Projektdirektiv för Projektet Katrineholms logistikcentrum,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektdirektiv för Projektet Katrineholms logistikcentrum,"

Transkript

1 Kommunstyrelsens handling nr 3/2011 Dnr KS/2011: (8) NÄRINGSLIV OCH TILLVÄXT Näringslivschef Conny Petrén Projektdirektiv för Projektet Katrineholms logistikcentrum, KLC Version 1, Antagen av kommunstyrelsen Version 2, Antagen av kommunstyrelsen Version 3, Antagen av kommunstyrelsen Bakgrund Katrineholm som ort uppstod genom att järnvägen byggdes. Detta ledde snabbt till bosättning, men också till att orten blev intressant för att utveckla företag. Järnvägen erbjöd goda möjligheter att både transportera in och ut varor. Under senare tid har vagnslasthanteringen upphört och transporterna överförts till lastbil. Järnvägen har under de senaste decennierna haft störst betydelse för persontransporterna. Katrineholms kommun vill utveckla det gamla framgångskonceptet för vår tid. Katrineholm har ett mycket gott läge för logistikverksamhet i anslutning till Stockholmsregionen och övriga Mälardalen. Beläget vid korsningen mellan Västra och Södra stambanorna, med Räta Linjen, riksväg 56, och tre andra riksvägar som förbinder europavägarna i det befolkningstäta Östra Mellansverige och därmed storstads-områdena Norrköping/Linköping, Örebro, Eskilstuna/Västerås och Uppsala. Inom 15 mils radie bor och verkar en tredjedel av Sveriges befolkning och en mycket stor mängd företag som är viktiga för Sverige. Inom en tioårsperiod väntas andelen av landets konsumtion inom det området öka från 40 till 50 procent. Det strategiska transportläget gör Katrineholm till en lämplig ort för ett logistikcentrum med möjlighet att flytta gods från väg till järnväg. Katrineholms Logistikcentrum ska fungera som torrhamn och järnvägshub samt dessutom betjäna en större region med nyetableringar som följd. Logistikcentrum ger också det lokala näringslivet stora konkurrensfördelar Projektdirektiv KLC ver 3

2 2 (8) Kommunens vision för Katrineholms Logistikcentrum Logistiken är ett fundament för välfärden och en nyckel till framgångsrik miljöutveckling. Katrineholms Logistikcentrum ska ge kommunen ett viktigt tillväxtområde, stärka dess konkurrenskraft samt leda till förbättrade framtidsmöjligheter för näringsliv och innevånare. Syfte och Mål med projektet Syftet med projektet är att utveckla Katrineholm till ett logistikcentrum. Omvärldsberoendet för Katrineholm gäller både företag och lokalsamhälle. Katrineholm har stora exporterande företag som är beroende av internationella marknader. I takt med denna utveckling är det nödvändigt att katrineholmsregionen utvecklas och alltmer integreras i ett regionalt, nationellt och internationellt sammanhang. Det är därför viktigt för orten Katrineholm att ingå i en geografiskt vidgad marknad. Förutsättningen för att Katrineholm ska kunna inkluderas i till exempel Stockholms och Norrköpings funktionella regioner vad gäller företagens verksamheter är en väl utbyggd infrastruktur. En ytterligare förutsättning för katrineholmsföretagens utveckling och bidrag till regional tillväxt är stark koppling till universitet, forskning och därmed tillgänglighet till innovationssystemet. För kommunens utveckling är det viktigt att positionera sig i ett regionalt sammanhang. Kommunens övergripande mål med Katrineholms Logistikcentrum Kommunens image: Katrineholm ska vara en attraktiv ort för näringslivet och kommunens innevånare Arbete: Transport/logistik ska vara ett starkt tillväxtområde som genererar nya företag och nya arbetstillfällen inom flera branscher Miljö: Katrineholms Logistikcentrum ska ha en tydlig miljöprofil Genomförande av kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige har den 17 mars 2008 beslutat att göra investeringar på 100 Mkr under tre år i utvecklingen av Katrineholms Logistikcentrum och byggandet av Österleden som förbindelse mellan Laggarhult och Lövåsen. För 2011 har ytterligare 35 Mkr tillförts i syfte att vidareutveckla det ursprungliga konceptet till att bättre motsvara de nya kraven från EU och marknaden. Investeringarna sker i och öster om Sandbäcksområdet, samt väster om lokstallarna, och fördelar sig för närvarande på objekt och etapper, vilka redovisas i bilaga 1 Investeringsbudget och plan Den provisoriska Södra terminalen vid Katrineholms Logistikcentrum har via Van Dieren Maritimes dagliga tåg från och till Herne i Tyskland nu en årsvolym om TEU. Södra terminalen ersätts under våren 2011 av Norra terminalen. Den är anpassad för 750 m långa tåg och har i första etappen en lastyta om kvadratmeter. Fördelningen mellan trailer och container är cirka 70/30. År 2020 prognostiseras volymen ha ökat till TEU (se Terminologi ).

3 3 (8) Fortsatt genomförande Norra terminalen, med tillhörande infrastruktur för effektiv och säker godshantering, ska byggas. Spår 6 ska förlängas för att effektivt kunna hantera 750 meter långa tåg Södra terminalen ska anpassas för framtida hantering. Signalering av Norra terminalen ska utredas. Ny anslutning till stambanan mot Stockholm ska utredas. Byggnation först efter beslut i kommunstyrelsen Utredning av spåranslutning till området öster om Österleden. Byggnation först efter beslut i kommunstyrelsen. En miljöprofil för Katrineholms Logistikcentrum ska utvecklas tillsammans med Miljöförvaltningen. Aktivt marknadsföra Katrineholms Logistikcentrum, nationellt och internationellt Kommunen ska utarbeta marknadsföringsmaterial som ska användas i aktiv marknadsföring till potentiella etableringsföretag samt till näringslivet på orten. Attrahera serviceverksamhet och annan affärsverksamhet till logistikcentrum i samarbete med Katrineholm Rail Point AB, Logistikposition Katrineholm AB och övriga intressenter. Norra terminalen ska vara en öppen terminal, d v s möjlig att använda för vilket företag som helst, som vill nyttja dess tjänster. Driften av terminalen sköts av ett, till drygt två tredjedelar, privatägt bolag, Katrineholm Rail Point AB. Projektbudget beslutas separat för varje år. Projektet avslutas senast Terminologi Feedertrafik Det stora godsflödet in i Sverige kommer från sydväst via hamnarna i Göteborg och Helsingborg. En förväntad utveckling är att feedertrafiken (kusttrafik) på Östersjön längs den svenska kusten kommer att minska medan järnvägens betydelse ökar. Å andra sidan förväntas handelsutbytet med Östeuropa öka, vilket kan innebära att ostkusthamnarnas betydelse inte behöver minska. Även importen från Asien förväntas öka, vilket ger utvecklingsmöjligheter för hamnar som Karlshamn och Oxelösund. Gröna korridorer Gröna korridorer har sitt ursprung i EU-kommissionens initiativ 2007 att utveckla en grönare transportpolitik som möter klimatutmaningen och samtidigt ökar EU:s konkurrenskraft. Våren 2008 tog den svenska regeringen initiativ beträffande Gröna korridorer via infrastrukturministerns rådgivande organ Logistikforum. En grön transportkorridor utmärks av: hållbara logistiklösningar med dokumenterat minskad miljö- och klimatpåverkan, hög säkerhet, hög kvalitet och effektivitet integrerade logistikupplägg med ett optimalt utnyttjande av trafikslagen, harmoniserat regelverk med öppenhet för alla aktörer en koncentration av nationell och internationell godstrafik på relativt långa transportsträckor

4 4 (8) effektiva och strategiskt placerade omlastningspunkter samt anpassade och stödjande infrastruktur en plattform för utveckling och demonstration av innovativa logistiklösningar (informationssystem, samverkansmodeller och teknik) Klimatfrågan har ställts i centrum på ett helt annat sätt än tidigare genom FN:s klimatpanel. EU:s beslut om minskade utsläpp samt uttalanden från regering och riksdag om förändringar i transportsystemet i syfte att minska utsläpp. Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) har Katrineholms kommun sökt och fått bidrag från år 2006 till flera projekt avsedda att minska koldioxidutsläppen. Ett av projekten var byggande av ett industrispår till de västra industriområdena. Flera företag i det lokala näringslivet har varit pådrivande om utbyggnaden och möjligheterna att utnyttja spåret. Det arbetet har nu utvecklats till ett beslut om att anlägga Katrineholms Logistikcentrum. Nordiska triangeln är det godsstråk i Norden som prioriterats av EU och som binder ihop Stockholm/Helsingfors-Oslo-Malmö/Köpenhamn. Västra stambanan är en viktig länk i detta system. Ostlänken påverkar, om den byggs, utnyttjandet av Västra stambanan så att stambanan får en större roll som godsbärare. Regionfrågan har fått stor uppmärksamhet genom förslaget att bilda större och funktionella regioner. Stockholm-Mälardalen och Norrköping-Linköping är de två regioner som redan idag påverkar Katrineholm vad gäller sysselsättning och utbildning, men också hur godstransportflöden hanteras. TEU är en förkortning av Twenty-foot Equivalent Unit, vilket på svenska blir Tjugofotsekvivalenter. Detta är ett mått på hur många containrar med längd 20 fot (6,10 meter), bredd 8 fot (2,44 meter), höjd 8,6 fot (2,59 meter) ett fartyg kan lasta eller vilken volym som passerar igenom en hamn/kombiterminal. I dag är oftast en container 40 fot (FEU), vilket motsvarar 2 TEU. Torrhamnar, även kallade inlandsterminaler, etableras för närvarande på många platser för att minska trycket på hamnarna när gods distribueras vidare in i landet. Tullhantering och en hög säkerhetsnivå vid terminalen är nödvändiga förutsättningar. Genom regionförstoringen och järnvägens ökade betydelse ökar även torrhamnarnas betydelse. Omfattning och resultat Omfattning och innehåll Logistikcentrum och anslutande infrastrukturinvesteringar i form av matargatan Österleden inklusive vägport under Västra stambanan samt utbyggnaden av terminalområdena med lastytor och järnvägsspår ses som en helhet och samlas i detta projekt. Projektet delas in i delar och etapper i enlighet med projektplanen. I anslutning till projektets utveckling ska detaljplanen för Sandbäckens industriområde successivt och etappvis revideras.

5 5 (8) Resultat I slutet av 2011 ska de redan budgeterade investeringarna vara genomförda och verksamheten igång på ett sätt som kan utvecklas i större skala. Överlämning och godkännande av resultat Projektets resultat som helhet överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande senast Projektet rapporterar tre gånger årligen till kommunstyrelsen. Styrgruppen svarar därutöver för den kontinuerliga uppföljningen. Kopplingar till och samband med andra verksamheter i kommunen Projektet berör flera av kommunens förvaltningar, d.v.s. Kommunledningsförvaltningen och Förvaltningen för Näringsliv och tillväxt, Service- och teknikförvaltningen, Miljöförvaltningen samt Stadsarkitektkontoret. I en delfråga berörs även Kultur- och turismförvaltningen. Kontaktytor och intressenter Kommunfullmäktige har den 17 mars 2008 beslutat att godkänna ett aktieägaravtal med Brinova Fastigheter AB. Genom avtalet bildades ett mellan parterna gemensamägt bolag, Katrineholm Logistikfastigheter AB, fr.o.m namnändrat till Logistikposition Katrineholm AB. I januari 2009 bildades på motsvarande sätt Katrineholm Rail Point AB, som operativt driver terminalerna. Delägare i Katrineholm Rail Point AB är förutom kommunen, M4-gruppen och Svensk Logistikpartner AB. Andra intressenter som förtjänar att nämnas är företag inom ortens näringsliv, som avser att använda sig av Katrineholms Logistikcentrum. Sålunda har följande av ortens företag utfärdat skriftliga avsiktsförklaringar om detta: SKF Mekan AB, Presto Brandsäkerhet AB, Sveaverken AB, Skandinaviska Byggelement AB, Cesium AB och SIMS Recycling Solutions. Därutöver är ytterligare andra företag på orten och i regionen tänkbara intressenter. Öviga intressenter är hamnar och rederier som ser Katrineholms Logistikcentrum som en tänkbar torrhamn. Andra intressenter är tågtransportföretag, åkerier och. Anvisningar för upprättande av Projektplan Inledning Den organisation som beskrivs nedan kan komma att behöva förändras under projekttiden. Det mest väsentliga som kan påverka organisationen är behovet att successivt bygga en ny förvaltande organisation. Därtill kan eventuella förändringar i kommunens egen organisation påverka projektorganisationen. I alla händelser är det nödvändigt att en förvaltande organisation för Katrineholms Logistikcentrum utreds.

6 6 (8) Organisation och arbetsformer Projektets ska organiseras efter följande modell: Styrgrupp: Projektchef: Controller: Projektledning: Projektstab Kommunstyrelsens presidium. Näringslivschef En projektcontroller samt en ekonomicontroller. Projektledare Administrativt stöd Projektgrupp - Delprojektgrupper Delprojektledare - Arbetsgrupper Medarbetare beroende på etapp/delprojekt Roller och ansvar Beställare av projektet är kommunstyrelsen. Den godkänner projektdirektivet samt tar emot och godkänner projektets slutresultat. Styrgruppen ska tillgodose beställarens intressen i projektet och godkänna projektplanen och övriga beslutspunkter i projektet. Styrgruppen är också det forum för beslut om korrigeringar i projektplanen, som kan behövas för att nå projektets mål. Principiellt viktiga förändringar om projektets omfattning, innehåll och budget ska beslutas av kommunstyrelsen. Projektchefen är övergripande ansvarig för projektets genomförande. Projektchefen följer upp och rapporterar enligt plan till styrgruppen och till beställaren, kommunstyrelsen, tre gånger per år. Avvikelser från plan samt större beslut rapporteras till styrgruppen löpande. Projektchefen ska också ge råd och stöd till projektledaren och projektgruppen. Controllerna ska övervaka att uppföljning och rapportering sker enligt plan samt följa upp ekonomin i projektet. Controllerna ska ge stöd till projektchefen och projektledaren samt följa upp att projekthandboken följs. Projektledarens roll är att leda, styra, planera och koordinera projektarbetet samt utveckla Katrineholms Logistikcentrum. Projektledaren ska välja, tillämpa och anpassa arbetssätt och metoder efter behov. Projektledaren är även ansvarig för slutrapporten i vilken projektet ska utvärderas. Projektledaren har mandat att löpande fatta beslut inom projektplanens ram. Avvikelser från projektplanen rapporteras till projektchefen och beslutas av styrgruppen. Projektledaren har en projektgrupp samt en stab knuten till sig. En viktig uppgift under hela projekttiden är att fortlöpande samordna och fördela arbetet mellan medlemmarna i gruppen. Delprojektledarnas roll är att leda, styra, planera och koordinera delprojektarbeten. Delprojektledaren ska välja, tillämpa och anpassa arbetssätt och metoder efter behov samt fortlöpande rapportera arbetets status till projektledaren.

7 7 (8) Arbetsgrupperna ansvarar för det praktiska arbetet enligt projektets detaljplan och ska fortlöpande rapportera arbetets status till projektledaren. Avvikelser ska rapporteras till projektledaren utan fördröjning. Koncernledningsgruppen bestående av kommunchefen, förvaltningscheferna och de kommunala bolagens direktörer informeras regelbundet av projektchefen. Budget och tidplan I projektplanen ska projektets budget för projektledning och projektarbete redovisas. En tidplan för de olika etapperna och delmomenten ska också redovisas. Resurser Projektets resurser består av projektorganisationen enligt ovan samt personer med olika kompetens som anlitas vid behov. En förstärkning av såväl den administrativa ledningsfunktionen som marknadsföringssidan är nödvändig för att trygga Logistikcentrums utveckling med hänsyn till den ökande komplexiteten och den nuvarande bemanningens åldersstruktur. Kostnader Kostnader för en projektledare, en projektcontroller och konsultativt stöd belastar investeringskostnaden. Kostnaden för övriga medarbetare i projektgruppen finansieras inom ram i respektive förvaltning men belastar investeringen. Kommunikation Projektet ska löpande lämna information till styrgruppen och koncernledningsgruppen. Kommunstyrelsen ska informeras minst tre gånger per år enligt vad som sägs i nästa stycke. Följande tidplaner ska upprättas och vara uppdaterade: Övergripande tidplan som visar projektets faser och beslutspunkter enligt projekthandboken samt de olika etapperna/delprojekten på sammanfattningsnivå. Tidpunkter för avrapportering till styrgrupp och kommunstyrelse ska framgå. Tidplanen används för kommunikation med styrgrupp och kommunstyrelse. Detaljerade planer ska finnas för de olika etapperna/delprojekten. Dessa används för styrning av projektarbetet samt för kvalitetskontroll och uppföljning. Dessa kommuniceras inom projektgruppen och till projektchef och projektcontroller. Följande skriftliga rapporter ska upprättas enligt projektplanen: Delrapporter från etapperna inklusive en ekonomisk lägesrapport Genomföranderapport från genomförandefasen Resultatrapport inför de olika beslutspunkterna Avslutsrapport inför projektavslutet Informationsmaterial i form av tryckt material samt en webbplats och riktad information till presumtiva kunder är en av projektets viktigare uppgifter.

8 8 (8) Anvisningar för kvalitetssäkring Granskning av resultat och projekt Projektledaren ska delta i styrgruppens möten och rapportera nuläget. I samband med uppföljningen av kommunens ekonomi ska projektet avrapporteras till beställaren, kommunstyrelsen, minst tre gånger per år. Controllerna deltar i de möten, och begär de rapporter, som krävs för att säkra projektplan och att budget hålls samt att projekthandboken följs. Risker och konsekvenser För att bedriva projektet framgångsrikt är det viktigt att stöd finns i kommunledningen. Det innebär att kommunstyrelsen, styrgruppen, berörda förvaltningsledningar och samverkande bolag måste ge projektet stöd. Berörda förvaltningsledningar måste då se till att till projektet avdelade befattningshavare kan avsätta den tid som behövs, samt själva vara beredda att avsätta tid för att stötta projektet. Projektavslut Projektet avslutas senast 2014 och överlämnas tillsammans med en slutrapport till kommunstyrelsen för nya ställningstaganden. Projektledaren ansvarar för att slutrapporten tas fram. I slutrapporten ska projektet utvärderas och dokumenteras. Referenser Katrineholms kommun, Handbok för projektarbete Nyckeln till framgångsrika projekt i Katrineholms kommun, Kommunstyrelsens beslut

9 Externa investeringar i KLC Aktivitet Belopp i mnkr Österleden (väg, bro, tunnel) Externt tagna kostnader Södra (spår, el, terminalyta) AVI 2,0 Norra (spår, el, terminalyta) Externa intäkter Elektrifiering 25% KLIMP Elektrifiering 25% 1,5 4,5 0,9 18,0 3,0 Externa Finansiärer Elektrifiering 25% AVI KLIMP Elektrifiering 25% Systemhandling, mm Limpan (Sanering) 90,0 90,0 Mark & Etablering KLF KRP 40,0 1,5 3,0 KLF KRP 40,0 1,5 3,0 Begagnat mtrl 10,0 10,0 Konsulter Projektstyrning Summa 146,5 27,9 174,4 1,5 2,0 4,5 0,9 18,0 3,0

10 Budget Katrineholms Logistik Centrum Aktivitet Belopp i mnkr Budget Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Total Budget Österleden 30,7 0,8-4,0 27,5 Södra Terminalen 11,8 15,6-5,8 21,6 Norra Terminalen 10,0 44,3 17,0 12,5 12,5 96,3 Systemhandling 7,0 7,0 Limpan 9,7 9,7 Marknadsföring 1,5 1,5 1,5 4,5 Konsulter 1,4 2,2 4,0 4,0 4,0 15,6 Projektstyrning 1,0 6,3 4,0 2,0 2,0 2,0 17,3 Summa 43,5 43,8 47,7 24,5 20,0 20,0 199,5

IZatrineholms kommun '\

IZatrineholms kommun '\ IZatrineholms kommun '\ NÄRINGSLIV OCH TILLVÄXT Näringslivschef Conny Petrén Kommunstyrelsens handling nr 28/2009 1 (6) Projektdirektiv för Projektet Katrineholms logistikcentrum, KLC Version 1, Antagen

Läs mer

IZatrineholmskommun "

IZatrineholmskommun IZatrineholmskommun " NÄRINGSLIV OCH TILLVÄXT Näringslivschef Conny Petrén Kommunstyrelsens handling nr 3/2011 Dnr KS/2011:3-I-069 1 (8) Projektdirektivför 'Projektet Katrineholmslog1istikcentrum, KLC

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Avslutsrapport utvecklingsprojektet KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM, KLC.

Avslutsrapport utvecklingsprojektet KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM, KLC. Avslutsrapport utvecklingsprojektet KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM, KLC. SAMMANFATTNING Kommunfullmäkige i Katrineholms kommun beslutade 2008 att bygga ett Logistikcentrum med kombiterminal och vagnslastterminal.

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Granskning av Projekt Logistikcentrum. Katrineholms kommun

Granskning av Projekt Logistikcentrum. Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Alm, Cert. kommunal revisor Pontus Hagman Dec 2015 Granskning av Projekt Logistikcentrum Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet

Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet Koncernstyrelsen 2012-10-16 1 (9) Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet Bakgrund För att få en god styrning och uppföljning av stadens investeringar och andra betydande projekt

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

Projektdirektiv för framtagande av

Projektdirektiv för framtagande av IZatrineholms kommun " KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Staben Vår handläggare Una Widlund, 7004 Kommunstyrelsens handling nr 51/2~ ;li5db; ; q 1(0 1 (6) Datum Ert datum Er betecknini: KS I c2 DOß ;.5D6 - öl';

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling

Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling Kommunstyrelsens handling nr 29/2011 Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling Datum: 2010-07-20 Handläggare: Anna Johansson 2 (15) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt

Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt Tjänsteutlåtande Utvecklingsdirektör 2015-11-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2015:275 10151 Kommunstyrelsen Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt Förslag

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Region Skåne Direktiv Datum 2009-06-08 Dnr Projektdirektiv Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Organisatorisk enhet Projektbeställare Projektledare Koncernledning Rita Jedlert Hans Du Rietz Datum

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Sverige behöver rusta sin infrastrukt För att göra transporter till och från svenska företag

Läs mer

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist Agenda 2015-08-27 Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt 1 Normer och regler Normer och regler Marie Ahlqvist Projekt som arbetsform Olika typer av projekt Ställer olika

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Pernilla Ngo

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Pernilla Ngo GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Pernilla Ngo White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Samordnad varudistribution på Södertörn. Gunilla Eitrem Jan Hultgren Sven-Gunnar Andersson 2014-01-21

Samordnad varudistribution på Södertörn. Gunilla Eitrem Jan Hultgren Sven-Gunnar Andersson 2014-01-21 Samordnad varudistribution på Södertörn Gunilla Eitrem Jan Hultgren Sven-Gunnar Andersson 2014-01-21 1 Södertörnskommunerna Åtta kommuner av varierande storlek Landareal: 1944 km 2 437 062 invånare idag

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09

Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09 Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09 Det öppna Skåne 2030 Skånes regionala utvecklingsstrategi Region Skåne har statens

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

Analys av budget för Kuststad 2025

Analys av budget för Kuststad 2025 PM 1 (6) Datum 2016-12-15 Analys av budget för Kuststad 2025 I denna intern PM och Arbetsmaterial, analyseras i ett första inledande utkast 2017 års budget för Kuststad 2025. Inledningsvis ges en kort

Läs mer

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm Avdelning: Miljöövervakningen Handläggare: Henrik Spovin Telefon: 08-508 28 890 Fax: 08-508 28 808 E-post: henrik.spovin@miljo.stockholm.se TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2006-007515-205 2006-11-27 MHN 2006-12-12

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer