VVS & Kylteknik I Eskilstuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS & Kylteknik I Eskilstuna"

Transkript

1 VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning omklädningsrum A Bygglovshandling yttre arbeten Ingående i Byggnadstekniskt säkerhetsprogram E64-BS 100 Plan 1 Byggnadsteknisk Säkerhet E64-BS 200 Plan 2 Byggnadsteknisk Säkerhet E64-BS 300 Plan 3 Byggnadsteknisk Säkerhet E64-BS 400 Plan 4 Byggnadsteknisk Säkerhet Postadress Org nr VVS & Kylteknik AB Besöksadress Telefon Fax Säte: Munktellstorget 2 Munktellstorget Eskilstuna Eskilstuna Eskilstuna

2

3 Garage Plank förlängs Förlängd carport Bef. plank rivs Bef. plank förlängs Förlängd carport Nytt plank Skjutgrind Containerplats Skjutgrind Nytt plank In- och utfart PLANUTSNITT SITUATIONSPLAN 1:500 Gångdörr Skjutgrind Containerport FASAD MOT TEGNERVÄGEN BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM BYGGLOVHANDLING drottninggatan 32 tel norrköping fax FASAD MOT KUNGSGATAN Förlängt plank SKALA 1: METER UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE - DATUM KV HJORTEN ALF ANSVARIG ALF S KOMMUN PLAN, FASADER, SITUATIONSPLAN ALF SKALA NUMMER BET A1-1:100, 1:500 A3-1:200, 1:1000 A

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV HJORTEN 1, TEKNISK BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Västerås Thord Hammarsten Byggprojekt AB Projekterings-, Projekt- och Byggledning Solviksvägen Västerås

17 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 2 Denna beskrivning ansluter till AMA 11 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Beställarens krav och intentioner Som underlag för färdigprojektering och utförande gäller vid varje tillfälle gällande lagar, förordningar, bestämmelser, föreskrifter och normer. Projekteringen och utförande skall ske med beaktande av dessa publikationer som ett uttryck för lägsta acceptabla kvalité för entreprenaden och gälla i tillämpliga delar. Denna beskrivning är utformad som en rambeskrivning och får ej anses som fullständig. I förekommande fall hänvisas till bifogade ritningar, detaljer och bilagor. Handlingarna utgör tillsammans med normer och föreskrifter krav på den standard som beställaren avser att uppnå. Utöver vad som anges i texter och på ritningar skall anbudsgivaren genom besök på platsen bilda sig en uppfattning om befintliga förhållanden. Där material och utförande ej särskilt angivits ansvarar entreprenören för att material och utförande blir av samma kvalitet som entreprenaden i övrigt. Toleranser För byggplatstoleranser gäller HusAMA 11 i tillämpliga delar som minimikrav. Miljö Miljövänligt, återvinningsbart material skall användas. Utformning av konstruktioner, val av material och system samt planering och genomförande skall redovisas. Demontering och rivning Demontering skall utföras som selektiv demontering d v s rivningsmassor skall sorteras och det skall ske med miljöhänsyn. Miljöfarligt avfall skall källsorteras. Rivningens omfattning framgår vid jämförelse av nuläge och A-ritningar. Åtgärder för att undvika damm- och fuktskador skall alltid utföras innan demonterings- och rivningsarbetena påbörjas. Alla erforderliga demonterings- rivnings- och håltagningsarbeten för entreprenadens färdigställande i enlighet med samtliga entreprenadhandlingar ingår att utföras utan att här vara i detalj beskrivna. Erforderliga rivnings-, bilnings- och efterlagningsarbeten av byggnadsdelar för att respektive entreprenör skall kunna utföra sin rivning ingår i byggentreprenaden. Rivningen omfattar även sådana delar, som bygg- och installationsmässigt kan vara kvar, men ej har någon funktion efter ombyggnaden.

18 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 3 Om nivåskillnader uppträder i golv och tak efter rivning skall åtgärder vidtas så att toleranskravet uppfylls. Om inte annat sägs i handlingarna eller utmärkning skett på plats tillfaller allt rivningsmaterial entreprenören och bortforslas av denne. Entreprenören skall på plats orientera sig om eventuell förekomst av asbest eller andra hälsovådliga material och i anbudet inräkna erforderlig sanering. Förstärkningar/avväxlingar Entreprenören svarar för att byggnadens statiska funktion ej äventyras, i samband med rivning och håltagning. Erforderliga uppstämpningar och förstärkningar, såväl provisoriska som permanenta, ska ingå att utföra. Förstärkningar utförs i erforderlig omfattning. Alla permanenta förstärkningar/åtgärder ska vara beräknade av statiker och utföras enligt k-handlingar som märkts Bygghandling. Igensättning och efterlagning Ytstruktur skall vara lika omgivande ytor om inget annat anges. Öppningar, schakt, hål efter rivningar, håltagningar och dylikt som ej kommer att bli synliga. Igensättningar av såväl befintliga som nya öppningar och dylikt ska utföras där så erfordras med avseende på brand, ljud, lukt och säkerhet mot inbrott, eller som framgår av handlingarna i övrigt. Krav på igensättning ska vara att byggnadsdel ej får en sämre kvalité än befintlig omgivande konstruktion. Kvarlämnade, ej utnyttjade schakt ska sättas igen så att utförandet minst motsvarar omgivande bjälklag/vägg. Brandsektionering, verksamhetsskiljande bjälklag och/eller vägg beaktas särskilt. Efterlagningar efter öppningar, schakt, hål efter rivningar och dylikt som kommer att bli synliga. Alla igensättningar, efterlagningar efter rivna installationer, väggar, beslag etc. ska ingå att åtgärda så att ett fullgott underlag för avsett ytskikt erhålls utan att vara detaljerat beskrivna.

19 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 4 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR Toleranser Toleranser under 01.S gäller. 42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG 42.D Öppningskompletteringar i yttervägg 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR Skikt av gipsskivor på reglar i vägg, pelare ed inomhus På fria utåtgående hörn monteras hörnskydd typ HS 29EA eller likv. I våtrum skall ej kartongklädd gipsskiva användas. Väggstommar av reglar för beklädnad Gipsskivor monteras på stomme av reglar enligt fabrikat Gyproc eller likv. Förstärkningar skall utföras för installationer m m (tvättställskonsoler etc.) samt kompletteringar (dörrar, partier, inredningar o d). Innerväggar utföres så att de uppfyller ljudkrav enligt BBR. Brandkrav enligt BBR. Inspektionsluckor (slitsluckor) utföres med samma brand- och ljudklass som omgivande yta. Foder avseende dörrar, partier etc av trä Foderlister utförs av trä med bredd 56mm, tjocklek 15mm. Foderlister skall målas. Öppningskompletteringar Innerdörrar av trä Invändiga dörrar skall utföras av trä typ lackad massivdörr. Karmdjup lika väggtjocklek. Brandklassade dörrar förses med dörrstängare, om inget annat anges. Säkerhetsdörrar Byggnadstekniskt säkerhetsprogram daterad Kompletterande uppgifter till Byggnadstekniskt säkerhetsprogram daterad Befintliga dörrar Byggnadstekniskt säkerhetsprogram daterad Kompletterande uppgifter till Byggnadstekniskt säkerhetsprogram daterad

20 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 5 43.D Bjälklagsöverbyggnader och öppningskompletteringar 43.DC Undergolv Undergolv skall uppfylla toleranskraven enl tabell 43.DC/-1. Kraven gäller även för samtliga i undergolvet ingående materialskikt. Fall mot brunnar utföres: Runt golvbrunn lokalt fall min 1:50 Vid svåråtkomliga ytor: fall -1:50 Fria golvytor: fall -1:100 Avjämningsmassor får endast användas vid uppbyggnad av plana golv där undergolv av betong ej givit underlag som uppfyller krav för beläggning. Största tillåtna skikttjocklek är 20 mm. Vid större tjocklek utföres undergolv av betong. Avjämningsmassa skall väljas miljövänligt samt - inte innehålla kasein eller annat protein - vara typgodkänd - skall vara avpassad till underlag och beläggningsmaterial, färgsystem o,d,, Avjämningsmassan får inte missfärga färdig beläggning, färgsystem o. d. samt skall häfta väl mot underlaget, skall tåla vatten och byggfukt. Vidhäftning till underlag skall vara > 1,5 Mpa Undergolv samt övriga underlag för mattor och målningsbehandlingar skall Vara godkända för beläggning resp. behandlingar. 43.E Innertak Toleranser Undertak av förtillverkade komponenter. Typ och omfattning enligt rumsbeskrivning och A-ritning. 43.E/40 Innertak skivor och regelverk Toleranser Innertak av skivor och regelverk skall uppfylla kraven enligt tabell 43.E/K-1. Kraven gäller även för regelverken. Gipsskivor för målning Våtrumsbehandling, omfattning enligt rumsbeskrivning. 44 INVÄNDIGA YTSKIKT 44.B Ytskikt på golv och trappor 44.BB Ytskikt på golv Toleranser Golvbeläggningar skall uppfylla kraven enligt tabell 44.BB/-1. Ytskikt enligt rumsbeskrivning

21 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 6 Våtrumsbehandling i rum enligt branschstandard. Limrester och liknande efter rivna golvbeläggningar avlägsnas med fräsning, blästring eller liknande metod innan golv rengörs och erforderlig spackling utförs. 44.C Ytskikt på väggar Toleranser Väggbeklädnader och målade ytskikt med underbehandling skall uppfylla kraven enligt tabell 44.C/-1. Väggbeklädnader enligt rumsbeskrivning. Våtrumsbehandling enligt branschstandard. 45 HUSKOMPLETTERINGAR 46 RUMSKOMPLETTERINGAR 46.B Inredningar Rwc/Wc I omfattning enligt rumsbeskrivning och A-ritningar.

22 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 7 YS YSB YSB.1 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS MÄRKNING SKYLTNING HUS MM Märkning i hus Märkning avser märkning för drift och underhåll. Märkning utförs så att text kan läsas från komponentens betjäningsplats. YSB.2 Skyltning i hus Skyltning för följande skall utföras: - Rumsnummer. Nya skyltar monteras på foder ovan dörr. Vit skylt med svart text YSC YSC.1 YSD YSD.1 PROVNING, INJUSTERING MM I HUS Provning i hus IDRIFTSÄTTNING AV HUS Information till drift- och underhållspersonal TE skall gå igenom drift- och underhållsinstruktioner med beställarens personal med till beställare inlämnade driftoch underhållspärmar YSK YSK.2 TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS Bygghandlingar för hus Enligt AF YSK.3 Relationshandlingar för hus Enligt AF YSK.4 YSK.42 Kontrollplaner för hus Kontrollplaner för byggande av hus Entreprenören skall upprätta förslag till kontrollplaner i samråd med beställarens kvalitetsansvarige. Dokumentationen från kvalitetssäkringen skall levereras insatt i pärm senast i samband med slutbesiktning. YSK.62 YSK.72 YSL.1 Upprättade driftinstruktioner för hus Enligt AF Upprättade underhållsinstruktioner för hus Enligt AF Deklaration av miljöpåverkan av varor och material i hus TE skall till Beställaren lämna skriftlig bekräftelse på vilka material som avses användas i projektet samt byggvarudeklarationer för dessa material.

23 Kv. HJORTEN 1 OMBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSRUM MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st :

24 .se LUFTBEHANDLING 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 7 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 8 BB FÖRARBETEN 8 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 8 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 9 Q APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 10 QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON 10 QK LJUDDÄMPARE 10 QL VENTILATIONSKANALER M M 10 QM LUFTDON M M 11 R ISOLERING AV INSTALLATIONER 13 RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER 13 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 14 YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER 14 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 18 YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING 20

25 .se LUFTBEHANDLING 3 (20) Denna rambeskrivning ansluter till AMA VVS & KYL 09 och är upprättad för totalentreprenad. I denna entreprenad ingår färdigprojektering till arbetshandlingar med efterföljande eventuella justeringar fram till relationshandlingar. För administrativa föreskrifter, se separat AF-beskrivning. 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Orientering Objektet avser ombyggnad av omklädningsrum, utbyggnad av polisgård, byte av ytskikt i tvätthall för Polisen, inom kvarteret Hjorten 1, Katrineholm. Ombyggnaden avser del av plan 1 och 2 enligt ritningar. m.m. Byggnaden består av 3 våningar. Byggnadernas läge och orientering framgår av ritningar. I entreprenaden ingår att projektera och utföra installationer för nya byggnader till fullt driftfärdiga anläggningar. Dimensionerande temperaturer: Värmebärare sekundär radiatorkrets +80 o C / +60 o C Temperatur utgående varmvatten min +55 o C Temperatur varmvatten vid tappställe +50 o C Dimensionerande lägsta utetemperatur -20 C Dimensionerande högsta utetemperatur +27 C, 60% RF Rumstemperatur vinter +20 C Tilluftstemperatur vinter +20 C Ritningar Ritningar är förtecknade i separata handlingsförteckningar. Gränsdragning mot annan entreprenad eller annat installationssystem Enligt AF-del. Anslutning till yttre försörjningssystem Vatten Byggnaden är ansluten till kommunalt vattenledningsnät för kallvatten. Tappvarmvatten bereds via värmeväxlare, placerad i undercentral.

26 .se LUFTBEHANDLING 4 (20) Avlopp Avloppsledningar för spill- och dagvatten är anslutna till kommunalt spill- och dagvattennät. Värme Fastigheten värms med fjärrvärme, fjärrvärmeundercentral placerad i UC på plan 01. El Spänningssystem och strömart: 230/400 V, 50 Hz. Miljöbetingelser Korrosionsmiljö För installationer utomhus gäller korrosivitetsklass C3 enligt BSK 07 om inget annat anges under aktuell kod och rubrik. För installationer inomhus gäller korrosivitetsklass C2 enligt BSK 07 om inget annat anges under aktuell kod och rubrik. Ljudmiljö Följande allmänna krav gäller för ljudemission från byggnad och Installationer. Högsta totala ljudnivå från samtliga fasta installationer: Omklädningsrum Utomhus 35 db(a) 40 db(a) vid marknivå. Utöver kravet på högsta ljudnivå i db(a) från tekniska installationer skall ljudtrycksnivån vid låga frekvenser begränsas. Detta betyder att db(c)-värdet inte får överstiga db(a)-kravet för aktuellt utrymme med mer än 25 db. I övrigt enligt gällande Boverkets Byggregler BBR (klass C). Lufthastighet Lufthastighet i vistelsezon: Vinterfall Sommarfall 0,15 m/s 0,25 m/s

27 .se LUFTBEHANDLING 5 (20) Öppningar och genomföringar Genomföringar, där krav på brandavskiljning, luft- eller gastäthet föreligger, avtätas i samma klass som befintlig vägg/bjälklag. Övriga genomföringar utförs luft- och ljudtäta. Brandtätningar vid genomföringar av installationer ingår. Skydd mot brand- och brandgaser Det åligger entreprenören att utforma installationen så att gällande krav på skydd mot brand- och brandgasspridning uppfylls. Funktionskrav Installationen skall avse komplett anläggning för luftbehandlingsinstallationer. Utförandekrav Myndigheternas anvisningar och föreskrifter gäller. Gällande normer och krav för arbetarskydd skall uppfyllas för såväl under byggtiden som färdig installation. All materiel skall vara av välkänt fabrikat med god reservdelshållning. Materialval och montagesätt skall väljas så att installationen får låg energianvändning, god beständighet samt låga drift- och underhållskostnader. Material och utförande skall uppfylla kraven i AMA 09 och skall anpassas för det aktuella objektet med hjälp av Råd och anvisningar till AMA VVS & KYL 09 och tillhörande AMA-nytt. Arbetets utförande Entreprenören ansvarar för detaljplanering och samordning för utrymmesbehov etc. på plats med övriga entreprenörer. Håltagning Entreprenören utför håltagningar för egna installationer. Anläggningens färdigställande Anläggningen skall överlämnas till Beställaren i komplett och funktionsdugligt skick med all apparatur installerad, rengjord, avprovad och injusterad. Tekniska uppgifter i anbud Anbud skall innehålla:

28 .se LUFTBEHANDLING 6 (20) - Systembeskrivning Offererad materiel i den utsträckning som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet, bl.a. med avseende på driftsäkerhet, personsäkerhet, underhåll och utrymmesbehov.

29 .se LUFTBEHANDLING 7 (20) 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Funktionsöversikt Arbetena omfattar nyinstallation av luftbehandlingsinstallationer. Rivning av befintliga installationer ingår. Anpassning av befintliga installationer till ny planlösning. Lokalerna förses med till- och frånluftsinstallation med omblandande ventilationsprincip. Innre delar betjänas av kanaler placerade på samma plan. WC förses med ljuddämpande överluftsdon. Tekniska förutsättningar Se under kod 5. Koncentrationen av koldioxidhalten där personer vistas mer än tillfälligt skall vara lägre än 1000 ppm. I övrigt kan klimatkrav eller andra krav vara dimensionerande för luftomsättningen. I övrigt enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och Boverkets Byggregler (BBR). Kanalisations- och ledningssystem Materialval och förläggning av kanaler skall ske med hänsyn till funktion, flexibilitet, tillsyn, livslängd, möjlighet till reparation och byte samt rensbarhet. All materiel skall vara av välkänt fabrikat med god reservdelshållning. Till- och frånluftskanaler som installeras i huvudsak ovan undertak. Hela kanalsystemet skall vara rensbart. Allmänt Med denna beskrivning, bilagor, rumsbeskrivning och arkitekthandling som grund skall entreprenören färdigprojektera och utföra entreprenaden så att önskad funktion uppnås i form av färdiga och fullt fungerande installationer för luftbehandling.

30 .se LUFTBEHANDLING 8 (20) B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BB FÖRARBETEN BBC BC UNDERSÖKNINGAR OD Entreprenören utför själv de undersökningar han anser sig behöva för att avge anbud för aktuell entreprenad. HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCT BCT.5 BCV BCV.5 HJÄLPARBETEN FÖR INSTALLATIONER Åtgärder för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Vid inkoppling till befintliga system skall entreprenören tillse att inkoppling sker till rätt system. I entreprenaden ingår alla provisoriska arbeten som eventuellt kan erfordras. Eventuellt erforderliga provisoriska in- eller förbikopplingar skall ingå. TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER Tillfälliga vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

31 .se LUFTBEHANDLING 9 (20) BE BED BED.5 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING RIVNING Rivning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Rivning avser installationer för luftbehandling. Entreprenören förutsätts före avgivande av anbud ha skaffat sig kännedom på platsen om arbetets omfattning. Entreprenören äger ej rätt till ersättning för arbeten eller material, föranledda av förhållanden som han genom en sådan undersökning kunnat skaffa sig kännedom om. Efterlagning av isolering ingår i entreprenadåtagandet. All materiel som rivs delges Beställaren som bedömer om den kan nyttjas i form av reservdelar eller skall skrotas. Skrotad materiel bortforslas av entreprenören utan extra kostnad. Entreprenören skall ansvara för att proppning, tätning och efterlagning utförs på ett korrekt sätt. Entreprenören aviserar berörd part i god tid om åtgärder och tidpunkter.

32 .se LUFTBEHANDLING 10 (20) Q QJ QJC APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Produkters likvärdighet bedöms av Beställaren. SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON Mätnipplar skall placeras lätt åtkomliga. Mätdon skall förses med följande skyltning: Luftflöde och tryck. Fast flödesmätdon skall vara enligt Statens institut för byggnadsforsknings skrift "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer". Fasta mätdon för totalluftflöde och delluftflöde skall installeras. Cirkulära mät- och injusteringsspjäll skall vara av typ irisspjäll. SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS QK LJUDDÄMPARE QL VENTILATIONSKANALER M M Dimensioneringsförutsättningar skall utföras enligt riktlinjer i Svenska Inneklimatinstitutets handbok Klassindelad Luftdistributionssystem A2. Max lufthastighet får ej överskrida: Huvudkanal 5 m/s Grenkanal 4 m/s Anslutningskanal 3 m/s Kanalerna utförs av förzinkad stålplåt. För cirkulära kanaler skall täthetsklass C uppnås. För rektangulära kanaler skall täthetsklass B uppnås. Cirkulära kanaler skall användas i första hand. Montering Montering av kanal skall utföras så att skarpa kanter inte sticker in i luftströmmen. T-stycke skall användas där så är möjligt. Används avstick och påstick skall det monteras invändigt.

33 .se LUFTBEHANDLING 11 (20) Kanaler med tillhörande detaljer monteras med upphängningsanordningar enligt tillverkarens anvisningar. Upphängning med pendel och svep i rostfritt stål. Gejdskarv skall förses med skyddshörn inom tillträdesvägar och betjäningsområde samt i de fall risk för personskador föreligger. Förslutning av kanaler och kanaldetaljer Kanaler och kanaldetaljer skall vara förslutna under transport, under förvaring och under byggtiden. QLE QM QMC QMD QME LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION Renslucka väljs i dimension närmast under kanal på vilken luckan monteras, utförande och brandklass lika resp. kanal. Luckor skall vara utförda utan vassa delar och så att risk för personskador inte föreligger. Luckor skall vara utförda och placerade enligt SS LUFTDON M M Huv för takanslutning skall vara anpassad till takgenomföring enligt SIS och anslutas vattentätt till takgenomföring och så att vattenavrinning utåt säkerställs. TILLUFTSDON Don utförs av lackerad stålplåt. Don skall placeras så att dragproblem ej uppstår, spridningsbilden skall kontrolleras och vara justerbara beträffande flöde. Donen skall vara av enhetligt och känt fabrikat för att underlätta drift, underhåll och reparationer. Uppgifter att redovisa Följande uppgifter skall redovisas efter anfordran: metod för mätning av luftflöden enligt Statens institut för byggnadsforsknings skrift "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer". ÖVERLUFTSDON Överluftsdon skall vara av typ ljuddämpande överluftsdon. FRÅNLUFTSDON Don utförs av lackerad stålplåt.

34 .se LUFTBEHANDLING 12 (20) Donen skall vara justerbara beträffande flöde. Kontrollventiler väljs i första hand. Donen skall vara av enhetligt och känt fabrikat för att underlätta drift, underhåll och reparationer. Uppgifter att redovisa Följande uppgifter skall redovisas efter anfordran: metod för mätning av luftflöden enligt Statens institut för byggnadsforsknings skrift "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer".

35 .se LUFTBEHANDLING 13 (20) R ISOLERING AV INSTALLATIONER RB RBF TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Egenskaper hos isolervara Mått Föreskriven isolertjocklek avser den färdigmonterade isolervaran. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Isolering av ventilationskanal Kanaler som ansluts till takhuvar skall ha obruten isolering (och ångbroms) genom vindsbjälklag och till takgenomföringen. Provning Isolertjockleken skall provas på minst var 10 m av rörledning eller kanal. TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL RBF.1 RBF.2 Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

36 .se LUFTBEHANDLING 14 (20) Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER YTB YTB.1 YTB.15 MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av installationer Märkning utförs enligt SMS 741. Märkning och teknisk dokumentation skall överensstämma. Skylt skall vara utförd av metall eller av laminerad plast med graverad svart beständig text på vit botten. Skyltar skall skruvas fast. Skyltar och märktexter skall redovisas för Beställarens godkännande. All märkning skall ske i samråd med övriga entreprenörer. Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

37 .se LUFTBEHANDLING 15 (20) YTB.157 Märkning av luftbehandlingsinstallationer Skyltar och märktexter skall redovisas för Beställaren för godkännande. Märkning av mätuttag och fasta mätdon Märkes med mätuttag samt nominellt luftflöde. Spjäll skall förses med tydlig lägesindikering. Spjällförteckning Förteckning över samtliga spjäll, konstantflödesdon, variabelflödesdon och mätuttag upprättas. Förteckning skall vara avläsbar dels med utgångspunkt från spjäll, dels från rumsnummer enligt branschstandarden Instruktioner för drift och underhåll (Svensk Byggtjänst 2005) blankett D&U 18. YTB.2 YTB.25 YTB.257 Skyltning för installationer Skyltar och märktexter skall redovisas för Beställaren före tillverkning. Skyltning för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Skyltar och märktexter skall redovisas för Beställaren före tillverkning. Skyltning för luftbehandlingsinstallationer YTC KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

38 .se LUFTBEHANDLING 16 (20) YTC.1 kontroll av installationssystem Samordnad provning Provning skall utföras av resp. entreprenör. Luftbehandlingsentreprenören är provningsledare. Provning av installationerna skall samordnas. Innan provning påbörjas skall Beställaren informeras om de metoder som entreprenören avser tillämpa. Provning utförs för hela installationen. Provning skall utföras av personal med nödvändig kompetens. Vid provning skall representant för Beställaren beredas tillfälle att närvara. Beställaren meddelas i god tid innan entreprenören utför funktionsprov. Funktionsprovning Fullständig funktionsprovning skall utföras tillsammans med övriga entreprenörer. Tid för funktionsprov skall inarbetas i entreprenadens tidsplan. Tidsplanen skall omfatta: entreprenörens egenprovning på byggplats injusteringar myndighetskontroller/besiktningar provning av injusteringar och funktionssamband Samtliga injusterings-, provnings- och förinställningsvärden protokollförs och överlämnas i samband med anmälan till slutbesiktning i 3 ex till Beställarens kontrollant. Alla i entreprenaden ingående funktioner provas, avseende berörd funktion. Entreprenören ansvarar för provningens genomförande. Beställarens kontrollant skall närvara vid funktionsprovet. Entreprenören informerar denne minst 3 veckor före provets genomförande. Vid tidpunkten för provningsperiodens början skall anläggningen vara driftsatt, vilket bl.a. innebär att: all materiel ska vara levererad och monterad inklusive alla anslutningar samt märkning och skyltning utförd vidimerade protokoll över egenprovning på byggplatsen t.ex. komponents- och materialprovningar, tryck- och täthetsprovning samt säkerhetsbesiktningar skall vara överlämnade genomföringar (även provisoriska) skall vara tätade grovstädning skall vara utförd anläggningsdelar som enligt AFS 1999:6, SNFS 1997:3, övriga normer eller myndighetskrav, kräver besiktning, provning eller egenkontroll skall entreprenören ombesörja och bekosta besiktning/provning/egenkontroll. Vid egenkontroll skall kontrollresultaten bedömas och godkännas av Beställaren.

39 .se LUFTBEHANDLING 17 (20) YTC.15 YTC.157 Kontroll av vvs-, kyl- och processmediesystem Innan provning utförs skall alla installationsarbeten vara slutförda. För anläggningsdelar som enligt normer kräver besiktningsprovning, anbefalld av myndighet eller motsvarande, ombesörjs och bekostas denna av entreprenören. Samtliga injusterings-, provnings- och förinställningsvärden protokollförs. Injustering och provning skall utföras i samråd med Beställaren. Kontroll av luftbehandlingssystem För system med mer än ett driftfall skall injustering och mätning ske vid det största luftflödet. Provning Ljudprovning i byggnad YTC.2 Injustering av installationssystem Injustering skall utföras av entreprenören. Innan injustering påbörjas skall Beställaren informeras om de metoder som entreprenören avser tillämpa. Injustering utförs för hela systemet. Injustering skall utföras av personal med nödvändig kompetens.

40 .se LUFTBEHANDLING 18 (20) YTC.25 YTC.257 Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem Injustering av luftbehandlingssystem Injustering skall utföras för hela luftbehandlingssystemet Injustering Injustering av hela installationen skall om möjligt utföras samtidigt. Om delar av installationen injusteras separat, väljs dessa så att en riktig luftfördelning erhålls. Vid injustering och provning skall fönster och dörrar vara stängda. Efter injustering skall på spjällaxel (gradskiva) markeras inställt läge på injusteringsspjäll. Totalflöde för respektive fläkt skall uppmätas och injusteras till projekterat flöde. Protokoll I protokoll skall anges totalflöde för respektive system. I protokoll skall anges luftflöde, tryck och inställningsvärde för samtliga don. YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER Alla handlingar skall levereras på svenska och originalspråket. Vid fotografisk förminskning till A4-format skall kopior vara tydliga och fullt läsbara. YUC YUC.5 BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Entreprenören ombesörjer och bekostar färdigprojektering av anläggningen samt införskaffar samtliga ansökningshandlingar och tillstånd. Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Följande skall redovisas som bygghandling: -Planritningar, skala 1:50 -Erforderliga sektioner, skala 1:50 -Flöden och injusteringsvärden skall redovisas på ritningar. -Materialbeskrivning. Följande beräkningar skall kunna uppvisas: -Dimensionering av kanalsystem.

41 .se LUFTBEHANDLING 19 (20) YUD YUH YUH.5 YUH.57 YUK RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Entreprenören tillhandahåller relationshandlingar och omfattar samtliga bygghandlingar enligt AF-del. Spjällnummer skall redovisas på relationsritningarna. DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftinstruktioner skall levereras i omfattning enligt AF-del. Instruktionerna skall levereras på svenska och originalspråket. På samtliga instruktioner (pärmar, CD-skivor, o.d.) skall fastighetens kvartersnamn, adress och nummer framgå. Handlingar i instruktionerna skall ej vara av faxkopior. Vid positionsbestämmande av objekt och detaljer skall rumsnummer användas. Driftinstruktion skall utföras till omfattning och kvalitet i enlighet med skriften "Instruktioner för drift och underhåll Branschstandard (Svensk Byggtjänst 2005) Utförandet skall avse färdiga instruktioner. Separat överlämnas byggvarudeklarationer och miljöredovisningar för använda material och produkter som innehåller miljöstörande ämnen, i ett exemplar för insättning i gemensam pärm. Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Driftinstruktioner för luftbehandlingsinstallationer UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underhållsinstruktioner skall levereras i omfattning enligt AF-del. Instruktionerna skall levereras på svenska och originalspråket. På samtliga instruktioner (pärmar, CD-skivor, o.d.) skall fastighetens kvartersnamn, adress och nummer framgå. Handlingar i instruktionerna skall ej vara av faxkopior. Vid positionsbestämmande av objekt och detaljer skall rumsnummer användas. Underhållsinstruktion skall utföras till omfattning och kvalitet i enlighet med skriften "Instruktioner för drift och underhåll Branschstandard (Svensk Byggtjänst 2005) Utförandet skall avse färdiga instruktioner.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG VVS & Kyl t eknik I Eskil st una FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV VIPAN 14, ESKILSTUNA TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Eskilstuna

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB.

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB. AB Bostäder Byte av frånluftsfläktar Arbetsnr: Rambeskrivning 57 Luftbehandling Borås ÅF Infrastruktur AB 2 (14) Orientering Entreprenaden innefattar arbete med byte av frånluftsfläktar samt injustering

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA Daterad: Projektnummer Antal sidor 25 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (25) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 55 KYLSYSTEM 8 8 STYR-

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Kod Text Mängd Enh 5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet ska utföras med rör, rördelar, tillbehör och

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

KÄLLTORPSVÄGEN 5 Falu Kommun Främby 1:22 Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr och

KÄLLTORPSVÄGEN 5 Falu Kommun Främby 1:22 Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr och Sidantal 12 Falu Kommun Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr 16390009 och 16390015 6.4.2. RAMBESKRIVNING FÖR VVS-INSTALLATIONER Kund/projektnr: : : TQM-720-H Materialbeskrivning Falun Mora

Läs mer

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD TQM710-A vvskylel C3D08 TORNPARKEN, SUND- C3D08 BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD VVS BESKRIVNING

Läs mer

BRF Kråkbjörken Södra Förstadsgatan 84 Malmö. Renovering badrum, tappvatten samt avlopp. Teknisk rambeskrivning VVS.

BRF Kråkbjörken Södra Förstadsgatan 84 Malmö. Renovering badrum, tappvatten samt avlopp. Teknisk rambeskrivning VVS. BRF Kråkbjörken Södra Förstadsgatan 84 Malmö Renovering badrum, tappvatten samt avlopp. Teknisk rambeskrivning VVS Malmö 2016-06-20 Per-Johan Ytterman PQR Consult AB St. Johannesgatan 1D 211 46 Malmö 070-6753920

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Information om uppgiftslämnare Datum: 6/8 2015 Företag/organisation:VVS Företagen Kontaktperson: Magnus Everitt E-postadress: magnus.everitt@vvsforetagen.se

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Daterad: 2012-02-17 Rev: Antal sidor: 14 st Upprättad

Läs mer

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het Datum 4.5 Sid 1-12 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet (alt./delar av tappvattensystemet) skall

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) LFV ARLANDA 06A42 Bussverksamheten TEKNISK BESKRIVNING OMBYGGNAD AV 508 Brandstation Öst 50 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av Torbjörn Johnsson

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS

POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS Status Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Revidering Rev. : Upprättad av: Ramböll Sverige AB

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning BYGG ARCONA Byggprojektering V. Vintergatan 110 Box 5924 700 05 Örebo FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS... 3 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems Kv Oxeln 7, Vänersborg Objektnr: 2306 Projektnr: 1-7316 Dnr: SBN 2014/78 Förfrågningsunderlag håv ac håvac s objekt.nr 4021 Tele 0520-474860 sida 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 50 RÖRSYSTEM 5 52

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda Teknikansvarig:

Läs mer

Vändskivan 5 B Svenska Kakel

Vändskivan 5 B Svenska Kakel Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 B Svenska Kakel Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad ombyggnad Upprättad av Lars-Göran Hedström Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B BB BBB FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D BBB.5 BBB.52 BBB.53 BBB.54 BBB.55 BBB.56 BBB.57 BBB.8 Utförda undersökningar

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

DATUM: 2013-05-13. Uppdrags nr: 2013016 VVS PLAN AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

DATUM: 2013-05-13. Uppdrags nr: 2013016 VVS PLAN AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Blockgatan 10, 653 41 KARLSTAD Tel. 054-15 65 45 www.vvsplan.se 06.4 TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD MED PARTNERING SOM SAMARBETSFORM Objekt: SILBODALSSKOLAN ÅRJÄNGS KOMMUN KV. SKOLAN NYBYGGNAD

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX Antal blad 8 Blad nr 1 FÖRHANDSKOPIA 070418 GENERALKONSULT RE V ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 Hkpflj MALMEN K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 CPT-ANLÄGGNING, HKP 15 SYSTEMET

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Rörsystem Datum 2014-01-15

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Rörsystem Datum 2014-01-15 Handling Sidantal Förfrågningsunderlag 18 st. Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Ombyggnad Teknisk beskrivning Rörsystem Datum 2014-01-15 Arbetsnummer: 402 6923 000 Uppdragsansvarig: Jörgen

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda Handling nr: 02.7 VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda RAMBESKRIVNING för VÄRME-, SANITETS- OCH KYL- INSTALLATIONER Växjö... Roland Gustavsson Tel: 0470 70 09 23 E-post: roland.gustavsson@flk.se FLK

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Luftbehandlingssystem Datum 2014-01-15

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Luftbehandlingssystem Datum 2014-01-15 Handling Sidantal Förfrågningsunderlag 15 st. Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Ombyggnad Teknisk beskrivning Luftbehandlingssystem Datum 2014-01-15 Arbetsnummer: 402 6923 000 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell TM Rotationsdon för installationsgolv Snabbfakta Kraftig plåtkonstruktion Klarar stora undertemperaturer Hög induktionseffekt Rensbart Anslutningslåda ALS med spjällfunktion eller smutsfälla T som tillbehör

Läs mer

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE 1 BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE Totalentreprenad Avseende fasadrenoveringsarbeten RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Björklinge 2011-09-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 0 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR OCH 3 INSTALLATIONSSYSTEM

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...

Läs mer

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020 Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 4 4 BJÄLKLAG

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090 Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 5 4 KÄLLARVÄGGAR

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (31) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 TEKNISK BESKRIVNING FÖR RÖRANLÄGGNING Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80

Läs mer

Kv. TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 2, HUS A OCH A1 6.7 RAMBESKRIVNING VS

Kv. TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 2, HUS A OCH A1 6.7 RAMBESKRIVNING VS Kv. TORSKEN 5, LULEÅ FÖFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 26 st exkl bilagor. Luleå Revidering Rev. Företagsnamn Backgatan 30 972 42LULEÅ Upprättad av NP:s Uppdr nr Mikael Fredriksson

Läs mer

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME - LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL ENTREPENADBESKRIVNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Daterad: 2012-02-29 Rev: Antal sidor: 10 st Upprättad av: Vent.Planering

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11 Sida 1(10) Teknisk beskrivning Totalentreprenad Sida 2(10) Entreprenaden Byggnadens tegeltak skall bytas till nytt tak av tegelpannor. Ny underlagspapp med tillhörande läkt monteras. Nytt regnvattensystem

Läs mer

KV RÄFSAN 3 OMBYGGNAD AV KONTORS- OCH INDUSTRILOKAL MOMENTUM

KV RÄFSAN 3 OMBYGGNAD AV KONTORS- OCH INDUSTRILOKAL MOMENTUM Sidantal 22 OMBYGGNAD AV KONTORS- OCH INDUSTRILOKAL Upprättad av NP Unr Telefon 0920-22 90 05 Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 Allmän orientering

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits

Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits Monteringsanvisning för rörinstallation i våtrum vid användning av EA SmalSlits Krav enligt Säker Vatteninstallationsregler Samtliga rör för vatten skall vara isolerade. Kallvattenröret skall placeras

Läs mer

6.3 VVS RIVNING. Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD. Objekt 6007, Projektnr: 9048 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

6.3 VVS RIVNING. Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD. Objekt 6007, Projektnr: 9048 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD Objekt 6007, : 9048 6.3 VVS RIVNING ENTREPRENADFORM: TOTALENTREPRENAD HELSINGBORGSSTAD DROTTNINGGATAN7 251 89 HELSINBORG HANDLÄGGARE:

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM MÅLILLA 14:55 och Målilla 14:4, MÅLILLA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM Rambeskrivning VS-installationer mm Förfrågningsunderlag Dessa administrativa föreskrifter

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-05-16 Upprättad av: TC 1 (23) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Ishallen har en mycket dålig yttertakskonstruktion av trp.plåt med läckage

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

NORA 2:6, TRÄNGEN 1, HUS 11 & 12, NORA Brandskyddande åtgärder

NORA 2:6, TRÄNGEN 1, HUS 11 & 12, NORA Brandskyddande åtgärder Nora Fastigheter AB Änggatan 11 713 30 NORA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Örebro Upprättad av Sebastian Lundberg ROOF Arkitekter AB 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID ALLMÄNT 3 SAMMANFATTNING AV UPPDRAG

Läs mer

DPG. Låghastighetsdon

DPG. Låghastighetsdon Låghastighetsdon Bild visar specialutförande, standard svartlackerad Snabbfakta Lämplig för gradin Fast spridningsbild Enkelt montage Kräver ingen skötsel Rensbart Kan fås i alternativa färger Passar även

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS

KV RADIOMASTEN, LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS KV RADIOMASTEN, LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 NYBYGGNAD AV STADSRADHUS Handlingsnummer: 5.6 Handling: Rambeskrivning-VS : Luleå BOTHNIA VVS Ingenjörer AB Upprättad av: Karl-Erik Perä snummer: Antal sidor: 28 g:\fastigheter\radiomasten\rambeskrivning

Läs mer

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning ULRICEHAMNS ENERGI AB Byggande av fastighetsnät för multimedia ULRICEHAMN Torbjörn Ragnar Boråsvägen 17D 523 37 ULRICEHAMN TEL. 0321-35057 ANTAL SIDOR: 9 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE NYINSTALLATION SAMT KONVERTERING Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM... 3 PN RÖRLEDNINGAR M M...

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

02.4 Rumsbeskrivning

02.4 Rumsbeskrivning Handling 02.4 Sidantal 16 02.4 Rumsbeskrivning 20140613 Byggnadsbyrån AB Innehållsförteckning Generellt 4 Beteckningar 4 Rivning, demontering och lagningar 4 Listverk 4 Golvtyper / vägg och takbeläggning

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

Lunds Kommuns Fastighets AB LINERO 2:1, LUND. Nybyggnad av modulbostäder FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD

Lunds Kommuns Fastighets AB LINERO 2:1, LUND. Nybyggnad av modulbostäder FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Handling nr 6.2.1 Lunds Kommuns Fastighets AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING HUS OCH MARK 2016-02-15 Östra Tullgatan 3, 211 28 Malmö Tel: 040 59 94 00 Fax: 040 49 62 60 Uppdragsnummer:

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER Anvisningar för anslutning och ombyggnad av fjärrvärmecentraler i Norrenergis fjärrvärmesystem. (Gäller ej individuellt anslutna småhus.) Anvisningarna

Läs mer