Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors."

Transkript

1 STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH Andelslagets syfte är att underhålla och utveckla plattformen Taltioni och datalagret samt tillhandahålla tjänster i anslutning till dessa för att stöda sina medlemmars ekonomi och näring. Taltioni är i första hand ett datasystem, en plattform och ett datalager som är gemensamma för aktörer inom hälsovården och leverantörer av välfärdstjänsteer. Till ekosystemet Taltioni hör andelslaget Taltioni, dess medlemmar, medborgarna, andelslagets samarbetspartner och intressenter. Syftet med ekosystemet Taltioni är att främja enskilda medborgares hälsa och välfärd. Andelslaget kan själv, genom sina dotterbolag eller intressebolag erbjuda sina medlemmar och utomstående tjänster som hör till andelslagets bransch. Andelslaget kan sköta koncernförvaltningsuppgifter för bolag inom koncernen och förvalta andelslagets egendom och tillgångar. Andeslaget kan äga och besitta aktier, andra värdepapper och fastigheter samt idka handel med värdepapper och annan placeringsverksamhet. 3 MEDLEMSKAP Som medlem i andelslaget kan godkännas en väl ansedd enskild näringsidkare eller registrerad juridisk person som producerar eller kommer att producera Taltioni-tjänster, eller på annat sätt främjar utveckingen av ekosystemet Taltioni. Om inte styrelsen separat beslutar annat kan en sökande, vars Taltioni-tjänster eller affärsverksamhet som helhet inte anses främja medborgarnas hälsa och välfärd, inte godkännas som medlem. Majoriteten av medlemmarna i andeslaget ska vara juridiska personer. Om medlemskap ansökes skriftligen av styrelsen. Styrelsen beslutar om godkännande eller förfarandet vid godkännande och om villkoren för godkännande av ansökningar. Medlemskapet träder i kraft då ansökan är godkänd. 4 ANVÄNDANDE AV TJÄNSTER Medlemmarna har rätt att använda andelslagets tjänster mot ersättning. Lagring och underhåll av enskilda medborgares hälsouppgifter i andelslagets datasystem och datalager förutsätter inte medlemskap. I övrigt kan andelslagets tjänster erbjudas även till andra än medlemmar i den omfattning som styrelsen beslutar. Vid ansökan om medlemskap binder sig medlemmen att följa anvisningarna och stadgarna som berör andelslagets tjänster och verksamhet. 5 UTESLUTNING OCH AVGÅNG En medlem kan uteslutas ur andelslaget

2 1. om medlemmen trots varningar försummar eller bryter mot stadgarna eller mot anvisningar som baseras på dessa, eller mot andra förpliktelser enligt anvisningar som andelslaget utfärdat; 2. om medlemmen orsakat andelslaget betydande skada eller i övrigt agerat emot dess intressen eller ändamål; 3. om medlemmen försätts i konkurs, företagssanering eller annat insolvensförfarande eller om medlemmens funktionsduglighet begränsas eller om en fysisk person som är medlem ställs under förmyndarskap; eller 4. om medlemmen avslutar affärsverksamheten eller slutar använda andelslagets tjänster, slutar erbjuda Taltioni-tjänster eller i övrigt upphör att främja utvecklingen av ekosystemet Taltioni. Styrelsen beslutar om uteslutning. En medlem kan avgå ur andelslaget genom skriftlig anmälan till styrelsen. Andelskapitalet återbetalas till den avgångna medlemmen senast tre (3) år efter att anmälan om avgång lämnats in. En medlem som avgått har enligt lagen om andelslag inte rätt att delta i andelsstämman och har heller inga andra rättigheter eller skyldigheter som hör till medlemmarna under tiden från att anmälan om avgång lämnats in och andelskapitalet återbetalats. 6 ANDELAR OCH ANDELSINSATSER Varje medlem är skyldig att delta i andelslaget med en andel och för den betala en andelsinsats på tusen (1 000) euro. Andelsinsatsen ska betalas i en rat inom fyra (4) veckor efter att ansökan om medlemskap godkänts. 7 EXTRA AVGIFT Andelsstämman kan besluta om att ta ut extra avgifter för anskaffning av tillgångar som är nödvändiga för utveckling av andelslagets verksamhet eller för kostnader för utveckling av övrig verksamhet eller för att täcka kreditförluster i verksamheten. Storleken på den extra avgiften fastställs på basis av antalet andelar. Under en räkenskapsperiod kan extra avgifter motsvarande högst beloppet av en andelsinsats (1 000 euro) tas ut per medlem. Extra avgifter återbetalas inte. 8 ANSLUTNINGSAVGIFT Efter grundandet ska en ny medlem betala en anslutningsavgift som är högst femhundra (500) euro. Anslutningsavgiften betalas i en rat i samband med betalningen av andelskapitalet. Anslutningsavgiften återbetalas inte. 9 FONDER Andelslaget ska ha en reservfond som används, och i vilken medel avsätts enligt lagen om andelslag. Utöver en reservfond kan andelslaget också ha andra fonder. Andelsstämman kan befullmäktiga styrelsen att besluta om grundandet av andra fonder samt om grunderna för användningen av och avsättningar till dessa. 10 ANDELSSTÄMMA Ordinarie andelsstämma hålls årligen före utgången av juni på andelslagets hemort. Andelsstämma sammankallas av styrelsen.

3 Extra andelsstämma hålls då styrelsen anser det nödvändigt, eller då lagen i övrigt så påbjuder. En extra andelsstämma ska också hållas då revisorn eller då över en tiondedel av medlemmarna skriftligen anhåller därom för att behandla ett visst ärende. Vid andelsstämman har varje medlem en röst för varje tusen (1 000) euro som medlemmen betalat till andelslaget för användning av andelslagets tjänster enligt bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden. Användaravgiften är en avgift för tjänsten Taltioni som medlemmarna betalar till andelslaget. Avgiften grundar sig på antalet aktiva användare eller ett separat användaravtal. En medlem ska emellertid alltid ha minst en röst vid andelsstämma. Ingen medlem får ha ett högre röstantal än 1/10 av det totala antalet röster som deltar i stämman. Medlemmarna kan enhälligt besluta om ett ärende som hänför sig till stämman också utan andelsstämma. 11 RÄTT TILL UPPLYSNINGAR Medlemmar i andelslaget har rätt till upplysningar om storleken på användaravgifter som samtliga medlemmar betalat, då beloppet enligt de här stadgarna berättigar till att använda rösträtten eller andra rättigheter i andelslaget. Samma rätt berör tredje part, om upplysningar är nödvändiga för att vidta åtgärder i enlighet med de här stadgarna. 12 ORDINARIE ANDELSTÄMMA Vid ordinarie andelsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. utses en ordförande och protokolljusterare för stämman 2. konstateras stämmans laglighet och deltagare, och en röstlängd över dessa bifogas till protokollet 3. framläggs bokslutet och revisionsberättelsen för senaste räkenskapsperiod; 4. besluts om fastställande av resultaträkning och balansräkning; 5. besluts om åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 6. besluts om ansvarsfrihet för revisorn, styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsperioden eller för andra åtgärder som verksamheten under räkenskapsperioden föranleder 7. framläggs och besluts om verksamhetsplan för följande räkenskapsperiod 8. besluts om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden; 9. väljs styrelsemedlemmar; 10. väljs revisor; 11. behandlas i kallelsen nämnda övriga ärenden. 13 KALLELSE TILL STÄMMA OCH ÖVRIGA MEDDELANDEN Andelsstämma sammankallas med ett meddelande som tidigast två månader och senast en vecka innan den sista anmälningsdagen som anges i följande stycke delges medlemmarna på andelslagets webbplats. Styrelsen kan emellertid besluta om att publicera kallelsen till stämma så att den är allmänt tillgänglig i en av styrelsen utsedd riksomfattande dagstidning, eller per e-post eller brev till samtliga medlemmar vars adress andelslaget har kännedom om. I kallelsen ska nämnas samtliga ärenden som behandlas vid stämman.

4 För att få delta i stämman ska medlemmarna anmäla sig till andelslaget senast på den dag som anges i kallelsen, vilket kan vara tidigast tio (10) dagar före stämman. Övriga meddelanden till medlemmarna som lagen om andelslag kräver delges medlemmarna på samma sätt som kallelsen till stämma. 14 STYRELSE Styrelsen ska främja andelslagets intressen omsorgsfullt och sköta dess ärenden i enlighet med lagen om andelslag och andelslagets stadgar. Detsamma gäller verkställande direktören. Styrelsen representerar andelslaget och leder dess verksamhet, förutom om det i lagen eller dessa stadgar föreskrivs att rörelsen ska ledas av en verkställande direktör. Styrelsen väljer en verkställande direktör för andelslaget och en suppleant för denna samt deras löneförmån. Styrelsen bestämmer om uppgiftsfördelningen mellan den verkställande direktören och styrelsemedlemmarna och rätten att representera andelslaget, samt svarar för andelslagets förvaltning och för att verksamheten ordnas på ändamålsenligt sätt enligt den fastställda arbetsordningen. Styrelsen ska se till att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på ändamålsenligt sätt. Dessutom har styrelsen som speciell uppgift att: 1. upprätta ett bokslut för varje räkenskapsperiod och göra ett förslag till åtgärder beträffande överskott eller förlust för andelsstämman; 2. förbereda ärenden som ska tas upp vid andelsstämman, bestämma tid och plats för stämman samt sammankalla andelsstämman; 3. besluta om godkännande av en medlem eller om förfarandet vid godkännande och villkoren för godkännande 4. utesluta medlemmar ur andelslaget; 5. förbereda andelslagets verksamhetsplan för följande räkenskapsperiod; 6. besluta om allmänna principer som berör anskaffning och försäljning; 7. besluta om att uppta och bevilja krediter samt om beviljande av borgen; 8. besluta om anskaffning och försäljning av fastigheter, aktier och andelar; 9. besluta om uthyrning av lokaler; 10. besluta om överlåtelse av intecknade innehavarskuldebrev och pantbrev till fordringsägarna som säkerhet för en fordring; 11. besluta om pantsättning av lösöre; 12. besluta om firmateckningsrätt och beviljande av prokura; samt 13. besluta om de principer som följs vid auditering av tjänster som ansluts till plattformen Taltioni. Styrelsen består av fem (5) till nio (9) medlemmar, av vilka i den mån det är möjligt två (2) till fyra (4) är utvecklare av tjänsten Taltioni och två (2) till fyra (4) medlemmar är representanter för organisationer som

5 använder Taltioni, så att tjänsteutvecklarna och användarorganisationerna samt de branscher som de övriga medlemmarna representerar beaktas så jämlikt som möjligt. Om styrelsen har mindre än sju (7) medlemmar ska dessutom en (1) suppleant väljas. Styrelsemedlemmarnas mandattid är två år. Mandattiden för en styrelsemedlem som väljs under mandattiden upphör samtidigt som hans föregångares mandattid skulle ha upphört. Styrelsen väljer bland sina medlemmar en ordförande och en vice ordförande för ett år i taget. Styrelsen sammankallas av ordförande eller, om denne är förhindrad, av vice ordföranden, och styrelsen är beslutsför när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Styrelsen samlas minst fyra (4) gånger under räkenskapsperioden. Som styrelsens beslut gäller den mening, som mer än hälften av de närvarande styrelsemedlemmar har understött eller, om rösterna faller jämt, den som ordförande understöder. Vid jämt röstetal i personval utförs valet genom lottning. 15 ANDELSLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Andelslaget kan ha en verkställande direktör, vars uppgift är att sköta andelslagets dagliga förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Åtgärder som med beaktande av verksamhetens omfattning och art är ovanliga eller av stor betydelse får verkställande direktören vidta endast om styrelsen har bemyndigat direktören till detta eller styrelsens beslut inte kan inväntas utan att andelslagets verksamhet åsamkas väsentlig olägenhet. I sistnämnda fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. Verkställande direktören ska se till att andelslagets bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på betryggande sätt. 16 TECKNANDE AV FIRMA Andelslagets firma tecknas ensamt av styrelsens ordförande eller verkställande direktören, eller av två styrelsemedlemmar tillsammans, och ensamt eller tillsammans av personer som styrelsen gett firmateckningsrätt. 17 RÄKENSKAPSPERIOD Andelslagets räkenskapsperiod är kalenderåret. Bokslutet bör tillställas revisorn för granskning inom tre månader från att räkenskapsperioden slutade. 18 REVISOR Andelslaget har en (1) revisor som ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning. Revisorns mandattid slutar i slutet av den ordinarie andelsstämma som följer efter valet. 19 REVISION Revisorn ska överlämna en skriftlig revisionsberättelse över andelslagets förvaltning och bokföring senast en månad innan den ordinarie andelsstämman. 20 UTDELNING AV ÖVERSKOTT

6 På det utdelningsbara överskottet kan ränta betalas till medlemmarna i samma förhållande som de betalat användaravgifter till andelslaget enligt det fastställda bokslutet för föregående räkenskapsperiod. Det oanvända överskottet överförs därefter helt eller delvis till reservfonden eller en annan fond eller blir kvar som oanvänt på ett överskottskonto. 21 ÄNDRING AV SAMMANSLUTNINGSFORM Om Taltioni andelslag ändras till ett aktiebolag får medlemmarna aktier i bolaget i samma förhållande som de betalat andelsinsatser eller andelslagets användaravgifter enligt de fastställda boksluten för de tre senaste räkenskapsperioderna. 22 DELNING ELLER FUSION Om Taltioni andelslag delas eller fusioneras med ett annat andelslag får medlemmarna andelar i det övertagande andelslaget i samma förhållande som de betalat andelsinsatser eller andelslagets användaravgifter enligt de fastställda boksluten för de tre senaste räkenskapsperioderna. 23 LIKVIDATION ELLER UPPLÖSNING AV ANDELSLAGET Om Taltioni andelslag träder i likvidation eller upplöses, eller om man besluter att avregistrera det, utdelas till medlemmarna efter att skulderna betalats: 1) den del av egendomen som utdelas som faller på deras andelar, dock högst det belopp som betalats för andelarna, 2) resterande medel vid tidpunkten för beslutet i samma förhållande som medlemmarna betalat andelsinsatser eller andelslagets användaravgifter enligt de fastställda boksluten för de tre senaste räkenskapsperioderna. 24 ÄNDRING AV STADGARNA Beslut om ändring av stadgarna fattas vid andelsstämma enligt lagen om andelslag. Ett beslut som gäller medlemmarnas olika röstetal är giltigt, om det vid andelsstämman understöds av medlemmar som representerar minst två tredjedelar av de röster som getts vid röstningen med beaktande av begränsningen av röstetalet enligt punkt 10 i stadgarna. 25 AVGÖRANDE AV TVISTER Tvister mellan andelslaget och styrelsen, en styrelsemedlem, verkställande direktören, revisorn eller en medlem ska avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om andelslag. 26 UPPLÖSNING AV ANDELSLAGET Vid upplösning av andelslaget tillämpas förutom dessa stadgar även det som föreskrivs i lagen om andelslag.

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med 1.1.2015 Innehållsförteckning STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I KASSAN 2 Medlemskap 3 Ansökan om medlemskap 4 Medlemskapet börjar 5 Medlemsavgift

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Transportbranschens

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar.

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar. STADGAR FÖR SOCIALDEMOKRATISKA RIKSDAGSGRUPPEN 1 Gruppens namn och medlemmar Gruppens namn är Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, på svenska Socialdemokratiska riksdagsgruppen. I dessa stadgar används

Läs mer

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Uppdaterat 1.4.2011 1 FIRMA OCH HEMORT Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg. 2 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhetsområde är: 1. Att

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer