Avskaffandet av revisionsplikten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avskaffandet av revisionsplikten"

Transkript

1 Avskaffandet av revisionsplikten - Hur banker och små företag kommer att agera om revisionsplikten avskaffas. The abolition of the audit exemption - How banks and small businesses will act if the audit exemption abolishes. Johan Appelberg Wiktor Mattsson Handledare: Bengt Bengtsson Ekonomprogrammet vårterminen 2009 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

2

3 Sammanfattning Sammanfattning Magisteruppsats i företagsekonomi VT 2009, Linköpings Universitet Titel: Avskaffandet revisionsplikten Författare: Johan Appelberg, Wiktor Mattsson Handledare: Bengt Bengtsson Sverige är tillsammans med Malta de enda två länder i EU som har kvar lagstadgad revisionsplikt för mindre aktiebolag. En utredning framtagen av Bo Svensson förslår nu att denna revisionsplikt skall avskaffas. Beslutet berör cirka 96 procent av Sveriges aktiebolag. Gränsvärdena som utredningen föreslår för de företag som skall undantas revisionsplikt är 41,5 miljoner kronor i balansomslutning, 83 miljoner kronor i nettoomsättning och 50 stycken anställda. För att ett företag skall betraktas som mindre och således undgå revisionsplikt får de maximalt överskrida ett av dessa tre gränsvärden. I studien har tre stycken företagsledare samt tre stycken bankchefer intervjuats. Syftet med studien är att skapa en uppfattning om olika möjliga ageranden ifrån de tillfrågade företagen och bankerna som kan uppkomma vid ett avskaffande av revisionsplikten. Företagsledarna är alla överens om att revision är alldeles för dyrt. Däremot är två av de tre tillfrågade företagsledarna positivt inställda till att fortsätta med sin revisor även efter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. De tycker att revision ger dem en så pass god trygghet att det är värt kostnaden. Den tredje företagsledaren är inte intresserad av att fortsätta anlita en revisor, främst på grund av kostnaden men även då han själv delvis jobbar inom bankväsendet och känner att företaget klarar finansieringen utan reviderade räkenskaper. Bankcheferna som deltagit i studien är alla negativt inställda till ett avskaffande av revisionsplikten. De tycker att revision är ett viktigt kontrollinstrument som försvinner för bankerna om revisionsplikten slopas. De ser inga fördelar med ett avskaffande och tror att de företag som väljer att inte anlita en revisor kan komma att få problem vid framtida kreditansökningar. Alla tre bankcheferna säger att de kommer att fortsätta kräva reviderade räkenskaper även efter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Nyckelord: Avskaffandet av revisionsplikten, Slopandet av revisionsplikten, SOU 2008:32

4 Abstract Abstract Master Thesis in Business Administration, Spring 2009, The University of Linköping Title: The abolition of the audit exemption Authors: Johan Appelberg, Wiktor Mattsson Supervisor: Bengt Bengtsson Sweden is, together with Malta, the only two countries in the EU who still has statutory audit for small registered companies. A study made by Bo Svensson suggests that this statutory audit will be abolished. The decision affects about 96 percent of the Swedish registered companies. The limits that the investigation suggests for these companies to be exempted statutory audit is 41,5 million Swedish crowns in total assets, 83 million Swedish crowns in net sales and 50 employees. For a company to be regarded as less and thus evade the statutory audit, it may exceed one of these three limits. The intent of this study is to create an idea of various possible pursuance from the companies and banks that may arise at an abolition of the statutory audit. Three business leaders and three bank managers have been interviewed. The business leaders all agree that the audit is currently far too expensive. Two of three questioned business leaders are positive to continue with there auditor, even after the possible abolition of the statutory audit. They believe that the audit gives them a good security that makes it worth the cost. The third business leader is not interested in continuing with his auditor, mainly because of the cost but also because he partially works in a bank and therefore thinks that his company can make its finances without audited accounts. The bank managers who participated in the study are all negative to an abolition of the statutory audit. They believe that audit is an important control mechanism that disappears for the banks if the statutory audit is abolished. They can not see any benefits from the abolition and believe that companies that choose not to hire an auditor may get problems in future credit applications. All three bank managers says that they will continue to require audited accounts even after the possible abolition of the statutory audit. Keywords: The abolishment of the audit exemption, SOU 2008:32

5 Förord Förord Att genomföra denna studie har varit ett intressant och ett givande arbete. Författarna vill tacka alla respondenter som har tagit sig tid och deltagit i studien, det har gett studien ett utmärkt material som inte kunde ha samlats in på annat sätt. Författarna vill även framföra ett tack till studiens opponenter som bidragit med konstruktiv kritik och förslag på förbättringar. Till slut vill författarna rikta ett stort tack till studiens handledare, Bengt Bengtsson, för bra råd och synpunkter. Linköping Johan Appelberg Wiktor Mattsson

6 Index Index 1 Inledning Problembakgrund Problemdiskussion Forskningsfrågor syfte och avgränsningar Målgrupp Metod Vetenskapssyn Kvalitativ och kvantitativ forskning Scenariostudie Induktiv, deduktiv och abduktiv metod Datainsamling Telefonintervju Personlig intervju Val av respondenter Kvalitetssäkring av insamlad data Validitet och reliabilitet Källkritik Generaliserbarhet Referensram Historik Nyttan med revisor Statens utredning - SOU 2008: Vilka företag som undantas revisionsplikt Utländska förhållanden Danmark Finland England Nederländerna Tyskland Bank och kreditgivning Ränta Säkerhet Lagen om bank- och finansrörelse Kreditgivningsformer Reverslån Kontokredit Remburskredit Leasing Factoring Empiri Svenska Handelsbanken Kreditbedömning Revisionsplikten Leksands Sparbank Kreditbedömning Revisionsplikten... 36

7 Index 4.3 Danske Bank Kreditbedömning Revisionsplikten Företag Företagets redovisning och revision Revisionsplikten Företag Företagets redovisning och revision Revisionsplikten Företag Företagets redovisning och revision Revisionsplikten Analys Alternativ till revision Nyttan med revision Kostnaden för revision Slutsats Återkoppling till forskningsfrågor och syfte Bankernas agerande Företagarnas agerande Avslutande reflektioner Inledning Reflektioner kring bankernas agerande Reflektioner kring företagens agerande Förslag till fortsatta studier Källförteckning Tryckta källor Digitala källor Muntliga källor Bilagor Bilaga 1 - Intervjumall, bank Bilaga 2 - Intervjumall, företag... 65

8 Disposition Disposition Studien disponeras i följande kapitel: Det första inledande kapitlet ger kännedom om bakgrunden till studien och utmynnar i en problemdiskussion kring ämnet. Två forskningsfrågor presenteras och vidareutvecklas i en beskrivning av studiens syfte. I det andra kapitlet, metod, redovisas de vetenskapliga synsätt och metoder som tillämpats vid studiens genomförande. Kapitlet ger även kännedom om varför de metoder som valts är lämpliga samt vilka styrkor och svagheter de besitter. I det tredje kapitlet, referensram, presenteras en historisk överblick över revisionsplikten samt den utredning som Bo Svensson utfört i uppdrag ifrån regeringen. Tyngdpunkten ligger på den andra delen av utredningen där delbetänkandet avskaffandet av revisionsplikt för små företag presenteras. Det redovisas även hur avskaffandet av revisionsplikten har genomförts i andra länder samt den samhällsnytta som revision skapar. I det fjärde kapitlet presenteras studiens empiri. Den data som studien grundar sig på kommer ifrån intervjuer med tre företagsledare och tre bankchefer. Det femte kapitlet i uppsatsen är analys, här kopplas den teoretiska referensramen samman med den i studien presenterade empirin. Diskussionen i analysen ligger sedan till grund för studiens slutsatser. I det sjätte kapitlet besvaras studiens forskningsfrågor och syfte. En kort återkoppling av forskningsfrågorna och syftet redovisas innan studiens slutsatser presenteras. I det sjunde och sista kapitlet, reflektioner, presenteras och diskuteras egna tankar och reflektioner kring avskaffandet av revisionsplikten.

9 Inledning 1 Inledning S tudien inleds med en beskrivning av de bakomliggande faktorer som ligger till grund för problemet. Bakgrunden leder fram till en problemdiskussion som utvecklas till ett forskningsproblem med tillhörande forskningsfrågor. Vidare presenteras syftet med studien samt de avgränsningar som görs. 1.1 Problembakgrund Sedan år 1983 har alla svenska aktiebolag enligt lag omfattats av revisionsplikt. Regeringen vill nu, som en del i ett förenklingsarbete för mindre aktiebolag, avskaffa denna obligatoriska revisionsplikt. Den 7 september år 2006 gav regeringen Bo Svensson, före detta justitieråd, uppgiften att utreda frågor beträffande revisionsplikt. Utredningen som fick namnet Utredningen om revisorer och revision är indelad i tre delar och är ett led i det förenklingsarbete som pågår inom EU. 1 Europeiska rådet betonade i mars år 2007 att en förenkling är nödvändig för att minska företags administrativa arbete och även ge möjlighet för företag inom EU att bli mer konkurrenskraftiga gentemot utomstående aktörer 2. Den första delen i utredningen Utredningen om revisorer och revision slutfördes i september år 2007, därefter lämnades förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv skulle anpassas till den rådande svenska lagstiftningen. Direktivet handlade främst om införandet av en enhetlig revisionsstandard i EU samt samarbetet mellan Revisorsnämnden och tillsynsorgan i andra medlemsstater. 3 Den andra delen av utredningen bestod i att undersöka huruvida det är möjligt att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige. Den 14 december år 2006 presenterade regeringen ett tilläggsdirektiv (Dir.2006:128) där Bo Svensson fick i uppdrag att föreslå de förändringar som krävs för att kunna avskaffa revisionsplikten. Han skulle undersöka vilka ak- 1 Svensson (2008) 2 Ibid. 3 Ibid. -1-

10 Inledning tiebolag som skulle omfattas av förändringen och hur detta skulle komma att påverka de skatte- och redovisningsregler som finns i Sverige. Han skulle även ge förslag på förändringar som kan förebygga överträdelser av skatte- och redovisningsregler som kan uppstå när den obligatoriska revisionen avskaffas. 4 Den tredje delen i utredningen skulle undersöka behovet av skärpta regler för revisionsbyråer beträffande möjligheten att förhindra jäv. Regeringen vill också undersöka möjligheterna till att begränsa revisorns skadeståndsskyldighet samt se över de disciplinära åtgärder som finns i revisorslagen. Denna del av utredningen är fortfarande under granskning. 5 I enlighet med EG:s fjärde bolagsdirektiv ges möjlighet för samtliga medlemsländer att låta icke börsnoterade aktiebolag befrias ifrån revisionsplikt om de överskrider högst ett av tre gränsvärden. Dessa gränsvärden sattes den 5 september år 2008 till 7,3 miljoner euro i omsättning, 3,7 miljoner euro i balansomslutning och 50 stycken anställda. I stort sett alla medlemsländer i EU har utnyttjat möjligheten att befria vissa aktiebolag ifrån revisionsplikt. Idag är det endast Sverige och Malta som har kvar lagstadgad revisionsplikt för samtliga aktiebolag. 6 I september år 2007 avslutades den första delen i utredningen varvid den andra delen beträffande avskaffandet av revisionsplikt för mindre aktiebolag påbörjades. Till sin hjälp hade Bo Svensson sakkunniga och experter inom ämnet samt en parlamentarisk referensgrupp bestående av sju personer, en ifrån varje riksdagsparti. 7 Den 3 april år 2008 lades det andra delbetänkandet i utredningen fram då Bo Svensson presenterade avskaffandet av revisionsplikt för små företag. I detta delbetänkande föreslog Bo Svensson att regeringen skulle utnyttja de maxvärden som nämns i EG:s fjärde bolagsdirektiv gällande vilka aktiebolag som skulle undantas revisionsplikt. Enligt förslaget skall lagen börja gälla från och med den 1 juli år Det skall tillämpas för första gången för de aktiebolag som har räkenskapsår som börjar efter den 30 juni år Svensson (2008) 5 Ibid. 6 Ibid. 7 Ibid. 8 Regeringen

11 Inledning Genom en slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag får företag som berörs i Sverige en ökad möjlighet att möta konkurrensen ifrån utländska företag där avskaffandet redan har inträtt. Företag i Sverige kan då, precis som de utländska, välja bort en kostnad för revision och på så sätt hamna på en mer jämlik kostnadsmässig konkurrensnivå som de utländska företagen 9. Företags finansiering i Sverige är starkt uppbyggd kring utlåning ifrån banker. Den totala utlåningen till icke finansiella företag ifrån samtliga affärsbanker var vid början av år 2008 uppe i miljarder kronor. En undersökning som genomfördes av NUTEK 2005 visade att 9 av 10 småföretag beviljades lån och att 3 av 10 småföretag hade ett långfristigt lån. När en kreditgivare beviljar ett lån ser denne till kundens återbetalningsförmåga. Ett viktigt mått för att kunna bedöma ett företags återbetalningsförmåga är att titta på dess kassaflöden. Andra hjälpmedel för kreditgivare vid utlåning är att granska företags årsredovisning, göra kreditupplysningar eller begära säkerheter för lånet. 10 Det finns runt 4000 revisionsbyråer i Sverige. Av dessa utgör cirka 90 procent byråer som har 10 eller färre anställda. Utav dessa 90 procent är det omkring 40 procent som är en- eller tvåmansföretag. De större aktörerna på revisionsmarknaden utgörs idag av KPMG AB, Deloitte AB, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Ernst & Young AB. De benämns ofta som de fyra stora. Utöver dessa bör även Grant Thornton Sweden AB, BDO Nordic AB och SET Revisionsbyrå AB nämnas som relativt stora i branschen Problemdiskussion Om regeringens förslag till att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag skulle gå igenom kommer cirka 96 procent av Sveriges aktiebolag inte längre täckas av revisionsplikt. 12 Många förslag i Bo Svenssons utredning liknar de som gällde för mindre aktiebolag innan år 1983 då de i Sverige inte fanns någon lagstadgad skyldighet för mindre aktiebolag att ha en kvalificerad revisor. 13 Ett avskaffande innebär att flera hundratusen svenska aktiebolag undan- 9 Svensson (2008) 10 Strenger, Hallin och Sandén (2008) 11 FAR SRS Broberg (2008) 13 Svensson (2008) -3-

12 Inledning tas ifrån revisionsplikt 14. Vad det kommer att få för konsekvenser i Sverige diskuteras flitigt i både media och på riksdagsnivå. Det är inte bara företag som kommer att påverkas av beslutet, staten, skatteverket, revisionsfirmor, banker och redovisningskonsulter är bara några av de övriga aktörerna som torde beröras. Om ett avskaffande av revisionsplikten leder till att mindre aktiebolag slipper kostnader för revision och på så sätt skapar en samhällsekonomisk vinst, eller om det är skattebetalarna som kommer att få betala priset för en ökad ekonomisk brottslighet eller en ökning av felaktigt redovisade siffror till skatteverket får tiden utvisa. Det skulle i alla fall ge företag som idag har personal som är kunniga inom redovisning möjligheten att själva lämna in sin årsredovisning och sköta sin granskning internt eller externt. Den externa personen ifråga måste då inte inneha titeln godkänd eller auktoriserad revisor. Däremot torde ett beslut gällande avskaffandet av revisionsplikten inte innebära att alla företag som kan kommer att sluta vända sig till en revisor. Revision kan fungera som en kontrollmekanism och en trygghet för företagets ägare i att räkenskaperna är korrekta. Banker och andra kreditgivare torde idag ha en stark påverkan på företag genom sin möjlighet att ge ut krediter. Hur de ställer sig till en årsredovisning som i framtiden kan sakna en underskrift ifrån en revisor och som skall fungera som underlag för en kreditgivning är något som företag bör ta hänsyn till när de väljer mellan att anlita en revisor eller inte. Banker och andra kreditgivare torde starkt kunna påverka detta val då de vid en kreditförfrågan avgör vilka dokument och vilken typ av underskrift de kommer att kräva för att bevilja företag krediter. Vid ett avskaffande av revisionsplikten kommer förmodligen mindre revisionsbyråer att påverkas på ett eller annat sätt. Det är de mindre revisionsbyråernas kompetens, kvalitet och relation till dess kunder som borde vara avgörande för om de aktiebolag som berörs av ett avskaffande av revisionsplikten väljer att behålla sin revisor eller inte. De aktiebolag som berörs får en möjlighet till en kostnadsbesparing som inte funnits tidigare i och med att revision varit lagstadgad. Deras agerande kan komma att bli oerhört viktigt för en mängd revisionsbyråer. Vissa företag kommer troligtvis att fortsätta anlita sin revisor för revision, men kan då ha synpunkter på vad som bör ingå, medan andra företag eventuellt väljer att inte vända sig till någon revisor alls. 14 Broberg (2008) -4-

13 Inledning 1.3 Forskningsfrågor syfte och avgränsningar Hur kommer banker att agera vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten, kommer de att fortsätta kräva redovisningar som är reviderade av en revisor vid en kreditgivning? Hur kommer ledningen i ett företag, som idag sköter sin bokföring och upprättar sitt bokslut själv, att agera gällande att ha kvar sin revisor vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten? Syftet med studien är att skapa en uppfattning om olika möjliga ageranden ifrån de tillfrågade företagen och bankerna som kan uppkomma vid ett avskaffande av revisionsplikten. Avgränsningar har skett till mindre aktiebolag som idag sköter sin egen bokföring samt upprättar sitt eget bokslut själva. Dessa företag vänder sig idag till en mindre revisionsbyrå och är verksamma i antingen Linköping eller Norrköping. Företag som själva sköter sin egen bokföring samt upprättar sitt eget bokslut anses som mest intressanta då de eventuellt själva har den kunskapen som krävs för att klara sig utan en revisor. Företag som idag tar hjälp av de stora revisionsbyråerna behandlas inte, istället vill studien reflektera över vad som kommer att krävas av mindre revisionsbyråer vid ett avskaffande av revisionsplikten. Vidare bortses företag som befinner sig inom finans- och försäkringsmarknaden, dessa företag behandlas som större aktiebolag i lagstiftningen och omfattas därför inte av förslaget om en slopad revisionsplikt. Gällande kreditgivare har avgränsningar skett till kontorschefer på svenska väletablerade banker. 1.4 Målgrupp Den primära målgruppen för studien är andra studenter som kan finna intresse inom redovisning och revisionsområdet. Vidare ses även andra intressenter till företag som kan komma att beröras av slopandet av revisionsplikten, mindre revisionsbyråer som idag har klienter inom detta segment och kreditgivare som kan skapa sig en uppfattning om företags inställning till en slopad revisionsplikt. -5-

14 Metod 2 Metod M etodkapitlet ger en beskrivning av de vetenskapliga metoder och synsätt som ligger till grund för studien. Läsaren ges kännedom om varför de metoder som valts är lämpliga samt vilka styrkor och svagheter de besitter. 2.1 Vetenskapssyn Under en forskningsprocess måste undersökarna se problemet utifrån olika synsätt och tillämpa olika metoder för att nå fram till sitt mål med undersökningen. Människor tänker olika, har olika normer och värderingar. Det är därför viktigt att i förväg sätta upp regler och begränsningar för hur information skall tolkas och behandlas. Dessa regleringar sker genom att undersökarna i förväg bestämmer vilka metoder och synsätt som de avser att tillämpa. Det är i första hand studiens problemställning som avgör vilka metoder som blir aktuella. Efter att dessa val har gjorts är det viktigt att de följs genom hela forskningsprocessen Kvalitativ och kvantitativ forskning En kvalitativ undersökning inriktar sig på att finna essensen och innebörden utifrån insamlad data. En majoritet av de kvalitativa forskarna menar att teori är något som uppstår ifrån den data som samlats in, inte att utgångspunkten skall komma ifrån en teori. Det finns dock forskare som anser det motsatta, att data skall härledas ifrån teori. Det anses ha blivit mer populärt bland forskare på senare tid att pröva teorier. Fördelen med en kvalitativ metod är att den tillåter forskare att själv tolka information och genom intervjuer samla in komplex data till studien. För att säkerställa kvaliteten i en kvalitativ studie måste den uppfylla kraven på reliabilitet och validitet. Detta innebär att forskningen skall vara tillförlitlig och trovärdig samt att det finns en klar koppling mellan teori och empiri. 16 Enligt Alan Bryman bör en kvalitativ forskningsprocess gå till enligt modellen nedan. 15 Merriam (1994) 16 Bryman (2002) -6-

15 Metod Figur 1.1: Kvalitativ metod Bryman, 2006, sid. 252 I en kvantitativ forskning ligger intresset mer på att analysera siffror och presentera statistiska resultat. Kvantitativa forskare har länge kritiserat den kvalitativa forskningsmetoden. De anser att kvalitativa forskningar ofta blir för subjektiva och partiska. De kvantitativa forskarna menar också att kvalitativa undersökningar inte är tillförlitliga då det kan vara svårt att replikera en kvalitativ forskning på grund av att den sociala verkligheten förändras. Ytterligare kritik som riktats mot den kvalitativa forskningen är att resultaten anses vara svåra att generalisera på andra miljöer, detta på grund av att en kvalitativ forskning ofta sker via intervjuer med ett litet antal individer i en viss organisation eller inom ett visst område. 17 Trots denna kritik kommer en kvalitativ ansats ligga till grund för studien då den kvalitativa forskningens fördelar i detta fall överväger dess nackdelar. I undersökningen kommer statistik och siffror inte att ge den komplexa information som studien kräver för att uppnå dess syfte. Den kvalitativa studien kommer genom intervjuer att ge studien djupare information och möjligheter till uppföljningsfrågor och vidareutvecklingsfrågor. Detta kommer att överväga nackdelarna som metoden har och ge studien en djupare analytisk grund. 17 Bryman (2002) -7-

16 Metod 2.3 Scenariostudie Vid en undersökning av de effekter som ett avskaffande av revisionsplikten kan få är det viktigt att betrakta att det är ett framtida scenario som undersöks. Scenariostudier har på senare tid blivit en populär metod för framtidsanalys. Metoden har tidigare uppfattats som ett komplement till de traditionella kvantitativa metoderna men har på senare år blivit mer och mer respekterad inom den kvalitativa forskningen. I scenarioformen kan både kvalitativa och kvantitativa bedömningar förekomma, vanligtvis överväger kvalitativa analyser. Oavsett om studien syftar till hitta en rimlig, sannolik samhällsutveckling eller syftar till att bilda en önskvärd framtidssyn är det viktigt att betona metodens kreativa inslag. Ofta ses framtiden som en förlängning av nuet, scenariotekniken gör det möjligt att införa nya antaganden och föreställningar som kan utmana det konventionella framtidstänkandet. 18 Eftersom studien syftar på en framtida händelse har det i uppsatsen valts att använda scenariostudiemetoden. Eftersom scenariotekniken ger utrymme för nya antaganden och föreställningar är metoden ett bra komplement till den kvalitativa ansats som ligger till grund för studien. 2.4 Induktiv, deduktiv och abduktiv metod En induktiv metod utgår ifrån observationer, utan en teoretisk bakgrund. Studien byggs ifrån empiri till teori. Ur slutsatserna som dras av observationerna formas sedan en egen teori. I en induktiv metod bör det finnas en öppenhet hos forskaren att ta in information och att studien startar med så få egna förväntningar som möjligt. Detta är något som den induktiva metoden har kritiserats för, det anses inte vara möjligt för en forskare att vara helt öppen och inte ha några egna förväntningar och tankar kring studien innan den startar. 19 En deduktiv metod börjar i en given teori, utifrån denna teori genomförs sedan observationer. Observationerna ligger därefter till grund för studiens slutsats. Teorin testas sedan mot det empiriska material som har samlats in. Det finns alltså vissa förväntningar redan ifrån början 18 Lundahl och Skärvad (1999) 19 May (2001) -8-

17 Metod hos forskaren som sedan testas mot empirin. 20 Detta ses som en osäkerhet enligt kritikerna till den deduktiva metoden, de hävdar att det föreligger en stor risk i att forskaren medvetet eller omedvetet söker sådan empiri som senare kan bekräfta teorin 21. En kombination av en induktiv och en deduktiv metod brukar benämnas för en abduktiv metod. I en abduktiv metod växlar forskaren mellan teori och empiri för att bygga upp en förståelse under forskningens gång. Det kan innebära att det först sker några spontana mätningar eller intervjuer för att skapa en modell. Steg två blir sedan att göra en strukturerad mätning eller intervjuundersökning för att säkerställa informationen. 22 Eftersom studien formas kring en kvalitativ metod där stor vikt läggs vid intervjuer och analyser av dessa passar den abduktiva metoden bäst in som ett komplement till den kvalitativa metoden. Den abduktiva metoden kommer väl tillhanda då det tillåts att varva teori med empiri genom studiens gång för att bygga upp en förståelse för undersökningen. 2.5 Datainsamling Intervjutekniker kan delas in i två olika kategorier, dels de som är standardiserade och formella samt de som är öppna och ostrukturerade. Dessa båda tekniker används i olika sorters forskningar. Den standardiserade intervjun lämpar sig bäst i en kvantitativ undersökning medan den öppna och ostrukturerade passar bäst in i en kvalitativ studie. 23 Det bör dock understrykas att en öppen och ostrukturerad intervju kan följa en viss standardmall där samma frågor ställs till samtliga respondenter. Möjligheten till att sväva ut i en diskussion eller att lägga till extra följdfrågor gör metoden effektiv. Den typen av intervjuer kallas för semistrukturerad. 24 Att kunna följa upp en fråga med en följdfråga tillför ett mervärde till undersökningen som är svårt att kompensera med på annat sätt. Studien har därför utgått ifrån en standardmall vid intervjuerna, detta har inte uteslutit att följdfrågor har ställts eller att vidare diskussioner har 20 May (2001) 21 Bryman (2002) 22 Patel och Davidson (2003) 23 Gustavsson (2004) 24 Dalen (2007) -9-

18 Metod förts. Den semistrukturerade intervjumetoden anses därför som den bäst lämpade metoden för studien. Personliga intervjuer har använts i så stor utsträckning som möjligt, i de fall då det funnits hinder för att genomföra en personlig intervju har intervjun istället skett via telefon Telefonintervju Telefonintervju är ett enkelt sätt att samla in kvalitativa data på. Det finns självklart både för och nackdelar med denna metod. Fördelarna med en telefonintervju är att undersökarna slipper tidskrävande resor och höga ekonomiska kostnader som detta kan medföra. Det går även, gentemot en enkätundersökning, att ställa komplexa frågor och uppföljningsfrågor vilket gör att informationen blir mer anpassad till studien och därför mer användbar. 25 Nackdelarna med en telefonintervju är avsaknad av en fysisk kontakt med respondenten. Detta kan leda till svårigheter med att känna av hur personen uppfattar en fråga och hur den besvaras. Om intervjun är lång finns det även en risk att uppgiftslämnaren tröttnar på samtalet och tappar koncentrationen. 26 Två utav de sex respondenterna i studien har själva föreslagit att intervjun skulle ske via telefon då de saknade tid att genomföra en personlig intervju. Dessa intervjuer har hållits korta och precisa för att undvika att respondenten tappar koncentrationen Personlig intervju Fördelen med en personlig intervju är den fysiska kontakt som forskaren får med respondenten. Möjligheten att öga mot öga skapa en relation och trovärdighet till respondenten gör att denne kan öppna upp sig mer än vid en telefonintervju. De negativa aspekterna är att personliga intervjuer kan vara väldigt tidskrävande, det kan även bli betydligt dyrare än att till exempel genomföra en enkätundersökning. 27 I studien har önskan varit att alla intervjuer skulle ske via personliga intervjuer. Som nämnts tidigare kunde bara fyra av de sex intervjuerna ske på detta sätt. 25 Dahmström (2005) 26 Gustavsson (2004) 27 Ibid. -10-

19 Metod Val av respondenter Studiens data har samlats in via intervjuer med tre företagsledare och tre bankchefer. I studien tillämpas en kvalitativ metod där slutsatsen i första hand inte avser att kunna generaliseras. Därför sker inte valet av intervjupersoner slumpartat, som det hade gjort om en kvantitativ metod hade använts. 28 Istället väljs intervjupersonerna ut noggrant och med stor omsorg för att få så precis och informativ data som möjligt. Genom att noga välja de personer som intervjuas kan missvisande information och tidsfördrivande intervjuer undvikas. Det är viktigt att vara kritisk när en intervjuperson väljs ut, det måste noga beaktas om personen är lämpad för att svara på frågorna, att personen har rätt kompetens och den positionen på företaget som är nödvändig. Det är viktigt att valet av intervjupersoner blir rätt, annars kan det bli svårt att uppfylla studiens syfte på ett tillförlitligt sätt Kvalitetssäkring av insamlad data För att säkerställa att den information som samlats in i studien är korrekt och uppfattats på rätt sätt kan vissa åtgärder tillämpas för att underlätta detta. Nedan följer en beskrivning av dessa åtgärder samt hur de har tillämpats i studien Validitet och reliabilitet Validitet kan delas in i två olika kategorier, inre validitet och yttre validitet. Inre validitet anser att mäta hur väl forskningens resultat stämmer överens med den verklighet undersökningen avser att utforska. Det är av stor vikt att forskaren förstår verkligheten för att kunna undersöka den. Yttre validitet avser att mäta hur generaliserbart forskningens resultat är. Det är viktigt att se hur forskningen har genomförts och hur det empiriska materialet har samlats in. 30 Reliabilitet är ett mått som beskriver hur tillförlitligt och stabilt ett forskningsresultat är. Det innebär att om forskningen skulle upprepas ett flertal gånger skulle resultatet bli detsamma, om detta uppfylls har forskningen en hög reliabilitet. Det är av stor vikt att undersökningen 28 Bryman (2002) 29 Dalen (2007) 30 Bryman (2002) -11-

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna?

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF09 Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? Johanna Fogelberg Anette

Läs mer

VEM GRANSKAR VEM? REDOVISNINGSKONSULTENS

VEM GRANSKAR VEM? REDOVISNINGSKONSULTENS VEM GRANSKAR VEM? REDOVISNINGSKONSULTENS FÖRÄNDRADE ROLL Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Emélie Bülling S071863 AnnChristine Lind S070083 VT 2011: CE11 Förord Vi vill tacka samtliga

Läs mer

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linda Bergström Camilla Thorp Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning En fallstudie av svenska storbanker i Karlstads kommun

Läs mer

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Malin Eriksson och Kaisa Rutanen Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag? Auditor today, Accounting Consultant tomorrow Has the audit played out its

Läs mer

D-UPPSATS. Revisionsplikten

D-UPPSATS. Revisionsplikten D-UPPSATS 2006:138 Revisionsplikten nödvändigt ont eller stor nytta för det lilla företaget? Rebecca Borgenstål Kristina Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning ISRN-nr Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning The abolition of the statutory audit - the impact on bank loans and interest rate pricing Rickard Jonsson Andrea

Läs mer

Revisor vs Redovisningskonsult - En studie om banktjänstemäns syn på revisorer och redovisningskonsulter avgörande faktor vid kreditbedömning

Revisor vs Redovisningskonsult - En studie om banktjänstemäns syn på revisorer och redovisningskonsulter avgörande faktor vid kreditbedömning EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och Samhälle Företagsekonomi med inriktning revisor/controller och bank och finans Revisor vs Redovisningskonsult - En studie om banktjänstemäns syn på revisorer

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Närmar sig redovisningskonsultens roll revisorns?

Närmar sig redovisningskonsultens roll revisorns? ISRN: LIU-IEI-FIL-A--10/00748 SE Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Ekonomprogrammet D-uppsats, 30 HP Vårterminen 2010 Närmar sig redovisningskonsultens roll revisorns? en studie av

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen

Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen Examensarbete Magisternivå HT 2010 Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen Handledare Niklas Sandell Författare Jenny Fridh Olof Karlsson SAMMANFATTNING EXAMENSARBETETS

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

OMBILDNING FRÅN ENSKILD

OMBILDNING FRÅN ENSKILD OMBILDNING FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG VILKA BLIR DE REDOVISNINGS- OCH SKATTEMÄSSIGA EFFEKTERNA? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Maria Andersson Zenita Johansson VT 2014:CE29

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p Hur tänker revisorn? Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Sammanfattning Kan en revisor

Läs mer

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01007--SE Operativ riskhantering i svenska banker - Den ogreppbara amöban Operational risk management in Swedish banks - The elusive amoeba Hanna Edlund Annelie Malm Institutionen

Läs mer

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende D-UPPSATS 2008:056 Förtroende och oberoende - om förhållandet mellan revisor och klienter Margaretha Jönsson Björn Lönnberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Företagsekonomiska Institutionen FEKH69 Examensarbete i Redovisning på Kandidatnivå VT 2013 Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Författare: Annsofie

Läs mer

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

BOKFÖRINGSBROTT. - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering

BOKFÖRINGSBROTT. - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering Företagsekonomiska institutionen Redovisning och finansiering BOKFÖRINGSBROTT - ett resultat av okunskap? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering Höstterminen 2003 Handledare: Pär

Läs mer

Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg

Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg Ingela Jansson & Maria Stolt 2011 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Företagsekonomi C-uppsats Ekonomprogrammet Handledare:

Läs mer

IFRS/IAS: VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE REVISIONENS OCH KREDITGIVNINGENS ROLL I

IFRS/IAS: VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE REVISIONENS OCH KREDITGIVNINGENS ROLL I IFRS/IAS: VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE REVISIONENS OCH KREDITGIVNINGENS ROLL I UPPKOMSTEN AV FÖRETAGSBUBBLOR Författare: Zlatan Mitrovic Mika Veijalainen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning

Läs mer

SKILLNADEN MELLAN REGELVERKEN K2 OCH K3 - REGELVERKENS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGETS SKATTEMÄSSIGA RESULTAT OCH UTDELNINGSBARA MEDEL

SKILLNADEN MELLAN REGELVERKEN K2 OCH K3 - REGELVERKENS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGETS SKATTEMÄSSIGA RESULTAT OCH UTDELNINGSBARA MEDEL SKILLNADEN MELLAN REGELVERKEN K2 OCH K3 - REGELVERKENS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGETS SKATTEMÄSSIGA RESULTAT OCH UTDELNINGSBARA MEDEL Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Sofia Larsson Elin

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: SMS-lån - Den skambelagda låneformen Författare: Emma Källänge Handledare: Johan Gaddefors Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Datum: 2009-05-28 Examensarbete

Läs mer

EXAMENSARBETE. Handlingsstyrd via Reko. En kvalitativ studie om hur redovisningskonsulternas arbete påverkas av Reko

EXAMENSARBETE. Handlingsstyrd via Reko. En kvalitativ studie om hur redovisningskonsulternas arbete påverkas av Reko EXAMENSARBETE Handlingsstyrd via Reko En kvalitativ studie om hur redovisningskonsulternas arbete påverkas av Reko Sara Andersson Anna-Karin Åkerlund 2014 Ekonomie kandidatexamen Företagsekonomi Luleå

Läs mer