Avskaffandet av revisionsplikten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avskaffandet av revisionsplikten"

Transkript

1 Avskaffandet av revisionsplikten - Hur banker och små företag kommer att agera om revisionsplikten avskaffas. The abolition of the audit exemption - How banks and small businesses will act if the audit exemption abolishes. Johan Appelberg Wiktor Mattsson Handledare: Bengt Bengtsson Ekonomprogrammet vårterminen 2009 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

2

3 Sammanfattning Sammanfattning Magisteruppsats i företagsekonomi VT 2009, Linköpings Universitet Titel: Avskaffandet revisionsplikten Författare: Johan Appelberg, Wiktor Mattsson Handledare: Bengt Bengtsson Sverige är tillsammans med Malta de enda två länder i EU som har kvar lagstadgad revisionsplikt för mindre aktiebolag. En utredning framtagen av Bo Svensson förslår nu att denna revisionsplikt skall avskaffas. Beslutet berör cirka 96 procent av Sveriges aktiebolag. Gränsvärdena som utredningen föreslår för de företag som skall undantas revisionsplikt är 41,5 miljoner kronor i balansomslutning, 83 miljoner kronor i nettoomsättning och 50 stycken anställda. För att ett företag skall betraktas som mindre och således undgå revisionsplikt får de maximalt överskrida ett av dessa tre gränsvärden. I studien har tre stycken företagsledare samt tre stycken bankchefer intervjuats. Syftet med studien är att skapa en uppfattning om olika möjliga ageranden ifrån de tillfrågade företagen och bankerna som kan uppkomma vid ett avskaffande av revisionsplikten. Företagsledarna är alla överens om att revision är alldeles för dyrt. Däremot är två av de tre tillfrågade företagsledarna positivt inställda till att fortsätta med sin revisor även efter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. De tycker att revision ger dem en så pass god trygghet att det är värt kostnaden. Den tredje företagsledaren är inte intresserad av att fortsätta anlita en revisor, främst på grund av kostnaden men även då han själv delvis jobbar inom bankväsendet och känner att företaget klarar finansieringen utan reviderade räkenskaper. Bankcheferna som deltagit i studien är alla negativt inställda till ett avskaffande av revisionsplikten. De tycker att revision är ett viktigt kontrollinstrument som försvinner för bankerna om revisionsplikten slopas. De ser inga fördelar med ett avskaffande och tror att de företag som väljer att inte anlita en revisor kan komma att få problem vid framtida kreditansökningar. Alla tre bankcheferna säger att de kommer att fortsätta kräva reviderade räkenskaper även efter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Nyckelord: Avskaffandet av revisionsplikten, Slopandet av revisionsplikten, SOU 2008:32

4 Abstract Abstract Master Thesis in Business Administration, Spring 2009, The University of Linköping Title: The abolition of the audit exemption Authors: Johan Appelberg, Wiktor Mattsson Supervisor: Bengt Bengtsson Sweden is, together with Malta, the only two countries in the EU who still has statutory audit for small registered companies. A study made by Bo Svensson suggests that this statutory audit will be abolished. The decision affects about 96 percent of the Swedish registered companies. The limits that the investigation suggests for these companies to be exempted statutory audit is 41,5 million Swedish crowns in total assets, 83 million Swedish crowns in net sales and 50 employees. For a company to be regarded as less and thus evade the statutory audit, it may exceed one of these three limits. The intent of this study is to create an idea of various possible pursuance from the companies and banks that may arise at an abolition of the statutory audit. Three business leaders and three bank managers have been interviewed. The business leaders all agree that the audit is currently far too expensive. Two of three questioned business leaders are positive to continue with there auditor, even after the possible abolition of the statutory audit. They believe that the audit gives them a good security that makes it worth the cost. The third business leader is not interested in continuing with his auditor, mainly because of the cost but also because he partially works in a bank and therefore thinks that his company can make its finances without audited accounts. The bank managers who participated in the study are all negative to an abolition of the statutory audit. They believe that audit is an important control mechanism that disappears for the banks if the statutory audit is abolished. They can not see any benefits from the abolition and believe that companies that choose not to hire an auditor may get problems in future credit applications. All three bank managers says that they will continue to require audited accounts even after the possible abolition of the statutory audit. Keywords: The abolishment of the audit exemption, SOU 2008:32

5 Förord Förord Att genomföra denna studie har varit ett intressant och ett givande arbete. Författarna vill tacka alla respondenter som har tagit sig tid och deltagit i studien, det har gett studien ett utmärkt material som inte kunde ha samlats in på annat sätt. Författarna vill även framföra ett tack till studiens opponenter som bidragit med konstruktiv kritik och förslag på förbättringar. Till slut vill författarna rikta ett stort tack till studiens handledare, Bengt Bengtsson, för bra råd och synpunkter. Linköping Johan Appelberg Wiktor Mattsson

6 Index Index 1 Inledning Problembakgrund Problemdiskussion Forskningsfrågor syfte och avgränsningar Målgrupp Metod Vetenskapssyn Kvalitativ och kvantitativ forskning Scenariostudie Induktiv, deduktiv och abduktiv metod Datainsamling Telefonintervju Personlig intervju Val av respondenter Kvalitetssäkring av insamlad data Validitet och reliabilitet Källkritik Generaliserbarhet Referensram Historik Nyttan med revisor Statens utredning - SOU 2008: Vilka företag som undantas revisionsplikt Utländska förhållanden Danmark Finland England Nederländerna Tyskland Bank och kreditgivning Ränta Säkerhet Lagen om bank- och finansrörelse Kreditgivningsformer Reverslån Kontokredit Remburskredit Leasing Factoring Empiri Svenska Handelsbanken Kreditbedömning Revisionsplikten Leksands Sparbank Kreditbedömning Revisionsplikten... 36

7 Index 4.3 Danske Bank Kreditbedömning Revisionsplikten Företag Företagets redovisning och revision Revisionsplikten Företag Företagets redovisning och revision Revisionsplikten Företag Företagets redovisning och revision Revisionsplikten Analys Alternativ till revision Nyttan med revision Kostnaden för revision Slutsats Återkoppling till forskningsfrågor och syfte Bankernas agerande Företagarnas agerande Avslutande reflektioner Inledning Reflektioner kring bankernas agerande Reflektioner kring företagens agerande Förslag till fortsatta studier Källförteckning Tryckta källor Digitala källor Muntliga källor Bilagor Bilaga 1 - Intervjumall, bank Bilaga 2 - Intervjumall, företag... 65

8 Disposition Disposition Studien disponeras i följande kapitel: Det första inledande kapitlet ger kännedom om bakgrunden till studien och utmynnar i en problemdiskussion kring ämnet. Två forskningsfrågor presenteras och vidareutvecklas i en beskrivning av studiens syfte. I det andra kapitlet, metod, redovisas de vetenskapliga synsätt och metoder som tillämpats vid studiens genomförande. Kapitlet ger även kännedom om varför de metoder som valts är lämpliga samt vilka styrkor och svagheter de besitter. I det tredje kapitlet, referensram, presenteras en historisk överblick över revisionsplikten samt den utredning som Bo Svensson utfört i uppdrag ifrån regeringen. Tyngdpunkten ligger på den andra delen av utredningen där delbetänkandet avskaffandet av revisionsplikt för små företag presenteras. Det redovisas även hur avskaffandet av revisionsplikten har genomförts i andra länder samt den samhällsnytta som revision skapar. I det fjärde kapitlet presenteras studiens empiri. Den data som studien grundar sig på kommer ifrån intervjuer med tre företagsledare och tre bankchefer. Det femte kapitlet i uppsatsen är analys, här kopplas den teoretiska referensramen samman med den i studien presenterade empirin. Diskussionen i analysen ligger sedan till grund för studiens slutsatser. I det sjätte kapitlet besvaras studiens forskningsfrågor och syfte. En kort återkoppling av forskningsfrågorna och syftet redovisas innan studiens slutsatser presenteras. I det sjunde och sista kapitlet, reflektioner, presenteras och diskuteras egna tankar och reflektioner kring avskaffandet av revisionsplikten.

9 Inledning 1 Inledning S tudien inleds med en beskrivning av de bakomliggande faktorer som ligger till grund för problemet. Bakgrunden leder fram till en problemdiskussion som utvecklas till ett forskningsproblem med tillhörande forskningsfrågor. Vidare presenteras syftet med studien samt de avgränsningar som görs. 1.1 Problembakgrund Sedan år 1983 har alla svenska aktiebolag enligt lag omfattats av revisionsplikt. Regeringen vill nu, som en del i ett förenklingsarbete för mindre aktiebolag, avskaffa denna obligatoriska revisionsplikt. Den 7 september år 2006 gav regeringen Bo Svensson, före detta justitieråd, uppgiften att utreda frågor beträffande revisionsplikt. Utredningen som fick namnet Utredningen om revisorer och revision är indelad i tre delar och är ett led i det förenklingsarbete som pågår inom EU. 1 Europeiska rådet betonade i mars år 2007 att en förenkling är nödvändig för att minska företags administrativa arbete och även ge möjlighet för företag inom EU att bli mer konkurrenskraftiga gentemot utomstående aktörer 2. Den första delen i utredningen Utredningen om revisorer och revision slutfördes i september år 2007, därefter lämnades förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv skulle anpassas till den rådande svenska lagstiftningen. Direktivet handlade främst om införandet av en enhetlig revisionsstandard i EU samt samarbetet mellan Revisorsnämnden och tillsynsorgan i andra medlemsstater. 3 Den andra delen av utredningen bestod i att undersöka huruvida det är möjligt att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige. Den 14 december år 2006 presenterade regeringen ett tilläggsdirektiv (Dir.2006:128) där Bo Svensson fick i uppdrag att föreslå de förändringar som krävs för att kunna avskaffa revisionsplikten. Han skulle undersöka vilka ak- 1 Svensson (2008) 2 Ibid. 3 Ibid. -1-

10 Inledning tiebolag som skulle omfattas av förändringen och hur detta skulle komma att påverka de skatte- och redovisningsregler som finns i Sverige. Han skulle även ge förslag på förändringar som kan förebygga överträdelser av skatte- och redovisningsregler som kan uppstå när den obligatoriska revisionen avskaffas. 4 Den tredje delen i utredningen skulle undersöka behovet av skärpta regler för revisionsbyråer beträffande möjligheten att förhindra jäv. Regeringen vill också undersöka möjligheterna till att begränsa revisorns skadeståndsskyldighet samt se över de disciplinära åtgärder som finns i revisorslagen. Denna del av utredningen är fortfarande under granskning. 5 I enlighet med EG:s fjärde bolagsdirektiv ges möjlighet för samtliga medlemsländer att låta icke börsnoterade aktiebolag befrias ifrån revisionsplikt om de överskrider högst ett av tre gränsvärden. Dessa gränsvärden sattes den 5 september år 2008 till 7,3 miljoner euro i omsättning, 3,7 miljoner euro i balansomslutning och 50 stycken anställda. I stort sett alla medlemsländer i EU har utnyttjat möjligheten att befria vissa aktiebolag ifrån revisionsplikt. Idag är det endast Sverige och Malta som har kvar lagstadgad revisionsplikt för samtliga aktiebolag. 6 I september år 2007 avslutades den första delen i utredningen varvid den andra delen beträffande avskaffandet av revisionsplikt för mindre aktiebolag påbörjades. Till sin hjälp hade Bo Svensson sakkunniga och experter inom ämnet samt en parlamentarisk referensgrupp bestående av sju personer, en ifrån varje riksdagsparti. 7 Den 3 april år 2008 lades det andra delbetänkandet i utredningen fram då Bo Svensson presenterade avskaffandet av revisionsplikt för små företag. I detta delbetänkande föreslog Bo Svensson att regeringen skulle utnyttja de maxvärden som nämns i EG:s fjärde bolagsdirektiv gällande vilka aktiebolag som skulle undantas revisionsplikt. Enligt förslaget skall lagen börja gälla från och med den 1 juli år Det skall tillämpas för första gången för de aktiebolag som har räkenskapsår som börjar efter den 30 juni år Svensson (2008) 5 Ibid. 6 Ibid. 7 Ibid. 8 Regeringen

11 Inledning Genom en slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag får företag som berörs i Sverige en ökad möjlighet att möta konkurrensen ifrån utländska företag där avskaffandet redan har inträtt. Företag i Sverige kan då, precis som de utländska, välja bort en kostnad för revision och på så sätt hamna på en mer jämlik kostnadsmässig konkurrensnivå som de utländska företagen 9. Företags finansiering i Sverige är starkt uppbyggd kring utlåning ifrån banker. Den totala utlåningen till icke finansiella företag ifrån samtliga affärsbanker var vid början av år 2008 uppe i miljarder kronor. En undersökning som genomfördes av NUTEK 2005 visade att 9 av 10 småföretag beviljades lån och att 3 av 10 småföretag hade ett långfristigt lån. När en kreditgivare beviljar ett lån ser denne till kundens återbetalningsförmåga. Ett viktigt mått för att kunna bedöma ett företags återbetalningsförmåga är att titta på dess kassaflöden. Andra hjälpmedel för kreditgivare vid utlåning är att granska företags årsredovisning, göra kreditupplysningar eller begära säkerheter för lånet. 10 Det finns runt 4000 revisionsbyråer i Sverige. Av dessa utgör cirka 90 procent byråer som har 10 eller färre anställda. Utav dessa 90 procent är det omkring 40 procent som är en- eller tvåmansföretag. De större aktörerna på revisionsmarknaden utgörs idag av KPMG AB, Deloitte AB, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Ernst & Young AB. De benämns ofta som de fyra stora. Utöver dessa bör även Grant Thornton Sweden AB, BDO Nordic AB och SET Revisionsbyrå AB nämnas som relativt stora i branschen Problemdiskussion Om regeringens förslag till att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag skulle gå igenom kommer cirka 96 procent av Sveriges aktiebolag inte längre täckas av revisionsplikt. 12 Många förslag i Bo Svenssons utredning liknar de som gällde för mindre aktiebolag innan år 1983 då de i Sverige inte fanns någon lagstadgad skyldighet för mindre aktiebolag att ha en kvalificerad revisor. 13 Ett avskaffande innebär att flera hundratusen svenska aktiebolag undan- 9 Svensson (2008) 10 Strenger, Hallin och Sandén (2008) 11 FAR SRS Broberg (2008) 13 Svensson (2008) -3-

12 Inledning tas ifrån revisionsplikt 14. Vad det kommer att få för konsekvenser i Sverige diskuteras flitigt i både media och på riksdagsnivå. Det är inte bara företag som kommer att påverkas av beslutet, staten, skatteverket, revisionsfirmor, banker och redovisningskonsulter är bara några av de övriga aktörerna som torde beröras. Om ett avskaffande av revisionsplikten leder till att mindre aktiebolag slipper kostnader för revision och på så sätt skapar en samhällsekonomisk vinst, eller om det är skattebetalarna som kommer att få betala priset för en ökad ekonomisk brottslighet eller en ökning av felaktigt redovisade siffror till skatteverket får tiden utvisa. Det skulle i alla fall ge företag som idag har personal som är kunniga inom redovisning möjligheten att själva lämna in sin årsredovisning och sköta sin granskning internt eller externt. Den externa personen ifråga måste då inte inneha titeln godkänd eller auktoriserad revisor. Däremot torde ett beslut gällande avskaffandet av revisionsplikten inte innebära att alla företag som kan kommer att sluta vända sig till en revisor. Revision kan fungera som en kontrollmekanism och en trygghet för företagets ägare i att räkenskaperna är korrekta. Banker och andra kreditgivare torde idag ha en stark påverkan på företag genom sin möjlighet att ge ut krediter. Hur de ställer sig till en årsredovisning som i framtiden kan sakna en underskrift ifrån en revisor och som skall fungera som underlag för en kreditgivning är något som företag bör ta hänsyn till när de väljer mellan att anlita en revisor eller inte. Banker och andra kreditgivare torde starkt kunna påverka detta val då de vid en kreditförfrågan avgör vilka dokument och vilken typ av underskrift de kommer att kräva för att bevilja företag krediter. Vid ett avskaffande av revisionsplikten kommer förmodligen mindre revisionsbyråer att påverkas på ett eller annat sätt. Det är de mindre revisionsbyråernas kompetens, kvalitet och relation till dess kunder som borde vara avgörande för om de aktiebolag som berörs av ett avskaffande av revisionsplikten väljer att behålla sin revisor eller inte. De aktiebolag som berörs får en möjlighet till en kostnadsbesparing som inte funnits tidigare i och med att revision varit lagstadgad. Deras agerande kan komma att bli oerhört viktigt för en mängd revisionsbyråer. Vissa företag kommer troligtvis att fortsätta anlita sin revisor för revision, men kan då ha synpunkter på vad som bör ingå, medan andra företag eventuellt väljer att inte vända sig till någon revisor alls. 14 Broberg (2008) -4-

13 Inledning 1.3 Forskningsfrågor syfte och avgränsningar Hur kommer banker att agera vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten, kommer de att fortsätta kräva redovisningar som är reviderade av en revisor vid en kreditgivning? Hur kommer ledningen i ett företag, som idag sköter sin bokföring och upprättar sitt bokslut själv, att agera gällande att ha kvar sin revisor vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten? Syftet med studien är att skapa en uppfattning om olika möjliga ageranden ifrån de tillfrågade företagen och bankerna som kan uppkomma vid ett avskaffande av revisionsplikten. Avgränsningar har skett till mindre aktiebolag som idag sköter sin egen bokföring samt upprättar sitt eget bokslut själva. Dessa företag vänder sig idag till en mindre revisionsbyrå och är verksamma i antingen Linköping eller Norrköping. Företag som själva sköter sin egen bokföring samt upprättar sitt eget bokslut anses som mest intressanta då de eventuellt själva har den kunskapen som krävs för att klara sig utan en revisor. Företag som idag tar hjälp av de stora revisionsbyråerna behandlas inte, istället vill studien reflektera över vad som kommer att krävas av mindre revisionsbyråer vid ett avskaffande av revisionsplikten. Vidare bortses företag som befinner sig inom finans- och försäkringsmarknaden, dessa företag behandlas som större aktiebolag i lagstiftningen och omfattas därför inte av förslaget om en slopad revisionsplikt. Gällande kreditgivare har avgränsningar skett till kontorschefer på svenska väletablerade banker. 1.4 Målgrupp Den primära målgruppen för studien är andra studenter som kan finna intresse inom redovisning och revisionsområdet. Vidare ses även andra intressenter till företag som kan komma att beröras av slopandet av revisionsplikten, mindre revisionsbyråer som idag har klienter inom detta segment och kreditgivare som kan skapa sig en uppfattning om företags inställning till en slopad revisionsplikt. -5-

14 Metod 2 Metod M etodkapitlet ger en beskrivning av de vetenskapliga metoder och synsätt som ligger till grund för studien. Läsaren ges kännedom om varför de metoder som valts är lämpliga samt vilka styrkor och svagheter de besitter. 2.1 Vetenskapssyn Under en forskningsprocess måste undersökarna se problemet utifrån olika synsätt och tillämpa olika metoder för att nå fram till sitt mål med undersökningen. Människor tänker olika, har olika normer och värderingar. Det är därför viktigt att i förväg sätta upp regler och begränsningar för hur information skall tolkas och behandlas. Dessa regleringar sker genom att undersökarna i förväg bestämmer vilka metoder och synsätt som de avser att tillämpa. Det är i första hand studiens problemställning som avgör vilka metoder som blir aktuella. Efter att dessa val har gjorts är det viktigt att de följs genom hela forskningsprocessen Kvalitativ och kvantitativ forskning En kvalitativ undersökning inriktar sig på att finna essensen och innebörden utifrån insamlad data. En majoritet av de kvalitativa forskarna menar att teori är något som uppstår ifrån den data som samlats in, inte att utgångspunkten skall komma ifrån en teori. Det finns dock forskare som anser det motsatta, att data skall härledas ifrån teori. Det anses ha blivit mer populärt bland forskare på senare tid att pröva teorier. Fördelen med en kvalitativ metod är att den tillåter forskare att själv tolka information och genom intervjuer samla in komplex data till studien. För att säkerställa kvaliteten i en kvalitativ studie måste den uppfylla kraven på reliabilitet och validitet. Detta innebär att forskningen skall vara tillförlitlig och trovärdig samt att det finns en klar koppling mellan teori och empiri. 16 Enligt Alan Bryman bör en kvalitativ forskningsprocess gå till enligt modellen nedan. 15 Merriam (1994) 16 Bryman (2002) -6-

15 Metod Figur 1.1: Kvalitativ metod Bryman, 2006, sid. 252 I en kvantitativ forskning ligger intresset mer på att analysera siffror och presentera statistiska resultat. Kvantitativa forskare har länge kritiserat den kvalitativa forskningsmetoden. De anser att kvalitativa forskningar ofta blir för subjektiva och partiska. De kvantitativa forskarna menar också att kvalitativa undersökningar inte är tillförlitliga då det kan vara svårt att replikera en kvalitativ forskning på grund av att den sociala verkligheten förändras. Ytterligare kritik som riktats mot den kvalitativa forskningen är att resultaten anses vara svåra att generalisera på andra miljöer, detta på grund av att en kvalitativ forskning ofta sker via intervjuer med ett litet antal individer i en viss organisation eller inom ett visst område. 17 Trots denna kritik kommer en kvalitativ ansats ligga till grund för studien då den kvalitativa forskningens fördelar i detta fall överväger dess nackdelar. I undersökningen kommer statistik och siffror inte att ge den komplexa information som studien kräver för att uppnå dess syfte. Den kvalitativa studien kommer genom intervjuer att ge studien djupare information och möjligheter till uppföljningsfrågor och vidareutvecklingsfrågor. Detta kommer att överväga nackdelarna som metoden har och ge studien en djupare analytisk grund. 17 Bryman (2002) -7-

16 Metod 2.3 Scenariostudie Vid en undersökning av de effekter som ett avskaffande av revisionsplikten kan få är det viktigt att betrakta att det är ett framtida scenario som undersöks. Scenariostudier har på senare tid blivit en populär metod för framtidsanalys. Metoden har tidigare uppfattats som ett komplement till de traditionella kvantitativa metoderna men har på senare år blivit mer och mer respekterad inom den kvalitativa forskningen. I scenarioformen kan både kvalitativa och kvantitativa bedömningar förekomma, vanligtvis överväger kvalitativa analyser. Oavsett om studien syftar till hitta en rimlig, sannolik samhällsutveckling eller syftar till att bilda en önskvärd framtidssyn är det viktigt att betona metodens kreativa inslag. Ofta ses framtiden som en förlängning av nuet, scenariotekniken gör det möjligt att införa nya antaganden och föreställningar som kan utmana det konventionella framtidstänkandet. 18 Eftersom studien syftar på en framtida händelse har det i uppsatsen valts att använda scenariostudiemetoden. Eftersom scenariotekniken ger utrymme för nya antaganden och föreställningar är metoden ett bra komplement till den kvalitativa ansats som ligger till grund för studien. 2.4 Induktiv, deduktiv och abduktiv metod En induktiv metod utgår ifrån observationer, utan en teoretisk bakgrund. Studien byggs ifrån empiri till teori. Ur slutsatserna som dras av observationerna formas sedan en egen teori. I en induktiv metod bör det finnas en öppenhet hos forskaren att ta in information och att studien startar med så få egna förväntningar som möjligt. Detta är något som den induktiva metoden har kritiserats för, det anses inte vara möjligt för en forskare att vara helt öppen och inte ha några egna förväntningar och tankar kring studien innan den startar. 19 En deduktiv metod börjar i en given teori, utifrån denna teori genomförs sedan observationer. Observationerna ligger därefter till grund för studiens slutsats. Teorin testas sedan mot det empiriska material som har samlats in. Det finns alltså vissa förväntningar redan ifrån början 18 Lundahl och Skärvad (1999) 19 May (2001) -8-

17 Metod hos forskaren som sedan testas mot empirin. 20 Detta ses som en osäkerhet enligt kritikerna till den deduktiva metoden, de hävdar att det föreligger en stor risk i att forskaren medvetet eller omedvetet söker sådan empiri som senare kan bekräfta teorin 21. En kombination av en induktiv och en deduktiv metod brukar benämnas för en abduktiv metod. I en abduktiv metod växlar forskaren mellan teori och empiri för att bygga upp en förståelse under forskningens gång. Det kan innebära att det först sker några spontana mätningar eller intervjuer för att skapa en modell. Steg två blir sedan att göra en strukturerad mätning eller intervjuundersökning för att säkerställa informationen. 22 Eftersom studien formas kring en kvalitativ metod där stor vikt läggs vid intervjuer och analyser av dessa passar den abduktiva metoden bäst in som ett komplement till den kvalitativa metoden. Den abduktiva metoden kommer väl tillhanda då det tillåts att varva teori med empiri genom studiens gång för att bygga upp en förståelse för undersökningen. 2.5 Datainsamling Intervjutekniker kan delas in i två olika kategorier, dels de som är standardiserade och formella samt de som är öppna och ostrukturerade. Dessa båda tekniker används i olika sorters forskningar. Den standardiserade intervjun lämpar sig bäst i en kvantitativ undersökning medan den öppna och ostrukturerade passar bäst in i en kvalitativ studie. 23 Det bör dock understrykas att en öppen och ostrukturerad intervju kan följa en viss standardmall där samma frågor ställs till samtliga respondenter. Möjligheten till att sväva ut i en diskussion eller att lägga till extra följdfrågor gör metoden effektiv. Den typen av intervjuer kallas för semistrukturerad. 24 Att kunna följa upp en fråga med en följdfråga tillför ett mervärde till undersökningen som är svårt att kompensera med på annat sätt. Studien har därför utgått ifrån en standardmall vid intervjuerna, detta har inte uteslutit att följdfrågor har ställts eller att vidare diskussioner har 20 May (2001) 21 Bryman (2002) 22 Patel och Davidson (2003) 23 Gustavsson (2004) 24 Dalen (2007) -9-

18 Metod förts. Den semistrukturerade intervjumetoden anses därför som den bäst lämpade metoden för studien. Personliga intervjuer har använts i så stor utsträckning som möjligt, i de fall då det funnits hinder för att genomföra en personlig intervju har intervjun istället skett via telefon Telefonintervju Telefonintervju är ett enkelt sätt att samla in kvalitativa data på. Det finns självklart både för och nackdelar med denna metod. Fördelarna med en telefonintervju är att undersökarna slipper tidskrävande resor och höga ekonomiska kostnader som detta kan medföra. Det går även, gentemot en enkätundersökning, att ställa komplexa frågor och uppföljningsfrågor vilket gör att informationen blir mer anpassad till studien och därför mer användbar. 25 Nackdelarna med en telefonintervju är avsaknad av en fysisk kontakt med respondenten. Detta kan leda till svårigheter med att känna av hur personen uppfattar en fråga och hur den besvaras. Om intervjun är lång finns det även en risk att uppgiftslämnaren tröttnar på samtalet och tappar koncentrationen. 26 Två utav de sex respondenterna i studien har själva föreslagit att intervjun skulle ske via telefon då de saknade tid att genomföra en personlig intervju. Dessa intervjuer har hållits korta och precisa för att undvika att respondenten tappar koncentrationen Personlig intervju Fördelen med en personlig intervju är den fysiska kontakt som forskaren får med respondenten. Möjligheten att öga mot öga skapa en relation och trovärdighet till respondenten gör att denne kan öppna upp sig mer än vid en telefonintervju. De negativa aspekterna är att personliga intervjuer kan vara väldigt tidskrävande, det kan även bli betydligt dyrare än att till exempel genomföra en enkätundersökning. 27 I studien har önskan varit att alla intervjuer skulle ske via personliga intervjuer. Som nämnts tidigare kunde bara fyra av de sex intervjuerna ske på detta sätt. 25 Dahmström (2005) 26 Gustavsson (2004) 27 Ibid. -10-

19 Metod Val av respondenter Studiens data har samlats in via intervjuer med tre företagsledare och tre bankchefer. I studien tillämpas en kvalitativ metod där slutsatsen i första hand inte avser att kunna generaliseras. Därför sker inte valet av intervjupersoner slumpartat, som det hade gjort om en kvantitativ metod hade använts. 28 Istället väljs intervjupersonerna ut noggrant och med stor omsorg för att få så precis och informativ data som möjligt. Genom att noga välja de personer som intervjuas kan missvisande information och tidsfördrivande intervjuer undvikas. Det är viktigt att vara kritisk när en intervjuperson väljs ut, det måste noga beaktas om personen är lämpad för att svara på frågorna, att personen har rätt kompetens och den positionen på företaget som är nödvändig. Det är viktigt att valet av intervjupersoner blir rätt, annars kan det bli svårt att uppfylla studiens syfte på ett tillförlitligt sätt Kvalitetssäkring av insamlad data För att säkerställa att den information som samlats in i studien är korrekt och uppfattats på rätt sätt kan vissa åtgärder tillämpas för att underlätta detta. Nedan följer en beskrivning av dessa åtgärder samt hur de har tillämpats i studien Validitet och reliabilitet Validitet kan delas in i två olika kategorier, inre validitet och yttre validitet. Inre validitet anser att mäta hur väl forskningens resultat stämmer överens med den verklighet undersökningen avser att utforska. Det är av stor vikt att forskaren förstår verkligheten för att kunna undersöka den. Yttre validitet avser att mäta hur generaliserbart forskningens resultat är. Det är viktigt att se hur forskningen har genomförts och hur det empiriska materialet har samlats in. 30 Reliabilitet är ett mått som beskriver hur tillförlitligt och stabilt ett forskningsresultat är. Det innebär att om forskningen skulle upprepas ett flertal gånger skulle resultatet bli detsamma, om detta uppfylls har forskningen en hög reliabilitet. Det är av stor vikt att undersökningen 28 Bryman (2002) 29 Dalen (2007) 30 Bryman (2002) -11-

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Gaby Khoury Simon Nuay VT 2009:KF48 Svensk titel: Avskaffandet av revisionsplikten för

Läs mer

Revisionsplikt. Nyttan av revisionsplikten vid kreditärenden

Revisionsplikt. Nyttan av revisionsplikten vid kreditärenden Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Tema: Redovisning Handledare: Curt Scheutz och Jurek Millak Höstterminen 2006 Revisionsplikt Nyttan

Läs mer

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32 Sammanfattning I dag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor. Utredningen föreslår att bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Detta innebär i stort sett en återgång

Läs mer

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:7 N IO IS V E R R Ö F E S S E R T NYSTARTADE BOLAGS IN NDE EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA Nystartade bolags intresse för revision efter

Läs mer

Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer

Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer Suha Berah Maria Häggman Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer Abolishment of the audit requirement - the choice of auditing for small firms

Läs mer

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress; registrator@justice.ministry.se JU 2008/3092/L1 Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Inledning

Läs mer

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen.

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats VT 2012 Handledare: Ulf Olsson Frivillig Revision -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Författare: Rasmus Mandel Förord Jag skulle vilja

Läs mer

Bankers kreditgivning till små företag

Bankers kreditgivning till små företag Bankers kreditgivning till små företag - Efter avskaffandet av revisionsplikten The banks granting of credits to small companies after the abolition of the statutory audit Författare: Cecilia Andersson

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande för mindre företag En jämförelse mellan Sverige och Danmark

Revisionspliktens avskaffande för mindre företag En jämförelse mellan Sverige och Danmark Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKH95 Examensarbete Kandidatnivå VT 2012 Revisionspliktens avskaffande för mindre företag En jämförelse mellan Sverige och Danmark Författare: Kanlic,

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Therese Wiik. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi

Institutionen för ekonomi. Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Therese Wiik. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Författare: Charlotte Myhrberg Therese Wiik Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten - en studie om SRF och Skatteverket

Avskaffandet av revisionsplikten - en studie om SRF och Skatteverket Avskaffandet av revisionsplikten - en studie om SRF och Skatteverket Kandidatuppsats i Företagsekonomi Helena Gustafsson VT 2010: KF09 Anna Nilsson VT 2010: KF09 Förord Efter tio veckors slit och arbete

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE HUR KAN EN AVSKAFFAD REVISIONSPLIKT TÄNKAS PÅVERKA VERKSAMHETEN HOS REVISORER, BANKER SAMT SKATTEVERKET? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Helena Emilsson Jelena Maljukanovic

Läs mer

Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken?

Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Valfritt ekonomiskt program 180hp Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken? Kandidatuppsats företagsekonomi, 61-90hp Slutseminarium

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN?

AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN? AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Hygren Maria 890329-5668 Mothi Ameneh 890524-1660 VT 2012:CE05 Svensk

Läs mer

Att revidera eller inte revidera?

Att revidera eller inte revidera? Att revidera eller inte revidera? vad anser ägare av små aktiebolag om vikten av revision? Företagsekonomiska institutionen KANDIDATUPPSATS Externredovisning, HT 07 Handledare: Märta Hammarström Författare:

Läs mer

Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten?

Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten? Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten? Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning och Företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Gunnar Rimmel Författare: Lisa Engström

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Revisorns betydelse vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag

Revisorns betydelse vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Ekonomi och Teknik Revisor och bankprogrammet Revisorns betydelse vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag Magisteruppsats, 15 hp Slutseminarium 2012-05-28 Författare:

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kreditgivning till småföretag

Kreditgivning till småföretag Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Vårterminen 2014 (Frivilligt: Programmet för xxx) Kreditgivning till småföretag - En kvalitativ studie

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Slopad revisionsplikt Hur påverkas revisorerna?

Slopad revisionsplikt Hur påverkas revisorerna? Slopad revisionsplikt Hur påverkas revisorerna? Kandidatuppsats i företagsekonomi Vårterminen 2007 Handledare: Kristina Jonäll Författare: Kai Karjalainen 800827 Robert Åberg 800225 Förord Författarna

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Konsekvenserna med avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital

Konsekvenserna med avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET) Magisterprogrammet Bank och Revision Konsekvenserna med avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital En studie ur revisorns perspektiv Magisteruppsats

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Förvaltningsrevisionens vara eller icke vara i små svenska aktiebolag

Förvaltningsrevisionens vara eller icke vara i små svenska aktiebolag Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats Juni 2008 Förvaltningsrevisionens vara eller icke vara i små svenska aktiebolag Handledare: Författare: Thomas Carrington Elin Carlsson Anna Pira Sammandrag

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Revisionsvalet i byggbranschen

Revisionsvalet i byggbranschen Revisionsvalet i byggbranschen - Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring valet av revision? Författare: Anton Holkvik Patrik Nygren Handledare: Thommie Burström

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Förenklade redovisningsregler?

Förenklade redovisningsregler? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Gustafsson Sofia Nilsson Förenklade redovisningsregler? Redovisningskonsulters uppfattning Simplified accounting regulations? The attitudes of accounting

Läs mer

Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån

Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 2010-05-27 FÖ1013 15 poäng Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån Handledare: Jan Åkerstedt Författare: Linda Solin h06linso@du.se

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

Revision eller pengar

Revision eller pengar Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Åke Gabrielsson Författare: Teresa Edin Revision eller pengar - Vilka konsekvenser får ett avskaffande av revisionsplikten för bankers kreditbedömning av småföretag

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande En kvalitativ studie om påverkan på den ekonomiska brottsligheten och Skatteverkets arbete

Revisionspliktens avskaffande En kvalitativ studie om påverkan på den ekonomiska brottsligheten och Skatteverkets arbete Örebro universitet Institution för ekonomi, statistik och informatik C-uppsats 15 högskolepoäng Handledare: Kent Trosander Examinator: Claes Gunnarsson HT 2007 Revisionspliktens avskaffande En kvalitativ

Läs mer

Utlåning till små aktiebolag

Utlåning till små aktiebolag Lisa Eriksson och Evelina Bohwalli Utlåning till små aktiebolag Ur kreditgivarens synvinkel Lending to small company From creditor s point of view Företagsekonomi C-uppsats Termin: VT 2013 Handledare:

Läs mer

Revisionens betydelse vid bankens kreditbedömning av små aktiebolag

Revisionens betydelse vid bankens kreditbedömning av små aktiebolag Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 hp Handledare: Kerstin Nilsson Examinator: Henrik Ferdfelt HT- 2013 2014-01-17 Revisionens betydelse vid bankens kreditbedömning av små

Läs mer

Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende

Rådgivningstjänster och. revisorns oberoende Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2013 Rådgivningstjänster och revisorns oberoende en europeisk litteraturstudie Av: Sandra Ivarsson

Läs mer

EtikU 5 Revisorers verksamhet

EtikU 5 Revisorers verksamhet FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning... 1 2 Revisors verksamhet... 1 3 Kolumnerna: Analysmodellen... 2 4 Raderna: Verksamheterna...

Läs mer

Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande

Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande Författare: Sofia Brixin Marina Persson Handledare: Krister Bredmar Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin:

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Juni 2008 Avskaffandet av revisionsplikten Hur stora blir förändringarna? Handledare Gunnar Wahlström Författare

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag

Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag Anna Sundkvist & Helena Sahlqvist Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag Varför små aktiebolag inte anlitar en revisor Voluntary auditing in small companies Why small companies are not hiring

Läs mer

Remissvar över delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)

Remissvar över delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) Remissvar Sida 1 (6) 2008-07-02 Ert EBM A-2008/0123 Er beteckning Chefsjuristen Monica Rodrigo 2008-04-04 Ju2008/3029/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN Kandidatuppsats i Företagsekonomi Emelie Olofsson Kristin Runarsson VT 2010:KF07 Förord

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67). R-2008/0815 Stockholm den 15 oktober 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/5460/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Kostnaden för revision

Kostnaden för revision Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Bengt Lindström Höstterminen 2007 Kostnaden för revision Hur belastande är revisionskostnaden

Läs mer

Revisionspliktens avskaffade -Vilka effekter kan förväntas och vilka eventuella förändringar sker hos revisionsbyråerna

Revisionspliktens avskaffade -Vilka effekter kan förväntas och vilka eventuella förändringar sker hos revisionsbyråerna Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Revisors- och bankprogrammet D-uppsats Revisionspliktens avskaffade -Vilka effekter kan förväntas och vilka eventuella förändringar sker hos revisionsbyråerna

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Civilekonomprogrammet 240hp. En studie om varför revisions- eller rådgivningstjänster efterfrågas. Patrik Andreasson och Emma Mårtensson

Civilekonomprogrammet 240hp. En studie om varför revisions- eller rådgivningstjänster efterfrågas. Patrik Andreasson och Emma Mårtensson Civilekonomprogrammet 240hp UPPSATS Efterfrågan på revisionsbyråernas tjänster för företag utan revisionsplikt En studie om varför revisions- eller rådgivningstjänster efterfrågas Patrik Andreasson och

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Förord. Sist men inte minst vill vi också tacka de 118 Umeå-företag som tagit sig tid att svara på enkätfrågorna så att vi kunnat genomföra studien.

Förord. Sist men inte minst vill vi också tacka de 118 Umeå-företag som tagit sig tid att svara på enkätfrågorna så att vi kunnat genomföra studien. Sammanfattning Sverige har sedan 1983 haft lagstadgad revisionsplikt för alla aktiebolag. Med anledning av regeringens mål att reducera de administrativa kostnaderna för de svenska företagen tillsattes

Läs mer

Mikroföretagens inställning till revision och revisorer

Mikroföretagens inställning till revision och revisorer UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen C-uppsats Vt-2005 Revisionsplikt Mikroföretagens inställning till revision och revisorer Författare: Handledare: Emil Abedian Mattias Mattsson Roger

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Malin Eriksson och Kaisa Rutanen Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag? Auditor today, Accounting Consultant tomorrow Has the audit played out its

Läs mer

Hur förväntningsgapet i ett småföretag påverkar valet att ha kvar eller välja bort sin kvalificerade revisor

Hur förväntningsgapet i ett småföretag påverkar valet att ha kvar eller välja bort sin kvalificerade revisor Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Magisterprogrammet Revisor och Bank 60hp Hur förväntningsgapet i ett småföretag påverkar valet att ha kvar eller välja bort sin kvalificerade revisor

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera,

Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera, Lectio 8.12.2010 Bakgrund Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera, mäta, registrera, behandla och rapportera ekonomiska händelser som rör ett företag.

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Ett avskaffande av revisionsplikten En studie av konsekvenser för små företag utifrån kreditgivares, revisorers och Skatteverkets agerande

Ett avskaffande av revisionsplikten En studie av konsekvenser för små företag utifrån kreditgivares, revisorers och Skatteverkets agerande UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi C, Kandidatuppsats 15 hp HT-07 2008-01-14 Ett avskaffande av revisionsplikten En studie av konsekvenser för små företag utifrån kreditgivares,

Läs mer

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna?

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF09 Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? Johanna Fogelberg Anette

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Slopandet av revisionsplikten - Hur inställningen har ändrats hos Revisionsbyråer,Skatteverket och Banker de senaste fyra åren

Slopandet av revisionsplikten - Hur inställningen har ändrats hos Revisionsbyråer,Skatteverket och Banker de senaste fyra åren Ekonomihögskolan Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats FEKK01 Vårtermin-09 Slopandet av revisionsplikten - Hur inställningen har ändrats hos Revisionsbyråer,Skatteverket och

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II December 2007 2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

EN REVISION UTAN PLIKT

EN REVISION UTAN PLIKT EN REVISION UTAN PLIKT UR FÖRETAGARNAS PERSPEKTIV Magisteruppsats i Företagsekonomi Sofia Svensson Therese Andersson VT 2009:MF33 Svensk titel: En revision utan plikt- ur företagarnas perspektiv. Engelsk

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikt möjliga konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag

Avskaffandet av revisionsplikt möjliga konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag Kandidatuppsats FEK 582 Januari 2006 Avskaffandet av revisionsplikt möjliga konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag Författare Catrin Aldenhov Boel Hansson Weronica Rosenlöw

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer