Varuförsörjningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varuförsörjningsplan"

Transkript

1 Varuförsörjningsplan 2007

2 Varuförsörjningsplan 2007 för Kalmar kommun Bakgrund Kommunens tidigare varuförsörjningsplan antogs av fullmäktige i december 1994 och är alltför gammal för att kunna utgöra ett planeringsinstrument. Under hösten och våren har därför ett arbete genomförts för att revidera och datera upp detta dokument. Arbetet har genomförts tillsammans med länsstyrelsen och regionförbundet samt övriga kommuner i länet. Bakgrunden till detta är bland annat att regionförbundet behöver aktuella varuförsörjningsplaner från kommunerna för att fortsätta med stödet till landsbygdshandel och små bensinstationer på landsbygden samt till kommunernas hemsändningsverksamhet på landsbygden. Enligt förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 200:284, 6 ) får stöd endast lämnas om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Kommunen hade i samband med detta arbete möjligheten att bredda varuförsörjningsplanen till att bli en serviceplan, som integrerar den kommersiella servicen med annan grundservice, t ex skolor och vårdinrättningar. I ett framtids- och utvecklingsperspektiv är ju tillgång till offentlig service ofta lika betydelsefullt som dagligvarubutikens existens och fortlevnad. Det ena påverkar det andra i väldigt hög grad. I denna plan ingår en kartredovisning av den offentliga och kommersiella servicen som finns i de mindre tätorterna. Utöver det har inte någon större diskussion om den offentliga servicen gjorts. Detta kommer att göras i anslutning till de ortsanalyser som just nu tas fram för tätorterna och som kommer att vara ett underlag för den nya översiktsplanen. Det innebär att detta dokument endast behandlar dagligvaruservicen i de mindre tätorterna. Syfte Syftet med varuförsörjningsplanen är att ge kommunen och regionförbundet möjligheter att avgöra var tillgängliga insatser behöver sättas in, d v s vilka orter och butiker som bör prioriteras. Lägesbeskrivning Den strukturomvandling som pågått under många år har fortsatt också i Kalmar kommun. Vid tidpunkten för den gamla varuförsörjningsplanen 1994 fanns det i kommunen 16 butiker utanför Kalmar tätort med ett fullständigt butikssortiment. Idag finns det 12 sådana butiker. Butikerna i Kåremo, i Hagby och i Tvärskog, som var de sista butikerna på respektive ort, har lagts ner liksom Konsumbutiken i Trekanten. Totalt har alltså fyra butiker försvunnit. Endast två tätorter, Lindsdal och Smedby, har två livsmedelsbutiker. Rockneby, Läckeby, Trekanten, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Vassmolösa, Halltorp och Påryd har en livsmedelsbutik kvar på orten medan butiker alltså saknas i Tvärskog, Hagby och Kåremo. Utvecklingen har flera orsaker. En kan vara minskad befolkning men större betydelse har förändrade konsumtionsmönster för hushållen i takt med att arbetspendlingen har ökat och att större köpcentra byggts upp. Även handelns kedjor spelar en stor roll när det gäller mindre butikers överlevnadsmöjligheter beroende på vilka krav kedjorna ställer på sina medlemmar. Låg lönsamhet leder till att handlaren inte orkar investera eller utveckla verksamheten vilket i sin tur gör att grossister, leverantörer och ombudsföretag blir tveksamma till att samarbeta med butiken 1

3 på längre sikt. Kunderna väljer i stället större butiker på andra orter som har råd att utveckla sin verksamhet. En negativ spiral har uppstått. Butikernas tillstånd och utvecklingsförutsättningar Kommunledningskontoret/Mark- och planeringsenheten har tillsammans med Föreningen Landsbygdshandelns Främjande (FLF) besökt dagligvarubutikerna i åtta av tätorterna utanför Kalmar. De besökta orterna är Halltorp, Vassmolösa, Påryd, Ljungbyholm, Rinkabyholm, Trekanten, Läckeby och Rockneby. De är så kallade enbutiksorter, d.v.s. orter där det endast finns en dagligvarubutik kvar. Vi har tittat på butiken som livsmedelsdistibutör men också på den kringservice som finns i anslutning till butiken eller på annat sätt. Lindsdal och Smedby är orter som vi inte har inkluderat. Här finns mer än en butik och alltså en inbördes konkurrens på orten. Tvärskog och Hagby har inte längre någon dagligvarubutik och ingår därför inte. Vi har klassat butikerna i liten, mellanstor eller större butik mot bakgrund av den omsättning som butiken har. Vi har utgått ifrån följande klassning: Omsättning i kronor Upp till 6 miljoner kronor Mellan 6 och 10 miljoner kronor Över 10 miljoner kronor Klassning av butik Liten butik Mellanstor butik Större butik Besöken ute i dagligvarubutikerna har utgjort grunden för analyser dels av butikernas nuvarande status, dels av deras möjligheter att överleva och kanske också utvecklas. Analys har också gjorts, där man kan se de ekonomiska konsekvenserna för hushållen och för kommunen vid en eventuell nedläggning av butiken. Dessa siffror är inte fullt ut statistiskt säkerställda utan ska mera ses som en indikation på vad butiken betyder ekonomiskt för hushållen och kommunen. Tempo i Halltorp Dagsläget Halltorp är den sydligaste tätorten i Kalmar kommun och ligger cirka 30 km från Kalmar och cirka 7 km från Söderåkra i Torsås kommun. Den butik som utöver den befintliga butiken ligger närmast finns i Söderåkra. Den befintliga butiken Tempo i Halltorp är centralt placerad i samhället och är en fullsortimentsbutik inom ramen för TEMPO-konceptet. Omsättningen för butiken placerar den som en mellanstor butik. Butiken har enligt Konsumentverket en marknadsandel på drygt 26%. Butiken sysselsätter 2 personer på heltid inkl ägaren. Den har öppet 9-18 vardagar samt 9-14 lördagar, stängt söndagar. Butiken i Halltorp svarar för Postens paketutlämning och tillhandahåller också Svenska Spels lotteriverksamhet. Butiken är också ombud för Apoteket. 2

4 Tempo i Halltorp har en mycket stor hemsändningsverksamhet, störst bland samtliga butiker. I genomsnitt handlar det om leveranser per år. Problemet i Halltorp är butikslokalens beskaffenhet. En mycket stor investering skulle behöva göras för att butiken ska kunna bli attraktiv för ortens konsumenter. Det går t ex inte att komma in i butiken med rullstol eller barnvagn. Köpmannen är mycket medveten om lokalernas beskaffenhet. Han börjar emellertid fundera på att dra sig tillbaka. Han är idag 63 år gammal. Det finns en klar risk att det kan bli svårt att få en efterträdare till nuvarande butiksägare om inte något görs för att förbättra lokalerna. Detta skulle alltså behöva göras innan nuvarande köpman avslutar sin verksamhet. Nuvarande köpman äger fastigheten, så en möjlighet kan vara att han hyr ut lokalerna. En eventuell nedläggning av butiken ger ökade kostnader för såväl hushållen i området som kommunen. Det handlar både om kostnader i form av ökade bilkostnader och ökad tid för att göra sina inköp samt för kommunens del i ökade kostnader för hemsändning, färdtjänst och hemtjänst. Enligt Konsumentverkets bedömningar handlar det om årliga ökade kostnader om cirka kronor för hushållen och cirka kronor för kommunen. Framtiden Det finns ett tydligt hot mot dagligvaruservicen i Halltorp mot bakgrund av de undermåliga lokalerna. Görs ingenting är det troligt att dagligvaruservicen försvinner inom de närmaste åren. Insatser behöver göras för att underlätta en övergång till en ny butiksinnehavare. Med en modernare och attraktivare butik finns också förutsättningar för att kunna öka marknadsandelen ytterligare. Regionförbundet, FLF (Föreningen landsbygdens främjande), kommunen och nuvarande köpman bör gemensamt arbeta för att finna en lösning för butiken i Halltorp. ICA Nära Allans Livs i Vassmolösa Dagsläget Butiken i Vassmolösa ligger centralt placerad i samhället. Den drivs av en ung handlare, som tog över för ett och ett halvt år sedan. Han har en god erfarenhet av branschen sedan tidigare. Butiken är välskött med en tydlig färskvaruprofil. Den sysselsätter tre helårsarbetande inkl ägaren. Butiken har öppet 9-19 vardagar, 9-18 lördagar och 9-14 söndagar. Investering har under de senaste åren skett i ICA:s nya kassateknik. Butiken är tillgänglig för rullstolsburna och barnvagnar. Butiken svarar för Postens paketutlämning och är också ombud för Systembolaget och Apoteket liksom för Svenska Spels lotteriverksamhet. En automatstation för bensinförsäljning finns i samhället i anslutning till Gästgiveriet. ICA Nära i Vassmolösa bedriver hemsändningsverksamhet med cirka 450 leveranser per år. Butiken har en omsättning som innebär att den räknas som en större butik. Butikens marknadsandel är dock endast 18%. Det borde finnas förutsättningar att öka marknadsandelen ytterligare. Under de kommande tre åren kommer investeringar i form av nya kylmöbler att installeras. 3

5 De ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning handlar om årliga ökade kostnader på cirka kronor för hushållen och cirka kronor för kommunen. Framtiden Butiken befinner sig i en positiv utvecklingsfas. Man kan inte se att denna trend ska brytas inom en överskådlig framtid. Köpmannen som är ung och framåt ser positivt på framtiden i Vassmolösa. ICA Nära i Påryd Dagsläget Tätorten Påryd är belägen så att det är relativt långt till närmaste konkurrenter. Till Ljungbyholm är det 30 km och till Kalmar 40 km. Detta gör att det finns en god potential för närservicen. I samhället finns också en servicebutik. Den ligger i PREEM-macken, där också merparten av kringservicen finns (paketutlämning, ATG mm). ICA-butiken fungerar bra, särskilt sedan ett par år tillbaka i tiden, då en större omdisponering av lokalerna genomfördes. Innan dess hade butiken vissa lönsamhetsproblem, men det känns stabilt idag. Butiken drivs av en ung framåt innehavare och sysselsätter 2,5 helårsarbetande inkl ägaren. Butiken är öppen alla dagar, vardagar 9-20, lördag 9-18 och söndag När det gäller kringservicen så har ICA-butiken ombudsmannaskapet för Systembolaget och Apoteket liksom Svenska Spels lotteriverksamhet. Övrig kringverksamhet finns vid PREEMmacken. ICA-butiken upprätthåller en mindre hemsändningsverksamhet med cirka 150 leveranser per år. En nackdel är att butiken är trång med ganska smala gångar, vilket hämmar försäljningen. Man skulle annars kunna uppnå en bättre försäljning. Butiken har en omsättning, som gör den till en mellanstor butik. Enligt Konsumentverkets bedömning har butiken en marknadsandel på 26%. Om butiken skulle läggas ner handlar det om ökade kostnader för hushållen på cirka kronor och för kommunen på cirka kronor. Framtiden En fråga som ännu inte är besvarad är hur det blir med framtiden för PREEM-macken, där det också finns en servicestation. Ägaren är i den åldern att han vill sälja sin rörelse. Om han får den såld, drivs den i så fall vidare i samma omfattning eller blir det kanske en automatstation? Dessa frågor är mycket viktiga för ICA-handlaren, när han ska bedöma framtiden. Köpmannen tittar för närvarande på möjligheten att bygga ut ICA-butiken. Detta skulle behövas, men innebär också en stor kostnad. I ett sådant läge skulle butiken behöva ha all kringservice som idag finns på PREEM-macken. En ort som Påryd behöver egentligen ha all service på ett ställe för att nå maximal lönsamhet och därmed kunna säkra ortens framtida service. Köpmannen har alltså ambitionen att fortsätta och dessutom utveckla sin verksamhet i Påryd. 4

6 ICA Supermarket Stinsen i Ljungbyholm Dagsläget Ljungbyholm är centrum för södra kommundelen. Här finns den största av livsmedelsbutikerna utanför Kalmar. Butiken försörjer alltså inte bara Ljungbyholm och den närmaste omgivningen utan också ett stort antal invånare i övriga tätorter och landsbygd i södra kommundelen. Nuvarande ägare tog över Stinsen år 2000 och startade då en större utbyggnad av butiken, som blev klar i maj Detta har medfört att omsättningen ökat rejält. Omsättningen har ökat med 20 miljoner kronor mellan 2000 och Stinsen har enligt Konsumentverket en marknadsandel på drygt 111%, vilket visar att butiken har ett stort omland. Den klassas som en större butik. Stinsen sysselsätter 10 helårsarbetande inkl ägaren. Butiken har öppet 8-20 varje dag inkl lördag och söndag. Kringverksamheten finns inte i ICA-butiken. Postens paketutlämning sköts av PREEM-macken i Rinkabyholm. Pressbyrån i Ljungbyholm har ombudsfunktionerna för ATG och Svenska Spel. Ett apotek finns vid vårdcentralen på Tunnbindarevägen och en automatstation för bensinförsäljning vid Mörevägen. Nedläggning av en butik som Stinsen är självklart inte realistiskt, men rent teoretiskt skulle en nedläggning innebära ytterligare kostnader för hushållen på cirka 2,8 miljoner kronor och för kommunen cirka 1,2 miljoner kronor. Framtiden I Ljungbyholm finns med nuvarande butik inga hot mot dagligvaruservicen. Stinsen är ett bra exempel på att en modern och attraktiv butik lockar till sig kunder och genererar högre omsättning. Med de investeringar som nu genomförts finns heller inga sådana behov av ytterligare investeringar under överskådlig tid. Köpmannen är i sina bästa år och satsar helhjärtat framåt. ICA Nära i Rinkabyholm Dagsläget Rinkabyholm är beläget cirka 12 km från Kalmar centrum, vilket innebär att ortens invånare har mycket nära till stadens service. Trots detta finns ett stort behov av närservice i samhället, vilket idag är ganska väl tillgodosett. En liten servicebutik fanns i samhället fram till 2001, då butiken började byggas ut. Detta skedde i omgångar fram till vad som idag är en väl fungerande fullsortimentsbutik. Den nuvarande köpmannen har varit med i hela denna utveckling och sett den lilla servicebutiken med en låg omsättning utvecklas till en ICA-Nära-butik med en fördubblad omsättning. De omfattande investeringarna under de senare åren har dock medfört att lönsamheten varit dålig. Butiken har så att säga överansträngt sig. Den fina utvecklingen har dock gjort att man är på rätt väg. På grund av detta har Regionförbundet under 2006 beviljat butiken ett servicebidrag 5

7 på kronor. Detta är ett engångsbidrag som ska ge köpmannen större möjlighet att orka driva sin verksamhet vidare på ett kraftfullt sätt. Det bör dessutom säkra dagligvaruservicen i framtiden. Butiken sysselsätter 3,5 årsarbetare inkl ägaren. Butiken har öppet samtliga dagar, varav vardagar och lördagar 8-20, söndagar Omsättningen klassar den som en mellanstor butik. Marknadsandelen är dock endast 13,5%, vilket kan förklaras med att samhället dels ligger nära Kalmar och dels nära den större butiken i Ljungbyholm. Man kan anta att en stor del av inköpen görs såväl i Kalmar som i Ljungbyholm. Det borde dock finnas förutsättningar att ytterligare öka marknadsandelen. När det gäller investeringar under de närmaste åren så ska en ny frysgondol installeras. ICA-butiken är ombud för ATG, Spero och ombud för Svenska Spel. Bensinförsäljning finns vid PREEM-macken utmed E22, där också Postens paketutlämning finns. En eventuell nedläggning av butiken i Rinkabyholm skulle innebära ökade kostnader för hushållen med cirka kronor och för kommunen med cirka kronor. Framtiden Ny dragning av E22 kommer inte att inverka negativt på butiken, eftersom man inte heller idag har någon nytta av nuvarande sträckning. En ny dragning av vägen kommer däremot att innebära att stora områden för bostadsbebyggelse blir tillgängliga. Detta ger ett ökat underlag för butiken och därmed säkras den service som finns i Rinkabyholm idag. ICA Nära i Trekanten Dagsläget Trekanten ligger 17 km från Kalmar centrum och ungefär lika långt från Nybro. Det innebär att Trekanten är utsatt för konkurrens från två håll. I Trekanten med omnejd bor idag cirka 2000 invånare som dock har behov av en utbyggd service på sin egen ort. Den nuvarande ICA-butiken ligger mitt i byn men är gammal, trång och helt otillräcklig för att kunna tillfredsställa dagens konsumenter. Det är t ex inte möjligt för en rullstolsbunden att handla i affären. Det är dock en fullsortimentsbutik med merparten av den service som bör finnas på en sådan ort. Butiken har en omsättning som gör den till en större dagligvarubutik (tredje högsta omsättning bland landsbygdsbutikerna) och det är en mycket bra omsättning med hänsyn taget till de omständigheter som butiken lever i. Butiken har enligt Konsumentverket en marknadsandel på närmare 28%. Den har öppet 9-20 varje dag, även lördag och söndag och sysselsätter 4 helårsarbetande inkl ägaren. ICA-butiken är ombud för Systembolaget och Apoteket och ATG samt har Postens paketutlämning och är spelombud för Svenska Spel. Bensinförsäljning finns vid OKQ8:s och Uno X stationer vid Gamla vägen. Butiken bedriver hemsändningsverksamhet med leveranser per år. 6

8 Att inte utveckla butiken skulle kunna innebära en osäker framtid för butiken. En nedläggning skulle kosta hushållen cirka kronor och kommunen cirka kronor. Framtiden Butiken i Trekanten drivs i dag i lokaler som inte är i takt med tiden. En fortsatt verksamhet i nuvarande form kommer på sikt att innebära att dagligvaruservicen i Trekanten försvinner. Detta är köpmannen väl medveten om. Han har därför beslutat sig för att satsa på nybyggnad av en dagligvarubutik i Trekanten. Arbetet har påbörjats och enligt planerna ska en nybyggd butikslokal stå färdig centralt i samhället under sommaren Med tanke på den konkurrens inom handeln som nu tilltar i Kalmar är denna utveckling nödvändig. En attraktiv butik är förutsättningen för att klara den ökande konkurrensen i omlandet. Läckeby Livs Dagsläget Läckeby ligger cirka 15 km från Kalmar centrum, 6 km från Lindsdal och 6 km från Rockneby. I Rockneby finns en större välsorterad dagligvarubutik likaså är dagligvaruhandeln väl utbyggd i Lindsdal. Butiken i Läckeby är däremot liten och har inte möjligheter att förse invånarna med ett fullt dagligvarusortiment. Det största problemet är att butiken är inrymd i en fastighet som är gammal och i dåligt skick. För att åtgärda bristerna krävs mycket stora investeringar, något som är osäkert om fastighetsägaren ställer upp på. Butiken är dessutom oprofilerad, vilket betyder att den inte tillhör någon av livsmedelskedjorna. Detta bör vara klart negativt för butiken. Butiken har en mycket låg omsättning, lägst bland samtliga dagligvarubutiker på landsbygden, och den klassas som en liten butik. Marknadsandelen är enligt Konsumentverket endast 8,7%, vilket tydligt visar att invånarnas inköp görs på annat håll. Butiken har inte förutsättningar att anställa personal, vilket innebär att ägaren själv driver all verksamhet samtliga dagar med öppettider vardagar 9-19, lördagar och söndagar Butiken i Läckeby har ansvar för Postens paketutlämning och är ombud för Apotekets varor liksom ombud för Spero. Butiken driver hemsändningsverksamhet med knappt 200 leveranser per år. En nedläggning av butiken kommer med den marknadsandel som butiken har idag att kosta hushållen cirka kronor mer om året och kommunen cirka kronor. Framtiden Framtiden för butiken, på det sätt som den drivs idag i icke ändamålsenliga lokaler, är mörk. Läckeby har ett tillräckligt stort befolkningsunderlag för att möjliggöra en fullsortimentsbutik. Förutsättningen för detta är att man får lokaler som är ändamålsenliga. Det bör undersökas om annan lämplig lokal finns i samhället. Är det annars möjligt att bygga nytt? Vem eller vilka kan engagera sig i detta? 7

9 Detta är frågor som behöver få ett svar. Annars hotar nedläggning av butiken i Läckeby. Det är tveksamt hur länge nuvarande köpman kommer att klara av butiken. Regionförbundet, FLF (Föreningen landsbygdens främjande), kommunen och nuvarande köpman bör gemensamt arbeta för att hitta en lösning för butiken i Läckeby. ICA Nära i Rockneby Dagsläget Rockneby ligger cirka 18 km från Kalmar. I samhället finns två trafikbutiker med ett begränsat sortiment av dagligvaror. Dessutom finns ICA Nära i Rockneby som är en komplett fullsortimentsbutik. År 1999 genomfördes en större utbyggnad av butiken som resulterade i att man fick en modern och ändamålsenlig dagligvarubutik i Rockneby. Detta fick till följd att omsättningen ökade rejält, vilket säkerställde en god dagligvaruservice för framtiden. Butiken har en omsättning som innebär att den klassas som en större dagligvarubutik. Butiken har den största omsättningen efter Ljungbyholm. Marknadsandelen är 29%. Köpmannen är idag 61 år gammal, men har för närvarande inga planer på att sälja rörelsen. Tillsammans med sin fru driver han en rörelse som är mycket välskött. Inklusive ägarna sysselsätts 6 årsarbetare. Butiken har öppet samtliga dagar, vardagar 9-19, lördagar 9-17 och söndagar Planerade investeringar de närmaste åren är nya kylmöbler. ICA-butiken ansvarar för Postens paketutlämning, Svenska Spels lotteriverksamhet och är apoteksombud. Bensinförsäljning sker vid PREEM-macken vid E22. PREEM-macken är även ombud för ATG och är spelombud för Svenska Spel. Butiken bedriver hemsändningsverksamhet med cirka 700 leveranser per år. En nedläggning av butiken bedöms kosta hushållen cirka kronor om året i ökade kostnader och kommunen cirka kronor. Framtiden Eftersom ägarna har varit förutseende att investera klokt så kommer förmodligen den hårdnande konkurrensen i Kalmar att beröra denna butik mycket marginellt. Framtiden ser bra ut och den dag när köpmannen vill sälja sin rörelse, så kommer detta inte att innebära några problem för orten. Det bör inte vara några problem att sälja denna butik, vilket medför en fortsatt kontinuitet i dagligvaruservicen på orten. 8

10 Sammanfattning och slutsatser Samtliga undersökta orter bedöms vara i den storleken att underlag bör finnas för en god service även om förutsättningarna varierar mellan orterna. Kring två av orterna finns det speciella förutsättningar som behöver uppmärksammas. Det gäller Halltorp och Läckeby. Om det är någonstans i kommunen som det finns risk för att dagligvaruförsörjningen försvinner, så är det i dessa två orter. Här krävs särskilda insatser för att trygga servicen i framtiden. I övriga orter känns det för närvarande ganska stabilt. Generellt kan sägas att de butiksinnehavare som har utvecklat sina butiker med fortlöpande investeringar genom åren och därmed hängt med i den allmänna marknadsutvecklingen, har klarat sig bäst. De butikerna går bra idag. Det är viktigt att peka på sambandet mellan den kommersiella och den offentliga servicen. De bedömningar som gjorts här är baserade på att den offentliga servicen kommer att finnas kvar i orterna på nuvarande nivå, annars håller förmodligen inte det som skrivits här. Försvinner skolan så får det konsekvenser för ortens attraktivitet och i sin tur på den kommersiella servicen. På samma sätt kan nedläggningen av butiken få till följd att orten blir mindre attraktiv för inflyttning och underlaget för exempelvis skolan minskar. Nya regler när det gäller egenkontrollen Från och med 1 januari 2006 gäller en skärpning av bestämmelserna för egenkontrollen av miljö/hälsa i butikerna. Nya EU-bestämmelser har börjat tillämpas och Livsmedelsverket kräver att mera noggranna kontroller utförs i butikerna från kommunernas sida. Detta ställer nya, hårda krav på köpmän och personal i butikerna. Det är mycket viktigt för de mindre butikerna att klara detta, eftersom resultaten av kontrollerna kommer att offentliggöras och genom detta också påverka butikernas attraktivitet. Generellt kan sägas att bestämmelserna är så pass krångliga att butikerna själva inte kan göra ett godkänt egenkontrollprogram utan hjälp. ICA har utvecklat ett program, som ICA-butikerna kan använda sig av. För övriga butiker kan FLF (Föreningen landsbygdens främjande) hjälpa till och har också utvecklat en utbildning i denna fråga. Förändring av köpmönster Under de senaste åren har konsumenternas köpvanor förändrats i snabb takt. Konsumenten blir alltmer rörlig på grund av ökat bilinnehav och större valmöjligheter när det gäller butiker såsom stormarknader, köpcentra och lågprisbutiker. Denna utveckling har drabbat landsbygden. Stora förändringar är nu på gång i Kalmar. Bland annat handeln väntas få en stark utveckling med ett flertal nya aktörer. Vad kommer detta att innebära för landsbygdshandeln? En viktig förutsättning när det gäller att bemöta denna utveckling är att köpmännen på landsbygden fortsätter att visa den positivitet som man hittills har visat och också fortsätter att utveckla sina butiker. Då finns goda förutsättningar att det ska gå bra också i en svårare marknadssituation. Det är dock viktigt att göra ortsborna medvetna om att det är de själva som ytterst bestämmer över butikens framtid genom att utnyttja den service som butiken erbjuder. 9

11 Köpman och personal kan vara hur duktiga och positiva som helst, men om inte konsumenten visar intresse av ortens service så faller denna och orten är död. Kommunala åtgärder för att upprätthålla en god utveckling i de olika orterna är också väsentliga inslag. Det gäller t.ex. möjlighet till fortsatt bostadsbyggande på orten, infrastruktur och kollektivtrafik och utvecklande av annan offentlig service. Handlingsprogram Sammanfattningsvis anges de mål och åtgärder som kommunen vill vidta för att främja en god servicenivå i kommunen. De olika målen utvecklas ytterligare nedan. Mål: Kommunen ska verka för att bibehålla servicen på de orter som har kommersiell service i dagsläget. prioritera butikerna i Rockneby, Läckeby, Trekanten, Rinkabyholm, Vassmolösa, Halltorp och Påryd när det gäller statligt och/eller kommunalt ekonomiskt stöd. stödja butikerna och invånarna i Rockneby, Läckeby, Trekanten, Rinkabyholm, Vassmolösa, Halltorp och Påryd genom att erbjuda bidrag för hemsändning av dagligvaror i respektive kundområden erbjuda hemsändningsbidrag med det maximala belopp som Regionförbundet delfinansierar med 50%. ta initiativ till regelbundna kontakter/besök hos landsbygdsbutikerna. verka för att landsbygdsbutikerna får möjlighet att nyttja konceptet Affär på landet och liknande utbildningar. utreda frågan om hur en lokal upphandling inom ramen för lagen om offentlig upphandling kan gynna den lokala handlaren och kommunen. beakta servicefrågorna vid planering av kollektivtrafik inklusive närtrafik. tillhandahålla mark för bostäder och verksamheter i tätorterna liksom att verka för ett varierat boende i tätorterna. uppmärksamma dagligvarubutikernas villkor i de utvecklingsdialoger som under åren ska genomföras i kommunens mindre tätorter. utveckla serviceperspektivet, såväl den offentliga som den kommersiella servicen, i översiktsplanen. peka på möjligheterna att via Landsbygdsprogrammet stärka och utveckla den lokala servicen Kommunen ska verka för att bibehålla servicen på de orter som har kommersiell service i dagsläget År 1994 fanns det minst en dagligvarubutik i samtliga tätorter, inklusive Kåremo. Lindsdal, Smedby och Trekanten hade mer än en butik. Idag saknar Kåremo, Tvärskog och Hagby dagligvarubutiker. Trekanten har numera endast en butik. Avsnittet Butikernas tillstånd och utvecklingsförutsättningar visar att situationen för de flesta landsbygdsbutiker som verkar idag bedöms som ganska stabil och positiv. Endast när det gäller två av orterna Halltorp och Läckeby finns speciella förutsättningar som behöver uppmärksammas. I dessa två 10

12 tätorter finns det en viss risk för att dagligvaruförsörjningen så småningom kan komma att försvinna om inte åtgärder vidtas. Kommunen har som mål att den dagligvaruförsörjning som idag finns i de mindre tätorterna ska bibehållas även långsiktigt. Att ha butiken kvar på orten är oerhört angeläget och ofta en förutsättning för att ortens attraktivitet ska bestå. Kommunen ska medverka genom insatser av olika slag som stärker en god utveckling i de olika orterna. Det kan gälla bostadsbyggande, infrastruktur och annan offentlig service. I den händelse att en butik riskerar nedläggning så ska samråd ske mellan kommunen, regionförbundet och FLF om möjliga åtgärder för att förhindra nedläggning. När det gäller landsbygdsbutikerna i Halltorp och Läckeby bör initiativ tas till att inleda en sådan diskussion mellan respektive parter och köpmännen i fråga. Kommunen ska prioritera butikerna i Rockneby, Läckeby, Trekanten, Rinkabyholm, Vassmolösa, Halltorp och Påryd när det gäller statligt landsbygdsstöd Regionförbundet har möjlighet att lämna ekonomiskt stöd till kommersiell service. Stödet tas från länets årliga regionala utvecklingsstöd, som Näringsdepartementet varje år lämnar till Regionförbundet. Stödet kan utgå i form av bidrag eller lån för investeringar. Regionförbundet har också möjlighet att lämna ett servicebidrag för att förhindra nedläggning av en butik. Stödet är ett driftstöd för att butiken ska kunna ha möjlighet att genomföra åtgärder för att öka omsättningen och förbättra lönsamheten. Regionförbundet kan också lämna stöd för att butiken ska kunna köpa in konsulttjänster och genomföra åtgärdsprogram för att förbättra lönsamheten. För att Regionförbundet ska kunna ta ställning till stöd till enskilda landsbygdsbutiker behöver regionförbundet en aktuell varuförsörjningsplan där kommunen anger vilka områden som bör prioriteras när det gäller landsbygdsstöd. I den gamla varuförsörjningsplanen från 1994 har kommunen uttalat att butikerna i Rockneby, Läckeby, Vassmolösa, Halltorp och Påryd ska prioriteras. I senare beslut har även Trekanten inkluderats. Det handlar om orter där endast en butik med fullständigt butikssortiment finns kvar. Orterna Lindsdal och Smedby faller utanför, eftersom där finns mer än en butik. I Ljungbyholm finns idag endast en butik, men i Ljungbyholm finns betydligt bättre förutsättningar än i de andra enbutiksorterna, varför Ljungbyholm inte prioriteras när det gäller dessa insatser. Däremot föreslår vi att Rinkabyholm inkluderas. Rinkabyholm har endast en butik, men har en låg marknadsandel, mycket beroende på konkurrensen från den närliggande handeln i Kalmar. Kommunen prioriterar följande butiker när det gäller statligt landsbygdsstöd: Rockneby, Läckeby, Trekanten, Rinkabyholm, Vassmolösa, Halltorp och Påryd. 11

13 Kommunen ska stödja butikerna i Rockneby, Läckeby, Trekanten, Rinkabyholm, Vassmolösa, Halltorp och Påryd genom att erbjuda bidrag för hemsändning av dagligvaror i respektive kundområden I och med den gamla varuförsörjningsplanen från 1994 beslutade kommunen att införa möjligheten till ett bidrag för hemsändning av varor på landsbygden. Bidraget betalades ut till de butiker som kommunen uttalat att de skulle vara prioriterade. Idag har butikerna i Rockneby, Läckeby, Trekanten, Vassmolösa, Halltorp och Påryd bidrag för hemsändning av varor i sina respektive kundområden. Hemsändningen har ökat något under senare år, vilket kan förklaras dels med en åldrande befolkning på landsbygden, dels att de tidigare varubussarna har upphört. Årligen betalar kommunen ut hemsändningsbidrag på cirka kronor, vilket motsvarar cirka leveranser. Av detta får kommunen statsbidrag för hälften. Nivån på hemsändningen ser ut att öka ytterligare något framåt. Kommunen ska även fortsättningsvis stödja butikerna på landsbygden med bidrag för hemsändning av varor. Stödet ska gå till de butiker som idag har hemsändningsbidrag men även erbjudas butiken i Rinkabyholm. Kommunen ska erbjuda hemsändningsbidrag med det maximala belopp som Regionförbundet delfinansierar med 50% Regionförbundet lämnar bidrag till kommuner som erbjuder hemsändningsbidrag till butiker på landsbygden. Bidraget avser 50% av kommunernas ersättning till landsbygdshandeln. För närvarande lämnar regionförbundet bidrag upp till en kostnad på 90 kronor per leverans, d.v.s som mest 45 kronor per leverans. I vissa län i Sverige är den högsta ersättningen numera 120 kronor, d v s ett bidrag på 60 kronor per leverans. Kalmar kommun ersätter landsbygdsbutikernas kostnader för hemsändning med ett bidrag på 90 kronor per leverans, varav kommunen alltså får statsbidrag för hälften, 45 kronor. Regionförbundet kommer att överväga frågan om att höja bidraget till 50% av 120 kronor. Om så sker ska kommunen erbjuda hemsändningsbidrag med det maximala belopp som regionförbundet delfinansierar. Kommunen ska ta initiativ till regelbundna kontakter/besök hos landsbygdsbutikerna Det är angeläget med regelbundna kontakter mellan kommunen och de enskilda landsbygdshandlarna för att få en bild av hur situationen ser ut i de olika tätorterna och hur handlarna ser på sin framtid. Det har visat sig att en samverkan mellan kommunen, regionförbundet och FLF (Föreningen landsbygdshandelns främjande) kan vara en bra lösning. Kontakterna kan ske genom inbjudna gemensamma träffar eller besök i de enskilda butikerna. 12

14 Kommunen ska verka för att landsbygdsbutikerna får möjlighet att nyttja konceptet Affär på landet och liknande utbildningar och mentorsprojekt Affär på landet är ett kompetens- och utvecklingsprogram för lanthandeln, som har utarbetats av FLF, (Föreningen landsbygdshandelns främjande) tillsammans med och på uppdrag av Konsumentverket. Målet för programmet är att lanthandlarna ska få goda förutsättningar att analysera och utveckla sin verksamhet så att den blir långsiktigt ekonomiskt hållbar. Lanthandeln ska så långt möjligt bli en servicepunkt i samhället med ett utbud av såväl dagligvaror som annan service. Bredden i butikens utbud bestäms av lokala behov och butikens förutsättningar. Erfarenheterna av Affär på landet visar att samtliga butiker i landet som genomgått utbildningen finns kvar, samtliga arbetstillfällen finns kvar och omsättningen har ökat med närmare 9 procent. Regionförbundet har finansierat mentors- och kompetensutvecklingsprojekt, bl a Affär på landet. I Kalmar kommun har endast två lanthandlare, Trekanten och Påryd, genomgått projektet. Kommunen ser det som angeläget att övriga landsbygdshandlare ges möjlighet att genomgå detta program eller andra anpassade åtgärder för att utveckla butikerna. Kommunen ska utreda frågan om hur en lokal upphandling inom ramen för lagen om offentlig upphandling kan gynna den lokala handlaren och kommunen För många butiker skulle möjligheten att få leverera till kommunen och andra offentliga institutioner vara ett mycket värdefullt tillskott. Det har tidigare varit svårt att förena lokal handel med de krav som Lagen om offentlig upphandling, LOU; ställer, men man har under de senaste åren i Arvika kommun utarbetat en modell som visar att det är möjligt. LOU ställer krav på att en upphandling ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. I Arvikamodellen har man i förfrågningsunderlaget gjort en uppdelning i leveranser till storkök och till småkök. Villkoren för leveranserna skiljer sig något åt, t ex i krav på förpackningsstorlekar, betalningsförutsättningar, statistik och bonus. Sett från upphandlingsrättslig synpunkt föreligger inga principiella hinder att dela upp en förfrågan i leveranser till storkök och småkök samt att för dessa två leveranstyper tillämpa olika villkor. En förutsättning är dock att indelningen och de skilda villkoren vilar på affärsmässig grund. Syftet får inte vara att gynna en eller flera leverantörer eller att begränsa konkurrensen. Erfarenheterna från Arvika och andra kommuner ger vid handen att upphandling av livsmedel till storkök och småkök skulle bli enklare att hantera om de genomfördes som två helt separata upphandlingar. För Kalmar gäller att det idag finns cirka 100 leveransställen. Av dessa kan 20 rubriceras som storkök och 80 som småkök. I kommunen är en upphandling i det närmaste klar, vilket innebär att frågan om att ta ställning till om Arvikamodellen kan användas i kommunen gäller nästa upphandling, omkring Inför denna upphandling ska konsekvenserna av att använda Arvikamodellen i Kalmar penetreras. I det ska också ingå att ta ställning till om de kriterier som idag finns 13

15 angivna för upphandling av livsmedel, t.ex. ekologiska livsmedel, krav på djurskydd och så vidare, kan tillgodoses. Fastighets- och inköpskontoret får i uppdrag att inför nästa upphandling av livsmedel utreda frågan om Arvikamodellen kan vara lämplig att genomföra i Kalmar. Kommunen ska beakta servicefrågorna vid planering av kollektivtrafik inklusive närtrafik En stor del av resorna inom kommunen är inköpsresor. Detta är en viktig faktor vid planeringen av kollektivtrafiken. Vid halvårsskiftet startade närtrafiken på landsbygden. Närtrafiken är en anropsstyrd trafik som utförs för att komplettera den ordinarie linjetrafiken. Syftet är att ge invånare med långa avstånd till busslinjer möjligheter att nyttja den ordinarie linjetrafiken liksom att kunna ta sig till närmaste tätort. Närtrafiken har som målpunkter åtta närtrafikområden, som är de mindre tätorterna. Närtrafiken kan alltså användas som inköpsresor i de mindre tätorterna. Servicefrågorna ska fortlöpande vara ett underlag vid planeringen av kollektivtrafiken på landsbygden. Kommunen ska tillhandahålla mark för bostäder och verksamheter i tätorterna liksom att verka för ett varierat boende i tätorterna En ökad inflyttning till orten ger möjlighet till ett utökat kundunderlag för den enskilda butiken. Det är därför angeläget att det finns förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och mark för verksamheter i eller i anslutning till de enskilda orterna. Kommunen har som målsättning att det ska finnas tillgång till lediga planerade småhustomter i varje tätort. Så är det inte idag. Kommunen har dock ett relativt bra markinnehav i anslutning till tätorterna. Frågan om lediga småhustomter liksom mark för mindre flerbostadshus och/eller seniorboenden bör utredas för varje tätort i samband med arbetet med ortsanalyserna och revideringen av översiktsplanen. Kommunen ska uppmärksamma dagligvarubutikernas villkor i de utvecklingsdialoger som under åren ska genomföras i kommunens mindre tätorter Våren 2007 inleder kommunledningen utvecklingsdialoger i tätorterna utanför Kalmar tätort. Två utvecklingsdialoger ska hållas under våren och två under hösten, vilket innebär en process under tre år för att inkludera tolv tätorter. Utvecklingsdialogerna är ett led i målet att hela Kalmar ska leva. Dialogerna syftar till att kartlägga kraften i kommunens olika tätorter, undersöka behov och se på möjligheter för den enskilda orten. Dialogen förs mellan kommunledningen å ena sidan och föreningar, näringsliv, boende och sysselsatta å andra sidan. Frågan om dagligvarubutikernas förutsättningar bör uppmärksammas i dessa utvecklingsdialoger. 14

16 Kommunen ska utveckla serviceperspektivet i översiktsplanen Den kommersiella servicen och den offentliga servicen är på många sätt beroende av varandra. Försvinner butiken så får det återverkningar på den offentliga servicen på samma sätt som nedläggningen av en skola påverkar förutsättningarna för butiken. Den samlade synen på och ambitionen när det gäller servicen i tätorterna bör behandlas i översiktsplanen. Under 2007 har arbetet med att ta fram ortsanalyser för tätorterna utanför Kalmar inletts. Ortsanalyserna ska analysera platsen, orten som livsmiljö och ortens roll och förhållande till kommunen i övrigt. Dessa ortsanalyser ska ligga till grund för den kommuntäckande översiktsplanen. Serviceperspektivet är en av de frågor som bör behandlas i ortsanalyserna. Kommunen ska peka på möjligheterna att via Landsbygdsprogrammet stärka och utveckla den lokala servicen Ett nytt centralt Landsbygdsprogram har trätt i kraft från och med 1 januari 2007 och gäller till och med Här finns medel att söka bland annat för att utveckla den lokala servicen på landsbygden. Inom Landsbygdsprogrammet ingår också Leader, som är ett arbetssätt som kan användas för att arbeta med lokal landsbygdsutveckling. Kalmar kommun drar nu igång ett samarbete med Ölandskommunerna för att bilda ett Leaderområde. För att kunna ta del av Leaderpengarna krävs att man bildar en särskild form av lokalt partnerskap, en LAGgrupp (lokal aktionsgrupp). I gruppen ska det finnas representanter för tre sektorer i samhället; den ideella sektorn, den offentliga sektorn och den privata sektorn. LAG-gruppen ska ta fram en gemensam utvecklingsstrategi för Leaderområdet. Att stärka och utveckla den lokala servicen kan vara en beståndsdel i en sådan utvecklingsstrategi. 15

17 BILAGOR

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Varuförsörjningsplan 2007 är upprättad av Kalmar kommun, kommunledningskontoret, mark- och planeringsenheten. Vill du veta mer kontakta Christina Rosenqvist, tfn , e-post:

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 INLEDNING Det moderna samhället har utvecklats i en riktning där rationaliseringar och effektivitet blivit allt mer centralt eftersom konkurrensen

Läs mer

Serviceplan 2016-2020

Serviceplan 2016-2020 STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Kommunfullmäktige Landsbygdsutvecklare Sofie Nyström 2016-02-29 Gäller t.o.m. 2020 1 (12) Serviceplan 2016-2020 2 (12) Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Statistikbilaga till rapporten. Planering för seniorbostäder och andra boendeformer för äldre

Statistikbilaga till rapporten. Planering för seniorbostäder och andra boendeformer för äldre Bilaga 1 Statistikbilaga till rapporten Planering för seniorbostäder och andra boendeformer för äldre Seniorbostäder i Ljungbyholm 2 Område 1 Området består av Kvarnholmen, Ängö, Varvsholmen, Östra Malmen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) s arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 januari 2016 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Förslag

Läs mer

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag Stockholms läns landsting 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-22 TRN 2015-0113 Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten

Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten Lagstadgad plan den 1 februari 2001 Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten KS-1792/2000 Fastställd av kommunfullmäktige 2001-02-01. Dokumentet kommer att uppdateras under 2015.

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd!

Investera i Uppsalas landsbygd! Skyttorp 2014-03-04 Investera i Uppsalas landsbygd! Sex punkter och 20 förslag för jobb och tillväxt i hela kommunen Uppsala är en expansiv storstad men också en vidsträckt landsbygdskommun. En fjärdedel

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden Vår butik! Totebo 2 En plats för bygden Denna folder har Kommunens Landsbygdsutvecklare tagit fram på uppmaning av oss i Totebo-Yxereds Samhällsförening. Vi har varit behjälpliga med en del information

Läs mer

Remiss om investeringsbidrag

Remiss om investeringsbidrag TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Elisabeth Karlsson 2012-10-16 KS 2012/0632 0480-45 00 83 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss om investeringsbidrag Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 1) Målformulering Syftet med programmet. Syftet med verksamheten är att bidra till att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2010-2013

Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2010-2013 Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2010-2013 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-01-03 Regionalt serviceprogram Sid 0 Bakgrund och riktlinjer Den nationella strategin för regional

Läs mer

UTVECKLING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN

UTVECKLING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN UTVECKLING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Varför ett program för Jönköpings landsbygd och kommundelar? Jönköpings kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder 1 (5) 2010-07-02 Anders Johansson (S) Kommunalråd 08-591 260 01 073-663 87 85 anders.johansson@sigtuna.se Nya Märsta Centrum - samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Näringslivsutveckling inom Leader

Näringslivsutveckling inom Leader 2009-10-22 Näringslivsutveckling inom Leader Den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet har ett tydligt fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Syfte Handeln har med tiden kommit att bli en allt viktigare näring. Handeln har nu inte bara rollen att tillgodose kommuninvånarnas

Läs mer

Ann-Charlotte Wiberg (S) Björn Jansson (FP) Louise Holm(M) Cvijeta Stojnic-Karlsson (MP)

Ann-Charlotte Wiberg (S) Björn Jansson (FP) Louise Holm(M) Cvijeta Stojnic-Karlsson (MP) 1 Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Sessionssalen, Linköping 48 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 49 Ledamöter Göran Gunnarsson (C) ordförande Bengt

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär!

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär! Din lokala affär 1 Välkommen! Ulrikas lokala affär bjuder på trivsam stämning och ett naturskönt läge. För det är här i den lokala affären som grannarna möts i jakten på kvällens middag eller för en stunds

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Kommittédirektiv E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Dir. 2014:1 Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av relevanta

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun falun.se/ 2006-06-01 Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun Slutrapport Falun har en omfattande och en attraktiv tätortsnära landsbygd dit människor vill flytta och bo. En

Läs mer

Kommersiell service för regional tillväxt. Förutsättningar, utmaningar och aktiviteter för Värmlands län 2009-2014

Kommersiell service för regional tillväxt. Förutsättningar, utmaningar och aktiviteter för Värmlands län 2009-2014 1 Kommersiell service för regional tillväxt Förutsättningar, utmaningar och aktiviteter för Värmlands län 2009-2014 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund...5 Nuläge och analys..8 Horisontella kriterier.12

Läs mer

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10,

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10, Bilaga 4 Sida 1(11) KL 1900 Inger Åckander, 630222 SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGORNA AV TOTALT 37 INTERVJUER FÄRGADE SIFFROR FRÅN STORSTADSLÄN - 24 FRÅN STORSTADSLÄN OCH 13 FRÅN ÖVRIGA LÄN Frågor Ja Nej Hur

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Utbud. Utbudet av service i Andersberg

Utbud. Utbudet av service i Andersberg Utbud Det är aktiviteterna som gör centrumet till en mötesplats för områdets invånare och skapar livfullhet och möjlighet till möten i stadsdelen. I avsnittet redogörs vilka aktiviteter och vilket utbud

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Med kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, post, apotek och grundläggande betaltjänster.

Med kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, post, apotek och grundläggande betaltjänster. 1 (5) Varuförsörjningsplan Kommunen vill verka för att säkerställa en god kommersiell service och tillfredsställande försörjning av dagligvaror till kommuninvånarna och om möjligt bevara befintligt butiksnät.

Läs mer

Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Återremiss.

Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Återremiss. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-01-27 Nils Tunving Region Ytterstad Tel: 508 269 29 Nils.tunving@gfk.stockholm.se Dnr 03-411-2652 2003-12-17 Till Gatu- och fastighetsnämnden Markanvisningar

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Det här är Smedby. Malin Vikman 13 2013-09-11

Det här är Smedby. Malin Vikman 13 2013-09-11 Handläggare Datum Malin Vikman 13 2013-09-11 Det här är Smedby Smedby ligger ungefär åtta kilometer väster om centrala Kalmar mitt emellan jordbruksbygd och skogsbygd. Smedbyområdet har varit bebott sedan

Läs mer

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden Sammanfattning Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat apoteksomregleringen utifrån målen för omregleringen. Statskontoret bedömer att målet om ökad tillgänglighet till läkemedel

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

Regionala serviceprogram. delredovisning februari 2010

Regionala serviceprogram. delredovisning februari 2010 Regionala serviceprogram delredovisning februari 2010 Tillväxtverket, Östersund Regional samverkan och landsbygdsutveckling Box 3034 831 03 Östersund www.tillvaxtverket.se Har du några frågor om denna

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

- Fortsatta studier. Studentarbeten

- Fortsatta studier. Studentarbeten - Fortsatta studier Studentarbeten Innehåll 1 Uppslag för kommande studentarbeten... 3 2 Bo, leva och vara på landsbygden... 3 Att skapa en positiv utvecklingsspiral är viktigt för landsbygdskommuner...

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun. Antagen av kommunfullmäktige Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun 1 Inledning

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Bengt Eriksson 2010-01-18

Bengt Eriksson 2010-01-18 BERIKON AB Promemoria Bengt Eriksson 2010-01-18 Kommunförbundet Skånes engagemang i studentbostadsfrågan Styrelsen för Kommunförbundet Skåne har väckt frågan om förbundets engagemang i studentbostadsfrågan,

Läs mer

Dialogmöte. Alstermo 2014 06 02

Dialogmöte. Alstermo 2014 06 02 2014-06-24 Dialogmöte Alstermo 2014 06 02 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

Undersökningar om företagsklimatet i Avesta kommun

Undersökningar om företagsklimatet i Avesta kommun Undersökningar om företagsklimatet i Avesta kommun Svenskt näringslivs rankning Rankingen består av 18 faktorer som viktas olika tungt. 1/3: Tyngst vägande är företagens bedömning av Det sammanfattande

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

Besöksmål Åsgarn - förstudie

Besöksmål Åsgarn - förstudie Besöksmål Åsgarn - förstudie Iordningställande av nedfart till sjön Åsgarn i Kolarbo by. Projektägare: Folkärna norra bygdegårdsförening, upa Projektledare: Leif Öster Kommun: Avesta Dnr: 73 Jnr: 2010

Läs mer

Regionalt Serviceprogram. Gävleborgs län 2010-2013

Regionalt Serviceprogram. Gävleborgs län 2010-2013 Regionalt Serviceprogram Gävleborgs län 2010-2013 Innehållsförteckning Sammanfattning..3 Bakgrund.3 Definitioner...3 Koppling till andra program och strategier...4 Hållbar utveckling...5 Genomförande...5

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD

FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD INNEHÅLL Trafikverkets plan Tidsanalys Olycksstatistik Boendemiljö Backaryd Alternativ till förbifart Miljöpåverkan Backaryds framtid Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Kommunledningskontoret Sektorplan 25-2-21 Anders Hallmén Sidan 1 av 9 Planeringschef version 1.1 8-579 216 27 Dnr 24/419 KS.7 Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Sollentuna har ambitionen att tillgodose

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av Nynäshamn

Utvärdering av Nynäshamn 1 (2) Datum 2011-05-05 Identitet TN 1105-119 SL 2011-04033 Trafiknämnden Utvärdering av Nynäshamn Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) har efter genomförd upphandling, (den s.k. E15-upphandlingen),

Läs mer

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.

Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm. n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet. Näringsdepartementet Anneke Svantesson 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskanslie.se anneke.svantesson@regeringskansliet.se 2015-04-27 Ert dnr: N2015/2191/J Vårt dnr: 2015/0011/1 Naturskyddsföreningens

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Utvärdering av regionala serviceprogram 2010-2013. Working paper/pm 2012:07

Utvärdering av regionala serviceprogram 2010-2013. Working paper/pm 2012:07 Working paper/pm 2012:07 Utvärdering av regionala serviceprogram 2010-2013 Tillväxtanalys har fått Näringsdepartementets uppdrag att utvärdera de regionala serviceprogrammen åren 2009-2013. Denna rapport

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Utveckling Stenhamra Centrum 2010-11-02

Utveckling Stenhamra Centrum 2010-11-02 Utveckling Stenhamra Centrum 2010-11-02 Agenda Bakgrund / nuläge Gemensamma intressen Butikens roll på marknaden Butikens särskilda behov Förutsättningar för markanvisningen Alternativ lösning för att

Läs mer

Södertörnskonferensen den 14 januari 2010

Södertörnskonferensen den 14 januari 2010 Södertörnskonferensen den 14 januari 2010 KONFERENSDOKUMENTATION Innehåll SÅ HÄR HAR DET SETT UT och SÅ HÄR SER DET UT Konferensens förslag till ändringar samt val av de viktigaste punkterna i nulägesbeskrivningen

Läs mer

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun)

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun) Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Tavlebord lokala producenter och hantverkare i samverkan Nedan ifylls av kansliet: Diarienr: TM068 b) Juridisk status på projektägare:

Läs mer