Investera i Uppsalas landsbygd!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investera i Uppsalas landsbygd!"

Transkript

1 Skyttorp Investera i Uppsalas landsbygd! Sex punkter och 20 förslag för jobb och tillväxt i hela kommunen Uppsala är en expansiv storstad men också en vidsträckt landsbygdskommun. En fjärdedel av kommunens invånare bor utanför centralorten Uppsala. Alla Uppsalabor, oavsett var de bor, har rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer och service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd. Så är det inte i dag. Landsbygden erbjuder en varierande natur och en rik kulturmiljö och skulle kunna rymma långt fler bostäder och arbetsplatser än i dag. Trots det hamnar landsbygdsborna ofta i stadens skugga och får inte samma möjligheter att påverka den kommunala planeringen. Det vill vi ändra på.

2 2 (16) Innehållsförteckning Inledning... 2 I. Ge fler möjlighet att jobba och bo på landsbygden!... 4 II. Förbättra kommunikationerna!... 6 III. Öka likvärdigheten i skola och välfärd!... 8 IV. Förbättra den kommersiella och offentliga servicen! V. Skapa attraktiva boendemiljöer! VI. Öka möjligheterna till demokratisk påverkan!... 14

3 3 (16) Inledning Uppsala är inte bara Sveriges fjärde storstad. Både till ytan och befolkningsmässigt är Uppsala också en stor landsbygdskommun. Sett till befolkning är Uppsalas rentav Sveriges främsta landsbygdskommun. En fjärdedel 1 av kommunens invånare bor utanför centralorten Uppsala. I 17 tätorter, i ytterligare ett antal småorter och på landsbygden bor närmare av kommunens invånare. Alla Uppsalabor har rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer och service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd, oavsett var man bor i kommunen. Så är det inte idag. Det är verkligheten för många på Uppsalas landsbygd. Sedan kommundelsnämnderna avskaffades har landsbygden ofta hamnat i skymundan, den politiska representationen har försämrats och den fjärdedel av kommunens invånare som bor på landsbygden har inte längre samma möjligheter att påverka den politiska utvecklingen. Det här vill vi ändra på. Om Uppsalas landsbygd ska vara en plats där företag startas, jobb skapas och människor väljer att bo och bilda familj måste landsbygdens behov bli sedda och dess fördelar synliggöras. Under hösten har vi därför besökt samtliga tätorter på Uppsalas landsbygd. Vi har träffat företagare, besökt verksamheter som skolor och förskolor och vi har knackat dörr. Besöken är ett led i Socialdemokraternas dialog med kommuninvånarna om hur vi kan utveckla alla delar av kommunen. Vi har fått in många värdefulla synpunkter. Nu presenterar vi ett antal förslag för att ta till vara landsbygdens tillväxtpotential och ge alla kommuninvånare likvärdiga förutsättningar. I vår fortsätter dialogen och vår ambition är att göra landsbygdens förutsättningar att växa och utvecklas till en viktig fråga i höstens val. Uppsala ska inte bara vara Sveriges fjärde storstad, vi ska också vara en av landets bästa landsbygdskommuner! Det handlar om jobben, om skolan och välfärden, om den lokala servicen och om möjligheterna att påverka. Skyttorp den fjärde mars 2014 Socialdemokraterna Marlene Burwick Kommunalråd (S) Erik Pelling Kommunalråd (S) 1 Närmare en fjärdedel av kommunens invånare bor utanför centralorten Uppsala. De flesta i någon av kommunens många tätorter och småorter (ca 14 procent) men många också på den rena landsbygden (ca 10 procent).

4 4 (16) I. Ge fler möjlighet att jobba och bo på landsbygden! Många av de företag som håller igång Uppsalas näringsliv finns på landsbygden. Det handlar om allt från hantverkare och transportföretag till kommunens alla lokala jordbrukare och livsmedelsproducenter. Ett livskraftigt lokalt baserat företagande är därför lika viktigt för staden Uppsala som för en levande landsbygd. Det handlar om småföretag som är flexibla och anpassar sig till nya lösningar samtidigt som de är en viktig del av lokalsamhället omkring dem. Med rätt förutsättningar kan dessa företag dra nytta av den konkurrensfördel som närheten till Uppsala och Stockholm utgör. I de här företagen och i de nya som startas kan många nya jobb tillkomma. Det här lokala företagandet behöver lyftas fram i kommunens näringslivsarbete och ges möjlighet att lägga anbud när kommunen upphandlar. Uppsala behöver en modern och aktiv tillväxtpolitik för hela kommunen. Det är många gånger i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. Där spelar landbygden en viktig roll. Vi vill därför investera i landsbygdens näringsliv, exempelvis genom att stödja utbyggnaden av grundläggande service, förenkla för företag att expandera, bistå innovationer på landsbygden samt handla av ett ambitiöst ekologiskt jordbruk. Grunden för inflyttning och ett förbättrat serviceutbud på Uppsalas landsbygd är fler bostäder. Fler ska ha möjlighet att bo på Uppsalas landsbygd och i kransorterna. Här ska man kunna förverkliga drömmen om ett eget hus, men också ha möjlighet att bo i hyresrätt till rimliga kostnader. En blandad bebyggelse och möjlighet att växla mellan olika boendeformer är lika viktigt utanför staden. Kan tillgången på hyresrätter, bostadsrätter och bostäder för alla åldrar förbättras på landsbygden kommer befintliga hus ut på marknaden samtidigt som fler får möjlighet att bo kvar på landsbygden när livet förändras. Om Uppsala kommun ska öka byggandet också utanför Uppsala stad krävs en mental omställning. Närheten till storstaden Uppsala är en stor fördel men har också resulterat i en bostadspolitik som utgår från stadens behov. Uppsala måste vara beredd att ta till sig den lilla kommunens arbetsätt. Insatserna som krävs för att lösa bostadsbristen i staden kan då kompletteras med andra arbetsätt anpassade utifrån den mindre skalan på landsbygden. Attraktiva orter i kollektivtrafiknära lägen finns det gott om i Uppsala kommun. Det Uppsalas saknar är en aktiv bostadspolitik, en långsiktig strategi för markförsörjning och en effektiv kommunal handläggning av planer och bygglov, anpassad utifrån landsbygdens behov.

5 5 (16) Landsbygden skulle kunna rymma långt fler bostäder och arbetsplatser än idag. Det vill vi förverkliga! 1. STIMULERA TILL ÖKAT FÖRETAGANDE PÅ LANDSBYGDEN inom såväl aktiebolag, kooperativa företag samt egenanställningsföretag (c-företag). 2. GE MINDRE LOKALA FÖRETAG MÖJLIGHET ATT LÄGGA ANBUD genom att dela upp kommunala upphandlingar i mindre delar. Rätt använt är upphandling ett starkt verktyg för att skapa jobb och för att stärka lokala småföretag. 3. FÖRBÄTTRA UTBUDET AV PLANLAGDA TOMTER för såväl flerbostadshus som småhus i tätorterna på landsbygden. 4. Bjud in byggbranschen till BYGGDAGAR FÖR ATT MARKNADSFÖRA MÖJLIGHETERNA TILL BOSTADSBYGGANDE och fastighetsutveckling i kollektivtrafiknära lägen på Uppsalas landsbygd. 5. Utred möjligheten att via kommunens markinnehav och kommunala fastighetsbolag BYGGA FLERBOSTADSHUS i kollektivtrafiknära lägen i tätorterna på Uppsalas landsbygd.

6 6 (16) II. Förbättra kommunikationerna! Bara sex procent av glesbygdsborna i Uppsala kommun har tillgång till fiberanslutet bredband. Tyvärr verkar utbyggnaden stå och stampa och faktum är att Uppsala är ett av de län där utbyggnaden på landsbygden går långsammast. Den dåliga bredbandstäckningen är ett reellt hot mot en levande landsbygd. Tillgång till internet är en grundläggande förutsättning för företagande och näringsliv på landsbygden. Ska företag stanna kvar och nya etablera sig på landsbygden krävs ett fungerande och utbyggt internet. Internet spelar också en allt större roll för medborgarna. Med andra ord blir frågan om tillgången till bra internet mycket viktig för att främja en levande landsbygd där fler kan bo och arbeta. Det handlar om att långsiktigt investera för en framtid där internet kommer att spela en ännu större roll. Kollektivtrafiken ska vara det enkla, prisvärda och snabba färdsättet i kommunen. Samtidigt är bilen ett måste för många, inte minst för Uppsalas stora landsbygdsbefolkning, och ska förbli en möjlighet för alla. Idag vittnar företag och verksamheter som skolor och förskolor på landsbygden om stora svårigheter att rekrytera personal på grund av brister i kollektivtrafiken och många räds att starta upp företagande på landsbygden av samma anledning. Även skolor har svårt att hitta vikarier på grund av brister i kollektivtrafiken. Att kollektivtrafiken fungerar är en förutsättning för ett fungerande arbetsliv, tillväxt och en levande landsbygd. Fler pendlarparkeringar, tågstopp i Vänge och Järlåsa och förbättringar i både turtäthet och linjedragningar är åtgärder för att öka landsbygdens attraktivitet. Socialdemokraterna sätter jobben först. Uppsala behöver en aktiv näringspolitik för ett bra näringslivsklimat. Det är lika viktigt på landsbygden som i staden. Kommunens insatser måste därför ge både stad och landsbygd möjlighet att växa och utvecklas. För att lyckas bredda Uppsalas näringsliv och sänka arbetslösheten spelar landsbygden en avgörande roll.

7 7 (16) Uppsalas landsbygd med sin närhet till såväl Sveriges fjärde storstad som huvudstaden ska vara en plats där företag startas, jobb skapas och människor väljer att bo: 6. ÖKA TAKTEN I BREDBANDSUTBYGGNADEN och stimulera framväxten av fiberföreningar och småföretagande som bygger fiber på Uppsalas landsbygd. 7. FÖRBÄTTRA TILLGÅNGEN PÅ PENDLARPARKERINGAR för såväl bil som cykel både i tätorter och på landsbygden. Genom en genomtänkt strategi för pendlarparkeringarnas lokalisering kan onödigt bilresande undvikas samtidigt som kundunderlaget för det lokala näringslivet kan stärkas. 8. Uppsala kommun har ett tätt samarbete med UL kring utvecklingen av kollektivtrafiken i Uppsala stad. Motsvarande STRATEGI FÖR KOLLEKTIVTRAFIKENS UTVECKLING behövs även för Uppsalas landsbygd.

8 8 (16) III. Öka likvärdigheten i skola och välfärd! Närheten till skola och barnomsorg liksom tillgången till en god äldreomsorg är lika viktig på landsbygden som i staden. Alla föräldrar, oavsett var i kommunen man bor, ska kunna lämna sina barn till en skola eller förskoleverksamhet av hög kvalitet. Alla elever ska nå kunskapsmålen i grundskolan. Välfärden ska vara likvärdig i hela kommunen. För att det ska gälla behövs en ökad förståelse för att olika förutsättningar gör att verktygen kan skilja sig från de som används i storstaden Uppsala. Avgörande för välfärden på landsbygden är att skolorna i tätorterna runt om i kommunen kan behållas och utvecklas. En skola på nära håll för yngre barn ger trygghet och attraktivitet åt lokalsamhället. De mindre skolorna på Uppsalas landsbygd är fenomenala på att utnyttja personalresurserna och att hitta samarbeten mellan skolorna. Det ska uppmuntras. För att klara elevunderlaget måste skolskjutsar fungera och det ska vara tryggt att ta sig till skolan. Skolan och barnomsorgen på landbygden ska ha samma förutsättningar att bedriva pedagogisk verksamhet som skolor och barnomsorg i staden. Flera förskolor och skolor vittnar idag om problem att rekrytera personal. Ett annat problem som lyfts fram är det faktum att avstånden till större kulturinstitutioner och idrottsanläggningar, eller snarare det snäva tidsfönster mellan klockan 9 och 15 som gäller för kulturbussarna 2, idag försvårar för elever på landsbygdsskolor att få samma tillgång till stadens kulturinstitutioner och studiebesök. För de lite större barnen spelar fritidsklubbar och fritidsgårdar en viktig roll. De behöver därför finnas geografiskt placerade över hela kommunen. 2 Kulturbuss innebär att kostnadsfritt resa med vanlig regionbuss- och -tågtrafik - inklusive stadstrafiken i Uppsala under lågtrafik:

9 9 (16) Alla föräldrar, oavsett var i kommunen man bor, ska kunna lämna sina barn till en skola eller förskoleverksamhet av hög kvalitet. Välfärden ska vara likvärdig i hela kommunen! 9. UNDERLÄTTA REKRYTERINGEN AV FÖRSKOLLÄRARE OCH LÄRARE TILL FÖRSKOLOR OCH SKOLOR PÅ LANDSBYGDEN. Skolorna och förskolorna på Uppsalas landsbygd måste ses som den tillgång de är och ges förutsättningar att verka på likvärdiga villor. 10. Inled samtal med UL och landstingets kulturnämnd för att FÖRBÄTTRA MÖJLIGHETERNA FÖR SKOLORNA PÅ LANDSBYGDEN ATT TA SIG TILL UPPSALAS KULTURUTBUD. Det tidsfönster på kl som reglerna för kulturbussen idag erbjuder är för snävt.

10 10 (16) IV. Förbättra den kommersiella och offentliga servicen! Utan service inga företag, utan företag ingen service. Och utan service inte heller någon inflyttning. En ort utan butik eller tankstation förlorar i attraktivitet för såväl boende som företagande vilket i förlängningen riskerar att leda till bristande underlag för att bedriva offentlig service som skola eller äldrevård. Alla Uppsalabor har rätt till en bra närmiljö och service inom ett rimligt avstånd, oavsett var man bor i kommunen. Utvecklingen går tyvärr åt det motsatta hållet. Nästan var fjärde butik i Uppsala län har försvunnit sen mitten av nittiotalet. På flera orter som i Bälinge och Björklinge har utbudet och konkurrensen försämrats sedan två butiker blivit en och det finns många exempel på tätorter i Uppsala kommun som står helt utan en närbutik. Lövstalöt som så sent som på 90-talet hade två butiker har idag ingen, butiken i Ramstalund har stängt liksom butiken i Skyttorp. De landsbygdsbutiker som fortfarande finns kvar vittnar om stora svårigheter och många hotas av nedläggning. När butiken stänger, försvinner inte bara servicen utan också en viktig mötesplats. Ofta är lanthandeln även ombud för apotek, systembolag och post. Butiksdöden slår direkt mot landsbygdens attraktivet och tillväxt. Samtidigt är den ingen naturlag. Handlarna själva har givetvis ett ansvar att se till att utbud och service möter upp kundernas behov. Och det lokala engagemanget för ortens eller bygdens butik ska inte underskattas. Men det är kommunen som genom sin bostadspolitik och sin upphandling långsiktigt kan stärka kundunderlaget och det är kommunen som genom sin handelspolitik kan välja att antingen främja den lokala bostadsnära handeln eller som nu sker välja att lägga krokben för den genom en låt-gå-politik till förmån för storskaliga biltrafikalstrande externa köpcentrum. Om en bygd kan behålla och utveckla det lokala serviceutbudet, gynnar det hela kommunen. Det blir enklare att leva, företagandet och jobben får bättre förutsättningar och utvecklingen blir positiv och hållbar. Här har Uppsala mycket av lära av andra landsbygdskommuner runtom i Sverige. Vi vill bland annat se över möjligheterna för butiker att skapa avtal med kommunen om att få ersättning för att agera som lokala servicepunkter åt kommunen. Sådana avtal förekommer i andra kommuner. De skulle kunna förbättra samhällsservicen för invånarna samtidigt som butikerna får ytterligare ett ben att stå på. Vi vill även se till att det finns en landsbygdsutvecklare hos kommunen så att butiker och föreningar får en tydlig ingång till kommunen för att diskutera hur den lokala servicen ska kunna säkerställas.

11 11 (16) Vi vill göra de mindre tätorterna i Uppsala kommun till livskraftiga knutpunkter för medborgerlig och kommersiell service: 11. Ge kommunens enhet för näringsliv och marknad, centralt placerad under kommunledningen, ett särskilt ANSVAR FÖR JOBB OCH TILLVÄXT på LANDSBYGDEN. Låt den fungera som den självklara ingången för alla som bidrar till landsbygdens utveckling. 12. FÖRBÄTTRA SAMHÄLLSSERVICEN FÖR KOMMUNINVÅNARNA OCH GE LANTHANDLARNA YTTERLIGARE ETT BEN ATT STÅ PÅ. Detta genom att utreda möjligheten för butiker att skapa avtal med kommunen om att få ersättning för att agera som lokala servicepunkter åt kommunen. 13. Pröva möjligheten att via Länsstyrelsens regionala serviceprogram 3 ge stöd 4 för att UPPRÄTTHÅLLA EN FÖRSÖRJNING MED DAGLIGVAROR OCH DRIVMEDEL i gles- och landsbygder. Det kan handla om investeringsstöd till anskaffning av inredning och utrustning, om kompetenshöjande insatser och om varuhemsändningsbidrag. 14. Ge Uppsalas kommunala fastighetsbolag UKFAB i uppdrag att UTVECKLA CENTRUMMILJÖERNA I TÄTORTERNA på landsbygden tillsammans med lokala handlare och fastighetsägare. 15. Använd Arvikamodellen 5 och dela upp livsmedelsupphandlingar utifrån storleken på de kök som beställer varor för att GE LOKALA LIVSMEDELSBUTIKER MÖJLIGHET ATT BLI LEVERANTÖRER TILL KOMMUNALA ENHETER som förskolor, skolor och äldreboenden i de mindre orterna. 3 Regionala Serviceprogram gram.4.3c4088c81204cca html 4 Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service. Stöd kan lämnas för att det i glesbygd och landsbygd skall kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden: 5 Tillväxtverket Arvikamodellen bra för alla parter.

12 12 (16) V. Skapa attraktiva boendemiljöer! De som lever och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om sitt närområde. Att känna sig trygg och uppleva att den gemensamma utomhusmiljön håller en bra standard är på många sätt en förutsättning för att trivas där man bor. Trasiga lampor, en murken parkbänk eller en illa skött park påverkar boendemiljön och därmed en tätorts attraktivitet negativt. På samma sätt påverkar dåligt utformade busshållplatser eller osäkra övergångsställen bilden av och känslan i ett samhälle. För att i handling signalera att Uppsala kommun tar ansvar för utvecklingen i hela kommunen måste kommunen bli bättre på att upptäcka brister och ta tillvara utvecklingsmöjligheter i den gemensamma utomhusmiljön. Återkommande trygghetsvandringar 6 är en väl beprövad och dokumenterat effektiv åtgärd för att uppnå just det. Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och inspekterar det ur trygghetssynpunkt. Vanligen deltar boende i området, men också fastighetsägare, lokala föreningar, företag, politiker och andra berörda. Under inventeringen identifieras platser som upplevs som otrygga eller har andra brister. Målet är att hitta gemensamma förslag på lösningar. Det kan handla om alltifrån belysning, särskilda passager och trafiksäkerhet till hur lekparken kan utvecklas. På landsbygden är det ofta andra än kommunen som har väghållaransvaret eller som ansvar för utomhusmiljön men kommunen kan ändå spela en viktig roll som organisatör och som katalysator för förbättringsåtgärder i den fysiska miljön. 6 Trygghetsvandring - en vägledning

13 13 (16) En tätorts attraktivitet är en avgörande faktor för jobb och tillväxt. Vi vill därför: 16. Genomföra ÅRLIGA TRYGGHETSVANDRINGAR I SAMTLIGA 17 TÄTORTER på landsbygden för att tillsammans med boende, väg- och samfällighetsföreningar, föreningsliv, fastighetsägare och företag upptäcka brister och ta tillvara utvecklingsmöjligheterna i utomhusmiljön. 17. Inventera behovet av TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE OCH KOLLEKTIVTRAFIK-FRÄMJANDE ÅTGÄRDER 7 vid övergångsställen, tågstationer och busshållplatser på landsbygden. Detta tillsammans med UL och Trafikverket. 7 På landsbygden handlar det ofta om statliga eller enskilda vägar som kommunen inte har något direkt ansvar för men kommunen är en viktig part när medlen i Regionförbundets länstransportplan ska fördelas:

14 14 (16) VI. Öka möjligheterna till demokratisk påverkan! En landsbygd i utveckling kräver att landsbygdens behov blir sedda. En vanlig åsikt bland den fjärdedel av kommunens invånare som bor utanför centralorten Uppsala är att landsbygdens behov och perspektiv inte blir sedda och sällan står i centrum för den politiska debatten. Tyvärr ligger det en hel del i det. Socialdemokraterna kommer att lägga mycket energi på att befästa och utveckla Uppsalas position som Sveriges fjärde storstad. Det skapar jobb och utveckling som gynnar hela kommunen. Men om storstaden Uppsala missar landsbygdens tillväxtpotential och blundar för det ömsesidiga beroende som råder mellan en stad och dess omland kommer inte heller staden Uppsala att kunna nå sin fulla potential eller utvecklas på ett hållbart sätt. Alla förlorar om Uppsalas landsbygd förblir i bakvattnet. Kommunens tidigare organisation med kommundelsnämnder och lokala kommundelsförvaltningar hade många brister men även en stor fördel i sin lokala närvaro och sin lokala representation. Vi vill pröva nya former för demokratiskt inflytande, lokal närvaro och dialog med alla kommuninvånare på Uppsalas landsbygd. Ett av kommunalråden ska ha jobb och utveckling på landsbygden som prioriterat ansvarsområde. Att landsbygdsinvånarna ska komma till tals måste bli en viktig del i kommunens nya organisation. Kommunen kan lära av andra kommuner och måste våga pröva nya former för medborgardialog och demokratisk påverkan. För att långsiktigt och uthålligt utveckla Uppsalas landsbygd behöver Uppsala kommun ett landsbygdsprogram. Det ska, förankras brett, förses med en genomförandeplan och inkluderas som en bärande del av kommunens översiktsplan.

15 15 (16) Landsbygdsborna är ¼ men hamnar ofta i stadens skugga och får inte samma möjligheter att påverka den kommunala planeringen. Det vill vi ändra på! En landsbygd i utveckling kräver att landsbygdens behov blir sedda: 18. Inrätta ett LANDSBYGDSKOMMUNALRÅD för Uppsala kommun med landsbygdsutveckling som prioriterat ansvarsområde. 19. Att landsbygdsinvånarna ska KOMMA TILL TALS måste bli en viktig del i kommunens nya organisation. Kommunen kan lära av andra kommuner och måste våga pröva nya former för lokal närvaro, medborgardialog och demokratisk påverkan. 20. Ta fram ett LANDSBYGDSPROGRAM. Det ska, förankras brett, förses med en genomförandeplan och inkluderas som en bärande del av kommunens översiktsplan.

16 Socialdemokraterna i Uppsala Dragarbrunnsgatan 35, Uppsala Tel s

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S)

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Nytt landsbygdsprogram med: 20 konkreta förslag 6 områden Landsbygdskommunen Uppsala Uppsala är inte bara Sveriges fjärde storstad. Både

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAM FÖR

LANDSBYGDSPROGRAM FÖR 1 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 2002-10-31 2 INLEDNING I Hannäs/Kvarnvik bildades 1995 en arbetsgrupp med syfte att ta fram en plan för bygdens framtid. Planen skulle omfatta barn- och äldreomsorg,

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Levande landsbygd och skärgård April

Levande landsbygd och skärgård April Levande landsbygd och skärgård April 2016 Innehåll 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 11 Inledning Landsbygdens och skärgårdens möjligheter Utveckling på ett hållbart sätt Lokalt utvecklingsarbete så går det till

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 INLEDNING Det moderna samhället har utvecklats i en riktning där rationaliseringar och effektivitet blivit allt mer centralt eftersom konkurrensen

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? Täby kommer under de kommande åren att fortsätta en dynamisk förändringsprocess. Invånarantalet planeras att öka med omkring

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Serviceplan 2016-2020

Serviceplan 2016-2020 STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Kommunfullmäktige Landsbygdsutvecklare Sofie Nyström 2016-02-29 Gäller t.o.m. 2020 1 (12) Serviceplan 2016-2020 2 (12) Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Varuförsörjningsplan

Varuförsörjningsplan Varuförsörjningsplan 2007 Varuförsörjningsplan 2007 för Kalmar kommun Bakgrund Kommunens tidigare varuförsörjningsplan antogs av fullmäktige i december 1994 och är alltför gammal för att kunna utgöra ett

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden Vår butik! Totebo 2 En plats för bygden Denna folder har Kommunens Landsbygdsutvecklare tagit fram på uppmaning av oss i Totebo-Yxereds Samhällsförening. Vi har varit behjälpliga med en del information

Läs mer

Program för bostadsförsörjning. Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun

Program för bostadsförsörjning. Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun Program för bostadsförsörjning Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun Program för bostadsförsörjning Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag Stockholms läns landsting 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-22 TRN 2015-0113 Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional översiktlig planering för Örebroregionen Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional utvecklingspolitik Rumslig planering RUFS gav oss en tankeställare Syfte Ge ett regionalt perspektiv

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Datum Diarienummer Registraturen 2014-05-16 1.3.1-2014-00659 Näringsdepartementet Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Tillväxtverket arbetar för att stärka

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Syfte Handeln har med tiden kommit att bli en allt viktigare näring. Handeln har nu inte bara rollen att tillgodose kommuninvånarnas

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 1) Målformulering Syftet med programmet. Syftet med verksamheten är att bidra till att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25

Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25 Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25 Sammanfattning Under seminariet belystes framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi,

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Landsbygder, varumärken, entreprenörskap och socialt kapital Små kommuner kan också göra något!

Landsbygder, varumärken, entreprenörskap och socialt kapital Små kommuner kan också göra något! Landsbygder, varumärken, entreprenörskap och socialt kapital Små kommuner kan också göra något! Hans Westlund Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm och Internationella Handelshögskolan i Jönköping Befolkningspyramider

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär!

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär! Din lokala affär 1 Välkommen! Ulrikas lokala affär bjuder på trivsam stämning och ett naturskönt läge. För det är här i den lokala affären som grannarna möts i jakten på kvällens middag eller för en stunds

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Politisk plattform för samverkan mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet

Politisk plattform för samverkan mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet Politisk plattform för samverkan mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet Söderköpings kommun Mandatperioden 2014-2018 Fastställt dokument 2014-10-05 Inledning Det här dokumentet är en politisk

Läs mer

Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan för en mer levande Sankt Anna-bygd

Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan för en mer levande Sankt Anna-bygd Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan för en mer levande Sankt Anna-bygd Underlag för fortsatt dialog om framtidens Sankt Anna, se inbjudan på baksidan. Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan

Läs mer

Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten

Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten Lagstadgad plan den 1 februari 2001 Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten KS-1792/2000 Fastställd av kommunfullmäktige 2001-02-01. Dokumentet kommer att uppdateras under 2015.

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

Regionförbundet 701 83 Örebro. Härmed överlämnas länsbygderådets remissyttrande i rubricerade ärende.

Regionförbundet 701 83 Örebro. Härmed överlämnas länsbygderådets remissyttrande i rubricerade ärende. LÄNSBYGDERÅDET REMISSYTTRANDE ÖREBRO LÄN 2011-01-27 1 Regionförbundet 701 83 Örebro REMISSYTTRANDE REGIONAL ÖVERSIKTLIG PLANERING Härmed överlämnas länsbygderådets remissyttrande i rubricerade ärende.

Läs mer

UTVECKLING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN

UTVECKLING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN UTVECKLING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Varför ett program för Jönköpings landsbygd och kommundelar? Jönköpings kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande

Läs mer

MODERATERNA ÅTVIDABERG VALPROGRAM 2015 2018

MODERATERNA ÅTVIDABERG VALPROGRAM 2015 2018 MODERATERNA ÅTVIDABERG VALPROGRAM 2015 2018 1. Magnus Hesse 2. Mira Wedenberg 3. Bo Hasselblad 4. Marianne Sandberg 5. Jonas Palmqvist 6. Lars Erik Nilsson 7. Björn Moum 8. Carl Donnér 9. Hubertus Gullby

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Projektledare Anette Fransson, turism- och landsbygdsutvecklare, Kommunledningskontoret

Projektledare Anette Fransson, turism- och landsbygdsutvecklare, Kommunledningskontoret Medverkande Projektledare Anette Fransson, turism- och landsbygdsutvecklare, Kommunledningskontoret Landsbygdsråd Jan-Erik Svanberg, Grimslöv Carola Gunnarsson, Sköldsta Åsa Westström, Vegby Agnetha Gustafsson

Läs mer

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010 Företagande med LOV Svend Dahl Juni 2010 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...3 Införandet av LOV... 4 De privata utförarna i LOV...5 Många nystartade företag tack vare LOV... 6 Positiva

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen Projektplan Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen 1. Projektets namn: Tånga Julmarknad 2. Projektidé Vårgårda kommun har tillsammans med Herrljunga kommun en geografisk gränsroll i Sjuhäradsregionen och

Läs mer

Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden

Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden Ett diskussionsmaterial om boende och samhällsplanering. Erik Tellsén Delar av materialet har inspirerats av eller hämtat från programkommissionen, den

Läs mer

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder 1 (5) 2010-07-02 Anders Johansson (S) Kommunalråd 08-591 260 01 073-663 87 85 anders.johansson@sigtuna.se Nya Märsta Centrum - samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Gröna Kronoberg är en politiskt beslutad strategi för länets utveckling som talar om hur det ska vara att bo och leva i Kronoberg 2025. Ett stort antal aktörer och

Läs mer

Handlingsplan Stadsdelsutveckling

Handlingsplan Stadsdelsutveckling Kommunstyrelsen Datum 0 (12) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Helena Andersson Tsiamanis 016-710 22 79 ESKILSTUNA KOMMUN Handlingsplan Stadsdelsutveckling 2012-2015 Remiss Yttranden ska lämnas

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 7 00,00%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 55,3%. Man,68% Totalt 7 00,00% Medelvärde,5.

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Serviceplan Strömsunds kommun

Serviceplan Strömsunds kommun Serviceplan Strömsunds kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-20, 29 Utarbetad av Ville Welin SUAB 1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Bakgrund..4 3.Mål o Syfte...5 -Övergripande mål

Läs mer

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 en väg, många möjligheter 2(11) INNEHÅLL 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 2.1 Vision... 4 2.2 Mål... 5 2.3 Strategier... 5 3 Tillväxt ett samspel...

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Till: Gislaveds kommun Barn- och Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen

Till: Gislaveds kommun Barn- och Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Till: Gislaveds kommun Barn- och Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Vi vill med detta brev sammanfatta de som vi ser som

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Remissvar på förslag till skärgårdspolitiskt program för Värmdö kommun från föreningen Skärgårdsliv på Svartsö

Remissvar på förslag till skärgårdspolitiskt program för Värmdö kommun från föreningen Skärgårdsliv på Svartsö Remissvar på förslag till skärgårdspolitiskt program för Värmdö kommun från föreningen Skärgårdsliv på Svartsö Värmdö kommun har presenterat ett förslag till skärgårdspolitiskt program. Det övergripande

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB Skicka svaren till remissvar@ framtidsjobb.nu eller Remissvar Socialdemokraterna, Slottsgatan 154, 602 20 Norrköping senast den 15 november Förord till

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Befolkning & tillgänglighet

Befolkning & tillgänglighet Rapport Maj 2009 Befolkning & tillgänglighet En sammanställning av Glesbygdsverkets GIS-kartor Omslagsbilder Karta över Jämtlands län. Illustration: Glesbygdsverket och Nordregio. Tågspår i solnedgång.

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Sammanfattning av workshop för Översiktsplan 2012 Inledning I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har samhällsbyggnadskontoret arrangerat

Läs mer

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum 2016-05-18 Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan Kommer mitt barn att få samma modersmålsstöd som idag? Kommer det finnas barn som inte får något modersmålsstöd

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

FÖR ETT BÄTTRE LÄGE. Välkommen att bekanta dig med Öra Strand för ett bättre läge!

FÖR ETT BÄTTRE LÄGE. Välkommen att bekanta dig med Öra Strand för ett bättre läge! FÖR ETT BÄTTRE LÄGE På vackra Öra holme, söder om Marsunds bro, i Hammarlands kommun är nu ett bostadsområde planlagt och färdigställt. Här finns strandnära och attraktiva tomter för såväl egnahemshus

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter.

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 100-dagarsprogram Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor

Läs mer

Inledning. By keeron Published: 2007-10-20 19:13

Inledning. By keeron Published: 2007-10-20 19:13 Inledning Published: 2007-10-20 19:13 Förutsättningarna för tillväxt på Säffles landsbygd är goda. Här finns entreprenörsanda, kreativitet och kompetens. Här finns också en god livsmiljö. För att ta tillvara

Läs mer

Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö

Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö SUNDSVAL LS KOMMUN Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö Boende Makt Avfall Transporter Natur Produktion Hälsa Energi Kunskap Konsumtion Vägvisare för miljö och utveckling för de kommande 25 åren.

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer