Bankers kreditgivning till små företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankers kreditgivning till små företag"

Transkript

1 Bankers kreditgivning till små företag - Efter avskaffandet av revisionsplikten The banks granting of credits to small companies after the abolition of the statutory audit Författare: Cecilia Andersson & Sara Paulsson Handledare: Stefan Schiller Magisteruppsats Internationella ekonomprogrammet Linköpings Universitet HT 2010 ISRN: XXXXX

2 Sammanfattning Titel: Bankers kreditgivning till små företag efter avskaffandet av revisionsplikten. Författare: Cecilia Andersson och Sara Paulsson. Handledare: Stefan Schiller. Nyckelord: Banker, kreditgivning, revisionsplikt, kvalitetsstämplar. Frågeställningar: - Hur bedömer bankerna företags kreditvärdighet då de lånar ut pengar? - Hur har bankerna förberett sig inför lagändringen? - Vilka kvalitetsstämplar kan bankerna tänkas acceptera som alternativ till revision? - Vilka konsekvenser kan avskaffandet av revisionsplikten få ur ett etiskt perspektiv? Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur banker ställer sig till företag som ansöker om krediter, vilka efter lagändringen inte presenterar reviderade finansiella rapporter. Vidare ämnar studien undersöka vad banker kan tänkas acceptera som substitut till revision samt belysa vilka konsekvenser lagändringen kan få utifrån ett etiskt perspektiv. Referensram: I studien beskrivs avskaffandet av revisionsplikten i Danmark, ÅRLs huvudprinciper, revision och banker. Utöver detta redogörs för asymmetrisk information, agentteori och etikteori.

3 Empiri: I empirikapitlet presenteras det material som författarna insamlat genom intervjuer med banker. Kapitlet är uppdelat i tre kategorier samt efter de intervjufrågor som har ställts. Resultat: Bankerna har inte förberett sig inför lagändringen. De kommer som innan lagändringen även i fortsättningen att se företagens återbetalningsförmåga som det viktigaste vid bedömning av kreditvärdighet. Enligt vad som framkommit i analysen borde dock det centrala vid kreditgivning vara säkerheter och förtroende snarare än återbetalningsförmåga om ett företags rapporter inte är reviderade. Förslag på alternativ till revision är arbete utfört av en redovisningskonsult eller ett mindre utlåtande från en revisor. Centralt är att substitutet ska accepteras av bankerna som en kvalitetsstämpel på företagens finansiella rapporter.

4 Abstract: Title: The banks granting of credits to small companies after the abolition of the statutory audit. Authors: Cecilia Andersson and Sara Paulsson. Advisor/tutor: Stefan Schiller. Keywords: Banks, credits, statutory audit, quality stamps. Problem: - How do the banks estimate companies credit rating? - How did the banks prepare themselves for the reform? - Which quality stamps do the banks accept as substitute to audit? - Which consequences can appear as a result of the abolishment of the statutory audit, seen from an ethical point of view? Purpose: The purpose of this paper is to describe the banks attitudes towards companies applying for credits, which after the reform does not present audited financial statements. Further, the paper aims to examine what the banks might accept as substitute to audit and highlight the consequences the reform can result in from an ethical point of view. Frame of Reference: The study describes the abolition of the audit requirement, the main principles in ÅRL, auditing and banks. Additionally, theories about asymmetric information, agency theory and ethical theory are described.

5 Empirical chapter: The empirical chapter presents the material that the authors gathered through interviews with the banks. The chapter is divided into three categories with the interview questions and answers under each category. Results: The banks did not prepare themselves for the reform but will continue to see the companies ability to repay as the most important in the assessment of creditworthiness. According to the analysis, securities and trust should be more important than the ability to repay if the company s reports are not reviewed. Proposals on alternatives to audit are work made by an accounting consultant or a minor report from an auditor. It is of great importance that the substitute is accepted by the banks as a quality stamp for financial reports.

6 Förord Denna magisteruppsats är skriven av Cecilia Andersson och Sara Paulsson, studerande på Internationella ekonomprogrammet vid Institutionen för ekonomisk- och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings Universitet. Vi vill tacka alla som har hjälpt oss och bidragit till utformningen av denna uppsats. Stefan Schiller som har agerat som vår handledare och guidat oss under skrivandets gång. Våra opponentgrupper som har lämnat synpunkter under den pågående arbetsprocessen för att förbättra det slutgiltiga resultatet av studien. SEB:s Per Kostmann, Nordeas Staffan Harrysson, Swedbanks Ida Emwall och Handelsbankens Krister Thiberg som ställt upp på intervjuer. Slutligen vill vi tacka övriga personer som har bistått med korrekturläsning och allmänna åsikter. Tack till Er alla! Linköpings Universitet 10 januari 2011 Cecilia Andersson Sara Paulsson

7 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Syfte och frågeställning Avgränsningar Målgrupp Disposition Metod Metodval Litteratur Val av referensram Insamlingsmetod Urval Struktur och genomförande Analysmetod av insamlad data Respondentvalidering Förståelse och tolkning Metodkritik Reliabilitet Validitet Källkritik Referensram Avskaffandet av revisionsplikten i andra länder Danmark Huvudprinciperna i ÅRL Revision Revision och dess syfte Revisorns roll Ett hjälpmedel för banker Banker Kreditgivning och villkor Säkerheter Förtroende Asymmetrisk information Agentteori Etikteori Sammanfattning Empiri Respondenter Revisionspliktens avskaffande Kreditgivning Andra kvalitetsstämplar Sammanfattning Analys... 47

8 5.1 Revisionspliktens avskaffande Kreditgivning Andra kvalitetsstämplar Slutsatser Reflektioner Förslag till vidare forskning Källor Tryckta källor Elektroniska källor Bilaga

9 Inledning 1. Inledning Inledningen presenterar bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten i Sverige och leder in på vad uppsatsen kommer att beröra. Därefter specificeras problemet i en problemdiskussion kring bankers kreditgivning till företag som väljer att inte ha revisor. Slutligen redogör kapitlet för vilka avgränsningar som gjorts i studien, dess målgrupp definieras och en disposition över uppsatsen presenteras. 1.1 Bakgrund Det Europeiska rådet påpekade under ett möte i mars 2007 vikten av gemensamma insatser från EU och medlemsländerna för att minska de administrativa bördorna för de europeiska bolagen. Genom att bland annat minska små och medelstora företags kostnader för revision och redovisning skulle deras konkurrenskraft kunna förstärkas. För att gagna de mindre företagen med förenklade regler gällande redovisning och revision har länder som bland andra Danmark, Norge och Storbritannien utnyttjat de möjligheter till undantag som erbjuds i EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. Undantaget innebär att små företag inte behöver anlita revisor och på så vis sparar de kostnader som revision innebär. Företag räknas inte som små och måste anlita revisor om de uppfyller minst två av tre följande gränsvärden: fler än 3 anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och/eller mer än 3 miljoner i nettoomsättning (Bolagsverket, 2010). Sverige har tidigare inte accepterat några undantag och de svenska företagen har därför befunnit sig i ett konkurrensmässigt underläge i förhållande till länder som utnyttjat undantagsreglerna, då de tvingats ha en mer kostnadskrävande redovisning och revision (SOU (Statens offentliga utredning), 2008:32). Fram till november 2010 var alla svenska aktiebolag, oavsett storlek, tvungna att anlita en extern, kvalificerad revisor för att granska årsredovisning och bokslut (9 kap, 1 Aktiebolagslagen (ABL), 2009) I november 2010 trädde de nya reglerna om frivillig revision för små och medelstora företag i kraft i Sverige. Motivet till förändringen om en icke-lagstadgad revision för dessa bolag är, enligt Carrington (2010), en anpassning till internationella förhållanden då flera länder genomfört denna lagändring tidigare än Sverige. Utöver de företag som uppfyller de tidigare nämnda gränsvärdena måste även publika aktiebolag, finansiella företag, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, vissa handelsbolag och koncerner där moderbolaget uppfyller 9

10 Inledning gränsvärdet anlita revisor. Cirka svenska aktiebolag uppfyller inte två eller fler av dessa gränsvärden och kan därför klassificeras som små bolag, vilket gör att de omfattas av reformen och därför kan välja bort sin revisor (Nordström, 2010). Att revision numera är frivilligt för cirka svenska aktiebolag behöver inte innebära att företagen väljer bort sin revisor, dock ställs de numera inför ett aktivt val. SOU 2008:32, poängterar att avskaffandet av revisionsplikten för små och medelstora svenska bolag ger dessa företag möjlighet och frihet att själva välja de redovisnings- och revisionstjänster de behöver. Som en följd av att det nu råder en valfrihet kommer, enligt SOU 2008:32, utbudet av dessa tjänster att bli mer varierat och priserna kommer att pressas ned. Det faktum att företagen nu kan välja att inte få sina rapporter reviderade externt kommer inte bara att ha påverkan på företagen själva utan även på dess intressenter (Halling, 2010). Ett företag som inte väljer att få den kvalitetsstämpeln som revision ger kan komma att bemötas på ett annorlunda sätt av sina intressenter. Då det råder avtalsfrihet kan till exempel banker ställa upp ytterligare villkor och krav på företag som söker krediter men inte presenterar reviderade finansiella rapporter (SOU 2008:32). 1.2 Problemdiskussion Innan en företagsledning kan fatta beslut om att behålla sin revisor eller inte, måste enligt Birkholm och Laursen (2007), fördelar vägas mot nackdelar. Även om företag kan göra besparingar genom att komma ifrån revisionskostnaden måste de också beakta det som de faktiskt går miste om genom att välja att inte längre anlita en revisor. Vidare understryker Birkholm och Laursen (2007) att revisorns uppgifter inte bara handlar om att revidera finansiella rapporter utan även om att bistå företag med andra typer av tjänster som exempelvis berör riskhantering och interna kontroller. Även Regeringskansliet (2010) påpekar att revisorns tjänster kan spela en stor roll för företaget utöver den revision som utförs, varför det kan vara fördelaktigt för företagen att behålla sin revisor. Revision sägs kunna kvalitetsstämpla den finansiella informationen som företagen ger ut (Regeringskansliet, 2010). I och med avskaffandet av revisionsplikten kan små och medelstora företag i Sverige välja att inte ha revisor, företag som utnyttjar denna möjlighet kommer därför inte att ha denna kvalitetsstämpel på de rapporter som de ger ut. 10

11 Inledning I november 2009 anordnade Mittuniversitet ett seminarium där företag, revisorer och andra intressenter förde diskussioner kring avskaffandet av revisionsplikten. Deltagarna kom bland annat fram till att företagen kommer att få ställa kostnaden för revision mot nyttan, antingen då de gäller deras egen verksamhet eller relationen med deras intressenter. Olika aktörers intressen varierade i stor grad men de hade som gemensamt önskemål någon form av kvalitetsstämpel på företags räkenskaper (Jansson & Öhman, 2010). Därmed kan avskaffandet av revisionsplikten ses från flera olika perspektiv, dels från företaget själv men också från olika intressenters synvinkel, bland andra kreditgivare. Thorell och Norberg (2005) beskriver i en artikel i Balans att kreditgivare exempelvis kan vara affärsbanker, finansieringsbolag, hypoteksinstitut med flera. Vidare poängterar de att de främsta intressenterna för små bolags finansiella rapporter är just kreditgivarna. I en studie utförd av Winborg och Landström (2001) undersöktes små företags finansieringsalternativ och det visade sig att det är vanligast att små företag finansierar sig via krediter från banker. Sjöberg och Engelberg (1995) framhåller att bankers utlåning till företag och privatpersoner är kopplad till risk och att banker alltid strävar efter att ta en så liten kreditrisk som möjligt. När de handlägger kreditärenden finns det flera olika faktorer som påverkar deras bedömning av risk hos den potentiella låntagaren, exempelvis kan gamla kunder prioriteras framför nya. Viktigt är också att kreditbeviljandet i stor grad baseras på bankernas tillgång till information om kredittagaren (Sjöberg & Engelberg, 1995). Carrington (2010) understryker att det är av stor vikt att den information som banker får i företags finansiella rapporter har kvalitet och poängterar vidare att denna kvalitet på bästa sätt uppnås genom revision. I en artikel i Balans diskuterar Jansson och Öhman (2010) ett efterfrågat utbud av kvalitetsstämplar och tar bland annat upp att bankerna främst är intresserade av att få ett kvitto på att allt står rätt till med företagets räkenskaper. Det tidigare nämnda visar på vikten av de finansiella rapporterna och att dessa är kvalitetsstämplade när banker bedömer företags kreditvärdighet. Carrington (2010) betonar att revision innebär en trygghet för bland andra bankerna då det finns en ytterligare aktör, en revisor, som också har intresse i att rapporterna som presenteras är trovärdiga. Det faktum att de mindre företagen nu kan välja bort att få sina rapporter reviderade kommer därför att ha påverkan på bankerna som intressenter då de ska bedöma dessa företag innan de beviljar lån. I de fall där företag väljer bort sin revisor är det istället upp till banken att bedöma företaget på egen hand eftersom revisorn inte längre utgör en aktör med intresse i företagets finansiella 11

12 Inledning rapporter. Detta leder fram till frågan om bankerna har kommit i kontakt med en sådan situation och hur de i så fall har agerat. Det är även av intresse att ta reda på om de har förberett sig på något sätt inför lagändringen eller om det finns andra parametrar de väljer att använda sig av för att bedöma ett företags kreditvärdighet. Ett perspektiv som är intressant att komplettera diskussionen med är det etiska perspektivet. De finansiella rapporterna bör vara intressanta för bankerna som underlag för kreditgivning oavsett om de revideras eller inte. Bankerna måste efter lagändringen förlita sig på att företagen följer lagar och regler vid upprättandet av den finansiella informationen om de väljer att inte kontrollera rapporterna med hjälp av en revisor. Att följa lagar och regler grundas i värderingar och den företagsetik som existerar (eller inte) i företaget (Koskinen, 1999). Detta mynnar ut i en diskussion om till vilken grad bankerna kan förlita sig på att företag klarar av att upprätthålla en nivå av etiskt beteende så att samma kvalitet kan nås i rapporterna som om de vore granskade av en revisor (Carrington, 2010). Mycket har redan skrivits om revisionspliktens avskaffande, men tidigare uppsatser fokuserar på vad som var på väg att hända, eftersom dessa genomfördes innan lagen trädde i kraft. Med detta i bakhuvudet, samt förslag i flera uppsatser om att göra om undersökningen efter att lagförslaget vunnit laga kraft, kände författarna att det fanns en kunskapslucka att fylla. Wallentin, Larsson och Orvinder (2009) och Lago och Helgesen (2008) är författare till uppsatser som alla har uppmanat om att genomföra undersökningen igen efter att lagändringen trätt i kraft. Har bankerna genomfört anpassningar till följd av lagförslaget och i så fall vilka? Eller har de inte förändrat något alls och i så fall, varför inte? 1.3 Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen är att beskriva hur bankerna ställer sig till företag som ansöker om krediter, vilka efter lagändringen inte presenterar reviderade finansiella rapporter. Vidare ämnar studien undersöka vad bankerna vid kreditgivning kan tänkas acceptera som substitut till revision samt belysa vilka konsekvenser lagändringen kan få utifrån ett etiskt perspektiv. Den första frågan avser ge en bild av hur bankernas kreditbedömning av företag ser ut, vilket bedöms uppnås genom både den teoretiska referensramen och det empiriska materialet. 12

13 Inledning Hur bedömer bankerna företags kreditvärdighet då de lånar ut pengar? Genom intervjuer med fyra utvalda banker avser författarna ta reda på hur bankerna har förberett sig inför lagändringen och vilka kvalitetsstämplar de kan tänkas acceptera som substitut till revision, detta representerar studiens empiriska grund och utgör frågorna två och tre. Hur har bankerna förberett sig inför lagändringen? Vilka kvalitetsstämplar kan bankerna tänkas acceptera som alternativ till revision? Den fjärde och sista forskningsfrågan syftar till att belysa studiens inriktning ur ett etiskt perspektiv. Detta perspektiv kan kopplas samman med lagändringen i och med att kontrollen på företagens räkenskaper försvinner och att företagen själva förväntas upprätta trovärdiga rapporter. Vilka konsekvenser kan avskaffandet av revisionsplikten få ur ett etiskt perspektiv? 1.4 Avgränsningar Studien kommer inte att fokusera på revisorer, aktieägare, stat och myndighet med flera, det vill säga, andra intressenter än banker. Uppsatsen kommer heller inte att behandla små banker då de större bankerna har en mer utbredd verksamhet och därmed kan antas ha kommit i kontakt med revisionspliktens avskaffande i en större grad än de små bankerna. Vidare kommer hänsyn ej tas till utländska banker då de svenska bankerna vi har valt att fokusera på kan hjälpa oss att uppnå uppsatsens syfte. 1.5 Målgrupp Uppsatsen riktar sig främst till de företag som kommer att välja bort sin revisor i och med avskaffandet av revisionsplikten då den kommer att redogöra för hur banker ställer sig till dessa företag. Även de banker som arbetar med kreditgivning till företag kan ha nytta av studien och dess resultat. Utöver detta skulle revisionsbyråer kunna ha ett informationsutbyte 13

14 Inledning av de slutsatser studien påvisar. Vidare kan rapporten vara av intresse för personer som studerar eller har ett intresse för ekonomi, redovisning och revision. 14

15 Inledning 1.6 Disposition Inledningen presenterar bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten i Sverige och leder in på vad uppsatsen kommer att beröra. Därefter specificeras problemet i en problemdiskussion kring bankers kreditgivning till företag som väljer att inte ha revisor. Slutligen redogör kapitlet för vilka avgränsningar som gjorts i studien, dess målgrupp definieras och en disposition över uppsatsen presenteras. Metodkapitlet beskriver till en början författarnas ämnesval och val av metod. Vidare beskrivs vilken litteratur som har legat till grund för studien samt vad referensramen kommer bestå av och varför innehållet är användbart för uppsatsen i fråga. Därefter redogörs för hur intervjuprocessen gått till, innan, under och efter intervjuerna. Kapitlet avslutas med en diskussion kring uppsatsens trovärdighet. Referensramen redogör till en början för avskaffandet av revisionsplikten i andra länder och presenterar sedan ÅRL:s huvudprinciper. Därefter beskrivs revision och revisorns roll samt revisionens betydelse för banker. Vidare förklarar kapitlet vad som är betydelsefullt för banker vid kreditgivning. Detta kompletteras med en redogörelse av teorierna om asymmetrisk information, agentkostnader och etik. Avslutningsvis sammanfattas referensramen. Empirikapitlet presenterar resultaten av de intervjuer som genomförts med SEB, Nordea och Swedbank. Inledningsvis beskrivs de respondenter som har intervjuats. Därefter följer en redogörelse för vad som framkommit under intervjuerna. Intervjufrågorna har delats in under tre rubriker, revisionspliktens avskaffande, kreditgivning och andra kvalitetsstämplar. I analyskapitlet använder författarna de tre tidigare presenterade kategorierna. Kapitlet får därför en klar struktur som kan kopplas samman med tidigare kapitel. Analysen börjar med revisionspliktens avskaffande vars resonemang förs vidare till kreditgivning. Den diskussion som presenteras under kreditgivning lägger vidare grunden för stycket om andra kvalitetsstämplar. 15

16 Inledning Slutsatserna presenterar studiens resultat med utgångspunkt i de tre kategorierna revisionspliktens avskaffande, kreditgivning och andra kvalitetsstämplar. Detta uppnås genom att studiens forskningsfrågor besvaras. Reflektionen inleds med ett resonemang om uppsatsens specifika syfte och en förklaring till varför delar som kan tyckas ligga utanför studiens innehåll har tagits med. Förslag till vidare forskning innefattar en studie kring vad som skulle ske om gränsvärdena i framtiden höjs samt relationen mellan revisorer och redovisningskonsulter. 16

17 Metod 2. Metod Metodkapitlet beskriver till en början författarnas val av metod. Vidare beskrivs vilken litteratur som har legat till grund för studien samt vad referensramen kommer att bestå av och varför innehållet är användbart för uppsatsen i fråga. Därefter redogörs för hur intervjuprocessen gått till, innan, under och efter intervjuerna. Kapitlet avslutas med en diskussion kring uppsatsens trovärdighet. 2.1 Metodval Uppsatsen har en induktiv ansats vilket betyder att teorin är resultatet av vad empirin presenterar. Författarna valde alltså att utgå från empirin, det vill säga intervjuerna, för att sedan skapa referensramen med etablerade teorier. Ofta uppvisar induktiva processer även inslag av deduktion, exempelvis om det under teorireflektionen framkommer att mer empirisk information behöver samlas in för att kunna svara på syftet. En induktiv ansats brukar förknippas med ett kvalitativt synsätt när det gäller kopplingen mellan data och teori (Patel & Davidson, 2003). Patel och Davidson (2003) skriver vidare att kvalitativa studier betonar vikten vid ord och inte kvantifiering under insamlingen och analysen av data, då intervjuer kommer att genomföras är detta en kvalitativ studie. Författarna reflekterade över om en enkät hade kunnat svara på syftet bättre då intervjuarna inte närvarar och påverkar respondenterna. Dock kom författarna fram till att de genom en enkätundersökning skulle ha gått miste om viktiga delar av intervjuerna som till exempel möjlighet att ställa följdfrågor och att väga in kroppsspråk hos respondenterna. Kvalitativa studier kännetecknas av beskrivningar och förklaringar och därför utgår rapporten från just detta (Bryman & Bell 2010). Författarna hade genom uppsatsens gång ett beskrivande och förklarande tillvägagångssätt för att uppnå syftet. I den föreliggande studien syftar ordet författarna på författarna till uppsatsen. De ska alltså inte förväxlas med författare som står bakom material som använts till att utforma uppsatsen. Metodbokens samt andra böckers författare kommer att benämnas med namn. 2.2 Litteratur Primärdata är information som tidigare inte har publicerats medan sekundärdata är information som tidigare har samlats in och använts i ett annat sammanhang (Bryman & Bell, 2010). I studien användes både primär- och sekundärdata som informationskällor för att uppnå uppsatsens syfte. De primärdata i form av intervjuer som författarna använde sig 17

18 Metod av beskrivs senare i detta kapitel. De sekundärdata som utnyttjades bestod av SOU 2008:32, FAR:s utgivanden, böcker och akademiska artiklar rörande revisionspliktens avskaffande samt bankers kreditgivning till företag. Vidare användes ABL, årsredovisningslagen (ÅRL) och utgivanden från regeringen för att få en bild av hur redovisning ska utformas enligt lag. 2.3 Val av referensram Referensramen börjar med en text som berör avskaffandet av revisionsplikten i andra länder. Målet med denna beskrivning är att ge läsaren en bakgrund samt en uppfattning om hur lagändringen har påverkat ett annat land. Författarna valde att endast ta upp tidigare erfarenheter från ett av de länder som nämns i inledningen, vilket är Danmark. Detta val gjordes på grund av att den landsspecifika beskrivningen endast ämnar ge en översiktlig bild av lagändringens följder och inte går in mer specifikt på hur banker, som är uppsatsens huvudämne, har påverkats. Därför anser inte författarna att erfarenheter från fler länder är nödvändiga. Just Danmark valdes då det är Sveriges grannland och att det kan antas att likheter finns mellan Sverige och Danmark, till exempel kulturella likheter avseende hur förändringar mottages. Vidare redogör referensramen för huvudprinciperna i ÅRL där god redovisningssed, rättvisande bild och överskådlighet beskrivs. Författarna anser denna del nödvändig då avskaffandet av revisionsplikten kan göra att den finansiella informationen inte längre har en kvalitetsstämpel och därför inte besitter samma egenskaper som tidigare. ÅRL:s huvudprinciper kan därför i en vidare analys tjäna som ett hjälpmedel för att undersöka hur den finansiella informationen ska utformas på ett tillfredställande sätt. Teorier som presenteras i referensramen är teorin om asymmetrisk information, agentteorin samt etikteorier. De två första hänger i stor grad samman då asymmetrisk information kan komma att ge upphov till agentkostnader. Författarna anser att dessa teorier är applicerbara på den aktuella studien på grund av att ickereviderade rapporter kan göra att företagen och användarna av rapporterna kommer åt olika information, så kallad asymmetrisk information. För att få en djupare och mer ingående analys valdes även det etiska perspektivet som ett komplement till föregående teorier. Författarna anser att det etiska perspektivet kan tjäna som en bra analytisk utgångspunkt då avskaffandet av revisionsplikten innebär ett större eget ansvar för företagen i fråga att presentera information 18

19 Metod med kvalitet. Uppsatsen kommer att behandla normativ etik då det är denna del om moral och rätta handlingar som författarna vill belysa och koppla ihop med räkenskaper som inte revideras. Denna del ämnar därför inte sammanställa hela etikområdet, vissa etikteorier har valts ut där vi kan dra paralleller till ämnet i uppsatsen. 2.4 Insamlingsmetod Urval Vid insamlingen av empiriskt material från banker valde författarna att fokusera på fyra stora aktörer på den svenska bankmarknaden, SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea. Dessa banker har alla från mitten av 1990-talet utvecklats till finansiella koncerner med betydande internationell verksamhet och är i dagsläget Sveriges fyra största banker (Svenska bankföreningen, 2008). Nedan följer en tabell som beskriver respektive banks rörelseresultat, balansomslutning och antal medarbetare med 2009 som bas för att påvisa dess storlek. Författarna valde de fyra största bankerna för att de större bankerna, på grund av deras verksamhets omfattning, högst troligen har både fler kunder och mer erfarenhet angående uppsatsämnet. Vidare står dessa fyra banker för 75 % av inlåningen av bankerna i Sverige (Svenska Bankföreningen, 2008). Urvalet kom slutligen endast att bestå av tre banker, SEB, Swedbank och Nordea eftersom intervjun med Handelsbanken gick förlorad. Detta beskrivs mer utförligt i metodkritiken. Antal anställda Röresleresultat Balansomslutning Totalt Sverige Miljarder kr Miljarder kr Nordea , SEB , Handelsbanken , Swedbank , Källa: respektive banks årsredovisning

20 Metod Struktur och genomförande Vid utformandet av intervjufrågorna utgick författarna från uppsatsens frågeställningar och intervjufrågorna kan därför betraktas som delfrågor till dessa. Intervjufrågorna syftar till att få ett bra djup i varje fråga och de formades med utgångspunkt i att försöka undvika ledande frågor och behålla en röd tråd. Detta gjordes för att uppnå en bra dialog med respondenterna och möjliggöra för dem att utveckla deras egna tankar samt för att undvika att intervjuerna på något sätt vinklades. Bankerna kontaktades via telefon och författarna hade som mål att få prata med personer som var väl insatta i kreditgivningsprocessen till företag. Det var dock till en början svårt att få kontakt med rätt personer, men de personer som slutligen ställde upp på intervjuer var också de personer som besatt kunskap och hade intresse av att besvara intervjufrågorna. Detta kan sägas då författarna talade med kontorschefer och sedan hänvisades vidare till en person inom respektive bank som var lämplig för att besvara intervjufrågorna. Under telefonsamtalen presenterades uppsatsen syfte samt vad intervjun skulle beröra. Efter att intervjuerna hade bokats skickades intervjufrågorna ut i förväg via mail för att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer genomfördes vilket innebär att intervjuarna även har utrymme för att ställa följdfrågor. Den semistrukturerade intervjun är, enligt Patel och Davidson (2003), en mer öppen form av intervju i jämförelse med till exempel den strukturerade intervjun. Den typ av intervju som valdes för uppsatsen är också den som är vanligast då det gäller kvalitativa studier som denna. Författarna valde att genomföra personliga intervjuer för att få möjlighet att väga in ansiktsuttryck och gester hos respondenterna. För att undvika missförstånd och skevheter i svaren hos respondenterna hade författarna i åtanke att klargöra frågor och ställa uppföljningsfrågor på ett så standardiserat sätt som möjligt. Intervjuerna var enskilda, personliga intervjuer med varje respondent. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive bankkontor då det underlättade för respondenterna och inte heller innebar en uppoffring för de som intervjuade. Respondenterna var i olika grad förberedda. Några hade i förberedande syfte antecknat svar på intervjufrågorna medan andra inte hade förberett sig på samma sätt utan svarade fritt på de frågor som ställdes. När en respondent var väl förberedd besvarades frågorna på ett tydligt sätt och utsvävningar förekom sällan. I de fall 20

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken?

Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Valfritt ekonomiskt program 180hp Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken? Kandidatuppsats företagsekonomi, 61-90hp Slutseminarium

Läs mer

Revisionens betydelse vid bankens kreditbedömning av små aktiebolag

Revisionens betydelse vid bankens kreditbedömning av små aktiebolag Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 hp Handledare: Kerstin Nilsson Examinator: Henrik Ferdfelt HT- 2013 2014-01-17 Revisionens betydelse vid bankens kreditbedömning av små

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer

Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer Suha Berah Maria Häggman Slopandet av revisionsplikten - de mindre företagens val av revision och påverkan på andra aktörer Abolishment of the audit requirement - the choice of auditing for small firms

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten?

Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten? Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten? Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning och Företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Gunnar Rimmel Författare: Lisa Engström

Läs mer

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:7 N IO IS V E R R Ö F E S S E R T NYSTARTADE BOLAGS IN NDE EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA Nystartade bolags intresse för revision efter

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Therese Wiik. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi

Institutionen för ekonomi. Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Therese Wiik. Examensarbete. i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Vad kommer ett avskaffande av revisionsplikten att innebära? Författare: Charlotte Myhrberg Therese Wiik Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Kreditgivning till småföretag

Kreditgivning till småföretag Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Vårterminen 2014 (Frivilligt: Programmet för xxx) Kreditgivning till småföretag - En kvalitativ studie

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Avskaffandet av revisionsplikten - Hur banker och små företag kommer att agera om revisionsplikten avskaffas. The abolition of the audit exemption - How banks and small businesses will act if the audit

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Revisionsplikt. Nyttan av revisionsplikten vid kreditärenden

Revisionsplikt. Nyttan av revisionsplikten vid kreditärenden Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Tema: Redovisning Handledare: Curt Scheutz och Jurek Millak Höstterminen 2006 Revisionsplikt Nyttan

Läs mer

Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande

Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande Författare: Sofia Brixin Marina Persson Handledare: Krister Bredmar Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin:

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen.

Frivillig Revision. -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats VT 2012 Handledare: Ulf Olsson Frivillig Revision -Redovisningskonsulters syn på den nya regleringen. Författare: Rasmus Mandel Förord Jag skulle vilja

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Gaby Khoury Simon Nuay VT 2009:KF48 Svensk titel: Avskaffandet av revisionsplikten för

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Revisorns betydelse vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag

Revisorns betydelse vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Ekonomi och Teknik Revisor och bankprogrammet Revisorns betydelse vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag Magisteruppsats, 15 hp Slutseminarium 2012-05-28 Författare:

Läs mer

Förenklade redovisningsregler?

Förenklade redovisningsregler? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Gustafsson Sofia Nilsson Förenklade redovisningsregler? Redovisningskonsulters uppfattning Simplified accounting regulations? The attitudes of accounting

Läs mer

Vad är bilden av revision idag? En undersökning av effekter och förändringar efter revisionspliktens avskaffande.

Vad är bilden av revision idag? En undersökning av effekter och förändringar efter revisionspliktens avskaffande. Vad är bilden av revision idag? En undersökning av effekter och förändringar efter revisionspliktens avskaffande. Caroline Hallbeck Josefine Persson Terese Stenström Handledare Erling Green Sammanfattning

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Utlåning till små aktiebolag

Utlåning till små aktiebolag Lisa Eriksson och Evelina Bohwalli Utlåning till små aktiebolag Ur kreditgivarens synvinkel Lending to small company From creditor s point of view Företagsekonomi C-uppsats Termin: VT 2013 Handledare:

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN Kandidatuppsats i Företagsekonomi Emelie Olofsson Kristin Runarsson VT 2010:KF07 Förord

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten - en studie om SRF och Skatteverket

Avskaffandet av revisionsplikten - en studie om SRF och Skatteverket Avskaffandet av revisionsplikten - en studie om SRF och Skatteverket Kandidatuppsats i Företagsekonomi Helena Gustafsson VT 2010: KF09 Anna Nilsson VT 2010: KF09 Förord Efter tio veckors slit och arbete

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32 Sammanfattning I dag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor. Utredningen föreslår att bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Detta innebär i stort sett en återgång

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Revision eller pengar

Revision eller pengar Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Åke Gabrielsson Författare: Teresa Edin Revision eller pengar - Vilka konsekvenser får ett avskaffande av revisionsplikten för bankers kreditbedömning av småföretag

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN?

AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN? AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Hygren Maria 890329-5668 Mothi Ameneh 890524-1660 VT 2012:CE05 Svensk

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande En kvalitativ studie om påverkan på den ekonomiska brottsligheten och Skatteverkets arbete

Revisionspliktens avskaffande En kvalitativ studie om påverkan på den ekonomiska brottsligheten och Skatteverkets arbete Örebro universitet Institution för ekonomi, statistik och informatik C-uppsats 15 högskolepoäng Handledare: Kent Trosander Examinator: Claes Gunnarsson HT 2007 Revisionspliktens avskaffande En kvalitativ

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15

Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15 Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15 D 15 Revisorsnämnden (RN) har genomfört en kvalitetskontroll av A-sons revision av ett aktiebolag (nedan bolaget) vars värdepapper var föremål för handel på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande för mindre företag En jämförelse mellan Sverige och Danmark

Revisionspliktens avskaffande för mindre företag En jämförelse mellan Sverige och Danmark Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKH95 Examensarbete Kandidatnivå VT 2012 Revisionspliktens avskaffande för mindre företag En jämförelse mellan Sverige och Danmark Författare: Kanlic,

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Slopandet av revisionsplikten - Hur inställningen har ändrats hos Revisionsbyråer,Skatteverket och Banker de senaste fyra åren

Slopandet av revisionsplikten - Hur inställningen har ändrats hos Revisionsbyråer,Skatteverket och Banker de senaste fyra åren Ekonomihögskolan Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats FEKK01 Vårtermin-09 Slopandet av revisionsplikten - Hur inställningen har ändrats hos Revisionsbyråer,Skatteverket och

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande

Revisionspliktens avskaffande Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats EKONOMIHÖGSKOLAN Januari 2007 LUNDS UNIVERSITET Revisionspliktens avskaffande - En komparativ studie av avskaffandet i Storbritannien och ett kommande avskaffande

Läs mer

KONSEKVENSER TILL FÖLJD

KONSEKVENSER TILL FÖLJD KONSEKVENSER TILL FÖLJD AV AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Caroline Olsén Emma Svenberg VT 2012: CE07 I Svensk titel: Konsekvenser till följd av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Vad anser potentiella K3-företag om K3?

Vad anser potentiella K3-företag om K3? Linköpings Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling Magisteruppsats i företagsekonomi, 15hp Hösttermin 2010 ISNR-nr: Vad anser potentiella K3-företag om K3? - I relation till

Läs mer

Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån

Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 2010-05-27 FÖ1013 15 poäng Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån Handledare: Jan Åkerstedt Författare: Linda Solin h06linso@du.se

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress; registrator@justice.ministry.se JU 2008/3092/L1 Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Inledning

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

EN REVISION UTAN PLIKT

EN REVISION UTAN PLIKT EN REVISION UTAN PLIKT UR FÖRETAGARNAS PERSPEKTIV Magisteruppsats i Företagsekonomi Sofia Svensson Therese Andersson VT 2009:MF33 Svensk titel: En revision utan plikt- ur företagarnas perspektiv. Engelsk

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Kan trovärdighet köpas för pengar?

Kan trovärdighet köpas för pengar? Kan trovärdighet köpas för pengar? - En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag - M a g i s t e r u p p s a t s i n o m r e d o v i s n i n g 1 5 h p V å r t e r m i n e n 2 0 1 3 H a n

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten En studie om efterfrågestyrd revision och förenklade kontrollfunktioner för mindre aktiebolag

Avskaffandet av revisionsplikten En studie om efterfrågestyrd revision och förenklade kontrollfunktioner för mindre aktiebolag ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A-08/00000 SE Avskaffandet av revisionsplikten En studie om efterfrågestyrd revision och förenklade kontrollfunktioner för mindre aktiebolag The deregulation of the statutory audit

Läs mer

REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR

REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR Handelshögskolans Civilekonomprogram/ Undergraduate Programme in Business Studies Bachelor Thesis, ICU2008:22 REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR Vilka argument talar för respektive emot att revisionspliktens avskaffande

Läs mer

Revisionsbyråernas förberedelser och åsikter om den avskaffade revisionsplikten för småföretag

Revisionsbyråernas förberedelser och åsikter om den avskaffade revisionsplikten för småföretag Göteborg 2010-01-10 Revisionsbyråernas förberedelser och åsikter om den avskaffade revisionsplikten för småföretag Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Externredovisning, HT 10 Författare:

Läs mer

Efterfrågestyrd revision. Agreed-upon audit

Efterfrågestyrd revision. Agreed-upon audit LIU-IEI-FIL-A-yy/00000--SE Efterfrågestyrd revision En uppsats om vilka faktorer som kan påverka efterfrågan av revision i små bolag Agreed-upon audit A paper about which factors can affect the demand

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Att bevilja krediter eller inte?

Att bevilja krediter eller inte? KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:KFxx Att bevilja krediter eller inte? Bankers syn på diverse alternativ till revision Lina Jonsson Hanna

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE HUR KAN EN AVSKAFFAD REVISIONSPLIKT TÄNKAS PÅVERKA VERKSAMHETEN HOS REVISORER, BANKER SAMT SKATTEVERKET? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Helena Emilsson Jelena Maljukanovic

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Mikroföretagens inställning till revision och revisorer

Mikroföretagens inställning till revision och revisorer UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen C-uppsats Vt-2005 Revisionsplikt Mikroföretagens inställning till revision och revisorer Författare: Handledare: Emil Abedian Mattias Mattsson Roger

Läs mer

Hur förväntningsgapet i ett småföretag påverkar valet att ha kvar eller välja bort sin kvalificerade revisor

Hur förväntningsgapet i ett småföretag påverkar valet att ha kvar eller välja bort sin kvalificerade revisor Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Magisterprogrammet Revisor och Bank 60hp Hur förväntningsgapet i ett småföretag påverkar valet att ha kvar eller välja bort sin kvalificerade revisor

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 Utgifter för ombyggnad av råvind till kontor uppgående till 2 459 tkr Utbyte av slitna plast- och heltäckningsmattor till motsvarande

Läs mer

Revisionspliktens försvinnande en kvalitativ studie om bankernas kreditbedömning av småföretag

Revisionspliktens försvinnande en kvalitativ studie om bankernas kreditbedömning av småföretag Mittuniversitetet Östersund 2008-06-03 Institutionen för Samhällsvetenskap Företagsekonomi C C-uppsats Vårterminen 2008 Revisionspliktens försvinnande en kvalitativ studie om bankernas kreditbedömning

Läs mer

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Malin Eriksson och Kaisa Rutanen Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag? Auditor today, Accounting Consultant tomorrow Has the audit played out its

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Slopad revisionsplikt Hur påverkas revisorerna?

Slopad revisionsplikt Hur påverkas revisorerna? Slopad revisionsplikt Hur påverkas revisorerna? Kandidatuppsats i företagsekonomi Vårterminen 2007 Handledare: Kristina Jonäll Författare: Kai Karjalainen 800827 Robert Åberg 800225 Förord Författarna

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 D 27/05 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i tre aktiebolag. Av i ärendet framgår

Läs mer

Revisionsvalet i byggbranschen

Revisionsvalet i byggbranschen Revisionsvalet i byggbranschen - Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring valet av revision? Författare: Anton Holkvik Patrik Nygren Handledare: Thommie Burström

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

REDOVISNINGENS ROLL I

REDOVISNINGENS ROLL I REDOVISNINGENS ROLL I KREDITGIVNINGSPROCESSEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Hanna Tannerfors Ronny Liu VT 2014: MF02 Förord Det har varit intressant och givande att skriva denna uppsats då vi har lärt

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - Hur nya aktiebolag har agerat i frågan och hur revisionsbyråerna påverkats

Revisionspliktens avskaffande - Hur nya aktiebolag har agerat i frågan och hur revisionsbyråerna påverkats ISRN-nr Revisionspliktens avskaffande - Hur nya aktiebolag har agerat i frågan och hur revisionsbyråerna påverkats The abolition of the statutory audit - How new companies has acted in the matter and how

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer