Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping."

Transkript

1 Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av ordförande vid sammanträdet, samt sekreterare. Till ordförande för sammanträdet valdes Paul Bergqvist. Till sekreterare för sammanträdet valdes Anna-Lena Hansson. 2 Fastställande av röstlängd. Beslutades att fastställa röstlängden om 19 personer om behov uppstod. 3 Prövning av kallelsen. Kallelse till mötet ska vara utsänd senast 8 dagar före mötet. Kallelsen har annonserats på NSS hemsida och i Norrköpings tidningar den 19 jan Kallelsen godkändes av de närvarande. 4 Val av justeringspersoner. Till justeringspersoner valdes Ulf Angland och Elizabeth Wahren. 5 Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning, samt revisorernas berättelse för det gångna året samt fråga om ansvarsfrihet. Ordförande redogjorde för förvaltningsberättelsen och skattmästaren presenterade årsbokslut för verksamhetsåret till Norrköpings Segel Sällskap Postadress: Box NORRKÖPING Klubbhuset: Världens Ändevägen VIKBOLANDET Telefon: Hemsida:

2 2(5) Sällskapet har haft intäkter 2012 på kr. Kostnaderna har uppgått till inklusive avskrivningar med , med ett positivt resultat om kr. Avskrivningsprincip för bryggorna har ändrats från fem till tre år, då de var begagnade vid inköpet, samt att sällskapet har en ekonomisk ställning som klarar detta. Sällskapets lån är slutamorterade och bryggan har slutbetalats. Sällskapet har fonderingar som uppgår till NSS styrelse har beslutat avsätta till kappseglingsfonden. På fråga från mötesdeltagare konstaterades att sällskapets kassa överstiger fonderingarna. Ordf redogjorde för de seglingar som genomförts under år Förutom lördagsseglingarna har det genomförts en Arköregatta och en deltävling i "Trosa seglar vackert". Vuxenseglarskolan har varit fulltecknad och ytterligare en kurs har genomförts. Ungdomslägret hade - som vanligt - många deltagare. En välbesökt jubiliumsmiddag maa av NSS 125 års jubileum var en av sommarens höjdpunkter. Resultaträkningen godkändes. Stefan Peterson läste upp revisorns berättelse för det gångna verksamhetsåret. Mötet godkände förvaltningsberättelsen, samt resultat- och balansräkningen. 6 Fråga om ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 7 Val av ordförande. Valkommitténs ordf Staffan Yllner läser upp en skrivelse där han meddelar att han intervjuat 41 personer. Han framför att deras åsikt är att NSS styrelse ska föryngras och att den behöver engagera sig mer i ungdomsverksamheten. Staffan Yllner menar att klubben kommer att växa om yngre personer ingår i styrelsen och föreslår därför att sittande styrelse omväljs ett år och att valkommittén ges mandat att till 2014 års årsmöte föreslå en ny styrelse med en ny ungdomssektion. Ordförande Paul Bergqvist är överens med valkommittén om att en föryngring av styrelsen är "av godo" men undrar varför föryngringen inte görs vid dagens årsmöte. Mötet undrar vilka 41 personer som valkommitténs ordförande har intervjuat. Staffan Yllner meddelar att "han lovat personerna anonymitet och att det är de som han funnit intressanta som intervjuats."

3 3(5) En mötesdeltagare meddelar att han inte finner Staffan Yllners förslag relevant och frågar vilka tänkbara ledamöter valkommittén har. Föreslås att de som är tänkta för styrelseval 2014, väljs in i styrelsen redan år 2013, för att komma in i arbetet. Staffan Yllner meddelar att valkommitténs grundförslag är att sittande styrelse väljs om för Syftet är att byta ut ledamöterna nästa år och att ändra styrelsens inställning till att bli en mer ungdomsvänlig klubb. Förslaget ifrågasätts, då det strider mot 13 i NSS stadgar, vars syfte är att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet; 13; 4-9 ledamöter utan särskild funktion samt suppleanter - ska väljas, varvid udda nummer väljas udda årtal och jämna nummer jämna årtal. Anders Lundin, som tillsammans med Staffan Yllner ingått i valkommittén inför årsmötet, meddelar att han inte står bakom det förslag som lagts av Staffan Yllner och att han fått kännedom om förslaget och skrivelsen, sent kvällen innan årsmötet. Ordf Paul Bergqvist tolkar Staffan Yllners skrivelse - med ett underlag från 41 medlemmar - som ett större missnöje mot styrelsen och meddelar att han inte står till förfogande för omval. Sittande styrelse konstaterar att det är oansvarigt av Staffan Yllner att komma med denna skrivelse så sent, utan att ha mera konkreta förslag. De personer som Staffan Yllner föreslår till omval är inte heller tillfrågade om att ev omval endast skulle gälla ett år. Staffan Yllner meddelar att han presenterar ett genomtänkt förslag. Efter ajournering återupptogs mötet och sittande styrelse meddelade att den diskuterat om den - pga förtroendefrågan - skulle avgå. Den meddelar dock att den har för avsikt att "ställa upp för sällskapets bästa". Till ordförande för 1 år valdes Lars-Erik Hjortstig. 8 Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden års årsmöte Ordinarie Ledamot 1 Roland Persson omval 2 år Ledamot 2 Ulrika Jalkner fyllnadsval 1 år Ledamot 3 Anna-Karin Kark omval 2 år Ledamot 4 Anna-Lena Hansson kvarstår 1 år Ledamot 5 Mikkel Gade omval 2 år Ledamot 6 Anders Linder kvarstår 1 år

4 4(5) Ledamot 7 Stefan Peterson omval 2 år Ledamot 8 Håkan Svernell kvarstår 1 år Ledamot 9 Håkan Wahren kvarstår 1 år Suppleant Suppleant 1 Lena Sollerud kvarstår 1 år Suppleant 2 Vakant (2 år) 9 Val av ordförande, som skall tillhöra sällskapets styrelse och minst fem ledamöter av ungdomskommittén, samt val av övriga kommittéer. (Samtliga val nedan göres på 1 år) Efter genomfört val ser kommittéernas sammansättning ut enligt följande. Ungdomskommitté Stefan Peterson omval 1 år (ordf) Anna-Karin Kark omval 1 år Elizabet Wahren omval 1 år Kappseglings- Mikkel Gade omval 1 år kommitté Stefan Peterson omval 1 år Vuxenseglarskola Håkan Wahren omval 1 år (ordf) Nils Strandman omval 1 år Husgrupp Mikkel Gade omval 1 år Stefan Peterson omval 1 år Mätnings- och Ulf Angland omval 1 år (ordf) Klassificeringsnämnd Peder Thorell omval 1 år Peter Caap omval 1 år Festkommitté Lena Sollerud omval 1 år Ann Linder nyval 1 år Roland Persson omval 1 år Camilla Andersson nyval 1 år Valkommitté Anders Nilsson nyval 1 år Peter Andersson nyval 1 år Bo Kark nyval 1 år 10 Val av revisorer och revisorssuppleanter Revisorer revisor 1 Jon Jonsson omval 1 år revisor 2 Henric Stenström omval 1 år 11 Fråga om innevarande års kappseglingar 8 lördagsseglingar, start 15 juni och avslut den 10 augusti. Fleet race SM 19, 20, 21 juli. Vuxenseglarskola v 27 samt ungdomsläger midsommarveckan.

5 5(5) 12 Fastställande av inträdes- och årsavgifter för det kommande året, samt ständig medlemsavgift. Beslutades fastställa årsavgifterna för 2013 enligt följande: Enskild medlem Familj inkl barn tom det år de fyller 25 år Junior/studerande tom det år de fyller 25 år 400 kr 600 kr/fam 50 kr Ingen inträdesavgift för nya medlemmar 13 Behandling av inkomna ärenden och motioner Inga inkomna motioner eller ärenden förelåg. 14 Övriga frågor Anders Lundin - valberedningens andra ledamot - tackar för att styrelsen sitter kvar. Staffan Yllner konstaterar "att det varit en väldigt duktig styrelse i det stora hela, men inte i allt". 15 Utdelning av pokaler som delas ut på årsmötet Utdelning av pokaler och märken görs i samband med prisutdelning och flagghalningsfest. 16 Mötets avslutande Paul Bergqvist avslutade mötet med att tacka för sin tid som ordförande. Vid protokollet Anna-Lena Hansson Justeras: Ulf Angland Elizabeth Wahren

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Kvällen startade med att Johan Ehrensvärd (försäljningschef) och Per Svenonius (portföljförvaltare)

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer