Värt att veta om frivillig revision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värt att veta om frivillig revision"

Transkript

1 Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april Frivision AB, Box 53057, Göteborg

2 FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision FRIVISION Engelbrektsgatan 28 Box Göteborg KUNDKONTAKT Telefon: E-post: Webb: Publicerad i Sverige i april 2011 Copyright 2011, Frivision AB OM FÖRFATTAREN Tobias Ryberg är grundare och VD för Frivision AB. Han startade sitt första egna företag vid 17 års ålder och varit verksam som entreprenör inom flera olika branscher i mer än tio år. Tobias har kandidatexamen i Företagsekonomi, med inriktning på redovisning och finansiering från Handelshögskolan vid Göteborg Universitet. KÄLLOR Rapporten grundas på utredningar, rapporter och annan information från Bolagsverket, FAR, Justitiedepartementet, SCB, SFR, Skatteverket, Tillväxtverket och Unionen samt Finansdepartementet i Norge. 2

3 Inledning Sammanfattning Revisionen i Sverige har utvecklats sedan slutet på 1800-talet. År 1944 infördes ett lagkrav för de största aktiebolagen att ha en auktoriserad revisor och mellan år 1983 och 1988 utsträcktes revisionsplikten till att gälla för samtliga svenska aktiebolag. Idag finns det cirka yrkesverksamma auktoriserade och godkända revisorer i Sverige med uppdrag från aktiva aktiebolag. Enligt Tillväxtverkets beräkningar omsatte marknaden för revisionstjänster till företag 17.2 miljarder kronor år Den 1 november 2010 införde Sverige som näst sista EU-land frivillig revision för små aktiebolag. Ungefär av landets knappt aktiebolag kan från och med det räkenskapsår som inletts senare än 31 oktober 2010 välja att avstå från revision. Kriterierna som behöver uppfyllas är att företaget under ett av de två senaste räkenskapsåren har underskridit två av följande tre gränsvärden årlig omsättning högst 3 miljoner kronor, balansomslutning max 1.5 miljoner kronor och antal helårsanställda högst 3. När allmän revisionsplikt infördes i Sverige på 1980-talet var det huvudsakliga skälet att ökad offentlig kontroll skulle förhindra skatteflykt och annan ekonomisk brottslighet bland entreprenörer. Nu är det 2010-talet och en av de viktigaste politiska målsättningarna är att göra det enklare, billigare och mera lönsamt att driva företag. Därför har staten valt att göra det möjligt för flesta småföretag att avstå från den årliga kostnad på upp till kronor som revision innebär. De flesta små företag har ingen eller begränsad nytta av revision, men det finns också fall där det kan vara lämpligt. Varje företag bör ta sig tid att väga fördelar mot nackdelar och sedan fatta ett självständigt beslut utifrån den egna situationen. 3

4 Bakgrund Revision och revisionsplikt i Sverige Revisionen i Sverige har utvecklats sedan slutet på 1800-talet. År 1944 infördes ett lagkrav för de största aktiebolagen att ha en auktoriserad revisor och mellan år 1983 och 1988 utsträcktes revisionsplikten till att gälla för samtliga svenska aktiebolag. Idag finns det cirka yrkesverksamma auktoriserade och godkända revisorer i Sverige med uppdrag från aktiebolag. Enligt Tillväxtverkets beräkningar omsatte marknaden för revisionstjänster till företag 17.2 miljarder kronor år Revisionens framväxt i Sverige under 1900-talet Modern revision är en över 100 år gammal företeelse i svenskt affärsliv. Regler om revision infördes för första gången i Sverige genom 1895 års lag om aktiebolag. Samtliga aktiebolag ålades då att utse en lämplig person som granskade bolagets räkenskaper. År 1912 började Stockholms Handelskammare att auktorisera revisorer för att tillgodose efterfrågan på yrkeskunniga inom området. Vid årtiondets slut auktoriserades revisorer även av handelskammare på andra håll i landet och år 1930 infördes titeln godkänd granskningsman för personer som fick utföra revisionsuppdrag som bisyssla. Den 1 januari 1944 infördes den första svenska lagstiftningen som föreskrev att vissa aktiebolag skulle utse en revisor auktoriserad av en svensk handelskammare. Kravet gällde bolag som antingen hade ett aktiekapital på minst 2 miljoner kronor i dåtidens penningvärde, eller var noterade på en fondbörs. Nästa kapitel i Sveriges revisionshistoria inleddes på 1970-talet. Titeln godkänd granskningsman ersattes av godkänd revisor och auktorisationsförfarandet för revisorer övertogs av Kommerskollegium. I 1975 års aktiebolags lag sänktes gränsen för krav på att utse revisor, som redan genom inflation urholkats med 74 procent sedan 1944, till ett aktiekapital på 1 miljon kronor. För mindre bolag med enklare affärs förhållanden ansågs det däremot onödigt att kräva en godkänd eller auktoriserad revisor med tanke på de kostnader det skulle medföra. Under den senare delen av 1970-talet fördes dock en intensiv kriminalpolitisk debatt om ekonomisk brottslighet. Det hävdades att samhället behövde skapa ett mera omfattande kontroll- och sanktionssystem för att stävja en utbredd kriminalitet bland landets företagare. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) lämnade i en promemoria år 1978 en rekommendation att samtliga aktiebolag skulle vara skyldiga att ha minst en kvalificerad revisor för att bekämpa ekonomisk brottslighet och annan oegentlighet som kan förekomma i samband med näringsverksamhet. Förslaget ledde efter ett par år till ny lagstiftning med innebörden att revisionsplikten utsträcktes till alla aktiebolag. Reformen genomfördes i två steg mellan den 1 januari 1983 då alla nybildade aktiebolag blev tvungna att utse en revisor och 1988 då även äldre aktiebolag fick göra detsamma. Sveriges nuvarande regelverk för revision Sveriges nuvarande lagstiftning på revisionsområdet trädde i kraft den 1 juli 1995, då bland annat Revisorsnämnden inrättades som statens myndighet på området. Myndigheten ansvarar för examination av revisorer, tillsyn och disciplinära åtgärder inom revisionsbranschen samt normgivning och utvecklingen av god revisionssed i Sverige. Dessutom har myndigheten ett omfattande internationellt engagemang på nordisk, europeisk och global nivå. Examination och godkännande eller auktorisation Sverige har två olika nivåer för revisorsexamen godkänd revisor och auktoriserad revisor. För att bli godkänd revisor krävs en kandidatexamen inom ekonomiområdet (120 p/180 hp), tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen hos Revisorsnämnden. För att bli auktoriserad revisorer krävs en magisterexamen (160 p/240 hp), fem års kvalificerad praktik omfattande revision av större företag och högre revisorsexamen hos Revisorsnämnden. 4

5 Riktlinjer för revisionsuppdrag Vid en revision skall revisorn granska bolagets räkenskaper i form av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så omfattande och ingående som god revisionssed kräver och kan få växlande omfattning och innebörd allt efter bolagets skiftande förhållanden. Resultatet av revisorns granskning skall framgå av revisionsberättelsen som i första hand skall innehålla ett uttalande om huruvida styrelseledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget. Därutöver skall revisionsberättelsen i förekommande fall innehålla anmärkningar om huruvida någon befattningshavare har handlat i strid med tillämpliga lagar eller bolagsordningen. Både förvaltningsrevision och det juridiska begreppet ansvarsfrihet är näst intill unika för Sverige och har få internationella motsvarigheter. De är därför föremål för utredning och kommer med största sannolikhet inom en nära framtid att förändras eller helt tas bort. Sveriges ledande revisionsbyråer (2009/2010) Byrå Omsättning Anställda Kontor PwC Mkr Ernst & Young Mkr KPMG Mkr Deloitte Mkr Grant Thornton 879 Mkr BDO 330 Mkr MAZARS SET 309 Mkr Revisionsbranschen i Sverige I Sverige finns cirka yrkesverksamma auktoriserade och godkända revisorer. De allra flesta är anslutna till branschorganisationen FAR, som även organiserar auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister. I början av 2011 fanns det 120 revisionsbyråer på den svenska marknaden. Störst bland dessa är de så kallade Big Four PwC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte som alla är internationella revisionsfirmor och innehar topplaceringarna på den globala marknaden. Sammanlagt omsätter Big Four i Sverige ungefär 11 miljarder kronor årligen och sysselsätter runt anställda. Andra stora aktörer är Grant Thornton, BDO and MAZARS SET som även de ingår i internationella organisationer. Övriga revisionsbyråer är företrädelsevis små eller medelstora företag med stark lokal förankring. Revision är vanligtvis ett av flera verksamhetsområden inom så väl stora som små revisionsbyråer tillsammans med skatterådgivning, redovisningstjänster och olika former av bolagsrelaterade konsulttjänster. Aktiebolag utgör det största kundsegmentet inom revisionsbranschen. Enligt Tillväxtverket omsatte den svenska marknaden för revisionstjänster till företag 17.2 miljarder kronor år Nästan 70 procent av intäkterna kom från segmentet medelstora och stora företag med fler än 50 anställda, medan små företag med anställda och mikroföretag med 0 9 anställda stod för runt 15 procent vardera. Stora börsnoterade företag har höga kostnader för revision och bidrog i hög grad till att den genomsnittliga kostnaden för revision i företag med fler än 50 anställda översteg 1.9 miljoner kronor. Inom segmentet anställda beräknades den genomsnittliga kostnaden till kronor och bland aktiebolag med färre än 10 anställda var kostnaden kronor. Utöver rena revisionstjänster köper många företag även i olika grad tjänster relaterade till bokslut och olika former av rådgivning från sin revisionsbyrå. Tillväxtverkets beräkningar av företagens kostnader för revisionstjänster (2008) 2,522 Mn kr 2,655 Mn kr 11,986 Mn kr >50 anställda anställda 0 9 anställda 5

6 Nytt regelverk Frivillig revision för små aktiebolag Den 1 november 2010 införde Sverige som näst sista EU-land frivillig revision för små aktiebolag. Ungefär av landets knappt aktiebolag kan från och med det räkenskapsår som inletts senare än 31 oktober 2010 välja att avstå från revision. De bolag som vill utnyttja möjligheten måste fatta ett aktivt beslut genom bolagsstämma och sedan registrera detta hos Bolagsverket. En positiv syn på företagande och internationella influenser Från 1970-talet till 2000-talet har synen på företagare bland politiska beslutsfattare förändrats radikalt. I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet var det bilden av företagaren som en potentiell ekonomisk brottsling som främst motiverade införandet av revisionsplikt. Under 2000-talet har istället entreprenörskap lyfts fram som en av de viktigaste positiva krafterna i samhället med en avgörande betydelse för långsiktig ekonomisk utveckling och välstånd. Samtidigt har näringspolitiken i allt högre grad inriktats på att göra det enklare och mera lönsamt att starta och driva företag. Med detta synsätt framstår en revisionsplikt som påtvingar företag en kostsam extern övervakning som en otidsenlig företeelse. Ur ett internationellt perspektiv har dessutom Sverige länge varit avvikande på revisionsområdet. Efter att Danmark och Finland avskaffat revisionsplikten för mindre aktiebolag år 2007 var det bland EU:s medlemsländer bara Sverige och Malta som fortfarande höll fast vid lagkrav på en kvalificerad revisor i alla aktiebolag. Gränsvärdena för revisionsplikt i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna ligger vid 3 8 miljoner euro i omsättning, 2 4 miljoner euro i balansomslutning och 50 anställda, medan de nordiska länderna satt gränserna betydligt lägre. I slutet av 2010 lade Norges regering fram en proposition med innebörden att revision blir frivilligt för mindre aktiebolag från och med räkenskapsåret Jämförelse av gränsvärden för revisionsplikt i olika europeiska länder (2011) Land Omsättning Balansomslutning Antal anställda Sverige 3 mkr 1.5 mkr 3 Danmark 11 mkr 5 mkr 12 Norge 6 mkr 22 mkr 10 Finland 2 mkr 1 mkr 3 Tyskland 71 mkr 36 mkr 50 Belgien 65 mkr 32 mkr 50 Irland 65 mkr 32 mkr 50 Nederländerna 65 mkr 32 mkr 50 Österrike 65 mkr 32 mkr 50 Storbritannien 58 mkr 29 mkr 50 Italien 56 mkr 28 mkr 50 Luxembourg 56 mkr 28 mkr 50 Grekland 47 mkr 24 mkr 50 Spanien 42 mkr 21 mkr 50 Frankrike 28 mkr 13 mkr 50 Portugal 27 mkr 13 mkr 50 6 Not: Aktiebolag som överskrider två av tre gränsvärden är revisionspliktiga

7 Revisionsplikten avskaffas för mindre aktiebolag År 2006 tillsatte regeringen en utredning med uppdraget att se över reglerna för revision för små bolag samt föreslå ändringar i regelverket för att ta bort revisionsplikten för dessa. Utredningen överlämnade sitt delbetänkande Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) i mars 2008 med en rekommendation att avskaffa revisionsplikten för 97 procent av alla aktiebolag. Regeringen valde dock i sin slutliga proposition som lämnades till riksdagen i april 2010 att sätta lägre gränsvärden än vad utredningen föreslagit så att drygt 70 procent av aktiebolagen omfattades. Efter beslut i riksdagen trädde de nya bestämmelserna i kraft den 1 november Från och med det räkenskapsår som inleds efter 31 oktober 2010 kan ett aktiebolag välja att avstå från revision om det under något av de två senaste räkenskapsåren uppfyllt två av följande tre kriterier: Nettoomsättning högst 3 miljoner kronor. Balansomslutning max 1.5 miljoner. Medeltal anställda högst 3 på helårsbasis. Av försiktighetsskäl har det nya regelverket utformats på så vis att befintliga aktiebolag endast kan undantas från revisionsplikten om de gör ett aktivt val. Beslut om att avstå från revision måste fattas på en ordinarie eller extra bolagsstämma genom en ändring av bolagsordningens bestämmelser om revision, samtidigt som alla pågående revisionsuppdrag avslutas. Därefter måste ändringarna registreras hos Bolagsverket innan de vinner laga kraft. Nystartade aktiebolag kan vid bildandet ange om de vill ha revisor eller inte. Alla bolag som har avstått från att utse en revisor kan när som helst göra detta om de får ett behov av att upprätta reviderade räkenskaper. En av de största farhågorna i anslutning till reformen är att den skall leda till ökande skattefel. I förebyggande syfte kommer bolag som inte upprättat en reviderad årsredovisning att behöva ange detta i inkomstdeklarationen. Enligt ett uttalande från Skatteverket kommer dock inte bolag som avstår från revision att drabbas av hårdare kontroller än andra. De extra resurser som myndigheten tilldelats i samband med övergången till frivillig revision kommer huvudsakligen att användas till utökad skatteinformation till nystartade företag. 7

8 Beslutsunderlag Valet är ditt revision eller inte? Revision är sedan den 1 november 2010 frivilligt för de allra flesta aktiebolag. När allmän revisionsplikt infördes i Sverige på 1980-talet var det huvudsakliga skälet att ökad offentlig kontroll skulle förhindra skatteflykt och annan ekonomisk brottslighet bland entreprenörer. Nu är det 2010-talet och en av de viktigaste politiska målsättningarna är att göra det enklare, billigare och mera lönsamt att driva företag. Därför har staten valt att göra det möjligt för flesta småföretag att avstå från den årliga kostnad på upp till kronor per år som revision innebär. De flesta små företag har ingen eller begränsad nytta revision, men det finns också fall där det kan vara lämpligt. Varje företag bör ta sig tid att väga fördelar mot nackdelar och sedan fatta ett självständigt beslut utifrån den egna situationen. En av få opartiska bedömningar gjordes av regeringens utredare på området i betänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32): De positiva effekterna för de företag som helt eller delvis befrias från den nuvarande revisionsplikten och därigenom får möjlighet till väsentliga kostnadsbesparingar är väl belagda. [...] De negativa effekterna är däremot svåra att kvantifiera och de påstådda nackdelarna med att avskaffa revisionsplikten präglas mycket av den oro revisorerna känner inför utsikterna att förlora en monopolställning och utsättas för en hård konkurrens på en marknad i snabb förändring. Innan du börjar skilj på revisor och revision En viktig förutsättning i alla diskussioner om revision är att skilja på revisor och revision. Revisorer har hög formell kompetens och erfarenhet inom redovisning och angränsande områden som exempelvis beskattning. Revision är en genomgång av ett företags räkenskaper och förvaltning som genomförs under ledning av en revisor. Även om du avstår från revision kommer du kunna fortsätta att anlita en revisor eller annan person med motsvarande kompetens när behov uppstår. I och med att revisionsplikten avskaffas kommer särskilt de revisionsbyråer som huvudsakligen vänder sig till mindre företag att i ökande grad inrikta sig på rådgivning inom skatt och redovisning. Företag som inte har någon revisor har dessutom alltid möjlighet när som helst utse en sådan och låta revidera det senaste årets räkenskaper. Jämför argumenten för respektive emot och bortse från mytbildning Argumenten för och emot att fortsätta med revision trots att det inte längre finns något lagkrav är i grunden kopplade till vilket värde ett företag har av att upprätta en reviderad årsredovisning. Revision är proportionellt sett en stor kostnadspost för mindre företag. Regeringens huvudsakliga skäl för att slopa revisionsplikten var att göra det billigare och enklare att driva småföretag i aktiebolagsform. Företrädare för revisionsbranschen menar att revision har ett stort mervärde i form av ökat förtroende, högre kvalitet på redovisningen och bättre regelefterlevnad. Dessutom framhålls värdet av att ha en löpande relation med en revisor för att denne skall fungera som bollplank i olika frågor. En sådan relation går dock att upprätthålla även om företaget inte genomgår årlig revision. Nedan följer en sammanställning av de huvudsakliga argumenten för och emot revision från olika intressenter. Fördelar med att avstå revision enligt Frivision Frivision har genomfört en undersökning av de fördelar som småföretagare får när de väljer att avstå från revision. Företaget startades 2010 med visionen att spara pengar åt Sveriges småföretagare genom att erbjuda ett enkelt, kostnadseffektivt alternativ till traditionella revisionstjänster. 8

9 Frivisions huvudsakliga argument för att avstå från revision: Minskade kostnader för ditt företag med upp till kronor per år. Ökad valmöjlighet bland leverantörer av redovisningstjänster och förbättrad konkurrens. Snabbare hantering av bokslut och årsredovisning för okomplicerade företag. Skydd mot komplicerade regler i framtiden då utvecklingen på revisionsområdet går mot ett allt mera komplext regelverk anpassat för stora internationella företag. Fördelar med att fortsätta med revision enligt FAR Branschorganisationen FAR anser att revision är en kvalitetssäkring och årlig hälsokontroll som alla företag har behov av. Organisationens medlemmar har en årlig affärsvolym på närmare 3 miljarder kronor bland de företag som sedan 1 november 2010 är undantagna från revisionsplikt. FARs huvudsakliga argument för att fortsätta med revision: Förtroende hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare och andra som företaget är beroende av. Mindre risk för företagsledaren och ägarna att råka ut för obehagliga överraskningar. En kontroll av att företaget följer regler och konkurrerar med andra på lika villkor. En ständig tillgång till ett kompetent bollplank med kort startsträcka. Bättre ordning och reda i företaget och ökad kvalitet i redovisningen. Några vanliga myter om revision Det finns flera allmänt spridda felaktiga föreställningar om revision. Mytbildningen är en källa till osäkerhet och kan vara en anledning till att vissa företag inte vågar dra nytta nya möjligheter. Notera att inget av dessa argument framförs bland de som annars förespråkar allmän revision. Myt 1: Revision är en garanti mot anmärkningar från Skatteverket. Bakgrunden till denna myt är sannolikt att revisionsplikten infördes i syfte att stärka övervakningen av företag för att stävja ekonomisk brottslighet. Det är sant att revisorernas uppdrag innefattar att kontrollera regelefterlevnad på skatteområdet. Många företagare rådfrågar också sin revisor när de är osäkra på om en kostnad är avdragsgill. Det ingår dock inte i revisorns uppdrag att göra en detaljerad granskning av samtliga fall där det exempelvis kan misstänkas att en kostnad är av privat natur. Skatteverket kan vid en särskild ingående granskning mycket väl ha anmärkningar på ett företags inkomstdeklaration även om det har lämnat en godkänd reviderad årsredovisning. Myt 2: Revisorn är en myndighetsliknande person som godkänner min redovisning. Revisorer är en yrkesgrupp som står under tillsyn av en statlig myndighet, Revisorsnämnden. Myndigheten övervakar att branschen följer allmänna normer och riktlinjer för att upprätthålla en hög standard. Enskilda revisorer och revisionsbyråer arbetar emellertid självständigt på uppdrag av företagskunder och kan ofta göra en god bedömning av hur exempelvis Skatteverket ser på en specifik fråga. Att en revisor har givit sitt godkännande av ett visst upplägg saknar dock formell betydelse vid exempelvis en rättslig prövning. 9

10 Myt 3: Företag som avstår från revision kommer att drabbas av hårdare kontroller. En av baksidorna med den svenska modellen med en stark statsmakt har varit att exempelvis småföretagare har upplevt sig vara kontrollerade, övervakade och misstänkliggjorda. Den allmänna revisionsplikten infördes dessutom just för att stärka tillsynen över företag i syfte att beivra skattebrott. Därför är det naturligt att känna en oro att en form av övervaknings skall ersättas av en annan. Idag är dock samhällsklimatet annorlunda än för 30 år sedan. Det är regering och riksdag som har beslutat att revision skall vara frivilligt och i praktiken minskat den statliga kontrollen över näringslivet. Detta kommer att avspeglas i olika myndigheters agerande. Exempelvis har Skatteverket har i ett särkilt uttalande försäkrat att företag som avstår från revision inte automatiskt kommer att drabbas av hårdare skattekontroller. Myt 4: Reglerna för företag är så komplicerade att alla måste anlita experthjälp. Även om det kan tyckas gå långsamt så pågår det ett arbete med att förenkla reglerna för företag. Avskaffandet av revisionsplikten är ett led i detta arbete. Ett annat exempel är enklare bestämmelser för innehållet i årsredovisningar som mindre företag kan tillämpa från och med i år. På skatteområdet finns fortfarande de så kallade 3:12 reglerna som komplicerar exempelvis försäljning av företag. Regeringen har dock utlovat en fullständig översyn av reglerna för företagsbeskattning under innevarande mandatperiod som med största sannolikhet kommer att leda till ett enklare regelverk. Myt 5: Bankerna kommer att kräva revision av sina lånekunder. Banker är en av de intressenter som kan ha störst nytta av revision som ett sätt att få inblick i företagskunders räkenskaper. Därför har det funnits farhågor om att bankerna skall lägga in ett krav på revision i sina lånevillkor. Enligt en enkät av fackföreningen Unionens sektion för egenföretagare från december 2010 har dock ingen av de svenska storbankerna några sådana planer. Det väsentliga för kreditbedömningen är att det finns underlag med god kvalitet angående företagets betalningsförmåga. Analysera ditt företags behov Med utgångspunkt från ovanstående argument är du redo att analysera om ditt företag har behov av revision i framtiden. Ett bra verktyg för att bedöma om revision är relevant för ditt företag är att placera det i en intressentmodell. Små företag har vanligen en handfull intressenter först och främst företagaren själv, därefter kunder, leverantörer och staten samt eventuellt ytterligare delägare, anställda och banker eller andra finansiärer. Syftet med revision är i grunden att bygga ett förtroende bland dessa. Tills nyligen var staten en intressent som krävde revision genom tvingande lagstiftning. Hur övriga intressenter kommer att förhålla sig i framtiden är oklart, men framförallt banker kan i en del fall förväntas kräva regelbunden granskning av räkenskaperna bland sina låntagare. Bland så väl kunder som leverantörer finns ett generellt intresse att ditt företag är stabilt och kapabelt att leva upp till sina åtaganden som affärspartner. En reviderad årsredovisning kan vara ett bevis på detta, men eftersom informationen den innehåller avser föregående år säger den väldigt lite om företagets nuvarande tillstånd om det inte finns en lång historik att referera till. Den viktigaste källan till förtroende mellan affärspartners, framför allt när det gäller småföretag, är personliga relationer. 10 Om det inte finns några intressenter som efterfrågar revision återstår du själv och dina egna behov. Många företagare upplever en trygghet med att deras räkenskaper årligen granskas. Särskilt de som har begränsade kunskaper om redovisning och är beroende av extern hjälp för löpande bokföring har ett behov av att få verifierat att allting är i sin ordning. En annan anledning kan vara en vilja göra rätt för sig i kombination med en rädsla att göra fel och i värsta fall drabbas av rättslig påföljd. Mycket av denna oro är obefogad och borde snarare bytas mot tillförsikt inför framtiden. Det finns en bred politisk enighet kring att det skall bli enklare och lönsamare att driva företag. Avskaffandet av revisionsplikten är ett led i en större förändringsprocess som innefattar både enklare företagsbeskattning och färre regler. Detta kommer sannolikt att leda till minskat behov av avancerad rådgivning till småföretag i framtiden.

11 Väg kostnader mot nytta När du har fastställt i vilken grad ditt företag kan ha nytta av revision kan du gå vidare med att väga kostnader mot nytta. Kostnaderna är tydliga och väl kvantifierbara. Enligt Tillväxtverket betalade företag med 0 9 anställda i genomsnitt kronor om året för revision år Variationen är stor med priser mellan kronor och kronor beroende på revisionsbyrå, ort och uppdragets karaktär. Sedan några år tillbaka brukar revisionsbyråer specificera hur stor del av arvodet som avser revision och vad som är relaterat till rådgivning. Du kan själv få en bra uppfattning av hur mycket ditt företags revision kostar genom att kontrollera tidigare fakturor. Nyttan med revision är svårare att mäta. Om du i din behovsanalys inte har kunnat identifiera en tydlig efterfrågan för revision från någon av företagets viktigaste intressenter är nyttan liten. Skulle det vara så att företaget exempelvis använder banklån för sin finansiering kan nyttan däremot vara stor om banken har med ett krav på revision i sina lånevillkor. I många fall medför revision en viss nytta för ett företag, som dock måste ställas i relation till kostnaderna. Alla företag som i sin behovsanalys inte kan identifiera någon konkret nytta med revision bör avstå från detta i framtiden. Företag där en eller flera intressenter efterfrågar eller kräver revision skall å andra sidan naturligtvis fortsätta med detta. När nyttan är begränsad eller oklar är det viktigt att se till företagets ekonomiska ramar. Små företag har ofta begränsade marginaler och bör av denna anledning vara extra uppmärksamma på kostnadsaspekten av revision. Enligt undersökningen Företagens villkor och verklighet 2008 som genomfördes på uppdrag av Nutek (idag Tillväxtverket) bland företagare, kunde 54 procent av dem knappt eller inte alls försörja sig på sin verksamhet. För alla dessa innebär avskaffandet av revisionsplikten en tacksam möjlighet att spara upp till kronor per år. Ta ditt beslut och agera Beslut om att avstå från revision behöver fattas i samband med en ordinarie eller extra bolagsstämma och därefter registreras hos Bolagsverket. Företag som väljer att avstå från revision kan välja mellan ett flertal alternativ till att låta en revisionsbyrå upprätta bokslut och granska årsredovisningen, även om denna möjlighet inte försvinner på grund av valet att inte genomgå revision. Frivision erbjuder olika paketlösningar med bokslut och årsredovisning till fast pris. Dessutom kan företagare med tid och kvalificerade kunskaper i redovisning upprätta årsredovisning helt på egen hand. När det gäller granskning av företagets räkenskaper har det börjat dyka upp alternativ till traditionell revision. Bokslutsrapport är en ny sorts enklare kvalitetsbevis för årsredovisningar, framtagen av SRF en branschorganisation för redovisnings- och ekonomikonsulter med över medlemmar och FAR. Från revisionsbranschens sida lanseras även mera begränsade former av revisionstjänster. 11

12 Praktisk handledning Så här gör du för att avstå från revision När du har gjort ditt val att avstå från revision behöver du fatta ett formellt beslut i samband med en ordinarie eller extra bolagsstämma och därefter registrera detta hos Bolagsverket. Bolagsstämman skall fatta beslut om följande: 1. Ändring av bolagsordningens bestämmelser angående revision med innebörden att företaget fortsättningsvis inte skall ha någon revisor. 2. Avslutande av samtliga pågående revisionsuppdrag och avregistrering av befintliga revisorer. När denna formalia är uppfylld skall ändringarna registreras hos Bolagsverket som debiterar en avgift på 685 kronor för ärendet. Bolagsverket har tagit fram en särskild blankett för registrering som kan användas under förutsättning att samtliga beslut är fattade i laga ordning i samband med en ordinarie bolagsstämma. Frivision erbjuder en tjänst för anmälan om att inte har revisor där det ingår samtliga handlingar samt registrering hos Bolagsverket. Tjänsten går att beställa på Frivision är registrerat ombud för företagsärenden hos Bolagsverket och hanterar alla kontakter med myndigheten samt inbetalning av avgifter. 12

13 Frågor och svar Frågor och svar om att avstå från revision Nedan följer en sammanställning med svar på vanliga frågeställningar kopplade till att avstå från revision. När avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige? Den 1 november 2010 trädde nya bestämmelser i kraft som undantar drygt 70 procent av samtliga svenska aktiebolag från kravet på revision. Allmän revisionsplikt för aktiebolag infördes mellan 1983 och 1988 med motiveringen att det skulle motverka ekonomisk brottslighet bland företagare Vilka företag har möjlighet att avstå från revision? Aktiebolag som har uppfyllt två av tre följande kriterier under ett av de två senaste räkenskapsåren har möjlighet att avstå från revision: omsättning högst 3 miljoner kronor, balansomslutning max 1.5 miljoner kronor och högst 3 helårsanställda. Vad kostar revision av ett litet företag? I genomsnitt kostar revision av ett litet ägarlett aktiebolag upp till kronor om året. Variationen är stor med priser mellan kronor och kronor beroende på revisionsbyrå, ort och uppdragets karaktär. Hur gör mitt företag för att avstå från revision? Ett företag som vill avstå från revision måste göra ett aktivt val genom att dels ändra bolagsordningen och dels besluta om att avsluta alla pågående revisionsuppdrag. Därefter måste beslutet registreras hos Bolagsverket. Frivision erbjuder en tjänst för anmälan om att inte har revisor där det ingår samtliga handlingar samt registrering hos Bolagsverket som kan beställas på När kan mitt företag anmäla att det avstår från revision? Innan en formell registrering sker måste ditt företag har lämnat in årsredovisningen för räkenskapsåret som inleddes Redan nu kan du emellertid förbereda dig för avanmälan genom att använda Frivisions tjänst för avanmälan. Frivision förbereder ditt ärende omgående men registrerar det inte hos Bolagsverket innan ert tidigare årsbokslut är helt färdigbehandlat. Min revisor återvaldes för en mandatperiod på 4 år vid senaste bolagsstämman, kan jag avsluta uppdraget i förtid? Ja, i samband med införandet av frivillig revision fastslogs att ett företag som beslutar att tillämpa de nya reglerna har ett giltigt skäl för förtida uppsägning av pågående revisionsuppdrag. När kommer mitt företag att lämna sin första årsredovisning utan revision? Företag med kalenderår som räkenskapsår kommer att kunna göra sitt första bokslut utan revision våren De företag som har brutna räkenskapsår med bokslutsdatum 30 april, 30 juni eller 31 augusti kommer allt kunna lämna in oreviderade årsredovisningar under andra halvan av 2012 och början av

14 Vem gör bokslut och årsredovisning om jag inte anlitar en revisor? Företag som avstår från revision kan välja mellan många olika alternativ för att upprätta bokslut och årsredovisning. Frivision är en ny aktör på redovisningsmarknaden som erbjuder dessa tjänster till ett lågt fast pris. Andra möjliga leverantörer är bokföringsbyråer, redovisningskonsulter och revisionsbyråer. Om du har goda kunskaper i redovisning kan du även välja att göra allt arbete själv. Kommer mitt företag att behandlas annorlunda av myndigheter när det inte har revision? Förutom att kravet på att ta med en revisionsberättelse i årsredovisningen försvinner kommer inga större förändringar att ske. Skatteverket har uttalat att företag som utnyttjar den nya möjligheten inte automatiskt kommer att drabbas av hårdare kontroller. Dock kommer företag att behöva uppge om deras räkenskaper har reviderats i inkomstdeklarationen. Varför är det inte enklare att avstå från revision? Regelverket för införande frivillig revision har försetts med en inbyggd tröghet för att se till att övergången sker under kontrollerade omständigheter. Både ordningen på att företag aktivt skall välja bort revision och fördröjningen i tid innan reglerna kan tillämpas är konsekvenser av detta. Kan mitt företag välja att återinföra revision i framtiden om behovet förändras? Ja, ett aktiebolag har alltid möjligheten när som helst att utse en revisor för att granska räkenskaperna utan krav på att exempelvis ändra bolagsordningen. Revisionsbyråer kommer också att utöka utbudet av begränsade revisionstjänster. Vilka regler gäller för revision i nystartade aktiebolag? Alla nya aktiebolag som startas efter den 1 november 2010 har möjlighet att avstå från revision. Genom reglernas utformning omfattas inget företag av revisionsplikt förrän tidigast efter två fullgjorda räkenskapsår. Berörda myndigheter har inte ansett det nödvändigt att införa särskild övergångsbestämmelser för att ändra på detta. Hur stor andel av aktiebolagen har revision i de länder där det är frivilligt? De flesta EU-länder har länge haft högt satta gränser för krav på revision. I Tyskland, Storbritannien och Nederländerna finns revisionsplikt endast för företag med en omsättning på miljoner kronor och 50 anställda. Bland samtliga företag i aktiebolagsform i Storbritannien har uppskattningsvis procent valt att avstå från revision och bland de minsta med en omsättning under 1 miljon pund är andelen hela 90 procent. I Danmark valde 23 procent av de minsta aktiebolagen att utnyttja möjligheten att avstå från revision inom två år efter att nya regler införts. Kommer gränsen för revisionsplikt att höjas i framtiden? Eftersom Sverige internationellt sett har en väldigt låg gräns för revisionsplikt är det sannolikt att den kommer att höjas. Regeringens utredare föreslog ursprungligen att gränsen skulle sättas betydligt högre. I Danmark tog det fyra år efter införandet av frivillig revision innan gränsvärdet för omsättning höjdes från 3 miljoner till 8 miljoner danska kronor. 14

15 Frivision AB, Box 53057, Göteborg

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Växande företag fler i arbete En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS

BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS EN KOMMENTAR TILL GLOBALISERINGSRÅDETS SKATTEFÖRSLAG ETT ÅR EFTER LANSERINGEN ELISABETH THAND RINGQVIST FÖRORD Globliseringsrådet gjorde den mest djupa och breda analysen av vad

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

Egenanställning en väg till arbete för långtidsarbetslösa

Egenanställning en väg till arbete för långtidsarbetslösa Egenanställning en väg till arbete för långtidsarbetslösa Rapport 0121 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Egenanställning en väg till arbete för långtidsarbetslösa Rapport 0121

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer