KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte"

Transkript

1 KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 4. Fastställande av dagordning för årsmötet 5. Val av ordförande för årsmötet 6. Val av sekreterare för årsmötet 7. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet och vid behov vara rösträknare Sidan 8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret inklusive ekonomisk redovisning Revisionsberättelse Fastställande av resultaträkning och balansräkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid redovisningen omfattar 12. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet Förslag till reviderade stadgar... se separat bilaga 13. Behandling av inkomna motioner - Motion från Jan-Erik Edström angående presenningsskjul Motion från Per Stenberg angående mastskjul Motion från Gunnar Hultström angående Långfärdsseglare Fastställande av verksamhetsplan och budget för Fastställande av avgifter för (höjning föreslås) Fastställande av styrelseinstruktion, medlemsinstruktion och miljöpolicy Val av Sällskapets ordförande för det kommande verksamhetsåret Val av ledamöter i styrelsen Val av revisorer och revisorssuppleant Val av representant till VVSF:s möten Val av valberedning varav en ledamot är sammankallande Val av hedersmedlem Övriga frågor - Avtackning av avgående ledamöter - Information om system för trådlös mätning av elförbrukning 24. Årsmötets avslutande 1

2 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007/08 Nu när vi är framme vid årsredovisning och verksamhetsberättelse och summerar året som gått, så blir man imponerad och stolt över de insatser och det arbete som lagts ner, inte minst med tanke på att det i huvudsak är ideellt arbete som utförts. När man summerar antalet funktionärer som jobbat i sektionerna och därtill adderar alla andra som bidragit och jobbat med punktinsatser, så hamnar vi med all säkerhet en bra bit över hundratalet som på ett eller annat sätt aktivt deltagit i föreningsarbetet. Styrelsens arbete är i stort att förvalta och följa upp föreningens arbete samt att titta framåt. Jag känner stor tillförsikt med styrelsens arbete och vill tacka styrelsen för detta. Samt ett varmt tack till alla som bidrar till att KSS fortsätter med att segla med flaggan i topp! Ordförande Lage Backman Styrelse Lage Backman Theo Arndt Per Edberg Niclas Björkman Claes Källqvist Morgan Svensson Trond Reimers Peter Karlsson Lars-Olof Thyberg Bo Hägerman Ronnie Nilsson Jonas Lovén ordförande sekreterare kassör ordförande i ungdomssektionen ledamot i ungdomssektionen ordförande i seglingssektionen ledamot i seglingssektionen ordförande i Nabbensektionen ordförande i hamnsektionen ledamot i hamnsektionen ordförande i medlemssektionen, inkl. marknad/information ledamot Valberedning Gunnar Åberg, sammankallande Örjan Hultvall Olle Eresund Revisorer Carin Månsson, ordinarie Gunnar Gärdin, ordinarie Klas Nerman, suppleant Övriga funktionärer Varje sektion har genom sektionsordförandens försorg rekryterat de funktionärer som ansetts nödvändiga. Genom bl.a. dessa funktionärers ideella och uppoffrande arbete har vi även i år kunnat hålla hög standard på vår verksamhet och våra anläggningar i gott skick. Följande har varit aktiva funktionärer inom respektive sektion: 2

3 Medlemssektionen inklusive marknad och information Ronnie Nilsson Ordförande Bruno Harrysson Vice ordf./klubbmästeri Rune Överfjord KSS Kansli/Dataprogramansvar Jan-Erik Edström KSS Kansli/Regatta Kristina Eresund KSS Kansli Lisa Lindgren KSS Kansli Hans-Erik Birge KSS Kansli Gunnar Andersson KSS Kansli Ulf Berglund KSS Data/Marknad Mikael Nordlander KSS Webb Martin Backlund KSS Webb Mats Andersson Klubbmästeri Kajsa Andersson Klubbmästeri Tommy Grund Klubbmästeri Theo Arndt Projekt Hamnsektionen Lars-Olof Thyberg Hamnchef/ordförande, Miljö Bo Hägerman Vice ordförande, Nattvaktslistor/säkerhetsansvarig Gunnar Andersson Bryggplatsansvarig, Nyckelansvarig Anders Carlsson Samordning bryggor Lars Johansson Sjösättning/upptagning Tomas Bergqvist Besiktning, drift av kran Claes Thunberg Ansvarig traktorförare Anders Edvall Ansvarig uppställning båtar Anders Forsman Ansvarig Marinan Alf Gustavsson Pålkran, arbetsbåt Karl-Axel Andersson Vatten och markunderhåll Bo Eberhard Underhåll av maskiner Lennart Lindberg El-handläggare Jan-Olof Odeholm Byggnadsansvarig Hans Erwald Båtskjulsansvarig Åke Thörnqvist Medlemsavgifter Utöver ovanstående är ytterligare ca 20 man engagerade som kran- och traktorförare. Totalt är vi ca 40 man som jobbar som hamnarbetare. Ungdomssektionen Niclas Björkman Claes Källqvist Gunnar Åberg Niklas Hagman Olle Borgsten Hans Hägerström Ekonomisektionen Per Edberg Åke Hörnqvist ordförande båtansvarig instruktör instruktör instruktör ordförande medlemsinbetalningar 3

4 Seglingssektionen Morgan Svensson Ordförande, Tävling / Seglingsledare Resultat / IT Trond-Erik Reimers Vice Ordförande, Domare, Tävling /Seglingsledare Resultat / IT Lars Hornevall Domare Vakant Sportchef Torsten Jarnstam Media/Information Patrik Nylund Tävlingsledare/Projektledare / AIS Patrick Carlén Tävlingsledare Lennart Börjesson Tävling / Seglingsledare Lars Jansson Tävling / Seglingsledare Lennart Gustafsson Seglingsledare Niklas Hagman Tävling / Seglingsledare, Priser/Seglingsmaterial Daniel Grund Tävling / Seglingsledare, Priser/Seglingsmaterial Anders Olsson Master Stefan Bjureus Kontaktlänk RVR Lars Gunnar Svensson Funktionär Tommy Grund Funktionär Gunnar Åberg Funktionär Bo Hägerman Funktionär Jerry Olsson Funktionär Vuxenseglarna Elin Frändberg Funktionär Vuxenseglarna 15 KSS medlemmar Funktionärer VenernCup Segling för rörelsehindrade Göran Hellborg Ansvarig Mats Andersson Bo Hägerman Claes Thunberg Håkan Nyström Jonny Sköld Lena de Vogel Lisa Andersson Monica Dahl Raul Wall Nabbenfuntionärer 2008 Peter Karlsson Ordförande Kjell Andersson Vice ordförande Per Stenberg Leif Alte Ulf Jannerlöv Torbjörn Olson Jonas Bjuresäter Björn Lindskog Martin Lindskog Rolf Nordengren Leif Nyhlén Lars Olson Perolof Svensson Anders Forsman Dan Sjöstedt Annika Frohm 4

5 Klubbfakta Medlemmar Individuellt betalande Varav stödmedlemmar Seniorer Juniorer Hedersmedlemmar 3 Betalande familjer Familjemedlemmar 620 Totalt antal medlemmar Varav kvinnor Båtar Segelbåtar Motorbåtar Motorseglare Totalt antal båtar Bryggplatser Med el Utan el Totalt Vinteruppläggningsplatser Fasta båtskjul Presenningsskjul På planer Antal serviceavgifter 283 Totalt antal platser Styrelsearbetet allmänt Styrelsen har under verksamhetsåret haft 16 protokollförda sammanträden. Vårmöte hölls Sektionerna har fungerat självständigt och ansvarat för den löpande verksamheten enligt sina respektive verksamhetsplaner och budgetar. Avrapportering har skett kontinuerligt på styrelsesammanträdena. Samtliga styrelsemötesprotokoll finns tillgängliga i klubbhuset. 5

6 Sektionsverksamheter Nabbensektionen Nabbensektionen har under verksamhetsåret haft 4 möten förutom arbetshelg, vår- och höststädning. Besöksfrekvensen på Nabben har varit relativt hög under sommaren. Bastun har varit välbesökt och vi har för nästkommande år införskaffat ved eftersom förbrukningen är stor. Två veckor efter midsommar fick vi återigen besök av två får, det visade sig att de var dräktiga och vi fick fyra lamm vilket gladde både vuxna och barn. Följande förbättringar är gjorda. Ny inre brygga som är sammanfogad med den yttre till en enhet. 2 st rutschkanor till stranden Ramp till däcket vid grillstugan. Trasiga fönster har bytts ut. Bojar har förnyats och tenar har bytts. Däck vid bastun för tvagning. Nya gardiner i klubbhuset och sovstugan.. Renoverat papptaket till grillstugan. Utöver ovanstående sker naturligtvis normalt underhåll. Jag har som nabbenordförande fått många önskemål från våra medlemmar på förändringar och förbättringar. Det är alltid glädjande när medlemmar kommer med förslag, det tyder på att det finns intresse för vår klubbö. Positivt för verksamheten är att vi har fått två nya familjer till nabbensektionen under året. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt till med arbetet, ordnat med mat och fika m.m. på Nabben under året För att vi ska klara av arbetet och underhåll bör vi utöka nabbensektionen med nya funktionärer. (Minst två familjer) Peter Karlsson Medlemssektionen inklusive marknads- och informationsverksamheten Klubbmästeriet Sektionen har under våren -08 arrangerat två "KSS Kafékvällar Cafékväll den 13 februari Vänersjöfart Cafékväll den 17 maj Guidad tur i NWT-huset Luciafirande genomfördes (-07) traditionsenligt med sång av KSS eminenta blandade kör och orkester. En tradition som bör bevaras. "Nyårsglöggen" genomfördes också traditionsenligt på nyårsdagen där att antal medlemmar bjöds på glögg och pepparkakor. Trettondagsbalen genomfördes med elegant uppklädda damer och herrar. Klubbmästeriet har även hjälpt till vid några pubkvällar och middagar som VenerCup arrangemangen. Utbildningen Samarbetet med Medborgarskolan har inte varit aktivt under det gångna året, eftersom vi från KSS sida inte har haft någon utbildningsansvarig. Kontakt har tagits med dem för att få igång några kurser under vintern/våren Klubblokalen Vårt klubbhus har varit flitigt utnyttjat under året. Lunch och kaffegänget samlas dagligen, under den aktiva seglingssäsongen samlas seglarna varje onsdag för att äta korv med tillbehör och snacka om kvällens resultat. Pubaftnarna som Morgan och hans gäng arrangerat har varit välbesökta kvällar för att inte tala om Kulturkvällarna med skotska doftande inslag och där smaklökarna satts på prov hos kultur- intresserade KSS:are. Klubblokalen har dessutom varit uthyrd vid 10 tal tillfällen under året. 6

7 Kansliet Vår kanslipersonal har kommit igång bra med sitt arbete. Vi är nu 5 personer som sköter den administrativa delen för KSS. Medlemsregistrering med ändrade uppgifter, registrering och kontakter med nya medlemmar, fakturering av medlemsavgifter, Seglarhamnar i Vänern mm. Programvaran för vårt datasystem har under året utvecklats vidare tack vare Rune Överfjord som gör att fler administrativa funktioner underlättas. Klubbtidningen Regatta Regatta har under året fått ett lite mer "tidnings-stuk". En av KSS medlemmar trodde ett kort ögonblick när han tog upp tidningen att han hade fått tidningen Segling i sin brevlåda. Ett bra betyg år vår redaktör Jan-Erik Edström som har lagt ner ett mycket fint arbete för vår tidning, såväl på omslaget som på innehållet och inte minst layoutmässigt. Han tänker jobba vidare med sin redaktion och utveckla tidningen vidare. Tidningen har under det gångna året gått ut till ca 700 adresser med 4 tidningar och två blad. Vi har haft totalt 13 annonsörer i Regatta. Seglarhamnar i Vänern Nylanseringen av boken Seglarhamnar i Vänern blev en succé. Redan i september, fyra månader efter lanseringen av boken, har vi nått den punkt då kostnaden för tryckningen är intjänad. KSS Hemsida KSS nya hemsida har fått ett ordentligt ansiktslyft. Mikael har lyckats med att få till en hemsida som tekniskt sett har gett oss en möjlighet att utveckla hemsidan ytterligare. Under året som gått har bl.a. seglingssektionen lagt ut seglingsresultaten från t.ex. Onsdagsseglingarna på nätet bara några minuter efter det att sista båten gått i mål. Fler och fler går nu in på vår hemsida och tar del av den information som vi ger ut. Våra annonsörer i Regatta har nu möjligheten att även köpa reklamplats och länka den till sin egen hemsida. Som ordförande i medlemssektionen har min främsta uppgift även under 2008 varit, att arbeta med fortsatta frågor som: Var befann vi oss? (Nuläget 2007) Vart skulle vi? (Målet 2008.) Hur skulle vi komma dit? Var befann vi oss i slutet av 2007? En ny kanslipersonal En ny Regattaredaktör En ny pressansvarig Klubbmästeriet behövde fler medarbetare. En ansvarig för intern/extern info./marknadsföring/annonsförsäljning saknades. Ingen ansvarig för utbildningsfrågor. Ingen ansvarig för fadderverksamheten. Vart skulle vi? (Vårt mål!) Målet för 2008 års verksamhet var att i första hand att vidareutveckla kanslifunktionen och dess arbete bl a med, medlemsmatrikeln, fakturering, registrering av och information till nya medlemmar, de nya bryggavgifterna samt arbetspliktsadministration mm. Kort sagt, att se till att sektionens olika funktioner skulle fungera och bemannas. Regatta skulle utvecklas och få ett mera tidningsstuk layout- och innehållsmässigt. KSS hemsida skulle utvecklas och mer likna en webbtidning. En pressansvarig skulle ha hand om presskontakterna för mer information om KSS och vår verksamhet. Fler aktiva medlemmar i Klubbmästeriet. IT-funktion skulle utvecklas Fadderverksamheten skulle startas. 7

8 Hur skulle vi då komma dit? Arbetet bestod i att dela upp arbetsuppgifterna mellan vår kanslipersonal som registrering, fakturering, bemanning på kansliet på tisdagarna mm. Fortsatt arbete med att gå igenom medlemsansökningarna under året för att få uppgifter om vad våra nya medlemmar kunde var intresserade av att arbeta med. Sedan bearbeta dessa med information om klubbens målsättning och att arbetsplikt gäller då vi är en intresseförening som bygger på ideell verksamhet. Hur har vi då lyckats med vår målsättning? KSS kansli har nu 5 medlemmar som gör ett mycket bra arbete för KSS och dess medlemmar. Kanslifunktionerna har utvecklats vidare. Registrering och uppgradering av medlemsmatrikeln, internfaktureringen, informationen till nya medlemmar med välkomstpaket har förbättrats och utvecklingen av mjukvaran till KSS dataprogram görs kontinuerligt. Klubbmästeriet som fått några nya medlemmar som gör ett bra arbete för att höja trivselfaktorn inom KSS. Tyvärr så har vi inte fått det antal medarbetare som behövts för att arrangera de aktiviteter som vi skulle vilja ha gjort under året. Några få medlemmar har dragit ett tungt lass för oss andra som inte gjort något. Här behövs en uppryckning av oss andra så vi inte sliter ut våra engagerade kamrater i denna viktiga funktion. KSS IT-funktion börjar fungera bra och vår ansvarige har kommit in i arbetet med datasystemet och dess olika hård- och mjukvaror. Vår tidning Regatta bjuder på trevlig läsning med fina inslag och artiklar. Den nya layouten har gjort att vår Redaktör Jan-Erik har fått många positiva omdömen som han är så väl värd. KSS hemsida har fått en ordentlig ansiktslyftning och en möjlighet att kunna bli en bra informationskanal då nya och yngre medlemmar är vana vid att läsa tidningar och information på webben, intern och externt. Vår nya pressansvarige har under året gjort ett bra arbete med presskontakterna. Han har skickat ett tiotal pressmeddelande som gjort att vi har minst fått massmedial uppmärksamhet lika många gånger om inte ännu mer Till sist vill jag tacka alla medverkande i sektionen för ett gott arbete under året. Ronnie Nilsson Hamnsektionen är ansvarig för Bryggor Bryggplatser Båtuppställningsplatser Vaktgång Miljö / Renhållning Fastigheter Kran Traktor Arbetsbåt Sjösättning Upptagning Vi som delar på dessa uppgifter är ca 40st. Båtplatser Bryggplatsansvarig har under det gångna året varit Gunnar Andersson. Han har sett till att alla som behövt plats i sjön fått rätt plats till sin kära båt. Vi har under säsongen haft ett fåtal tomma platser till nya medlemmars förfogande. För platserna på land har Anders Edwall ansvarat. Det är ett stort pussel att lägga innan alla fått sin plats på land. Pålning Ansvaret för pålningen har legat på Alf Gustafsson och hans mannar. Deras jobb är att se till att pålarna är riktigt nedslagna samt att platserna har rätt bredd. 8

9 Nattvakt Nattvaktsansvaret har legat på Bo Hägerman. Han har försökt att få rätt antal vakter per natt, vilket inte alltid är så lätt. Vaktgången började den 1:a maj och avslutades den 15:e oktober. Med nattvakten följer en del uppgifter som städning och gräsklippning. Dessa uppgifter har de flesta utfört med den äran. Tack alla ni som gjorde hamnen till en trygg plats om natten och välstädad och vacker om dagen. Kran Tomas Bergqvist har ansvarat för kranarna. På den stora kranen har han före sjösättning börjat sett till att den fått en ny vajer samt att Kone servat den. Kranen har även servats innan upptagningen påbörjats. Putte Som arbetsbåt har vi haft Putte som vi får låna av Karlstads kommun mot att vi tar väl hand om den. Maskiner Vår traktor och alla våra mindre maskiner har fått service av vår mekaniker Bo Eberhard med Gunnar Andersson som hantlangare. Marinan Marinan har under året fått nya dörrar som byggnadsansvarig Jan-Olof Odeholm monterat. I marinan har vi under året haft lokaler att hyra ut i den södra delen. I mittendelen har klubben haft sina segelbåtar under vintern för underhåll. Längst norrut i huset står vår traktor uppställd då den inte är ute på uppdrag eller båttransport. Mellan traktorn och klubbens segelbåtar har vi en lokal där vi förvarar båtarna för de rörelsehindrade. Segling för rörelsehindrade är ett samarbete mellan KSS och Lions. På loftet har vi våra nätförråd och vår kappseglingsbalkong. Vi måste uppmärksamma de som hyr nätförråden på att det inte får förvaras brandfarliga vätskor samt gasoltuber i förråden. Även tomma behållare är brandfarliga. Båtskjul Båtskjulen byter ägare ibland och vi vill uppmana både nya och gamla skjulägare att läsa stadgarna för skjulföreningarna och följa dessa. Vi vill även göra presenningsskjulsägarna uppmärksamma på att det inte är tillåtet att göra skjulen större vid ombyggnad eller renovering. Miljö Sopcontainern har i år fått sällskap av en miljöstation som vi hyr av SITA. Miljöstationen tar hand om miljöfarligt avfall. Vi vill att ni tar hand om de stora batterierna själva och transporterar dem till kommunens återvinningsstation, då de är både tunga och utrymmeskrävande. Städa Den 22:a maj hade vi en städkväll. Då deltog ca 20 medlemmar. Vi tycker att det är för dålig uppslutning av en så stor klubb som KSS. BÄTTRING. Vi vill däremot rikta ett stort TACK till dem som kom och arbetade. Till er andra säger vi att vi försöker nästa gång. Arbetshäst Gunnar Andersson har under det gångna året varit anställd hos oss med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Han har utfört många sysslor som vi andra sluppit. Värre blir det nästa år när han slutar med pension. Vi tackar Gunnar för allt arbete. Båtmässa Även i år har det varit en välbesökt båtmässa. Vädret var det bästa tänkbara, så bara det gjorde det till ett mycket lyckat arrangemang. Tack till alla som var inblandade. Mycket tack till alla inom hamnsektionen och övriga medlemmar för att ni gör vår hamn till en av de bästa. Lars-Olof Thyberg, hamnchef Bo Hägerman, vice hamnchef 9

10 Seglingssektionen Under året som gått har seglingssektionen varit mycket aktiv med utbildning, segling, kappsegling, handikappsegling, vuxensegling samt samkväms kvällar i samarbete med medlemssektionen. Under året har vi haft medlemmar som utmärkt sig i resultatlistorna som alltid. Framstående placeringar har förutom i våra regattor i Vänern också nåtts av bl.a. Team Skoting, Olle Andersson, Jan Persson och Gunnar Åberg vid Lidingö Runt, Faerder seilatsen, Gotland Runt, Tjörn Runt samt Vättern Kors och Tvärs. Intresset för kappsegling på klubbnivå är något ökande från tidigare år, vilket är ett gott tecken och en bra förutsättning för att utveckla intresset för både tävling och breddsegling. Seglingssektionen har arrangerat : Seglingsresultat redovisas som - 4 egna regattor under säsongen bilaga samt på Sällskapets hemsida - Vener Race, samverkat med CSS - AMAB security cup i samarbete med ARSS - 12 genomförda onsdagsseglingar. - Handikappsegling - Vuxensegling - Klubbmästerskap - VenernCup och Final på uppdrag av Värmland Västergötlands Seglarförbund. - Administrerat Vänerserien, som är kvalificering till VenernCup och Final - Sköter utprickningen för Raholmarna Ca: 3000 timmar har lagts ner på planering och genomförande av den samlade funktionärskåren Ca: 375 båtar har startats vid de olika arrangemangen Ca: 1500 personer har deltagit i någon form ombord vid de olika arrangemangen. Klubbmästare i segling 2008 Kölbåt Jan Svenssohn Aphrodite 22 Najnos 2.4 (Minitolva) Johan Bonnevier Funktionärer i sektionen har under året deltagit i TL / SL seminarium, säkerhetsutbildningar samt deltagit med arbetet i Värmland Västergötlands seglarförbund och Svenska seglarförbundet. KSS Seglingssektion har under året fått en ny licensierad domare i Trond Reimers samt ny förbundstävlingsledare och ny förbundsseglingsledare i Morgan Svensson. Samarbetet med KKF är under utveckling när det gäller utbildningsfrågor och kurser samt den operativa biten runt regattor och funktionärsstaber. VenernCup & Final september Under säsongen seglades en grundserie på 8 seglingar runt Vänern med 117 startande båtar i Vänerserien. 9 skeppare kvalificerade sig till final för att göra upp om segern i VenernCup och final. KSS fick massor av beröm för en väl genomförd regattahelg. I år tackade de nio främsta ja till platsen i Cup och final och därmed har ett av målen uppnåtts då arbetet med VenernCup startade för 8 år sedan (Inga wildcard). Seglingar för rörelsehindrade I samarbete med Värmlands Handikappidrottsförbund och Lions har seglingar för rörelsehindrade arrangerats. Ansvariga inom KSS har varit Göran Hellborg, Bo Hägerman och Raoul Wall. Det är med glädje och stolthet jag som ordförande för seglingssektionen fått bidra till sällskapets kärnverksamheter, nämligen främja segling och skapa klubbanda. Ett stort tack till alla funktionärer, som bidrar med insatser både före under och efter våra arrangemang. Utan dessa skulle verksamheten inte fungera. Morgan Svensson 10

11 Ungdomssektionen Året som gått har gett sektionen ny vind i seglen. Båtarnas skick har ytterligare förbättrats och de sämsta seglen har ersatts med nya. Lokalerna har rensats på ännu mer skräp och är nu mer funktionella för verksamheten. I våras genomfördes skolseglingar i samarbete med Värmlands idrottsförbund och Sundstagymnasiet. Drygt trettio ungdomar var ute vid fyra olika tillfällen under våren. Varje tillfälle med två båtar, ledare och ca 10 elever. Aktiviteten avslutades i början på september då fyra J24:or, en motorbåt, sex ledare och alla ungdomar åkte till Torsholmen för att umgås, grilla korv och inte minst segla. Redan nu är frågan ställd om ett fortsatt samarbete med KSS ungdom. Denna aktivitet genomfördes i samarbete med KKF som hela tiden finns vid vår sida, både bildligt och bokstavligt talat. Liknande aktiviteter av lite mindre omfattande karaktär har genomförts av Forshaga-akademien (Forshagas gymnasium) och andra grupper från Karlstads gymnasier. I juni genomfördes en nybörjarkurs i kölbåtssegling med KSS J24:or som kursbåt. De tolv platserna var bokade innan KSS-bladet hann komma ut. Planen var att följa upp med en fortsättingskurs men tyvärr räcker inte tiden till allt så vi hoppas att en uppföljning kan ske nästa år. Kursmaterial och idéer kring upplägget finns redan. Även denna aktivitet genomfördes tillsammans med KKF. Våra redan etablerade ungdomar har fortsatt sitt seglande i J24:an Blue Spider. Denna säsong har de inte varit lika beresta som tidigare men på hemmaplan har säkert en och annan sett deras akter emellanåt. Vuxenseglarna, gänget som gillar att segla men inte ännu skaffat egen båt, har blivit allt fler på sina måndagsseglatser. Skulle alla segla J24 samtidigt fick de tränga ihop sig. För det mesta har de nyttjat två båtar per tillfälle. Ryktet säger att någon/några i gänget skaffat egen båt. Under vårrustningen hade vi mycket hjälp av detta gäng. Stort tack till alla som hjälpte till. Inför VenernCup-finalen ordnades en mekardag för att kunna erbjuda båtar i bästa skick. De som kom gjorde en stor insats för sektionen och VenernCup-finalen. Mycket kunde åtgärdas på kort tid då vi hjälptes åt. Nästa år kanske alla hemmaseglare i finalen kan hjälpa till. Då får vi ännu mer gjort Efter två år som drivande i KSS-ungdom är det dags för oss att lämna skutan vidare. Våra erfarenheter säger att det finns ett intresse för segling i Karlstad, även utanför Kanikenäset. Att få både ungdomar och äldre att komma till Kanikenäset är inte särskilt svårt. Nästa uppgift blir att få folk att stanna i verksamheten. Niclas Björkman och Claes Källqvist, KSS Ungdom Ekonomisektionen Inom ekonomisektionen har sedvanligt redovisningsarbete utförts som avstämning av medlemsinbetalningar, fakturering och utbetalningar, bokföring, bokslut, budget samt resultatuppföljningar. Under året har sektionen aktivt arbetat med att få bra avkastning på kapitalet, hög ränta. Även nya rutiner för fakturering och uppföljning av medlems-/kundbetalningar har skapats. Per Edberg 11

12 Resultaträkning Utfall Utfall Not INTÄKTER kr kr nr Bryggor Båthus Service Medlem Summa medlemsavgifter Intäkter (engångskaraktär) Annonser o Bidrag Kran o Truck Hyror o Arrenden Försäljning Seglingsverksamhet Summa övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Seglingssektionen Hamnsektionen Medlemssektionen Ekonomisektionen Ungdomssektionen Nabbensektionen Summa driftskostnader Avskrivningar (enligt plan) Finansnetto Investeringar (direktavskrivna) Resultat före bokslutsdisp Bokslutsdispositioner Årets Resultat

13 Balansräkning Ing. Balans Utg balans Not TILLGÅNGAR kr kr nr Anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, båtar, kranar o bryggor 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Medlemsfordringar Skattekonto Interimsfordringar Likvida medel (bank, plusgiro, kontantkassor) Aktiefonder Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL O SKULDER Balanserade vinstmedel Investeringsfonder Summa eget kapital Långfristiga skulder Medlemsobligationer Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leveranstörsskulder Personalskatter Interimsskulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER

14 NOTANTECKNINGAR Not 1 Seglingssektionen kr kr Seglingsarrangemang och startavgifter Funktionärsmöten och utbildning Handicapverksamhet Administration (porto, tele, försäkring) Personal (reseersättning) Not 2 Hamnsektionen El och vatten Personal (löner o reseersättning) Arrenden Byggnader: underhåll Försäkringar Bryggor: underhåll Markunderhåll och renhållning Kran- truck- traktor o båtar Verktyg och förbrukningsmateriel Funktionärsmöten Administration (porto, tele, kontorsmaterial) Not 3 Medlemssektionen Administration (porto, tele, IT, kontorsmaterial) Regatta Medlem, funktionärs- och styrelsemöten Föreningsavgifter Klubbhus: drift Artiklar till försäljning Reseersättning Not 4 Ekonomisektionen Administration (porto, IT, kontorsmaterial) Reseersättning Not 5 Ungdomssektionen Båtar + trailer: underhåll Utbildning Försäkringar Förbrukningsmateriel Reseersättning Not 6 Nabbensektionen Byggnader: underhåll Medlems- och funktionärsmöten Bryggor: underhåll Administration (tele) Verktyg o förbrukningsmaterial Reseersättning -490 Arrenden

15 Not 7 Avskrivningar Avskrivningar: byggnader Avskrivningar (maskiner, inventarier, båtar och bryggor) Not 8 Finansnetto Aktiefonder (värdeförändring) Ränteintäkter Kundförlust Bank och pg-avgifter Not 9 Investeringar (direktavskrivna) Hamn: Brygga C Hamn: Klubbhus, vitvaror Segling: 4 st segelbåtar (minitolvor) Ungdom: 4 st utombordsmotorer Segling: Gummibåt (handicapsegling) Hamn: Klubbhus, värmepump Hamn: Mastkran Marinan dörrar och lås Asfaltering Nabben brygga Ungdom segel J Not 10 Anläggningstillgångar Byggnader Ackumulerade avskrivningar Inventarier, båtar, kranar och bryggor Ackumulerade avskrivningar Not 11 Bokslutsdispositioner o eget kapital Förändring Balanserade vinstmedel Ungdom/Nabbenfond Bryggfond 0 Nabbenfond Hamnfond Klubbhusfond Jubileumsfond 125 år Investeringsfond Karlstad i november 2008 Lage Backman Theo Arndt Per Edberg Bo Hägerman Lars-Olof Thyberg Niclas Björkman Claes Källqvist Morgan Svensson Trond Reimers Ronnie Nilsson Peter Karlsson Jonas Lovén 15

16 16

17 Styrelsens förslag I förslaget till reviderade stadgar, som presenterades vid vårmötet 2008, skulle enligt mötets beslut 13 granskas ytterligare av juridisk sakkunnig. Denna granskning har genomförts och resulterat i vissa ändringar även i andra delar av förslaget. Detta förslag till reviderade stadgar läggs härmed fram och styrelsen föreslår årsmötet att godkänna förslaget. Stadgeändringar förutsätter beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett skall vara årsmöte. Godkänner årsmötet förslaget, kommer det därför även att läggas fram för beslut av vårmötet Motioner Motion nr 1 Motion till årsmötet 19 november Härmed föreslår jag årsmötet att riva upp tidigare fattade styrelsebeslut angående presenningsskjulens rivning och besluta att presenningsskjulen får vara kvar tills vidare. Enligt gamla styrelsebeslut skall presenningsskjulen rivas efter år Jag vet inte vad anledningen är, men anser att det är ett ovanligt dumt beslut därför: att de har funnits under lång tid och av hävd blivit en del av hamnen, att ett genomförande av beslutet riskerar att allvarligt skada och splittra klubben, att ett genomförande av beslutet inte kommer att ske "med torra ögon" och frivilligt av innehavarna, att jag framför mig ser scenariot där styrelsen, med polishjälp, försöker flytta på fastkedjade innehavare och riva skjulen inför ögonen på massmedia. Jag hemställer därför till årsmötet: att besluta att tidigare beslut angående rivning av presenningsskjulen efter 2009 ogiltigförklaras och att presenningsskjulen får vara kvar tills vidare och att det inte behövs några nya arbetsgrupper för att utreda presenningsskjulens vara eller icke vara. Jan-Eric Edström Styrelsens ställningstagande Styrelsen tillstyrker att tidigare beslut angående rivning upphävs. Styrelsen tillstyrker hemställan om att presenningsskjulen får vara kvar. Styrelsen avstyrker att det inte behövs någon ny arbetsgrupp. Styrelsens motivering Styrelsen är väl medveten om att den för några år sedan i hamnreglementet införda bestämmelsen om presenningsskjulen engagerar många. Styrelsen ser det inte som en isolerad fråga och har därför påbörjat tillsättningen av en arbetsgrupp med uppdraget att se över den framtida användningen av Kanikenäsområdet. Arbetsgruppen skall till årsmötet 2009 presentera en handlingsplan för utveckling av Kanikenäsområdet. 17

18 Motion nr 2 Nedan följer mitt förslag som jag tidigare har nämnt för dig och några andra. Förslag till styrelsen / inför årsmötet. Försenad motion: FÖRBÄTTRINGAR AV MASTSKJULEN KSS avyttrar de båda befintliga mastskjulen till marknadspris, Jag förmodar att denna inkomst väl räcker för nya mastskjul, (som vanligt så krävs väl ideell arbetsinsats). Ersättningen kommer att utgöra investeringsmedel för nya mastskjul. De nya mastskjulen förläggs på västra sidan intill de långa blåa båtskjulen. De nya mastskjulen kan vara av enklare presenning det viktiga är att det blir ett bra tak. Varje segelbåtsägare får sin egen plats i dessa nya skjul. De nya skjulen bör nog ha ytterligare kapacitet att lagra master, tex. dagens antal segelbåtar +15% Viktigt tycker jag att det vore att få till ett förbud till att lagra sin mast på annat ställe än i det nya mastskjulet eller i sitt egna båthus. Dvs, EJ i presenningsskjul eller på annan av KSS arrenderad mark PS. om kan själv tänka mig att köpa loss ett båthus (för egen båtförvaring) till marknadspris. DS Förslag till marknadspris av båthusen: KSS (förslagsvis styrelsen) anger ett lägsta utgångspris. Medlemmar (med båtar, förslagsvis då större) får bjuda på båthusen. Alternativt till denna lösning är att styrelsen arrangerar en auktion. //Per Stenberg Styrelsens ställningstagande: Styrelsen avstyrker motionen. Styrelsens motivering: Inom hamnsektionen pågår redan en översyn av mastskjulens funktion och utveckling och arbetsgruppens resultat bör avvaktas. Motion nr 3 Motion till KSS årsmöte Jag har märkt att många har ett intresse för att lära sig mer om allt som behövs för att genomföra långseglingar. För att få en koncentration på och struktur för dessa frågor skulle en långfärdsseglingssektion vara en bra lösning. Långfärdsseglingssektionen skall verka för ökad kunskap om långfärdssegling. Genom Att samla de som är intresserade av såväl kortare som längre långseglingar. Att erbjuda erfarenhetsutbyte Att anordna temakvällar t.ex. båtens konstruktion, utrustning, olika resmål Att föreslå program till kafékvällar med långsegling. Att samverka med andra t.ex. SXK Medelhavsseglarna, Oceanseglarna, Jordenruntseglarna Att anordna utbildningar t.ex. utsjöskepparkurs, väder. Molkom 19/ Gunnar Hultström Styrelsens ställningstagande: Styrelsen tillstyrker och stöder att intressen för långfärdsseglaraktiviteter utvecklas och att årsmötet ger Hultström i uppdrag att verkställa. 18

19 Förslag till verksamhetsplan 2008/2009 Nabbensektionen Aktivitet Datum Plats Tid Planeringsmöte 14 februari KSS Planeringsmöte 14 mars KSS Knytkalas 14 mars Ordförande Avstämningsmöte 25 april KSS Arbetshelg 9-10 maj Nabben Vårstädning maj Nabben Midsommarfirande 19 juni Nabben Kräftskiva 22 augusti Nabben Höststädning september Nabben Följande arbeten bör vid sidan av normalt underhåll prioriteras för verksamhetsåret: Bygga vedskjul vid bastun. Måla klubbstugan. Måla och kitta fönster till klubbstugan. Bygga klart tvättdäcket vid bastun. Dra rör från vattenbehållaren och montera kranen på utsidan vid tvättdäcket. Transportera ut mer ved för nästkommande säsong (2010) Medlemssektionen Ansvarsområde KSS Kansli Medlemsregister Matrikel Arbetsplikt Administration Utbildning, samordning Fester Kafékvällar Resor Klubbhusorganisation Fadderverksamhet Klubbtidningen Regatta Information till nya och gamla KSS medlemmar KSS Hemsidan på Internet Plan för 2009 Jubileumsåret KSS 125 år. Rekrytering av en utbildningsansvarig. Upparbeta en marknads- och säljfunktion för KSS verksamhet. Annonsförsäljning för Regatta. KSS webben och sponsring mm. Fortsatt förbättring av informationen till nya såväl som gamla KSS medlemmar. Fortsätta med förbättring av KSS Kansli och administrativa medlemsregistersystemet. Förbättrat arbete med att KSS medlemmar aktiveras och i möjligaste mån ges arbetsuppgifter efter individuella önskemål, eftersom vårt medlemskap innefattar arbetsplikt enligt sällskapets regler. Rekrytera fler aktiva funktionärer till sektionen. 19

20 Ta upp och fortsätta samarbetet med Medborgarskolan inom utbildningsverksamheten. Temakvällarna KSS Kafé skall genomföras onsdagar minst 1 gång/månad under dec - april. Fester för medlemmarna, minst 2 st. varje år Informationskanalerna gentemot medlemmarna skall hållas på nuvarande nivå. Regatta kommer att komma ut med 5 tidningar och 1 blad KSS hemsida kommer att utvecklas vidare Hamnsektionen Hamnsektionen är ansvarig för: Bryggor Bryggplatser Båtuppställningsplatser Vaktgång Miljö / Renhållning Fastigheter Kran Traktor Arbetsbåt Sjösättning Upptagning Mera kraft Det finns utrymme för mera kraft till sektionen i form av Bryggplatsansvarig Miljöansvarig Samordnare för kran och traktorförare Arbetsplanering Planering utöver löpande verksamhet Byte av bryggorna G och H Ombyggnad av mastförvaring Asfaltering mot KKF och Marinan Översyn av parkering Översyn av el och vatten på planer Bottentvättplats på plan B Idéer framåt Presentation av system för el-övervakning (Rune Överfjord) El-övervakning angående förbrukning Fortsatt underhåll och byte av bryggor Inköp av begagnad traktor Disposition av vattnet vid slipen Brygga längs land med bojar eller Y-bommar? Renovering av klubbhus 20

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Version 2011.04 Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Ordförande Revisor Lars Malmberg Eric Linders MSDK Praxis Sid 2 / 40 1 GENERELLT... 6 1.1 Detta dokument... 6 1.1.1 Syfte... 6 1.1.2 Versioner...

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-09-01 2010-08-31 Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf. Lasse Carlsson Kassör

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Version 2 015,01. Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16

Version 2 015,01. Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16 Version 2 015,01 Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16 Ordförande Revisor Maria Malmberg Anders Sköld MSDK Praxis Sid 2 / 51 1 GENERELLT... 7 1.1 Syfte... 7 1.2 Versioner... 7 1.3 Revisionshistoria

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer