stor arbetskraftsbristen blir kräver dock fördjupade analyser. Bristen kan riskera att skapa en ökad konkurrens om befolkningsutvecklingen fördelad på åldersgrupper under perioden i östdanmark och skåne pendling från skåne till Danmark östdanmark under 19 eller över 65 år Arbetskommun för pendlare från Skåne östdanmark år skåne under 19 eller över 65 år skåne år källa: Danmarks Statistik och region Skåne källa: örestat karta: region Skåne Boendekommun för pendlare från Skåne

9 arbetskraften mellan Skåne och Själland och skapa flaskhalsar inom olika näringar, branscher och yrken. För att möta det framtida arbetskraftsbehovet i öresundsregionen måste man betrakta öresundsregionen som en gemensam arbetsmarknad vilket gäller både den inomregionala som den internationella rekryteringen av arbetskraft. Bilden av det samlade arbetskraftsbehovet i öresundsregionen visar på att de största bristyrkena är ungefär desamma på båda sidor Sundet. Både på Själland och i Skåne kommer det framför allt att finnas behov av utbildade inom sjuk- och hälsovården, övriga omvårdnadsområden och inom utbildningsområdet. Inom detta område finns det ett stort behov av att attrahera specialister och forskare, då det i framtiden kommer att råda stor brist på dessa kompetenser i öresundsregionen. vad det gäller universitets- och högskoleutbildade kommer efterfrågan i Skåne att gälla läkare, tandläkare och vissa andra utbildningsgrupper inom vård och omsorg. Det gäller även förskollärare, civilingenjörer och högskoleingenjörer. På den danska sidan finns bristyrkena inom hälso- och sjukvård, lärare (folkeskolen), vård och omsorg samt bygg- och anläggning. vi måste överhuvudtaget titta på hur förutsättningarna för att jobba och bo är i bombay, new york, london, Düsseldorf, för det är dem vi konkurrerar med. Stephan müchler, vd Sydsvenska industri- och handelskammaren För att möta den kommande arbetskraftsbristen på båda sidor av Sundet är det viktigt att man från nationell, regional och kommunal nivå arbetar utifrån ett öresundsregionalt perspektiv i syfte att skapa en gemensam arbetsmarknad med fri rörlighet för arbetskraften och där företagen kan använda hela regionen som en sammanhållen marknad. Det kräver bland annat bättre information från myndigheter och att nedbryta barriärer av regelverk och utbildningar. validering av svenska och danska utbildningar är idag ett problem, när olika arbetsgivare ska jämföra ansökningar inför anställningar. Exempelvis har social- og sundhedsassistent blivit ett legitimationsyrke i Danmark. legitimationskraven är skräddarsydda efter den danska utbildningen, vilket gör att de flesta svenska undersköterskor inte längre kan få anställning som social- og sundhedsassistent. Det är besvärande med tanke på att vi idag har stort överskott på sådan arbetskraft i Sverige och motsvarande brist i Danmark. Problemet finns också inom andra yrkesområden som till exempel inom byggsektorn. Det är en prioriterad uppgift att utveckla den gränsregionala arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken och att utveckla analys- och prognosinstrument för att göra det möjligt att bättre kunna förutse arbetsmarknadens framtida behov av arbetskraft och kompetens. man måste även vara uppmärksam på den globala konkurrensen om arbetskraften. Den kommer troligen att skärpas i framtiden och därmed riskera att förvärra situationen. Pressen på arbetsmarknaden kan dock minska genom lägre ekonomisk aktivitet (lågkonjunktur), ökad inflyttning/invandring, höjd förvärvsfrekvens och ökad arbetsproduktivitet. men oberoende av detta är det uppenbart att något måste göras redan nu. 9

10 utmaningar De beskrivna utvecklingstendenserna ställer regionens arbetskraftsförsörjning inför betydande utmaningar, som sammanfattas i följande punkter: De formella och institutionella hinder och barriärer som försvårar för arbetstagare att bo och arbeta på olika sidor av öresund, liksom för företagare att anställa personer från andra sidan, måste så långt möjligt tas bort eller minska i betydelse. Det krävs en förstärkt och vidareutvecklad informationsservice till medborgare och företag som ska säkra synligheten för möjligheter till arbete och arbetsmarknad, ge en överblick över ramar och regler, samt understödja en ökad och effektivare samordning av olika resurser. Det krävs en betydande tvärgående samordning av olika aktörers insatser både centralt, regionalt och lokalt på båda sidor öresund för att säkerställa arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i öresundsregionen, bland annat genom att utveckla samarbete kring yrkesutbildningar. Detta gäller både i förhållande till den offentliga sektorn, exempelvis vårdsektorn, som den privata som ska säkra tillväxt och arbetsplatser inom framtida näringar i regionen, exempelvis inom miljöteknik, bioteknik och It. Det måste vara möjligt att utan formella hinder ge tillträde för personer med olika utbildningar, yrkeskompetenser och praktik till regionens alla arbetsplatser oberoende av om färdigheterna förvärvats i Sverige eller Danmark. Det måste lyckas att ta tillvara den betydande resurs som arbetskraften med utländsk bakgrund utgör, inte minst de unga. Detta gäller även personer med utländsk utbildning och arbetslivserfarenhet. Det måste göras särskilda ansträngningar att attrahera arbetskraft från andra delar av världen. Detta gäller främst specialister och forskare inom de gemensamma tillväxt- och styrkeområdena medborgarna på båda sidor av Sundet ska uppfatta öresundsregionen som en gemensam arbetsmarknad. gränshinder som begränsar den fria rörligheten i regionen kan också begränsa den fria rörligheten i andra nordiska och europeiska gränsregioner. Eftersom en tredjedel av Europas befolkning lever i gränsregioner, och därmed påverkas av två staters olika regelverk, är det viktigt att gränshinderarbetet koordineras på regional, nordisk och europeisk nivå. antal pendlingar över öresund Antal pendlare Tågpendlare Bilpendlare Färjor Pendlare med flygbåt källa: tendens Øresund 2010, som bygger på siffror från Øresundsbron, DSB och örestat Fotnot: Øresundsbrons beräkningar 10

11 StrAtEgISkA InSAtSEr En integrerad arbetsmarknad som erbjuder många olika typer av jobb, är en strategisk förutsättning för att öresundsregionen ska fortsätta att utvecklas i positiv riktning. Det är även en viktig förutsättning för befolkningens välfärd och företagens tillväxt. För att möta utmaningarna på arbetsmarknaden krävs strategiska insatser där många olika parter i regionen samverkar: öresundskomiteen ska tillsammans med regionala och kommunala aktörer fortsätta att i dialog med de två staterna, nordiska ministerådet/gränshinderforum verka för att kvarstående gränshinder så långt möjligt tas bort genom: 1. öresunddirekt, den gemensamma informationsservicen på båda sidor av Sundet, ska vidareutvecklas. tjänsten ska säkra överblicken över möjligheter, ramar och regler samt vara behjälplig för företag och arbetssökande i öresundsregionen. Servicen ska tillhandahållas i samarbete med regioner, kommuner och berörda statliga myndigheter. 2. Att få anpassat skattesystem, socialförsäkringssystem och A-kassesystem så att arbete och boende på olika sidor av öresund underlättas. 3. Att skapa ett system som gör det möjligt för motsvarande yrkesgrupper med utbildning/kompetens/examen från Sverige respektive Danmark att arbeta i hela regionen. Det er en fordel, hvis vi får vidensdeling og best practice for anerkendelser af uddannelser og merit over sundet Susanne korsgaard, direktør for hr og intern administration, Ferring Pharmaceuticals A/S i Ørestad Det är behov av att en diskussion förs om den långsiktiga arbetskraftsförsörjningen i regionen med företrädare för statliga myndigheter, regionerna, kommunerna, arbetsgivareorganisationer, arbetstagarorganisationer och beskæftigelsesregion hovedstaden och sjælland samt arbetsförmedlingen i skåne. initiativet ska ske utifrån det existerande projektet job og kompetencer i Øresundsregionen. Detta kan till exempel ske genom: 1. Att närmare undersöka matchningen mellan utbildning och utbudet av arbetskraft, genom att utveckla ett gemensamt analys och prognosverktyg. 2. Att finna effektivare metoder för regioninvånare med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden i öresundsregionen. 3. Att finna effektivare metoder för att behålla och attrahera kvalificerad arbetskraft från utlandet. 4. Att förbättra statistiken och utveckla metoder för att bättre bedöma framtida efterfrågan och utbud av arbetskraft. 5. Att skapa en mångsidig bostadsmarknad med olika typer av boende- och upplåtelseformer. 11

12 12

13 2

14 2. ØRESUNdsmodELLEN beskrivning av projektet I denna rapport har Öresunds kom i - teen på uppdrag av Nordiska ministerrådet satt fokus på möjligheter och gränshinder för näringslivet i Öresundsregionen. Arbetet har utgått från den regionala utvecklingsstrategin för Öresundsregionen, ØRUS, om en gemensam arbetsmarknad för näringslivet och medborgarna och dess utmaningar och strategiska insatser under temat en sammanhållen och varierad arbetsmarknad, samt EU:s regler om den fria rörligheten. Även OECD s rapport från 2009 om Köpenhamn och huvudstadsregionen har varit vägledande. I rapporten efterlyses ett samarbete över Sundet i syfte att hantera den globala konkurrensen. Bland annat påpekas betydelsen av samarbete på nationell nivå för att nå förenklingar på arbetsmarknaden, vilket på sikt är en förutsättning för att skapa en gemensam arbetsmarknad i Öresundsregionen. Öresundskomiteen har under åtta rundabordssamtal och ett antal intervjuer med näringslivet, arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och privata rådgivningsbyråer diskuterat och identifierat vilka gränshinder som påverkar näringslivet i öresundsregionen. Därefter har de involverade parterna fått prioritera vilka hinder de anser vara de viktigaste att lösa. Under förarbetet har öresundskomiteens gränshinderarbetsgrupp, bestående av lokala myndigheter från båda sidor Sundet, inventerat de 50 gränshinder som Öresundskomiteen tillsammans med region Skåne lyfte fram Under detta arbete har även nordiska ministerrådets gränshinderdatabas in venterats för att identifiera relevanta gränshinder för näringslivet. rapporten är riktad till: Näringslivet i regionen Politiker och beslutsfattare på såväl lokal, regional som nationell nivå Media på båda sidor Sundet Syftet med rapporten är att öka integrationen för näringslivet i Öresundsregionen genom att utveckla samarbete mellan företagen, arbetsmarknadens parter i regionen samt mellan myndigheter och politiker på regional och nationell nivå. Genom dessa samarbeten ska tillgängligheten till kunskap och information för näringslivet i Öresundsregionen öka. få en gemensam bild av vilka behov som finns för näringslivet i Öresundsregionen på både lokal och nationell nivå. utifrån denna bild skapa förbättringar som öresundsregionens näringsliv efterfrågar. etablera en arbetsprocess mellan det lokala och det regionala näringslivet, politiken och myndigheter för att tillsammans driva gränshinderfrågor till den nationella nivån. etablera ett tätare samarbete mellan öresundskomiteens gränshinderarbetsgrupp, informationstjänsten Øresunddirekt och Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerak etablera ett tätare samarbete mellan öresundskomiteen, gränshinderforum och regeringarna för att tillsammans lösa gränshinder för såväl näringsliv som medborgare. betrakta detta arbete som ett startskott för en fortsatt process i syfte att främja tillväxten för Öresundsregionen och därmed tillväxten för nationalstaterna Sverige och Danmark. 14

15 Bild 1: definition av gränshinder Upplevt gränshinder Regelverk Information Marknaden Övriga begränsningar Modell: Perspektivet utgår från två nationers näringslivs uppfattningar av gränshinder, samt utifrån tre områden: Rrekrytering av medarbetare från den andra sidan Sundet Etablering av företag på den andra sidan Sundet Försäljning av varor och tjänster på den andra sidan Sundet DefinITIon av gränshinder Under arbetet med att identifiera gränshinder har en arbetsmodell utvecklats: Se bild 1. De identifierade gränshindren ägs och bör lösas på olika nivåer: Regelverk Gränshinder uppstår när två länders lagstiftning inte tar hänsyn till gränsregionala förhållanden. Därmed hämmas utvecklingen av en gemensam marknad och i förlängningen tillväxten i öresundsregionen. Dessa problem kan lösas av politiken genom lagändringar och överenskommelser eller av myndigheter genom avtal. Information I vissa fall kan ett sakförhållande upplevas som ett gränshinder trots att det egentligen handlar om ett informationsproblem. genom brist på korrekt information från dem som äger frågan uppstår problem för näringslivet då de saknar rätt information och kunskap att agera och fatta beslut utifrån. Osäkerheten i hur man ska agera skapar hinder. marknaden Gränshinder kan lösas av marknaden själv utan att regelverken behöver förändras. Detta sker genom utveckling av nya tjänster och produkter anpassade för gränsregionen. ÖvrigA BEgränsningar Det finns problem som inte är att hänföra till gränshinder men utgör begränsningar av integrationen. Till exempel kan tågförseningar vara ett hinder, men bör ej betraktas som ett specifikt gränshinder då de även förekommer inom ett och samma lands gränser. Så har gränshindren kartlagts För att identifiera vilka gränshinder näringslivet upplever valde Öresundskomiteen att kartlägga på flera olika sätt och i olika fora. GränshinderarBEtsgrUPP Öresundskomiteen bildade en arbetsgrupp med representanter från de danska och svenska myndigheterna på regional nivå, med särskilda kunskaper om gränshinderarbete. Arbetsgruppen bestod av lokala experter från båda sidor Sundet inom skatt, socialförsäkring och arbetsmarknad samt från Nordiska ministerrådet. BruttolISta utifrån de befintliga gränshindren Arbetsgruppens uppdrag var under kartläggningsfasen att skapa en ny bruttolista av gränshinder för näringslivet utifrån befintliga identifierade gränshinder, från bland annat öresundskomiteens och Region Skånes gränshinderslista samt Nordiska ministerrådets gränshinderdatabas. Under denna inventeringsfas delade arbetsgruppen upp gränshindren utifrån regelverk, informationsproblem, marknad och övriga begränsningar. Dessutom identifierades ett antal lösta gränshinder. Arbetsgruppen diskuterade och identifierade också vilka initiativ som tagits för att hjälpa näringslivet i Öresundsregionen. Företagsnätverk Öresundskomiteen bildade ett företagsnätverk, som deltog i intervjuer och rundabordssamtal. Företagsnätverket spelade en stor roll i identifieringen och prioriteringen av gränshinder. rundabordssamtal Öresundskomiteen arrangerade 15

16 ØRESUNdsmodELLEN Arbetsprocess för en gemensam arbetsmarknad Ändrat regelverk Nordiska ministerrådet Gränshinderforum Nationella politiker (SE + DK) Arbetsgrupp Gränshinderdatabasen Näringsliv Marknaden Öresundskomiteen Regionala myndigheter Øresunddirekt Myndigheter Medborgare åtta rundabordssamtal med svenska och danska företag, rådgivningsbyråer, a-kassor och fackföreningar för att identifiera och prioritera de gränshinder de upplevde som störst. Sex av samtalen inriktades på tre områden rekrytering, etablering och marknad. Varje samtal hölls med fokus på ett av tre områden. Samtalen hölls parallellt på båda sidor Sundet, med danska respektive svenska deltagare. Dessa tre områden är de gränshinderarbetsgruppen ser som de vanligaste och viktigaste för näringslivet då man vill korsa en nationsgräns. Det är också dessa områden som informationsportalen oresunddirektbusiness.com ar betar med då den hjälper näringslivet över Sundet. De två övriga samtalen var inte koncentrerade på ämnesområde, utan riktade sig till privata rådgivningsbyråer, banker, fackföreningar och a-kassor på båda sidor Sundet, som generellt diskuterade gränshinder. Under rundabordssamtalen har deltagarna identifierat och prioriterat vilka gränshinder de anser vara viktigast att lösa. Gränshinderarbetsgruppen har sedan sammanställt detta till en gemensam lista. IntervJUEr För att få våra identifierade gränshinder bekräftade samt eventuellt finna ytterligare gjordes även intervjuer med företag i Öresundsregionen. InSAmling av statistik För att korrekt beskriva ett gränshinder är det viktigt att skapa en gemensam bild av hur regionen ser ut, hur många som påverkas av de regler som gäller idag samt hur många som bedöms påverkas i framtiden. Insamling av statistik har gjorts via Øresundsbron, undersökningar kring specifika gränshinder, tendensøresund, Öre sundsregionens statistik och faktaportal samt Statnord, den nordiska gränsregionala statistikdatabasen. TendensØresund Statnord StUDIEBESök Öresundskomiteen har gjort studiebesök i tre olika gränsregioner. Lille-Kortrijk-Tournai, morokulien och Bohuslän-Östfold besöktes i syfte att se hur andra arbetar med näringslivsfrågorna och gränshinder. Øresundsmodellen Arbetsprocess för en gemensam arbetsmarknad IdentIFIEring och prioritering av gränshinder Under rundabordssamtalen har medlemmar i gränshinderarbetsgruppen samt gränshinderforums danska och svenska representanter deltagit. Genom ett tätt samarbete med Gränshinderforum ökar möjligheten till samsyn vad gäller Öresundsregionens behov, vilket innebär gemensamma lösningar samt koordinering av arbetet i hur frågorna kan lyftas till nationell nivå. GränshinderarBEtsgrUPPEn Gränshinderarbetsgruppen består av lokala experter från båda sidor Sundet inom frågor som rör skatt, socialförsäkring och arbetsmarknad, ur ett gränsregionalt perspektiv. gruppen har utvecklat lösningsförslag för de åtta prioriterade gränshindren. Förslagen om socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder för olika arbetsgivare har godkänts av Öresundskomiteens verkställande utskott, för att därefter lyftas via Gränshinderforum och andra kanaler. 16

17 Befolkning Befolkning 3,7 miljoner fördelade på 2,5 miljoner på den danska sidan och 1,2 miljoner på den svenska. Prognos: 4 miljoner år Andelen äldre ökar i hela Öresundsregionen, med den största ökningen på den danska sidan. Det betyder att näringslivet på båda sidor Öresund kommer att ha behov av arbetskraft. Pendling Idag pendlar drygt personer dagligen över Sundet. Sedan Öresundsbron öppnade år 2000 har pendlingen ökat med 600%. Prognos: Pendlingen beräknas öka till personer År 2009 var 97 % av dem som pendlar bor i Sverige och arbetar i Danmark. 37 % av dessa är danskar, 40 % är svenskar. Övriga är födda utanför Sverige och Danmark. Totalt har danskar flyttat till Sverige sedan Öresundsbron öppnades. Idag bor det totalt danskar på den skånska sidan, av dem drygt i Malmö. De flesta öresundspendlarna från Skåne arbetar inom den danska tjänstesektorn. 78 % av alla pendlare från den svenska sidan är anställda inom den privata sektorn, motsvarande siffra för pendling från den danska sidan är 70 %. De flesta som pendlar över Sundet är mellan 16 och 24 år. 8 % av Malmös ungdomar i åldern år har arbete i Danmark. Källa: TendensØresund 2010, HH prognose HH Øresundsbron Øresundsbron prognose Källa: Öresundsbron 17

18 FörankringSProcESS Av färdiga lösningsförslag För att lösningsförslagen ska få en så bred uppbackning som möjligt av näringslivet i öresundsregionen är det viktigt att företag, arbetsgivarorganisationer, a-kassor och fack från båda sidor Sundet ställer sig bakom förslagen. De som deltog under utvecklingsarbetet har därför haft möjlighet att ta del av Öresundskomiteens utkast över de identifierade och prioriterade gränshindren innan de sänts till tryck. Rapporten ska ge röst åt näringslivets behov. Med de företag och organisationer som ställer sig bakom förslagen har öresundsregionens näringsliv möjlighet att lyfta dessa förslag till politiker och myndigheter på nationell nivå. KoPPling regional och nationell nivå en form av närdemokrati över nationsgränserna Det prioriterade gränshindret med förankrat förslag till lösning lyfts till politiken på nationell nivå via Gränshinderforum, öresundskomiteen eller andra regionala aktörer. om politikerna på nationell nivå anser att frågan påverkar den öresundsregionala utvecklingsstrategin om en gemensam arbetsmarknad och den fria rörligheten samt är av betydelse för regionens och nationens tillväxt, bör de utifrån lösningsförslaget tillsätta en arbetsgrupp som utreder och bearbetar förslaget. Resultatet av detta arbete kan leda till en förändring i regelverket eller till avtal på myndighetsnivå över nationsgränserna. I arbetsgruppen bör det även finnas en adjungerad deltagare från gränsregionen med särskilda kunskaper om gränshindret och gränsregionen. Denna person kan fungera som bollplank till utredarna. Innan beslut fattas av regeringarna bör även den färdiga lösningen kvalitetssäkras i regionen genom att man låter berörda grupper ge en form av feedback. återkopplingen från det regionala till det nationella och åter till det regionala innan beslut fattas på nationell nivå, kan ses som en form av närdemokrati där en samsyn nås i hela processkedjan. Denna form av arbete bör permanentas i det gränsregionala gränshinderssam arbetet, mellan Öresundsregionen, gränshinderforum och de båda nationalstaterna och ses som en förebild i Norden och Europa för hur man bedriver gränshindersarbete. Arbetet fortsätter och utvecklas För att få kontinuitet i gränshinderarbetet bör denna Øresundsmodell permanentas och vidareutvecklas. Möjligheter genom gränshinders-, informations- och projektlösningar Öresundskomiteens arbetsgrupp med representanter från myndigheter på båda sidor Sundet kvarstår och utvecklas till att både arbeta med gränshinder och bidra till utveckling av information till Øresunddirekts informationskontor och hemsida. Arbetsgruppen ska även fungera i ett tätt samarbete med Interreg IV då det gäller utveckling av interregprojekt inom arbetsmarknadsområdet. ØrESUnDDIrekt Den sammanställda gränshinderlistan blir en viktig faktor i utvecklingen av information till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. För ett effektivt gränshinder- och informationsarbete kommer öresundskomiteen och Øresunddirekt att samarbeta vad gäller att utveckla en gemensam myndighetsarbetsgrupp och nätverksgrupper. Interreg IV A-ÖrESUndkAttegat-Skagerrak Genom ett tätt samarbete med Interreg IV A Öresund-Kattegat- Skagerrak ges det möjlighet för relevanta organisationer och myndigheter att utveckla integrationsskapande projekt och studier inom arbetsmarknadsområdet över Sundet. Interreg IV är ett verktyg för att hantera flera av de utmaningar som gränshinder på arbetsmarknaden innebär. genom Interreg kan myndigheter och organisationer få stöd från EU för att utveckla gränsregionala projekt som bryter barriärer och skapar konkreta lösningar som underlättar kontakter över gränsen mellan människor, företag och organisationer. BilDAnDE Av en arbetsmarknadsdelegation Öresundskomiteen arbetar vidare utifrån Øresundsmodellen då det gäller att förbättra möjligheterna för medborgare och näringslivet i Öresundsregionen. För att säkra att fokus och samsyn finns mellan regionen och nationalstaterna vad gäller arbetsmarknadsfrågorna bör man undersöka möjligheten att bilda en arbetsmarknadsdelegation. Det är viktigt att engagera politiker inte bara från Öresundskomiteen utan också från Folketinget och Riksdagen direkt i arbetet, det samma gäller representanter från de båda regeringarna. Utöver det bör det ingå representanter från svenska och danska arbetsgivarorganisationer och fackföreningar samt representanter från relevanta myndigheter. Delegationen bör bestå av politiker som är medlemmar i Öresundskomiteen, svenska och danska. Folke tingspolitiker med tillhörighet i regionen, en ur ett regeringsparti och en i opposition bör ingå, och likadant från den svenska sidan, med två svenska riksdagspolitiker med tillhörighet i regionen. Med denna grupp öppnas möjligheter för regionen att, via folketingsoch riksdagsrepresentanter, mera aktivt driva öresundsregionala arbetsmarknadsfrågor. öresundskomiteen utvecklar förslag till lösningar tillsammans med de lokala myndigheterna och näringslivet i regionen. Dessa lösningar drivs sedan via öresundskomiteens egna kanaler, regionens näringsliv, Gräns hinderforum samt representanter på nationell nivå. 18

19 SysselsäTTningen 2007 fanns det 1,83 miljoner personer sysselsatta i Öresundsregionen. Utöver dessa tillkommer gränspendlare, som ej finns med i den nationella statistiken. Näringslivsstrukturen Öresundsregionen genomgår, liksom övriga västvärlden, en strukturomvandling som innebär att andelen sysselsatta inom den privata tjänstesektorn ökar, medan andelen sysselsatta inom tillverkningsindustri och lantbruk minskar. Det råder stora skillnader mellan sektorer inom Öresundsregionen. I Region Hovedstaden svarade år 2007 tillverkningsindustrin (inklusive byggbranschen) för cirka 15 procent av den samlade sysselsättningen vilket kan jämföras med region Själland och Skåne där tillverkningsindustrin svarade för 22 respektive 23 procent av sysselsättningen. Region hovedstaden domineras istället av en mycket stor andel sysselsatta i den privata tjänstesektorn, 48 procent. I Region Själland och i Skåne svarar den privata tjänstesektorn för 36 respektive 37 procent av sysselsättningen. SvenskägDA ArBEtSStällen på danska SIDAn Sverige är det enskilt största ägarlandet i Danmark mätt som andel anställda i utlandsägda arbetsställen med Sverige som ursprungsland (koncernmoder). År 2007 var nästan 29 procent av de anställda vid utlandsägda arbetsställen i den danska delen av öresundsregionen verksamma i svenskägda arbetsställen. DanskägDA ArBEtSStällen på svenska SIDAn Före öppnandet av öresundsbron fanns det drygt 200 danskägda arbetsställen i Skåne. År 2008 var det närmare 700, som har cirka personer anställda. BNP Öresundsregionen svarar för cirka 26 procent av Danmarks och Sveriges samlade bruttonationalprodukt. Källa: TendensØresund

20 20

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 33 UTMANINGaR HINDER och MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. Innehåll Förord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivning av projektet

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

EN SAMMANHÅLLEN OCH VARIERAD ARBETSMARKNAD PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND

EN SAMMANHÅLLEN OCH VARIERAD ARBETSMARKNAD PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND 62 PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND Utvecklingen av pendlingsströmmen över Öresund har framför allt ägt rum mellan Sydvästskåne och den danska delen av Öresundsregionen. Medan pendlingen från Sydvästskåne till

Läs mer

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg)

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) De 45 000 personerna som arbetspendlar i de nordiska gränsregionerna tas inte med i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Detta motsvarar

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Bakgrund Den 1 januari 1958 trädde avtalet om den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) Romfördraget ikraft. Genom detta avtal åtog sig dåvarande

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIV OCH BARRIÄRER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIV OCH BARRIÄRER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIV OCH BARRIÄRER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Innehåll Sammanfattning av Öresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om integrationen

Läs mer

Förändringar i pendlingen över Öresund

Förändringar i pendlingen över Öresund EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING OKTOBER 212 Förändringar i pendlingen över Öresund Arbetspendlingen över Öresund har minskat något de senaste åren men är ändå dubbelt så stor jämfört med

Läs mer

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Daniel.P.Svard@skane.se Vad är Örestat? Samarbete sedan 2000 Öresundsdatabasen, unik data 75 % Region Skåne, 25 % Danmarks Statistik

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas Utskrivet:

Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas  Utskrivet: Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas http://www.norden.org/granshinder Utskrivet: 2016-12-19 2 OM GRÄNSHINDERDATABASEN Om denna utskrift Detta är en utskrift från Nordiska ministerrådets

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Annelie Westman & Jakob Larsson Sverige www.psfu.se (PSFU) Uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Överväga

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader i Sverige

Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader i Sverige Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader i Sverige Globalisering innefattar en rad utvecklingsprocesser som påverkar världens länder och utvecklingen inom länder. Ökad rörlighet över nationsgränserna

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Rapport Sida: 1 av 6 Dnr. Af-2014/139813 Datum: 2014-03-21 Region Skåne Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Arbetsförmedlingen har tagit del av Regions Skånes

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley Ny kompetens för nya arbetstillfällen Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv Dieselverkstaden den 29 november 2010 Karin Alm Chearnley Befolkningstillväxt 2009-2025, totalt Befolkningstillväxt

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Samarbetspartner & projektägare

Samarbetspartner & projektägare Game Set Matchning Samarbetspartner & projektägare Båstads Turism och Näringsliv Båstads kommun Arbetsförmedlingen Bakgrund faktiska behov Företag på Bjäre uttryckt att de uppfattar brist på arbetskraft

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Deltagare: se bilaga 1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Vibeke Storm Rasmussen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till Region

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 med särskilt fokus på Skåne Nordost Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Skåne Nordost Kristianstad, 8 november 2012 Figur 1.

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Vigtigt at vide. F o r å r. 1 1 e t...når du begynder at arbejde i Sverige

Vigtigt at vide. F o r å r. 1 1 e t...når du begynder at arbejde i Sverige Vigtigt at vide F o r å r 2 0 1 1 e t...når du begynder at arbejde i Sverige Några råd till Dig som bor i Danmark och arbetar i Sverige: Du kontaktar Skatteverket via www.skatteverket.se här finner du

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen Företagens framtida rekryteringsbehov i En analys av företagens uppskattade behov av arbetskraft till våren 2011, i Östdanmark och Skåne. 16. september 2010 3 1. Resume Rapporten analyserar det framtida

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Vem kan rädda den svenska välfärden?

Vem kan rädda den svenska välfärden? Fokus på arbetsmarknad och utbildning Den svenska välfärden Vem kan rädda den svenska välfärden? Johan Jönsson 7 Kan vi bevara den svenska välfärden? Hur ska det i så fall gå till? Alla vet vi att välfärd

Läs mer

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen t 1(6) Photo: News Øresund - Johan Wessman News Øresun Övriga inkomsttagare Svag ekonomisk utveckling i Öresundsregionen Våren 2014 publiceras i Öresundsdatabasen uppdaterad regionalekonomisk statistik

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna; SFS 2004:639 Utkom från trycket den 30 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10

Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet. Pia Kinhult. Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Utvecklingen av det Sydsvenska näringslivet Pia Kinhult Hjärntrustens frukostseminarium 28/10 Skånes andel av Sveriges BNP ligger stabilt runt 12 procent för perioden 1980-2005 1985 1987 1989 1991 1993

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Jobba i Danmark. Øresunddirekt visar vägen till den danska arbetsmarknaden

Jobba i Danmark. Øresunddirekt visar vägen till den danska arbetsmarknaden Jobba i Danmark Øresunddirekt visar vägen till den danska arbetsmarknaden 1 VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV NYA MÖJLIGHETER Funderar du på att söka arbete i Danmark? Eller har du redan hittat drömjobbet på

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet Validering med värde SNS 3/9 2015 Elin Landell, särskild utredare Ett övergripande utredningsuppdrag Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler att få sin kompetens validerad effektivare

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer