Bankers kreditgivning till små företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankers kreditgivning till små företag"

Transkript

1 Bankers kreditgivning till små företag - Efter avskaffandet av revisionsplikten The banks granting of credits to small companies after the abolition of the statutory audit Författare: Cecilia Andersson & Sara Paulsson Handledare: Stefan Schiller Magisteruppsats Internationella ekonomprogrammet Linköpings Universitet HT 2010 ISRN: XXXXX

2 Sammanfattning Titel: Bankers kreditgivning till små företag efter avskaffandet av revisionsplikten. Författare: Cecilia Andersson och Sara Paulsson. Handledare: Stefan Schiller. Nyckelord: Banker, kreditgivning, revisionsplikt, kvalitetsstämplar. Frågeställningar: - Hur bedömer bankerna företags kreditvärdighet då de lånar ut pengar? - Hur har bankerna förberett sig inför lagändringen? - Vilka kvalitetsstämplar kan bankerna tänkas acceptera som alternativ till revision? - Vilka konsekvenser kan avskaffandet av revisionsplikten få ur ett etiskt perspektiv? Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur banker ställer sig till företag som ansöker om krediter, vilka efter lagändringen inte presenterar reviderade finansiella rapporter. Vidare ämnar studien undersöka vad banker kan tänkas acceptera som substitut till revision samt belysa vilka konsekvenser lagändringen kan få utifrån ett etiskt perspektiv. Referensram: I studien beskrivs avskaffandet av revisionsplikten i Danmark, ÅRLs huvudprinciper, revision och banker. Utöver detta redogörs för asymmetrisk information, agentteori och etikteori.

3 Empiri: I empirikapitlet presenteras det material som författarna insamlat genom intervjuer med banker. Kapitlet är uppdelat i tre kategorier samt efter de intervjufrågor som har ställts. Resultat: Bankerna har inte förberett sig inför lagändringen. De kommer som innan lagändringen även i fortsättningen att se företagens återbetalningsförmåga som det viktigaste vid bedömning av kreditvärdighet. Enligt vad som framkommit i analysen borde dock det centrala vid kreditgivning vara säkerheter och förtroende snarare än återbetalningsförmåga om ett företags rapporter inte är reviderade. Förslag på alternativ till revision är arbete utfört av en redovisningskonsult eller ett mindre utlåtande från en revisor. Centralt är att substitutet ska accepteras av bankerna som en kvalitetsstämpel på företagens finansiella rapporter.

4 Abstract: Title: The banks granting of credits to small companies after the abolition of the statutory audit. Authors: Cecilia Andersson and Sara Paulsson. Advisor/tutor: Stefan Schiller. Keywords: Banks, credits, statutory audit, quality stamps. Problem: - How do the banks estimate companies credit rating? - How did the banks prepare themselves for the reform? - Which quality stamps do the banks accept as substitute to audit? - Which consequences can appear as a result of the abolishment of the statutory audit, seen from an ethical point of view? Purpose: The purpose of this paper is to describe the banks attitudes towards companies applying for credits, which after the reform does not present audited financial statements. Further, the paper aims to examine what the banks might accept as substitute to audit and highlight the consequences the reform can result in from an ethical point of view. Frame of Reference: The study describes the abolition of the audit requirement, the main principles in ÅRL, auditing and banks. Additionally, theories about asymmetric information, agency theory and ethical theory are described.

5 Empirical chapter: The empirical chapter presents the material that the authors gathered through interviews with the banks. The chapter is divided into three categories with the interview questions and answers under each category. Results: The banks did not prepare themselves for the reform but will continue to see the companies ability to repay as the most important in the assessment of creditworthiness. According to the analysis, securities and trust should be more important than the ability to repay if the company s reports are not reviewed. Proposals on alternatives to audit are work made by an accounting consultant or a minor report from an auditor. It is of great importance that the substitute is accepted by the banks as a quality stamp for financial reports.

6 Förord Denna magisteruppsats är skriven av Cecilia Andersson och Sara Paulsson, studerande på Internationella ekonomprogrammet vid Institutionen för ekonomisk- och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings Universitet. Vi vill tacka alla som har hjälpt oss och bidragit till utformningen av denna uppsats. Stefan Schiller som har agerat som vår handledare och guidat oss under skrivandets gång. Våra opponentgrupper som har lämnat synpunkter under den pågående arbetsprocessen för att förbättra det slutgiltiga resultatet av studien. SEB:s Per Kostmann, Nordeas Staffan Harrysson, Swedbanks Ida Emwall och Handelsbankens Krister Thiberg som ställt upp på intervjuer. Slutligen vill vi tacka övriga personer som har bistått med korrekturläsning och allmänna åsikter. Tack till Er alla! Linköpings Universitet 10 januari 2011 Cecilia Andersson Sara Paulsson

7 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Syfte och frågeställning Avgränsningar Målgrupp Disposition Metod Metodval Litteratur Val av referensram Insamlingsmetod Urval Struktur och genomförande Analysmetod av insamlad data Respondentvalidering Förståelse och tolkning Metodkritik Reliabilitet Validitet Källkritik Referensram Avskaffandet av revisionsplikten i andra länder Danmark Huvudprinciperna i ÅRL Revision Revision och dess syfte Revisorns roll Ett hjälpmedel för banker Banker Kreditgivning och villkor Säkerheter Förtroende Asymmetrisk information Agentteori Etikteori Sammanfattning Empiri Respondenter Revisionspliktens avskaffande Kreditgivning Andra kvalitetsstämplar Sammanfattning Analys... 47

8 5.1 Revisionspliktens avskaffande Kreditgivning Andra kvalitetsstämplar Slutsatser Reflektioner Förslag till vidare forskning Källor Tryckta källor Elektroniska källor Bilaga

9 Inledning 1. Inledning Inledningen presenterar bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten i Sverige och leder in på vad uppsatsen kommer att beröra. Därefter specificeras problemet i en problemdiskussion kring bankers kreditgivning till företag som väljer att inte ha revisor. Slutligen redogör kapitlet för vilka avgränsningar som gjorts i studien, dess målgrupp definieras och en disposition över uppsatsen presenteras. 1.1 Bakgrund Det Europeiska rådet påpekade under ett möte i mars 2007 vikten av gemensamma insatser från EU och medlemsländerna för att minska de administrativa bördorna för de europeiska bolagen. Genom att bland annat minska små och medelstora företags kostnader för revision och redovisning skulle deras konkurrenskraft kunna förstärkas. För att gagna de mindre företagen med förenklade regler gällande redovisning och revision har länder som bland andra Danmark, Norge och Storbritannien utnyttjat de möjligheter till undantag som erbjuds i EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. Undantaget innebär att små företag inte behöver anlita revisor och på så vis sparar de kostnader som revision innebär. Företag räknas inte som små och måste anlita revisor om de uppfyller minst två av tre följande gränsvärden: fler än 3 anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och/eller mer än 3 miljoner i nettoomsättning (Bolagsverket, 2010). Sverige har tidigare inte accepterat några undantag och de svenska företagen har därför befunnit sig i ett konkurrensmässigt underläge i förhållande till länder som utnyttjat undantagsreglerna, då de tvingats ha en mer kostnadskrävande redovisning och revision (SOU (Statens offentliga utredning), 2008:32). Fram till november 2010 var alla svenska aktiebolag, oavsett storlek, tvungna att anlita en extern, kvalificerad revisor för att granska årsredovisning och bokslut (9 kap, 1 Aktiebolagslagen (ABL), 2009) I november 2010 trädde de nya reglerna om frivillig revision för små och medelstora företag i kraft i Sverige. Motivet till förändringen om en icke-lagstadgad revision för dessa bolag är, enligt Carrington (2010), en anpassning till internationella förhållanden då flera länder genomfört denna lagändring tidigare än Sverige. Utöver de företag som uppfyller de tidigare nämnda gränsvärdena måste även publika aktiebolag, finansiella företag, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, vissa handelsbolag och koncerner där moderbolaget uppfyller 9

10 Inledning gränsvärdet anlita revisor. Cirka svenska aktiebolag uppfyller inte två eller fler av dessa gränsvärden och kan därför klassificeras som små bolag, vilket gör att de omfattas av reformen och därför kan välja bort sin revisor (Nordström, 2010). Att revision numera är frivilligt för cirka svenska aktiebolag behöver inte innebära att företagen väljer bort sin revisor, dock ställs de numera inför ett aktivt val. SOU 2008:32, poängterar att avskaffandet av revisionsplikten för små och medelstora svenska bolag ger dessa företag möjlighet och frihet att själva välja de redovisnings- och revisionstjänster de behöver. Som en följd av att det nu råder en valfrihet kommer, enligt SOU 2008:32, utbudet av dessa tjänster att bli mer varierat och priserna kommer att pressas ned. Det faktum att företagen nu kan välja att inte få sina rapporter reviderade externt kommer inte bara att ha påverkan på företagen själva utan även på dess intressenter (Halling, 2010). Ett företag som inte väljer att få den kvalitetsstämpeln som revision ger kan komma att bemötas på ett annorlunda sätt av sina intressenter. Då det råder avtalsfrihet kan till exempel banker ställa upp ytterligare villkor och krav på företag som söker krediter men inte presenterar reviderade finansiella rapporter (SOU 2008:32). 1.2 Problemdiskussion Innan en företagsledning kan fatta beslut om att behålla sin revisor eller inte, måste enligt Birkholm och Laursen (2007), fördelar vägas mot nackdelar. Även om företag kan göra besparingar genom att komma ifrån revisionskostnaden måste de också beakta det som de faktiskt går miste om genom att välja att inte längre anlita en revisor. Vidare understryker Birkholm och Laursen (2007) att revisorns uppgifter inte bara handlar om att revidera finansiella rapporter utan även om att bistå företag med andra typer av tjänster som exempelvis berör riskhantering och interna kontroller. Även Regeringskansliet (2010) påpekar att revisorns tjänster kan spela en stor roll för företaget utöver den revision som utförs, varför det kan vara fördelaktigt för företagen att behålla sin revisor. Revision sägs kunna kvalitetsstämpla den finansiella informationen som företagen ger ut (Regeringskansliet, 2010). I och med avskaffandet av revisionsplikten kan små och medelstora företag i Sverige välja att inte ha revisor, företag som utnyttjar denna möjlighet kommer därför inte att ha denna kvalitetsstämpel på de rapporter som de ger ut. 10

11 Inledning I november 2009 anordnade Mittuniversitet ett seminarium där företag, revisorer och andra intressenter förde diskussioner kring avskaffandet av revisionsplikten. Deltagarna kom bland annat fram till att företagen kommer att få ställa kostnaden för revision mot nyttan, antingen då de gäller deras egen verksamhet eller relationen med deras intressenter. Olika aktörers intressen varierade i stor grad men de hade som gemensamt önskemål någon form av kvalitetsstämpel på företags räkenskaper (Jansson & Öhman, 2010). Därmed kan avskaffandet av revisionsplikten ses från flera olika perspektiv, dels från företaget själv men också från olika intressenters synvinkel, bland andra kreditgivare. Thorell och Norberg (2005) beskriver i en artikel i Balans att kreditgivare exempelvis kan vara affärsbanker, finansieringsbolag, hypoteksinstitut med flera. Vidare poängterar de att de främsta intressenterna för små bolags finansiella rapporter är just kreditgivarna. I en studie utförd av Winborg och Landström (2001) undersöktes små företags finansieringsalternativ och det visade sig att det är vanligast att små företag finansierar sig via krediter från banker. Sjöberg och Engelberg (1995) framhåller att bankers utlåning till företag och privatpersoner är kopplad till risk och att banker alltid strävar efter att ta en så liten kreditrisk som möjligt. När de handlägger kreditärenden finns det flera olika faktorer som påverkar deras bedömning av risk hos den potentiella låntagaren, exempelvis kan gamla kunder prioriteras framför nya. Viktigt är också att kreditbeviljandet i stor grad baseras på bankernas tillgång till information om kredittagaren (Sjöberg & Engelberg, 1995). Carrington (2010) understryker att det är av stor vikt att den information som banker får i företags finansiella rapporter har kvalitet och poängterar vidare att denna kvalitet på bästa sätt uppnås genom revision. I en artikel i Balans diskuterar Jansson och Öhman (2010) ett efterfrågat utbud av kvalitetsstämplar och tar bland annat upp att bankerna främst är intresserade av att få ett kvitto på att allt står rätt till med företagets räkenskaper. Det tidigare nämnda visar på vikten av de finansiella rapporterna och att dessa är kvalitetsstämplade när banker bedömer företags kreditvärdighet. Carrington (2010) betonar att revision innebär en trygghet för bland andra bankerna då det finns en ytterligare aktör, en revisor, som också har intresse i att rapporterna som presenteras är trovärdiga. Det faktum att de mindre företagen nu kan välja bort att få sina rapporter reviderade kommer därför att ha påverkan på bankerna som intressenter då de ska bedöma dessa företag innan de beviljar lån. I de fall där företag väljer bort sin revisor är det istället upp till banken att bedöma företaget på egen hand eftersom revisorn inte längre utgör en aktör med intresse i företagets finansiella 11

12 Inledning rapporter. Detta leder fram till frågan om bankerna har kommit i kontakt med en sådan situation och hur de i så fall har agerat. Det är även av intresse att ta reda på om de har förberett sig på något sätt inför lagändringen eller om det finns andra parametrar de väljer att använda sig av för att bedöma ett företags kreditvärdighet. Ett perspektiv som är intressant att komplettera diskussionen med är det etiska perspektivet. De finansiella rapporterna bör vara intressanta för bankerna som underlag för kreditgivning oavsett om de revideras eller inte. Bankerna måste efter lagändringen förlita sig på att företagen följer lagar och regler vid upprättandet av den finansiella informationen om de väljer att inte kontrollera rapporterna med hjälp av en revisor. Att följa lagar och regler grundas i värderingar och den företagsetik som existerar (eller inte) i företaget (Koskinen, 1999). Detta mynnar ut i en diskussion om till vilken grad bankerna kan förlita sig på att företag klarar av att upprätthålla en nivå av etiskt beteende så att samma kvalitet kan nås i rapporterna som om de vore granskade av en revisor (Carrington, 2010). Mycket har redan skrivits om revisionspliktens avskaffande, men tidigare uppsatser fokuserar på vad som var på väg att hända, eftersom dessa genomfördes innan lagen trädde i kraft. Med detta i bakhuvudet, samt förslag i flera uppsatser om att göra om undersökningen efter att lagförslaget vunnit laga kraft, kände författarna att det fanns en kunskapslucka att fylla. Wallentin, Larsson och Orvinder (2009) och Lago och Helgesen (2008) är författare till uppsatser som alla har uppmanat om att genomföra undersökningen igen efter att lagändringen trätt i kraft. Har bankerna genomfört anpassningar till följd av lagförslaget och i så fall vilka? Eller har de inte förändrat något alls och i så fall, varför inte? 1.3 Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen är att beskriva hur bankerna ställer sig till företag som ansöker om krediter, vilka efter lagändringen inte presenterar reviderade finansiella rapporter. Vidare ämnar studien undersöka vad bankerna vid kreditgivning kan tänkas acceptera som substitut till revision samt belysa vilka konsekvenser lagändringen kan få utifrån ett etiskt perspektiv. Den första frågan avser ge en bild av hur bankernas kreditbedömning av företag ser ut, vilket bedöms uppnås genom både den teoretiska referensramen och det empiriska materialet. 12

13 Inledning Hur bedömer bankerna företags kreditvärdighet då de lånar ut pengar? Genom intervjuer med fyra utvalda banker avser författarna ta reda på hur bankerna har förberett sig inför lagändringen och vilka kvalitetsstämplar de kan tänkas acceptera som substitut till revision, detta representerar studiens empiriska grund och utgör frågorna två och tre. Hur har bankerna förberett sig inför lagändringen? Vilka kvalitetsstämplar kan bankerna tänkas acceptera som alternativ till revision? Den fjärde och sista forskningsfrågan syftar till att belysa studiens inriktning ur ett etiskt perspektiv. Detta perspektiv kan kopplas samman med lagändringen i och med att kontrollen på företagens räkenskaper försvinner och att företagen själva förväntas upprätta trovärdiga rapporter. Vilka konsekvenser kan avskaffandet av revisionsplikten få ur ett etiskt perspektiv? 1.4 Avgränsningar Studien kommer inte att fokusera på revisorer, aktieägare, stat och myndighet med flera, det vill säga, andra intressenter än banker. Uppsatsen kommer heller inte att behandla små banker då de större bankerna har en mer utbredd verksamhet och därmed kan antas ha kommit i kontakt med revisionspliktens avskaffande i en större grad än de små bankerna. Vidare kommer hänsyn ej tas till utländska banker då de svenska bankerna vi har valt att fokusera på kan hjälpa oss att uppnå uppsatsens syfte. 1.5 Målgrupp Uppsatsen riktar sig främst till de företag som kommer att välja bort sin revisor i och med avskaffandet av revisionsplikten då den kommer att redogöra för hur banker ställer sig till dessa företag. Även de banker som arbetar med kreditgivning till företag kan ha nytta av studien och dess resultat. Utöver detta skulle revisionsbyråer kunna ha ett informationsutbyte 13

14 Inledning av de slutsatser studien påvisar. Vidare kan rapporten vara av intresse för personer som studerar eller har ett intresse för ekonomi, redovisning och revision. 14

15 Inledning 1.6 Disposition Inledningen presenterar bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten i Sverige och leder in på vad uppsatsen kommer att beröra. Därefter specificeras problemet i en problemdiskussion kring bankers kreditgivning till företag som väljer att inte ha revisor. Slutligen redogör kapitlet för vilka avgränsningar som gjorts i studien, dess målgrupp definieras och en disposition över uppsatsen presenteras. Metodkapitlet beskriver till en början författarnas ämnesval och val av metod. Vidare beskrivs vilken litteratur som har legat till grund för studien samt vad referensramen kommer bestå av och varför innehållet är användbart för uppsatsen i fråga. Därefter redogörs för hur intervjuprocessen gått till, innan, under och efter intervjuerna. Kapitlet avslutas med en diskussion kring uppsatsens trovärdighet. Referensramen redogör till en början för avskaffandet av revisionsplikten i andra länder och presenterar sedan ÅRL:s huvudprinciper. Därefter beskrivs revision och revisorns roll samt revisionens betydelse för banker. Vidare förklarar kapitlet vad som är betydelsefullt för banker vid kreditgivning. Detta kompletteras med en redogörelse av teorierna om asymmetrisk information, agentkostnader och etik. Avslutningsvis sammanfattas referensramen. Empirikapitlet presenterar resultaten av de intervjuer som genomförts med SEB, Nordea och Swedbank. Inledningsvis beskrivs de respondenter som har intervjuats. Därefter följer en redogörelse för vad som framkommit under intervjuerna. Intervjufrågorna har delats in under tre rubriker, revisionspliktens avskaffande, kreditgivning och andra kvalitetsstämplar. I analyskapitlet använder författarna de tre tidigare presenterade kategorierna. Kapitlet får därför en klar struktur som kan kopplas samman med tidigare kapitel. Analysen börjar med revisionspliktens avskaffande vars resonemang förs vidare till kreditgivning. Den diskussion som presenteras under kreditgivning lägger vidare grunden för stycket om andra kvalitetsstämplar. 15

16 Inledning Slutsatserna presenterar studiens resultat med utgångspunkt i de tre kategorierna revisionspliktens avskaffande, kreditgivning och andra kvalitetsstämplar. Detta uppnås genom att studiens forskningsfrågor besvaras. Reflektionen inleds med ett resonemang om uppsatsens specifika syfte och en förklaring till varför delar som kan tyckas ligga utanför studiens innehåll har tagits med. Förslag till vidare forskning innefattar en studie kring vad som skulle ske om gränsvärdena i framtiden höjs samt relationen mellan revisorer och redovisningskonsulter. 16

17 Metod 2. Metod Metodkapitlet beskriver till en början författarnas val av metod. Vidare beskrivs vilken litteratur som har legat till grund för studien samt vad referensramen kommer att bestå av och varför innehållet är användbart för uppsatsen i fråga. Därefter redogörs för hur intervjuprocessen gått till, innan, under och efter intervjuerna. Kapitlet avslutas med en diskussion kring uppsatsens trovärdighet. 2.1 Metodval Uppsatsen har en induktiv ansats vilket betyder att teorin är resultatet av vad empirin presenterar. Författarna valde alltså att utgå från empirin, det vill säga intervjuerna, för att sedan skapa referensramen med etablerade teorier. Ofta uppvisar induktiva processer även inslag av deduktion, exempelvis om det under teorireflektionen framkommer att mer empirisk information behöver samlas in för att kunna svara på syftet. En induktiv ansats brukar förknippas med ett kvalitativt synsätt när det gäller kopplingen mellan data och teori (Patel & Davidson, 2003). Patel och Davidson (2003) skriver vidare att kvalitativa studier betonar vikten vid ord och inte kvantifiering under insamlingen och analysen av data, då intervjuer kommer att genomföras är detta en kvalitativ studie. Författarna reflekterade över om en enkät hade kunnat svara på syftet bättre då intervjuarna inte närvarar och påverkar respondenterna. Dock kom författarna fram till att de genom en enkätundersökning skulle ha gått miste om viktiga delar av intervjuerna som till exempel möjlighet att ställa följdfrågor och att väga in kroppsspråk hos respondenterna. Kvalitativa studier kännetecknas av beskrivningar och förklaringar och därför utgår rapporten från just detta (Bryman & Bell 2010). Författarna hade genom uppsatsens gång ett beskrivande och förklarande tillvägagångssätt för att uppnå syftet. I den föreliggande studien syftar ordet författarna på författarna till uppsatsen. De ska alltså inte förväxlas med författare som står bakom material som använts till att utforma uppsatsen. Metodbokens samt andra böckers författare kommer att benämnas med namn. 2.2 Litteratur Primärdata är information som tidigare inte har publicerats medan sekundärdata är information som tidigare har samlats in och använts i ett annat sammanhang (Bryman & Bell, 2010). I studien användes både primär- och sekundärdata som informationskällor för att uppnå uppsatsens syfte. De primärdata i form av intervjuer som författarna använde sig 17

18 Metod av beskrivs senare i detta kapitel. De sekundärdata som utnyttjades bestod av SOU 2008:32, FAR:s utgivanden, böcker och akademiska artiklar rörande revisionspliktens avskaffande samt bankers kreditgivning till företag. Vidare användes ABL, årsredovisningslagen (ÅRL) och utgivanden från regeringen för att få en bild av hur redovisning ska utformas enligt lag. 2.3 Val av referensram Referensramen börjar med en text som berör avskaffandet av revisionsplikten i andra länder. Målet med denna beskrivning är att ge läsaren en bakgrund samt en uppfattning om hur lagändringen har påverkat ett annat land. Författarna valde att endast ta upp tidigare erfarenheter från ett av de länder som nämns i inledningen, vilket är Danmark. Detta val gjordes på grund av att den landsspecifika beskrivningen endast ämnar ge en översiktlig bild av lagändringens följder och inte går in mer specifikt på hur banker, som är uppsatsens huvudämne, har påverkats. Därför anser inte författarna att erfarenheter från fler länder är nödvändiga. Just Danmark valdes då det är Sveriges grannland och att det kan antas att likheter finns mellan Sverige och Danmark, till exempel kulturella likheter avseende hur förändringar mottages. Vidare redogör referensramen för huvudprinciperna i ÅRL där god redovisningssed, rättvisande bild och överskådlighet beskrivs. Författarna anser denna del nödvändig då avskaffandet av revisionsplikten kan göra att den finansiella informationen inte längre har en kvalitetsstämpel och därför inte besitter samma egenskaper som tidigare. ÅRL:s huvudprinciper kan därför i en vidare analys tjäna som ett hjälpmedel för att undersöka hur den finansiella informationen ska utformas på ett tillfredställande sätt. Teorier som presenteras i referensramen är teorin om asymmetrisk information, agentteorin samt etikteorier. De två första hänger i stor grad samman då asymmetrisk information kan komma att ge upphov till agentkostnader. Författarna anser att dessa teorier är applicerbara på den aktuella studien på grund av att ickereviderade rapporter kan göra att företagen och användarna av rapporterna kommer åt olika information, så kallad asymmetrisk information. För att få en djupare och mer ingående analys valdes även det etiska perspektivet som ett komplement till föregående teorier. Författarna anser att det etiska perspektivet kan tjäna som en bra analytisk utgångspunkt då avskaffandet av revisionsplikten innebär ett större eget ansvar för företagen i fråga att presentera information 18

19 Metod med kvalitet. Uppsatsen kommer att behandla normativ etik då det är denna del om moral och rätta handlingar som författarna vill belysa och koppla ihop med räkenskaper som inte revideras. Denna del ämnar därför inte sammanställa hela etikområdet, vissa etikteorier har valts ut där vi kan dra paralleller till ämnet i uppsatsen. 2.4 Insamlingsmetod Urval Vid insamlingen av empiriskt material från banker valde författarna att fokusera på fyra stora aktörer på den svenska bankmarknaden, SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea. Dessa banker har alla från mitten av 1990-talet utvecklats till finansiella koncerner med betydande internationell verksamhet och är i dagsläget Sveriges fyra största banker (Svenska bankföreningen, 2008). Nedan följer en tabell som beskriver respektive banks rörelseresultat, balansomslutning och antal medarbetare med 2009 som bas för att påvisa dess storlek. Författarna valde de fyra största bankerna för att de större bankerna, på grund av deras verksamhets omfattning, högst troligen har både fler kunder och mer erfarenhet angående uppsatsämnet. Vidare står dessa fyra banker för 75 % av inlåningen av bankerna i Sverige (Svenska Bankföreningen, 2008). Urvalet kom slutligen endast att bestå av tre banker, SEB, Swedbank och Nordea eftersom intervjun med Handelsbanken gick förlorad. Detta beskrivs mer utförligt i metodkritiken. Antal anställda Röresleresultat Balansomslutning Totalt Sverige Miljarder kr Miljarder kr Nordea , SEB , Handelsbanken , Swedbank , Källa: respektive banks årsredovisning

20 Metod Struktur och genomförande Vid utformandet av intervjufrågorna utgick författarna från uppsatsens frågeställningar och intervjufrågorna kan därför betraktas som delfrågor till dessa. Intervjufrågorna syftar till att få ett bra djup i varje fråga och de formades med utgångspunkt i att försöka undvika ledande frågor och behålla en röd tråd. Detta gjordes för att uppnå en bra dialog med respondenterna och möjliggöra för dem att utveckla deras egna tankar samt för att undvika att intervjuerna på något sätt vinklades. Bankerna kontaktades via telefon och författarna hade som mål att få prata med personer som var väl insatta i kreditgivningsprocessen till företag. Det var dock till en början svårt att få kontakt med rätt personer, men de personer som slutligen ställde upp på intervjuer var också de personer som besatt kunskap och hade intresse av att besvara intervjufrågorna. Detta kan sägas då författarna talade med kontorschefer och sedan hänvisades vidare till en person inom respektive bank som var lämplig för att besvara intervjufrågorna. Under telefonsamtalen presenterades uppsatsen syfte samt vad intervjun skulle beröra. Efter att intervjuerna hade bokats skickades intervjufrågorna ut i förväg via mail för att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer genomfördes vilket innebär att intervjuarna även har utrymme för att ställa följdfrågor. Den semistrukturerade intervjun är, enligt Patel och Davidson (2003), en mer öppen form av intervju i jämförelse med till exempel den strukturerade intervjun. Den typ av intervju som valdes för uppsatsen är också den som är vanligast då det gäller kvalitativa studier som denna. Författarna valde att genomföra personliga intervjuer för att få möjlighet att väga in ansiktsuttryck och gester hos respondenterna. För att undvika missförstånd och skevheter i svaren hos respondenterna hade författarna i åtanke att klargöra frågor och ställa uppföljningsfrågor på ett så standardiserat sätt som möjligt. Intervjuerna var enskilda, personliga intervjuer med varje respondent. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive bankkontor då det underlättade för respondenterna och inte heller innebar en uppoffring för de som intervjuade. Respondenterna var i olika grad förberedda. Några hade i förberedande syfte antecknat svar på intervjufrågorna medan andra inte hade förberett sig på samma sätt utan svarade fritt på de frågor som ställdes. När en respondent var väl förberedd besvarades frågorna på ett tydligt sätt och utsvävningar förekom sällan. I de fall 20

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Författare: Handledare:

Författare: Handledare: Företagsekonomiska institutionen FEKH69 Kandidatuppsats i Redovisning HT 13 Fri revisionsplikt Gjorde Sverige rätt som valde låga gränsvärden för revision? Författare: Johan André Cecilia Gustafsson Therese

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Revisionsbranschens utveckling

Revisionsbranschens utveckling Revisionsbranschens utveckling En kvantitativ och kvalitativ studie om vad som kännetecknar de företag som valt bort revision och vad revisionsbyråernas uppfattning är om konsekvenserna Författare: Handledare:

Läs mer

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Riksrevisionen Nybrogatan 55 114 90 Stockholm Stockholm 2016-06-29 Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Frågan Skrivelsen är upprättad

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse

Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse Sida 1(5) 2013-02-15 Blekinge tingsrätt Box 319 371 25 Karlskrona Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse YTTRANDE Enligt god redovisningssed ska ett

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken?

Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Valfritt ekonomiskt program 180hp Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken? Kandidatuppsats företagsekonomi, 61-90hp Slutseminarium

Läs mer

AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN

AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ NYSTARTADE AKTIEBOLAG ATT HA EN FRIVILLIG REVISION? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Danijela Drakulić S102488 Sarah Johansson S103045 VT 2013: KF14

Läs mer

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter Vårterminen 2006 Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer

Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer Suha Berah Maria Häggman Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer Abolishment of the audit requirement - the choice of auditing for small firms

Läs mer

Revisionens betydelse vid bankens kreditbedömning av små aktiebolag

Revisionens betydelse vid bankens kreditbedömning av små aktiebolag Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 hp Handledare: Kerstin Nilsson Examinator: Henrik Ferdfelt HT- 2013 2014-01-17 Revisionens betydelse vid bankens kreditbedömning av små

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning. Dir. 2012:126

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning. Dir. 2012:126 Kommittédirektiv Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning Dir. 2012:126 Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012 Sammanfattning Ett nytt EU-direktiv om årsredovisning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Avskaffandet av revisionsplikten - Hur banker och små företag kommer att agera om revisionsplikten avskaffas. The abolition of the audit exemption - How banks and small businesses will act if the audit

Läs mer

Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten?

Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten? Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten? Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning och Företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Gunnar Rimmel Författare: Lisa Engström

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Therese Wiik. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi

Institutionen för ekonomi. Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Therese Wiik. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Författare: Charlotte Myhrberg Therese Wiik Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - Vad innebär det?

Revisionspliktens avskaffande - Vad innebär det? Framsida Revisionspliktens avskaffande - Vad innebär det? Författare: Micha Larsson Stina Svensson Handledare: Petter Boye Program: Östersjöekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå,

Läs mer

Revisionsplikten utifrån ett kreditgivarperspektiv

Revisionsplikten utifrån ett kreditgivarperspektiv Företagsekonomiska institutionen D-uppsats inom företagsekonomi Uppsala universitet VT 2007 Handledare: Robert Joachimsson -Revisionspliktens betydelse vid bankernas kreditbedömning, en jämförelse mellan

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Redovisning Höstterminen 2013 Avskaffandet av revisionsplikten En studie om vilka faktorer som påverkar

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Avskaffad revisionsplikt

Avskaffad revisionsplikt Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidat 15 hp Företagsekonomi C inriktning redovisning Vårterminen 2012 Avskaffad revisionsplikt En studie om vilka faktorer som är avgörande

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Kreditgivning till småföretag

Kreditgivning till småföretag Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Vårterminen 2014 (Frivilligt: Programmet för xxx) Kreditgivning till småföretag - En kvalitativ studie

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Har det skett en kvalitetsförändring i och med avskaffandet av revisionsplikten för småföretag?

Har det skett en kvalitetsförändring i och med avskaffandet av revisionsplikten för småföretag? Har det skett en kvalitetsförändring i och med avskaffandet av revisionsplikten för småföretag? Kvalitativ studie med utgångspunkt från tre intressentgrupper Författare: Asal Ghiassee-Tari Philip Lindberg

Läs mer

Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande

Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande Författare: Sofia Brixin Marina Persson Handledare: Krister Bredmar Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin:

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) YTTRANDE AD 1057/2016 0771-670 670 2016-07-13 1 (5) 851 81 Sundsvall www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Frivillig revision och revisorns framtid

Frivillig revision och revisorns framtid Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Ämne vårterminterminen 2011 Frivillig revision och revisorns framtid Av: Karolin Varli Handledare: Ogi Chun Sammanfattning

Läs mer

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 1.1 6,4 80 8 Merparten av tentanderna har klarat frågan mycket bra. De flesta tar upp reglerna i revisorslagen avseende analysmodellen samt att

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Revisionsplikt. Nyttan av revisionsplikten vid kreditärenden

Revisionsplikt. Nyttan av revisionsplikten vid kreditärenden Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Tema: Redovisning Handledare: Curt Scheutz och Jurek Millak Höstterminen 2006 Revisionsplikt Nyttan

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VILKEN NYTTA HAR SKATTEVERKET AV REVISION?

VILKEN NYTTA HAR SKATTEVERKET AV REVISION? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Valfritt ekonomiskt program VT 2007 VILKEN NYTTA HAR SKATTEVERKET AV REVISION? EN STUDIE KRING ETT AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN C-uppsats i Externredovisning,

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Begäran om översyn av revisionsplikten

Begäran om översyn av revisionsplikten Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm, 2005-06-22 Begäran om översyn av revisionsplikten (2 bilagor) Begäran Föreningen Svenskt Näringsliv begär att Justitiedepartementet låter utreda frågan

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Kreditbedömningar efter revisionspliktens avskaffande

Kreditbedömningar efter revisionspliktens avskaffande Per Karlsson Jonathan Johansson Kreditbedömningar efter revisionspliktens avskaffande Utifrån ett bank- och leverantörsperspektiv Credit assessments after abolition of mandatory audit From a bank and supplier

Läs mer

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen.

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats VT 2012 Handledare: Ulf Olsson Frivillig Revision -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Författare: Rasmus Mandel Förord Jag skulle vilja

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN Kandidatuppsats i Företagsekonomi Emelie Olofsson Kristin Runarsson VT 2010:KF07 Förord

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE EN OSÄKER FRAMTID FÖR REVISORN? Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Damir Pepić Boris Filipović VT 2008:KF31

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE EN OSÄKER FRAMTID FÖR REVISORN? Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Damir Pepić Boris Filipović VT 2008:KF31 REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE EN OSÄKER FRAMTID FÖR REVISORN? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Damir Pepić Boris Filipović VT 2008:KF31 Svensk titel: Revisionspliktens avskaffande en osäker framtid för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Revisionsplikt intressenternas syn på revisionen Författare: Suzanna Nilsson Hanna Olsson Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten - en studie om SRF och Skatteverket

Avskaffandet av revisionsplikten - en studie om SRF och Skatteverket Avskaffandet av revisionsplikten - en studie om SRF och Skatteverket Kandidatuppsats i Företagsekonomi Helena Gustafsson VT 2010: KF09 Anna Nilsson VT 2010: KF09 Förord Efter tio veckors slit och arbete

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Utlåning till små aktiebolag

Utlåning till små aktiebolag Lisa Eriksson och Evelina Bohwalli Utlåning till små aktiebolag Ur kreditgivarens synvinkel Lending to small company From creditor s point of view Företagsekonomi C-uppsats Termin: VT 2013 Handledare:

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:7 N IO IS V E R R Ö F E S S E R T NYSTARTADE BOLAGS IN NDE EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA Nystartade bolags intresse för revision efter

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Revision eller pengar

Revision eller pengar Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Åke Gabrielsson Författare: Teresa Edin Revision eller pengar - Vilka konsekvenser får ett avskaffande av revisionsplikten för bankers kreditbedömning av småföretag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisorns betydelse vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag

Revisorns betydelse vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Ekonomi och Teknik Revisor och bankprogrammet Revisorns betydelse vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag Magisteruppsats, 15 hp Slutseminarium 2012-05-28 Författare:

Läs mer