VVS & Kylteknik I Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS & Kylteknik I Eskilstuna"

Transkript

1 VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning omklädningsrum A Bygglovshandling yttre arbeten Ingående i Byggnadstekniskt säkerhetsprogram E64-BS 100 Plan 1 Byggnadsteknisk Säkerhet E64-BS 200 Plan 2 Byggnadsteknisk Säkerhet E64-BS 300 Plan 3 Byggnadsteknisk Säkerhet E64-BS 400 Plan 4 Byggnadsteknisk Säkerhet Postadress Org nr VVS & Kylteknik AB Besöksadress Telefon Fax Säte: Munktellstorget 2 Munktellstorget Eskilstuna Eskilstuna Eskilstuna

2

3 Garage Plank förlängs Förlängd carport Bef. plank rivs Bef. plank förlängs Förlängd carport Nytt plank Skjutgrind Containerplats Skjutgrind Nytt plank In- och utfart PLANUTSNITT SITUATIONSPLAN 1:500 Gångdörr Skjutgrind Containerport FASAD MOT TEGNERVÄGEN BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM BYGGLOVHANDLING drottninggatan 32 tel norrköping fax FASAD MOT KUNGSGATAN Förlängt plank SKALA 1: METER UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE - DATUM KV HJORTEN ALF ANSVARIG ALF S KOMMUN PLAN, FASADER, SITUATIONSPLAN ALF SKALA NUMMER BET A1-1:100, 1:500 A3-1:200, 1:1000 A

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV HJORTEN 1, TEKNISK BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Västerås Thord Hammarsten Byggprojekt AB Projekterings-, Projekt- och Byggledning Solviksvägen Västerås

17 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 2 Denna beskrivning ansluter till AMA 11 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Beställarens krav och intentioner Som underlag för färdigprojektering och utförande gäller vid varje tillfälle gällande lagar, förordningar, bestämmelser, föreskrifter och normer. Projekteringen och utförande skall ske med beaktande av dessa publikationer som ett uttryck för lägsta acceptabla kvalité för entreprenaden och gälla i tillämpliga delar. Denna beskrivning är utformad som en rambeskrivning och får ej anses som fullständig. I förekommande fall hänvisas till bifogade ritningar, detaljer och bilagor. Handlingarna utgör tillsammans med normer och föreskrifter krav på den standard som beställaren avser att uppnå. Utöver vad som anges i texter och på ritningar skall anbudsgivaren genom besök på platsen bilda sig en uppfattning om befintliga förhållanden. Där material och utförande ej särskilt angivits ansvarar entreprenören för att material och utförande blir av samma kvalitet som entreprenaden i övrigt. Toleranser För byggplatstoleranser gäller HusAMA 11 i tillämpliga delar som minimikrav. Miljö Miljövänligt, återvinningsbart material skall användas. Utformning av konstruktioner, val av material och system samt planering och genomförande skall redovisas. Demontering och rivning Demontering skall utföras som selektiv demontering d v s rivningsmassor skall sorteras och det skall ske med miljöhänsyn. Miljöfarligt avfall skall källsorteras. Rivningens omfattning framgår vid jämförelse av nuläge och A-ritningar. Åtgärder för att undvika damm- och fuktskador skall alltid utföras innan demonterings- och rivningsarbetena påbörjas. Alla erforderliga demonterings- rivnings- och håltagningsarbeten för entreprenadens färdigställande i enlighet med samtliga entreprenadhandlingar ingår att utföras utan att här vara i detalj beskrivna. Erforderliga rivnings-, bilnings- och efterlagningsarbeten av byggnadsdelar för att respektive entreprenör skall kunna utföra sin rivning ingår i byggentreprenaden. Rivningen omfattar även sådana delar, som bygg- och installationsmässigt kan vara kvar, men ej har någon funktion efter ombyggnaden.

18 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 3 Om nivåskillnader uppträder i golv och tak efter rivning skall åtgärder vidtas så att toleranskravet uppfylls. Om inte annat sägs i handlingarna eller utmärkning skett på plats tillfaller allt rivningsmaterial entreprenören och bortforslas av denne. Entreprenören skall på plats orientera sig om eventuell förekomst av asbest eller andra hälsovådliga material och i anbudet inräkna erforderlig sanering. Förstärkningar/avväxlingar Entreprenören svarar för att byggnadens statiska funktion ej äventyras, i samband med rivning och håltagning. Erforderliga uppstämpningar och förstärkningar, såväl provisoriska som permanenta, ska ingå att utföra. Förstärkningar utförs i erforderlig omfattning. Alla permanenta förstärkningar/åtgärder ska vara beräknade av statiker och utföras enligt k-handlingar som märkts Bygghandling. Igensättning och efterlagning Ytstruktur skall vara lika omgivande ytor om inget annat anges. Öppningar, schakt, hål efter rivningar, håltagningar och dylikt som ej kommer att bli synliga. Igensättningar av såväl befintliga som nya öppningar och dylikt ska utföras där så erfordras med avseende på brand, ljud, lukt och säkerhet mot inbrott, eller som framgår av handlingarna i övrigt. Krav på igensättning ska vara att byggnadsdel ej får en sämre kvalité än befintlig omgivande konstruktion. Kvarlämnade, ej utnyttjade schakt ska sättas igen så att utförandet minst motsvarar omgivande bjälklag/vägg. Brandsektionering, verksamhetsskiljande bjälklag och/eller vägg beaktas särskilt. Efterlagningar efter öppningar, schakt, hål efter rivningar och dylikt som kommer att bli synliga. Alla igensättningar, efterlagningar efter rivna installationer, väggar, beslag etc. ska ingå att åtgärda så att ett fullgott underlag för avsett ytskikt erhålls utan att vara detaljerat beskrivna.

19 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 4 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR Toleranser Toleranser under 01.S gäller. 42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG 42.D Öppningskompletteringar i yttervägg 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR Skikt av gipsskivor på reglar i vägg, pelare ed inomhus På fria utåtgående hörn monteras hörnskydd typ HS 29EA eller likv. I våtrum skall ej kartongklädd gipsskiva användas. Väggstommar av reglar för beklädnad Gipsskivor monteras på stomme av reglar enligt fabrikat Gyproc eller likv. Förstärkningar skall utföras för installationer m m (tvättställskonsoler etc.) samt kompletteringar (dörrar, partier, inredningar o d). Innerväggar utföres så att de uppfyller ljudkrav enligt BBR. Brandkrav enligt BBR. Inspektionsluckor (slitsluckor) utföres med samma brand- och ljudklass som omgivande yta. Foder avseende dörrar, partier etc av trä Foderlister utförs av trä med bredd 56mm, tjocklek 15mm. Foderlister skall målas. Öppningskompletteringar Innerdörrar av trä Invändiga dörrar skall utföras av trä typ lackad massivdörr. Karmdjup lika väggtjocklek. Brandklassade dörrar förses med dörrstängare, om inget annat anges. Säkerhetsdörrar Byggnadstekniskt säkerhetsprogram daterad Kompletterande uppgifter till Byggnadstekniskt säkerhetsprogram daterad Befintliga dörrar Byggnadstekniskt säkerhetsprogram daterad Kompletterande uppgifter till Byggnadstekniskt säkerhetsprogram daterad

20 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 5 43.D Bjälklagsöverbyggnader och öppningskompletteringar 43.DC Undergolv Undergolv skall uppfylla toleranskraven enl tabell 43.DC/-1. Kraven gäller även för samtliga i undergolvet ingående materialskikt. Fall mot brunnar utföres: Runt golvbrunn lokalt fall min 1:50 Vid svåråtkomliga ytor: fall -1:50 Fria golvytor: fall -1:100 Avjämningsmassor får endast användas vid uppbyggnad av plana golv där undergolv av betong ej givit underlag som uppfyller krav för beläggning. Största tillåtna skikttjocklek är 20 mm. Vid större tjocklek utföres undergolv av betong. Avjämningsmassa skall väljas miljövänligt samt - inte innehålla kasein eller annat protein - vara typgodkänd - skall vara avpassad till underlag och beläggningsmaterial, färgsystem o,d,, Avjämningsmassan får inte missfärga färdig beläggning, färgsystem o. d. samt skall häfta väl mot underlaget, skall tåla vatten och byggfukt. Vidhäftning till underlag skall vara > 1,5 Mpa Undergolv samt övriga underlag för mattor och målningsbehandlingar skall Vara godkända för beläggning resp. behandlingar. 43.E Innertak Toleranser Undertak av förtillverkade komponenter. Typ och omfattning enligt rumsbeskrivning och A-ritning. 43.E/40 Innertak skivor och regelverk Toleranser Innertak av skivor och regelverk skall uppfylla kraven enligt tabell 43.E/K-1. Kraven gäller även för regelverken. Gipsskivor för målning Våtrumsbehandling, omfattning enligt rumsbeskrivning. 44 INVÄNDIGA YTSKIKT 44.B Ytskikt på golv och trappor 44.BB Ytskikt på golv Toleranser Golvbeläggningar skall uppfylla kraven enligt tabell 44.BB/-1. Ytskikt enligt rumsbeskrivning

21 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 6 Våtrumsbehandling i rum enligt branschstandard. Limrester och liknande efter rivna golvbeläggningar avlägsnas med fräsning, blästring eller liknande metod innan golv rengörs och erforderlig spackling utförs. 44.C Ytskikt på väggar Toleranser Väggbeklädnader och målade ytskikt med underbehandling skall uppfylla kraven enligt tabell 44.C/-1. Väggbeklädnader enligt rumsbeskrivning. Våtrumsbehandling enligt branschstandard. 45 HUSKOMPLETTERINGAR 46 RUMSKOMPLETTERINGAR 46.B Inredningar Rwc/Wc I omfattning enligt rumsbeskrivning och A-ritningar.

22 Teknisk rambeskrivning bygg OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN, KV HJORTEN 1, 7 YS YSB YSB.1 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS MÄRKNING SKYLTNING HUS MM Märkning i hus Märkning avser märkning för drift och underhåll. Märkning utförs så att text kan läsas från komponentens betjäningsplats. YSB.2 Skyltning i hus Skyltning för följande skall utföras: - Rumsnummer. Nya skyltar monteras på foder ovan dörr. Vit skylt med svart text YSC YSC.1 YSD YSD.1 PROVNING, INJUSTERING MM I HUS Provning i hus IDRIFTSÄTTNING AV HUS Information till drift- och underhållspersonal TE skall gå igenom drift- och underhållsinstruktioner med beställarens personal med till beställare inlämnade driftoch underhållspärmar YSK YSK.2 TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS Bygghandlingar för hus Enligt AF YSK.3 Relationshandlingar för hus Enligt AF YSK.4 YSK.42 Kontrollplaner för hus Kontrollplaner för byggande av hus Entreprenören skall upprätta förslag till kontrollplaner i samråd med beställarens kvalitetsansvarige. Dokumentationen från kvalitetssäkringen skall levereras insatt i pärm senast i samband med slutbesiktning. YSK.62 YSK.72 YSL.1 Upprättade driftinstruktioner för hus Enligt AF Upprättade underhållsinstruktioner för hus Enligt AF Deklaration av miljöpåverkan av varor och material i hus TE skall till Beställaren lämna skriftlig bekräftelse på vilka material som avses användas i projektet samt byggvarudeklarationer för dessa material.

23 Kv. HJORTEN 1 OMBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSRUM MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st :

24 .se LUFTBEHANDLING 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 7 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 8 BB FÖRARBETEN 8 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 8 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 9 Q APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 10 QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON 10 QK LJUDDÄMPARE 10 QL VENTILATIONSKANALER M M 10 QM LUFTDON M M 11 R ISOLERING AV INSTALLATIONER 13 RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER 13 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 14 YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER 14 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 18 YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING 20

25 .se LUFTBEHANDLING 3 (20) Denna rambeskrivning ansluter till AMA VVS & KYL 09 och är upprättad för totalentreprenad. I denna entreprenad ingår färdigprojektering till arbetshandlingar med efterföljande eventuella justeringar fram till relationshandlingar. För administrativa föreskrifter, se separat AF-beskrivning. 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Orientering Objektet avser ombyggnad av omklädningsrum, utbyggnad av polisgård, byte av ytskikt i tvätthall för Polisen, inom kvarteret Hjorten 1, Katrineholm. Ombyggnaden avser del av plan 1 och 2 enligt ritningar. m.m. Byggnaden består av 3 våningar. Byggnadernas läge och orientering framgår av ritningar. I entreprenaden ingår att projektera och utföra installationer för nya byggnader till fullt driftfärdiga anläggningar. Dimensionerande temperaturer: Värmebärare sekundär radiatorkrets +80 o C / +60 o C Temperatur utgående varmvatten min +55 o C Temperatur varmvatten vid tappställe +50 o C Dimensionerande lägsta utetemperatur -20 C Dimensionerande högsta utetemperatur +27 C, 60% RF Rumstemperatur vinter +20 C Tilluftstemperatur vinter +20 C Ritningar Ritningar är förtecknade i separata handlingsförteckningar. Gränsdragning mot annan entreprenad eller annat installationssystem Enligt AF-del. Anslutning till yttre försörjningssystem Vatten Byggnaden är ansluten till kommunalt vattenledningsnät för kallvatten. Tappvarmvatten bereds via värmeväxlare, placerad i undercentral.

26 .se LUFTBEHANDLING 4 (20) Avlopp Avloppsledningar för spill- och dagvatten är anslutna till kommunalt spill- och dagvattennät. Värme Fastigheten värms med fjärrvärme, fjärrvärmeundercentral placerad i UC på plan 01. El Spänningssystem och strömart: 230/400 V, 50 Hz. Miljöbetingelser Korrosionsmiljö För installationer utomhus gäller korrosivitetsklass C3 enligt BSK 07 om inget annat anges under aktuell kod och rubrik. För installationer inomhus gäller korrosivitetsklass C2 enligt BSK 07 om inget annat anges under aktuell kod och rubrik. Ljudmiljö Följande allmänna krav gäller för ljudemission från byggnad och Installationer. Högsta totala ljudnivå från samtliga fasta installationer: Omklädningsrum Utomhus 35 db(a) 40 db(a) vid marknivå. Utöver kravet på högsta ljudnivå i db(a) från tekniska installationer skall ljudtrycksnivån vid låga frekvenser begränsas. Detta betyder att db(c)-värdet inte får överstiga db(a)-kravet för aktuellt utrymme med mer än 25 db. I övrigt enligt gällande Boverkets Byggregler BBR (klass C). Lufthastighet Lufthastighet i vistelsezon: Vinterfall Sommarfall 0,15 m/s 0,25 m/s

27 .se LUFTBEHANDLING 5 (20) Öppningar och genomföringar Genomföringar, där krav på brandavskiljning, luft- eller gastäthet föreligger, avtätas i samma klass som befintlig vägg/bjälklag. Övriga genomföringar utförs luft- och ljudtäta. Brandtätningar vid genomföringar av installationer ingår. Skydd mot brand- och brandgaser Det åligger entreprenören att utforma installationen så att gällande krav på skydd mot brand- och brandgasspridning uppfylls. Funktionskrav Installationen skall avse komplett anläggning för luftbehandlingsinstallationer. Utförandekrav Myndigheternas anvisningar och föreskrifter gäller. Gällande normer och krav för arbetarskydd skall uppfyllas för såväl under byggtiden som färdig installation. All materiel skall vara av välkänt fabrikat med god reservdelshållning. Materialval och montagesätt skall väljas så att installationen får låg energianvändning, god beständighet samt låga drift- och underhållskostnader. Material och utförande skall uppfylla kraven i AMA 09 och skall anpassas för det aktuella objektet med hjälp av Råd och anvisningar till AMA VVS & KYL 09 och tillhörande AMA-nytt. Arbetets utförande Entreprenören ansvarar för detaljplanering och samordning för utrymmesbehov etc. på plats med övriga entreprenörer. Håltagning Entreprenören utför håltagningar för egna installationer. Anläggningens färdigställande Anläggningen skall överlämnas till Beställaren i komplett och funktionsdugligt skick med all apparatur installerad, rengjord, avprovad och injusterad. Tekniska uppgifter i anbud Anbud skall innehålla:

28 .se LUFTBEHANDLING 6 (20) - Systembeskrivning Offererad materiel i den utsträckning som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet, bl.a. med avseende på driftsäkerhet, personsäkerhet, underhåll och utrymmesbehov.

29 .se LUFTBEHANDLING 7 (20) 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Funktionsöversikt Arbetena omfattar nyinstallation av luftbehandlingsinstallationer. Rivning av befintliga installationer ingår. Anpassning av befintliga installationer till ny planlösning. Lokalerna förses med till- och frånluftsinstallation med omblandande ventilationsprincip. Innre delar betjänas av kanaler placerade på samma plan. WC förses med ljuddämpande överluftsdon. Tekniska förutsättningar Se under kod 5. Koncentrationen av koldioxidhalten där personer vistas mer än tillfälligt skall vara lägre än 1000 ppm. I övrigt kan klimatkrav eller andra krav vara dimensionerande för luftomsättningen. I övrigt enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och Boverkets Byggregler (BBR). Kanalisations- och ledningssystem Materialval och förläggning av kanaler skall ske med hänsyn till funktion, flexibilitet, tillsyn, livslängd, möjlighet till reparation och byte samt rensbarhet. All materiel skall vara av välkänt fabrikat med god reservdelshållning. Till- och frånluftskanaler som installeras i huvudsak ovan undertak. Hela kanalsystemet skall vara rensbart. Allmänt Med denna beskrivning, bilagor, rumsbeskrivning och arkitekthandling som grund skall entreprenören färdigprojektera och utföra entreprenaden så att önskad funktion uppnås i form av färdiga och fullt fungerande installationer för luftbehandling.

30 .se LUFTBEHANDLING 8 (20) B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BB FÖRARBETEN BBC BC UNDERSÖKNINGAR OD Entreprenören utför själv de undersökningar han anser sig behöva för att avge anbud för aktuell entreprenad. HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCT BCT.5 BCV BCV.5 HJÄLPARBETEN FÖR INSTALLATIONER Åtgärder för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Vid inkoppling till befintliga system skall entreprenören tillse att inkoppling sker till rätt system. I entreprenaden ingår alla provisoriska arbeten som eventuellt kan erfordras. Eventuellt erforderliga provisoriska in- eller förbikopplingar skall ingå. TILLFÄLLIGA INSTALLATIONER Tillfälliga vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

31 .se LUFTBEHANDLING 9 (20) BE BED BED.5 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING RIVNING Rivning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Rivning avser installationer för luftbehandling. Entreprenören förutsätts före avgivande av anbud ha skaffat sig kännedom på platsen om arbetets omfattning. Entreprenören äger ej rätt till ersättning för arbeten eller material, föranledda av förhållanden som han genom en sådan undersökning kunnat skaffa sig kännedom om. Efterlagning av isolering ingår i entreprenadåtagandet. All materiel som rivs delges Beställaren som bedömer om den kan nyttjas i form av reservdelar eller skall skrotas. Skrotad materiel bortforslas av entreprenören utan extra kostnad. Entreprenören skall ansvara för att proppning, tätning och efterlagning utförs på ett korrekt sätt. Entreprenören aviserar berörd part i god tid om åtgärder och tidpunkter.

32 .se LUFTBEHANDLING 10 (20) Q QJ QJC APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Produkters likvärdighet bedöms av Beställaren. SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON Mätnipplar skall placeras lätt åtkomliga. Mätdon skall förses med följande skyltning: Luftflöde och tryck. Fast flödesmätdon skall vara enligt Statens institut för byggnadsforsknings skrift "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer". Fasta mätdon för totalluftflöde och delluftflöde skall installeras. Cirkulära mät- och injusteringsspjäll skall vara av typ irisspjäll. SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS QK LJUDDÄMPARE QL VENTILATIONSKANALER M M Dimensioneringsförutsättningar skall utföras enligt riktlinjer i Svenska Inneklimatinstitutets handbok Klassindelad Luftdistributionssystem A2. Max lufthastighet får ej överskrida: Huvudkanal 5 m/s Grenkanal 4 m/s Anslutningskanal 3 m/s Kanalerna utförs av förzinkad stålplåt. För cirkulära kanaler skall täthetsklass C uppnås. För rektangulära kanaler skall täthetsklass B uppnås. Cirkulära kanaler skall användas i första hand. Montering Montering av kanal skall utföras så att skarpa kanter inte sticker in i luftströmmen. T-stycke skall användas där så är möjligt. Används avstick och påstick skall det monteras invändigt.

33 .se LUFTBEHANDLING 11 (20) Kanaler med tillhörande detaljer monteras med upphängningsanordningar enligt tillverkarens anvisningar. Upphängning med pendel och svep i rostfritt stål. Gejdskarv skall förses med skyddshörn inom tillträdesvägar och betjäningsområde samt i de fall risk för personskador föreligger. Förslutning av kanaler och kanaldetaljer Kanaler och kanaldetaljer skall vara förslutna under transport, under förvaring och under byggtiden. QLE QM QMC QMD QME LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION Renslucka väljs i dimension närmast under kanal på vilken luckan monteras, utförande och brandklass lika resp. kanal. Luckor skall vara utförda utan vassa delar och så att risk för personskador inte föreligger. Luckor skall vara utförda och placerade enligt SS LUFTDON M M Huv för takanslutning skall vara anpassad till takgenomföring enligt SIS och anslutas vattentätt till takgenomföring och så att vattenavrinning utåt säkerställs. TILLUFTSDON Don utförs av lackerad stålplåt. Don skall placeras så att dragproblem ej uppstår, spridningsbilden skall kontrolleras och vara justerbara beträffande flöde. Donen skall vara av enhetligt och känt fabrikat för att underlätta drift, underhåll och reparationer. Uppgifter att redovisa Följande uppgifter skall redovisas efter anfordran: metod för mätning av luftflöden enligt Statens institut för byggnadsforsknings skrift "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer". ÖVERLUFTSDON Överluftsdon skall vara av typ ljuddämpande överluftsdon. FRÅNLUFTSDON Don utförs av lackerad stålplåt.

34 .se LUFTBEHANDLING 12 (20) Donen skall vara justerbara beträffande flöde. Kontrollventiler väljs i första hand. Donen skall vara av enhetligt och känt fabrikat för att underlätta drift, underhåll och reparationer. Uppgifter att redovisa Följande uppgifter skall redovisas efter anfordran: metod för mätning av luftflöden enligt Statens institut för byggnadsforsknings skrift "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer".

35 .se LUFTBEHANDLING 13 (20) R ISOLERING AV INSTALLATIONER RB RBF TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Egenskaper hos isolervara Mått Föreskriven isolertjocklek avser den färdigmonterade isolervaran. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Isolering av ventilationskanal Kanaler som ansluts till takhuvar skall ha obruten isolering (och ångbroms) genom vindsbjälklag och till takgenomföringen. Provning Isolertjockleken skall provas på minst var 10 m av rörledning eller kanal. TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL RBF.1 RBF.2 Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

36 .se LUFTBEHANDLING 14 (20) Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER YTB YTB.1 YTB.15 MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av installationer Märkning utförs enligt SMS 741. Märkning och teknisk dokumentation skall överensstämma. Skylt skall vara utförd av metall eller av laminerad plast med graverad svart beständig text på vit botten. Skyltar skall skruvas fast. Skyltar och märktexter skall redovisas för Beställarens godkännande. All märkning skall ske i samråd med övriga entreprenörer. Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

37 .se LUFTBEHANDLING 15 (20) YTB.157 Märkning av luftbehandlingsinstallationer Skyltar och märktexter skall redovisas för Beställaren för godkännande. Märkning av mätuttag och fasta mätdon Märkes med mätuttag samt nominellt luftflöde. Spjäll skall förses med tydlig lägesindikering. Spjällförteckning Förteckning över samtliga spjäll, konstantflödesdon, variabelflödesdon och mätuttag upprättas. Förteckning skall vara avläsbar dels med utgångspunkt från spjäll, dels från rumsnummer enligt branschstandarden Instruktioner för drift och underhåll (Svensk Byggtjänst 2005) blankett D&U 18. YTB.2 YTB.25 YTB.257 Skyltning för installationer Skyltar och märktexter skall redovisas för Beställaren före tillverkning. Skyltning för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Skyltar och märktexter skall redovisas för Beställaren före tillverkning. Skyltning för luftbehandlingsinstallationer YTC KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

38 .se LUFTBEHANDLING 16 (20) YTC.1 kontroll av installationssystem Samordnad provning Provning skall utföras av resp. entreprenör. Luftbehandlingsentreprenören är provningsledare. Provning av installationerna skall samordnas. Innan provning påbörjas skall Beställaren informeras om de metoder som entreprenören avser tillämpa. Provning utförs för hela installationen. Provning skall utföras av personal med nödvändig kompetens. Vid provning skall representant för Beställaren beredas tillfälle att närvara. Beställaren meddelas i god tid innan entreprenören utför funktionsprov. Funktionsprovning Fullständig funktionsprovning skall utföras tillsammans med övriga entreprenörer. Tid för funktionsprov skall inarbetas i entreprenadens tidsplan. Tidsplanen skall omfatta: entreprenörens egenprovning på byggplats injusteringar myndighetskontroller/besiktningar provning av injusteringar och funktionssamband Samtliga injusterings-, provnings- och förinställningsvärden protokollförs och överlämnas i samband med anmälan till slutbesiktning i 3 ex till Beställarens kontrollant. Alla i entreprenaden ingående funktioner provas, avseende berörd funktion. Entreprenören ansvarar för provningens genomförande. Beställarens kontrollant skall närvara vid funktionsprovet. Entreprenören informerar denne minst 3 veckor före provets genomförande. Vid tidpunkten för provningsperiodens början skall anläggningen vara driftsatt, vilket bl.a. innebär att: all materiel ska vara levererad och monterad inklusive alla anslutningar samt märkning och skyltning utförd vidimerade protokoll över egenprovning på byggplatsen t.ex. komponents- och materialprovningar, tryck- och täthetsprovning samt säkerhetsbesiktningar skall vara överlämnade genomföringar (även provisoriska) skall vara tätade grovstädning skall vara utförd anläggningsdelar som enligt AFS 1999:6, SNFS 1997:3, övriga normer eller myndighetskrav, kräver besiktning, provning eller egenkontroll skall entreprenören ombesörja och bekosta besiktning/provning/egenkontroll. Vid egenkontroll skall kontrollresultaten bedömas och godkännas av Beställaren.

39 .se LUFTBEHANDLING 17 (20) YTC.15 YTC.157 Kontroll av vvs-, kyl- och processmediesystem Innan provning utförs skall alla installationsarbeten vara slutförda. För anläggningsdelar som enligt normer kräver besiktningsprovning, anbefalld av myndighet eller motsvarande, ombesörjs och bekostas denna av entreprenören. Samtliga injusterings-, provnings- och förinställningsvärden protokollförs. Injustering och provning skall utföras i samråd med Beställaren. Kontroll av luftbehandlingssystem För system med mer än ett driftfall skall injustering och mätning ske vid det största luftflödet. Provning Ljudprovning i byggnad YTC.2 Injustering av installationssystem Injustering skall utföras av entreprenören. Innan injustering påbörjas skall Beställaren informeras om de metoder som entreprenören avser tillämpa. Injustering utförs för hela systemet. Injustering skall utföras av personal med nödvändig kompetens.

40 .se LUFTBEHANDLING 18 (20) YTC.25 YTC.257 Injustering av vvs-, kyl- och processmediesystem Injustering av luftbehandlingssystem Injustering skall utföras för hela luftbehandlingssystemet Injustering Injustering av hela installationen skall om möjligt utföras samtidigt. Om delar av installationen injusteras separat, väljs dessa så att en riktig luftfördelning erhålls. Vid injustering och provning skall fönster och dörrar vara stängda. Efter injustering skall på spjällaxel (gradskiva) markeras inställt läge på injusteringsspjäll. Totalflöde för respektive fläkt skall uppmätas och injusteras till projekterat flöde. Protokoll I protokoll skall anges totalflöde för respektive system. I protokoll skall anges luftflöde, tryck och inställningsvärde för samtliga don. YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER Alla handlingar skall levereras på svenska och originalspråket. Vid fotografisk förminskning till A4-format skall kopior vara tydliga och fullt läsbara. YUC YUC.5 BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Entreprenören ombesörjer och bekostar färdigprojektering av anläggningen samt införskaffar samtliga ansökningshandlingar och tillstånd. Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Följande skall redovisas som bygghandling: -Planritningar, skala 1:50 -Erforderliga sektioner, skala 1:50 -Flöden och injusteringsvärden skall redovisas på ritningar. -Materialbeskrivning. Följande beräkningar skall kunna uppvisas: -Dimensionering av kanalsystem.

41 .se LUFTBEHANDLING 19 (20) YUD YUH YUH.5 YUH.57 YUK RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Entreprenören tillhandahåller relationshandlingar och omfattar samtliga bygghandlingar enligt AF-del. Spjällnummer skall redovisas på relationsritningarna. DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftinstruktioner skall levereras i omfattning enligt AF-del. Instruktionerna skall levereras på svenska och originalspråket. På samtliga instruktioner (pärmar, CD-skivor, o.d.) skall fastighetens kvartersnamn, adress och nummer framgå. Handlingar i instruktionerna skall ej vara av faxkopior. Vid positionsbestämmande av objekt och detaljer skall rumsnummer användas. Driftinstruktion skall utföras till omfattning och kvalitet i enlighet med skriften "Instruktioner för drift och underhåll Branschstandard (Svensk Byggtjänst 2005) Utförandet skall avse färdiga instruktioner. Separat överlämnas byggvarudeklarationer och miljöredovisningar för använda material och produkter som innehåller miljöstörande ämnen, i ett exemplar för insättning i gemensam pärm. Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Driftinstruktioner för luftbehandlingsinstallationer UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underhållsinstruktioner skall levereras i omfattning enligt AF-del. Instruktionerna skall levereras på svenska och originalspråket. På samtliga instruktioner (pärmar, CD-skivor, o.d.) skall fastighetens kvartersnamn, adress och nummer framgå. Handlingar i instruktionerna skall ej vara av faxkopior. Vid positionsbestämmande av objekt och detaljer skall rumsnummer användas. Underhållsinstruktion skall utföras till omfattning och kvalitet i enlighet med skriften "Instruktioner för drift och underhåll Branschstandard (Svensk Byggtjänst 2005) Utförandet skall avse färdiga instruktioner.

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Information om uppgiftslämnare Datum: 6/8 2015 Företag/organisation:VVS Företagen Kontaktperson: Magnus Everitt E-postadress: magnus.everitt@vvsforetagen.se

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda Teknikansvarig:

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL ENTREPENADBESKRIVNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Daterad: 2012-02-29 Rev: Antal sidor: 10 st Upprättad av: Vent.Planering

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

KV RÄFSAN 3 OMBYGGNAD AV KONTORS- OCH INDUSTRILOKAL MOMENTUM

KV RÄFSAN 3 OMBYGGNAD AV KONTORS- OCH INDUSTRILOKAL MOMENTUM Sidantal 22 OMBYGGNAD AV KONTORS- OCH INDUSTRILOKAL Upprättad av NP Unr Telefon 0920-22 90 05 Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 Allmän orientering

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM... 3 PN RÖRLEDNINGAR M M...

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-05-16 Upprättad av: TC 1 (23) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Ishallen har en mycket dålig yttertakskonstruktion av trp.plåt med läckage

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad Norra Neptunigatan 23, 211 23 Malmö Tel 040-57 95 00, Fax 040-97 06 90 Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA HANDLING 06.2.3 Rambeskrivning VVS Bilagor, bef. ritningar:

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 8 TEKNISK ANVISNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1,0 :, Ver 2,0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM...

Läs mer

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Fasad och skärmtak Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Golv Granitkeramik eller plastmatta se SISAB:s projekteringsanvisningar Bygg och Rumsanvisning Skola.

Golv Granitkeramik eller plastmatta se SISAB:s projekteringsanvisningar Bygg och Rumsanvisning Skola. REFERENS WC för skola Allmän beskrivning Toaletter skall vara lätt att hålla fräscha. Golv, väggar och tak skall vara lätt rengörbara och utrustningen tålig och hållbar. Det skall finnas en toalett per

Läs mer

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar.

84 PNR.514. Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör. Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation. Förutsättningar. 84 PNR.514 Värme och sanitet Tappvatten av PEX-rör Dragning rör för tappvatten enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Ombyggnad slöjdsalar Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 (22) Rev 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar

Läs mer

RAMBESKRIVNING - BYGG

RAMBESKRIVNING - BYGG Fasad- och takrenovering av flerbostadshus HANDLING 06.2 avseende totalentreprenad för fasad- och takrenovering av flerbostadshus, Kv Gläntan 9, Gläntstigen 6, Säffle Kommun Beskrivning upprättad enligt

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 8 TEKNISK ANVISNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Snabbfakta För frånluft 91% fri area Klarar stora flöden Rensbart Kan fås i alternativa färger Kan användas med anslutningslåda ALS Snabbval L

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.5 Sidantal 17 KV VARGEN 4, LULEÅ ROT RENOVERING 6.5 RAMBESKRIVNING VENTILATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 2(12).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

K0043 007/008 04/57 951

K0043 007/008 04/57 951 Antal blad 30 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft Snabbfakta För till- och frånluft Fast spridningsbild Rensbart Monteras i fästraar FHA eller FHB alternativt anslutningslåda TRG Kan fås i alternativa

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BYGGDELSBESKRIVNING BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Borås 2013.01.29 ARKCON BYGGKONSULTER AB LC Förfrågningsunderlag 12 122 2013.01.29 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09

RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09 RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Arb. nr. 13 998 Snällsböke 2013-04-12 NILA VVS-Konsulter AB Snällsböke

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04 Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 24 Förfrågningsunderlag : Jenny Carlstedt tel direkt: 010-479 99 15 email: jenny.carlstedt@linkarkitektur.se

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25 INNEHÅLL Värt att veta 2 B Böj rektangulär 4 K Kanal rektangulär 6 S S-böj rektangulär 7 D Rektangulär dimensionsförändring 8 Ö Övergång från rektangulärt till cirkulärt 9 A Avstick rektangulärt 10 AC

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02.

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02. 1(7) Kv Telegrafen 1 Huddinge Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad 2013.02.08 Projektengagemang kring Arkitektur AB Årstaängsvägen 19B, Box 471 46 100 74 Stockholm

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer