Granskning av Projekt Logistikcentrum. Katrineholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av Projekt Logistikcentrum. Katrineholms kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Fredrik Alm, Cert. kommunal revisor Pontus Hagman Dec 2015 Granskning av Projekt Logistikcentrum

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Kontrollmål Revisionskriterier Avgränsning och metod Kort om projekthistorik Iakttagelser och bedömningar Projektet har hanterats i enlighet med beslutad projekthandbok och har följt projektdirektiv Iakttagelser projekthandbok Iakttagelser projektdirektiv Bedömning Ansvarsfördelning har varit tydlig och delegationsordningen har följts Iakttagelser ansvarsfördelning Iakttagelser delegationsordning Bedömning Upphandlingar inom projektet har följt LOU Iakttagelser LOU Direktinköp Bedömning Spårbarhet finns till beslut i styrgruppen och avrapportering till styrelsen har varit tillräcklig Iakttagelser spårbarhet Iakttagelser avrapportering Bedömning Revisionell bedömning Bedömningar mot kontrollmål December av 14

3 Sammanfattning Kommunfullmäktige i beslutade 2008 att bygga ett Logistikcentrum med kombiterminal och vagnslastterminal. Målsättningen var att bereda mark för etablering av företag inom området samt att först färdigställa vagnslastterminalen och därefter kombiterminalen. Vid samma tillfälle beslutade fullmäktige att en kontinuerlig återrapportering skulle ske till kommunstyrelsen. Utifrån de förtroendevalda revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning har de funnit anledning att granska kommunstyrelsens hantering av projektet. Granskningsobjekt är Kommunstyrelsen och granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen följt lagstiftning, projektdirektiv och delegationsordning vad avser Logistikcentrum? Vår sammanfattade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen inte helt har följt lagstiftning, projektdirektiv och delegationsordning avseende Logistikcentrum. Bedömningen är att kontrollmålet avseende följsamhet kring lagen om offentlig upphandling ej är uppfyllt. Bedömningarna för de respektive kontrollmålen inkluderade i granskningen presenteras nedan. Följsamhet kring projekthandbok och projektdirektiv Kontrollmålet är uppfyllt. Efter genomförd granskning är bedömningen att projektet har hanterats i enlighet med projekthandbok och projektdirektiv i den utsträckning det varit möjligt givet att investeringsprojektet sträckt sig över flera etapper och år. Ansvarsfördelning och delegationsordning Kontrollmålet är uppfyllt. Utifrån det genomgångna materialet och de under granskningen genomförda intervjuerna är bedömningen att ansvarsfördelningen har varit tydlig, både avseende förhållandet mellan kommunstyrelsen och projektet samt inom projektets olika delar. Kommunstyrelsen har en långtgående beslutanderätt när det gäller avtalstecknande och initiering av upphandling. Det är endast budgetram och frågor av principiell karaktär som begränsar beslutanderätten. Följsamhet kring LOU Kontrollmålet är ej uppfyllt. Bedömningen gällande de upphandlingar som översiktligt undersökts i den genomförda granskningen är att de följt lagen om offentlig upphandling utifrån de krav som ställts och den utvärdering som genomförts. Bedömningen är dock att det har varit godtyckligt när varor och konsulttjänster köpts in direkt eller upphandlats. Som upphandlande aktör är det, enligt vår bedömning, inte förenligt med lagen om offentlig upphandling att utifrån egen kännedom om leverantörer välja upphandlingsform. December av 14

4 Det är även anmärkningsvärt att stora belopp utbetalats till projektets samarbetspartners utan skriftligt avtal där motpartens motprestation framgår. Vidare bedömer vi att delar av projektets kostnader bokförts på ett sätt som står i strid med god redovisningssed. Spårbarhet och avrapportering Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Bedömningen efter genomförd granskning är att avrapporteringen har följt de projektdirektiv som fastställts av kommunstyrelsen. Avrapportering har inte fullt ut genomförts med angiven frekvens, men vi bedömer att motiven till detta är godtagbara. Gällande spårbarhet till styrgruppens beslut finns inga fastställda krav på detta i projektdirektiven. Minnesanteckningar har förts under projektet, men man har med hänsyn till avvägande kring affärsmässighet och konkurrens valt att inte diarieföra dessa. Spårbarheten har därigenom begränsats. December av 14

5 1. Inledning 1.1. Bakgrund Fullmäktige beslutade i mars 2008 att investera i en Katrineholmsterminal och 50 miljoner kronor investerades fördelat på tre år ( ) i en godsterminal inom industriområdet Sandbäcken. Vid samma tillfälle beslutade fullmäktige att en kontinuerlig återrapportering skulle ske till kommunstyrelsen. Arbetet med Katrineholm Logistikcentrum påbörjades 2008 och skulle enligt projektdirektiven avslutas senast I maj 2015 lämnades slutrapport för projektet. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit anledning att granska kommunstyrelsens hantering av projektet Revisionsfråga Har kommunstyrelsen följt lagstiftning, projektdirektiv och delegationsordning vad avser Logistikcentrum? 1.3. Kontrollmål För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande kontrollmål: Projektet har hanterats i enlighet med beslutad projekthandbok. Projektet har följt projektdirektiv. Ansvarsfördelningen har varit tydlig. Upphandlingar inom projektet har följt LOU. Delegationsordningen har följts. Spårbarhet finns till beslut i styrgruppen. Avrapportering till styrelsen har varit tillräcklig Revisionskriterier För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande revisionskriterier Fullmäktiges beslut LOU Projektdirektiv Delegationsordningen 1.5. Avgränsning och metod Granskningsobjektet är avgränsat till att omfatta kommunstyrelsens roll och ansvar i projektet. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av projekthandbok och projektdirektiv samt andra för granskningen relevanta dokument. Därtill har det genomförts en genomgång av dokumentation för spårbarhet avseende beslut och kostnader i projektet. Tidsperioden för projektet spänner sig över flera år, granskningen är avgränsad till att omfatta perioden då Katrineholms Logistikcentrum bedrivs som ett projekt d.v.s. från 2011 till December av 14

6 Via intervjuer med ansvariga tjänstemän har uppgifter inhämtats om bland annat arbetssätt och om tillämpade rutiner överensstämmer med LOU, kommunregler och delegationsordning. Intervjuade tjänstemän är projektchef, projektledare, projektcontroller och kommunchef. Kompletterande uppgifter har inhämtats från Staffan Källström, kommunjurist och upphandlingschef. Intervjuer har även genomförts med kommunstyrelsens ordförande samt oppositionsråd. Rapporten har varit föremål för sakgranskning innan färdigställande. December av 14

7 2. Kort om projekthistorik Projektet Katrineholms Logistikcentrum påbörjades 2008 och skulle enligt projektdirektiven avslutas senast Beställare av projektet har varit kommunstyrelsen som också är ansvarig för att godkänna projektets slutresultat. Styrgruppen för projektet har utgjorts av kommunstyrelsens presidium, bestående av kommunstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande. Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2015 att godkänna slutrapporten för projektet Katrineholms Logistikcentrum och projektet betraktas därmed som slutfört. Bakgrunden till utvecklingsprojektet Katrineholms Logistikcentrum ligger i att kommunen under första delen av 2000-talet befann sig i en situation där flera företag hade valt att flytta sin verksamhet till andra orter, vilket resulterade i förlorade arbetstillfällen i kommunen. Efter olika analyser, där Katrineholms näringsliv genomlystes, kom kommunen fram till att försöka utnyttja de fördelar som Katrineholm har med avseende på läget i närhet av Stockholmsområdet och den s.k. fjärde storstadsregionen, samt närheten till de två stambanorna som möts. erhöll vid den här tiden s.k. KLIMP-pengar, 4,5 mkr, från Naturvårdsverket för att bygga en järnvägsterminal mellan Värmeverket och Mogetorps koloniområde. Förläggningen av en terminal till detta område bedömdes inte vara optimal utan man fick tillstånd att använda dessa medel för att elektrifiera ett spår fram till den byggnad där byggvaruföretaget Setra hade beslutat att bygga ett centrallager och därmed också valt att flytta all sin verksamhet till Katrineholm. Detta var det första steget till att bygga den Södra Terminalen. I samband med detta framkom även ett intresse från andra företag att använda sig av järnvägstransporter. Kommunfullmäktige beslutade då att investera 50 mkr för utveckling av området till ett logistikcentrum. December av 14

8 3. Iakttagelser och bedömningar 3.1. Projektet har hanterats i enlighet med beslutad projekthandbok och har följt projektdirektiv Iakttagelser projekthandbok har en projekthandbok som utgör en grund för hur projektarbete i kommunen ska bedrivas Handbok för projektarbete. Handboken som gäller från 2004 har reviderats i omgångar och vi har tagit del av flera versioner av den. Projekthandboken ska fungera som ett stöd och ge vägledning för planering, styrning och ledning av projekt och arbete i projektliknande former. Projekthandboken är således inte ett styrande dokument och fastställs endast på tjänstemannanivå. I handboken behandlas följande övergripande områden: Definition av projekt Projektets nyckelfrågor Modellbeskrivning Roller och ansvar Relation mellan projekt linje Projektets intressenter och omvärld Kartläggning av projektets intressenter Kartläggning av omvärlden Kommunikation Kvalitetssäkring Riskhantering Projektstyrning Projekt dokumentation Faserna initiering, förberedelse, genomförande och avslut Dokument: projektdirektiv Handboken har som nämnts ovan reviderats under loppet av projektet, revidering syftade till att förtydliga bland annat roller för projektchef, projektledare och styrgrupp. Det genomfördes även mindre förändringar som ändrad rubriksättning. Referensen för projektets direktiv, från 2011, är således till en tidigare version av projekthandboken: Handbok för projektarbete Nyckeln till framgångsrika projekt i. Utifrån de under granskningen genomförda intervjuerna framkommer att projekthandboken anses ha fungerat väl som ett stöd för arbetet i projektet. Projektchefen nämner att den har varit en bra utgångspunkt, efter att ha gått igenom handboken vid starten av arbetet i projektet har det efterföljande arbetet följt handboken i största möjliga mån. Uppfattningen att projektet har hanterats i enlighet med beslutad projekthandbok, samt att den har utgjort ett bra stöd, återspeglas även i övriga intervjuer som genomfördes under granskningen. Det poängteras dock att det har varit ett stort projekt både i omfattning och gällande tidsperioden som projektet sträcker sig över. December av 14

9 Iakttagelser projektdirektiv Projektdirektiv för projektet Katrineholms Logistikcentrum har antagits av kommunstyrelsen i tre omgångar, först och har därefter reviderats och slutligen I projektdirektivet beskrivs bakgrund, vision samt syfte och mål med projektet. Därtill redogörs det för omfattning och resultat samt organisation och arbetsformer. Bakgrund Kommunens vision för Katrineholms Logistikcentrum Syfte och mål med projektet Genomförande av kommunfullmäktiges beslut Terminologi Omfattning och resultat Överlämning och godkännande av resultat Kontaktytor och intressenter Anvisningar för upprättande av Projektplan Organisation och arbetsformer Roller och ansvar Budget och tidsplan Resurser Kostnader Kommunikation Anvisningar för kvalitetssäkring Projektavslut Det har under de genomförda intervjuerna nämnts att projektdirektivet för projektet uppfattas som tydligt. Den sammantagna bilden är att de intervjuade anser att projektet har följt projektdirektivet, även om det har skett vissa avvikelser då det har upptäckts att det kan bli mer kostnadseffektivt att utföra visst byggnadsarbete i samband med annat. Det nämns bland annat ha varit när det har upptäckts att det går att genomföra arbete i samordning med t.ex. Trafikverket. Projektchefen uppger att vid tillfällen då de har varit tvungna att göra någon förändring har det gått att vända sig tillbaka till styrgruppen. Andra tillfällen då det nämns att det har skett förändringar från projektdirektivet är i samband med att externa faktorer har spelat in, där t.ex. längden på lastspår anpassats efter en förändring av EU-standard. Det har utifrån innehållet i projektdirektivet även tagits fram en projektplan för Katrineholms Logistikcentrum, daterad I projektplanen berör man bland annat mål och genomförande, samt styrning och uppföljning. Vi har i granskningen tagit del av den avslutsrapport som enligt projektdirektivet skulle skrivas inför projektets avslutande. Avslutsrapporten överlämnades till kommunstyrelsen Delrapporter, genomföranderapport och resultatrapporter har tagits fram under projektets genomförande. December av 14

10 Bedömning Kontrollmålet är uppfyllt. Vår bedömning är att projektet har hanterats i enlighet med projekthandbok och projektdirektiv i den utsträckning det varit möjligt med hänsyn till att investeringsprojektet sträckt sig över flera etapper och år Ansvarsfördelning har varit tydlig och delegationsordningen har följts Iakttagelser ansvarsfördelning När det gäller ansvarsfördelning är detta definierat i projektdirektiv under rubrikerna Organisation och arbetsformer och Roller och ansvar samt i projektplan under rubriken Organisation. De grupper och roller vars uppdrag definieras är kommunstyrelsen, styrgrupp, projektchef, projektledare, delprojektledare, projektledningsgrupp, samrådsgrupp, marknadsgrupp och projektcontroller samt arbetsgrupp och koncernledningsgrupp. Samtliga funktioner är antingen namngivna och/eller angivna med funktion. Det som inte framgår av dokumenten är hur uppdragen som projektchef respektive projektledare ska förhålla sig till varandra. I de intervjuer som genomförts är den allmänna bilden att ansvarsfördelningen varit tydlig och att fördelningen av roller och uppdrag varit tydlig och fungerat bra i praktiken. Detta gäller både mellan kommunstyrelsen och projektet och inom projektet mellan de olika projektdeltagarna Iakttagelser delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning har i genomsnitt reviderats ett par gånger per år under projektperioden. Vi har i vår granskning främst analyserat delegationsordningarna från och I delegationsordningarna finns inga beslutsrätter definierade avseende projektledare i projekt eller motsvarande tidsbegränsade uppdrag. De beslutstyper som vi identifierat som mest aktuella gällande projekt Logistikcentrum avser Avtal och upphandling. I delegationsordningen framgår att ett flertal tjänstemän med chefsposition får teckna och säga upp avtal och initiera upphandlingar, som ej är av principiell beskaffenhet, så länge åtagandet ryms inom budgetramen. På samma sätt gäller att de kan köpa in konsultinsatser till ett värde motsvarande ca 285 tkr per år utan upphandling. Enligt vad som framkommit i intervjuerna har även detta gällt inom projektet. Detta innebär att projektchefen haft beslutanderätt för att teckna de avtal och initiera de upphandlingar som behövts för att genomföra projektet inom givna budgetramar. Vi har i granskningen även tagit del av den attesträttsförteckning som gällt under projektets genomförande där objekt (ex. Södra spåret, Österleden), kostnadsgranskare, beslutsattestant och ersättare är fastställda Bedömning Kontrollmålet är uppfyllt. December av 14

11 Utifrån vad vi kan bedöma har ansvarsfördelningen varit tydlig både avseende förhållandet mellan kommunstyrelsen och projektet samt inom projektets olika delar. Enligt vår bedömning har kommunstyrelsen en långtgående beslutanderätt när det gäller avtalstecknande och initiering av upphandling. Det är endast budgetram och frågor av principiell karaktär som begränsar beslutanderätten. Dessa förutsättningar har även gällt inom projektet Upphandlingar inom projektet har följt LOU Syftet med upphandlingsreglerna i LOU är att de upphandlande myndigheterna och enheterna 1 ska använda de offentliga medlen på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen på en aktuell marknad. Regelverket syftar också till att ge leverantörer en möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling. För offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer för upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader; principen om icke-diskriminering, principen om likabehandling, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen samt principen om transparens. Vid all upphandling, utom direktupphandling, krävs att den upphandlande myndigheten tar fram ett förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter, kravspecifikation och kommersiella villkor. Förfrågningsunderlaget ska innehålla tydliga utvärderingskriterier och utformas på ett sådant sätt att inte vissa leverantörer gynnas eller missgynnas Iakttagelser LOU Vi har översiktligt granskat två inom projektet genomförda upphandlingar Entreprenadupphandling Terminalgatan öppet förfarande lägsta pris 2012 Konsulttjänst utveckling av kombiterminal förhandlat förfarande ekonomiskt mest fördelaktigt I den dokumentation vi erhållit från tidigare upphandlingschef har vi tagit del av dokument som anbudsannons, frågor och svar, anbudsöppning, inkomna anbud, anbudsprövning, utvärderingsprotokoll, tilldelningsbeslut och diarielista. Projektchefen uppger att han har haft möjlighet att kunna ta hjälp av upphandlingsenheten och kommunjuristen gällande upphandlingar. Då Trafikverket genomfört flertalet av projektets upphandlingar är det relativt få upphandlingar som kommunen själva hanterat. I genomförda intervjuer framgår att styrgruppen inte har varit involverad i upphandlingsdelen. Projektchefen särskiljer dock på situationer där man säger sig veta att det inte finns någon annan som kan erbjuda det man eftersöker och t.ex. när man skulle köpa in ett växellok, då man visste att det finns fler än ett alternativ. 1 I tidigare LOU användes begreppet upphandlande enhet. Begreppet kvarstår i försörjningslagen men är utbytt mott upphandlande myndighet i den klassiska lagen. Med myndighet jämställs beslutande församlingar i kommuner och landsting, kommunala bolag m.m. enligt 2 kap 12 LOU, samt sammanslutningar av en eller flera myndigheter. December av 14

12 Direktinköp Från genomförda intervjuer har det framkommit att direktinköp avseende Marknadsaktiviteter för närvarande är under behandling hos Konkurrensverket. Anmälningen avser huruvida kommunen skulle ha upphandlat tjänsterna. Kommunen har under hösten skickat in ett yttrande till Konkurrensverket och väntar nu på deras beslut. Vi kommer därav inte att uttala oss om denna uteblivna upphandling specifikt, men har inom ramen för granskningen analyserat hur kostnaderna redovisats. Vid analys framgår att beloppet kr som utbetalats till Samskip Van Dieren avser marknadsaktiviteter under perioden Det finns inget skriftligt avtal kopplat till denna utbetalning där motpartens åtagande framgår. Vidare har kostnaden bokförts som investering och skrivits av i samma takt som Logistikcentrums fasta anläggningstillgångar. I projektdirektivet framgår att kostnader för projektledare, projektcontroller och konsultativt stöd ska belasta investeringskostnaden. För att en immateriell tillgång, i detta fall marknadsaktiviteter, ska kunna bokföras som investering krävs att man kan styrka vad tillgången består av. Om innehållet inte går att styrka ska beloppet, i detta fall, bokföras som kostnad 2015 och Bedömning Kontrollmålet är ej uppfyllt. När det gäller de upphandlingar vi översiktligt granskat är vår bedömning att de följt lagen om offentlig upphandling utifrån de krav som ställts och den utvärdering som genomförts. Vi bedömer dock att det varit godtyckligt när varor och konsulttjänster köpts in direkt eller upphandlats. Som upphandlande aktör är det, enligt vår bedömning, inte förenligt med lagen om offentlig upphandling att utifrån egen kännedom om leverantörer välja upphandlingsform. Det är även anmärkningsvärt att stora belopp utbetalats till projektets samarbetspartners utan skriftliga avtal där motpartens motprestation framgår. Vidare bedömer vi att delar av projektets kostnader bokförts på ett sätt som står i strid med god redovisningssed Spårbarhet finns till beslut i styrgruppen och avrapportering till styrelsen har varit tillräcklig Iakttagelser spårbarhet I genomförda intervjuer har det framkommit att man i samband med styrgruppens möten upprättat minnesanteckningar. Detta blev än mer viktigt i samband med att oppositionens representant i styrgruppen valde att inte delta vid styrgruppens möten. Minnesanteckningarna blev också en lista över åtaganden som projektchefen skulle genomföra till nästa sammankomst. Det uppges under intervjuerna att man valt att inte diarieföra dagordning och minnesanteckningar då detta skulle resultera i att dokumenten blivit offentliga handlingar. Det poängteras att eftersom mycket i projektet inte har kunnat bli offentligt, då delar har ansetts December av 14

13 vara affärshemligheter, har det varit önskvärt att viss information inte blir publika. Med samma motivering har heller inte protokoll upprättats över sammankomsterna. När kommunstyrelsen väljer detta tillvägagångssätt begränsas samtidigt transparensen i projektet. En följd av detta är att informationen varit mer fullständig i styrgruppen än i kommunstyrelsen. I projektdirektiven framgår inga krav på styrgruppens dokumentation men det framgår att principiellt viktiga förändringar, så som projektets omfattning, innehåll och budget, ska styrgruppen lyfta till kommunstyrelsen för beslut Iakttagelser avrapportering I projektdirektivet, daterat , framgår att avrapportering från projektet ska ske genom löpande information till styrgruppen och koncernledningsgruppen. Det står även att kommunstyrelsen ska informeras minst tre gånger per år. Utifrån de genomförda intervjuerna framkommer att information till kommunstyrelsen inte lämnats så frekvent som det specificerats i projektdirektivet. Istället har dragningar för kommunstyrelsen skett ungefär två gånger per år, vilket bland annat har förklarats med att arbetet i projektet har behövts ges tid för att avrapporteringen till kommunstyrelsen ska innehålla en meningsfull händelseutveckling. En tätare avrapportering skulle inte innehålla mer information, enligt de intervjuade. Gällande avrapportering till koncernsledningsgruppen nämns att det har genomförts ungefär tre gånger, men att det sedan skedde en omorganisation i kommunen. Därefter har projektchefen inte avrapporterat till den gruppen då det meddelades att det inte längre funnits behov av det. Vid intervju har det framkommit att styrgruppen ibland setts som en förlängning av kommunstyrelsen, då styrgruppen består av representanter därifrån. Styrgruppen bestod både av representanter från majoriteten och oppositionen. Oppositionens representant har dock inte varit närvarande i styrgruppen under hela projekttiden Bedömning Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Enligt vår bedömning har avrapporteringen huvudsakligen följt de projektdirektiv som fastställts av kommunstyrelsen. Avrapportering har inte fullt ut genomförts med angiven frekvens, men vi bedömer att motiven till detta är godtagbara. När det gäller spårbarhet till styrgruppens beslut finns inga krav om detta fastställt i projektdirektiven. Minnesanteckningar har förts under projektet, men man har med hänsyn till avväganden kring affärsmässighet och konkurrens valt att inte diarieföra dessa. Spårbarheten har därigenom begränsats. December av 14

14 4. Revisionell bedömning Vår sammanfattade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen inte helt har följt lagstiftning, projektdirektiv och delegationsordning avseende Logistikcentrum. Bedömningen grundar sig framför allt på att kontrollmålet avseende följsamhet kring lagen om offentlig upphandling ej är uppfyllt. Den sammanfattade revisionella bedömningen är baserad på de respektive kontrollmålen inkluderade i granskningen Bedömningar mot kontrollmål Kontrollmål Följsamhet kring projekthandbok och projektdirektiv Ansvarsfördelning och delegationsordning Följsamhet kring LOU Spårbarhet och avrapportering. Kommentar Uppfyllt Projektet har hanterats i enlighet med projekthandbok och projektdirektiv i den utsträckning det varit möjligt. Uppfyllt Vår bedömning är att det har varit en tydlig fördelning. Kommunstyrelsen har en långtgående delegation avseende avtalstecknande och upphandling, vilket även gäller projektchef. Ej uppfyllt De upphandlingar vi har granskat bedöms ha följt LOU, det bedöms dock ha varit godtyckligt när varor och konsulttjänster köpts in direkt eller upphandlats. Anmärkningsvärt att muntliga avtal slutits gällande stora belopp och att bokföringen strider mot god redovisningssed. Delvis uppfyllt Avrapportering bedöms ha följt projektdirektivet, även om det inte fullt ut genomförts med angiven frekvens. Det finns inget krav på spårbarhet till styrgruppens beslut, men tillvägagångsättet minskar transparensen och därmed spårbarheten. December av 14

15 Kerstin Svensson Uppdragsledare Fredrik Alm Projektledare December av 14

IZatrineholms kommun '\

IZatrineholms kommun '\ IZatrineholms kommun '\ NÄRINGSLIV OCH TILLVÄXT Näringslivschef Conny Petrén Kommunstyrelsens handling nr 28/2009 1 (6) Projektdirektiv för Projektet Katrineholms logistikcentrum, KLC Version 1, Antagen

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Granskning av kommunens projekthantering

Granskning av kommunens projekthantering Revisionsrapport Granskning av kommunens projekthantering Katrineholms kommun Annika Hansson och Tobias Bjöörn, Certifierade kommunala revisorer 5 december 2012 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTAD REVISIONELL

Läs mer

Lekmannarevision 2015

Lekmannarevision 2015 www.pwc.se Lekmannarevision 2015 Robert Bergman Revisionskonsult Mars 2016 Granskning av Vilhelminabostäder AB och Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB 1 Inledning Kommunens bolag: Lekmannarevision 2 Inledning

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun Carl-Gustaf Folkeson Certifierad kommunal revisor Mimmi Praks Revisionskonsult Oktober 2016 Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte och revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26 Information om upphandling Kristdala 2014-08-26 Inköpscentralen Gemensam inköpscentral sedan våren 2013 för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, ÖSK samt en del av kommunernas

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor HANINGE KOMMUN Revisorerna Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen Granskning av kommunens upphandling HANINGE KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2006-12- 1 2 Dnr.. /r.j:?(!'f..!!/~~t!.k I.I. På uppdrag

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Skellefteå Kraft Energihandel

Skellefteå Kraft Energihandel Granskningsredogörelse Skellefteå Kraft Energihandel Skellefteå Kraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Revisorernas arbetsordning för år 2017

Revisorernas arbetsordning för år 2017 1 (5) Revisorernas arbetsordning för år 2017 I revisorernas reglemente anger fullmäktiges sina krav på revisorerna. Reglementet kompletterar reglerna i kommunallagen och den praxis för kommunal revision

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer