Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten"

Transkript

1 Lagstadgad plan den 1 februari 2001 Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten KS-1792/2000 Fastställd av kommunfullmäktige Dokumentet kommer att uppdateras under Varuförsörjningsplanen ska ge riktlinjer för en tillfredsställande försörjning av dagligvaror till hushåll i kommunens landsbygdsområden. Planen ska vara ett underlag för bedömning i samband med ansökningar om statligt och kommunalt ekonomiskt stöd till dagligvarubutiker på landsbygden. NÄRINGSLIVSKONTORET

2 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Utveckling och framtidsfrågor 4 1:1 Butiken - viktig service på landsbygden 4 1:2 Kommunens ansvar 4 2 Statligt stöd 5 2:1 Allmänt 5 2:2 Hemsändningsbidrag 6 2:3 Investeringsbidrag-landsbygdslån 6 2:4 Servicebidrag 7 3 Varuförsörjningsplanen från Förslag till ny varuförsörjningsplan 8 4:1 Mål och inriktning 8 4:2 Butikslägen 9 4:3 Drivmedel 10 4:4 Hemsändningsbidrag 10 4:5 Övrigt stöd 11 5 Organisation 12 6 Butiker samt geografi 12 6:1 Västra delen 12 6:2 Norra delen 13 6:3 Nordöstra delen 13 6:4 Östra delen 14 6:5 Karta 15 Bilagor Bilaga 1 Regler för erhållande av kommunalt bidrag till butiker utanför centralorten för hemsändning av dagligvaror.

3 3 (17) Sammanfattning Förslag till ny varuförsörjningsplan för landsbygdsområdet utanför tätorten i Norrköpings kommun. Den nu gällande varuförsörjningsplanen godkändes av kommunfullmäktige Den nya planen är ämnad att ge riktlinjer för åtgärder som främjar en tillfredsställande försörjning av dagligvaror till hushåll i kommunens landsbygdsområden Planen ska vara ett underlag för bedömning i samband med ansökningar om statligt och kommunalt ekonomiskt stöd till dagligvarubutiker på landsbygden. De stödformer som staten har att anvisa inom ämnet kommersiell service som gäller idag redovisas i planen, detta gäller även de kommunala stöd som finns att tillgå. Den främsta förändringen i den nya planen är att hemsändningsbidraget höjs till 75 kronor samt att butiker kan erhålla hemsändningsbidrag för leveranser till hushåll inom tätorter som på grund av handikapp eller sjukdom saknar möjlighet att själv ta sig till butiken. För att få underlag till varuförsörjningsplanen genomfördes en enkät under våren 1999 till landsbygdshandeln i kommunen. Enkäten innehöll frågor om statligt eller kommunalt stöd har erhållits, om lokaler, omsättning, antal sysselsatta, sidoverksamheter mm. Butiken i Kimstad ingår ej i enkäten då den var nedlagd när enkäten genomfördes, glädjande nog har butiken kunnat öppnats igen. Det föreslås att det politiska ansvaret för planeringen av varuförsörjningen läggs under kommunstyrelsen. Hanteringen och administration av hemsändningsbidraget läggs i kommunstyrelsens kontor. För att förbättra förutsättningarna för landsbygdshandeln i konkurrens med lågprishandeln i staden bör man stödja den landsbygdshandel som finns kvar. Utöver det föreslagna hemsändningsbidraget föreslås därför att övrigt statligt och kommunalt stöd ska satsas på de butiker med dåligt kundunderlag men som har en avgörande funktion för bygdens fortsatta fortlevnad. Enligt kommunens uppfattning ska därför från och med butikerna i Kvarsebo och Arkösund prioriteras för statligt och kommunalt stöd. Området utan för tätorten har delats in i fyra områden, västra, norra, nordöstra samt östra delarna. Inom delar av dessa områden ex.vis Simonstorpsområdet, södra delen av Vikbolandet, Vånga-området är det långt till befintliga butiker. För att kommunens landsbygdsområden ska kunna utvecklas vidare är det önskvärt är att vissa av de tidigare nedlagda butikerna eller helt nya butiker åter kunde öppnas.

4 4 (17) 1. Utveckling och framtidsfrågor 1:1 Butiken - viktig service på landsbygden Utvecklingen under de senaste decennierna ledde till att över 700 butiker försvann på den svenska landsbygden. Samtidigt lades butiker ned även i orter med mer än 200 innevånare. För Norrköpings del fanns det om man räknar in även de större tätorterna år st butiker utanför centralorten, i januari år 2000 hade antalet minskat till 14 st. Från och med har butiken i Kimstad återigen öppnat varvid antalet för närvarande är 15 st. Många orsaker har samverkat till utslagningen och lanthandels situation har inte blivit bättre av de rationaliseringar och den strukturomvandling som under senare år gjort att post, bank apotek mm försvunnit eller minskat i öppethållande. Många lanthandlare har också förlorat servicen med tipstjänst som ställt krav på ny teknik och större omsättning. Miljölagstiftningen ställer numera krav på handelns kyloch frysanläggningar och på bensinpumpar, detta med stora investeringar som följd. Lanthandlarna har även fått ökade transportkostnader från sina leverantörer. De kvarvarande livsmedelsbutikernas betydelse har ökat genom att de ofta erbjuder den sista service som finns kvar på orten. När posten, banken och bensinstationen slagit igen kanske det är butiken som svarar för denna service. Försvinner butiken förlorar orten inte bara livsmedelsbutiken, - posten, bensinstationen, systemet, apoteket försvinner också. Butiken på landet är inte bara ett inköpsställe den är även en viktig träffpunkt. Den kontakt som butiken ger kan betyda mycket i trygghet för äldre boende på landsbygden. Samhället förändras ständigt, i framtiden kommer att ställas andra krav än dagens på landsbygdsbutikerna. Landsbygdshandeln svarar för en viktig service och måste i framtiden anpassa sig till krav och möjligheter om vi ska kunna ha en levande landsbygd. Vilka krav som framtiden kommer att ställa är ovisst men en ökande handel över internet kommer att medföra ytterligare konkurrens, men också en möjlighet för lanthandeln. En ökad samordning av dagligvaruhandeln och annan service kommer att vara en nödvändighet om det även i framtiden ska kunna finnas tillgång till närservice genom lanthandeln på landsbygden. 1:2 Kommunens ansvar Under senare år har kommunen tagit ett större ansvar för utvecklingen av landsbygden och skärgården. Inom området Marknadsföring och näringslivsutveckling är ett av delmålen att Kommunen skall arbeta med att utveckla en levande landsbygd och skärgård. Ett uttryck för detta mål är de beslut som kommunfullmäktige tog 1999 angående landsbygdsutvecklingen. Kommunfullmäktige beslöt bl a att det politiska ansvaret för landsbygdsfrågorna skulle läggas till kommunstyrelsens beredningsutskott och att landsbygdsfrågorna skulle lyftas fram i den kommunala beslutsprocessen. Kommunstyrelse beslöt samtidigt att utse en ansvarig tjänsteman för landsbygdsfrågorna, placerad i kommunstyrelsens kontor.

5 5 (17) I propositionen till plan- och bygglagen PBL(1985/86:1) är det uttryckt att konsumenterna ska ha tillgång till ett allsidigt utbud av varor och tjänster och de ska kunna prioritera mellan låga priser, närhet till butik och hög servicegrad. Miljöfrågor har senare kommit till uttryck i PBL infördes t. ex att planläggning ska främja en långsiktig hållbar livsmiljö som konkretiserades 1996 och 1999 då det fastslogs att planläggning ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. I PBL 2 kap 3 pkt7 anges Inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse skall detfinnas lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. Kommunens ansvar är bland annat att genom markplanering tillgodose dessa intressen samtidigt som konkurrensen ska ges ett så fritt spelrum som möjligt. Kommunerna har fr o m 1997 återfått möjligheten att styra livsmedelshandelns lokalisering. Etablering av en större dagligvarubutik leder ofta till nedläggning av andra mindre butiker. Om effekterna av en etablering skulle leda till försämrad social miljö i bostadsområden eller ökad trafik för dagligvaruinköp med negativa konsekvenser för miljön som följd kan skälen vara så starka att de motiveras av en precisering av handelsändamålet. På så sätt kan kommunen påverka etableringen så att oönskade effekter ej uppstår. Det är viktigt att kommunen har en planering så att man åstadkommer en gynnsam samhällsutveckling och också att bostadsplanering, trafikförsörjning och planering för service får inriktning mot en lämplig struktur för handel och varuförsörjning i hela kommunen. I arbetet med den nya översiktsplanen ÖP-02, är det angeläget att även landsbygdsfrågorna beaktas. En ändamålsenlig bebyggelse- och trafikstruktur måste byggas upp, som gör att även de som bor på landsbygden får tillgång till en tillfredsställande offentlig och kommersiell service. Enligt förordning 2000:284 6 om stöd till kommersiell service får stöd lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. För att stödbehovet skall kunna bedömas är det lämpligt att kommunen tar fram och antar en särskild varuförsörjningsplan. En av varuförsörjningsplanens viktigaste uppgifter är att redovisa vilka orter i kommunen som har butiker som kan komma ifråga om ekonomiskt stöd från stat och kommun. I planen är det lämpligt att ta med kommunens riktlinjer för hemsändningsbidraget, d v s stödet för hemsändning av dagligvaror till hushåll som inte själva har möjlighet att själva ta sig till butiken 2. Statligt stöd 2:1 Allmänt Bidrag och lån till kommersiell service från staten är i dag begränsat och kommunen kan inte direkt stödja enskild näringsverksamhet. Hemsändningsbidrag är undantag och kan betalas ut till dagligvarubutiker för hemsändning av

6 6 (17) dagligvaror enligt särskilda bestämmelser. Statligt stöd kan lämnas enligt förordningen 2000:284 om stöd till kommersiell service. Stöd till kommersiell service lämnas enligt 9 som, investeringsbidrag, landsbygdslån, servicebidrag och hemsändningsbidrag. Stöd kan enligt 8 lämnas för att det i glesbygd ochlandsbygd skall kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Stöd kan i vissa fall lämnas även till fackhandelsservice. Stöd till kommersiell service kan enligt 4 i förordningen lämnas till: 1. kommuner 2. näringsidkare med fasta försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel 3. näringsidkare med fasta försäljningsställen för fackhandelsvaror, om det finns särskilda skäl 4. näringsidkare som bedriver verksamhet med varubuss och säljer dagligvaror till konsumenter, om det finns särskilda skäl Enligt 6 samma förordning får stöd lämnas endast om kommunen planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. 2:2 Hemsändningsbidrag Stöd till kommersiell service kan enligt 19 i förordningen lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll. Bidrag får lämnas endast om sändningen sker på ett ändamålsenligt sätt och utan onödiga kostnader. Hemsändningsbidrag kan även lämnas för kommunens direkta kostnader för att anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik för de hushåll som har störst avstånd eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken. I Östergötlands län lämnar länsstyrelsen för närvarande hemsändningsbidrag enligt följande: statligt hemsändningsbidrag lämnas med högst 50 % om det kommunala hemsändningsbidraget uppgår till minst 40 kr per hemsändning, dock kan statligt bidrag lämnas med högst 45 kr per hemsändning. för kommunala hemsändningsbidrag lägre än 40 kr per hemsändning lämnas statligt bidrag med högst 35 %. Ansökan om hemsändningsbidrag görs efter budgetårets slut, alltså i början av det nya året. Grundläggande för att statligt hemsändningsbidrag ska lämnas är att hemsändningen avser försörjningen av hushållen på landsbygden, det är alltså i första hand konsumentintresset som ska tillgodoses. 2:3 Investeringsbidrag-landsbygdslån Stöd till kommersiell service kan enl 10 i förordningen lämnas som investeringsbidrag och landsbygdslån för:

7 7 (17) anskaffning eller ny- till- eller ombyggnad eller större reparation av lokaler som behövs för verksamheten och för inredning eller annan utrustning av sådana lokaler. anskaffning eller ombyggnad eller större reparation av en varubuss som behövs i verksamhet som avses i 4 4 och för inredning och annan utrustning av sådana fordon. kompetenshöjande utbildningsinsatser för butiksägare och anställda inom dagligvaruhandeln. kostnader för utarbetande av åtgärdsprogram som syftar till att förbättra företagets lönsamhet och service till hushållen. Investeringsbidrag får enl 11 lämnas med belopp som motsvarar högst 50 procent av de utgifter som har godkänts för investering som avses i Investeringsbidrag får lämnas med belopp som motsvara 85 procent av godkända utgifter som avses i Enligt 13 kan stöd lämnas som landsbygdslån för: 1. lån som tas upp för ändamål som anges i 10, och 2. lån eller annan kredit för anskaffning av varulager 2:4 Servicebidrag Denna typ av bidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats, men inte visat sig vara ändamålsenliga. Detta bidrag får enl 18 lämnas med högst kr per år till samma mottagare. Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner får dock utsträckas till kronor per år. Frågan om bidrag kan lämnas måste prövas särskilt varje år. Bidrag får lämnas för sammanlagt högst 3 år. Om det finns synnerliga skäl får bidrag lämnas under en längre tid. 3 Varuförsörjningsplanen från 1983 Kommunfullmäktige i Norrköping beslutade 1983 att anta en varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten. Varuförsörjningsplanen innehöll bl a genomgång av vilka butikslägen som skulle anses strategiskt viktiga på lång sikt och beslut om införandet av ett kommunalt hemsändningsbidrag. Enligt planen innebar en ändamålsenlig butiksstruktur att butiker borde finnas på följande orter:

8 8 (17) Skärblackadelen Vånga Skärblacka Kimstad Norsholm Kvillingedelen Simonstorp (butik saknades) Åby Jursla Kolmårdsdelen Krokek Kvarsebo Vikbolandsdelen Östra Husby Häradshammar Kättinge el Jonsberg Östra Ny el Å Arkösund Norrköpings omnejd Svärtinge Ljunga Planens mål beträffande butikslägena har inte uppnåtts. Butikerna i Vånga, Häradshammar, Kättinge/Jonsberg och Östra Ny/Å har lagts ner och nya butiker har inte etablerats i Simonstorp eller Ljunga. Genom varuförsörjningsplanen infördes ett hemsändningsbidrag till handlare som kör ut dagligvaror till konsumenter som bor i glesbygd eller inom tätort som saknar butik och som har längre än 2 km till närmaste butik. Hemsändningsbidraget sattes till 13 kr för 1983 och avsikten var att det skulle räknas upp årligen med hänsyn till inflationen. En uppräkning gjordes också till 15 kr fr.o.m 1986 men därefter har bidragets storlek varit oförändrat. Det totalt utbetalade beloppet till handlarna var som störst 1986 och uppgick då till knappt kronor. Utbetalningarna har därefter successivt minskat och var under 1999 endast kr. Orsaken till nedgången är främst att flera av de butiker som nyttjat bidraget har lagts ner och att hemsändningsbidraget har minskat i betydelse för handlarna p g a att beloppet varit oförändrat sedan 1986.

9 9 (17) Sammantaget kan konstateras att varuförsörjningsplanen från 1983 sedan länge spelat ut sin roll och att det därför finns behov av en ny plan. 4 Förslag till ny varuförsörjningsplan 4:1 Mål och inriktning För att få underlag till varuförsörjningsplanen genomfördes en enkät under våren år 2000 till landsbygdshandeln i kommunen. Enkäten innehöll frågor om statligt eller kommunalt stöd har erhållits, om lokaler, omsättning, antal sysselsatta, sidoverksamheter mm. Enkäten har gått ut till de 14 landsortsbutiker som fanns, 10 stycken har besvarat den, en del dock inte fullständigt. Butiken i Kimstad ingår ej i enkäten då den var nedlagd när enkäten genomfördes, glädjande nog har hr butiken kunnat öppnas igen under maj månad st av butikerna har en sammanlagd omsättning av 144 milj. kr, det finns 4 butiker som omsätter under 10 milj. kr varav en som omsätter endast ca 2 milj. kr. För 10 butiker har försäljningsytan ett snitt om ca 350 m och lagerytan ligger i snitt på ca 150 m. 6 stycken av 10 anser att det finns behov av upprustning/ ombyggnad av butiken. I de 8 butiker som svarat finns det 45 personer med fast tjänst och i 10 butiker är 78 personer sysselsatta. Flera butiker är intresserade av att utöka med ytterligare sidoverksamheter såsom utlämning av systemvaror ombud för ATG etc. Flertalet butiker är även intresserade av införa hemsändning, om de kan erhålla en skälig ersättnig för denna service. Enligt enkäten uppskattar butikerna sin kostnad för hemsändningen till mellan 45 till 180 kronor. Genomsnittet för alla butiker som svarat på frågan ligger på 100 kronor per hemsändning. Målet med föreliggande varuförsörjningsplanen är: att tydliggöra kommunens lagstadgade ansvar och inriktning för att kunna upprätthålla en tillfredsställande service av dagligvaror för kommunens landsbygdsbor att möjliggöra för alla kommuninnevånare att ha en god försörjning av dagligvaror och drivmedel samt se till att även kommunens landsbygdsbor ges valfrihet vad gäller handel att värna om en god miljö som genom planering leder till minskad biltrafik i samband med inköp av dagligvaror. att befrämja en utveckling som leder till att landsbygdsbutiken kan bli centrum i bygden med viss samhällsservice och annan kommersiell service

10 10 (17) de befintliga butikerna utgör grund för varuförsörjningen på landsbygden. Kommunen bör skapa förutsättningar för ett befolkningsunderlag som medför att en dagligvarubutik kan finnas i varje tätort verka för att lokalt odlade och producerade produkter tillhandahålls i den lokala dagligvarubutiken En varuförsörjningsplans syfte är att ge riktlinjer till åtgärder som främjar en tillfredsställande försörjning av dagligvaror inom tätorter och övrig landsbygd inom kommunen men utom Norrköpings centralort. Den skall också vara ett hjälpmedel vid prioritering av stödinsatser så att strategiskt viktiga dagligvarubutiker på landsbygden får bättre överlevnadsförmåga och utvecklingsmöjligheter. I planen ska framgå de dagligvarubutiker som finns idag men det är viktigt att häsyn tas till framtida utbyggnadsplaner, konsumtionsunderlag och befolkningsprognoser. 4:2 Butikslägen Under de senaste årtiondena har många butiker lagts ner på landsbygden och i flera av de orter, som ansågs strategiskt viktiga för varuförsörjningen i 1983 års varuförsörjningsplan, finns i dag inga butiker. De nuvarande butikslägena får anses som ett minimum för att en tillfredsställande varuförsörjning och det är därför viktigt att de återstående butikerna kan finnas kvar och utvecklas. I den nya varuförsörjningsplanen föreslås att det skall finnas butiker på minst följande orter: Västra delen Skärblacka Kimstad Norsholm Norra delen Svärtinge Åby Nordöstra delen Krokek Kvarsebo Östra delen Östra Husby Arkösund

11 11 (17) Inom vissa delar av kommunen t.ex södra delen av Vikbolandet, västra delen av Skärblacka kommundel samt Simonstorpsområdet är det långt till närmaste butik. Inom dessa områden vore det önskvärt att någon av de tidigare nedlagda butikerna eller någon ny kunde öppnas igen. Följande orter bedöms för närvarande ha tillräckligt stort kundunderlag för att butikerna där kan få lönsamhet och kunna erbjuda en god service utan att få något ekonomiskt stöd utöver hemsändningsbidraget: Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Åby-Jursla, Krokek och Östra Husby. Kommunen bedömer att tillgängligt statligt och kommunalt stöd, utöver hemsändningsbidraget, skall satsas på de butiker som har en avgörande funktion i prioriterade orter och som har ett svagt kundunderlag och där butikens fortsatta existens därför kan vara hotad. Från och med 2001 ska enligt kommunens uppfattning dagligvarubutikerna i Kvarsebo och Arkösund prioriteras för statligt och/eller kommunalt stöd. 4:3 Drivmedel Utanför centralorten bör kommuninnevånarna ha möjlighet att kunna köpa drivmedel i Skärblacka, Åby, Krokek, Östra Husby samt Arkösund. I Arkösund finns det för närvarande endast en bensinstation och det är viktigt att den kan behållas då den framförallt är en serviceplats för de bofasta i skärgården men också ett viktigt serviceplats för turister och övriga som kommer med båt. 4:4 Hemsändningsbidrag Hemsändningsbidrag bör utgå till dagligvarubutiker som är belägna utanför Norrköpings centralort för hemsändning av dagligvaror till hushåll på landsbygden eller inom tätort som saknar butik och som har mer än 2 kilometer till närmaste butik. Hemsändningsbidraget bör även kunna utgå efter särskilt beslut för hemsändning till hushåll som har mindre än 2 kilometer till närmaste butik men som på grund av handikapp eller sjukdom inte själva kan ta sig till butiken. I en ny rapport från Livsmedelshandlareförbundet (SSLF) och Föreningen Landsbygdshandels Främjande (FLF) har butikernas totala hemsändningskostnaden beräknats till 101:35 kr per order. I beräkningen ingår allt ifrån mottagning av order per telefon till bilkostnad för hemsändningen. I rapporten framgår att kostnaden kan sänkas med ca 12 kr per order framledes då både butiker och kunder har tillgång till fax eller näthandel.

12 12 (17) Hemsändningsbidragets storlek får inte sättas för lågt om det ska uppfattas som stimulans till att ordna hemsändning och ett stöd till de verkliga kostnaderna för hensändningen. Det nuvarande bidraget på 15 kronor är alldeles för lågt och föreslås bli höjt till 75 kronor per hemsändning. Handlarna har ju naturligtvis möjlighet att därutöver ta ut en valfri avgift direkt av kunden. Följande riktlinjer föreslås gälla för hemsändningsbidraget: Hemsändningen begränsas till att gälla dagligvaror Bidraget utgår enbart till butiker som ligger i orter utanför Norrköpings centralort Hemsändningen organiseras av handlaren med eget fordon eller med fordon i linje- eller kompletteringstrafik. För hemsändning till öar utan fast landförbindelse ska anpassning ske till ordinarie turer som kompletteringstrafik, skolskjuts e dyl. Antal bidragsberättigade leveranser begränsas till en per hushåll och vecka. Beställning ska ske från närmaste butik som har avtal med kommunen om hemsändningsservice. Sammanfattningsvis kan alltså bidrag utgå till handlare utanför Norrköpings centralort för hemsändning av dagligvaror till: hushåll som är belägna på landsbygden och har mer än två kilometer till sin närmaste butik hushåll inom tätort som saknar butik och har mer än två kilometer till närmaste butik hushåll som har mindre än två kilometer till närmaste butik men som på grund av funktionshinder eller sjukdom saknar möjlighet att själva ta sig till butiken. Vad gäller de hushåll som har funktionshinder eller sjukdom ska utredning av läkare, arbetsterapeut, biståndshandläggare eller annan sakkunnig om behovet av hemsändningsbidrag ske i varje särskilt fall. Beslut fattas av kollektivtrafikenhetens handläggare av färdtjänst. För att ersättning ska kunna utgå ska ett avtal om hemsändning och varsel om nedläggning tecknas mellan resp. handlare och kommunen. (se bilaga 1) 4:5 Övrigt stöd I de orter inom kommunen som är prioriterade kan kommunen vid behov gå in och förhyra butikslokaler för dagligvaruhandel för att därefter kunna tillämpa andrahandsuthyrning med anpassad hyressättning.

13 13 (17) 5 Organisation Ansvarigt kommunalt organ Ansvarig för hemsändningsbidragets hantering och administration är i dag Konsument Norrköping, Gymnasienämnden är beställare. Efter särskild utredning har kommunstyrelsen beslutat att varuförsörjningsfrågor inklusive frågor rörande hemsändningsbidraget ingår i kommunens näringspolitiska verksamhetsområde och hanteringen föreslås placeras i det blivande näringslivskontoret. 6 Butiker samt geografi Butiker som kan få hemsändningsbidrag Varuförsörjningsplanen omfattar hela Norrköpings kommun utom centralorten med dess närmaste omland. Resterande del av kommunen har delats upp i fyra delar, västra, norra, nordöstra och östra delen, se karta 1. 6:1 Västra delen har sin gräns mot öster i vägen Norrköping och Västra Husby och består av hela Skärblacka kommundel samt del av västra kommundelen intill vägen mot Västra Husby som utgör gräns mot öster fanns det personer boende inom området. Nr Butikens namn Huvudleverantör Sidoverksamheter Lev till kommunala enheter 1 ICA Brasken ICA Apoteksservice Norsholm Ombud Sv Spel Lottförsäljning Hemsändning Postservice Post i butik 2 ICA Gården ICA Skärblacka 3 Gröna Konsum KF Ombud Sv. Spel ja Skärblacka Ombud ATG Lottförsäljn Hemsändning 4 Skärblacka Livs AB ICA Utlämn.Systemvaror ICA Extra Skärblacka 15 Kimstads-Hallen Bergendahl Är nyöppnad nej

14 14 (17) 6:2 Norra delen hela Kvillinge kommundel samt den del av Östra Eneby kommundel som är belägen väster om E 4. Områdets befolkning var personer. Nr Butikens namn Huvudleverantör Sidoverksamheter Lev. till kommunal inrättning 5 Svärtingehallen, KF Lottförsäljning ja NÖK Hemsändning 6 Konsum KF Utlämn.av systemvaror ja Åby Ombud Sv Spel Lottförsäljn Viss hemsändning 7 ICA Träffen ICA Hemsändning ja Åby 8 Matbutiken Ättetorp 9 Jursla Hemköp 6:3 Nordöstra delen, omfattar Kolmårdens kommundel i sin helhet som innebär att befolkningen var personer. Nr Butikens namn Huvudleverantör Sidoverksamheter Lev. till kommunal inrättning 10 ICA Delfinen Krokek 11 Gröna Konsum KF Ombud Sv. Spel ja Krokek Ombud ATG 12 Kvarsebo handel Dagab, Närlivs Apoteksservice Utlämn. Systemvaror Ombud Sv. Spel Lottförsäljn. Hemsändning Kommuninfo.

15 15 (17) 6:4 Östra delen, omfattar hela Vikbolandets kommundel samt delar av Södra och Västra kommundelarna som ingår till vägen mot Västra Husby som utgör gräns mot väster. Området har en befolkning av personer per Nr Butikens namn Huvudleverantör Sidoverksamheter Lev. till kommunal inrättning 13 Arkö Livs Dagab Apoteksservice Arkösund Utlämn.systemvaror Ombud Sv Spel Lottförsäljning Hemsändning Kommuninfo Rest. Pub 14 ICA Östra Husby ICA Ombud Sv Spel Lottförsäljning

16 16 (17) Bilaga 1 Regler för erhållande av hemsändningsbidrag 1 Köpmannen åtar sig att ombesörja hemsändning av dagligvaror till alla berättigade hushåll inom sitt kundområde. Med dagligvaror förstås livsmedel och andra varor såsom kemisk-tekniska artiklar för vilka hushållens inköpsbehov ofta är förekommande. Varudistributionen ombesörjes av handlaren själv och sker med valfritt transportmedel 2 Köpmannen åtar sig att på särskild lista som tillhandahålls av kommunen anteckna utförda hemsändningar Listorna överlämnas kvartalsvis, senast den 15 månaden efter, till kommunen. Utbetalning sker snarast därefter. För utförd hemsändning lämnas bidrag från kommunen med ett av kommunfullmäktige fastställt belopp per hushåll och vecka. Beloppet är för närvarande...kronor. 3 Bidrag utgår till handlare för varuhemsändning till hushåll som har mer än två kilometer till sin närmaste butik. Bidrag utgår för hemsändning till hushåll som bor i tätort som saknar butik och har mer än två kilometer till närmaste butik. Bidrag utgår för hemsändning till hushåll som har mindre än två kilometer till närmaste butik som på grund av funktionshinder eller sjukdom saknar möjlighet att själva ta sig till butiken, särskild utredning om behovet ska ske i detta fall. 4 För att det kommunala bidraget ska utgå ska handlaren förbinda sig att ombesörja hemsändning av dagligvaror till alla hushåll som är berättigade och har behov av denna service. Överenskommelse om hemsändningsverksamhetens geografiska omfattning på landsbygden får träffas mellan handlare och kommunen.

17 17 (17) 5 Kommunen äger rätt att ta del av affärsrörelsens bokföring och övriga handlingar som hör till hemsändningsverksamheten. 6 Handlare som planerar förändringar i sin verksamhet, (ägarbyte eller nedläggning) skall snarast varsla kommunen om detta så att kommunen har möjlighet att vidtaga åtgärder för att fortsatt trygga varuförsörjningen för de som är bosatta inom området. 7 Ovanstående regler gäller från och med...och tills vidare och avtalet upprättas i två likalydande exemplar varav handlaren och kommunen tagit var sitt. Avtalet upphör att gälla med en månads ömsesidig uppsägningstid. Ovanstående regler förbinder sig nedanstående butik att följa som förutsättning för erhållande av bidrag för hemsändning av dagligvaror. Butik: Namn: butiksinnehavare / föreståndare Adress: Tel: Fax:

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 INLEDNING Det moderna samhället har utvecklats i en riktning där rationaliseringar och effektivitet blivit allt mer centralt eftersom konkurrensen

Läs mer

Varuförsörjningsplan

Varuförsörjningsplan Varuförsörjningsplan 2007 Varuförsörjningsplan 2007 för Kalmar kommun Bakgrund Kommunens tidigare varuförsörjningsplan antogs av fullmäktige i december 1994 och är alltför gammal för att kunna utgöra ett

Läs mer

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag Stockholms läns landsting 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-22 TRN 2015-0113 Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Med kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, post, apotek och grundläggande betaltjänster.

Med kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, post, apotek och grundläggande betaltjänster. 1 (5) Varuförsörjningsplan Kommunen vill verka för att säkerställa en god kommersiell service och tillfredsställande försörjning av dagligvaror till kommuninvånarna och om möjligt bevara befintligt butiksnät.

Läs mer

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234 Kaj Wejander 063 146234 BESLUT Datum 2001-10-08 203-6961-01 Delgivningskvitto Dnr (anges vid skriftväxling) Krokoms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 835 80 Krokom Prövning av kommunfullmäktige i Krokoms

Läs mer

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden Vår butik! Totebo 2 En plats för bygden Denna folder har Kommunens Landsbygdsutvecklare tagit fram på uppmaning av oss i Totebo-Yxereds Samhällsförening. Vi har varit behjälpliga med en del information

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAM FÖR

LANDSBYGDSPROGRAM FÖR 1 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 2002-10-31 2 INLEDNING I Hannäs/Kvarnvik bildades 1995 en arbetsgrupp med syfte att ta fram en plan för bygdens framtid. Planen skulle omfatta barn- och äldreomsorg,

Läs mer

Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun. Antagen av kommunfullmäktige Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun 1 Inledning

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Remiss om investeringsbidrag

Remiss om investeringsbidrag TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Elisabeth Karlsson 2012-10-16 KS 2012/0632 0480-45 00 83 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss om investeringsbidrag Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Serviceplan 2016-2020

Serviceplan 2016-2020 STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Kommunfullmäktige Landsbygdsutvecklare Sofie Nyström 2016-02-29 Gäller t.o.m. 2020 1 (12) Serviceplan 2016-2020 2 (12) Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd!

Investera i Uppsalas landsbygd! Skyttorp 2014-03-04 Investera i Uppsalas landsbygd! Sex punkter och 20 förslag för jobb och tillväxt i hela kommunen Uppsala är en expansiv storstad men också en vidsträckt landsbygdskommun. En fjärdedel

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Levande landsbygd och skärgård April

Levande landsbygd och skärgård April Levande landsbygd och skärgård April 2016 Innehåll 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 11 Inledning Landsbygdens och skärgårdens möjligheter Utveckling på ett hållbart sätt Lokalt utvecklingsarbete så går det till

Läs mer

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 1) Målformulering Syftet med programmet. Syftet med verksamheten är att bidra till att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig

Läs mer

Program för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i Jönköpings kommun

Program för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i Jönköpings kommun Program för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i Jönköpings kommun Ks/2012:489 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för kommunal bidragsgivning till enskild

Läs mer

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Syfte Handeln har med tiden kommit att bli en allt viktigare näring. Handeln har nu inte bara rollen att tillgodose kommuninvånarnas

Läs mer

Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro kommun

Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro kommun Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro kommun Antagen av kommunfullmäktige den 12 maj 2004 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR HANDELSLÄGEN... 3 FÖRORD... 4 DEFINITIONER... 5

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för hemsändningsbidrag ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för hemsändningsbidrag ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy program riktlinje riktlinje för hemsändningsbidrag regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-11-07 165 Ansvarig: kommunutvecklare

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommersiell service; SFS 2000:284 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2010-2013

Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2010-2013 Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2010-2013 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-01-03 Regionalt serviceprogram Sid 0 Bakgrund och riktlinjer Den nationella strategin för regional

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284

STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284 STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284 Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker och försäljningsställen för drivmedel på landsbygden i hela länet där försörjningen

Läs mer

Skolskjutsreglemente Flens kommun

Skolskjutsreglemente Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:3 623 Skolskjutsreglemente Flens kommun Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Antagen av kommunfullmäktige 1981-02-24 127 Reviderat

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2

Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 11 Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Onsdag 21 april kl 19.30 i Stenhamra Församlingsgård Styrelsen för Klevbergets samfällighetsförening 1och 2 bilägger

Läs mer

Norrköpings Landsbygdsprogram 2010-2014

Norrköpings Landsbygdsprogram 2010-2014 Norrköpings Landsbygdsprogram 2010-2014 Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 140 Landsbygdsprogram 2010-2014, antaget av KF 2010-11-29 1 Förord Syftet med landsbygdsprogrammet är att skapa en samordnad

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

Redovisning av kompletteringsuppgifter till regeringsuppdrag avseende Apoteksombud (Dnr: S 2013/2702/FS)

Redovisning av kompletteringsuppgifter till regeringsuppdrag avseende Apoteksombud (Dnr: S 2013/2702/FS) f/% LÄKEMEDELSVERKET Missiv i (i) T /y' MEDICAL PRODUCTS AGENCY VO Utveckling Kristina Rissler Maier Datum: 2014-09-29 Dnr: 1.1-2013-104194 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av

Läs mer

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01.

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. -1- TILLÄMPNINGSANVISNING - BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, BYGGNADSNÄMND OCH TEKNISK NÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. SYFTE Syftet med föreliggande

Läs mer

Varu- och serviceförsörjning i Linköpings kommun utom centralorten med omland

Varu- och serviceförsörjning i Linköpings kommun utom centralorten med omland Linköpings kommun Dnr 99.1073 Landsbygdsgruppen Laila Johansson, 013-20 65 31 Bengt Pettersson, tel 013-20 61 66 Varu- och serviceförsörjning i Linköpings kommun utom centralorten med omland Innehåll Summering

Läs mer

Utbud. Utbudet av service i Andersberg

Utbud. Utbudet av service i Andersberg Utbud Det är aktiviteterna som gör centrumet till en mötesplats för områdets invånare och skapar livfullhet och möjlighet till möten i stadsdelen. I avsnittet redogörs vilka aktiviteter och vilket utbud

Läs mer

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson Hässleholms kommun Grupp 7 Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunens översiktsplan Hässleholms kommuns översiktsplan antogs i maj 2007 och innehåller

Läs mer

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Fr.o.m. läsåret 11/12 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2007-08-23 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2008-03-18 Reviderad

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Ansökan om företagsstöd

Ansökan om företagsstöd Ansökan om företagsstöd Anvisningar och blanketter för ansökan om: Stöd till kommersiell service SERVICEBIDRAG Ytterligare information och blanketter finns på länsstyrelsens webbsida www.bd.lst.se 2009-05-27

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA... 2... 2... 2 VERKSAMHETSBIDRAG...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) s arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 januari 2016 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Förslag

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

Kommersiell service för regional tillväxt. Förutsättningar, utmaningar och aktiviteter för Värmlands län 2009-2014

Kommersiell service för regional tillväxt. Förutsättningar, utmaningar och aktiviteter för Värmlands län 2009-2014 1 Kommersiell service för regional tillväxt Förutsättningar, utmaningar och aktiviteter för Värmlands län 2009-2014 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund...5 Nuläge och analys..8 Horisontella kriterier.12

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2015:801-723 Administrativa enheten 2016-01-15 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Socialnämnden Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande

Läs mer

Bidrag och Riktlinjer

Bidrag och Riktlinjer Fritidsenheten Till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun Uppdaterad 2015-11-25 Innehåll Målsättning/policy 1-2 Allmänna bestämmelser 3-4 Trygga ungdomsmiljöer 4 Lokalt aktivitetsbidrag 5 Startbidrag

Läs mer

Stockholm i november 2000. Bo Malmsten Regionplanedirektör

Stockholm i november 2000. Bo Malmsten Regionplanedirektör Denna PM visar på att strukturomvandlingen inom detaljhandeln fortsätter med oförminskad fart. Utslagningen av de mindre bostadsnära butikerna fortsätter och fler stora trafikorienterade butiker tillkommer.

Läs mer

Varuförsörjnings- och serviceplan för Vimmerby kommun 2008

Varuförsörjnings- och serviceplan för Vimmerby kommun 2008 Varuförsörjnings- och serviceplan för Vimmerby kommun 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-28, 6 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 Avstånd till närbutikerna i Vimmerby kommun 2 Sammanfattning För att glesbygdsbutiker

Läs mer

Plan. Varuförsörjningsplan med regler för hemsändningsbidrag KS15-364 003. Föreskrifter. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Plan. Varuförsörjningsplan med regler för hemsändningsbidrag KS15-364 003. Föreskrifter. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa KS15-364 003 Varuförsörjningsplan med regler för hemsändningsbidrag Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-10-23 Antagen av kommunstyrelsen 2015-11-24 86 Innehåll

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Regionalt Serviceprogram. Gävleborgs län 2010-2013

Regionalt Serviceprogram. Gävleborgs län 2010-2013 Regionalt Serviceprogram Gävleborgs län 2010-2013 Innehållsförteckning Sammanfattning..3 Bakgrund.3 Definitioner...3 Koppling till andra program och strategier...4 Hållbar utveckling...5 Genomförande...5

Läs mer

Befolkning & tillgänglighet

Befolkning & tillgänglighet Rapport Maj 2009 Befolkning & tillgänglighet En sammanställning av Glesbygdsverkets GIS-kartor Omslagsbilder Karta över Jämtlands län. Illustration: Glesbygdsverket och Nordregio. Tågspår i solnedgång.

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2015 tillämpats de

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Markanvisningsavtal Gredelby 7:85 KS-2013/1061

Markanvisningsavtal Gredelby 7:85 KS-2013/1061 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2013/1061 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal Gredelby 7:85 KS-2013/1061 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012. Rapport 2013:04

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012. Rapport 2013:04 Rapport 2013:04 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012 Denna rapport beskriver utvecklingen av kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygder i olika delar av Sverige. I

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 31 Utsändningsdag: Måndagen den 11 februari 2013 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Rådet för funktionshinderfrågor Måndag 18 Februari Rådet för funktionshinderfrågor kallas till sammanträde

Läs mer

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL 2006-03-28 Tid kl 18.00 19.15 Plats Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar Omfattning 1-10 ande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen Rolf

Läs mer

Regionala serviceprogram. delredovisning februari 2010

Regionala serviceprogram. delredovisning februari 2010 Regionala serviceprogram delredovisning februari 2010 Tillväxtverket, Östersund Regional samverkan och landsbygdsutveckling Box 3034 831 03 Östersund www.tillvaxtverket.se Har du några frågor om denna

Läs mer

Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Återremiss.

Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Återremiss. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-01-27 Nils Tunving Region Ytterstad Tel: 508 269 29 Nils.tunving@gfk.stockholm.se Dnr 03-411-2652 2003-12-17 Till Gatu- och fastighetsnämnden Markanvisningar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

Varuförsörjningsplan - dagligvaruhandel för landsbygd och glesbygd inom Nordmalings Kommun

Varuförsörjningsplan - dagligvaruhandel för landsbygd och glesbygd inom Nordmalings Kommun NORDMALINGS KOMMUN 1 (5) Varuförsörjningsplan - dagligvaruhandel för landsbygd och glesbygd inom Nordmalings Kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 24 april 2006, 13 Bakgrund Strukturomvandlingen inom

Läs mer

SERVICEPLAN ORSA KOMMUN 2016-2020

SERVICEPLAN ORSA KOMMUN 2016-2020 SERVICEPLAN ORSA KOMMUN 2016-2020 Liselott Hansson Malmsten liselott.hansson@orsa.se Innehåll Sammanfattning 2 Handlingsplan/aktiviteter för arbetet med serviceplan... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Serviceplan

Läs mer

AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kommun fr.o.m. läsåret 2017/18

AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kommun fr.o.m. läsåret 2017/18 YTTRANDE 2016-04-13 Dnr 46/2016 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 Stockholm AMB s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Vara kommun fr.o.m.

Läs mer

Näringsliv och sysselsättning

Näringsliv och sysselsättning Näringsliv och sysselsättning i Lomma kommun Torsten Lindh Exploateringsingenjör Kristina Johansson Näringslivsutvecklare Näringslivets struktur i Lomma kommun Nutid Lomma kommun har idag ett diversifierat

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Skolskjutsregler Skolskjutsregler 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 januari 2006, reviderat den 18 augusti 2011 Tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 Handelskonsekvensutredning Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 UPPDRAGSBESKRIVNING... 7 DEFINITIONER... 8 MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN... 8 Kommunen... 8 Närområdet... 8 KONKURRENS...

Läs mer

Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten

Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-20 SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten Innehållsförteckning 1. Inledning...1 Syfte...1 Övergripande mål...1 Horisontella

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 STANDARDFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Nabbo omfattade bl.a. delar av fastigheterna Nabbo 1:51 och 2:1 samt Rådmanby 5:4 och 5:5

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2012 3:9 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Tekniska

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Plats och tid: Lärcenter, Järnvägsgatan 53, Norberg, kl. 18.00-20.00. Övriga deltagande: Ulla-Britt Ljung Förvaltningschef

Plats och tid: Lärcenter, Järnvägsgatan 53, Norberg, kl. 18.00-20.00. Övriga deltagande: Ulla-Britt Ljung Förvaltningschef Sammanträdesdatum Sidan 1(13) Plats och tid: Lärcenter, Järnvägsgatan 53, Norberg, kl. 18.00-20.00 Närvarande: Eva Pålsson (S) Ordförande Elizabeth Pettersson (S) Ola Jonsson (S) Åke Andersson (V) Stefan

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Uppsala län Inledning. Analys

Regionalt serviceprogram för Uppsala län Inledning. Analys Regionalt serviceprogram för Uppsala län 2014-2018 Inledning Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Uppsala län att utarbeta ett regionalt serviceprogram för perioden 2014-2018. Det regionala serviceprogrammet

Läs mer

Att söka ombudskap. En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel

Att söka ombudskap. En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel Att söka ombudskap En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel Affärsidé Svenska Spels affärsidé är att sälja ett varierat utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster till hela

Läs mer

Statistikbilaga till rapporten. Planering för seniorbostäder och andra boendeformer för äldre

Statistikbilaga till rapporten. Planering för seniorbostäder och andra boendeformer för äldre Bilaga 1 Statistikbilaga till rapporten Planering för seniorbostäder och andra boendeformer för äldre Seniorbostäder i Ljungbyholm 2 Område 1 Området består av Kvarnholmen, Ängö, Varvsholmen, Östra Malmen

Läs mer

2 Den eller de som äger fastighet benämns delägare. Delägares fastighet benämns delägarfastighet.

2 Den eller de som äger fastighet benämns delägare. Delägares fastighet benämns delägarfastighet. Antagna vid årsmöte 2014-02-25. STADGAR Allmänna bestämmelser 1 1 mom. Föreningens namn är Sångkörens Samfällighet. 1 2 mom. Föreningens uppgift är att handha gemensamhetsanläggningar inom kvarteret Sångkören

Läs mer

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg

PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg 1 (11) PM Parkeringsutredning för centrala Gustavsberg Bakgrund och Syfte Denna parkeringsutredning är genomförd på uppdrag av Värmdö kommun och syftar till att klargöra parkeringsbehovet kring Gustavsbergs

Läs mer

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund Stadga för ICA-handlarnas Förbund Innehåll 1 Ändamål 3 2 ICA-handlarnas Förbunds organisation 3 3 Verksamhet 3 4 Förutsättningar för medlemskap 4 5 Medlemskapets innehåll 4 6 Medlemsdistrikt 5 7 Distriktsstyrelse

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Motion om kollektivtrafiken

Motion om kollektivtrafiken 2008-03-31 67 154 Kommunstyrelsen 2008-08-11 163 223 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 147 350 Dnr 08.179-008 marskf31 Motion om kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Antagen av KF 2013-04-24. KF 39, Ks 51 Regelverk för färdtjänst i Robertsfors kommun Färdtjänst Kommunal färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst 1997:736 är numera kollektivtrafik

Läs mer

Den egna handlarens röst och stöd

Den egna handlarens röst och stöd Den egna handlarens röst och stöd Verksamhet och arbetssätt SSLF är en självständig, riksomfattande och handlarägd medlemsorganisation för egna livsmedelshandlare i Sverige. Organisationen verkar för att

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) med anledning av skr. 2014/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Kommunal Kollektiv Trafikplan

Kommunal Kollektiv Trafikplan Kommunal Kollektiv Trafikplan Åsele kommun 2016 Antagen av kommunstyrelsen 2016 02-09 1 Innehållsförteckning Trafikpolitiska ambitioner 3 Kommunens ambitioner och trafikpolitiska målsättning 3 Kollektivtrafikmyndigheten

Läs mer