VVS & Kylteknik I Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS & Kylteknik I Eskilstuna"

Transkript

1 VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning omklädningsrum A Bygglovshandling yttre arbeten Ingående i Byggnadstekniskt säkerhetsprogram E64-BS 100 Plan 1 Byggnadsteknisk Säkerhet E64-BS 200 Plan 2 Byggnadsteknisk Säkerhet E64-BS 300 Plan 3 Byggnadsteknisk Säkerhet E64-BS 400 Plan 4 Byggnadsteknisk Säkerhet Postadress Org nr VVS & Kylteknik AB Besöksadress Telefon Fax Säte: Munktellstorget 2 Munktellstorget Eskilstuna Eskilstuna Eskilstuna

2

3 Garage Plank förlängs Förlängd carport Bef. plank rivs Bef. plank förlängs Förlängd carport Nytt plank Skjutgrind Containerplats Skjutgrind Nytt plank In- och utfart PLANUTSNITT SITUATIONSPLAN 1:500 Gångdörr Skjutgrind Containerport FASAD MOT TEGNERVÄGEN BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM BYGGLOVHANDLING drottninggatan 32 tel norrköping fax FASAD MOT KUNGSGATAN Förlängt plank SKALA 1: METER UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE - DATUM KV HJORTEN ALF ANSVARIG ALF S KOMMUN PLAN, FASADER, SITUATIONSPLAN ALF SKALA NUMMER BET A1-1:100, 1:500 A3-1:200, 1:1000 A

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV HJORTEN 1, TEKNISK BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Västerås Thord Hammarsten Byggprojekt AB Projekterings-, Projekt- och Byggledning Solviksvägen Västerås

17 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 2 Denna beskrivning ansluter till AMA 11 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Beställarens krav och intentioner Som underlag för färdigprojektering och utförande gäller vid varje tillfälle gällande lagar, förordningar, bestämmelser, föreskrifter och normer. Projekteringen och utförande skall ske med beaktande av dessa publikationer som ett uttryck för lägsta acceptabla kvalité för entreprenaden och gälla i tillämpliga delar. Denna beskrivning är utformad som en rambeskrivning och får ej anses som fullständig. I förekommande fall hänvisas till bifogade ritningar, detaljer och bilagor. Handlingarna utgör tillsammans med normer och föreskrifter krav på den standard som beställaren avser att uppnå. Utöver vad som anges i texter och på ritningar skall anbudsgivaren genom besök på platsen bilda sig en uppfattning om befintliga förhållanden. Där material och utförande ej särskilt angivits ansvarar entreprenören för att material och utförande blir av samma kvalitet som entreprenaden i övrigt. Toleranser För byggplatstoleranser gäller HusAMA 11 i tillämpliga delar som minimikrav. Miljö Miljövänligt, återvinningsbart material skall användas. Utformning av konstruktioner, val av material och system samt planering och genomförande skall redovisas. Demontering och rivning Demontering skall utföras som selektiv demontering d v s rivningsmassor skall sorteras och det skall ske med miljöhänsyn. Miljöfarligt avfall skall källsorteras. Rivningens omfattning framgår vid jämförelse av nuläge och A-ritningar. Åtgärder för att undvika damm- och fuktskador skall alltid utföras innan demonterings- och rivningsarbetena påbörjas. Alla erforderliga demonterings- rivnings- och håltagningsarbeten för entreprenadens färdigställande i enlighet med samtliga entreprenadhandlingar ingår att utföras utan att här vara i detalj beskrivna. Erforderliga rivnings-, bilnings- och efterlagningsarbeten av byggnadsdelar för att respektive entreprenör skall kunna utföra sin rivning ingår i byggentreprenaden. Rivningen omfattar även sådana delar, som bygg- och installationsmässigt kan vara kvar, men ej har någon funktion efter ombyggnaden.

18 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 3 Om nivåskillnader uppträder i golv och tak efter rivning skall åtgärder vidtas så att toleranskravet uppfylls. Om inte annat sägs i handlingarna eller utmärkning skett på plats tillfaller allt rivningsmaterial entreprenören och bortforslas av denne. Entreprenören skall på plats orientera sig om eventuell förekomst av asbest eller andra hälsovådliga material och i anbudet inräkna erforderlig sanering. Förstärkningar/avväxlingar Entreprenören svarar för att byggnadens statiska funktion ej äventyras, i samband med rivning och håltagning. Erforderliga uppstämpningar och förstärkningar, såväl provisoriska som permanenta, ska ingå att utföra. Förstärkningar utförs i erforderlig omfattning. Alla permanenta förstärkningar/åtgärder ska vara beräknade av statiker och utföras enligt k-handlingar som märkts Bygghandling. Igensättning och efterlagning Ytstruktur skall vara lika omgivande ytor om inget annat anges. Öppningar, schakt, hål efter rivningar, håltagningar och dylikt som ej kommer att bli synliga. Igensättningar av såväl befintliga som nya öppningar och dylikt ska utföras där så erfordras med avseende på brand, ljud, lukt och säkerhet mot inbrott, eller som framgår av handlingarna i övrigt. Krav på igensättning ska vara att byggnadsdel ej får en sämre kvalité än befintlig omgivande konstruktion. Kvarlämnade, ej utnyttjade schakt ska sättas igen så att utförandet minst motsvarar omgivande bjälklag/vägg. Brandsektionering, verksamhetsskiljande bjälklag och/eller vägg beaktas särskilt. Efterlagningar efter öppningar, schakt, hål efter rivningar och dylikt som kommer att bli synliga. Alla igensättningar, efterlagningar efter rivna installationer, väggar, beslag etc. ska ingå att åtgärda så att ett fullgott underlag för avsett ytskikt erhålls utan att vara detaljerat beskrivna.

19 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 4 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR Toleranser Toleranser under 01.S gäller. 42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG 42.D Öppningskompletteringar i yttervägg 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR Skikt av gipsskivor på reglar i vägg, pelare ed inomhus På fria utåtgående hörn monteras hörnskydd typ HS 29EA eller likv. I våtrum skall ej kartongklädd gipsskiva användas. Väggstommar av reglar för beklädnad Gipsskivor monteras på stomme av reglar enligt fabrikat Gyproc eller likv. Förstärkningar skall utföras för installationer m m (tvättställskonsoler etc.) samt kompletteringar (dörrar, partier, inredningar o d). Innerväggar utföres så att de uppfyller ljudkrav enligt BBR. Brandkrav enligt BBR. Inspektionsluckor (slitsluckor) utföres med samma brand- och ljudklass som omgivande yta. Foder avseende dörrar, partier etc av trä Foderlister utförs av trä med bredd 56mm, tjocklek 15mm. Foderlister skall målas. Öppningskompletteringar Innerdörrar av trä Invändiga dörrar skall utföras av trä typ lackad massivdörr. Karmdjup lika väggtjocklek. Brandklassade dörrar förses med dörrstängare, om inget annat anges. Säkerhetsdörrar Byggnadstekniskt säkerhetsprogram daterad Kompletterande uppgifter till Byggnadstekniskt säkerhetsprogram daterad Befintliga dörrar Byggnadstekniskt säkerhetsprogram daterad Kompletterande uppgifter till Byggnadstekniskt säkerhetsprogram daterad

20 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 5 43.D Bjälklagsöverbyggnader och öppningskompletteringar 43.DC Undergolv Undergolv skall uppfylla toleranskraven enl tabell 43.DC/-1. Kraven gäller även för samtliga i undergolvet ingående materialskikt. Fall mot brunnar utföres: Runt golvbrunn lokalt fall min 1:50 Vid svåråtkomliga ytor: fall -1:50 Fria golvytor: fall -1:100 Avjämningsmassor får endast användas vid uppbyggnad av plana golv där undergolv av betong ej givit underlag som uppfyller krav för beläggning. Största tillåtna skikttjocklek är 20 mm. Vid större tjocklek utföres undergolv av betong. Avjämningsmassa skall väljas miljövänligt samt - inte innehålla kasein eller annat protein - vara typgodkänd - skall vara avpassad till underlag och beläggningsmaterial, färgsystem o,d,, Avjämningsmassan får inte missfärga färdig beläggning, färgsystem o. d. samt skall häfta väl mot underlaget, skall tåla vatten och byggfukt. Vidhäftning till underlag skall vara > 1,5 Mpa Undergolv samt övriga underlag för mattor och målningsbehandlingar skall Vara godkända för beläggning resp. behandlingar. 43.E Innertak Toleranser Undertak av förtillverkade komponenter. Typ och omfattning enligt rumsbeskrivning och A-ritning. 43.E/40 Innertak skivor och regelverk Toleranser Innertak av skivor och regelverk skall uppfylla kraven enligt tabell 43.E/K-1. Kraven gäller även för regelverken. Gipsskivor för målning Våtrumsbehandling, omfattning enligt rumsbeskrivning. 44 INVÄNDIGA YTSKIKT 44.B Ytskikt på golv och trappor 44.BB Ytskikt på golv Toleranser Golvbeläggningar skall uppfylla kraven enligt tabell 44.BB/-1. Ytskikt enligt rumsbeskrivning

21 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 6 Våtrumsbehandling i rum enligt branschstandard. Limrester och liknande efter rivna golvbeläggningar avlägsnas med fräsning, blästring eller liknande metod innan golv rengörs och erforderlig spackling utförs. 44.C Ytskikt på väggar Toleranser Väggbeklädnader och målade ytskikt med underbehandling skall uppfylla kraven enligt tabell 44.C/-1. Väggbeklädnader enligt rumsbeskrivning. Våtrumsbehandling enligt branschstandard. 45 HUSKOMPLETTERINGAR 46 RUMSKOMPLETTERINGAR 46.B Inredningar Rwc/Wc I omfattning enligt rumsbeskrivning och A-ritningar.

22 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 7 YS YSB YSB.1 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS MÄRKNING SKYLTNING HUS MM Märkning i hus Märkning avser märkning för drift och underhåll. Märkning utförs så att text kan läsas från komponentens betjäningsplats. YSB.2 Skyltning i hus Skyltning för följande skall utföras: - Rumsnummer. Nya skyltar monteras på foder ovan dörr. Vit skylt med svart text YSC YSC.1 YSD YSD.1 PROVNING, INJUSTERING MM I HUS Provning i hus IDRIFTSÄTTNING AV HUS Information till drift- och underhållspersonal TE skall gå igenom drift- och underhållsinstruktioner med beställarens personal med till beställare inlämnade driftoch underhållspärmar YSK YSK.2 TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS Bygghandlingar för hus Enligt AF YSK.3 Relationshandlingar för hus Enligt AF YSK.4 YSK.42 Kontrollplaner för hus Kontrollplaner för byggande av hus Entreprenören skall upprätta förslag till kontrollplaner i samråd med beställarens kvalitetsansvarige. Dokumentationen från kvalitetssäkringen skall levereras insatt i pärm senast i samband med slutbesiktning. YSK.62 YSK.72 YSL.1 Upprättade driftinstruktioner för hus Enligt AF Upprättade underhållsinstruktioner för hus Enligt AF Deklaration av miljöpåverkan av varor och material i hus TE skall till Beställaren lämna skriftlig bekräftelse på vilka material som avses användas i projektet samt byggvarudeklarationer för dessa material.

23 Kv. HJORTEN 1 OMBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSRUM MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st :

24 .se LUFTBEHANDLING 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 7 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 8 BB FÖRARBETEN 8 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 8 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 9 Q APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 10 QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON 10 QK LJUDDÄMPARE 10 QL VENTILATIONSKANALER M M 10 QM LUFTDON M M 11 R ISOLERING AV INSTALLATIONER 13 RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER 13 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 14 YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER 14 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 18 YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING 20

25 .se LUFTBEHANDLING 3 (20) Denna rambeskrivning ansluter till AMA VVS & KYL 09 och är upprättad för totalentreprenad. I denna entreprenad ingår färdigprojektering till arbetshandlingar med efterföljande eventuella justeringar fram till relationshandlingar. För administrativa föreskrifter, se separat AF-beskrivning. 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Orientering Objektet avser ombyggnad av omklädningsrum, utbyggnad av polisgård, byte av ytskikt i tvätthall för Polisen, inom kvarteret Hjorten 1, Katrineholm. Ombyggnaden avser del av plan 1 och 2 enligt ritningar. m.m. Byggnaden består av 3 våningar. Byggnadernas läge och orientering framgår av ritningar. I entreprenaden ingår att projektera och utföra installationer för nya byggnader till fullt driftfärdiga anläggningar. Dimensionerande temperaturer: Värmebärare sekundär radiatorkrets +80 o C / +60 o C Temperatur utgående varmvatten min +55 o C Temperatur varmvatten vid tappställe +50 o C Dimensionerande lägsta utetemperatur -20 C Dimensionerande högsta utetemperatur +27 C, 60% RF Rumstemperatur vinter +20 C Tilluftstemperatur vinter +20 C Ritningar Ritningar är förtecknade i separata handlingsförteckningar. Gränsdragning mot annan entreprenad eller annat installationssystem Enligt AF-del. Anslutning till yttre försörjningssystem Vatten Byggnaden är ansluten till kommunalt vattenledningsnät för kallvatten. Tappvarmvatten bereds via värmeväxlare, placerad i undercentral.

26 .se LUFTBEHANDLING 4 (20) Avlopp Avloppsledningar för spill- och dagvatten är anslutna till kommunalt spill- och dagvattennät. Värme Fastigheten värms med fjärrvärme, fjärrvärmeundercentral placerad i UC på plan 01. El Spänningssystem och strömart: 230/400 V, 50 Hz. Miljöbetingelser Korrosionsmiljö För installationer utomhus gäller korrosivitetsklass C3 enligt BSK 07 om inget annat anges under aktuell kod och rubrik. För installationer inomhus gäller korrosivitetsklass C2 enligt BSK 07 om inget annat anges under aktuell kod och rubrik. Ljudmiljö Följande allmänna krav gäller för ljudemission från byggnad och Installationer. Högsta totala ljudnivå från samtliga fasta installationer: Omklädningsrum Utomhus 35 db(a) 40 db(a) vid marknivå. Utöver kravet på högsta ljudnivå i db(a) från tekniska installationer skall ljudtrycksnivån vid låga frekvenser begränsas. Detta betyder att db(c)-värdet inte får överstiga db(a)-kravet för aktuellt utrymme med mer än 25 db. I övrigt enligt gällande Boverkets Byggregler BBR (klass C). Lufthastighet Lufthastighet i vistelsezon: Vinterfall Sommarfall 0,15 m/s 0,25 m/s

27 .se LUFTBEHANDLING 5 (20) Öppningar och genomföringar Genomföringar, där krav på brandavskiljning, luft- eller gastäthet föreligger, avtätas i samma klass som befintlig vägg/bjälklag. Övriga genomföringar utförs luft- och ljudtäta. Brandtätningar vid genomföringar av installationer ingår. Skydd mot brand- och brandgaser Det åligger entreprenören att utforma installationen så att gällande krav på skydd mot brand- och brandgasspridning uppfylls. Funktionskrav Installationen skall avse komplett anläggning för luftbehandlingsinstallationer. Utförandekrav Myndigheternas anvisningar och föreskrifter gäller. Gällande normer och krav för arbetarskydd skall uppfyllas för såväl under byggtiden som färdig installation. All materiel skall vara av välkänt fabrikat med god reservdelshållning. Materialval och montagesätt skall väljas så att installationen får låg energianvändning, god beständighet samt låga drift- och underhållskostnader. Material och utförande skall uppfylla kraven i AMA 09 och skall anpassas för det aktuella objektet med hjälp av Råd och anvisningar till AMA VVS & KYL 09 och tillhörande AMA-nytt. Arbetets utförande Entreprenören ansvarar för detaljplanering och samordning för utrymmesbehov etc. på plats med övriga entreprenörer. Håltagning Entreprenören utför håltagningar för egna installationer. Anläggningens färdigställande Anläggningen skall överlämnas till Beställaren i komplett och funktionsdugligt skick med all apparatur installerad, rengjord, avprovad och injusterad. Tekniska uppgifter i anbud Anbud skall innehålla:

28 .se LUFTBEHANDLING 6 (20) - Systembeskrivning Offererad materiel i den utsträckning som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet, bl.a. med avseende på driftsäkerhet, personsäkerhet, underhåll och utrymmesbehov.

29 .se LUFTBEHANDLING 7 (20) 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Funktionsöversikt Arbetena omfattar nyinstallation av luftbehandlingsinstallationer. Rivning av befintliga installationer ingår. Anpassning av befintliga installationer till ny planlösning. Lokalerna förses med till- och frånluftsinstallation med omblandande ventilationsprincip. Innre delar betjänas av kanaler placerade på samma plan. WC förses med ljuddämpande överluftsdon. Tekniska förutsättningar Se under kod 5. Koncentrationen av koldioxidhalten där personer vistas mer än tillfälligt skall vara lägre än 1000 ppm. I övrigt kan klimatkrav eller andra krav vara dimensionerande för luftomsättningen. I övrigt enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och Boverkets Byggregler (BBR). Kanalisations- och ledningssystem Materialval och förläggning av kanaler skall ske med hänsyn till funktion, flexibilitet, tillsyn, livslängd, möjlighet till reparation och byte samt rensbarhet. All materiel skall vara av välkänt fabrikat med god reservdelshållning. Till- och frånluftskanaler som installeras i huvudsak ovan undertak. Hela kanalsystemet skall vara rensbart. Allmänt Med denna beskrivning, bilagor, rumsbeskrivning och arkitekthandling som grund skall entreprenören färdigprojektera och utföra entreprenaden så att önskad funktion uppnås i form av färdiga och fullt fungerande installationer för luftbehandling.

30 .se LUFTBEHANDLING 8 (20) B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BB FÖRARBETEN BBC BC UNDERSÖKNINGAR OD Entreprenören utför själv de undersökningar han anser sig behöva för att avge anbud för aktuell entreprenad. HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCT BCT.5 BCV BCV.5 HJÄLPARBETEN FÖR INSTALLATIONER Åtgärder för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Vid inkoppling till befintliga system skall entreprenören tillse att inkoppling sker till rätt system. I entreprenaden ingår alla provisoriska arbeten som eventuellt kan erfordras. Eventuellt erforderliga provisoriska in- eller förbikopplingar skall ingå. TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER Tillfälliga vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

31 .se LUFTBEHANDLING 9 (20) BE BED BED.5 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING RIVNING Rivning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Rivning avser installationer för luftbehandling. Entreprenören förutsätts före avgivande av anbud ha skaffat sig kännedom på platsen om arbetets omfattning. Entreprenören äger ej rätt till ersättning för arbeten eller material, föranledda av förhållanden som han genom en sådan undersökning kunnat skaffa sig kännedom om. Efterlagning av isolering ingår i entreprenadåtagandet. All materiel som rivs delges Beställaren som bedömer om den kan nyttjas i form av reservdelar eller skall skrotas. Skrotad materiel bortforslas av entreprenören utan extra kostnad. Entreprenören skall ansvara för att proppning, tätning och efterlagning utförs på ett korrekt sätt. Entreprenören aviserar berörd part i god tid om åtgärder och tidpunkter.

32 .se LUFTBEHANDLING 10 (20) Q QJ QJC APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Produkters likvärdighet bedöms av Beställaren. SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON Mätnipplar skall placeras lätt åtkomliga. Mätdon skall förses med följande skyltning: Luftflöde och tryck. Fast flödesmätdon skall vara enligt Statens institut för byggnadsforsknings skrift "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer". Fasta mätdon för totalluftflöde och delluftflöde skall installeras. Cirkulära mät- och injusteringsspjäll skall vara av typ irisspjäll. SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS QK LJUDDÄMPARE QL VENTILATIONSKANALER M M Dimensioneringsförutsättningar skall utföras enligt riktlinjer i Svenska Inneklimatinstitutets handbok Klassindelad Luftdistributionssystem A2. Max lufthastighet får ej överskrida: Huvudkanal 5 m/s Grenkanal 4 m/s Anslutningskanal 3 m/s Kanalerna utförs av förzinkad stålplåt. För cirkulära kanaler skall täthetsklass C uppnås. För rektangulära kanaler skall täthetsklass B uppnås. Cirkulära kanaler skall användas i första hand. Montering Montering av kanal skall utföras så att skarpa kanter inte sticker in i luftströmmen. T-stycke skall användas där så är möjligt. Används avstick och påstick skall det monteras invändigt.

33 .se LUFTBEHANDLING 11 (20) Kanaler med tillhörande detaljer monteras med upphängningsanordningar enligt tillverkarens anvisningar. Upphängning med pendel och svep i rostfritt stål. Gejdskarv skall förses med skyddshörn inom tillträdesvägar och betjäningsområde samt i de fall risk för personskador föreligger. Förslutning av kanaler och kanaldetaljer Kanaler och kanaldetaljer skall vara förslutna under transport, under förvaring och under byggtiden. QLE QM QMC QMD QME LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION Renslucka väljs i dimension närmast under kanal på vilken luckan monteras, utförande och brandklass lika resp. kanal. Luckor skall vara utförda utan vassa delar och så att risk för personskador inte föreligger. Luckor skall vara utförda och placerade enligt SS LUFTDON M M Huv för takanslutning skall vara anpassad till takgenomföring enligt SIS och anslutas vattentätt till takgenomföring och så att vattenavrinning utåt säkerställs. TILLUFTSDON Don utförs av lackerad stålplåt. Don skall placeras så att dragproblem ej uppstår, spridningsbilden skall kontrolleras och vara justerbara beträffande flöde. Donen skall vara av enhetligt och känt fabrikat för att underlätta drift, underhåll och reparationer. Uppgifter att redovisa Följande uppgifter skall redovisas efter anfordran: metod för mätning av luftflöden enligt Statens institut för byggnadsforsknings skrift "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer". ÖVERLUFTSDON Överluftsdon skall vara av typ ljuddämpande överluftsdon. FRÅNLUFTSDON Don utförs av lackerad stålplåt.

34 .se LUFTBEHANDLING 12 (20) Donen skall vara justerbara beträffande flöde. Kontrollventiler väljs i första hand. Donen skall vara av enhetligt och känt fabrikat för att underlätta drift, underhåll och reparationer. Uppgifter att redovisa Följande uppgifter skall redovisas efter anfordran: metod för mätning av luftflöden enligt Statens institut för byggnadsforsknings skrift "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer".

35 .se LUFTBEHANDLING 13 (20) R ISOLERING AV INSTALLATIONER RB RBF TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Egenskaper hos isolervara Mått Föreskriven isolertjocklek avser den färdigmonterade isolervaran. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Isolering av ventilationskanal Kanaler som ansluts till takhuvar skall ha obruten isolering (och ångbroms) genom vindsbjälklag och till takgenomföringen. Provning Isolertjockleken skall provas på minst var 10 m av rörledning eller kanal. TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL RBF.1 RBF.2 Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

36 .se LUFTBEHANDLING 14 (20) Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER YTB YTB.1 YTB.15 MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av installationer Märkning utförs enligt SMS 741. Märkning och teknisk dokumentation skall överensstämma. Skylt skall vara utförd av metall eller av laminerad plast med graverad svart beständig text på vit botten. Skyltar skall skruvas fast. Skyltar och märktexter skall redovisas för Beställarens godkännande. All märkning skall ske i samråd med övriga entreprenörer. Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

37 .se LUFTBEHANDLING 15 (20) YTB.157 Märkning av luftbehandlingsinstallationer Skyltar och märktexter skall redovisas för Beställaren för godkännande. Märkning av mätuttag och fasta mätdon Märkes med mätuttag samt nominellt luftflöde. Spjäll skall förses med tydlig lägesindikering. Spjällförteckning Förteckning över samtliga spjäll, konstantflödesdon, variabelflödesdon och mätuttag upprättas. Förteckning skall vara avläsbar dels med utgångspunkt från spjäll, dels från rumsnummer enligt branschstandarden Instruktioner för drift och underhåll (Svensk Byggtjänst 2005) blankett D&U 18. YTB.2 YTB.25 YTB.257 Skyltning för installationer Skyltar och märktexter skall redovisas för Beställaren före tillverkning. Skyltning för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Skyltar och märktexter skall redovisas för Beställaren före tillverkning. Skyltning för luftbehandlingsinstallationer YTC KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

38 .se LUFTBEHANDLING 16 (20) YTC.1 kontroll av installationssystem Samordnad provning Provning skall utföras av resp. entreprenör. Luftbehandlingsentreprenören är provningsledare. Provning av installationerna skall samordnas. Innan provning påbörjas skall Beställaren informeras om de metoder som entreprenören avser tillämpa. Provning utförs för hela installationen. Provning skall utföras av personal med nödvändig kompetens. Vid provning skall representant för Beställaren beredas tillfälle att närvara. Beställaren meddelas i god tid innan entreprenören utför funktionsprov. Funktionsprovning Fullständig funktionsprovning skall utföras tillsammans med övriga entreprenörer. Tid för funktionsprov skall inarbetas i entreprenadens tidsplan. Tidsplanen skall omfatta: entreprenörens egenprovning på byggplats injusteringar myndighetskontroller/besiktningar provning av injusteringar och funktionssamband Samtliga injusterings-, provnings- och förinställningsvärden protokollförs och överlämnas i samband med anmälan till slutbesiktning i 3 ex till Beställarens kontrollant. Alla i entreprenaden ingående funktioner provas, avseende berörd funktion. Entreprenören ansvarar för provningens genomförande. Beställarens kontrollant skall närvara vid funktionsprovet. Entreprenören informerar denne minst 3 veckor före provets genomförande. Vid tidpunkten för provningsperiodens början skall anläggningen vara driftsatt, vilket bl.a. innebär att: all materiel ska vara levererad och monterad inklusive alla anslutningar samt märkning och skyltning utförd vidimerade protokoll över egenprovning på byggplatsen t.ex. komponents- och materialprovningar, tryck- och täthetsprovning samt säkerhetsbesiktningar skall vara överlämnade genomföringar (även provisoriska) skall vara tätade grovstädning skall vara utförd anläggningsdelar som enligt AFS 1999:6, SNFS 1997:3, övriga normer eller myndighetskrav, kräver besiktning, provning eller egenkontroll skall entreprenören ombesörja och bekosta besiktning/provning/egenkontroll. Vid egenkontroll skall kontrollresultaten bedömas och godkännas av Beställaren.

39 .se LUFTBEHANDLING 17 (20) YTC.15 YTC.157 Kontroll av vvs-, kyl- och processmediesystem Innan provning utförs skall alla installationsarbeten vara slutförda. För anläggningsdelar som enligt normer kräver besiktningsprovning, anbefalld av myndighet eller motsvarande, ombesörjs och bekostas denna av entreprenören. Samtliga injusterings-, provnings- och förinställningsvärden protokollförs. Injustering och provning skall utföras i samråd med Beställaren. Kontroll av luftbehandlingssystem För system med mer än ett driftfall skall injustering och mätning ske vid det största luftflödet. Provning Ljudprovning i byggnad YTC.2 Injustering av installationssystem Injustering skall utföras av entreprenören. Innan injustering påbörjas skall Beställaren informeras om de metoder som entreprenören avser tillämpa. Injustering utförs för hela systemet. Injustering skall utföras av personal med nödvändig kompetens.

40 .se LUFTBEHANDLING 18 (20) YTC.25 YTC.257 Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem Injustering av luftbehandlingssystem Injustering skall utföras för hela luftbehandlingssystemet Injustering Injustering av hela installationen skall om möjligt utföras samtidigt. Om delar av installationen injusteras separat, väljs dessa så att en riktig luftfördelning erhålls. Vid injustering och provning skall fönster och dörrar vara stängda. Efter injustering skall på spjällaxel (gradskiva) markeras inställt läge på injusteringsspjäll. Totalflöde för respektive fläkt skall uppmätas och injusteras till projekterat flöde. Protokoll I protokoll skall anges totalflöde för respektive system. I protokoll skall anges luftflöde, tryck och inställningsvärde för samtliga don. YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER Alla handlingar skall levereras på svenska och originalspråket. Vid fotografisk förminskning till A4-format skall kopior vara tydliga och fullt läsbara. YUC YUC.5 BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Entreprenören ombesörjer och bekostar färdigprojektering av anläggningen samt införskaffar samtliga ansökningshandlingar och tillstånd. Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Följande skall redovisas som bygghandling: -Planritningar, skala 1:50 -Erforderliga sektioner, skala 1:50 -Flöden och injusteringsvärden skall redovisas på ritningar. -Materialbeskrivning. Följande beräkningar skall kunna uppvisas: -Dimensionering av kanalsystem.

41 .se LUFTBEHANDLING 19 (20) YUD YUH YUH.5 YUH.57 YUK RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Entreprenören tillhandahåller relationshandlingar och omfattar samtliga bygghandlingar enligt AF-del. Spjällnummer skall redovisas på relationsritningarna. DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftinstruktioner skall levereras i omfattning enligt AF-del. Instruktionerna skall levereras på svenska och originalspråket. På samtliga instruktioner (pärmar, CD-skivor, o.d.) skall fastighetens kvartersnamn, adress och nummer framgå. Handlingar i instruktionerna skall ej vara av faxkopior. Vid positionsbestämmande av objekt och detaljer skall rumsnummer användas. Driftinstruktion skall utföras till omfattning och kvalitet i enlighet med skriften "Instruktioner för drift och underhåll Branschstandard (Svensk Byggtjänst 2005) Utförandet skall avse färdiga instruktioner. Separat överlämnas byggvarudeklarationer och miljöredovisningar för använda material och produkter som innehåller miljöstörande ämnen, i ett exemplar för insättning i gemensam pärm. Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Driftinstruktioner för luftbehandlingsinstallationer UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underhållsinstruktioner skall levereras i omfattning enligt AF-del. Instruktionerna skall levereras på svenska och originalspråket. På samtliga instruktioner (pärmar, CD-skivor, o.d.) skall fastighetens kvartersnamn, adress och nummer framgå. Handlingar i instruktionerna skall ej vara av faxkopior. Vid positionsbestämmande av objekt och detaljer skall rumsnummer användas. Underhållsinstruktion skall utföras till omfattning och kvalitet i enlighet med skriften "Instruktioner för drift och underhåll Branschstandard (Svensk Byggtjänst 2005) Utförandet skall avse färdiga instruktioner.

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Ombyggnad slöjdsalar Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 (22) Rev 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

Industrirör Montageteknik

Industrirör Montageteknik 2006-02-08, 08:24 Industrirör Montageteknik Montageteknik, ISBN 13: 978-91-976071-1-7 VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Avsnitt 2. Allmänna regler och krav vid byggande Innehållsförteckning

Avsnitt 2. Allmänna regler och krav vid byggande Innehållsförteckning Avsnitt 2. Allmänna regler och krav vid byggande Innehållsförteckning 2 Allmänna regler... 1 2:1 Material och produkter... 1 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd... 1 2:3 Allmänt om byggande... 1 2:31 Projektering

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn 2008 PRODUKTKTOG M-systemet och övrigt gjutjärn Gustavsberg Rörsystem har en unik ställning i Skandinavien när det gäller att utveckla och marknadsföra rörsystem av gjutjärn. Tack vare vårt nära samarbete

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22:

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22: Systemhandling 2011-02-22 Hus 5 Foto: www.stockholmskallan.se 1903 Beställare: Riksdagsförvaltningen Fastighetsenheten Konsulter: Arkitekt: Svante Forsström Arkitekter AB Miljösamordning: White arkitekter

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Skyddsrumsregler SR 15

Skyddsrumsregler SR 15 Skyddsrumsregler Skyddsrumsregler Författare: Björn Ekengren, MSB 2014 MSB Publikationsnummer MSB748 ISBN 978-91-7383-485-8 Innehåll Innehåll 1 Inledning... 5 1:1 Giltighet... 5 1:2 Grundläggande plattform...

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer