KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte"

Transkript

1 KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 4. Fastställande av dagordning för årsmötet 5. Val av ordförande för årsmötet 6. Val av sekreterare för årsmötet 7. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet och vid behov vara rösträknare Sidan 8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret inklusive ekonomisk redovisning Revisionsberättelse Fastställande av resultaträkning och balansräkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid redovisningen omfattar 12. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet Förslag till reviderade stadgar... se separat bilaga 13. Behandling av inkomna motioner - Motion från Jan-Erik Edström angående presenningsskjul Motion från Per Stenberg angående mastskjul Motion från Gunnar Hultström angående Långfärdsseglare Fastställande av verksamhetsplan och budget för Fastställande av avgifter för (höjning föreslås) Fastställande av styrelseinstruktion, medlemsinstruktion och miljöpolicy Val av Sällskapets ordförande för det kommande verksamhetsåret Val av ledamöter i styrelsen Val av revisorer och revisorssuppleant Val av representant till VVSF:s möten Val av valberedning varav en ledamot är sammankallande Val av hedersmedlem Övriga frågor - Avtackning av avgående ledamöter - Information om system för trådlös mätning av elförbrukning 24. Årsmötets avslutande 1

2 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007/08 Nu när vi är framme vid årsredovisning och verksamhetsberättelse och summerar året som gått, så blir man imponerad och stolt över de insatser och det arbete som lagts ner, inte minst med tanke på att det i huvudsak är ideellt arbete som utförts. När man summerar antalet funktionärer som jobbat i sektionerna och därtill adderar alla andra som bidragit och jobbat med punktinsatser, så hamnar vi med all säkerhet en bra bit över hundratalet som på ett eller annat sätt aktivt deltagit i föreningsarbetet. Styrelsens arbete är i stort att förvalta och följa upp föreningens arbete samt att titta framåt. Jag känner stor tillförsikt med styrelsens arbete och vill tacka styrelsen för detta. Samt ett varmt tack till alla som bidrar till att KSS fortsätter med att segla med flaggan i topp! Ordförande Lage Backman Styrelse Lage Backman Theo Arndt Per Edberg Niclas Björkman Claes Källqvist Morgan Svensson Trond Reimers Peter Karlsson Lars-Olof Thyberg Bo Hägerman Ronnie Nilsson Jonas Lovén ordförande sekreterare kassör ordförande i ungdomssektionen ledamot i ungdomssektionen ordförande i seglingssektionen ledamot i seglingssektionen ordförande i Nabbensektionen ordförande i hamnsektionen ledamot i hamnsektionen ordförande i medlemssektionen, inkl. marknad/information ledamot Valberedning Gunnar Åberg, sammankallande Örjan Hultvall Olle Eresund Revisorer Carin Månsson, ordinarie Gunnar Gärdin, ordinarie Klas Nerman, suppleant Övriga funktionärer Varje sektion har genom sektionsordförandens försorg rekryterat de funktionärer som ansetts nödvändiga. Genom bl.a. dessa funktionärers ideella och uppoffrande arbete har vi även i år kunnat hålla hög standard på vår verksamhet och våra anläggningar i gott skick. Följande har varit aktiva funktionärer inom respektive sektion: 2

3 Medlemssektionen inklusive marknad och information Ronnie Nilsson Ordförande Bruno Harrysson Vice ordf./klubbmästeri Rune Överfjord KSS Kansli/Dataprogramansvar Jan-Erik Edström KSS Kansli/Regatta Kristina Eresund KSS Kansli Lisa Lindgren KSS Kansli Hans-Erik Birge KSS Kansli Gunnar Andersson KSS Kansli Ulf Berglund KSS Data/Marknad Mikael Nordlander KSS Webb Martin Backlund KSS Webb Mats Andersson Klubbmästeri Kajsa Andersson Klubbmästeri Tommy Grund Klubbmästeri Theo Arndt Projekt Hamnsektionen Lars-Olof Thyberg Hamnchef/ordförande, Miljö Bo Hägerman Vice ordförande, Nattvaktslistor/säkerhetsansvarig Gunnar Andersson Bryggplatsansvarig, Nyckelansvarig Anders Carlsson Samordning bryggor Lars Johansson Sjösättning/upptagning Tomas Bergqvist Besiktning, drift av kran Claes Thunberg Ansvarig traktorförare Anders Edvall Ansvarig uppställning båtar Anders Forsman Ansvarig Marinan Alf Gustavsson Pålkran, arbetsbåt Karl-Axel Andersson Vatten och markunderhåll Bo Eberhard Underhåll av maskiner Lennart Lindberg El-handläggare Jan-Olof Odeholm Byggnadsansvarig Hans Erwald Båtskjulsansvarig Åke Thörnqvist Medlemsavgifter Utöver ovanstående är ytterligare ca 20 man engagerade som kran- och traktorförare. Totalt är vi ca 40 man som jobbar som hamnarbetare. Ungdomssektionen Niclas Björkman Claes Källqvist Gunnar Åberg Niklas Hagman Olle Borgsten Hans Hägerström Ekonomisektionen Per Edberg Åke Hörnqvist ordförande båtansvarig instruktör instruktör instruktör ordförande medlemsinbetalningar 3

4 Seglingssektionen Morgan Svensson Ordförande, Tävling / Seglingsledare Resultat / IT Trond-Erik Reimers Vice Ordförande, Domare, Tävling /Seglingsledare Resultat / IT Lars Hornevall Domare Vakant Sportchef Torsten Jarnstam Media/Information Patrik Nylund Tävlingsledare/Projektledare / AIS Patrick Carlén Tävlingsledare Lennart Börjesson Tävling / Seglingsledare Lars Jansson Tävling / Seglingsledare Lennart Gustafsson Seglingsledare Niklas Hagman Tävling / Seglingsledare, Priser/Seglingsmaterial Daniel Grund Tävling / Seglingsledare, Priser/Seglingsmaterial Anders Olsson Master Stefan Bjureus Kontaktlänk RVR Lars Gunnar Svensson Funktionär Tommy Grund Funktionär Gunnar Åberg Funktionär Bo Hägerman Funktionär Jerry Olsson Funktionär Vuxenseglarna Elin Frändberg Funktionär Vuxenseglarna 15 KSS medlemmar Funktionärer VenernCup Segling för rörelsehindrade Göran Hellborg Ansvarig Mats Andersson Bo Hägerman Claes Thunberg Håkan Nyström Jonny Sköld Lena de Vogel Lisa Andersson Monica Dahl Raul Wall Nabbenfuntionärer 2008 Peter Karlsson Ordförande Kjell Andersson Vice ordförande Per Stenberg Leif Alte Ulf Jannerlöv Torbjörn Olson Jonas Bjuresäter Björn Lindskog Martin Lindskog Rolf Nordengren Leif Nyhlén Lars Olson Perolof Svensson Anders Forsman Dan Sjöstedt Annika Frohm 4

5 Klubbfakta Medlemmar Individuellt betalande Varav stödmedlemmar Seniorer Juniorer Hedersmedlemmar 3 Betalande familjer Familjemedlemmar 620 Totalt antal medlemmar Varav kvinnor Båtar Segelbåtar Motorbåtar Motorseglare Totalt antal båtar Bryggplatser Med el Utan el Totalt Vinteruppläggningsplatser Fasta båtskjul Presenningsskjul På planer Antal serviceavgifter 283 Totalt antal platser Styrelsearbetet allmänt Styrelsen har under verksamhetsåret haft 16 protokollförda sammanträden. Vårmöte hölls Sektionerna har fungerat självständigt och ansvarat för den löpande verksamheten enligt sina respektive verksamhetsplaner och budgetar. Avrapportering har skett kontinuerligt på styrelsesammanträdena. Samtliga styrelsemötesprotokoll finns tillgängliga i klubbhuset. 5

6 Sektionsverksamheter Nabbensektionen Nabbensektionen har under verksamhetsåret haft 4 möten förutom arbetshelg, vår- och höststädning. Besöksfrekvensen på Nabben har varit relativt hög under sommaren. Bastun har varit välbesökt och vi har för nästkommande år införskaffat ved eftersom förbrukningen är stor. Två veckor efter midsommar fick vi återigen besök av två får, det visade sig att de var dräktiga och vi fick fyra lamm vilket gladde både vuxna och barn. Följande förbättringar är gjorda. Ny inre brygga som är sammanfogad med den yttre till en enhet. 2 st rutschkanor till stranden Ramp till däcket vid grillstugan. Trasiga fönster har bytts ut. Bojar har förnyats och tenar har bytts. Däck vid bastun för tvagning. Nya gardiner i klubbhuset och sovstugan.. Renoverat papptaket till grillstugan. Utöver ovanstående sker naturligtvis normalt underhåll. Jag har som nabbenordförande fått många önskemål från våra medlemmar på förändringar och förbättringar. Det är alltid glädjande när medlemmar kommer med förslag, det tyder på att det finns intresse för vår klubbö. Positivt för verksamheten är att vi har fått två nya familjer till nabbensektionen under året. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt till med arbetet, ordnat med mat och fika m.m. på Nabben under året För att vi ska klara av arbetet och underhåll bör vi utöka nabbensektionen med nya funktionärer. (Minst två familjer) Peter Karlsson Medlemssektionen inklusive marknads- och informationsverksamheten Klubbmästeriet Sektionen har under våren -08 arrangerat två "KSS Kafékvällar Cafékväll den 13 februari Vänersjöfart Cafékväll den 17 maj Guidad tur i NWT-huset Luciafirande genomfördes (-07) traditionsenligt med sång av KSS eminenta blandade kör och orkester. En tradition som bör bevaras. "Nyårsglöggen" genomfördes också traditionsenligt på nyårsdagen där att antal medlemmar bjöds på glögg och pepparkakor. Trettondagsbalen genomfördes med elegant uppklädda damer och herrar. Klubbmästeriet har även hjälpt till vid några pubkvällar och middagar som VenerCup arrangemangen. Utbildningen Samarbetet med Medborgarskolan har inte varit aktivt under det gångna året, eftersom vi från KSS sida inte har haft någon utbildningsansvarig. Kontakt har tagits med dem för att få igång några kurser under vintern/våren Klubblokalen Vårt klubbhus har varit flitigt utnyttjat under året. Lunch och kaffegänget samlas dagligen, under den aktiva seglingssäsongen samlas seglarna varje onsdag för att äta korv med tillbehör och snacka om kvällens resultat. Pubaftnarna som Morgan och hans gäng arrangerat har varit välbesökta kvällar för att inte tala om Kulturkvällarna med skotska doftande inslag och där smaklökarna satts på prov hos kultur- intresserade KSS:are. Klubblokalen har dessutom varit uthyrd vid 10 tal tillfällen under året. 6

7 Kansliet Vår kanslipersonal har kommit igång bra med sitt arbete. Vi är nu 5 personer som sköter den administrativa delen för KSS. Medlemsregistrering med ändrade uppgifter, registrering och kontakter med nya medlemmar, fakturering av medlemsavgifter, Seglarhamnar i Vänern mm. Programvaran för vårt datasystem har under året utvecklats vidare tack vare Rune Överfjord som gör att fler administrativa funktioner underlättas. Klubbtidningen Regatta Regatta har under året fått ett lite mer "tidnings-stuk". En av KSS medlemmar trodde ett kort ögonblick när han tog upp tidningen att han hade fått tidningen Segling i sin brevlåda. Ett bra betyg år vår redaktör Jan-Erik Edström som har lagt ner ett mycket fint arbete för vår tidning, såväl på omslaget som på innehållet och inte minst layoutmässigt. Han tänker jobba vidare med sin redaktion och utveckla tidningen vidare. Tidningen har under det gångna året gått ut till ca 700 adresser med 4 tidningar och två blad. Vi har haft totalt 13 annonsörer i Regatta. Seglarhamnar i Vänern Nylanseringen av boken Seglarhamnar i Vänern blev en succé. Redan i september, fyra månader efter lanseringen av boken, har vi nått den punkt då kostnaden för tryckningen är intjänad. KSS Hemsida KSS nya hemsida har fått ett ordentligt ansiktslyft. Mikael har lyckats med att få till en hemsida som tekniskt sett har gett oss en möjlighet att utveckla hemsidan ytterligare. Under året som gått har bl.a. seglingssektionen lagt ut seglingsresultaten från t.ex. Onsdagsseglingarna på nätet bara några minuter efter det att sista båten gått i mål. Fler och fler går nu in på vår hemsida och tar del av den information som vi ger ut. Våra annonsörer i Regatta har nu möjligheten att även köpa reklamplats och länka den till sin egen hemsida. Som ordförande i medlemssektionen har min främsta uppgift även under 2008 varit, att arbeta med fortsatta frågor som: Var befann vi oss? (Nuläget 2007) Vart skulle vi? (Målet 2008.) Hur skulle vi komma dit? Var befann vi oss i slutet av 2007? En ny kanslipersonal En ny Regattaredaktör En ny pressansvarig Klubbmästeriet behövde fler medarbetare. En ansvarig för intern/extern info./marknadsföring/annonsförsäljning saknades. Ingen ansvarig för utbildningsfrågor. Ingen ansvarig för fadderverksamheten. Vart skulle vi? (Vårt mål!) Målet för 2008 års verksamhet var att i första hand att vidareutveckla kanslifunktionen och dess arbete bl a med, medlemsmatrikeln, fakturering, registrering av och information till nya medlemmar, de nya bryggavgifterna samt arbetspliktsadministration mm. Kort sagt, att se till att sektionens olika funktioner skulle fungera och bemannas. Regatta skulle utvecklas och få ett mera tidningsstuk layout- och innehållsmässigt. KSS hemsida skulle utvecklas och mer likna en webbtidning. En pressansvarig skulle ha hand om presskontakterna för mer information om KSS och vår verksamhet. Fler aktiva medlemmar i Klubbmästeriet. IT-funktion skulle utvecklas Fadderverksamheten skulle startas. 7

8 Hur skulle vi då komma dit? Arbetet bestod i att dela upp arbetsuppgifterna mellan vår kanslipersonal som registrering, fakturering, bemanning på kansliet på tisdagarna mm. Fortsatt arbete med att gå igenom medlemsansökningarna under året för att få uppgifter om vad våra nya medlemmar kunde var intresserade av att arbeta med. Sedan bearbeta dessa med information om klubbens målsättning och att arbetsplikt gäller då vi är en intresseförening som bygger på ideell verksamhet. Hur har vi då lyckats med vår målsättning? KSS kansli har nu 5 medlemmar som gör ett mycket bra arbete för KSS och dess medlemmar. Kanslifunktionerna har utvecklats vidare. Registrering och uppgradering av medlemsmatrikeln, internfaktureringen, informationen till nya medlemmar med välkomstpaket har förbättrats och utvecklingen av mjukvaran till KSS dataprogram görs kontinuerligt. Klubbmästeriet som fått några nya medlemmar som gör ett bra arbete för att höja trivselfaktorn inom KSS. Tyvärr så har vi inte fått det antal medarbetare som behövts för att arrangera de aktiviteter som vi skulle vilja ha gjort under året. Några få medlemmar har dragit ett tungt lass för oss andra som inte gjort något. Här behövs en uppryckning av oss andra så vi inte sliter ut våra engagerade kamrater i denna viktiga funktion. KSS IT-funktion börjar fungera bra och vår ansvarige har kommit in i arbetet med datasystemet och dess olika hård- och mjukvaror. Vår tidning Regatta bjuder på trevlig läsning med fina inslag och artiklar. Den nya layouten har gjort att vår Redaktör Jan-Erik har fått många positiva omdömen som han är så väl värd. KSS hemsida har fått en ordentlig ansiktslyftning och en möjlighet att kunna bli en bra informationskanal då nya och yngre medlemmar är vana vid att läsa tidningar och information på webben, intern och externt. Vår nya pressansvarige har under året gjort ett bra arbete med presskontakterna. Han har skickat ett tiotal pressmeddelande som gjort att vi har minst fått massmedial uppmärksamhet lika många gånger om inte ännu mer Till sist vill jag tacka alla medverkande i sektionen för ett gott arbete under året. Ronnie Nilsson Hamnsektionen är ansvarig för Bryggor Bryggplatser Båtuppställningsplatser Vaktgång Miljö / Renhållning Fastigheter Kran Traktor Arbetsbåt Sjösättning Upptagning Vi som delar på dessa uppgifter är ca 40st. Båtplatser Bryggplatsansvarig har under det gångna året varit Gunnar Andersson. Han har sett till att alla som behövt plats i sjön fått rätt plats till sin kära båt. Vi har under säsongen haft ett fåtal tomma platser till nya medlemmars förfogande. För platserna på land har Anders Edwall ansvarat. Det är ett stort pussel att lägga innan alla fått sin plats på land. Pålning Ansvaret för pålningen har legat på Alf Gustafsson och hans mannar. Deras jobb är att se till att pålarna är riktigt nedslagna samt att platserna har rätt bredd. 8

9 Nattvakt Nattvaktsansvaret har legat på Bo Hägerman. Han har försökt att få rätt antal vakter per natt, vilket inte alltid är så lätt. Vaktgången började den 1:a maj och avslutades den 15:e oktober. Med nattvakten följer en del uppgifter som städning och gräsklippning. Dessa uppgifter har de flesta utfört med den äran. Tack alla ni som gjorde hamnen till en trygg plats om natten och välstädad och vacker om dagen. Kran Tomas Bergqvist har ansvarat för kranarna. På den stora kranen har han före sjösättning börjat sett till att den fått en ny vajer samt att Kone servat den. Kranen har även servats innan upptagningen påbörjats. Putte Som arbetsbåt har vi haft Putte som vi får låna av Karlstads kommun mot att vi tar väl hand om den. Maskiner Vår traktor och alla våra mindre maskiner har fått service av vår mekaniker Bo Eberhard med Gunnar Andersson som hantlangare. Marinan Marinan har under året fått nya dörrar som byggnadsansvarig Jan-Olof Odeholm monterat. I marinan har vi under året haft lokaler att hyra ut i den södra delen. I mittendelen har klubben haft sina segelbåtar under vintern för underhåll. Längst norrut i huset står vår traktor uppställd då den inte är ute på uppdrag eller båttransport. Mellan traktorn och klubbens segelbåtar har vi en lokal där vi förvarar båtarna för de rörelsehindrade. Segling för rörelsehindrade är ett samarbete mellan KSS och Lions. På loftet har vi våra nätförråd och vår kappseglingsbalkong. Vi måste uppmärksamma de som hyr nätförråden på att det inte får förvaras brandfarliga vätskor samt gasoltuber i förråden. Även tomma behållare är brandfarliga. Båtskjul Båtskjulen byter ägare ibland och vi vill uppmana både nya och gamla skjulägare att läsa stadgarna för skjulföreningarna och följa dessa. Vi vill även göra presenningsskjulsägarna uppmärksamma på att det inte är tillåtet att göra skjulen större vid ombyggnad eller renovering. Miljö Sopcontainern har i år fått sällskap av en miljöstation som vi hyr av SITA. Miljöstationen tar hand om miljöfarligt avfall. Vi vill att ni tar hand om de stora batterierna själva och transporterar dem till kommunens återvinningsstation, då de är både tunga och utrymmeskrävande. Städa Den 22:a maj hade vi en städkväll. Då deltog ca 20 medlemmar. Vi tycker att det är för dålig uppslutning av en så stor klubb som KSS. BÄTTRING. Vi vill däremot rikta ett stort TACK till dem som kom och arbetade. Till er andra säger vi att vi försöker nästa gång. Arbetshäst Gunnar Andersson har under det gångna året varit anställd hos oss med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Han har utfört många sysslor som vi andra sluppit. Värre blir det nästa år när han slutar med pension. Vi tackar Gunnar för allt arbete. Båtmässa Även i år har det varit en välbesökt båtmässa. Vädret var det bästa tänkbara, så bara det gjorde det till ett mycket lyckat arrangemang. Tack till alla som var inblandade. Mycket tack till alla inom hamnsektionen och övriga medlemmar för att ni gör vår hamn till en av de bästa. Lars-Olof Thyberg, hamnchef Bo Hägerman, vice hamnchef 9

10 Seglingssektionen Under året som gått har seglingssektionen varit mycket aktiv med utbildning, segling, kappsegling, handikappsegling, vuxensegling samt samkväms kvällar i samarbete med medlemssektionen. Under året har vi haft medlemmar som utmärkt sig i resultatlistorna som alltid. Framstående placeringar har förutom i våra regattor i Vänern också nåtts av bl.a. Team Skoting, Olle Andersson, Jan Persson och Gunnar Åberg vid Lidingö Runt, Faerder seilatsen, Gotland Runt, Tjörn Runt samt Vättern Kors och Tvärs. Intresset för kappsegling på klubbnivå är något ökande från tidigare år, vilket är ett gott tecken och en bra förutsättning för att utveckla intresset för både tävling och breddsegling. Seglingssektionen har arrangerat : Seglingsresultat redovisas som - 4 egna regattor under säsongen bilaga samt på Sällskapets hemsida - Vener Race, samverkat med CSS - AMAB security cup i samarbete med ARSS - 12 genomförda onsdagsseglingar. - Handikappsegling - Vuxensegling - Klubbmästerskap - VenernCup och Final på uppdrag av Värmland Västergötlands Seglarförbund. - Administrerat Vänerserien, som är kvalificering till VenernCup och Final - Sköter utprickningen för Raholmarna Ca: 3000 timmar har lagts ner på planering och genomförande av den samlade funktionärskåren Ca: 375 båtar har startats vid de olika arrangemangen Ca: 1500 personer har deltagit i någon form ombord vid de olika arrangemangen. Klubbmästare i segling 2008 Kölbåt Jan Svenssohn Aphrodite 22 Najnos 2.4 (Minitolva) Johan Bonnevier Funktionärer i sektionen har under året deltagit i TL / SL seminarium, säkerhetsutbildningar samt deltagit med arbetet i Värmland Västergötlands seglarförbund och Svenska seglarförbundet. KSS Seglingssektion har under året fått en ny licensierad domare i Trond Reimers samt ny förbundstävlingsledare och ny förbundsseglingsledare i Morgan Svensson. Samarbetet med KKF är under utveckling när det gäller utbildningsfrågor och kurser samt den operativa biten runt regattor och funktionärsstaber. VenernCup & Final september Under säsongen seglades en grundserie på 8 seglingar runt Vänern med 117 startande båtar i Vänerserien. 9 skeppare kvalificerade sig till final för att göra upp om segern i VenernCup och final. KSS fick massor av beröm för en väl genomförd regattahelg. I år tackade de nio främsta ja till platsen i Cup och final och därmed har ett av målen uppnåtts då arbetet med VenernCup startade för 8 år sedan (Inga wildcard). Seglingar för rörelsehindrade I samarbete med Värmlands Handikappidrottsförbund och Lions har seglingar för rörelsehindrade arrangerats. Ansvariga inom KSS har varit Göran Hellborg, Bo Hägerman och Raoul Wall. Det är med glädje och stolthet jag som ordförande för seglingssektionen fått bidra till sällskapets kärnverksamheter, nämligen främja segling och skapa klubbanda. Ett stort tack till alla funktionärer, som bidrar med insatser både före under och efter våra arrangemang. Utan dessa skulle verksamheten inte fungera. Morgan Svensson 10

11 Ungdomssektionen Året som gått har gett sektionen ny vind i seglen. Båtarnas skick har ytterligare förbättrats och de sämsta seglen har ersatts med nya. Lokalerna har rensats på ännu mer skräp och är nu mer funktionella för verksamheten. I våras genomfördes skolseglingar i samarbete med Värmlands idrottsförbund och Sundstagymnasiet. Drygt trettio ungdomar var ute vid fyra olika tillfällen under våren. Varje tillfälle med två båtar, ledare och ca 10 elever. Aktiviteten avslutades i början på september då fyra J24:or, en motorbåt, sex ledare och alla ungdomar åkte till Torsholmen för att umgås, grilla korv och inte minst segla. Redan nu är frågan ställd om ett fortsatt samarbete med KSS ungdom. Denna aktivitet genomfördes i samarbete med KKF som hela tiden finns vid vår sida, både bildligt och bokstavligt talat. Liknande aktiviteter av lite mindre omfattande karaktär har genomförts av Forshaga-akademien (Forshagas gymnasium) och andra grupper från Karlstads gymnasier. I juni genomfördes en nybörjarkurs i kölbåtssegling med KSS J24:or som kursbåt. De tolv platserna var bokade innan KSS-bladet hann komma ut. Planen var att följa upp med en fortsättingskurs men tyvärr räcker inte tiden till allt så vi hoppas att en uppföljning kan ske nästa år. Kursmaterial och idéer kring upplägget finns redan. Även denna aktivitet genomfördes tillsammans med KKF. Våra redan etablerade ungdomar har fortsatt sitt seglande i J24:an Blue Spider. Denna säsong har de inte varit lika beresta som tidigare men på hemmaplan har säkert en och annan sett deras akter emellanåt. Vuxenseglarna, gänget som gillar att segla men inte ännu skaffat egen båt, har blivit allt fler på sina måndagsseglatser. Skulle alla segla J24 samtidigt fick de tränga ihop sig. För det mesta har de nyttjat två båtar per tillfälle. Ryktet säger att någon/några i gänget skaffat egen båt. Under vårrustningen hade vi mycket hjälp av detta gäng. Stort tack till alla som hjälpte till. Inför VenernCup-finalen ordnades en mekardag för att kunna erbjuda båtar i bästa skick. De som kom gjorde en stor insats för sektionen och VenernCup-finalen. Mycket kunde åtgärdas på kort tid då vi hjälptes åt. Nästa år kanske alla hemmaseglare i finalen kan hjälpa till. Då får vi ännu mer gjort Efter två år som drivande i KSS-ungdom är det dags för oss att lämna skutan vidare. Våra erfarenheter säger att det finns ett intresse för segling i Karlstad, även utanför Kanikenäset. Att få både ungdomar och äldre att komma till Kanikenäset är inte särskilt svårt. Nästa uppgift blir att få folk att stanna i verksamheten. Niclas Björkman och Claes Källqvist, KSS Ungdom Ekonomisektionen Inom ekonomisektionen har sedvanligt redovisningsarbete utförts som avstämning av medlemsinbetalningar, fakturering och utbetalningar, bokföring, bokslut, budget samt resultatuppföljningar. Under året har sektionen aktivt arbetat med att få bra avkastning på kapitalet, hög ränta. Även nya rutiner för fakturering och uppföljning av medlems-/kundbetalningar har skapats. Per Edberg 11

12 Resultaträkning Utfall Utfall Not INTÄKTER kr kr nr Bryggor Båthus Service Medlem Summa medlemsavgifter Intäkter (engångskaraktär) Annonser o Bidrag Kran o Truck Hyror o Arrenden Försäljning Seglingsverksamhet Summa övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Seglingssektionen Hamnsektionen Medlemssektionen Ekonomisektionen Ungdomssektionen Nabbensektionen Summa driftskostnader Avskrivningar (enligt plan) Finansnetto Investeringar (direktavskrivna) Resultat före bokslutsdisp Bokslutsdispositioner Årets Resultat

13 Balansräkning Ing. Balans Utg balans Not TILLGÅNGAR kr kr nr Anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, båtar, kranar o bryggor 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Medlemsfordringar Skattekonto Interimsfordringar Likvida medel (bank, plusgiro, kontantkassor) Aktiefonder Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL O SKULDER Balanserade vinstmedel Investeringsfonder Summa eget kapital Långfristiga skulder Medlemsobligationer Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leveranstörsskulder Personalskatter Interimsskulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER

14 NOTANTECKNINGAR Not 1 Seglingssektionen kr kr Seglingsarrangemang och startavgifter Funktionärsmöten och utbildning Handicapverksamhet Administration (porto, tele, försäkring) Personal (reseersättning) Not 2 Hamnsektionen El och vatten Personal (löner o reseersättning) Arrenden Byggnader: underhåll Försäkringar Bryggor: underhåll Markunderhåll och renhållning Kran- truck- traktor o båtar Verktyg och förbrukningsmateriel Funktionärsmöten Administration (porto, tele, kontorsmaterial) Not 3 Medlemssektionen Administration (porto, tele, IT, kontorsmaterial) Regatta Medlem, funktionärs- och styrelsemöten Föreningsavgifter Klubbhus: drift Artiklar till försäljning Reseersättning Not 4 Ekonomisektionen Administration (porto, IT, kontorsmaterial) Reseersättning Not 5 Ungdomssektionen Båtar + trailer: underhåll Utbildning Försäkringar Förbrukningsmateriel Reseersättning Not 6 Nabbensektionen Byggnader: underhåll Medlems- och funktionärsmöten Bryggor: underhåll Administration (tele) Verktyg o förbrukningsmaterial Reseersättning -490 Arrenden

15 Not 7 Avskrivningar Avskrivningar: byggnader Avskrivningar (maskiner, inventarier, båtar och bryggor) Not 8 Finansnetto Aktiefonder (värdeförändring) Ränteintäkter Kundförlust Bank och pg-avgifter Not 9 Investeringar (direktavskrivna) Hamn: Brygga C Hamn: Klubbhus, vitvaror Segling: 4 st segelbåtar (minitolvor) Ungdom: 4 st utombordsmotorer Segling: Gummibåt (handicapsegling) Hamn: Klubbhus, värmepump Hamn: Mastkran Marinan dörrar och lås Asfaltering Nabben brygga Ungdom segel J Not 10 Anläggningstillgångar Byggnader Ackumulerade avskrivningar Inventarier, båtar, kranar och bryggor Ackumulerade avskrivningar Not 11 Bokslutsdispositioner o eget kapital Förändring Balanserade vinstmedel Ungdom/Nabbenfond Bryggfond 0 Nabbenfond Hamnfond Klubbhusfond Jubileumsfond 125 år Investeringsfond Karlstad i november 2008 Lage Backman Theo Arndt Per Edberg Bo Hägerman Lars-Olof Thyberg Niclas Björkman Claes Källqvist Morgan Svensson Trond Reimers Ronnie Nilsson Peter Karlsson Jonas Lovén 15

16 16

17 Styrelsens förslag I förslaget till reviderade stadgar, som presenterades vid vårmötet 2008, skulle enligt mötets beslut 13 granskas ytterligare av juridisk sakkunnig. Denna granskning har genomförts och resulterat i vissa ändringar även i andra delar av förslaget. Detta förslag till reviderade stadgar läggs härmed fram och styrelsen föreslår årsmötet att godkänna förslaget. Stadgeändringar förutsätter beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett skall vara årsmöte. Godkänner årsmötet förslaget, kommer det därför även att läggas fram för beslut av vårmötet Motioner Motion nr 1 Motion till årsmötet 19 november Härmed föreslår jag årsmötet att riva upp tidigare fattade styrelsebeslut angående presenningsskjulens rivning och besluta att presenningsskjulen får vara kvar tills vidare. Enligt gamla styrelsebeslut skall presenningsskjulen rivas efter år Jag vet inte vad anledningen är, men anser att det är ett ovanligt dumt beslut därför: att de har funnits under lång tid och av hävd blivit en del av hamnen, att ett genomförande av beslutet riskerar att allvarligt skada och splittra klubben, att ett genomförande av beslutet inte kommer att ske "med torra ögon" och frivilligt av innehavarna, att jag framför mig ser scenariot där styrelsen, med polishjälp, försöker flytta på fastkedjade innehavare och riva skjulen inför ögonen på massmedia. Jag hemställer därför till årsmötet: att besluta att tidigare beslut angående rivning av presenningsskjulen efter 2009 ogiltigförklaras och att presenningsskjulen får vara kvar tills vidare och att det inte behövs några nya arbetsgrupper för att utreda presenningsskjulens vara eller icke vara. Jan-Eric Edström Styrelsens ställningstagande Styrelsen tillstyrker att tidigare beslut angående rivning upphävs. Styrelsen tillstyrker hemställan om att presenningsskjulen får vara kvar. Styrelsen avstyrker att det inte behövs någon ny arbetsgrupp. Styrelsens motivering Styrelsen är väl medveten om att den för några år sedan i hamnreglementet införda bestämmelsen om presenningsskjulen engagerar många. Styrelsen ser det inte som en isolerad fråga och har därför påbörjat tillsättningen av en arbetsgrupp med uppdraget att se över den framtida användningen av Kanikenäsområdet. Arbetsgruppen skall till årsmötet 2009 presentera en handlingsplan för utveckling av Kanikenäsområdet. 17

18 Motion nr 2 Nedan följer mitt förslag som jag tidigare har nämnt för dig och några andra. Förslag till styrelsen / inför årsmötet. Försenad motion: FÖRBÄTTRINGAR AV MASTSKJULEN KSS avyttrar de båda befintliga mastskjulen till marknadspris, Jag förmodar att denna inkomst väl räcker för nya mastskjul, (som vanligt så krävs väl ideell arbetsinsats). Ersättningen kommer att utgöra investeringsmedel för nya mastskjul. De nya mastskjulen förläggs på västra sidan intill de långa blåa båtskjulen. De nya mastskjulen kan vara av enklare presenning det viktiga är att det blir ett bra tak. Varje segelbåtsägare får sin egen plats i dessa nya skjul. De nya skjulen bör nog ha ytterligare kapacitet att lagra master, tex. dagens antal segelbåtar +15% Viktigt tycker jag att det vore att få till ett förbud till att lagra sin mast på annat ställe än i det nya mastskjulet eller i sitt egna båthus. Dvs, EJ i presenningsskjul eller på annan av KSS arrenderad mark PS. om kan själv tänka mig att köpa loss ett båthus (för egen båtförvaring) till marknadspris. DS Förslag till marknadspris av båthusen: KSS (förslagsvis styrelsen) anger ett lägsta utgångspris. Medlemmar (med båtar, förslagsvis då större) får bjuda på båthusen. Alternativt till denna lösning är att styrelsen arrangerar en auktion. //Per Stenberg Styrelsens ställningstagande: Styrelsen avstyrker motionen. Styrelsens motivering: Inom hamnsektionen pågår redan en översyn av mastskjulens funktion och utveckling och arbetsgruppens resultat bör avvaktas. Motion nr 3 Motion till KSS årsmöte Jag har märkt att många har ett intresse för att lära sig mer om allt som behövs för att genomföra långseglingar. För att få en koncentration på och struktur för dessa frågor skulle en långfärdsseglingssektion vara en bra lösning. Långfärdsseglingssektionen skall verka för ökad kunskap om långfärdssegling. Genom Att samla de som är intresserade av såväl kortare som längre långseglingar. Att erbjuda erfarenhetsutbyte Att anordna temakvällar t.ex. båtens konstruktion, utrustning, olika resmål Att föreslå program till kafékvällar med långsegling. Att samverka med andra t.ex. SXK Medelhavsseglarna, Oceanseglarna, Jordenruntseglarna Att anordna utbildningar t.ex. utsjöskepparkurs, väder. Molkom 19/ Gunnar Hultström Styrelsens ställningstagande: Styrelsen tillstyrker och stöder att intressen för långfärdsseglaraktiviteter utvecklas och att årsmötet ger Hultström i uppdrag att verkställa. 18

19 Förslag till verksamhetsplan 2008/2009 Nabbensektionen Aktivitet Datum Plats Tid Planeringsmöte 14 februari KSS Planeringsmöte 14 mars KSS Knytkalas 14 mars Ordförande Avstämningsmöte 25 april KSS Arbetshelg 9-10 maj Nabben Vårstädning maj Nabben Midsommarfirande 19 juni Nabben Kräftskiva 22 augusti Nabben Höststädning september Nabben Följande arbeten bör vid sidan av normalt underhåll prioriteras för verksamhetsåret: Bygga vedskjul vid bastun. Måla klubbstugan. Måla och kitta fönster till klubbstugan. Bygga klart tvättdäcket vid bastun. Dra rör från vattenbehållaren och montera kranen på utsidan vid tvättdäcket. Transportera ut mer ved för nästkommande säsong (2010) Medlemssektionen Ansvarsområde KSS Kansli Medlemsregister Matrikel Arbetsplikt Administration Utbildning, samordning Fester Kafékvällar Resor Klubbhusorganisation Fadderverksamhet Klubbtidningen Regatta Information till nya och gamla KSS medlemmar KSS Hemsidan på Internet Plan för 2009 Jubileumsåret KSS 125 år. Rekrytering av en utbildningsansvarig. Upparbeta en marknads- och säljfunktion för KSS verksamhet. Annonsförsäljning för Regatta. KSS webben och sponsring mm. Fortsatt förbättring av informationen till nya såväl som gamla KSS medlemmar. Fortsätta med förbättring av KSS Kansli och administrativa medlemsregistersystemet. Förbättrat arbete med att KSS medlemmar aktiveras och i möjligaste mån ges arbetsuppgifter efter individuella önskemål, eftersom vårt medlemskap innefattar arbetsplikt enligt sällskapets regler. Rekrytera fler aktiva funktionärer till sektionen. 19

20 Ta upp och fortsätta samarbetet med Medborgarskolan inom utbildningsverksamheten. Temakvällarna KSS Kafé skall genomföras onsdagar minst 1 gång/månad under dec - april. Fester för medlemmarna, minst 2 st. varje år Informationskanalerna gentemot medlemmarna skall hållas på nuvarande nivå. Regatta kommer att komma ut med 5 tidningar och 1 blad KSS hemsida kommer att utvecklas vidare Hamnsektionen Hamnsektionen är ansvarig för: Bryggor Bryggplatser Båtuppställningsplatser Vaktgång Miljö / Renhållning Fastigheter Kran Traktor Arbetsbåt Sjösättning Upptagning Mera kraft Det finns utrymme för mera kraft till sektionen i form av Bryggplatsansvarig Miljöansvarig Samordnare för kran och traktorförare Arbetsplanering Planering utöver löpande verksamhet Byte av bryggorna G och H Ombyggnad av mastförvaring Asfaltering mot KKF och Marinan Översyn av parkering Översyn av el och vatten på planer Bottentvättplats på plan B Idéer framåt Presentation av system för el-övervakning (Rune Överfjord) El-övervakning angående förbrukning Fortsatt underhåll och byte av bryggor Inköp av begagnad traktor Disposition av vattnet vid slipen Brygga längs land med bojar eller Y-bommar? Renovering av klubbhus 20

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE ONSDAG 28 NOVEMBER 2012 KL. 19.00

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE ONSDAG 28 NOVEMBER 2012 KL. 19.00 KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE ONSDAG 28 NOVEMBER 2012 KL. 19.00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet 2. Fastställande av föredragningslista 3. Val av ordförande för årsmötet

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Förslag till reviderade KSS STADGAR

Förslag till reviderade KSS STADGAR Förslag till reviderade KSS STADGAR (planerat ikraftträdande fr.o.m. verksamhetsåret 09/10) Förslaget presenterades första gången vid vårmötet 2008. Efter önskemål om ytterligare granskning genom juridisk

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 7 Skoghalls Båtsällskap SBS 041124 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 24 november 2004, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Ändring gällande årsmöte 19 mars 2009

Ändring gällande årsmöte 19 mars 2009 Museiföreningen Najadens Vänner Stadgar 2010 24 Till: Avgår ordförande, sekreterare eller kassör före mandattidens utgång skall fyllnadsval utlysas av styrelsen Avgår annan ledamot än ovanstående skall

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

STADGAR FÖR NÄLDENS BYALAG

STADGAR FÖR NÄLDENS BYALAG STADGAR FÖR NÄLDENS BYALAG Näldens Byalag är en religiöst och politiskt obunden ideell förening med hemort i NÄLDEN, Krokoms kommun. Föreningen bildades 1992-11-25 och ombildades 2008-04-10. Stadgarna

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar för Hallsta Båtklubb

Stadgar för Hallsta Båtklubb 2011-02-24 Sid 1 (6) Stadgar för Hallsta Båtklubb Dessa stadgar är antagna vid årsmöte i februari 2010 samt vid årsmöte i februari 2011. Stadgarna ersätter stadgar antagna vid årsmötet i februari 2005.

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Rev Georg Blom 1

Rev Georg Blom 1 Stadgar för Stockholms Radioflygklubb, SRFK A028. Klubben är ansluten till Sveriges Modellflygförbund, SMFF. 1 ÄNDAMÅL Stockholms Radioflygklubb som bildades 1961 har som ändamål att stödja och uppmuntra

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31 Sida 1 Styrelsen för Gråens Koloniförening får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Stadgar. Antagna på årsstämman

Stadgar. Antagna på årsstämman Sida 1 av 6 Stadgar 1. Lindholmsdockans hamn- och sjöbodsförening är en sammanslutning av båtintresserade medlemmar i Bostadsrättsföreningen Lindholmsdockan. 2. Hamn- och sjöbodsföreningens ändamål och

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

TÖRNSKOGEN. Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl FÖRENINGSSTÄMMA

TÖRNSKOGEN. Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl FÖRENINGSSTÄMMA TÖRNSKOGEN FÖRENINGSSTÄMMA Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl. 19.15 Törnskogens villaägareförenings lokal i Vaxmoraskolan. Ingång mitt emot fotbollsplanen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer