Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32"

Transkript

1 Justitiedepartementet Rosenbad Stockholm E-postadress; JU 2008/3092/L1 Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Inledning Sveriges Aktiesparares Riskförbund (Aktiespararna) välkomnar möjligheten att lämna synpunkter på delbetänkandet av Utredningen om revisorer och revision. Aktiespararna är en partipolitisk oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier, fonder och/eller andra finansiella instrument. Förbundets remissvar tar därför sin utgångspunkt i de noterade bolagens situation. Med noterade bolag avses aktier upptagna till handel på en reglerad marknad och Multilateral Trading Facility (MTF). Sammanfattning Aktiespararna avstyrker Utredningens förslag om att gränsen för lagstadgad revision ska sättas vid EU:s maximivärden och föreslår istället att revisionsplikt ska föreligga för publika bolag. Aktiespararna tillstyrker förslaget om att revisorns mandattid kortas från nuvarande fyra till ett år. Aktiespararna avstyrker förslaget om tekniskt genomförande, den så kallade Opt-inlösningen. Aktiespararna tillstyrker förslaget att uppgift ska lämnas i deklarationen om årsbokslut upprättats med biträde av en uppdragstagare. Aktiespararna tillstyrker att i det fall en årsredovisning granskats av en revisor i namnet på uppdragstagaren och revisorn ska anges i deklarationen. 1

2 Synpunkter Utredningen föreslår att revisionsplikt endast ska föreligga för de bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Följden blir att bolag vars aktier endast är upptagna till handel på MTF:er undantas från revisorsskyldigheten. Aktiespararna avstryker förslaget. Om en gräns för revisionsplikt ska införas är nämligen en gränsdragning vid publika bolag att föredra. Detta eftersom publika bolag, till skillnad från privata bolag, får vända sig till en allmänhet över 200 personer för anskaffning av riskkapital, vilket gör att behovet av skydd och oberoende kontroll för bolagets aktieägare nödvändig. Men beroende på storleken kan även en revisionsplikt i privata bolag bli aktuell Gränsvärde för revisionsplikt Noterade bolag Den nya lagen för värdepappersmarknaden (VML) delar upp svenska, liksom andra europeiska, marknadsplatser för aktiehandel i reglerade marknadsplatser (motsvarande de tidigare börserna) respektive MTF:er. Numera är till exempel Aktietorget, First North och Nordic MTF (en del av NGM) MTF:er, vilket innebär att de inte blir underkastade en lika ingående reglering som till exempel OMX Nordiska Börs (som även framöver kommer att vara en reglerad marknadsplats). Det är när ett värdepapper är upptaget till handel på en reglerad marknad som till exempel kraven på prospekt enligt prospektdirektivet, utgivarens skyldigheter att lämna information enligt öppenhetsdirektivet och kraven på offentliga erbjudanden enligt direktivet om uppköpserbjudanden blir tillämpliga. En MTF är följaktligen inte underkastad en lika ingående reglering som en reglerad marknad. Däremot kan de själva välja att följa en mer ingående reglering. Tanken med denna uppdelning är att erbjuda bolagen och marknadens aktörer, vilket mindre aktiesparare ingår i, tillgång till mer traditionella handelsplatser men även handelsplatser med mindre regleringar. Det finns inga signaler som tyder på att bolag vars aktier endast handlas via MTF:er inte har för avsikt att erbjuda sina aktier till småsparare. Utredningens förslag innebär att revisionsplikten i ett slag försvinner för cirka 96 till 97 procent av de i dag aktiva bolagen. Bolag vars aktier är upptagna på handel på en reglerad marknad kommer att omfattas av revisionsplikten medan de bolag vars aktier handlas via en 2

3 MTF faller utanför. Det är vare sig en logisk eller önskvärd ordning eftersom aktieägarna i MTF-bolag är föremål för en lika stort eller kanske större skyddsbehov, de omfattas nämligen inte av ett lika strängt regelverk i övrigt. Samtidigt finns det också andra publika bolag som idag inte handlas på vare sig en reglerad marknad eller en MTF, men som ändå vänder sig till privatplacerare för kapitalanskaffning. Dessa bolag omfattas inte av de informationskrav som de noterade bolagen gör, och för den enskilde kan det vara svårt att bedöma den ekonomiska situationen. Att gå från ett system där 100 procent av aktiebolagen är föremål för revision till att det räcker med att 3 till 4 procent omfattas av revisionsplikten kräver omfattande konsekvensanalyser. Aktiespararna befarar att förslaget kan leda till effekter som vi idag inte kan överblicka, exempelvis försvårad kapitalanskaffning, svårigheter att upptäcka ekonomisk brottslighet, försvårat taxeringsarbete. Utredningens föreslagna förändringar kräver därför noggrann analys där konsekvenserna noga bedöms. Andra länder som slopat revisionsplikten har gjort det i flera steg med flera år mellanrum, exempelvis lade Finland sina gränsvärden så att avskaffandet av revisionsplikten initialt kom att omfatta cirka 40 procent av de företag som motsvarar de svenska aktiebolagen. Ett motiv till detta, som också är giltigt på den svenska marknaden, var att säkerställa möjligheten till utvärdering. Aktiespararna avstyrker Utredningens förslag att gränsen för lagstadgad revision ska sättas vid EU:s maximivärden och förordar, mot bakgrund av de svårigheter en enskild aktieägare har att bedöma ett bolags redovisning, att revisionsplikt ska föreligga för publika bolag. Företrädesvis sker det med en stegvis avtrappning. Om det inte är möjligt att sätta gränsen vid publika bolag, så anser Aktiespararna att i vart fall bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en MTF ska åläggas revisionsplikt. Opt in lösningen Det framlagda förslaget innebär att alla bestämmelser om revision i berörda bolags bolagsordningar upphör att gälla i samband med ikraftträdandet, en så kallad Opt-in-lösning. Om revision ska kvarstå måste bolagsstämman efter det att mandatperioden löpt ut aktivt välja 3

4 en revisor på nytt. Följden blir att aktieägarna på flera tusen bolagsstämmor måste fatta nya beslut om bestämmelser om revision. Aktiespararna avstyrker Utredningens förslag. Aktiespararna anser att aktieägare som finner att revisionen inte längre behövs aktivt ska välja bort revisionen, Opt-out. Det skapar en större medvetenhet och tydlighet kring beslutet om bolaget ska ha revision eller inte. Skyldigheten ska inte bara mönstras ut ur bolagsordningen, ett aktivt ställningstagande ska krävas av bolagets ägare. Både Danmark och Finland har valt denna Opt-out-lösning Förvaltningsrevision och ansvarsfriheten Samtidigt som den obligatoriska revisionsplikten avskaffas försvinner kravet på förvaltningsrevision för de företag som framöver omfattas av revisionsplikten. Det framlagda förslaget innebär att förvaltningsrevisionen avskaffas i alla aktiebolag, oavsett storlek. Som en följd kommer revisorn inte heller att uttala sig huruvida ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD ska beviljas. Frågan om att bevilja ansvarsfrihet enligt ABL 7 kap. 11 ska finnas kvar, men ska bedömas på grundval av de uppgifter som styrelsen lämnar i förvaltningsberättelsen och på årsstämman. Aktiespararna konstaterar att utan förvaltningsrevisionen blir det ingen revisorsrekommendation om ansvarsfrihet. Aktiespararna anser att det kommer att bli svårt för bolagets aktieägare att enbart på grundval av årsredovisningen bilda sig en uppfattning om styrelseledamöterna och VD ska beviljas ansvarsfrihet. Utan en revisorsrekommendation urholkas värdet av ett eventuellt stämmobeslut om ansvarsfrihet. Risken finns att ansvarsfrihetsinstitutet upphör. I syfte att underlätta för stämman att fatta detta beslut måste kravet på att revisionsberättelsen med dess innehåll, om styrelseledamöterna och VD bör beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret, kvarstå. Förvaltningsrevisionen har en mycket stor betydelse för det svenska ansvarsfrihetsinstitutet och det är därför inte rimligt att slopa förvaltningsrevisionen utan att först utreda ansvarsfrihetsinstitutets varande eller inte varande. Om ansvarsfrihetsinstitutet upphör att gälla leder det till en ny situation för styrelseledamöter och VD:s ansvar och riskexponering. 4

5 En utredning som FAR SRS har låtit göra 1 visar att åtta av tio ledamöter i företagsstyrelser tror att styrelsen kommer att kräva högre ersättning om ansvarsfriheten försvinner. Nästan hälften kommer att kräva högre ekonomisk ersättning för egen del. Därtill tillkommer risken för ökad tveksamhet till att ta styrelseuppdrag. En av huvudanledningarna till avskaffandet av förvaltningsrevisionen från den lagstadgade revisionen är att bolaget ska spara pengar. En ambition som riskeras omkullkastas då bolagen istället åläggs högre kostnader för arvoden och försäkringar Mandattiden Aktiespararna tillstyrker Utredningens förslag att revisorernas mandatperiod, som huvudregel, ska ändras från fyra till ett år. Redan logiska och systematiska skäl talar för detta. Aktiespararna har tidigare stött Justitiedepartementets tank 2 på treårig mandatperiod, men har inget att invända mot att den justeras till ett år. På samma sätt som styrelseledamöterna i ett aktiebolag har en ettårig mandattid bör även bolagsorganet revisorer utses på denna tid. Aktiebolagslagens nuvarande bestämmelser om en fyraårig mandattid motiverades, när de infördes den 1 januari 1999, med att en fast mandattid skulle innebära en förstärkning av revisorns ställning gentemot den som utsett honom eller henne. 3 Många bolag har dock valt att utse nya revisorer under mandatperioden. En ettårig mandattid kommer underlätta för de bolag som önskar behålla revisionen på frivillig väg. Vidare gäller att bolagen har full frihet att anpassa sig till de rotationskrav som följer av EG:s åttonde bolagsrättsliga direktiv. 8.8 Åtgärder mot skattefel Att avskaffa revisionsplikten kommer otvivelaktigt att påverka taxeringen av dessa bolag. Idag baseras Skatteverkets taxering till stor del på det arbete som revisorn har gjort. Det är det svårt att säga hur stora dessa skattefel kommer att bli, men Aktiespararna delar Skatteverkets farhåga att skattefelen, medvetet och omedvetet, kommer att öka. Idag är skattefelet 130 miljarder kronor, en summa som troligtvis kommer att öka. Visserligen kan Skatteverket i efterhand ändra en felaktig deklaration, men frågan är om bolaget tjänar på en upp- eller nertaxering som sker i efterhand, ibland flera år senare. 1 Anna-Clara af Ekenstam, Styrelseledamöter tycker till om ansvarsfrihet. 2 Justitiedepartementets promemoria; Några frågor om revision. 3 Prop. 1997/98:99 s. 140 f. 5

6 Aktiespararna tillstyrker att uppgift ska lämnas i deklarationen om årsbokslut upprättats med biträde av en uppdragstagare. Och att det i de fall årsredovisning granskats av en revisor namnet på uppdragstagaren och revisorn anges i deklarationen. Sveriges Aktiesparares Riksförbund Stockholm den 13 augusti 2008 Elisabeth Tandan Verkställande direktör Anna Jansson Jurist, Aktiespararna Tfn

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32 Sammanfattning I dag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor. Utredningen föreslår att bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Detta innebär i stort sett en återgång

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 7 september 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över bl.a. reglerna om revision för små företag. Genom

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67). R-2008/0815 Stockholm den 15 oktober 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/5460/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare

Läs mer

Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden

Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Av Björn Kristiansson Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Den här artikeln behandlar Aktiemarknadsnämnden och Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

EN REVISION UTAN PLIKT

EN REVISION UTAN PLIKT EN REVISION UTAN PLIKT UR FÖRETAGARNAS PERSPEKTIV Magisteruppsats i Företagsekonomi Sofia Svensson Therese Andersson VT 2009:MF33 Svensk titel: En revision utan plikt- ur företagarnas perspektiv. Engelsk

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

Kostnaden för revision

Kostnaden för revision Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Bengt Lindström Höstterminen 2007 Kostnaden för revision Hur belastande är revisionskostnaden

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:61

Regeringens proposition 2012/13:61 Regeringens proposition 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor Prop. 2012/13:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 december

Läs mer

Förvärv av egna aktier - till vems nytta och i vilket syfte?

Förvärv av egna aktier - till vems nytta och i vilket syfte? GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDELSHÖGSKOLAN Förvärv av egna aktier - till vems nytta och i vilket syfte? en problematisering av förvärv av egna aktier i ljuset av förslaget om lagändringen i 19 kap 15 ABL JURIDISKA

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2013-02-18 Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) A. Sammanfattning Allmänt Utredningen har inte närmare berört betydelsen av livförsäkringssparande

Läs mer

Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag

Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats VT 2009 Styrelsens uppdrag vid intressekonflikter i aktiebolag Författare: Mathias Wallin Handledare: Magdalena Giertz 2

Läs mer

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1)

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1) YTTRANDE 2009-09-25 Dnr 2009-730 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare

Läs mer

Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag

Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag Promemoria Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag I alla aktiebolag ska det finnas ett aktiekapital. I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet vara minst 100 000 kr

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (Aktiespararna)

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Juni 2008 Avskaffandet av revisionsplikten Hur stora blir förändringarna? Handledare Gunnar Wahlström Författare

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande

Revisionspliktens avskaffande Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Revisionspliktens avskaffande - Avskaffandets påverkan gällande efterfrågan och utbud av revisionstjänster

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linda Bergström Camilla Thorp Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning En fallstudie av svenska storbanker i Karlstads kommun

Läs mer

Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar

Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2012-03-27 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA

Läs mer

Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar 31 OKTOBER 2011

Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar 31 OKTOBER 2011 Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar 31 OKTOBER 2011 Oktober 2011 Dnr 11-11047 INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Lagförslag 4 2. Uppdraget 8 3. Bakgrund 9 3.1 SPARFÖRSÄKRINGSPRODUKTER 9

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning UTKAST 2014-04-08 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

14-06 STYRELSEANSVAR STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ UPPSALA ÖREBRO HELSINGBORG www.lindahl.se

14-06 STYRELSEANSVAR STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ UPPSALA ÖREBRO HELSINGBORG www.lindahl.se STYRELSEANSVAR STYRELSEANSVAR Ansvarig utgivare: Malcolm Wiberg 2011/2014 Advokatfirman Lindahl KB INNEHÅLL FÖRORD 7 REGELVERK 9 STYRELSENS TILLSÄTTNING 10 Sammansättning och val 10 Mandattid, förtida

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan en studie i ABL:s skadeståndsregler Författare: Markus Åberg Handledare:

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer