Lönsamhet - en knäckfråga för hästföretagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet - en knäckfråga för hästföretagare"

Transkript

1 Foto: Karolina Thorell R E S U LTAT Vet folk inte om att man finns så får man inga kunder Lönsamhet - en knäckfråga för hästföretagare Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har genomfört en undersökning kring vad aktiva företagare i hästnäringen ser för behov av utbildning och kompetensutveckling inom företagande och entreprenörskap. Resultaten presenteras i denna publikation. Svensk hästnäring har länge upplevt en stark tillväxt, idag är branschen väl diversifierad med många aktiva företagare vilket också har lett fram till nya marknadsförhållanden. Företag måste finna nya sätt att konkurrera genom att anpassa sina resurser. Nyckelord är timing, hastighet och flexibilitet. Många företagare i hästnäringen har länge utgått från ett aktörsperspektiv i sitt företagande. Vilket innebär att man utgår från sig själv och vad man vill jobba med, inte vad kunden vill ha eller eftersöker. En approach svår att hålla kvar när konkurrensen ökar. Livsstilsföretagare Inom hästnäringen återfinns många s.k. livsstilsföretagare. Det utmärkande för denna grupp är ett stort engagemang och passion för hästar och verksamheten man driver. Den huvudsakliga drivkraften är att kunna leva på ett sätt som stämmer överrens med ens värderingar, intressen och önskemål om livsinnehåll. Syftet med denna undersökning var att få kunskap om aktiva hästföretagares syn på utmaningar och möjligheter för näringen generellt, samt kring behovet av utbildning och kompetensutveckling. Målet är att kunna utveckla och erbjuda moderna och attraktiva utbildningslösningar för såväl blivande som aktiva företagare. Presentation av resultat Undersökningens resultat har genomgått statistisk analys. Värden som är signifikant skilda från varandra (95% - konfidensintervall) markeras i denna sammanställning med (*sign.). I övrigt återges resultat som andelar eller procent. HNS

2 Foto: Öyvind Andersson Aktiva hästföretagare De mest förekommande verksamheterna hos aktiva företagare är inackordering (51%) och avel/uppfödning (48%) följt av utbildning av rid- och körhästar (28%). Även träning och utbildning av ryttare samt foderproduktion är något som många företag sysslar med. I princip alla har även mer än en typ av verksamhet inom företaget. Fler vanligt förekommande verksamheter är: - Trav (träning/tävling) - Utbildning/konsultverksamhet - Galopp (träning/tävling) - Ridskola - Entreprenad med brukshästar - Hovslageri - Djursjukvård - Tillbehörsföretag Hästföretagares verksamheter 0% 20% 40% 60% Foderproduktion Stall/inackordering Träning av ryttare med häst Utbildning av rid/körhästar Avel/uppfödning Fler svarsalternativ möjliga. Tidigare aktiva hästföretagare De vanligaste verksamheterna hos de som tidigare varit företagare inom hästnäringen var också avel/uppfödning, inackordering och utbildning av ryttare med häst. Den mest förekommande (40%) anledningen till att företaget avslutades var byte av sysselsättning, d.v.s. att man gick vidare till anställning eller helt bytte bransch. Men även dålig lönsamhet (28%) och personliga anledningar som t.ex. hälsa (32%) var orsaker till att företaget upphörde. Det finns inga generella skillnader i hur länge företag var verksamma innan de lades ner. Det var däremot fler kvinnor än män som endast var verksamma mellan noll och två år innan företaget lades ned (*sign.). En rimlig slutsats kan vara att viss överetablering råder inom de mest förekommande verksamheterna. Utbudet av företag matchar inte efterfrågan och många tvingas därför konkurrera om priset och når då inte heller lönsamhet. Hur länge var företaget verksamt? 0-2 år 27% 3-5 år 32% 6-10 år 17% över 10 år 24% Vilka deltog i undersökningen? Totalt deltog 365 personer i undersökningen, varav övervägande majoriteten var kvinnor (75%). Åldern bland de svarande var väl spridd från 20-års åldern upp till över 70 år, majoriteten (66%) var dock mellan 20 och 50 år. Av de svarande är 64% aktiva företagare nu, 11% har tidigare varit och 25% har aldrig varit. I huvudsak bor de svarande på landsbygden (66%), men det förekommer även boende i såväl storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö (9%) samt i andra större städer/tätorter (22%). Deltagarna i enkäten finns utspridda i landets samtliga län, oavsett om de är företagare eller inte. Flest bor dock i Skåne, Västra Götalands och Stockholms län, vilka även är de län med flest antal hästar enligt Jordbruksverkets senaste skattning HNS

3 Foto: HNS Foto: Öyvind Andersson Kvinnor har ridskolor - män producerar foder 90% av företagarna som anger att de bedriver ridskoleverksamhet är kvinnor. Det är även vanligare att kvinnor bedriver träning och utbildning av ryttare med häst (*sign.). Däremot är det fler män än kvinnor som sysslar med foderproduktion (*sign.). Majoriteten (53%) av de aktiva företagarna uppger att de varit verksamma i över 10 år och dryga 76% har drivit företaget i mer än 6 år. Detta tyder på att hästföretagare generellt är erfarna i branschen, man har etablerat sig och hållit igång verksamheten under en längre tid. Fler män har varit aktiva företagare över 10 år (*sign.) och de flesta nyblivna företagarna (0-2 år) är kvinnor (*sign.). Hur länge har företaget varit verksamt? 0-2 år 3-5 år 6% 18% 23% 6-10 år över 10 år 53% Många hippologer blir företagare 59% av företagarna i denna undersökning har genomgått utbildningar eller kurs(er) relaterade till hästnäringen. Mest förekommande är Hippologutbildningen (39%) eller kortare kurser t.ex. i regi SLU, SVRF, LRF mm (46%). En mindre andel är agronomer (4%) eller har genomgått olika Yrkeshögskoleutbildningar som exempelvis hovslagare (8%). Resultaten visar att många hippologer kommer ut i ett aktivt företagande eller verksamhetsledande positioner efter avslutad utbildning. I Hippologutbildningen läser studenterna ett antal poäng företagsekonomi, med syftet att ge grundläggande förståelse inom ekonomi och företagsverksamhet. Även de flesta YH-utbildningarna innehåller ett avsnitt om företagande men oftast i betydligt mindre omfattning än i Hippologutbildningen. Hästrelaterade utbildningar Andra kurser/utb Hippolog Övriga Naturbruksgymn - häst YH-utbildningar Agronom 0% 20% 40% 60% Akademisk ekonomi Av de medverkande företagarna anger 49% att de genomgått någon utbildning eller kurs relaterad till företagande eller entreprenörskap. Det är även värt att notera att hela 40% av dessa har läst ekonomi på akademisk nivå, bl.a. på Handelshögskolan. Sammantaget ger detta en bild av relativt välutbildade företagare inom hästnäringen. En andel av de aktiva företagarna är dessutom utbildade såväl inom hästnäringen som relaterat till företagande och/eller ekonomi. HNS

4 Foto: Öyvind Andersson Höjda kostnader och krångliga regler Höjda kostnader (50%) och krångliga regelverk (43%) är de två utmaningar som flest anger vara av betydelse för hästnäringen idag. Svaren stämmer väl överrens med en undersökning som Jordbruksverket genomförde Då ansåg hästföretagarna att de största hinder som fanns för utveckling var ekonomiska faktorer som t.ex. höga kostnader eller dålig lönsamhet, till exempel svårigheter att ta betalt för de tjänster som tillhandahålls. Flera av de deltagande företagarna i denna undersökning lyfter också fram faktorer i samhället vilka upplevs som utmaningar och behov för hästföretagarsektorn. Framförallt är det brist på intresse och kunskap i den offentliga sektorn samt Skatteverkets inställning och attityd om hästföretagande som lyfts fram. Upplevelsen är att detta påverkar möjligheterna till företagsutveckling, skapar regler utan verklighetsförankring samt att hästnäringens potential i näringslivet underskattas. I kontrast till utmaningarna relaterade till samhällsstrukturer lyfts även en del intern kritik, till exempel minskad hästkunskap samt konkurrens med mindre verksamheter som i första hand driver näringsverksamheten ur ett kostnadsdrivande perspektiv och utan direkt vinstsyfte. Brist på kunskap bland politiker och tjänstemän gör utveckling av företagandet svårare än det behöver... Utmaningar beroende på verksamhet Hästföretagarna som deltagit ser olika utmaningar för sektorn beroende på vilken verksamhet de bedriver. Verksamheter inom avel/uppfödning anger framförallt vikande efterfrågan som utmanande (57%). 73% av ridskolorna och 51% av företagarna med stall eller inackorderingsverksamhet upplever höjda kostnader som en stor utmaning. Omkring hälften (48%) av de med inackorderingsverksamhet ser även krångliga regelverk som ett hinder, vilket delas med stora delar av företagare med foderproduktion (63%) och travverksamhet (50%). Fler kvinnliga företagare ser ökad konkurrens som en stor utmaning (*sign.). För manliga företagare ses däremot rekrytering till näringen som mer betydelsefullt (*sign.). Utmaningar och behov för hästföretagarsektorn 14% 24% 21% Höjda kostnader Krångliga regelverk Vikande efterfrågan Svåra villkor som företagare Ökad administrativ börda Ökad konkurrens Brist/svårt att få kunder Minskade betäckningssiffror Rekrytering till näringen 33% 32% 32% 43% 38% 50% Fler svarsalternativ möjliga. HNS

5 Foto: Karolina Thorell Ridskolor och hovslagare - bäst lönsamhet I denna undersökning ansåg sig endast cirka ¼ av företagarna ha antingen God eller Mycket god lönsamhet som också möjliggjorde att de också kunde försörja sig i princip endast på företagets inkomster. Majoriteten (75%) ansåg lönsamheten vara så svag att det krävs inkomster utanför företaget av varierande storlek för att klara försörjningen. Av företagarna med verksamhet inom avel/uppfödning samt inackorderingsstall anser sig en större andel ha Tveksam, Dålig eller Mycket dålig lönsamhet (86% respektive 78%) i jämförelse med God eller Mycket god lönsamhet. För ridskolor och hovslagare gäller det omvända; en större andel (72% respektive 66%) anser sig ha God eller Mycket god lönsamhet. Totalt sett har flest av de deltagande företagarna verksamheter inom avel/uppfödning eller inackordering, vilket även är samma verksamheter där fler anser sig ha svag lönsamhet. En rimlig slutsats kan vara att viss överetablering råder inom de mest förekommande verksamheterna. Utbudet av företag matchar inte efterfrågan och många tvingas därför konkurrera om priset och når därmed inte lönsamhet. Hästarna är en liten del av verksamheten, vet inte riktigt om det skulle räcka med bara häst... Hur beskriver du lönsamheten i ditt företag? Mycket god lönsamhet 9% God lönsamhet 15% Tveksam lönsamhet 18% Dålig lönsamhet 6% Mycket dålig 14% Annat 38% Koppling - utbildning och lönsamhet Drygt 80% av företagarna som anser sig ha God eller Mycket god lönsamhet är utbildade relaterat till hästnäringen. Vilket visar att det kan finnas en koppling mellan att vara utbildad inom sektorn och företagets lönsamhet. Av de företagare som inte hade genomgått någon utbildning alls uppgav ca 50% att de vill utbilda sig mer, såväl inom hästnäringen som företagande eller entreprenörskap. Detta tyder på att det även finns en insikt om att utbildning kan stärka företaget och dess möjligheter. Jag behöver kunskap om hur jag når kunder till mina fina hästar på bästa sätt! HNS

6 Försäljning och ekonomi I undersökningen angav de deltagande företagarna vilka kunskaper de upplever viktigast och av störst betydelse i arbetet med sitt företag i hästsektorn. Kunskaper som flest värdesatte var försäljning och marknadsföring (45%) följt av ekonomistyrning (37%). En betydande andel upplevde även kompetens i entreprenörskap som mycket betydelsefullt (27%). Detta framförallt i relation till sin roll som entreprenör och företagare; att agera som företagare samt bygga upp värdefulla nätverk och kontakter. Kunskaper i försäljning och marknadsföring upplevdes särskilt viktiga av företagare med avel- och uppfödningsverksamhet och då specifikt kring möjligheterna att sälja hästar vilket just nu upplevs extra svårt av många. Även ridskolor uppgav att försäljning och marknadsföring var mycket viktigt för att synas och rekrytera nya medlemmar/kunder. Marknadsföringen! Det spelar ingen roll hur bra man är - eller hur bra hästar man säljer, vet folk inte om att man finns så får man inga kunder. Mest värdefulla kunskaper i arbetet med hästföretaget Försäljning & Marknadsföring Ekonomistyrning Entreprenören Hästkunskap/praktisk kunskap Juridik & Omvärld Affärsplan Alla områden tillsammans Företagsledarskap Organisation 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fler svarsalternativ möjliga. Utveckling och marknadsanpassning av företaget Majoriteten av företagarna i denna undersökning lägger ingen tid eller mindre än fyra timmar/månad på utveckling och marknadsanpassning av verksamheten (63%). De företagare som lägger mindre tid på utveckling anser sig även i större utsträckning ha Dålig eller Mycket dålig lönsamhet i jämförelse med de grupper som anger att de lägger mer tid på utveckling av företaget. Detta tyder på att det finns en tydlig koppling mellan tiden som läggs på utveckling av en företagsverksamhet och dess lönsamhet. 0% 20% 40% 60% Över 20 tim/mån tim/mån 4-10 tim/mån Mindre än 4 tim/mån Ingen tid Mer tid för utveckling ger bättre lönsamhet HNS

7 Foto: Öyvind Andersson Betalningsvilja I denna undersökning var hela 80% av företagarna villiga att lägga över 1000 SEK per år på utbildning och kompetensutveckling. Av dessa är majoriteten (56%) beredda att lägga mellan 1000 och 5000 SEK årligen. Värt att notera är även att 25% av de svarande gärna lägger över 6000 SEK årligen på utbildning och kompetensutveckling och en liten andel (7%) till och med över SEK per år. Endast en liten del (8%) uppger att de inte har möjlighet att lägga några pengar alls på utbildning eller kompetensutveckling och att de skulle behöva studiemedel till liknande aktiviteter. Svaren visar att det finns en klar betalningsvilja för utbildning och kompetensutveckling, samt en insikt om att det lönar sig med kunskap och vidareutbildning. Tiden - ett hinder Övervägande majoriteten av de företagare som medverkat i denna undersökning (70%) kan endast lägga mindre än 5 timmar/vecka på utbildning och kompetensutveckling. En av fem har möjlighet att lägga cirka 10 timmar/vecka och omkring en tiondel kan inte lägga någon tid alls Pengar på kompetensutveckling Tid för kompetensutveckling Över SEK/år SEK/år SEK/år under 1000 SEK/år Inga pengar, behöver studiemedel Ingen tid alls mindre än 5 tim/vecka 10 tim/vecka 20 tim/vecka 40 tim/vecka Hur vill hästföretagare utbilda och kompetensutveckla sig? För 74% av hästföretagarna i denna undersökning är undervisning på distans det mest attraktiva sättet för utbildning och kompetensutveckling. Skötsel av djuren i verksamheten gör det omöjligt att åka bort för att studera. En betydande andel (35%) uppger även att undervisning online är intressant, de allra flesta i kombination med distansutbildning. De som angett att de föredrar distansstudier beskriver även att de gärna ser detta tillsammans med fysiska avstämningsträffar för att kunna utbyta erfarenheter och nätverka. Längden på kurser eller utbildningar spelar däremot inte en avgörande roll för företagarna i denna undersökning, många anger att det snarare beror på upplägget, innehållet och hur intensiv undervisningen är. 43% av de aktiva företagarna anger att de föredrar kompetensutveckling i separata ämnesblock, där man efter behov och intresse kan välja det som passar en själv och verksamheten. Distans och online, gärna kombinerat med några fysiska möten, det är positivt att träffas och utbyta erfarenheter. HNS

8 Foto: Karolina Thorell Hästföretagare med passion Resultaten i denna undersökning visar ett stort engagemang från deltagarna. Många har lagt ner både tid och energi på att i ord beskriva hur de ser på näringen generellt och sitt eget företagande i relation till samhället, utveckling av hela hästsektorn och inte minst mot sina personliga förutsättningar. Att få ta del av dessa mycket värdefulla tankar har gett mycket insikt och kunskap om livet som hästföretagare och de svårigheter och glädjeämnen det kan medföra. Vi vet sedan tidigare att hästföretagare ofta växer fram ur ett intresse som över tid byggs upp till en näringsverksamhet. Detta medför att det ofta redan finns en pågående verksamhet som kräver både tid, finansiering och engagemang vilket är svårt att kombinera med studier på annan ort. Detta resonemang stämmer väl överens med de svar som lämnats på denna enkät. Enkätresultaten visar ett tydligt behov av utbildning och kompetensutveckling i valbara och ämnesspecifika block som är anpassade till den aktiva företagaren. Undervisning ska erbjudas på distans med ett fåtal träffar och onlineundervisning som komplement. Ett värdefullt tillägg till sådana distansstudier kan vara coaching av erfarna företagare vilket kan ge extra stimulans att omsätta erhållna kunskaper in i pågående verksamhet. Sammanfattningsvis visar resultaten på ett stort och brinnande intresse för sin verksamhet och näringen generellt. Det finns även en stor förståelse för vikten av utveckling, marknadsanpassning och utbildning. Men många upplever att det är svårt att få ihop alla dessa delar tillsammans med ett aktivt företag och man önskar mer möjligheter till kompetensutveckling, på distans och till en rimlig kostnad. Det är svårt att hinna med kompetensutveckling när man jobbar 7 dagar i veckan med den egna verksamheten. Klart jag skulle kunna bekosta vidareutbildning men då får något annat i verksamheten stå åt sidan, vilket inte känns bra. Svårt men viktigt ämne! Fakta om enkäten Denna undersökning utformades som en webbenkät och genomfördes under maj/juni Inbjudan att medverka skickades till Hippologalumner, tidigare YH-studenter från Hästnäringens Riksanläggningar samt medlemsföretag hos Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) med inriktning häst. Vissa frågor har besvarats av relativt få individer och dessa resultat utrycks därför inte med exakta andelar i sammanställningen. Arbetet kring denna undersökning har skett i samarbete mellan Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF Häst och Hästnäringens Riksanläggning Flyinge, det är en del av projektet Utbildning och entreprenörskap för hästföretagarsektorn där även riksanläggningarna Strömsholm och Wången medverkar. Läs mer om HNS på Har du frågor om enkäten? Kontakta: Kees de Jong, eller Karolina Thorell, HNS

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad Näringsliv och arbetsmarknad 30 31 Näringsliv och arbetsmarknad Det utbredda intresset för hästar i Sverige medför en stor efterfrågan på varor och tjänster knutna till svensk hästnäring. En hästägare

Läs mer

Utvecklat företagande i travbranschen

Utvecklat företagande i travbranschen Utvecklat företagande i travbranschen Projektrapport 071129 Projektledare: Projektägare: Referensgrupp: Mats Norberg, LRF Konsult AB Johan Abenius, STC Carina Dahling, Skråmsta stuteri Jörgen Westholm,

Läs mer

Avel och uppfödningsenkät - ej företag

Avel och uppfödningsenkät - ej företag Avel och uppfödningsenkät - ej företag Bilaga 2a Syfte Hästavel och uppfödning med kvalitet Bakgrund Hästnäringens Avelskommitté bildades hösten 2007 genom beslut i styrelsen för Hästnäringens Nationella

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

SLUTRAPPORT. Attityd. - företagande med passion för hästen. December 2008

SLUTRAPPORT. Attityd. - företagande med passion för hästen. December 2008 1(8) SLUTRAPPORT Attityd - företagande med passion för hästen December 2008 Rapporten är delfinansierad av Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt hästföretagande 2008. 2(8) Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Informationsmöten Oktober 2012

Informationsmöten Oktober 2012 Informationsmöten Oktober 2012 Föreningen Hästriket Roslagen driver projektet med samma namn, vilket pågår tom 2013 Finansieras av Leader UROSS Anknytning till Norrtälje kommun konkret genom att ett antal

Läs mer

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson Sammanställning Sölvesborgs kommun 2015 Projektledare Maria Hjelm Nilsson Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Projektperiod...2 3. Kartläggning Sölvesborg..2 3.1 Resultat kartläggning i Sölvesborg...2-3

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

Häst, människa och samhälle i utvecklat samspel för upplevelse och nytta. Hästen i Skåne Alnarp Stefan Johanson

Häst, människa och samhälle i utvecklat samspel för upplevelse och nytta. Hästen i Skåne Alnarp Stefan Johanson Häst, människa och samhälle i utvecklat samspel för upplevelse och nytta Hästen i Skåne Alnarp 2011-09-15 Stefan Johanson HNS roller Främja svensk hästnäring Utbildning Avel Hästnäringens Riksanläggningar

Läs mer

Fas 2 Projektrapport: December 2010

Fas 2 Projektrapport: December 2010 Spelregler för Hästföretagaren Fas 2 Projektrapport: December 2010 Projektledare: Projektägare: Mats Norberg, LRF Konsult Nybrogatan 1 871 30 HÄRNÖSAND mats.norberg@konsult.lrf.se 0611-289 33 LRF Konsult

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Hästnäringens Nationella Stiftelse för hästnäringens bästa

Hästnäringens Nationella Stiftelse för hästnäringens bästa Hästnäringens Nationella Stiftelse för hästnäringens bästa För och med hästnäringen så arbetar vi. Som en paraplyorganisation vill vi förbättra villkoren för alla hästar och hästvänner stora som små, kända

Läs mer

HÄSTFÖRETAG vad krävs?

HÄSTFÖRETAG vad krävs? HÄSTFÖRETAG vad krävs? HÄSTFÖRETAGARFORUM 27 FEBRUARI 2014 NÄRINGSVERKSAMHET kan det vara när Det inte är uppfödningsverksamhet Ointresserad av hästar- hatar hästar Rider inte själv Ensamstående utan släkt

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Resultat av enkät till hippologstudenter med avgångsår 1996-2010

Resultat av enkät till hippologstudenter med avgångsår 1996-2010 Resultat av enkät till hippologstudenter med avgångsår 1996-2010 Innehållsförteckning Inledning... 1 Resultat... 1 Hippologprogrammet... 2 Arbetsliv... 3 Fortbildning... 6 Information... 7 Sammanfattning...

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Om du går in på vår hemsida hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud.

Om du går in på vår hemsida  hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud. Kontakt Vill du veta mer? Om du går in på vår hemsida www.nbgkalmar.se hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud. Har du eller dina föräldrar frågor? Skicka e-post till info@nbgkalmar.se

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 2 Förord Under november har IFS för fjärde året i rad ställt ett antal frågor

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Bilaga 1 till Utbildningsplan för Hippolog - kandidat program

Bilaga 1 till Utbildningsplan för Hippolog - kandidat program 1(5) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Bilaga 1 till Utbildningsplan för Hippolog - kandidat program Denna bilaga är fastställd av Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Projektrapport: December 2008

Projektrapport: December 2008 Proffsigare Proffs Projektrapport: December 2008 Projektledare: Mats Norberg, LRF Konsult Box 74 871 22 HÄRNÖSAND mats.norberg@konsult.lrf.se 0611-289 33 Projektägare: LRF Konsult AB Referensperson: Jan

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

Resultat av enkät Lantbrukare

Resultat av enkät Lantbrukare Resultat av enkät Lantbrukare Personuppgifter 1.1 Är du man eller kvinna? Antal svar 87 Man 75 86,2 Kvinna 12 13,8 Man Kvinna 1.2 Hur gammal är du? Antal svar 87

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Hästen i kommunen betyder mer än du tror

Hästen i kommunen betyder mer än du tror SLUTRAPPORT 2007-12-12 Hästen i kommunen betyder mer än du tror Sammanfattning Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) har med finansiering från Statens Jordbruksverks satsning på Livskraftigt

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Åtgärder för att stärka hästnäringen

Åtgärder för att stärka hästnäringen Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) Åtgärder för att stärka hästnäringen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hästnäringens

Läs mer

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket Enheten för veterinära frågor 551 82 JÖNKÖPING Remissvar: Behörighet 2010 2009-10-22 Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM

NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM NU SÄTTER VI DEN SVENSKFÖDDA HÄSTEN I CENTRUM VARFÖR BEHÖVS HORSES MADE IN SWEDEN? Vi har: Vikande betäckningssiffror inom nästan alla raser En icke-fungerande marknad, både utifrån köp- och säljperspektiv

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm Kent Sjöström VÅR HEMBYGD Ridskolan Strömsholm Mars 2015 För oss som är uppvuxna i Kolbäck har ridskolan i Strömsholm alltid funnits. När vi var små, var det Arméns kör- och ridskola, som började sin verksamhet

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2014

Företagarens vardag i Umeå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Umeå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen: Valåret

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING

HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING En satsning - flera delar Sara Strömberg KORT OM HÄSTNÄRINGEN I SVERIGE ANTALET HÄSTAR HAR FÖRÄNDRATS 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1900

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Hästavel och uppfödning med kvalitet Fas 2

Hästavel och uppfödning med kvalitet Fas 2 Foto: Gudrun Johansson Hästavel och uppfödning med kvalitet Fas 2 Rapport framtagen för Hästnäringens nationella stiftelse, HNS av Hästcentrum Skara, SLU i Skara december 2008. Finansiering av projektet

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

RAPPORT OM OMGIVNINGS-

RAPPORT OM OMGIVNINGS- 2015/2016 RAPPORT OM OMGIVNINGS- PÅVERKAN. ATTITYDER OCH INSTÄLLNINGAR TILL FÖRTÄTNING OCH BYGGANDE I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ INLEDNING Sverige växer så det knakar. I synnerhet i storstäderna där

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

HÄSTNÄRINGEN IDAG. hästar gör Sverige till det näst hästtätaste. avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen.

HÄSTNÄRINGEN IDAG. hästar gör Sverige till det näst hästtätaste. avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen. HÄSTNÄRINGEN IDAG 360000 hästar gör Sverige till det näst hästtätaste landet i Europa. 30000 avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen. 46 miljarder kronor är hästnäringens bidrag till den samhällsekonomiska

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kvalificerad Hästskötarkurs 20veckor. Kursöversikt med kursplaner

Kvalificerad Hästskötarkurs 20veckor. Kursöversikt med kursplaner Kvalificerad Hästskötarkurs 20veckor Profil Trav eller Trav/Monté Profil Ridledare för Islandshäst Kursöversikt med kursplaner Kursöversikt Kursen är en folkhögskoleutbildning och ges genom Hästsportens

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

RTS KONJUNKTURBAROMETER

RTS KONJUNKTURBAROMETER RTS KONJUNKTURBAROMETER 2009 2009ÅRSKONJUNKTURBAROMETER KonjunkturbarometernpresenterasårligenavRese ochturistnäringenisverige(rts),isamarbete medregionalaturistorganisationer.barometernbaseraspåenkvantitativenkätundersökninghos

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Hästen i Skåne Ideell Förening

Verksamhetsberättelse. för. Hästen i Skåne Ideell Förening Verksamhetsberättelse för Hästen i Skåne Ideell Förening 2016 Innovation Camp under Skånes hästnäringsdag 2016 Hästen i Skåne Ideell Förening Org.nr 802450-5649 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Analys av kompetensutvecklingen

Analys av kompetensutvecklingen Analys av kompetensutvecklingen inom landsbygdsprogrammet - Fördjupning av rapport 1:3 Efter rådgivning menar cirka procent att de har förändrat sitt arbetssätt oberoende av om det var en konsult eller

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogram, 180 hp Equine Science - Bachelor's Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogram, 180 hp Equine Science - Bachelor's Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(15) Utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogram, 180 hp Equine Science - Bachelor's Programme, 180 HEC 1. Beslut Den 30 oktober 2007 uppdrog styrelsen

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Kvinnliga företagares intresse för kraft

Kvinnliga företagares intresse för kraft Tellas Consulting Kvinnliga företagares intresse för kraft 2 fokusgrupper med kvinnliga småföretagare på temadagen om kraft 2002-03-20 Upplägg: Rapport: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Kirsti Tellas

Läs mer

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3 Företag växer på olika sätt s rekryteringsenkät del 3 Inledning På vilket sätt vill företag växa? Och varför föredrar vissa företag att växa på andra sätt än genom att tillsvidareanställa personal? De

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin 2010

Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin 2010 Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin Eleonore Marcusson Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige Innehållsförteckning Introduktion... 3 Enkätens uppbyggnad... 3 Svarsfrekvens:...

Läs mer